ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8374, Woensdag 15 Mei 1929. 69e Jaargang Herste Blad. EMjbs... ©a yfjDlH® ABO NNEMENTSPRIJS: Wegens het Pinksterfeest zal a.s, Maandag GEEN nummer van dit blad verschijuen. FEUILLETON. BINWENLAND. BUITENLAND. D&mh er aan. smaakt als room OPROEPING VOOR EERSTE OEFENING. ook in c/en zomer INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. iwwiu imiiwiw iwii— NEUZENSCHE COURANT i Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1.80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post 6,60 per jaar Voor Belqie en Amerika f 2,25, overiqe landen /2.60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalinq. Dit blad verschijat iederen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdagavond. HINDER WET. fiorgenreester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter operabare kennis, dat ter Getneente-Secretarie ter inzage ligt een versoek met ibijlagen van JAN PIJPELINK te Ter Neuzen, om vergunning tot het oprichten van een lompenbewaarplaats op het perceel kadastraal bekend in sectie F no. 693. Op Dinsdag 28 Mei a.s. des namiddags drie uur zal in het Gemeentehuis gelegenheid be- srtaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijd'stip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevcstigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd ziin, zii die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den boven bepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde bunne feeawaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 14 Mei 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLIjE, Secretaris. GEMEENTE TER NEUZEN. JACHT EN VISSCHERIJ. Op de gemeente-secretarie zijn voor een ieder beschikbaar bianco verzoekschriften tot het bekomen van Jacht-, Visch- en Hengel- akten voor het dienstjaar 1929/1930. Ter Neuzen, 11 Mei 1929. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. KAMERVERKIEZING. 8XEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE. De Burgemeester van Ter Neuzen maakt bekend, dat bij de verkiezingen voor de Tweede Earner der Staten-Geneiaal de kiezer, met in- achtneming van het bepaalde in de artikelen 57b tot en met 57j der Kieswet, in plaats van in de gemeente op welker kiezerslijst hij voor- komt, in een andere gemeente aan de stemming kan deelnemen. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, deelt, uitenijk veertien dagen voor den voor de stemming bepaalden dag, in per- soon ter secretarie van een gemeente aan den burgemeester of aan den daartoe door dezen aangewezen ambtenaar mede in welke gemeen te hij aan de stemming deelnemen wil. Hij geeft daarbij op zijn naam en voornamen, de dagteekening en plaats zijner geboorte, de ge meente in welke hij op de voor deze verkiezingen geldende kiezerslijst voorkomt, en een adres in de gemeente in welke hij aan de stemming wil deelnemen, zoo mogelijk met aanduiding van straat en nummer. Van de mededeeling wordt een schriftelijke ▼erklaring opgemaakt, waarvan een afschrift aan den kiezer wordt uitgereikt. De kiezer, die heeft inedegedeeld in een an dere gemeente dan die op welker kiezerslijst hij voorkomt aan de stemming te willen deel. nemen, behoort tot het stemdistrict in hetwelk hij het door hem opgegeven adres heeft. Bij onzekerheid hieromtrent behoort hij tot het eerste stemdistrict. Aan het opgegeven adres ontvangt de kiezer, die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, van den burgemeester der gemeente van dit Uit het Enqelsch door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 7) Vervolq. Toen hij opkeek, zaq hij, dat het jonqe meisje, dat juist weer binnenqekomen was hem van onder tot boven bekeek. En de manier, waarop ze dit deed, was heel dui- delihk een beetje minachtend. „Heeft u wel ooit werk qehad?" vroeq ze sarcastisch. Bliss wist niet wat te antwoorden. De opmerkinq was zoo raak, dat hij qedu- rende een ooqenblik zijn teqenwoordiq- heid van qeest verloor. Maar qelukkiq redde Mr. Masters de situatie. „Nou, wat zeq je me daarvan, mijn beste mijnheer", zeide hij, terwijl hij triomfantelijk naar den stapel brieven wees. ..Honderd twintiq brieven, bijna allemaal van reiziqers, die al jaren lanq in het vak zijn, menschen, die hun vak door en door kennen, en die er toch een eer in stellen om het Alpha-fornuis te moqen verkcopen. En waarom denkt u nu eigeniijk. dat ik u boven al die menschen de voorkeur zal qeven, he?" Bliss zat den spreker strak aan te kij- ken, Mr. Masters had zijn wenkbrauwen adres de oproepingskaart voor de stemming in die gemeente. De mededeeling van den kiezer, dat hij in een andere gemeente dan die, op welker kiezerslijst hy voorkomt, aan de stemming wil deelnemen, geklt tevens voor zijn deelneming aan een nieuwe stemming ingevolge art. 135 der Kies wet. Ter Neuzen, 13 Mei 1929. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. DIENSTPLICHT. De Burgemeester van TER NEUZEN roept de hieronder vermelde dienstplichtigen op om op den datum, achter ieders naam aange- geven, in werkelijken dienst te komen tot het volbrengen van de eerste oefening, voor zoo- ver deze nog niet door hen is vervuld. EEKMAN ADRIAAN ABRAHAM, lichting 1916, Reg. Kust-Artillerie, 16 October 1929, Vlissingen. Wijze en uur van opkomst. De opgeroepen verlofganger moet bij de opkomst in uniform gekleed zijn en tevens voorzien zijn van zijn zakboekje, alsmede van de verdere tot zijn verlofsuitrusting behoorende goederen, een en ander voor zoover deze goederen hem zijn uitgereikt of door hemzelf zijn aangeschaft. Voorts moet hij zorgen, dat al deze goederen verkeeren in denzelfden staat, waarin ze by zijn vertrek met verlof verkeerden. Hij moet zich op den voor de opkomst be paalden dag uitcrliik vier uur namiddags op de plaats van bestemming aanmelden. Indien hij echter, om vdor vier uur te kunnen aan- komen, reeds den dag te voren op reis zou moeten gaan, behoeft hij, zoo hij in Neder- land verblijf houdt, de reis eerst aan te van- gen op den dag der opkomst en zich eerst zoo spoedig mogelijk na vier uur aan te melden. Strafbepalingen. Hij, die zonder geldige reden niet tijdig aan deze oproeping voldoet, stelt zich aan bestraffing bloot. Bovendien kan hij o.a. door een ambtenaar van de rijks- of gemeentepolitie, door de marechauss^e of militaire politie aangehouden en naar de plaats van bestemming overgebracht worden. Vervoer. De binnenslands verblijfhoudende verlofganger, die per spoor, per tram of mel^ een ander openbaar middel van vervoer moet reizen of op de reis een of meer veren moet passeeren en in het bezit is van de vereischte vervoerbewijzen en passagebiljetten kan zich rechtstreeks naar het station of de aanleg- plaats van vertrek begeven. De verlofganger, die niet in het bezit is van de vereischte vervoerbewijzen of passage biljetten, moet zich v66r den dag van op komst ter gemeentesecretarie aanmelden tot het in ontvangst nemen van deze stukken. De buitenslands verblijfhoudende verlofgan ger kan voor Rijksrekening worden vervoerd. voor zoover de reis moet geschieden binnen het Rijk en dient om zich rechtstreeks naar de plaats van opkomst te begeven. Is hij niet in het bezit van een daarvoor dienend ver- voerbewijs, dan wordt dit hem toegezonden, als hij aan den Burgemeester onverwijld op- geeft, van welke Nederlandsche gemeente hij. zich rechtstreeks voor Rijksrekening naar de plaats van opkomst wenscht te begeven. Het verdient aanbeveling, zich ten minste een half uur vo6r het vertrek van den trein, de tram of de stoomboot aan het station of de aanlcgplaats te bevinden. Daar stelt de ver lofganger zijn zakboekje of zijn vervoerbewijs ter hand aan den beambte, met de uitgifte van plaatsbewijzen belast, of aan den veer- man. De verlofganger behoort er aan te denken, dat hem het zakboekje wordt terug- gegeven. Gowoonlijk wordt ook de strook van het vervoerbewijs teruggegeven, om ge durende de reis te aienen als plaatsbewijs. Daggeld. De verlofganger, die zich vier of meer uren voor het tijdstip van aanmelding op reis moet begeven, geniet desgewenscht op de dagen der reis een daggeld van 0,25, ongeacht den rang, dien hij bekleedt. Hij, die op een overdreven dreiqende manier qe- fronst. Maar de biauwe ooqen daaronder keken Bliss oolijk, met een zeker weiqe- vallen aan. ,,Umdat dit de dertiende keer is, dat ik mijn diensten aanbied, mr. Masters, en dertien is nu eenmaal mijn qelukscijter. En als u de tweede reden wilt weten, die kan ik u ook wel vertelien. Ik hob qeen cent op zak, en als ik deze betrekkinq niet krijq, dan biijitt er voor mij niets anders meer over, dan honqerlijden of... teruq gaan naar hetqeen ik vroeger deed." ,,En wat was dat?" vroeq Mr. Masters, terwijl hij hem wantrouwend aankeek. „Niets oneerlijks", verklaarde Bliss, maar ook niets dat de moeite van het spreken erover waard is. Ik wil mezelf in de hooqte werken en ik heib qeen zin om weer teruq te vallen. Ails u werkelijk zoo goedhartiq bent, als u er uitziet, mr. Mas ters, dan zult u het niet over uw hart kun nen verkrijgen om een man..." Weer gaf mr. Masters met zijn vuist een harden slaq op de tafel. ,.Houd je mond". bulderde hij. Bliss qehoorzaamde onmiddellijk. Mr. Masters trachtte zich noq meer dan qe- woonlijik een air van gewicht te qeven. De schrijfmachine was ook niet meer te hooren, de typiste had opgehouden te werken. om goed te kunnen luisteren. ,,Denk er om, vertel niet te veel van je persoonlijke aanqeleqenheden, kerel," zei de mr. Masters. ..Meestal doe je beter om dies, wat je zelf betreft maar voor je te houden. Een dinq wil ik noq weten. Is dat qetuiqschrift van die... die notaris- menschen echt of niet?" ..Aibsoluut echt", verklaarde Bliss met den noodigen nadruk. aanspraak op daggeld heeft en dit wenscht te ontvangen, moet het in ontvangst nemen ter gemeentesecretarie, den laatsten werkdag v66r het vertrek van het korps. Verhindering. De dienstplichtige, die we gens ziekte of om een andere reden in de volstrekte onmogelijkheid verkeert om op den bepaalden dag in werkelijken dienst te komen, moet zich naar de plaats van bestemming begeven, zoodra hij daartoe in staat is. Bestaat de reden van verhindering in ziekte of gebreken, dan dient hiervan zoodra moge lijk ter gemeentesecretarie te worden over- gelegd een geneeskundige verklaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. Vrijstelling en vergoeding. Indien ten ge- volge van heo verblijf in werkelijken dienst van den opgeroepene voldoende middelen tot levensonderhoud aan andere personen ontbre- ken of zouden komen te ontbreken kan de opgeroepene voor vrijstelling van den dienst- plicht of kunnen anders die personen voor het ontvangen van kostwinnervergoeding in aanmerking komen. Hierbij komt alleen in aanmerking hij, die kostwinner is voor: 1. zijn echtgenoote; 2. zijn bloed- en aanver- wanten in de rechte linie; 3. zijn andere bloed- of aanverwanten in den tweeden graad; 4. zijn pleegouders; 5. personen, in wier onder- houd hij krachtens rechterlijk vonnis moet voorzien. In het algemeen wordt ten aanzien van eer ste oefening wegens kostwinnerschap uit- sluitend vrijstelling verleend en wordt ver goeding slechts bjj uitzondering toegekend. Toekenning van vergoeding geschiedt n.l. alleen, indien de behoefte daaraan eerst na den aanvang van het verblijf in werkelijken dienst voor eerste oefening ontstaat en de belangen van den dienst niet toelaten den kostwinner alsnog vrij te stellen. Het verdient derhalve aanbeveling om in de eerste plaats vrijstelling te vragen. Indien dit wordt nagelaten, zouden belanghebbenden het aan zich zelf te wijten hebben, zoo de op geroepene gedurende eenigen tijd onnoodig in werkenjken dienst zou moeten verblijven, zonder dat gedurende dien tijd ter zake van zijn verblijf in werkelijken dienst vergoeding zou kunnen worden genoten. De aanvraag om vrijstelling of om in geval van weigering daarvan vergoeding te verkrij- gen, behoort, zoo mogelijk, omstreeks drie maanden vo6r de opkomst en anders zoo spoedig mogelrjk te worden gedaan. Zij moet mondeling of schriftelijk geschieden bij den burgemeester van de gemeente, waar de ver zoeker woont. Rentekaart. Het verdient aanbeveling, dat opgeroepenen, die ingevolge de Invaliditeits- wet verplicht-verzekerd zijn, bij opkomst de rentekaart medebrengen. Ter Neuzen, 13 Mei 1929. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Voortgezet wordt de behandeling van de wijziging der Ouderdomswet en de wet op de Rijksverzekeringobank, waarbij Minister Slo- temaker de Bruine ontkent, dat de voorstel- len gaan in de richting van een staatslevens- verzekeringsbedrijf en dat er sprake is van deloyale concurrentie met particuliere verze- keringen, daar de vrijwillige ouderdoms- verzekering andere groepen verzekert dan de particuliere maatschappijen. De beer Kuiper (r.-k.) licht een amende- ment toe om weduwenrente tot 10 mogelijk te maken en ouderdomsrente niet tot 10 maar tot 15 te beperken. De heer Van Gijn (lib.) verdedigt een amendement over premie- restitutie en om de weduwenrente te doen vervallen. De heer Sannes (s.-d.) verdedigt een amendement om als maximum van de ouderdomsrente f 20 te handhaven. De heer Beumer (a.-r.) ontwikkelt technisch en legis- latieve bezwaren tegen wijzigingen. Mr. Masters stond op en qinq naar de deur. „m elk qeval zal ik je het fornuis eens laien z,en zeine hi). ,,iNiet aat er zoo- veA aan is, maar we Kunnen het in elk geval eens qaan kiiKen. W ees zoo goed even te wacncen. bnei liep tiij net maqazijn in om iemand die te nauwkeurig het type iornuis Siond te beKi.ucen, eens te vraqen wat hij eiqen lijk wiiae. Bliss keek de typiste met het mooie bruine naar vragend aan. ,,UeniKt u, dat ik kans heb vroeq hij. De typiste keek van haar werk op en bled hem eeniqe ooqenuiiKken nadenkend aanscaren. l ot zijn groote verbazing merkte Bliss dat zij er heel wat aardiger uitzag, dan hij gedacnt had. Zij was heel slank, eigeniijk iets te mager. Ze had groote, heldere oogen, een trisch teint, een mooien mond en een pittig qevormde kin. Zonder te i weten waarom, voeide Bliss, dat hij zich hier teqenover een persoonlifkheid be- vond, die zich op een ot andere manier onaerseheidide van het type vrouw, waar- mede hij qewend was om te qaan. ,,lk ben bang van wel", was haar ant- woord. ,,Danq?" vroeq hij ten hooqste ver- baasd. Ze knikte even. „Ia, ik zei bang. Mr. Masters is eigeniijk veel te qoed. Als het er op aan komt, kan hij niemand iets wei- geren. Daarom stond er ook in de adver tence, dat alle sollicitaties schriftelijk werden inqewacht. t Vervelende is, dat u nu toch persoonlij'k bent qekomen." ,,Maar nu moet u me toch eens vertel ien, waarom u me deze betrekkinq niet gunt", vroeq Bliss. ,,Ik ben toch waar- Mr. G. J. PH. GRAAF SCHIMMELPENNINCK. In den ouderdom van ruim 77 jaren is te 's Gravenhage overleden Mr. G. J. Ph. graaf Schimmelpenninck, die sedert Januari 1911 kamerheer in buitengewonen dienst van de Koningin was. Geruimen tijd heeft de thans ontslapene, die ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw was, in vroeger jaren verschillende functies bekleed bij de magistratuur. NIEUWE BARONNEN IN BEEGIe. In goedingelichte kringen wordt verzekerd dat onder de parlementsleden die, binnenkort, door den koning, tot den adelstand zullen worden verheven, Minister van Staat Alois Vandevijvere, leider van de katbolieke rech- terzijde, Alexandre Braun, oudste lid van den Senaat, eveneens behoorende tot de Katbo lieke Staatspartij, en minister Lippens, die deel uitmaakt van de liberale fractie en oud- gouvemeur is van de Kongo-kolonie, zullen zijn. Zij zullen zeer waarschijniyk den titel van baron bekomen. In Belgie bedrageri de kanselarijkosten, in gevolge de wet van 2 Januari 1926, voor het verleenen van den adellijken titel frcs. 5000, waaraan dan nog frcs. 4000 voor den titel van baron frs. 5000 voor dien van burggraaf, frcs. 7000 voor graaf, 9000 voor markies en 10.000 voor hertog of prins, alsmede de vrij hooge registratiekosten moeten worden toe- gevoegd. Zoo komt een baronstitel, in het geheel, te staan op frs. 28.000. DE REORGANISATIE VAN HET BELGISCHE LOODSWEZEN. In regeeringskringen te Brussel wordt be- vestigd dat, in den loop van dezen zomer, nogmaals een deel van het personeel van het Belgische loodswezen van Vlissingen naar Oostende zal worden overgeplaatst. Tegen den winter zal dan slechts nog een derde van dit personeel te Vlissingen verblijf houden. Beweerd wordt dat, daar het salaris der lood- sen te Oostende in francs in plaats van gul dens wordt uitbetaald, de Belgische schat- kist aldus jaarlijks een besparing van frs. 1.200.000 zal doen, wat het departement van zeewezen in de mogelijkheid stelt, het mate- rieel te modemiseeren en vier nieuwe zee- kotters aan te schaffen. Verder heeft dit departement nog drie nieuwe motorbooten voor den dienst op de reede van Vlissingen en twee snelvarende booten, bestemd om de lood- sen van de scbepen naar den vasten wal te brengen, besteld. DE ONTWAPENING TER ZEE. Terwijl de Engelsche regeering door den verkiez.ngsveldtocht geheel in beslag genomen wordt, onderzosken hare deskundigen van de Admiraliteit, schrijft de N. R. Grt., eenige Amerikaansche memorandums over Washing ton's denkbeelden om tot een vermindering van de wapening ter zee te komen. Zij zijn door Gibson voor de verdaging van de voor- bereidende commissie voor de ontw-apenings- conferentie aan de Engelschen ter vertrouwe- lfjke inzage ter hand gesteld. Men weet dat G-bson in zijn geruchtmaken- de venklarmg betocgd heeft dat Amerika geen beperkinig van wapening waarbij het bestaande materieel gehandhaafd zou worden, maar ver mindering nastreefde, dat Amerika alle midde len en methoden om daartoe te komen, zou willen aanvaarden en daarom bereid was, grooter soepelheid by de verdeeling der ton- nenmaat over verschillende categorien toe te passen, in plaats van voor elke categorie eer bepenkte totale tonnenmaat toe te staan, gelijk de Amerikanen op de mislukte kruiserconfe- rentie geeischt hadden. Uit uitlatingen in de Engelsche pers moet men opmaken dat de technische moeilijkheden d'.e vroeger door het varschil van positie en behceften tusschen Engeland en de Vereenigde Staten gerezen zijn, ook door de nieuwe voor- stellen van de Vereenigde Staten nog geens- zins terzijde gesteld zijn. In 1927 wenschte achtiq even qoed in staat fornuizen te verkoopen als wie dan ook." Ze bekeek hem noq eens kritisch van onder tot boven. Hij voeide zich driftiq worden, toen hij de verdachte schitterinq in haar ooqen en de verdachte trilling van haar mondhoeken zaq. Toen keek ze een ooqenblik spottend naar den wandelstok, dien hij noq steeds in zijn handen had. ,,Bent u van plan dien mee te nemen?" vroeq ze. Bliss voeide dat hij een kleur kreeq. ,,Natuurlijk niet", zeide hij. ,,De kwes- tie is eiqenlijk deze, ik heb hem meegeno- men om hem naar den lommerd te bren gen, maar toen ik eenmaal dezen kant uit- ging, was ik zoo benieuwd of me dit luk- ken zou, dat ik qeen zin had om eerst noq eens ergens anders naar toe te qaan." Het meisje deed, alsof ze zich plotse- ling herinnerde, dat ze ook noq te wer ken had. ,,'Och, eiqenlijik qaat het me niets aan' zeide ze berustend. ,,Maar soms denk ik wel eens, dat het eiqenlijk veel beter aan mij toevertrouwd zou zijn. Mr. Masters is knap genoeg, maar van den practischen kant van het leven, qeld verdienen en dingen qoed orqaniseeren, heeft hij qeen flauw beqrip. Als hij nu het qeluk qehad had, om een eerste klasse reiziqer te be- machtigen, die zich interesseerde voor zijn uitvincknq en die er verstand van had om de dingen aan den man te brengen. dan zouden we er misschien bovenop ge- weest zijn, dat is 't wat ik bedoel." Bliss stond langzaam op. Hij had een gevoel, of hem iets heel onaanqenaams was overkomen. En daarbij kwam, dat de herinnering aan de laatste veertien daqen INGEZONDEN MEDEDEELINGENL nooit zonder Tabletten Amerika niet boven een maximum van 400.000 ton aan kruisers voor zichzelf en Engeland te gaan. De maritieme medewerker van de Daily Telegraph onthult nu dat Amerika, om tot een werkelijke vermindering te geraken, dit maxi mum tot 250.000 ton verlaagd wil hebben. Dit is reeds 65.000 ton beneden de gezamenliike tonnenmaat aan modern© kruisers die Amerika op het oogenblik gebouwd heeft, bouwt of ont- worpen heeft, maar nog veel lager dan het tegenwoordige Engelsche totaal. De sterke vermindering zou dus alleen bereikbaar ziin* indien het Amerikaansche bouwprogram vooj kruisers hesnoeid werd, en er een aantal En gelsche kruisers van de actieve lijst afgevoerd werden. Wat kan Engeland, zoo vragen de deskundi gen te Londen, met die 250.000 ton doen? Het kan ze gebruiken voor 25 groote kruisers van 10.000 ton van de zoogenaamde County-klasse maar houdt dan niets over voor de bescher- ming van zijn zeewegen met kleine kruiserk. In het geval het echter het totaal voor onge- veer 30 kruisers van 8400 ton van de York- klasse bestemt, moet het meer dan de helft daarvan bij de linie-vloot indeelen en lioudt het slechts een dozijn van die kruise»N voor zijn handelsroutes over de geheele wereld over- Het is ondenkbaar, merkt de maritieme me dewerker van de Daily Telegraph op, dat de Britsche admiraliteit zulk een drastische ver mindering zou kunnen aanvaarden, die de En gelsche koopvaardij in geval van oorlog vrijwet weerloos zou maken. Het sterke verlangen van Amerika om tot een vermindering van het kruiser-materieel te geraken, moet de beden- kingen die Engeland reeds vroeger u't hqofde van zijn bijzondere hehoeften gemaakt heeft* nog vergrooten. Al de oude argumenten die van Engelsche zijde in verband met de eischen van de voorz'ening van het Vereenigde Ko- ninkrijk met levensmiddelen, stockolie en !>«n- zine enz. zijn aanigevoerd, komen dus opnieuw ter sprake. De Amerikanen plegen de Engelschen tot hun geruststelling eraan te herinneren dat de- talrijke groote passagiersschepen welke zii tot hun besch'kking hebiben, in oorlogstiid u't«te- kende diensten als hulpkruisers kunnen bewij- zen. Maar de ervariner d'e de Engelschen in den oorlog opgedaan hebben, is dat het grootste gewapende koopvaardb'sch'n het af moet leg- gen tegen zelfs den kleinsten kruiser van de oorlogsvloot. Als men den toestand nuchter beschouvrt, moet men tot de ontmoed'gende slotsom ko men dat de nieuwe Amerikaansche eisch tot verlaging van het maximum van de total© weer als een nachtmerrie bij hem beqon op te komen. ,,Goed zeide hij plotselinq besloten. ,;dan zal ik weqqaan." Hij qinq naar ae deur, maar toen ze be- qon te spreken, bleet hij staan. ..Bent u dwaas qeworoen?" zeide ze halt berispend. „Dat wil zeqqen, ik vind het 'heel aardiq van u als u meent wat u zeqt, maar nu is 't toch te laat. Mr. Mas ters is de keppiqste man ter wereld, dien ik ken. Daarom net) ik ook maar niets qe- zeqd. Hij heeft u nu eenmaal aanqenomen en zoo n besiuit staat bij hem als een paal boven water." ,,Als u zeqt, dat het beter is, dat ik wea qa, dan zal ik het beslist doen", hield Bliss vol. ,,'t Geeft toch niets. Hij zou net zoo lanq zoeken tot hij u weer qevonden had." „Dan moet u zeqqen, dat u mij het al- lerbeste toewenschtzeide hij. Even moest ze lachen. „Ik wensch u het alierbeste toe wat be treft den verkoop", zeide ze. ,,We heb ben 't maar al te hard noodiq." „Goed, dan zal ik zorqen, dat u tevre den kunt zijn", beloofde hij. ,,Hm, wat zei u? Wat zei u?" vroeq mr. Masters, terwijl hij op zijn qewone luid- ruchtiqe manier de deur opende en naar binnen stapte. ,,Iik heb uw typiste hier juist mijn stel- liqe belofte qeqeven", verklaarde Bliss. „dat ik zal zorqen, dat er heel wat ver- kocht wordt als ik de betrekkinq kriia. Mr. Masters klopte hem op den schou- der. Begin dan maar meteen met fris- schen moed, kerel," zeide hij. ,Te bent aangenomen." (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1