ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 8382. Woensdag 5 Juni 1929 69B Jaargang »pmn- v ABONNEMENTSPRIJS: BIN KBN LAND. FEUILLETON, BUI fK M L A. S D. Drukkmde hMe J INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN. veroorzaakt licht hevige hoof dpi jn. Neemt dan, als altijd Tabletter T r, Ar, Ri.iron Tpr Neuzen fr per Dost f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar VWBdqJee^/rika *2,25oveSqe landen 2.60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdaq- en Vrijdaqavond. OIENSTPLICHT. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend, dat vanaf 11 tot en met 20 Juni a.s. op de gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd het Inschrij- vingsregister met een daaruit opgemaakt alphabetisch register, alsmede een afschrift van het gemeenschappelijk alphabetisch regis ter, voor sooveel betreft de groep, waartoe deze gemeente behoort van de dienstplichtigen dier gemeente der lichting 1930. Binnen bovengenoemd tijdvak kan tegen deze registers, bij een met redenen omkleed verzoekschrift, in te dienen bij den Burge meester, bezwaar worden ingebracht. Ter Neuzen, 3 Juni 1929. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. LUST VAN KIEZERS, DIE EEN GEMACHTIGDE HEBBEN AANGEWEZEN. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN brengt, ter voldoening aan het bepaalde in art. 56e der Kieswet ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage is nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is, de lijst aanwijzende de kiezers die voor de op 3 Juli a.s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een ge- machtigde hebben aangewezen. Ter Neuzen, 4 Juni 1929. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. EERSTE KAMERVERKIEZING. Het Centraal Stemlbureau voor de verkiezing van de leden der Eerste Kamer heeft in de vacature, ontstaan door het bedan-ken van den iheer Frenoken, voor zijn benoeming tot Kamer- lid in de vacature-Verheijden, tot lid van de Eerste Kamer benoemd verklaard mr. J. van Best, vroeger wonende te Eindhoven, thans venblijf houdende in Belgie. DE BEETWORTELSUIKERINDUSTRIE. De K. van Koophandel en Fabrieken voor W. Noord-Braibant heeft een aid-res gericht aan de Eerste Kamer om het wetsontwerp-v. d. Heuvel c.s. tot het verleenen van tijdelijken steun aan de beetwortelsuikerindustrie, te be- kraohtigen, opdat de beetwortelteelt en de 'beetwortelindustrie voor ons land be-houden blijven. De Kamer acht deze zaak van het grootst belang, daar de productie in ons land zeer belangrijk is. De productie bedraagt 30.4b0.000 gulden en dit bedrag zal door ver- vanging van de beetwortelindustrie door an- d'ere cultuur nooit gecompenseerd kunnen wor den. NEDERLAND EN BELGIE. De Brusselsche „Standaard" wijdt een hoofdartikel aan de BelgischeNederlandsche ondethandelingen, onder den titel: „Ons land weert zioh". Het blad van den burgemeester van Antwerpen merkt eerst op, dat de a.s. pu- blicatie van d'e tuisschen Nederland en Belgie gerwisselde correspondentie te beschouwen is als een proces-verbaal „de carence", dat getui- gen zal van het vastloopen der besprekingen. Vervolgen-s spreekt het blad den wensch uit, dat die puiblicatie tegelijkertijd in het Neder- landsch en in het Fransah zal geschieden, of- schoon de onderhanri'elingen uitsluitend in het Fransch werden gevoerd, wat betreurd moet worden, amdat nu de Belgische diplomaten en amlbtenaren van buitenlandsche zaken, die geen Nederlandsch kennen, de zoo belangrijke nuan- ceeringen van de artikelen en bijdragen in de Nederland'schie tijdschriften niet ten voile kun nen vatten. Aan den, anideren kant wordt ook het Fransch geibruikt omdat men het aldus van Nederlandsche zijde heeft verlangd en Den Haag hardnekkig volhardt in het gebruik van het Fransch in diplomatieke aangelegenh-eden. NIEUWE HOLLANDSCHE HARING. In verfoand met bew-eringen- als zouden nog geen nieuwe Hollandsche maatjesharing ge- vangen zijn en twijfel geopperd is omtrent de echtheid van de aan het Vorstelijk Huis aan- geboden eerste nieuiwe Hollandsohe haring la- ten we hieronider in extenso volgen den inhoud van het certificaat, afgegeven door den Rijks- opperkeurmeester te Vlaardingen: De ondergeteekende, H. N. Droppert, bij Koninklijk Besluit benoemde Opperkeurmeester van gekaakte haring te Vlaardingen, verklaart dat hij uit de lading haring, op hedetn aange- voerd te Vlaardingen door bet stoomschip „Prins Hemlrik der Nederlanden", VI. 195, sdhipper A. Poot, eigendom van de N.V. Dog- ger-Maatschappij aldaar, heeft gekeurd vier vaatjes- nieuwe Hollandsche haring van eerste kwaliteit, dewelke naar zijn oordeel volkomen aa;n de eischen beanbwoorden om aan H.M. de Koningin en Haar Vorstelijk Huis, zoomede aan H.M. de Koningin Moeder en aan H.K.H. Prinses Juliana, als eerste nieuwe Hollandsche haring te worden aangaboden; wordende van dit certificaat uitgereikt drie eensluidende exemplaren, onderscheidenlijk dienende ibij de verzending van bedoelde vaat jes aan H.M. de Koningin, H.M. de Koningin- Moeder en H.K.H. Prinses Juliana. De opperkeurmeester voomoemd, (wjg.), H. N. DROPPE'RT. Hienuit blijkt ten, duidelijkste dat wel dege- ljjk nieuwe Hollandsche haring in Mei wordt gevangen en aangevoerd. NA DE VERKIEZING IN ENGELAND. De staatslieden denken schrijft de N. R. Crt. ingespannen na over den toestand, die door de verkiezing geschapen is, zoo verzekert men, en voorloopig zal men nog geduld moeten oefenen aangaande den uitslag waartoe het be- raad zal leiden. Pas gisteren of vandaag zou Baldwin, naar het heet, met zijn amibtgenooten in het kabinet uitmaken wat hun te doen staat. Zaterdag hebiben wij reeds aangeduid dat voor hem slechts de keus overblijft, tusschen twee mogelijkheden: dadelijk af te treden of eerst zijn regeering te reconstr-ueere-n en dan af te wachten wat het parlement, waarin zijn partij geen meerderheid meer bezit, zal doen. Het zou volkomen ijdel zijn, eenige voorspelling te wagen ten aanzien van de beslissing van het kabinet. Er zitten daarin vermoedelijk voor- standens van de eene en van de andere politiek maar hoe de verhouding tusschen hen is of wier meening het meeste gewicht in de schaal zal leggen, is onbekend. Hoewel de liberalen den toestand measter zijn, doen noch de conservatieven noch de ar- beiderspartij in het oog loopende pogingen om hun ,gunst te winnen. Integendeel. De conser- vatieve Times maakt hun verwijten dat zij de anbeiderspartij aan het bewind zullen brengen, wat Lloyd George juist plechtig beloofd had, te zullen verhinderen. George Hardie, de voor- zitter van de Schotsche arbeiderspariij in het Lagerhuis, heeft verklaard dat er geen sprake kon zijn van eenig verbond of samengaan met de liberalen en evenmin met de Tories. Lloyd George kan rustig zijn tijd afwachten en is een te slim tacticus, om iets va.n zijn veldtodhibsplan te verraden. Als Baldwin nog voorloopig aan zou blijven, helhben de libera len het in hun macht hem zoodra bet parlement in het laatst van deze maaud bijeenkomt, ten val te brengen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door niet mee te stemimen, wanneer de anbeiderspartij in het Lagerhuis een voorstel doet dat op een motie van wantrouwen in Bald win's regeering neer zou komen. Dan zou Mac Donald met de samenstelling van een anbeidersregeering belast moeten worden welke echter geen social istisch program ten uitvoer kan leggen. Mac Donald heeft te verstaan gegerven dat hij dit inziet, want hij zegt al zijn best te zullen doen om te voor- komen dat er binnen twee jaar een nieuwe verkiezing noodig zal worden. Dit beteekent dat hij zijn wetgeve-nd program zoo zal samen- stellen dat het, rekening houriend met de pun- ten van bet liiberale program, de liberalen noopt er hun stem aan te geven-. De pogin gen van Lloyd George om aan de nieuwe arbei- derspartij de macht der liberalen te laten voe- len, zou hij op deze wijze verijdelen. Maar aaiwalspunten op wetsontwerpen van een ar- beidersregeering zullen toch wel te vinden zijn en op den duur zal Mac Donald er zich dan j niet toe kunnen bepalen arbeiderswenschen te vervullen die den liberalen geen aanstoot geven maar met positieve liberale wenschen op wet- gevend gebied rekening moeten houden. Uit uitlatingen van de liberale Daily Chronicle moet men de g-evolgtrekking maken dat onder die wenschen de hervonming van het onmo- gelijke kiestelsel bovenaan staat. De liberalen die tot dusver tot 57 zetels ge- bracht hebben, zouden, naar thans voorgere- kend wordt, indien alle uitgebrachte stemmen dezelfde waarde gehad hadden, reed's door 141 leden in het nieuwe Lagerhuis vertegenwoor- digd zijn. Hadden hun kiezerstemmen dezelf de waarde gehad als de arbeidersstemmen in deze verkiezing dan zouden zij zelfs 180 kop- pen sterk geweest zijn. Het zou werkelijk on- begrijpelijk zijn, indien de liberalen van hun overmachtiige positie thans geen gebruik maak- ten, am aan deze sohreeuwende onbillijkheid een ainde te maken en de conservatieven zullen daar toch wel aan mee moeten werken, nu zij ditmaal zelven ook het kind van de rekening zijn geiworden. Zij, en niet de arbeiderspartij, zouden bij een gezond kiesstelsel op grond van d'e pas gebouiden verkiezing, de sterkste partij in het Lagerhuis zijn geworden. Het zou uiterst pikant zijn, indien de arbei derspartij, eenmaal aan de regeering, gedwon- gen werd, een stelsel te hervormen, aan welks gebrekkigheid zij het te danken heeft gehad dat zij nu voor het vormen van de nieuwe regeering aangewezen is. Zij zou dan even- zeer aan haar eigen ondergang moeten gaan werken als de conservatieve regeering dit ge- daan heeft toe-n zij de uitlbreid'ing van het kies- recht tot alle vrouwen van 21 tot 30 jaar aan- h-angig maakte en doorzette teneinde een vroe- gere belofte van Baldwin gestand te doen. Gisteren zou het conservatieve kabinet den Britschen koning zijn ontslagaanvrage aan- bieden. Maandag heef de heer Baldwin met een aan- tal zijner voornaamste medewerkers vergaderd en in deze bijeenkomst van het kaJbinet is het besluit genomen om onmiddellijk af te treden. De eerste-minister zette uiteen, welke de redenen waren, die hem tot dezen stap leid- den en welke de bezwaren waren tegen het denkbeeld om de regeering voort te zetten en de beslissing van het Huis af te wachten. Dit zou slechts een uitstel van executie zijn. En de premier meende, dat niets moest worden gedaan, dat den indruik zou kunnen wekken, alsof de conservatieve partij op eendgerlei wij ze de arbeiderspartij zou willen berooven van de vruchten barer overwinning. Ter bijeenkomst werd er verder op gewezen dat de toestand tbans anders was dan in 1924, toen de conservatieven nog altijd de sterkste partij in het Lagerhuis vonnden en de heer Baldwin deed nadrukkelijk udtkomen, dat hij met de liberalen niet in besprekingen wilde treden over de vraag of hij wellicht op hun steun zou kunnen rekenen als het Huis weer bijeenikwam. Naar de Times mededeelt, waren er nog een paar omstandigheden, die den eersten-minis ter aanleiding gaven tot zijn besluit om on middellijk af te treden. In d'e eerste plaats had de partij die aan het bewind is, als het parlement bij een komt (25 Juni) het recht om de troonrede op te stellen, waarin het werkprogram voor de par- lementszitting zal worden ontvouwd, en hij meende nu, dat men de arbeiderspartij niet van dat voorrecht behoorde te berooven. In de tweede plaats meende de heer Bald win, dat in verband' met de fonmeele werk zaamheden bij de hervatting van de parle mentszitting, de debatten die over het onver- mijdelijk lot der conservatieve regeering zou den heslissen, eerst in begin Juli zouden kun nen- worden gehouden, het zou dan eerst half Juli worden eer de nieuwe ministers feitelijk hun arbeid zouden kunnen aanvangen. En een d'ergelijke vertraging was niet gewenscht. Er waren nu wel eenige conservatieve mi nisters die niettemin de beslissing van het Huis wilden afwachten, teneinde de positie der liberalen te kunnen vaststellen, maar de meeste der kabinetsministers ondersteunden de meening van Baldwin. Zoo is dan nu de kogel door de kerk. Bald win treedt met zijn ministerie af en de op- dracht tot kaibinetsformatie zal dan worden gegeven aan MacDonald. Deze leider der Arbeiderspartij schijnt on- danks de ervaringen van 1924 vol zelfvertrou- wen. Z-ijn ministerie. ait natuurlijk al reeds grootendeels in elkaar. Of hij ditmaal, zooals de Daily Express beweert, de portefeuille van buitendandsche zaken aan 'een ander zal ge ven en zich zelf uitsluitend tot het premier- schap zal bepalen, zal nu spoedig kunnen blijken. Van een beroep op de medeiwerking van de liberalen zal wel geen sprake zijn. Mac Do nald heeft zich steeds hiervan tegenstander getoond. De Arbeiderspartij moet z.i. zelfstan- dig het bewind voeren. Niettemin zal Mac Donald gedwongen zijn met de op de wip zit- tende liberalen wier positie nog iets is ver- beterd door de laatst bekend geworden uit- slagen en die thans ten minste 57 zetels be- zetten, elf meer dan in het vorige Lagerhuis rekening te houden en zich van raddcale experimenten te onthouden. Op den duur zal dat tot moeilijkihed-en on- vermijdelijk aanleiding moeten geven daar de radicale vleugel van de Arbeiderspartij het aan pressie niet zal laten ontbreken. Blijktbaar eohter hoopt Mac Donald het toch eenige jaren te kunnen uithouden. In dien tus- schentijd zullen de uitgeputte kassen van de Arbeiderspartij weer gevuld zijn, zoodat ze een nieuwe verkiezing zal kunnen wagen. In deze omstanddghed'en zal er van de libe rale verlangens naar een hervorming van het kiesstelsel niet veel komen. De Arbeiderspartij geeft de hoop niet op nag eens een zelfstan- dige meerderheid dank zij de grove onbil- lijkheden van het heersohenrie stelsel te veraveren. En er zullen nog jaren van poli- tieke onzekerheid noodig zijn eer men ook in Engeland de noodzakelijkheid van coalitie- politiek zal inzien, en de onmogelijkheid zal willen erkennen van een terugkeer tot het oude twee partij enstelsel. MEXICO. Men verwacht dat het conflict tusschen kerk en staat in Mexico thans spoedig bijge- legd zal zijn. Er is een besluit van den Mexicaanschen staatspresident, Bortes Gill, dat bepaalt, dat alle priesters, die wegens hun protest tegen het in beslag nemen van kerkelijke goederen uit het land verbannen zijn, terug mogen kee- ren. De uitoefening van den godsdienst kan weder onbelemimerd geschieden. Volgens een mededeeling van het Mexicaan- sche ministerie van binnenlandsche zaken be- vinden zich reeds twee Katbolieke bisschoppen in Mexico. Voor het eerst sedert drie jaar zal thans ook weder de Pauselijke Stoel in Mexico ver- tegenrwoordigd zijn. DE PAUS EN DE RADIO. iDe redacteur voor kerkelijke zaken van de „Echo do Paris" vertelt, hoe het staat met het radiostation voor de Vatikaansche stad. Eerst meende de paus, dat daar geen haast bij was. De Italiaansche regeering had Marconi te zij ner beschikking gesteld, maar hij wilde geen besluit nemen. Dit najaar echter missohien al zal het Vati- 'kaan over een zendsta-tion beschikken, dat het krachtigste ter wereld heet. De naburige pos- ten zullen die bench-ten niet kunnen storen. De redevoeringen van den paus, inlichtingen omtrent het Vatikaan, zangen. van de Sixtijn- sche kapel en plechtigheden van de Sint Pieter ■BAYER \/xN I ft V/ Let op den oranje band en hei Bayerkrui*. Prlja 75 d«. zullen er verspreid worden. Het station wordt door een Amerikaunsche maatschappij inge- rioht en door Amerikaansche katholieken be- taald, ten bedrage van 30 millioen lire. Dank zij eigen stroom, zal het wenken en het per- soneel geheel uit Amerikanen bestaan. Pius XI heeft daartoe besloten ingevolge de redevoering, door Mussolini over het La- teraansche verdrag gehouden. De exemplaren van de Ofoservatore Romano met het antwoord van den paus werden toen terstond opgekocht. N,u wil de paus zich op meer doeltreffende- manier vrijheid van spreken verzekeren. AFGHANISTAN. Bevestigd wordt, dat generaal Nadir Khan zich tot koning van Afghanistan heeft uitge- roepen. Nadir Khan heeft uitgelegd', waarom bij -dit gedaan heeft, ofschoon hij vroeger ver klaard had, dat hij dit niet beoogde. Volgens hem hadden de oelamas (de godsdienstige lei der) te kennen gegeven, dat een jehad of-feei- lige oorlog alleen geldig whs indien door den koning uitgeroepen. Daarom heeft hij tijdelijk het koningschap aanvaard om aan de formeele eischen der oelama's te voldoe-n, maar hij her- haalt, dat hij geen persoonlijke amibities heeft. DE SCHADEVERGOEDINGSCONFERENTIE Bij de Zaterdag gehouden besprekingen der deskundigen hebben, zich geen nieuwe gezichts- punten geopend". Het vertrek van Pierpont Morgan wordt in het algemeen als een gunstig teeken beschouwd. In de Fransche pers valt echter eenige verscherping van. toon waar te nemen met betrekking tot het vraagstuk der r vergoeding aan Belgie voor de z.g. Belgische marken. Sommlge bladen achten rege-ling de- zer kw-estie een conditio sine qua non voor de totstandkoming van het eindrapport betreffen- de de conference der deskundigen. Zoo be- pleit bijv. de Petit Parisien een regeling van deze kwestie in het raam der onderhandelingen van de deskundigen, zelfs al zouden, deze be sprekingen niet in hotel George V plaats vin den, want volgens genoemd blad zouden de Duitschers slechts met moeite kunnen verber- gen, dat zij in deze aangelegenheid de politieke kwestie van Eupen en Malmedy zouden willen stellen. Volgens het Journal zou de Duitsche dele- gatie Vrijidagavond gedreigd hebben, haar kof- fers te pakken,, indien men aan dit standpunt zou vasthoudem. De Echo de Paris merkt op. dat een weigering van Belgie om het rapport der conferentie te onderteekenem voldoende zou zijn, om het Dawes-plan nog voor onbepaalden tijd van, kracht te laten. De groote Amerikaansche bladen, die vooral voor de geallieerden sympathie betoonen, scbij- ne,n tevreden te zijn over de te Parijs bereikte overeenkomst. De New-York Times verme.dt zelfs op in het oog vallende wijze hoeveel mil- liarden dollar de geallieerden hebben laten val- len. De meeste tevredenheid wordt echter be- toond over het feit, dat de maandelange on derhandelingen thans ten einde loopen. Ook te Washington gevoelt men algemeen voldoe ning, hoewel die Senaatskringen, welke met de alleenverantwoord-elijkheid van Duitschland aa.nnemen, de nieuiwe eischen nog veel te lioog achten en van. meening zijn, dat het Young- plan evenmin uitvoarbaar zal zijn als net Dawes-plan. Uit het Enqelsch door PHILLIPS OPPENHEIM. 15) Vervolq. ..Morqenoohtend om neqen uur precies verwacht ik je weer hier", zeide hij toen. ,,Als ik wat laat mocht zijn, dan qa je maar op je stoel zitten en wadht, totdat ik kom. je zult de Times dan op de mat voor de deur vinden, wees zoo qoed er niet aan te komen, ik ben erop gesteld om de krant zelf open te maken. Hier heb je een sovereign. Koop een half dozijn lin- nen boorden en een behoorlijken hoed, het overschot kan je me moroen terug- geven, of als je dat prettiger vindt, kun nen we het geld beschouiwen als voor- schot op je salaris, Goeden avond." iM-et een gevoel alsof hij droom-de, liep Bliss a-clhter zijn patroon aan de trap af. Hij kocht de boorden en den hoed en trakteerde zichzelf na een korte aarzeling op een pa/kje sigaretten. Toen ging hij naar huis. Vlak bij de trap van de vijfde verdieping haalde hij Mrs. Heath in, die op weg naar zijn kamertje was. Ze keek hem angstig vragend aan. „Hebt u geluk gehad, mijnheer?'' vroeg ze. ,,Go'ddan.k wel, Mrs. Heath ant- woordde Bliss opgewekt. ,,Ik ,heb weer een betrekking. Portier met een salaris van vijif en twintiiq shilling in de week. Op het laatste nippertje heeft Smithson me nog waar voor zijn geld gegeven. Gel-uk- kiq kan ilk nu aanstaanden Zaterdag de huur betalen." ,,U weet heel goed, dat ik het daarom niet vroeg mr. Bliss", zei zijn hospita verwij tend! ,,maar het is u wel aan te zien, dat iu aan dit leven niet qewend is en de laatste dag-en heeft u 's morgens zoo weinig gegeten dat het een schandaal was. Een kind kan er het leven niet op houden, laat staan een jonge kerel, die van 's ochtends tot's a-vonds loopen moet om werk te zoeken." ,,'s Morgens heb ik nooit veel kunnen eten", zeide Bliss. ,,Breekt u maar niet het hoofd over mij. mrs. Heath. In 's vervolg krijg ik 's middags om fcwaalf uur gratis een middagmaal. Dat is weer een buiten kansje in deze bedekking. Zou u mis- schien nu thee boven kunnen brengen, ik wou graag vroeg naar bed gaan." „Ik zal gauw water opzetten, dan heeft u binnen tien minuten thee", zeide mrs. Heath opgewekt. Bliss ging de laatste twee trappen naar zijn zolderkamentje op liep, gedwongen door iets, wat hem niet recht duid'elijk was, dade-lijik naar het raam. 't Was, of de stad vanavond iets heel bijzonders voor hem beteekende. De rook van de ve'le schoorsteenen hing als een lic'hte nevel over -de huizen, waardoor de wes- telijke hemel nu, dadelijk na het onder- gaan van de zon, een dof-roode tint ikreeg, iterwijl v-lak d-aaronder een liohten- de mistsluier hing, waar de vele lichten van het WesuEnd d-oor de met rook be- zwangerde atmosfeer teruggekaatst wer den. In de straten beneden hem bewooq zich onafgebroken een stroom van men- schen, menschen die moe en geboqen huiswaarts gingen na een -dag van hard werken, menschen wien men het aan kon zien, dat hun eenig verlangen was om zoo spoedig mogelijik thuis te zijn. Eerst keek hij een tijd lang naar het drukke verkeer beneden in de straat, toen keek hij naar het Westen van de stad, wat tot nu toe Londen voor hem geweest was. Op dat ooqenblik -begon Ernest Bliss te begrijpen. HOOFDSTUK VII. De volgend-e drie weken verliepen voor Bliss in een voortdurenden staat van te vredenheid. Langzamerhand werd hij de ibes-te maatjes met de vogel-s; nu en dan was Tommy, de ambulante ooudvink, zoo genad-ig om tijdens de lunch op de leuning van zijn stoel te zitten. Tot dusver had hij er nog niet achter kunnen komen, wat mr. Cocker-il eigen,lijlk uitvo-erde en het was niet te ontkennen, dat zijn nieuwsgierigheid steeds meer en meer aangroeide. Op een goeden dag raapte hij a'l zijn moed bij elkaar en vroeg het hem op den man af. „Ilk hoop, dat u het me niet kwalijk ne men zult, mijnheer, maarwat zijn eigen,lijik uw bezigheden?" Na die vraag viel er een oogenblik van stilte. Bij die woorden van Bliss had mr. Corkeri'l verbaasd opgekeken, daarna bleef hij zijn bediende met een eigenaar- dige uitdrukkinq in de oogen aanstaren. ,,,N-ieuiwsgierig, Bliss?" ,,Ik ben bang van wel, mijnheer, Een verkeer,d aanwen-dsel van vroeger." „Verikeerd aanwendsel", schreeuwde de papegaai vanuit de papiermand, waar hij met de meeste aandacht bezig was en- veloppen in kleine snippertjes te scheu- ren. Nieuwsgierigheid is een van de ge- breken". zeide mr. Cockeril vaderlijk, ,,die jij. Bliss, of wie dan ook van mijn bediienden, niet hebben mag. Maar om dat je het mij eerlijk hebt qevraaqd en o-mdat je je nieuwsgierigheid niet op een s-linlksche manier helbt trachten te bevre- digen, zal ik je niet te hard vallen over die slechte eigenschap, maar je eerlijk zeggen, wat je zoo graag wilde weten. Kijk eens hier", ging hij voort, terwijl hij zijn hand op 'n stapel getypte vellen papier legde, „ik ben bezig een boek te schrij- ven over den huidigen stand van de vo- gelkunde. Ik heb het plan om een gedeelte van -mijn boek geheel te wijden aan goe- de, oorspronkeiijike anecdo-ten, waarin vogels een rol spelen. Daartoe adverteer i)k in alle dagibladen. Allere-i slag men schen, mannen en v-rouwen, komen me opzoeken, aangelokt door die adver/ten- ties. Als hun verhalen voor mij van waarde zijn, betaal ik er voor. Zijn ze siecht of niet oorspronkelijk, dan wei- g-er ik te ibetalen." ,,Maar w-aa-rom -bent u dan zoo bang om aangevallen te worden? vroeg Bliss verwonderd. ,,De menschen komen dan toch hier met de meest vreedzame bedoe- linq. die i'k me maar denken kan. Mr. Cockeril glimlachte even. Hij nam zijn bri-1 af en begon met zijn zijden zak- doek de lenzen op te wrijyen. ,,-Het meerendeel der bezoekers ko-mt hier, om-dat het geld noodig heeft", legde hij uit, ,,en iemand die geld noodig heeft is, onder zekere omstandigheden, tot al- ler-lei dingen in staat. Daarlbij komt, dat ik tot mijn schande moet bekennen, dat ik niet van lafheid vrij te pleiten ben. Ik hoop, dat ik je_ nieuwsgierigheid bevre- digd helb, Bliss." .Volkomen, mijnheer, dank u wel. Na dit gesprek verliepen er twee da- gen, waaro-p mr. Cockeril geen enkelen bezoeker kreeg. Toen Bliss op den avond van den -derden dag naar huis ging, werd hij aangesproken door een kleinen man, met een joviaal, prett-ig gezicht, die met een groote sigaar in den mon-d vlak bij den uitqanq een kennisgeving stond te lezen. Goeden a-vond", zeide de man. ..Goeden avond1", amtwoordde Bliss. iDe k-leine, jov-iale man haalde een si- garenkoker uit zijn zalk. ..Opsteken?" v-roeg hij. Met het meeste genoegen maakte Bliss van die ui-tnoodig-ing gebruik. Even be- kee-k hij de verda-cht-uitziende sigaar, ter wijl een vage iherinnering aan de dure Corona s van -de twee maanden geleden, bij hem opkwam. Toen bleef hij staan en stak haar op. ,,-Rare snijiboon, die baas van u. Bliss iblies den luc-ifer uit en gooide hem wecj. ,Ja, dat is hij", gaf hij toe. „Goeden avond." iDe kleine man liep ongemerkt met hem op. ,,Wat voert hij uit? vroeg hij nieuws- gierig. Even aarzel-de Bliss. ,,Daar maakt hij geen geheim van. Hij is een vogelliefhebber. ,,-Een wat?" ,,Een vogelliefhdbber herthaalde Bliss. „Hij heeft boven in zijn kamer een pape gaai, een stelletje kanaries en drie goud- vin'ken. O ja, dan s-chrijft hij ook nog een boek over vogels. D'e kleine man keek hem even van ter zijde aan. Zonder iets te merken van de eigenaardige manier van kijken van den ander, stapte Bliss echter voort. ,,Zoo nu en dan heeft hij dru-k b-ezoek, is *t niet?" „Ja, allerlei menschen komen hem anecdoten vertellen, waar vogels een rol in spelen legde Bliss hem uit. ..Hij be- taalt ze er goed voor, tenminste als ze waarde hebben voor zijn boek en oor- spronkelijlk zijn." (Wordt vervolgd.) MMW. WW »k,JIoek.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1