ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ASPI BIN No 8368 Woensdag 1 Mei 1929, 69e Jaargang Rij 3s. ea ieea ABONNEMENTSPR IJS: BIinsrENLANL. F E.TJILL E TON. BUITEHLAH1). H HOOFDSTUK I. MACDONALD OVER DE TAAK VAN EEN ARBEIDERSREGEERING. TER NEUZEN, 1 MEI 1929. m "m TABLE TTE N Veel pynei? die onbedaarlyk schenert rp doom ASPIRIN op slag verdwercen LET OP opanje baho i mammmmmmmmmmmm NEUZENSCHE COURANT Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belqie en Amerika f 2,25, overiqe landen 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad vcrschijnt iederen Maandag-, Weensdag- en Vrijdagavond. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. V'oortgezet wordt de behandeling van het ontwcrp tot herzienin.g van de financieele be- trekklng tasschen rijk en gemeentan. Het amendement-Oud (ibelasting op woon- forensen) woi'dt aangemomen met 37 tegen 36 sternum-n. De heer v. d. Tempel (s.-d.) verdedigt een arnenxlement om het maximum der opcenten op de for.dsbelastinig te verhoogen van 80 tot 120. De heer Smeenk (r.-k.) zou een oplossing mogelijk achten door aan gemeenten ingevolge bijaondere vergunning van de Kroon de be- voegdheid te verleenen het maximum van 80 opcenten te over.schrijden. De heer van Voorst tot Voorst (r.-k.) steunt dit amendement in het belang der plattelands- gemeenten. Minister De Geer kan het amendement niet aanvaarden, doch is bereid in den geest van den heer Smeenk een amendement, waarin ver- hooging tot honderd procent in bepaalde ge- rallen mogelijk wordt, over te nemen. De heer Smeenk dient zulk een amende ment in. DB UITKEERINGEN AAN WERKLOOZEN- KASSEN GEDURENDE DE KOTJDE- PERIODE. Voor dekking van de kosten van de in ver- band met de strenge koude genomen maat- regelen (verhoogde subsidies aan werkloozen- fcassenwordt thans 'n bedrag van 1.550.000 op de Arbeidsbegrooting voor 1929 gebracht, waarvan de helft door de betrokken gemeen ten aan het Rijk wordt terugbetaald. rut STEUN AAN DE SUIKERINDUSTRIE. De ondememersraad voor Surinamt heeft aan de Eerste Kamer een adres gericht, waarin hij zegt, met leedwezen te hebben kermis genomen van de beslissing van de Tweede Kamer, waarbij het voorstel van wet van den heer Van den Heuvel, c.s. tot het ▼erleenen van tijdelijken steun aan de beet- wortelsuiker-industrie hier te lande werd aan genomen. De bescherming van de Nederlandsche biet- ■uiker-industrie, als vervat in dat voorstel van wet, zal, aldus adressant, een zeer na- deeltgen invloed uitoefenen op de toch reeds ■oo beperkte afzetmogelijkheid van de Suri- naamsche suiker en het is niet onmogelijk, dat een gedeelte van de suiker-industrie in deze kolonie, bij aanneming van dit wets- voorstel, een dusdanigen slag ontvangt, dat het dezen niet meer te boven zal komen. Het is om deze reden en ook omdat het oaar de meening van adressant nobh ratio- neel, noch billijk mag heeten, dat het eene Nederlandsche gebiedsdeel, ten nadeele van taert andere, bevoordeeld zou worden, dat de Raad er bij de Eerste Kamer op aandringt am aan de tot standkoming van het hierboven genoemde wetsvoorstel haar medewerking ■lot te verleenen. OPPERVLAKTE RETEELD MET SUIKERBIETEN IN 1929. Hoewel de uitzaai nog niet geheel beeindigd was, heeft de directie van den landbouw naar anleiding van een verzoek om desbetreffende talichtingen van 't Intemationaal Landbouw- Instituut te Rome, op 20 April tot de suiker- fabrieken in Nederland het verzoek gericht, gqgevens te mogen ontvangen omtrent de te verwachten inkrimping van de suikerbieten- teelt in ons land in vergelijking met het ▼orige jaar. Uit de ontvangen berichten blijkt, dat over het geheele land de bezaaide oppervlakte tusschen 15 en 20 pCt. kleiner is te schatten dan in 1928. Uit het Engelsch door E. PHILLIPS OPPENHELM Mr. Ernest Bliss staipte heel pihlegma- tiek uit de groote auto, welke de ,,clou" van de laatste fcentoonstelling geweest whs, en drukte kaknpjes op het electrisdhe belknopje van een groot huis in Harley street, waar dr. James Alroyd arts zijn spreekuren hielid. Bijma onmiddellijk werd de deur geopend door een bedien de, wien de gewicihtiqheid duimen dik op t gezicht lag; even daarna werd hij naar de waclhtikamer gebracht, waar drie an dere patienten zaten te wachten. Eerst keek hij a fkeurend naar de drie wa c hten - de menschen, toen keerde hij zioh met een air van beleedigde miajesteit tot den be diende. „Ik heb Sir James gesdhreven, dat "ik oon elf our zou komenzeide hij. ..Mijn *aam is Bliss mr. Ernest Bliss. Wees zoo goed om te zeggen, dat ik er ben." ,,Het spijt mij heel era, mij-nheer. maar fk meet de patienten altijd volqens de volgorde binnenlaten zeide de bediende met een gezicht, alsof het hem heel erg In de Albert Hall te Louden heeft MacDo nald bij een groote betooging der arbeiders- partij een rede gehouden, waarin hij o.a. zeide: De Lalbour-regeering zou op de allereerste plaats haar aar.dacht wijden aan het vraag- stuk der werkloosheid. De Labourpartij wenscht den handel met het buitenland te be- vorderen. In internationale geschillen moeten wij, aldus MacDonald, verzoening en arbitrage aanvaarden. Wij moeten de kwestie van de vrijheid der zeeen onder de oogen zien en een vlootover- eenkomst met de Vereenigde Staten aangaan. De Lalbourpartij zou meer huizen doen bou- wen en het bouwen zelf goedkooper maken, om tegemoet te komen aan het bestaande tekort van een millioen huizen. „Wij lijden", aldus de Labour-leider, „onder een economisch pa- rasitisme, dat in ontelbare vornien van in- komens tot uiting komt, die geen dienst be- wij-zen aan of geen goed beteekenen voor de gemeenschap. Een kanselier van de schatkist, die op deze inkomens belasting zou leggen, zou het ver- trouwen des lands verdienen en dat zal de Labour-partij doen. A1 het mogelijke zal ge- daan worden met het oog gericht op de capa- citeiten en de gelegenheden van het oogen- blik. MacDonald kondigde tenslotte aan, dat, wan- neer Laibour weer aan het bewind fcwam, en een commissie zou worden ingesteld onder vooi zitterschap van den eerste-minister voor samenwerfeing van alle officieele organisaties des lands op het gebied van arbeid en indus- trie. Deze commissie zou worden gevormd naar het model d'er commissie voor de ver- dediging van het rijk. DE BERAADSLAGINGEN DER FLNAMCIEELE DESKUNDIGEN. De sUbcommissie die uit de voornaamste ge- delegeeraen in de commissie van financieele deskundigen over het herstelvraagstuik is ge vormd, werkt nog rustig aan haar verslag en intuisschen vertoeft dr. Schacht weer te Ber- lijn voor meuw overleg met de regeering. Daar na zal hij nog twee vergaderingen van den raad van bestuur van de Rrjksbank presideeren waarin de jongste maatregelen van die bank tot versterking van haar positie ter sprake zullen komen. Of er eenig vooruitzicht bestaat dat de zaken in de commissie der deskundigen opnieuw op gang gebracht kunnen worden, valt nog moeilijik te zeggen. Dr. Schacht zou te Berlijn medegedeeld hebben dat hij weinig verwacht van een hervatting van de Parijsche beraadslagingen over de punten waarop men hokt, maar aan den kant der geallieerden acht men het toch mogelijk dat hij nog een aambod zal doen op grond waarvan een voorloopige regeling voor een tijd van vijftien jaar of zoo tot stand gebracht kan worden. Wanneer de financieele deskundigen het niet verder brengen dan tot het samenstellen van een soort van eenstemmig romp-rapport, moet het oogenblik geknmen zijn om de kwestie weer van den diplomatieken kant aan te pakken. Voor dat mogelijk is, moet de verkiezing in Engelond afgeloopen zijn. Het is niet te zeg gen, of Sir Austen Chamlberlain in de vergade- ring van den Volkembondsraad in Juni, die te Madrid bijeen.komt, nog zijn land zal vertegen- woordigen. Stresemann en Briand zullen er in elk geval aanwezig zijn en bij de persoon- lijke aanraking tusschen hen kan over de poo- vere uitkomsten van de Parijsche conference niet gezwegen worden, te meer omdat het vraagstuk van de ontruiming van het Duitsche gebied er onopgelost door dreigt te blu'ven. Het Duitsche stan-dpunt is, gelijk men weet, dat de kwestie van de ontruiming geheel op zich- zelf staat en daarom moet Stresemann haar, onverschillig hoe het te Parijs afloopt, warm houden. Daarop is als antwoord van Briand te verwachten dat hii aan geen ontruiming kan denken, zoolang het herstelvraagstuk niet voor regeling vatbaar is, en dit geeft dan het aan- knoopingspunt voor de hervatting van het de- bat, hoe men uit de impasse moet geraken. speet. „Maar ik denk niet, dat u lamp zal moeten wachten." ,,Je bedoelt, dat ik afwacihten moet, tot- dat ik aan de beurt iben." ,.Ja, mijniheer, ik weet er heusch ndets anders op, als u Sir James ten/minste wilt spreken", zeide de man. Met een uitdru'k'kinq op zijn qezicht, waar aan men ten iduidelijikste kon zien, dat hij zullk een be'handelinig niet gewoon was, liet Bliss ziclh in een gemakkelijken stoel neervalilen. Hij was een verwende jongen, die niet van plan was, om z-ich zoo iets te laten wdgevallen en dat nog wel door een dokter, wien hij de eer waar dig had qekeurd om zijin doikter te zijn. Elken keer als de bediende de kamer binnenkwam, stond hij half uit zijn stoel op, in de vaste overtuiqing. dat nu ziin naaim genoemd zou worden... en tdkens weer werd hij teleungesteld. Pas toen hij aan de beurt was, -werd hij naar de spreek- kamer van den dokter qebracht. Sir James Alroyd zat aan zijm schrijf- tafel, terwijl hij nog eenige notifies op- sclhreef over den patient, die juist ver- trokken was. Bliss liep de kamer door en liet ziclh in den stod, welken hij na eenig kritisdh kijiken als de beste rustplaats voor de patienten van den dokter uibkoos, neer- vallen, zonder af te wachten, dat de dok ter hem zou vragen te qaan zitten. „Mijn naam is Bliss", zeide hij. ,,Ik heb u geschreven..." ,,M^ilt u even wachten?onderibrak de dcikter hem kortaf. Bliss bleef hem met open miond zitten aanstaren. Hij was niet gewoon, v-eel aan- dacht aan zijn gevoelens te schenken, m!aar nu kon hij tocih niet on-tkennen, dat hif zich langzamerhand verontwaardiqd begon te voelen. Hij- gaf edhter qeen uiting aan zijn gevodens; in de persoon- DE OMROEP IN BELGIE. De correspondent der N. R. Crt. meldt: De Kamer heeft Vrijdag de artikelen goed- gekeurd van het regeeringsvoorstel waarbij de rationale omroep in het leven wordt geroepen en ieder bezitter van een radiotoestel voortaan een jaarlijksche belasting van 60 francs zal moeten betalen. De uitzendingen zullen ge- schieden op twee golflengten een voor de Fran- sche of Waalsche en een voor de Nederland sche of Vlaamsche prqgramma's. Later zal ook voor de Duitsch sprfekende bevolking wor den gezorgd. DE TOESTAND VAN DEN ENGELSCHEN KONING. Lord Dawson, ',s konings lijfarts, heeft Zon- dagmiddag, naar Reuter meldt, vier uu-r bij den koning te Bognor vertoefd. Er werd geen bulletin gepubliceerd; uit zeer goede bron wordt vemomen dat dit besluit werd genomen als gevolg van den bevredigenden loop der ziekte sedert Dawson den koning het laatst te Bognor bezocht. Dit is voor het eerst se dert Dawson den koning te Bognor bezocht dat er geen bulletin werd gepulbliceerd. De koning teekent thans verscheiden vrij be- langrijke staatsstuikken maar naar vernomen wordt is de tijd nog niet gekomen om de vraag te overwegen de raadslieden van den staat, die voor den koning optreden, van hun functie te ontheffen. Een anonieme schenker heeft als uiting van verlichting en dankbaarheid over 's konings herstel 105.000 pond sterling gegeven als kern van een nationaal dankofferfonds te toeheeren door het King Edward-hospitaalfond's voor Londen. HET DANKOFFER VOOR HET HERSTEL DES KONINGS. Omtrent de gift van 105.000 pond sterling als dankoffer voor het herstel van den koning wordt geimeld, dat de onbekende schenker, die zich „Audax" noemt, aan den particulieren secretaris van koning George, lord Stanford- ham, een brief heeft gezonden, waarin hij mededeelt, dat hij, met het oog op de dank- boodschap van den koning met betrekking tot diens lanigdurige ziekte en diens hertel, in een tastJbaren vorm uiting wenscht te geven aan de gevoelens van dankbaarheid, welke hij deelt met alle loyale onderdanen des konings. „Ik izou gaarne", zoo gaat de schenker voort, „een gift schenken, welke voor zoover mijn middelen het toelaten een, zaak bevorderen, welke 's konings persoonlijke sympathie en be- langstelling heeft en welke van blijvend voor- deel voor de gemeenschap is. Het meest geschikt doel lijkt mij het King Edward's Hospital Fund for London. Indien het den koning welgevallig is, stel ik voor over een tijdperk van zeven jaar een be drag ter zijde te leggen, hetwelk het King's Fund het totaal bedrag van 105.000 pond sterling zou verschaffen en ik zou willen ho- pen, dat deze gift d'e kern zou vormen van een groot dankofferfonds. In dit geval zou ik u willen verzoeken dezen brief naar het King Edward's Hospital Fund door te zenden". Lord Stanfordham heeft den brief van den schenker doorgezonden naar de secretarissen van het King Ediward's Hospital Fund met de mededeeling, dat de koning de hoop deelt, dat de gift de kern mag vormen van een grooter fonds, daar ziin ziekte hem duidelijker dan ooit de hulpmiddelen der hedendaagsche geneeskunde en de waard'e van toegewijde ver- pleging heeft doen beseffen. BLOEDIGE BOTSING TE FRANKFORT. In den nacht van Zaterdag op Zondag is het bij de Obermain-brug te Frankfort a. d. Main tot een bloedige botsing gekomen tus schen leden van de Rijksbanier en nationaal- socialisten gekomen. Een lid van de Rijks banier werd hierbij door een messteek ge- dood. Bovendien werden nog drie personen zwaar gewond. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de vechtenden reeds uiteen- gegaan. Niettemin werden nog vier nationaal- socialisten gearresteerd, die eveneens tamelijk ernstig gewond waren. Men heeft tot dusver nog niet kunnen vaststellen, wie de schuld draagt van deze vecbtpartij. lijikh-eid van den dokter daar voor hem laa iets. dat hem ontzaq inboezemlde. Stil bleef hij zitten wachten. Even, daarna was Sir James met zijn notifies klaar; hij school het boek weq en qreep naar een open brief, wellk-e even ter zijde op de schrijftafel lag. Zonder zich ook maar ee-nigsizins geinteresseerd te toonen keek ihij het schrijven even door. De klachten van zijn nieuwen patient konden hem klaartblijkelijik niiet veel scihelen. „U bent mr. Ernest Bliss", zeide hij, terwijl hij met zijn bureaustoel omdraaide en zijn stethoscope greep. „U hebt me gevraaqd om u eens te on- derzoeken; dat .wil ik wel doen. Wees zoo goed urw jas en vest uit te tre'kiken." Bliss gelhoorzaamde onmiddellijk en on- derwierp zich aan het gewone onderzoek. Tien minuten later zette hij ziclh weer in den stoel, met haar, dat in de war was en een gevoel, dat hij een belhandelinq, hem onwaardig, had moeten ondergaan. Hij knoopte langzaam zijn vest diclht en keek onidertussclhen naar het gezicht van den dokter. ,,Waarom bent u eigenlijk hier geko men?" vroeg de dokter eindelij'k. ,;Dat weet ik eigenlijk niet", was het energielooze antwoord, „voelde me ver- velend en daclht, dat het beter was om rue te laten onderzoeken. En toen hoorde ik Dicky Senn een paar dagen qeleden over u praten." ,,U bedoelt waarscihijnlijk Mr. Richard Senn van het Shaftesbury Theater." ,,Dat jonge ventje, dat de rag-itime-dans in de tweede acte uitvoert" zeide de jonge man. ,,Hij had zijn rnond vol over u. Hij zei, dat u de eenioe dokter in En~ g,eland was, die en een behoorlijke hoe- veelheid kennis en een qoede dosis qe- zo-nd verstand had. U moet niet denken, DE ARBEIDSVOORWAARDEN AAN DE ANTWERPSCHE HAVEN. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt: Na de algetmeene staking der havenarbei- ders te Antwerpen, bet vorig jaar, werd tus- sCben de Federation Maritime en den Trans- portarbeidersbond een contract gesloten, waarbij loonsverbooginjg werd toegestaan en ook 'n nieuwe werkregeling werd aanvaard. Dit contract loopt op 1 Juni ten eimje. In verband daarmede beeft de Transportarbeidersbond aan de Federation Maritime een brief ge richt, met het doel 15 Mei nieuwe onderhan- delingen te openen. De bavenarbeiders vragen niet alleen een wijziging van de loonbasis, maar willen tevens een andere verdeeling der werkuren over de drie acihturenploegen bekomen. In den brief van den Transportarbeiders bond wordt gewezen op de noodzakelijkheid van een spoedig ontvangen der onderhandelin- gen, daar men anders gevaar zou loopen tegen 1 Juni niet klaar te zijn met de nieuwe overeenkomst, wat dan zeer waarschijnlrjk tot een conflict aanleiding zou geven. Tevens heeft de Centrale van Transport- arbeiders zich tot het Intercommunaal crisis- fonds gewend met het verzoek opnieuw werk- loozensteun uit te keeren aan de zonder werk zijnde bavenarbeiders. De Centrale beweert, dat bet werk aan de Antwerpsche haven, sedert een paar weken heel wat is vermin- derd en baalt tot staving daarvan aan, dat terwijl in de week van 6 op 12 April 202 zee- schepen de haven binnenliepen, van 20 tot 25 April het aantal aangekomen zeescbepen slechts 160 heeft bedragen. DE JAARDAG VAN PRINSES JULIANA werd alhier gevierd door het uitsteken der vlaggen van openbare en verschillende parti- culiere gebouwen. Ofschoon het weer niet al te gunstig was, gaf het muziekgezelschap „De vereenigde werklieden" uitvoering aan het voornemen tot het houden van een muzikale wandeling. Verlicht door fakkels en vooraf- gegaan en gevolgd door een groote menigte trok men musiceerende door een groot deel der stad, hetwelk de gewone levendigheid en vroolijkheid bracht. SPEELTERREIN. Ingediend is een wetsontwerp tot goed keuring van den onderhandschen verkoop aan de woningbouwvereeniging „Werkmansbe- lang" te Ter Neuzen van grond, gelegen aan de N. J. Hartestraat aldaar, groot 11.10 aren voor f 2500. RIJKSWATERSTAAT. Door den Rijkswaterstaat is het verbeteren door middel van steenslagverharding met aspbaltvulling van een gedeelte van den Rijksweg Ter NeuzenBelgische grens, op- gedragen aan den heer G. A. van der Straa- ten te Ter Neuzen voor 102.224. DIRECTE BELAST1NGEN. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's rijks schatkist wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastin- gen naar inkomen en/of vermogen (gewe- tensgeld) is ontvangen bij den inspecteur der directe belastingen te Ter Neuzen 346,35 en 7. DE NIEUWE BRUG OVER DE MIDDEN SLUIS. J.l. Maandag is de nieuwe ophaalbrug over de middensluis voor het landverkeer in ge- bruik gesteld. Het is een mooi werk en thans, nu men de voertuigen elkaar zonder onder- breking der vaart op de brug ziet passeeren, terwijl de verhoogde zijpaden gelegenheid bieden voor de voetgangers, blijkt welk een reusachtige verkeersverbetering deze brug te- genover de oude smalle rolbrug biedt. dat ik u wil opkamimen, maar dat waren werkelijk zijn eiqen woorden, en qewoon- lijik weet hij heel goed wat hij zegt." Sir James Alroyd legde zijn stethoscope op tafel en terwijl hij qemakkelijk in zijn stoel ging zitten, nam hij zijn patient eens goed op. Zijin streng, gladgeschoren gezicht met het vierkante voorhoofd en de vast-opeen geklemde lippen. too-nide gewoonlijk niet, wat er in den man omging, maar nu was het toch duidelijk te zien, dat hij zijn nieu wen patient lang niet sympathiek vond. Zijn oogen keken koud en heel kritisch, zijn manier van spreken was eenigszins uit ide hoogte. ..Hoe zei u ook weer, dat u heette?" vroeg hij. ..Ernest Bliss. .Hoe oud bent u?" Vijif en twintig jaar." ,,Wat is uiw beroep?" ..Beroep? Ik heb geen beroep," ant- woordde de jonge man. ,,Wat voert u dan uit?" herfhaalde de doikter eenigszins ongeduldig. ,.U voert toch zeker wel wat uit Bliss schudde het hoofd en keek voor- dat hij begon te spreken den dokter even aan. alsof hij wilde weten, hoe zijn vol- gende woorden opgenomen zouden wor den. ..Ik heb niet noodig wat te doen," ant- woordde hij. ,,Mijn vader was Bliss, de eigena-ar van de scheepswerf. Hij heeft me ruim zeven ton nagelaten. Daarna heb ik van mijn oom nog ruim neqen ton geerfd." Sir James speelde even met zijin potlood en keek naar beneden naar zijn schrijf tafel. Dat eene oogenblik had hij noodig, om de uitdrukking van zijn gezicht vol- komen in bedwang te krijgen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Weiger namaak en let er op dat op eike tablet het woord BAYER" staat. Prijs75cts SPOORWEG GENT—TER NEUZEN. Vanwege de Maatsehappij de Belgische spoorwegen worden thans onder handelingen gevoerd voor overname der concessies van het Belgisch gedeelte van den spoorweg Gent Ter Neuzen, hetgeen door verschillende om- standigheden noodzakelijk is geworden. Naar men ons meedeelde, zal in afwach- ting van hetgeen daaromtrent later zal wor den beslist de explaitatie van het Neder- landsch gedeelte, vanaf Selzaete, op de ge wone wijze door de maatsehappij GentTer Neuzen worden voortgezet. SAS VAN GENT. Juliana-Concert. Een Julianadag zonder avond-concert van de Muziekvereeniging is baast niet denkbaar en is dan ook, zoover de heugends reakt hier in 't Sas ook nog ,,nie dagewesen". Wel merkt men over dag niet zooveed van deze nationalen feestdag, maar 's avonds, als bet tegen bet einde van dezen historiscben dertigsten April loopt, worden de gemoede- ren wakker, dank zij de Vereenigde Vrienden, die ons dan strrjk en zet op een Juliana- concert vergasten. Zoo ook nu weer. Geen wintersche koude noch dreigende lucbt zijn bij machte deze vereeniging te weerhouden, het hare er toe bij ;te dragen, om de natio- nale gevoelens te belpen levendig te houden. Hetgeen maar goed ook is, in een omgeving, waar het internationale karakter allicbt een insluimering van het nationalisme zou kun nen teweeg brengen. Gelukkig hebben we daarover ecbter niet te klagen, al zijn we scbijnbaar, vergeleken met andere piaatsen wel eenigszins in de minder- heid. Het nationalisme en liefde tot het vorstenbuis bestaat niet in het vertoonen van uiterlijkheden. Toch duiken deze maatscbap- pelijke deugden, om ze zoo maar eens te noe- men, spontaan op, zoodra de muziek als sti- muleerend orgaan van een en ander optreedt. Julianadag werd dus weer besloten met bet gebruikelijke muzikale gerecht, waaraan de Sassche jeugd vooral zijn hart eens met voile genoegdoening kan ophalen. Na de uitvoering van een welverzorgd pro- gramma was nu oo.k weer de muzikale wan- deling het traditioneele besluit van den dag. Wanneer de ouderwetsche flambouwen haar spookachtig zwaarwalmend licht begin- nen te verspreiden, ontwaakt het lieve leven eerst recht. En wanneer dan de phantastisehe stoet door de straten trekt, voorafgegaan door al wat jonge beenen heeft, kan de stille toe- ,,U (fqet dus niets, omdat u rijk is," zeide hij ten laatste. „Waar heeft u dan pleizier in? Houdt u van sport ,Jk qeloof eigenlijk van niet." ant- woordde de jonge man, ..natuurlijik doe ik met het gewone gedoe mee. Ik heb een groot jachtterrein in Norfolk en een qroot stu'k land, waar veel snipipen zitten in Schotland. Verleden jaar ben ik met een paar vrienden naar Abessynie gegaan om groot wild te sc/hieten en dan hob ik nog stallen in Melton Mowbray. Maar ik kan niet bepaald zeggen, dat ik er veel voor voel." ,,Uw tegenwoordige bezigiheden inte- resseeren U dus op het oogenblik niet be paald Mr. Ernest Bliss sclhudde het hoofd. ,,Ik heb er meer dan genoeg van," ver- kilaarde hij. Dan houd ik er veel van om zelf te chauffeeren, maar op het oogen blik voel ik ook niet veel ervoor." ,,Bent U getrouwd?" ,.Neen." ..Gaat U laat naar bed?" ,,Ja, altijd. Ik sta bijna nooit op voor na den miiddag. Ik zou niet weten wat ik moest uitvoeren." ,,U heeft niet veel eetliust ..Absoluut geen," zeide de patient. ..Het ijikt wel, of ik niet veel meer voel voor gewoon eten. Om temminste maar wat naar binnen te krijgen eet ik de qekste ding en. Voor mijn ontbijt heb ik qisteren kaviaar en een brandy soda qenomen. Mijn middageten bij Ritz bestond uit spek en eieren en nadenhand heb ik voor mijn avondeten in tlhe Savoy een qerookten bokkinig qegeten." Wordt vervolg d

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1