AIGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH VLAANDEREN. Vrijdag 24 Mei 1929. 69e Jaargaag. Eerste Blad. Examenwee. No. 8377 ABONNEMENTSPRIJ S: era, ypPflgW HEERENBAAI FEUILLETON. BINNENLAND. smaakt ah room TER NEUZENSCHE COURANT Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2.25, overige landen 2.60 per 3 maanden fr. per post A'bonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetahng. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdagavond. Binnen verloop van eenige jaren zijn er twee eigenaardige en ook aardige brochu res verschenen, die innig venband houden met de zaak, die wel duidelijik wordt ge- noemd in den titel van dit artikel. De eer ste van die twee brochures was van de hand van een inmiddels reeds overladen kerkelijk hoogleeraar te Utrecht: Prof. Daubanton, de tweede is kersversch, en een overdru'k uit ,,De Bode", orgaan van den Bond van Nederlandsche Onderwij- zers. D'e eerste brochure, die speciaal de academische examens critiseerde. en waar- van wij dus den inhoud (hoe belangrijk ook overigens) voor de lezers van dit blad meenen niet zoozeer te behoeven uiteen te zetten, droeg den kenschetsen- den titel: ,,Op ter Examenjacht' de twee de heet al heel weinig malsch: ,,De Examen-idioot of de kinderexamens van 1928". In deze brochure worden een aan- tal opgaven medegedeeld, die in den vo- rigen zomer aan ondersoheiden Hoogere Burgerscholen en Gymnasia zijn opgege- ven ter beoordeeling van de al of niet ge schiktheid der kinderen, die waren aan- gegeven om tot de eerste klassen der onderwijsinrichtingen te worden toege- laten. Men weet, dat het nu al gerui- men tijd zoo is geweest, dat voor leerlin gen van scholen, die een voldoend leer- plan bezaten, de mogelijkheid bestond. dat het hoofd van zoo'n inrichting mocht beslissen, welke leerlingen hij al of niet voor de Relating tot een H.B.S. of Gym nasium geschikt achtte. Men had hier te doen immers met personen, die deze leer lingen meestal jarenlang hadden gade- geslagen en die gerekend mochten worden voldoende op de hoogte te zijn van de kundigheid en eigenaardigheid dezer dis- cipelen. Zij wisten maar al te best, dat zij noch dezen leerlingen zelven, noch hun ouders of voogden een wezenlijken en echten dienst bewezen, als zij hun den toegang openden tot een onderwijsinrich- ting, waar zij straks het onderricht toch niet naar behooren zouden kunnen ver- vullen, en izoo was er dan naar onze mee- ning ook alles voor te zeggen, dat deze beslissing aan de betrokken schoolhoof- den veribleef. Maar in onze dagen is men nu eemmaal gewoon op allerlei gebied het beter te willen weten niet alleen dan de menschen van voor een paar honderd jaar, maar ook beter dan de lieden van voor twintig of tien jaar, en zoo hebben wij dan de dwaasheid beleefd, dat wij niet alleen bankibiljetten hebben gekregen in blauwe kleur van f 10,en van f 25, maar is op het gebied van het onderwijs nu ook weer eens verandering gebracht in deze toelating, zoodat de jonge kinde ren, die de zes of zeven jaren op de Lagere School hebben afqeloogen, nu worden onderworpen aan een toelatings- exa.men, waarvan allerlei schadelijke ge- volgen zijn te verwachten en voor de con stitute der betrokken leerlingen en voor den rustigen gang van het onderwijs. die nu verstoord wordt, omdat bij en onder alles gaat voorzitten de gedachte aan het straks komende examen. De Bond van Nederlandsche Onder- wijizers, die overigens in verschillende harer besluiten en gedragingen niet steeds onze instemming of bewondering heeft genoten, heeft er ongetwijfeld en lof- Uit het Engelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 10) (Vervolg.) Bliss stak zijn hand in zijn rechter broekzak en haalde er tot Tim's niet ge- ringe verbazing een paar sovereigns uit. „Als je blieft". zeide hij, ,,nou koop je maar alles wat je denkt noodig te hebben. En dan nog wat. Doe me het genoegen en ga niet naar het magazijn terug, voor- dat ik het je zeg. Ik wou nu eerst eens zien, of dit plannetje me zal lukken. Mor- genochtend om acht uur zal ik zorgen, dat ik hier ben." Voordat hij wist wat hij deed, liep Tim op straat, nog te veel verbaasd om na te denken; even daarna ging Bliss ook weg. In zijn rechterbroekzak had hij driehon- derdvijftig pond in bankpapier en wat zil- vergeld, eigendom van den heer Ernest Bliss, millionnair, in zijn linker broekzak had hij de eenbiedwaardiqe som van twee shillings, het eenige geldelijk bezat van Er nest Bliss, reiziger van de firma Masters v ^n^elaars in fornuizen. En daar liep hij nu, juist op dat uur van den dar waarop Londen als een magneet werkt op vreemdelingen en Londenaars van het type Ernest Bliss. Alle huizen, alle res taurants waren verlicht. Nog nooit had waardig en verdienstelijk werk aan ge- j daan, thans deze reeds verschenen arti- kelen te bundelen en ze op die wijze in breeder kring bekend te maken. Het Hoofdbestuur van den genoemden Bond had al dadelijk, toen het nieuwe Koninklijike Besluit inzake de toelatinq tot de middellbare scholen aan dat M. O. het recht gaf (niet de plicht, zooals men abusievelijk het wel eens heeft voorge- steld) weer de kinderexamens te herstel- len, aangekondigd, dat dit Bestuur over deze examens materiaal zou verzamelen en dit dan ook aan een kritiscne bespre- king zou onderwerpen. Deze bespreking kw'am los in een tiental artikelen. Voor deze, nu onlangs verschenen brochure is een ernstig beroep gedaan op de mede- werking van de vaderlandsche pers. Zij zoo hoopte het Hoofdbestuur van den Bond zou helpen om de aandacht van het groote publiek op deze puiblicatie te vestigen, ,,opdat zich een openbare mee- ning vestige, krachtig genoeg om aan de hier gesignaleerde examineerderij met de daaraan helaas noodzakelijk verfconden dressuur een einde te maken". En het is narnens de grootste onderwijzersorgani- satie in ons vaderlhnd. dat >dit Bestuur zich (jewend heeft tot de ouders der Neder- 'andsche jeugd met een dringend verzoek om hulp om onze kinderen te bewaren voor de antieke, tegen natuurlijke .schoolmeesterij" die voor den waren schoolmeester al jaren-lang verfoeid wordt en die zoo heerlijk aan het ver- dwijnen was, maar die in korten tijd weer het heele onderwijs dreigt te vergiftigen, indien de hier gesignaleerde kinderexa mens blijven. Nu is het jammer, dat wij *ter illustratie van dit artikel niet in deze courant kun nen opnemen de eenige illustratie, die aan de thans door ons besproken brochure is toegevoegdeen facsimile van een ge- deelte van het examenwerk voor geschie- denis, dat dit jaar is opgegeven bij het toe- latingsexamen voor het gymnasium te Delft. De kinderen daar kregen een mis- lulkt hectografeersel voor zich in paars, daar, waar het heelemaal onleesibaar was, bijgepeuterd met gewone inkt. En door die bijwenkerij had het stuk lang niet aan leesbaarheid gewonnen. Echter betreft ons beziwaar niet alleen den vorm, waar- in dit examenwenk werd voorgezet, neen, het gaat evenzeer tegen den inhoud dezer opgave. Men oordeele zelf, als wij hier alleen maar de zesde vraag laten af- drukken 6. In het jaar 1619 werdenen gevangen gezet opIn het jaar... .ontvluchttedie geboren was in waar nu staat zijnop de in eenhij is langen tijd in dienst ge weest van....... Hij stierf inte Zoover de opgave. Men moet het zich nu vooral qoed voorstellen Onleesbaar haast, dat al eerstens, en dan verder deze vragen. Alleen zij ter verzachting van ons oordeel bijgevoegd, dat het een op gave was te Delft, waar men dus (soms) gerekend mag worden in Hugo de Groot iets meer belang te stellen dan het geval is in Ter Neuzen of Groningen. Immers: er staat te*Delft een stand- beeld voor Hugo de Groot, en dat staat niet in 'n parkje, niet in 'n hoek, niet in 'n nis, niet in een hek maar waar staat het dan wel in? Er was (ook op herhaalde en ernstige navraag) niemand, die deze kwestie wist op te lossen, totdat eindelijk iemand op de gedachte is gekomen, dat bedoeld fcon zijn maar dan waren de leesteekens verkeerd geplaatst in een boakenkist". Alleen bleef dan nog de puzzelarij met het laatste zinnetje, waar hij zoo sterk de attractie gevoeld van het West End, die geheimzinnige attractie van het West End met zijn prachtige restaurants, zijn muziek en zijn karakte- ristiek publiek, dat hoofdzakelijk uit luxe- menschen bestaat. Ajle vroegere herin- neringen werden met een schok wakker. De zes weken van hard werken en slecht eten, welke achter hem lagen, waren plot- seling vexgeten. Hij stond juist tusschen de ingangen van twee van de beroemd- ste restaurants. Ten slotte kon hij zich toch wel een keer een goed middagmaal toestaan, ter eere van het komende suc- ces van het Alpha fornuis. Hij leek wel dwaas om zich zelf zoo strikt aan zij.n woord te houden. En terwijl hij nog aar- zelde, werd hij plotseling bij den arm qe- paJkt. Zonder eenig ceremonieel werd hij omgedraaid en voordat hij het wist, keek hij in een paar donkere oogen en terwijl hij luisterde naar een heel beikende stem kreeg hij tegelijkertijd vaaq een indruk van veel mooi, zacht bont en een door- dringenden geur van viooltjes. „Waaraehtig hij is 't Ernest Bliss. Jou leelijke schooier Waar heb je al dien tijd gezeten Kijk eens, Hilda." De twee meisjes waren juist uit een taxi gestapt en pakten hem ieder bij een arm om hem vooral niet te laten ontsnappen „Niet een keer ook maar ben je in den schouwburq geweest", ginq hetzelfde meisje, dat hem het eerst had aanqespro- ken, verwijtend door, ,,niet een keer in the Milan, 't is zelfs niet bij je opgekomen, of we je auto soms noodig hadden. Wees nu tenminste lief en ga met ons eten bi Oddy, dan ikan je ons meteen vertellen wat er eigenlijk gebeurd is.' Even aarzelde hij. Bijna waren ze bij De Bode de navolgende antwoorden voor binnen kreeg Hij stierf in waarheid te vroeg. Hij stierf in armoede tevreden. Hij stierf in vrede te Rostock. Hij stierf in ballingschap te Rostock. j Hij stierf in 1645 te Rostock. Hij stierf in Duitschland te Rostock. Alleen wilden wij toch vragen Is het nu werkelijk een bewijs van geschiktheid voor het volgen van gymnasiaal onder wijs, als een jongen of meisje van 11 of 12 jaar het geboortejaar en het sterfjaar weet van Hugo de Groot; en ook andersom: is zoo'n kind ongeschikt, als het dergelijke jaartallen blijkt niet te weten Wij gaven eigenlijk pas een proefje, en wij willen graaq nog enkele andere be- wijizen noemen, om te laten zien aan wat voor onmogelijik onderzoek deze kinders meermalen worden onderworpen. Heel vreemd doet b.v. aan het vraagstuk, dat te Apeldoorn is opgegeven bij het toela- tingsexamen voor het gymnasium, en dat aldus luidde ,Een hond achtervolgt een kat, die 31,74 M. van een boom en 225 c.M. van den hond verwijderd is. De kat maakt per seconde 3 sprongen. elk van 69 c.M. de hond 2 siprongen, elk van 11 d.M. Zal de kat den boom nog voor den hond be- reiken Zoo ja, hoever is dan de hond nog van den boom verwijderd Na hoeveel secon- den zou de kat ingehaald zijn, als er geen boom had gestaan?" Hierbij doen zich natuurlijk als de leerling geen rekenma- chine is, allerlei kwesties voor, en de qua- lificatie van het Hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche onderwijzers lijkt ons niet zoo erg overdreven, als deze heeren zeggen, dat aan dit vraagstuk let- terlijk „alles even weerzinwekkend is van premitief barbarisme". Om te beginnen moet een kind, dat zoo'n som wil uitreke- nen, aannemen, dat hond, kat en boom zich in een rechte lijn bevinden, anders is er geen uitrekenen aan. Onderzocht wordt dus, of het kind er op gedresseerd is, een vraagstukje als dit aan te vullen met gegevens, die de examen-idioot" vergeten had, en of het kind dus rede- neert Nou ja, ze zeggen het er wel niet bit, maar zij bedoelen natuurlijk, enz." Maar dan Dan moet het kind niet het ongeluk hebben om logisch te zijn, en het verschil in snelheid (13 c.M.) te gaan deelen op de 225 c.M., vast te stellen dus dat de hond na 174/1S seconde de kat zou kunnen inhalen. om vervolgens te con- stateeren, dat in die 174/1S seconde de kat 174/13 X 2.07 M., dat is meer dan 34 M. kan afleggen, en dus voor het in halen al lang en breed in den boom zit. Neen, die inhalerij mag noq niet worden uitgerekend, want daar gaat pas de derde vraag over Het kind moet dus zoo uitrekenen de kat heeft over den afstand tot den boom noodig (31.74 M. 2.07 M. 151/;; seconde; de hond 33.99 M. 2.20 M. 159/2o seconde; dat is 7/«n seconde langer dus... neen, dat is ook nog niet goed, want dan heeft het kind een omweg ge maakt om tot vraag 2 te komen. De oplossing moet dus zoo zijn de kat heeft 15Va seconde noodig. In dien tijd doet de hond 154/s X 2.20 M. 33,731 M. Hij is dus nog 33.99 M, 33.734/a M. 0.252/a M. van den boom verwij derd. En daarna pas mag de inhalerij zonder boom worden uitgerekend. Alleen blijft dit onzin, want als er geen boom staat, vervalt ook de afstand van den boom den ingang van het restaurant. De por tier, die Bliss herkend had, stond met zijn pet in zijn hand; hij had een ooqenblik van overweldigend verlangen naar de lichte, warme atmosfeer van het restaurant, het goed klaargemaakt eten, de *keurige be diening, naar al de luxe, welke hij zich gedurende de laatste zes weken met zulk een energie had ontzegd. Het meisje, dat hem het eerst had aangesproken, had haar arm door den zijne gestoken en zeide lachend: ,„Je behoeft niet te denken, dat ik je los zal laten. Ga nou mee, dan kan je ons eens vertellen wat je al dien tijd hebt uit. gevoerd en waarom je zulke gekke klee ren draagt.'" Nog een oogenlblik sloeg een gevoel van aarzeiing zoo sterk door Bliss heen, dat hij zijn vuisten balde, niet wetend wat te doen. Op dat ooqenblik ging hem een ateliersmeisje voorbij. moe, bleek, sjofel- tjes gekleed; toen ze het restaurant voorbij ging, keek ze omhoog, waardoor het light van den ingang scherp haar gelaat ver- lichtte. Met een schok kwam de herinne- ring aan hetgeen zijn houding gedurende de laatste zes weken beteekende, bij Bliss terug. 't Was alsof hij al zijn wilskracht weer voelde terugkomen; toen hij begon te spreken, klonk een geheel andere toon in zijn stem door. i( /Kinderen, het spijt me heusch,' zeide hij beslist, ,,maar voor het ooqenblik zijn al die dingen voor mij verboden waar. Maar omdat we zulke oude kennissen zijn... Hier Kitty, paik aan." Tersluiks, met een knipoogje, stopte hij twee of drie bankbiljetten uit zijn rechter broekzak het meisje in de hand. ,,Zoo", zeide hij. ,,Nu zorg je maar Men ziet uit dit klasse voorbeeld nu wel heel duidelijk, tot welke dwaasheden leeraren bij deze kinderexamens zijn ge komen, en het behoeft ons dan ook niet te verbazen, als wij in een boekje van den heer Holtzappel zien, hoe de jeugd van tegenwoordig op deze examens wordt voorlbereid doordat hun wordt aangera- den zich goed een antwoord in te prenten op deze vragen: Men vindt fabrieken te Lyon van te Nurnberg van te Sheffield van te Stoke a/d Trent van te Birmingham van te Seraing van te Stettin van te Essen van te Venetie van te St. Gallen van te Maagdenburg van te St. Etienne van te Solingen van te Sevres van INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Maar welke dwaas verwaoht van een dergelijke africhterij nu eenig heil, en zoekt daarin met ernst een waardemeter voor kennis en geschiktheid HET AUTO-ONGELUK BIJ RILLAND-BATH. Bij den aanvang van de Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Ril- land-Bath heeft de vaorzitter enkele woorden van deemis uitgesproken ten aanzien van de slachtoffers van het ernstige auto-ongeluk, dat op den eersten Pinksterdag aldaar heeft plaats gehad. De raad besloot een brief van deelneming aan de familie van de slachtoffers te zenden. Naar aanleiding van het ongeluk bracht de voorzitter in herinnering wat sinds de aphef- fing van de bewaking van den beruchten over- weg van verschillende zijden gedaan is om intrekking van dezen maatregel te verkrijgen. De raad heeft zich indertijd met een adres tot d'en minister gewend om de bewaking hersteld te krijgen; wel is toen een nieuw onderzoek in- gesteld, doch het gewenschte resultaat werd niet bereikt. Het onderzoek dat het vorige jaar plaats had als vrucht van een interpellatie-De Muralt en dat ging over nog twee andere be- ruchte overwegen, werkte evenmin iets uit. Intusschen bleven de ongevallen aanhouden, en thans greep het schokkende ongeluk van Pinksteren plaats. Het blijft onverantwoorde- lijk, aldus zeide de voorzitter, een geweldig d'rukken verkeersweg over een intemationale spoorbaan als hier onbewaakt te laten. Men kan niet volstaan met de zaak uitsluitend te beoordeelen naar het meer of minder vrije uit- zicht op den spoorweg. Een drukke en daarbi.i niet te breede verkeersweg als deze eischt vaak de voile aandacht, zoodat men op het trein verkeer niet voldoend kan letten. Daarom stel- de de voorzitter voor, zich nogmaals met een adres te wenden tot den minister van Water staat om den overweg weer bewaakt te krij gen. Als over enkele maanden het nieuwe weg- vak van den rijksweg gereed is, zal zijns in- ziens de toestand nog gevaarlijker zijn. Eenige raadsleden ondersteunden dit betoog INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN vliegensivlug dat je een goed tafeltje krijgt eet er eens lekker van en koop wat bloe men. Ik moet nu heusch weg, want ik heib nog wat te doen." In-verbaasd keek het meisje» hem aan. Tot dusver was hij in haar oogen altijd een echte blaag geweest en nu plotseling leek bet wel, alsof hij iets echts manne- lijks gekregen had. ,.Toe, ga nu in elk geval mee eten?' vroeg ze. „Je kunt toch onmiddellijk daar na weggaan". Bliss scbudde zijn hoofd en wilde weg stappen, maar hij bedacht zich nog even en keerde zich naar de beide meisjes ,,Neen, ik heb beloofd ergens anders te gaan eten", zeide hij, mot moeite een glim- iach onderdrukkend, toen hij de twee shil lings in zijn linkerzak voelde. „Daq boor." Snel, energiek stappend, ging hi weg, met een gevoel, alsof hij gelukkig een groot gevaar ontsnapt was. Zijn diner in Soho kostte hem precies tien pence; na afloop ging hij naar zijn vroegere woning sloot de hiuisdeur open en stapte naar bin nen met een gevoel, alsof deze omgeving hem aibsoluut vreemd was. Toen Clowes den sleutel in het slot hoorde omdraaien liep hij snel naar de voordeur en groette Bliss, alsof diens thuiskomst iets heel q woons was. Heeft u al gegeten, mijnheer was het eenige wat hij vroeg. Bliss knikte. „Ik heb je noodig in mijn kleedkamer," zeide hij; „ik moet me even verkleeden; leg je mijn jacquet klaar ,.Er zijn drie mandjes vol met brieven mijnheer, die mr. Crawley heeft teruqqe- stuurd, en die ik toen voor u bewaard heb Gewone brieven en invitaties." ,,Die moeten dan maar wachten, ant- ECHTE FRIESCHE Jnp/ott/t van geu/on* labaMJ -He De heer Van de Sande wees daarbij op de zijns inziens onvoldoende plaatsing van de waar- schuwingsborden, die niet sterk opvallen. Met algemeene stemmen besloot de raad, zich in den voorgestelden geest tot den minister van Waterstaat te richten. NEDERLAND—BELGIe. Op 7 Mei heeft, schrijft het Hbl., de Neder- lanasche gezant bij het Belgische hof, tegelijk met het overhandigen van het Nederlandsche antwoord op het Befgische memorandum van Januari 1.1., aan de Belgische regeering ge- vraagd of zij er bezwaar tegen zou heibben, dat de stukken, tusschen Brussel en Den Haag te dezer zake gewisseld, openbaar werden ge- maakt, door overlegging aan de Staten-Gene- raal. Wij hebben niet vemomen, dat op die. vraag een antwoord is ontvangen, sterker, wij hebben bij navraag aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken vernomen, dat onze re geering nog geen antwoord heeft ontvangen. Dat kan eenige verwondering baren. Indien wij ons niet vergissen, is het in de diplomaten- wereld gewoonte, dat op een dergelijke vraag terstond geantwoord' wordt. Dat het antwoord zoo lang uitiblijft, is zeker ongewoon. Het is mogelijk, dat de Belgische regeering met haar antwoord eenigszins verlegen zit. Ook in Belgie zullen weldra verkiezingen plaats hebben. Is de Belgische regeering bevreesd, dat haar antwoord een ongunstigen indruk zou maken in haar eigen land? Wil zij het geven van een antwoord liever aan een eventueele opvolgster overlaten? Wij kunnen er slechts naar gissen. Maar er mag, dunkt ons, wel eens op gewezen worden, dat het uitblijven van een antwoord hier te lande eenige verwondering begint te wekken. EEN AMERIKAANSCHE KRUISER OP DE WESTER-SCHELDE. Het Ned. Correspondentiebureau in Den Haag meldt: In de Independance Beige van 15 dezer werd vermeld, dat de Amerikaansche kruiser „Ra- leigh" zonder verzoek om vergunning aan de Nederlandsche autoriteiten tot doorvaart over Nederlandsch grondgeibied, naar Antwerpen zou zijn opgestoomd'. Bij navraag werd het Correspondentiebureau van bevoegde zijde medegedeeld, dat dit be- richt onjuist is. De Amerikaansche regeering heeft aan de Nederlandsche regeering vergun ning verzocht en verkregen tot het bevaren van de Wester-Schelde ter gelegenheid van het bezoek van den kruiser „Raleigh" aan Antwerpen. HET TRAMVRAAGSTUK. De minister van Waterstaat heeft in een der lokalen van zijn departement de commissie voor het tramwegvraagstuk geinstalleerd. Aan deze commissie is opgedragen, te onderzoeken of en in hoeverre de financieele verhouding tusschen het Rijk en de intercommunale tram- wegen, die in het belang van het verkeer in stand moeten worden gehouden, dient te wor den gewijzigd. De minister hield daarbij een rede, waarin hij schetste, hoe en door welke oorzaken de positie der tramwegmaatschap- pijen geleidelijk steeds moeilijker is geworden, zoodat bestendiging en zelfs versterking van de Rijkshulp tot instandhouding der tram- wegen noodzakelijk schijnt. Vast dient echter te staan, dat deze op zichzelf reeds niet onbe- d'enkelijke hulp voor de instandhouding van een bedrijf niet geboden wordt, waar levens- vathaarheid ontbreekt. Daaraan wordt juist ten aanzien van sommige tramwegondeme- mimgem. van verschillende zijden getwijfeld. De installatierede van den minister werd door den voorzitter der commissie beantwoord. woordde Bliss kortaf. ,,Ik heb op het oogenbliik geen tijd om ze in te kijken." Een half uur later was hij klaar om weer weg te gaan; toch had hij wel het land, toen hij vanuit zijn goed verwarmde, gezeliige kamers naar buiten in de donkere straat stapte, waar een druilerige regen gestadig neerviel. Dien nacht sliep hij in het kleine, harde bed boven op het kille zolderkamertje en den volgehden morqen precies om acht uur sloot hij de deur voor Tim open van hun nieuwen winkel in Regentstreet. Toen het tien uur sloeg, was bijna al zijn geld op, maar het fornuis brandde faeerlijtk en een keuriq in t wit gekleede kok was druk bezig om allerlei eten erop klaar te maken. Een qedeelte van den winikel werd ingenomen door een enorme hoeveelheid levensmiddelen. de vloer van het andere gedeelte was be- ■dekt met een keuriq tapijt, tegen den wand stond een Derby-schrijftafel, waaraan Bliss, in jacquet met grijlze broek en een hoogen hoed, druk zat te schrijven, terwijl hij, schijnlbaar diep in gedachten, zoo nu en dan een trekje deed aan een heel qroote en diikke sigaar, welke hij zoo hield, dat de voorbijgangers haar vooral goed kon- den zien. Voor het raam was een groot wit karton opgehangen, waarop gedrukt stond Voor menschen die honqer hebben zijn hier Gratis Maaltijden verkrijqbaar Alles wordt qekookt op het beroemde Alpha Fornuis. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1