QEMEJQDE BEBICHTKH, BURGEKLUKEN STAND. VIER MENSCHEN VERBRAND. EEN ZEVENTIGJARIGE TER DOOD VEROORDEELD. WISSELKOERSEN. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN. SCHEEP V AARTBE WEGIN G. HOOGWATER TE TER NEUZEN. Goes Josephus Vertriest in zijn gezicht heeft geslagen. Eisch 10 boete of 10 dagen hechtenis. Uit spraak idem. Bij beschikking der Rechtbank te Mid- delburg is de rehabilitate toegestaan van Fr. R., vroeger notaris te Aardenburg, thans wonende te Bloemendaal. DE MOORD TE GIESEN-NIEUWKERK. De Hooge Raad, Maandag bij vervroeging uitspraak doende in de revisiezaak van T. en K., die veroordeeld zijn tot 12 jaren gevange- nisstraf ter zake van den moord op den spoor- wegwachter De Jong te Giesen-Nieuwkerk, heeft de schorsing bevolen van de tenuitvoer- legging van het veroordeelend arrest van het Haagsche gerechtshof en de zaak ter nieuwe berechting verwezen naar het gerechtshof te Amsterdam met bevel tot gevangenhouding der veroordeedden. Het arrest van den Hoogen Raad berust o.m. op de volgende overwegingen. Overwegende, dat, wat bepaaldelrjk het be- wijs van het daderschap van aanvragers be- treft, dit bewijs voor een belangrijk deel be rust op de verklaringen van C. Kroon en M. Koppelaar, huisvrouw Kroon; dat bij de aanvrage onder 1 in hoofdzaak wordt gesteld dat beide getuigen terugkomen op hun voor de rechtbank en het Hof afge- legde verklaringen en in strijd daarmede vol- houden, dat aanvragers in den nacht van 3 op 4 Augustus 1923, behoudens een te verwaar- loozen tijd, niet de woning van Kroon hebben verlaten. dat ze nooit een hamer hebben te leen gevraagd en getuigen, nooit een hamer als den ten processe bedoelden hebben gehad, dat aanvragers hem oak nooit hebben gezegd een man te Giesen-Nieuwkerk te hebben dood- geslagen dat dit gestelde omstandig bevestigd wordt door de uitvoerige verhooren van Kroon en diens vrouw op 11 April 1929 en volgende dagen door den rechter-commissaris, belast met de instructie van strafzaken, van welke verhooren de processen-verbaal zijn over- gelegd overwegende, dat onder deze omstandig- heden het onzeker is, welke waarde de rech- ter, die de veroordeeling heeft ultgesproken, aan de thans door evengenoemde getuigen aangenomen houding zou hebben toegekend, met name of hij dat niettegenstaande hun in rechte afgelegde verklaringen voor waar zou hebben blijven volhouden, dan wel zijn ver- trouwen daaraan zou hebben ontzegd, in welk laatste geval, de verdere vraag zou rijzen, welken invloed het wegvallen hunner verkla ringen op de uitgesproken veroordeeling zou uitoefenen; dat, dit alles in aanmerking genomen, het aangevoerde met de uitspraak niet bestaan- baar schijnt, in dier voege, dat emstig ver- moeden bestaat, dat ware het bekend ge- weest, het onderzoek tot vrrjspraak van aan vragers zou hebben geleid; overwegende, dat in het vervolg der aan vrage nog andere omstandigheden worden genoemd; dat omtrent deze in het midden kan blijven of zij behoorlijk zijn gestaafd, of zij den rech- ter bij diens onderzoek onbekend waren en of zij twijfel zouden kunnen wekken aan de juist- heid der veroordeeling, omdat bij het her- nieuwde onderzoek, dat van de gegrondheid der aanvrage met betrekking tot het eerste punt het gevolg moet zijn, deze omstandig heden, voorzoover van belang, van zelf in dat onderzoek zullen worden betrokken; overwegende, dat waar de gronden die des- tijds tot gevangenhouding hebben geleid, thans nog onverzwakt aanwezig zijn, de Hooge Raad het nodzakelijk acht tegen de veroordeelden een bevel tot gevangenhouding uit te vaardigen; gezien de artikelen 465 en 470 van het Wet- boek van Strafvordering; beveelt de schorsing der tenuitvoerlegging van het arrest van het Gerechtshof te 'a Gra- venhage verwijst de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam ten einde daarin op den voet van het bepaalde bij artikel 465 van het Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen; beveelt de gevangenhouding der veroor deelden. PARLEMENTAIRE REDEBLOESEMPJES. Het overkomt iedereen wel eens in het vuur van een rede, dat een gebruikt beeld als een bananenschil ligt op het pad van het log'isch verband. Zelfs een Demosthenes kan het mis- sehden overkomen zijn; maar niet am de ge- achte afgevaardigden, die het woord hadden, bespottelijk te maken, maar om der vermake- lijikheid wille strooit een medewerker yan De Tijd eenige parlementaire redebloesempjes uit: De oogst in het afgeloopen jaar was niet zoo groot. Uit de „Handelingen" zijn ze niet te halen. In het stenogram wordt geweldig ge- corrigeerd. De groote mond der sociaal-democraten, de heer Duijs, verklaarde bij het debat over de schadevergoeding aan de Naarder kweekers: „Wanneer de minister twee meter onder wa ter zit en je biedt aan, hem drie kwart meter op te heffen, dan zal hij wel verzuch- ten: laat me maar zitten". En hij vervolgde: „Ook op het ministerie zal men wel weten, dat men van en kikker geen veertjes kan plukken. Hier hebben we te doen, niet met kwakers, maar met kweekers". En bij een and'er debat zeide deze veelpra- ter: „De heer Duijmaer van Twist heeft van de vischvangst geen kaas gegeten". Van den heer Duijmaer van Twist gespro- ken. Deze verklaarde eenmaal: „Ik citeer niet uit mijn duim, meneer de voorzitter". De afgezaagde heer Staalman, van den Vrij- heidsbond, had veel met amusementen en amu- sementskunsten op. Hij sprak eens van „een componist in het land, waar hij zijn nationali- teit heeft". En over muziekrechten: „Die gel- den worden ten deele besteed voor philantro- pische doeleinden, bijvoorbeeld voor het be- graven van den componist". De sombere roode heer J. ter Laan komt al- tijd warm voor ambtenaarsibelangen op. Hij drukt zich een beetje onwennig uit: „De minister moet deze positie der ambte- naren dadelijk ter hand nemen". De heer van Dijk (A.R.) verklaarde bij een klaeht over een conclusie: „De trompet, die geblazen werd, moest haar geluid spoedig be- eindigen". De heer De Gijselaar, senator, oreerde eens ontroerend over „de billijke belasting van den blooten eigenaar" en de heer Knottenbelt ver klaarde hartverheffend„Hij wil op het Janus- gezicht der regeering d'e groote stroomingen der geschiedenis lezen". En bij een der vele ontwapeningsdebatten verklaarde de oer-geus, dominee Lingbeek: „Dan zal blijken, dat de oorlog zijn huid niet verandert". De heer Braat van de Platteland'spartij zegt dibwijls schoone dingen. Bijvoorbeeld: „Het zou buitengewoon onpasselijk (bedoeld: onge- past) zijn..." Of: „De tram heeft bij de re geering 'n wit voetje". Of hij wordt ondeu- gend: „Ik ken wel Kamerleden die op het ein de van de zittingsperiode blut zijn. Waarom dan den kleinen pachters kwalijk genomen, dat zij aan het einde van d'e pacht hun geld niet kunnen betalen!" De heer Braat had het ook bij een of andere gelegenheid over den 29en Februari, waarop hij iets wilde doen gebeu- ren. Minister Kan antwoordde lakoniek: „Tot mijn leedwezen kan ik den geaohten afgevaar- digde niet aan dien datum helpen. Deze ont- breekt dit jaar". De heer Braat onderbrak eens den heer No lens, die een uitgelbreid Fransch citaat ten beste gaf, met de booze bemerking, dat hij, geen Fransch kennende, er niets van begreep. Waarop de heer Oud hem toeriep: „In het Hollamdsoh begrjjp je het ook niet!" Boer Braat ging naar zijn bank en gromde luid: „Straks praat die meneer Nolens nog Ita- liaansch". De communist L. de Visser, overigens een geboren redenaar, kan ook wel eens oolijk voor den dag komen. Een voorbeeld: „Men houdt den arbeider den mooien socialen appel voor en als hij er in bijten wil, is het een leege schil". Voorts is hij bedreven in germa- nismen: „Nederland aan zich", „Hij sprak zich uit", uitnutten" en zoo voorts! De heer van der Sluis (S.D.) klaagde eens jammerlijk over „de somibere wolken aan den bieteruhemel", waarop Braat verklaarde: „Wij hebben op dit gebied een minister noodig met haar onder z'n neus". En in diezelfde rede oreerde hij„De koeien moeten voor die ziekte een paardemiddel hebben". De heer van Boetzelaer wilde eens „de tram de hand boven het hoofd houden". En zijn par- tijgenoot Bakker verklaarde bij die gelegen heid': „De electrificatie steekt nog in de kin- derschoenen en lijdt nog aan kinderziekten". De heer van Braamibeek (S.D.) was eens boos op het hoofd van Waterstaat: „En dan gaat de minister van Waterstaat weer naar zijn departement met een goed hurneur voor honderd jaar en snurkt zallg verder". Een schoone slaper! Ook de ministers komen wel eens aard'ig uit den hoek. Minister Donner verklaarde gelaten: „Aan den anderen kant kan ik niet zien". Minister Lambooij glibberde eens: „De ge- achte afgevaardigde liet een ballon op in den vorm van een sdhip". En de minister-presi dent, de heer de Geer, verklaarde eens met gloed: „Hier wordt de harmonica uitgescha- keld." ERGERIJK. Een dezer dagen kwam de landbouwer V. te 's Heer Arendskerke tot de ontdekking, dat het water in een op zijn erf staanden regen- put totaal onlbruikbaar was geworden, doordat daarin een hoeveelheid petroleum was gewor- pen. Deze op zichzelf toch al laakbare handel- wijze is des te ergerlijker in deze periode van algeheele droogte. BRAND. Doordat een klein kind een theelichtje om- stootte, geraakte het huis van den heer H. te Melissant in brand. Het geheele huis brandde af. Van den inboed'el kon niets worden gered. RIJKE VANGST. Na een reis van nog geen drie weken keer- de de stoomlogger IJM 266 van de eerste reis in dit seizoen van de haringvisschierij te IJmui- den terug. Dit schip bracht een vangst van niet minder dan 560 kantjes haring mede. VERDRONKEN. Zaterdagmiddag is de 23jarige boerenknecht Visser uit Hearst, werkzaam bij den landbou wer de Lang te Hasselt, bij het zwemmen in de Vecht, verdronken. Maandagmorgen viel het 14jarige zoontje van den grintschipper G. in de Vliet bij d'e tol aan den Delftweg. De vader sprong het kind dadelijk na en slaagde er in het kind boven water te brengen, doch moest het een oogen- blik later weer loslaten. Na een half uur dreg- gen werd het lijkje opgehaald. VERBRAND. De 4jarige J. F. Gosselaar te Treebeek- Heerlen speeld'e Zondagmiddag met vuur. Hierdoor vatten zijn kleertjes vlam en liep het kind ernstige brandwonden op. Het is aan de gevolgen overleden. MY HOME IS MY CASTLE. Op het stationsemplaoement te Roosendaal hebben zwaluwen hun nest gabouwd in een goederenwagen, welke in den geregelden goe- derendienst med'eloopt. Het paar stoort zich aan niemand en maakt op de reizen den tocht mee. MOTORBOOT OMGESLAGEN. Zondag is de 92 ton metende motorboot „Imelda IV" bij het uitvaren van de Leuve- haven op de rivier de Nieuwe Maas te Rotter dam, omgeslagen, doordat het buiswater niet snel genoeg uit het gangboord liep. De deklast is bovendien gaan werken. iDe sohipper, de 23jarige H. H., heeft, zoo- dra hij bemerkte wat er gaande was, zijn vrouw, met hun kind van negen maanden, uit de roef gehaald, terwijl hij ook de 20jarige knecht J. G. v. d. H. waarschuwd'e. Zij hebben eenige oogenblikken op den zijkant van het omgeslagen schip gezeten, totdat een van de Heen en Weerbooten, welke aan de kop van de Leuvehaven gemeerd lag, hen uit hun benarde positie kwam verlossen. Behalve het personeel van de veerboot hebben passagiers bij de red ding de behulpzame hand' geboden. De „Imelda" is gezonken. Omdat het schip gevaarlijk ligt voor de scheepvaart is een motorboot voor anker gelegd boven de plaats waar het gezonken schip ligt. MACHINESCHADE OP DE „STATENDAM". Het nieuwe schip van de Holland-Amerika Lijn, de „Statendam", is Zondag met aanzien- lijke vertraging van de tweed'e reis naar Ame- rika teruggekeerd, tengevolge van machine- schade. Het schip, dat tusschen 7 en 8 uur Zondagmorgen had moeten terugkeeren, arri- veerde te Rotterdam eerst Zondagmiddag om- streeks 4 uur. Naar Het Volk vemeemt, is het schip Za- terdagavond om 9 uur uit Bologne sur Mer vertrokken. Ongeveer een uur na het vertrek deed zich de eerste stoornis aan de machines voor. De passagiers hebben hiervan niet an- ders bemerkt dan een lichten schok. Een der turbines is blijven funktionneeren, zoodat het schip daarmede de reis naar Rotter dam heeft kunnen voortzetten. Men heeft het evenwel niet raadzaam ge- acht op eigen kracht den Waterweg op te varen. Toen het schip bij den Waterweg aan- krwam, is het voor anker gegaan en heeft om .sieepboot-assistenbie gevraagd. De aard van d'e schade aan de machines is nog niet bekend, maar is in elk geval niet zoo ernstig, dat het vertrek van het schip op a.s. Vrijdag behoeft te worden uitgesteld. EEN STOOMBOOT GEZONKEN. Te Mtissen aan d'e Elbe botste een stoom- boot met 21 opvarenden met zooveel geweld tegen een ander schip, dat het middendoor brak en terstond' zonk. Van de 21 opvarenden moeten 17 verdronken zijn. HET DRAMA TE KERKRADE. Uit het langdurig onderzoek door den com- missaris van politic te Kerkrade heeft het vermoeden postgevat, dat de dertigjarige stiefdochter van J. W. te Kerkrade, J. B. ge- heeten, Zaterdagmiddag niet uit het raam is gevallen of gesprongen, doch door W. uit het raam is geworpen. W. maakte veel misbruik van drank en moet zijn stiefdochter herhaal- delijk hebben mishandeld. Ook Zaterdagmid dag moet hij het meisje geslagen hebben. Hoe- wel W. tot nu toe alle schuld hardnekkig ont- kent, zal hij te.r beschikking van de justitie worden gesteld. ONWEER. Tijdens een kort onweder, vergezeld van zwaien regenval, sloeg Zaterdagavond de blik- sem in de woning van den heer H. Harbers aan de J. J. ter Horst J. Hz.straat te Rijssen. Er werd eenige materieele schade veroorzaakt. Een begin van brand kon bijtijds gebluscht worden. Tijdens een hevig onweer is Maandagmid- dag om 3 uur de bliksem ingeslagen in twee groote hoopen geperst stroo, opgetast op het terrein van de coop, stroocartonfabriek De Vrijheid te Veend'am. Beide hoopen stonden spoedig in voile vlam, zoodat aan blusschen niet te denken viel. De beide groote autospui- ten van Veendam waren aanwezig, doch be- paalden zich er toe om de groote fabriek te beveiligen. Een 2 millioen K.G. of 40.000 pak- ken stroo, ter waarde van ongeveer 65.000, zijn verbrand, Op Vrijdag 24 Mei is bij de- zelfde fabriek 4 millioen K.G. stroo verbrand, ook tengevolge van het inslaan van den blik sem. Al het toen gespaard gebleven stroo is nu verbrand. Het stroo, dat dagelijks wordt aangevoerd, is voor de capaciteit van de fabriek onvoldoende. Het is de vraag of de fabriek tot den nieuwen oogst kan doorwerken. KANTOOR INGEZAKT TE BERGEN OP ZOOM. Maandagmorgen am 8 uur, even nadat het bureaupersoneel van de biscuitfabriek Liga te Bergen op Zoom, aan den arbeid was getogen, zakte naar de Tel. meldt plotseling een gedeelte van het kantoor in. Een tvpiste die ijverig bezig was te tikken, verdween eens- klaps met schrijfimachine en kantoorkasten in de diepte. Zij kwam behoudens den schrik en eenige lichte ontvellingen ongedeerd in een gat eenige meters lager' terecht. Wij hebben naar de oorzaak van deze merk- waardige verzakking een onderzoek ingesteld en vermoeden, dat deze de volgende is: Bergen op Zoom heeft als oude vestingstad nog ver- schillende onderaardsche gangen, welke vroe ger dienden om de stad ongemerkt binnen te kunnen komen en te verlaten. Een dezer gan gen waar in den loop der tijden overheen is gabouwd loopt onder fabriek Liga. Vermoe- delijk heeft tengevolge van het verkeer, dat op den Z. 0. Singel bijzonder druk is, de ver zakking plaats gehad. De typiste mag van geluk spreken dat zij niet eenige meters meer naar links heeft gezeten, daar zij in dat geval in een veel dieper gat zou zijn terecht geko- men. Te Wilgschutz nabij Cosel in Opper-Silezie brak brand uit in de'woning van een slager. Het vuur breidde zich zoo snel uit, dat slechts drie van de zeven leden der familie konden worden gered; de vder anderen, namelijk een 74jarige grootmoeder en drie kinderen kwa- men in de vlammen om. Het geheele gezin was door het vuur in den slaap verrast. De vrouw van den slager, die den brand het eerst ontdekte, sprong uit het raam en kon zich aldus in veiligheid brengen. De vader redde eerst het jongste kind en poogde vervolgde samen met de brandweer nogmaals het huis binnen te dringen, wat echter niet meer ge- lukte; op het oogenblik waarop de oude groot moeder met een vierjarig kind op den arm uit het raam wilde springen, stortte het huis in en 't geheel verkoolde lijk van de oude vrouw en de drie kinderen werden weldra onder het puin uitgehaald. HET EINDE VAN EEN ROOVER- HOOFDMAN. Novica Petrovitsj was de gevreesde chef van een bende bandieten, die in Montenegrijn- sche bergen en elder huishield en de boeren- bevolking brandschatte. Een van zijn laatste daden was een wraakoefening op een gendar me, die de politic op zijn spoor had gebracht en dien hij voor de oogen van zijn jonge vrouw op gruwelijke wijze vermoordde Thans is het echter met den „koning der bergen" zoo was Novica's bijnaam af geloopen; twee vrouwen hebben den bandiet overwonnen. Toen hij onlangs een rijken boer in zijn kamer overviel en doodschoot, werd hij op zijn beurt overvallen door de vrouw en de moeder van den vermoorde. Zij wisten hem met de staaf van een mangel en een spade tegen den grond te slaan, waama zij hem naar den tuin sleepten en daar aan een boom bonden, tot de politie den overwonnen bandiet naar de gevangenis bracht. Spoedig daarop is hij, tot algemeene opluchting der bevol- king, terechtgesteld. ZELFBEHEERSCHING. Bescheiden in zijn wenschen was onlangs een eenzame smid in een dorp bij Rouaan. Hij won het millioenen-lot van de staatsloterij, en werd met deze onverrwachte boodsahap ver rast, toen hij bezig was een paard te beslaan. In plaats van op te springen en een ronde- dansje te maken, waarschuwde hij: ,,Kalm aan kinderen, anders schrikt bet paard." Rustig werkte hij door en pas toen de hoef goed zat, legde hij den hamer uit zijn hand en ging zich overtuigen of hij inderdaad „kapitalist" was geworden. Ook werd hem gevraagd, wat hij met zijn geld dacht te doen. „Ik neem misschien een knecht in dienst, dan behoef ik niet meer al het zware werk alleen te doen", antwoordde hij rustig. Te Norfolk is Wallace Benton, een man van 70 jaar, dbor de Assizen ter dood veroordeeld. Het vonnis moest, omdat hij stokdoof is, door een hoorbuis aan hem medegedeeld worden. Zijn eenige opmerking, toen hij zijn terdood- veroordeeling vernam, was: „Dan zal ik een beetje voor mijn tijd in den hemel komen." Benton, een boertje uit een dorpje bij Kings Lynn, was schuldig gevonden aan den moord op zekeren Williamson. Hij had zijn slacht- offer in een stal d'oodgeschoten. Benton was in financieele moeilijkheden geraakt en van zijn boerderij gezet en Williamson, een ge- huwid1 man met drie kinideren, had daama de boerderij overgenomen. Aan de politie had Benton verzekerd, dat zijn wapen bij ongeluk afgegaan was. WINKELDIEFSTALLEN. Te London zijn winkeldiefstallen aan de orde van den dag en de dieven passen daarbij allerlea nieuwe practijken toe. Zoo verschenen drie autobandieten voor den winkel van een goudsmid en sloegen het rolluik en de winkel- ruit met den aanzet-slinger van hun auto in; daarop namen zij de kap van hun wagen af, spreidden die op straat uit en wierpen er de ringen, armbanden en andere kostbaarheden in die zij uit de uitstalkasten stalen. In hun haast om weg te komen lieten zij enkele voorwer- pen liggen. Om vier uur 's morgens verschenen vijf autobandieten voor een bontwinkel, duwden een kussen van hun auto door de ruit heen en namen bontmantels en stola's weg. Het kussen lieten zjj in het portiek liggen. In een winkel voor heerenkleeding verwis- selden dieven onder het motto blijkbaar, dat ruil geen diefstal is, hun oude kleeren voor nieuwe. VAN SCHOORSTEENVEGER TOT MILLIONAIR. De onlangs overleden 89jarige William Nightengale, uit Coventry, blijkt een vermo- gen van 86.721 pond sterling (dus van ruim een millioen gulden) nagelaten te hebben. Hij was als schoorsteenvegersjongen begon- nen en wist tenslotte een eigen zaak op te riohten die hij met groote geest- en wilskracht vooruitbracht. Hij breidde haar vooral uit door roet op te koopen en dit als meststof aan boe- ren te verkoopen. Zoodra hij geld over had ge legd, staik hij dit in arbeidershuisjes en later in landerijen in Northampshire. Hij had vele jaren oefening noodig gehad alvorens hij het zoo ver had gebracht, dat hij zijn eigen naam kon schrijven. Nightingale leidde een teruggetrokken leven en had geen kinderen. Aan zijn vrouw heeft hij slechts 2 p.st. rente in de week nagelaten. Het groot- ste gedeelte van zijn vermogen komt aan zijn half-zuster. EEN MISLUKTE WEDSTRIJD VAN MOTORBOOTEN. Zaterdagavond zijn van Dover 49 motorboo- ten voor een wedstrijd over het Kanaal ver trokken. De onderneming eindigde, gelijk er- varen zeelieden reeds voorspeld hadden, ramp- spoedig. Twee vaartuigen werden door het lichtschip Goodwin opgeriomen, 30 werden naar Dover teruggesleept en het grootste gedeelte der overige werd in hulpeloozen toestand aan- getroffen. Zes d'eelnemers werden vermist. De start was geschied bij een tamelijk zwa- ren zeegang en dikken mist, zoodat versehei- dene deelnemers niet eens in staat waren den juisten koers te houden. Later werd gemeld: Tal van kleine vaartui gen zijn uit de Kanaalhavens aan de motor- booten hulp gaan brengen en Zaterdagnacht om twee uur waren eindelijk de laatste schip- breukelingen gered. ZIJN TIENJARIG ZOONTJE VERMOORD? Twee dames uit Berlijn werden te Schierke door een 40jarig man gemolesteerd, die hen van haar handtasschen, waarin zich ook geld bevond, beroofde. Den volgenden ochtend slaagde de politie er in, den dader op te spo- ren. Het bleek een metselaar uit Maagdenburg te zijn, Rein geheeten, die bij zijn verhoor te- vens mededeeld'e, den dag te voren in het ge bied van den Brocken zijn lOjarig zoontje te hebben doodgeschoten. Als reden voor den moord gaf hij aan, dat hij hem „van den hem beheerschenden hartstocht" had' willen bevrij- den. WALVISCHSCHREEUWERS. Een eigenaardige manier van walviaschen vangen wordt nog op de Shetlandsche eilan- den toegepast. Zoodra er een school wal viaschen gezien wordt, springen mannen en vrouwen in bootjes Zij trachten dat onder vreeselijk geschreeuw en lawaai de walvis- schen te omsingelen en naar de kust te drij- ven. Meestal gelukt dit en de monsters, die Han weerloos op het droge liggen, worden ge- makkelijk afgemaakt. Het is voorgekomen, dat een aantal vrou wen zonder hulp van mannen, op deze wijze niet minder dan 123 walvisschen wist te be- machtigen. CHANTAGE. In de Old Bailey te Londen is een 30jarig kantoorbediende veroordeeld wegens chantage in twee gevallen. Hij had zijn slachtoffers be- dragen van enkele ponden afgeperst of pogen af te persen en d'aarbij beschuldigingen geuit ten aanzien van hun levenswandel. De slacht offers hadden echter aangifte gedaan bij de politie. Hun namen werden ten processe niet genoemd. De rechter noemde het misdrijf een der laagste, gemeenste en wreedste, die men iemand ten laste kon leggen. Menig gezin was er door verwoest, menigeen was er door tot zelfmoord gedreven. GROOTE POSTDIEFSTAL. Ook Batavia heeft eindelijk eens zijn grooten postdiefstal op te knappen en het zal voor de recherche geen gemakKelijke taak zijn, klaar- heid te brengen in de geheimzinnige verdwij- ning van 4 staven goud, ter waarde van 5000 elk, bestemd voor de Factory, schrijft het Bat. Nieuwsblad. Van Durban in Zuid-Afrika komen vrij ge- regeld goudzendingen herwaarts. Deze zendin- gen komen dan via Singapore. De laatste zen- ding heeft nog een omweg gemaakt en is via Singapore eerst naar Soerabaja, vandaar per trein naar Batavia vervoerd. De geheele zen- d'ing bestond uit 20 staven, met een gezamen- lijke waarde van een ton. Bij aankomst te Ba tavia bleken 4 staven te zijn verdwenen. De sluiting van de zakken was niet verbroken, maar al gauw ontdekte men een flinken win- kelhaak in den grooten zak, waarin de kleinere zakjes met goudstaven waren opgeborgen. De ze winkelhaak was echter weer netjes dichtge- naaid. Ook een paar kleine zakken vertoonden eenizelfden dichtgenaaiden winkelhaak. Men kan op het oogenblik nog op geen stuk- ken na gaan waar de diefstal geschied is en wie de daders zouden kunnen zijn. Nader wordt nog gemeld, dat de waarde van het vermiste goud slechts 10.000 bedraagt. Zoo ging het Zaterdagavond te Tilburg bij- na evenzoo. Twee goede vrienden, een zekere Sich. en K. liepen rustig te wandelen over den Broekhovenschenweg. Over welke onderwerpen onze twee vrienden het hadden, weten we niet; en doet ook niets ter zake. Er was wel ver- schil in temperament tusschen deze twee sig- noren, hetgeen bleek, toen er van den tegen- overgestelden kant een meisje naderde. K., de minst noibele, maakte toen eenige schijnbaar sohunnige opmerkingen, hetgeen Sch. deed uitroepen: „Je bent een lafaard!" )fDat zal ik je laten zien!" was het vyeder- woord. Eh plotseling was de nog pas vriende- lijke K. een kannibaal geworden, die zijn ede- ler menischenvriend besprong en hem een stuk uit het oor beet! Daarop verwijderde hij zich snel. Sch. is toen naar den geneeskundigen dienst gegaan, waar men hem geholpen heeft. Het afgebeten stuk oor is medisoh gehecht, maar intusschen zal Sch. met twee derde oor over, zijn leven lang herinnering bewaren aan zijn goede daad, die door een kannibaal, onchriste- lijk als hij is, niet kon worden begrepen. VADER EN TWEE KINDEREN VERBRitND. Bij een brand in de zaak van een drogist te Wanne-Eickel zijn de drogist en zijn twee kin deren van 13 en 16 jaar verbrand. HULST. Huwelijks-aangiften.. 15 Mel. Adrianus Theodorus Biesbroeck, oud 34 j., jm. en Sophia Clara Antonetta Burjsrogge, oud 34 j., jd. 23 Mei. Achille Joseph van Gassen, oud 24 j., jm. en Gerardina Maria Rosalia Buijsrogge, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen1 Mei. Johannes Wullaert, oud 31 j., jm. en Elise Weidner, oud 27 j., jd. Geboorten. 5 Mei. Armand Hubert, z. van Johannes F. Taalman en van Rosalie M. de Pluker. 6 Mei. Petronella Achilles Maria, d. van Wilhelmus A. van Poppel en van Pha- railda A. A. Neelemans. 9 Mei. Elsa Louisa Maria, d. van Eduardus J. Rottier en van Johanna S. van den Brande. 24 Mei. Jan Adriaan Comelis, z. van Antonius J. Aartsen en van Rosalia Julia M. Adriaanse. 28 Mei. Herman, z. van Leopold Mortier en van Maria Johanna de Kock. 31 Mei. Josephus Ludo- vicus Marie, z. van Petrus Hypolitus L. Boele en van Henrica Maria van Waterschoot. Overlijden. 1 Mei. Bertha Dorothea Chris tina van Gimst, oud 23 j., d. van Petrus en van Apolonia L. de Block. 6 Mei. Josephus Augustinus Boon, oud 65 j., echtg. van Coleta G. Temmerman. 21 Mei. Josephus Francis- cus de Maarjer, oud 2 d., z. van Bemardus A. en van Anna M. L. Christiaens.. 22 Mei. Rosa lia Pietemella Buijsrogge, oud 65 j., d. van Pieter J. en van Dina Rosseel. 23 Mei. Een als levenloos aangegeven kind van 't mannel. gesl. van Emile Baart en van Rosalia P. A. de Wilde. 24 Mei. Hijpolit Marie Frederik Verwilghen, oud 87 j., z. van Johannes en van Godeliva S. van der Heijden. 28 Mei. Bertha Pharaildis Haulez, oud 17 j., z. van Francies en van Eugenia de Vos. SINT JANSTEEN. Huwelijks-aangiften. 11 Mei. Izaak Ma- rinus van Driel, oud 27 j., jm. en Anna Maria de Block, oud 24 j., jd. 17 Mei. Alorjsius van Goeije, oud 25 j., jm. en Anna Josephina de Vliegher, oud 19 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 10 Mei. Huber- tus Franciscus Herrewegh, oud 24 j., jm. en Hubertina Maria Boussen, oud 23 j., ,jd. 24 Mei. Izaak Marinus van Driel, oud 27 j., jm. en Anna Maria de Block, oud 24 j., jd. Geboorten. 18 Mei. Josephus Franciscus, z. van Bemardus Augustinus de Maarjer en van Anna. Maria Louisa Christiaens. 19 Mei. Emma Rosa Johanna, d. van Johannes Adria nus Engelen en v. Amelia Franciesca Peeters. Overlijden. 19 Mei. Alphons de CaJuwe, oud 1 m., z. .van Petrus en van Bertha De Detter. 27 Mei. Een als levenloos aangegeven kind van Mindert van der Meulen en van Petro nella Theresia Montaan. Amsterdam, 12 Juni 1929. Londen 12,07 12,08 Berlijn 59,30 59,37 Parijs 9,71 9,74 Brussel 34,57 34,59 Weenen (100 sh.) 34,995 35,02 ya Vreemd Bankpapier. Duitsch 59,30 59,37 Fransch 9,71 9,74 Belgisch 6,90 6,95 Oostenrijksch (100 sh.) 34,91 35,02% ZO'QS 16'kg rqs oox) qosrtCunaisoo DRAM ATI SCH VOORVAL. De Belgische gemeente Merchtem werd in opschudding gebracht door een dramatisch voorval. De plaatselijke rijkswacht had vemo- men, dat Frans Vandenberghe, een gevaarlijk krankzinnige, uit het gesticht was gevlucht en naar zijn boerderijtje in het midden van het veld, was teruggekeerd. Gendarmen meldden zich in het huisje aan, om Vandenberghe in hechtenis te nemen. Fa- milieleden verzetten zich echter tegen zijn aanhouding en versperden deuren en vensters. De krankzinnige, een reus van een kerel, wapende zich met een hooivork en uitte doods- bedreigingen aan het adres van de gendarmen. Dezen, om alle bloedvergieten te vermijden, telefoneerden naar de brigade van het parket, die onmiddellijk agenten van de gasafdeeling stuurde. Deze agenten, gedekt door schilden, boorden opendngen in de deuren en jaagden vervolgens een hoeveelheid stikgas in het huis. De krankzinnige vluchtte van de eene plaats naar de andere, wanneer men met de gassen aan het werken ging. Tenslotte vond men hem, heelemaal uitgeput, in een klein vertrek, waar hem het dwangbuis kon aangetrokken worden. Hij werd dadelijk naar fouiten gedragen en toevertrouwd aan een geneesheer, die bij den kranks de levensgeesten weer kon opwekken. Bewakers van het krankzinnigengesticht kwa- men hem daama halen. EEN KANIBAAL. Mien behoeft niet naar de binnenlanden van Borneo te reizen om kanniibalen te ontmoeten. De kans is zelfs zeer groot, dat je vriend, die naast je loopt en met wien je een rustig par- tijtje loopt te wandelen, een prooi wordt van d'e oer-instincten van zijn geslacht en op je afvliegt en zoo maar opeens een stuk uit je aanschijn bijt, aldus meldt de „Maandagmor- gen". s.s. HELENA in lossing te Montevideo, s.s. MAGDALENA in lading te Raabe voor Cardiff. s.s. TERNEUZEN in lading te Kotka voor Cardiff. Voor Ter Neuzen: 10 Juni. Noorsch s.s. STARGARD, 658, kolen, Cardiff. Van Ter Neuzen: 11 Juni. Eng. s.s. SHEAF CREiST, 1617, ledig, New-Castle. Voor Sluiskil: 11 Juni. Ned. s.s. WASSE- NAAR, 1236, kolen, Barry Dock. Van S'uiskil11 Juni. Eng. s.s. ALICE MARIE, 1236, ledig, Tyne. Voor Gent: 10 Juni. Eng. s.s. HEWORTH, 1602, kolen Newcastle; Eng. s.s. AVOCET, 688, stukg., Machester; Belg. s.s. MARCEL, 841, kolen, Leith. 11 Juni. Zweedsch s.s. INLAND, 1780, steen, Stromstadt; Duitsoh s.s. GISELA SCHRODER, 522, hout, Danzig; Eng. s.s. GLANRHYD, 821, kolen, Swansea; Zweedsch s.s. AROS, 493, steen, Lyseldl; Duitsch s.s. HERMANN BOHNEKAMP, 581, hout, Dan zig; Duitsch s.s. CLARA L. M. RUSS, 937, hout, Trangsund. Van Gent: 10 Juni. Eng. s.s. TINTRA, 1283, ledig, Kotka. 11 Juni. Duitsch s.s. ROSE, 871, ljzer, Stettin; Duitsch s.s. RUDOLF ALBRECHT, 1612, ledig, Beamont; Eng. s.s. MOORWOOD, 1090, ledig, Hull; Duitsch s.s. RAGNAR, 434, ledig, Hamburg; Duitsch s.s. CORDELIA, 723, ledig, Antwerpen; Fransch s.s. ASTREE, 427, kolen, Havre; Deensch s.s. MARGRETE, 731, ledig, Boston. (Zonnettyd.) Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 13 14 15 16 17 18 19 Juni voorm. 6.01 7.07 8.17 9.26 10.28 11.23 nam. 6.33 7.42 8.52 9.57 10.56 11.46 12.08

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 3