algemeen nieuws- eh advertentieblad voor zeeilvsch-vlaanperen. FLORA'S Kuikenvoeder No, 8367 Maandag 29 April 1929 69e Jaargang. Eerste Blad. ZORGT VODR UW KUIKENS! ABONNEMENTSPR US: B I.M.HjE N L A S D. BUITENLAND. SPORT. VWB SeNer per^3 maanden (r. per post - Abooneptemeo voo. he. bui.enlapd alleen bij vootuitbetalinp. Dit blad vcrschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vriidagavond. TNGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS TER NEUZEN, 29 APRIL 1929. rfSPBH&i r, -r>f. w.,,,.- fr npr nnst f 1 80 oer 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 16,60 per jaar MM—MM——M— DE BRITSCHE „SPOORWEGKONINGIN" IN ONS LAND. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Bij de regaling van werkzaamheden hebben da heeren Bijleveld (a.r.) en J. ter Laan (s.d.) aangedrongen op spoedige behandeling van de Xmbtenarenwet. De beer Drop (sjd.) drong aan op plaatsing op de agenda van de motie inzake vacantie- r«geling. H>e Vdorzitter zeide, d'at de Kamer op 17 Mei op reces zal gaan en dat de agenda over laden is. Moclht de tijd er zijn, dan zal een en ander worden overwcigen. Het voorstel Drop om de vacantieregelmg te bekandelen voor 17 Mei, wordt verworpen met 48 tegen 28 stemmen. Besloten werd Donderdagavond 2 Mei te be- handelen de begrooting van het Wegenfonds. Voortgezet werd de behandeling van het ontwerp betreffende wijziging van de finan- eieole betrebking tusschen Rijk en gemeenten. Het amendement J. ter Laan om te laten rervaJlen de limiet naar boven voor uitkeerin- gen aan gemeenten, wordt verworpen met 56 tegen 21 stemmen. Het amendement Van den Tempel om de ciaeaiflcatie te laten vervallen wordt verwor pen, Het amendement Bulten (verhooging van het zuiver inkomen vcor ongehuwden met 200 gulden) wordt verwbrpen, met 41 tegen 35 Btemmen. HET VACCINATIEVRAAGSTUK EN HET VOORKOMEN VAN POKKEN IN ENGELAND. Het Tweede Kamerlid I. H. J. Vos heeft aan den minister van Arbeid, Handel en Nijver- beid gevraagd of hjj kan mededeelen, of het rapport van de commissie ter bestudeering van het encephalitis-vraagstuk spoedig te ver- waohten is, en, zoo het antwoord op deze vraag oatkennend moeht luiden, of de minister dan aiet van meening is, dat het gewenscht is, met het oog op het voorkomen van een vrij groot aantal pokkengevallen in Engeland, de vrij- willige vaccinatie tegen pokken in ons land aa* te moedigen? la de minister bereid, wordt verder gevraagd met alle ten dienst staande middelen propa ganda te maken, c.Q. te doen maken, voor een vrijwillige vaccinatie tegen pokken van de kin- deren in het eerste levensjaar, en, met name, aan diegenen, die aangifte van een geboorte komen doen, een geschriftje te doen uitreiken, ▼raarin met reden omkleed wordt aan gedrongen op vrijwiliige vaccinatie in het eer- at» levensjaar? CHN WETSWIJZIGING IN VERBAND MET ALCOHOL IN VASTEN VORM. Ingediend1 is een wetsontwerp tot wijziging ▼an eenige wettelijke bepalingen betreffende den accijns op gedistilleerd, met het oog op de accijnsheffing van alcohol in vasten vorm. Bestond er, zoo lezen we o.m. in de meimo- rie van toelichting, geen reden om van fiscaal atandpnnt bijzondere aandacht te schenken aan alcohol in vasten vorm, de zaak heeft een an der jtanzien gekregen sed'ert bekend is gewor- den, dat door dr. Helrrz Ohle, privaat-docent aan de universiteit te Berlijn, een middel is gevonden om alcohol in vasten vorm te bren- gen, zonder dien nrnder bmikbaar te maken, hetzij voor inwendig gebru'k, hetzij voor de beTeiding van reukwaters of geneesmidd'olen, waardoor het product „Gelacol" ontstaat. Toe- ▼oeging van water of verwarming maakt den alcohol weder vloeibaar. Aangezien naar het schijnt de zaak thins ta een zoodanig stadium verkeert, dat ..Gela- eol" eerlang in den handel zal worden ge- bracht en men groote verwachtingen koest°rt ran het gebruik, dat de nijverheid van het nienwe middel zal maken. is het nood-'g de wetgeving inzake den gedist'lleerdacciins met rfan nieuiwen toestand in overeenstemming te brengen; daartoe strekt het wetsontwerp. CANDIDAATSTELLTNG PLATTELANDERS- BOND. De candidatenlijsten van den Plattelanders- bond dragen als eerste candidaten de namen ran vcor de (kieskringen: Rotterdam, Dord recht, Den Haag en Leiden 1. A. Braat te Heelingen, 2. J. v. d. Ende te Monster. Voor de kieskringen Middelburg, Maastricht, Tiltburg en Den Bosch 1. A. Braat te Heke- ivngen, 2. A. Vervoorn te Herwijnen. EXPORT VAN EIEREN NAAR ENGELAND. Binds 21 April moeten de eieren, die in En geland worden ingevoerd van een stempel zijn ▼oorzien. Naar het Ned. Weokblad voor Kruideniers- waren" nu verneemt, ondervinden verschillen de Nederlandsche exporteurs goote moe lijkhe- hen. Honderden kisten zijn n.l. bij aankomst door de Engelsche douane in beslag genomen wegens onduidelijke stempeling. BEN DIENST VOOR BLOEDTRANSFUSIE IN ROTTERDAM. Naar het R. Nbl. verneemt zijn thans bij de afdeelmg Rotterdam van het Nederlandsche Roode Kruis plannen in hewerking om b.nnen- kort over te gaan tot het daar ter stede in- •teilen van een dienst voor bloedtransfusie. In Oostenrijk en Engeland is thans reeds gerui- mca tijd zoo'n dienst eveneens uitgaande van het Roode Kruis, ingesteld. Het ligt in de bedoeling o.a. de adressen te verzamelen van lien, die zich beschikbaar willen stellen voor bloedtransfusie, d.i. overbrenging van hun bloed in het lichaam van een zwaargswonde of zieke, die dit, om in het leven te kunnen blijven, moodig heeft. Thans komt de bloed transfusie ook wel herhaaldelijk in de zieken- hu; zen voor, doch bij spoedgevallen weet men au niet tot wie men zich voor deze opofferende daad moet wenden. Door een verzameling van «le namen van hen, die zich daarvoor beschik baar willen stellen en door verdere regel'ng van den daarvoor bestemden dienst, hocpt men in de Tiaaste toekomst menig leven. te redden dat in de tegenwoordige omstandigheden ver- loren dreigt te gaan. I Zaterdagmorgen te ongeveer half elf is de koningin der Britsche spoorwegmannen, miss Ema Lest, in gezelschap van haar moeder en haar promotor mr. Neilson, alsmede vertegen- j woord.gers van Britsche pars- en fdmibureaux, aan het Centraal Station te Utrecht aange- komen. In Hoek van Holland was zij verwel- 1 komd door den heer Rosenstein, hoofcommies der Nederlandsche Spoorwegen, namens de di- rectie, en door de heeren P. Moltmaker en Kanne namens de Nederlandsche vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel. In Utrecht werd zij verwelkomd door de heeren J. Robbe- mond en H. G. Huisman als vertegenwoordi- gers dier vereeniging, terwijl een aantal meis- jes, dochtertjes van spoorwegmannen, geldeed in Maiker, Volendamsoh, Zeeuwsch, Friesch, Scheveningsch en Spakenburgsch costuum, de jeugdige spoorwegkoningin ontvingen. Een der meisjes .bood haar een ruiker aan in de UtrechtsChe kleuren met rood lint. De be- langstelling van de zijde van het publiek was vrij goring. Na aankomst vertrok het geheele gezelschap met auto's naar het hoofdgebouw der Nederlandsche Spoorwegen, waar het ko- ninginnetje door de directie venweikomd werd. HET INITIATIEF VAN GIBSON. Het teimpeiament van een Engelschman mist over het aigemten, schryit de N. R. Lit., ae waiinie, w-auirnee bewoners van andere lan- den waar meer zon. en minder nevel is, op e^eimoeu.ge lnteinau.onaie opweihngen weten te reagecien, en wij heocen ai u.t berichcen u.t Geneve vernomen dat ae Amer.kaansche de- ie0at.e veiltaasd en teituigesieid zou zyn over ae lauwhe^d aer Engeischcn tegenaver de rede van GJbson, uen /i.uer.aaanscnen gedeiegeer- de in de VQOiioere.dende ontwapeningscommis- sie. Met name, zoo veizekerd ae correspondent van de Dany Heiald, het orgaan der Engel sche arDe.oerspaitij, hadden de Amer.kanen toestand voor een groot deel veroorzaakt is door de belangrijke bedragen, welke door den agent-generaal zijn overgemaakt. Van een September 1928 tot een Maart 1929 is een bedrag van 733 millioen mark door den agent- generaal overgemaakt tegen slechts 442 mil lioen in het overeenkomstige tijdvak van het vorige dienstjaar. Daarbij komen nog de be langrijke betalingen voor rente en aflossing der in het buitenland opgenomen leenimgen. Natuurlijk moet de Rijksbank trachten, zoo- lang de geld- en credietbehoeften van het particuliere economische leven een bepaalde mate niet te boven gaan, den toestand zich te laten ontwikkelen zonder tot een verhooging van de disconto over te gaan. Het is echter bekend, dat de spanning op de geldmarkt, be- halve door fle gewone seizoenverschijnselen, voor een groot deel te verklaren is, uit den gespannen toestand van 's rijks schatkist. Het bestuur van de Rijksbank heeft er de Rijksregeering op gewezen, dat bij de econo mische, financieele en sociale politiek ook re- kening moet worden gehouden met de positie van de rijksbank en heeft de toezegging ont- vangen, dat dit ook zal geschieden. Dat de Rijksbank zich in een tijd van nog voortdu- rende malaise gedwongen ziet, het disconto met een vol procent te verhoogen, is alleen te wijten aan de vermindering van den voor- raad goud en buitenlandsche wissels. Het blijkt opnieuw duidelijk, welke onnatuurlijke dwang er op de discontopolitiek van de Rijks bank wordt uitgeoefend door de noodzake- lijkheid, van buitenlandsch kapitaal in het Duitsche economische leven en door de toe- genomen behoeften aan buitenlandsche be- talingsmiddelen voor reparatiedoeleinden. De Rijksbank is daardoor genoodzaakt, het Duit sche economische leven nieuwe rentelasten op te leggen in een tijd, waarin dit leven juist behoefte heeft aan een verlaging van den rentevoet. DE PARIJSCHE BERAADSLAGINGEN. Ult Parrjs nlets nieuws over de beraadsla- gingen der financieele deskundigen, schrijft uv"v/ -i T gjugeu uci iuiauuiccit -j-- \erwaciiG dat op de reue van Lord Uusnundua de N R Cr). maar de Duitsche mark heeft i-r. /TrvTV»«W» OO. u Viof "ZfAPllf "7.011 7.11 T1 t 1 in de conwn.s&.e het veizotk zou gedaan zijn de n.euwe formuie van vergehjking over te leggen, welke Washington voorsteit. Het is be,.end, dat de Amenkanen d.e formuie kant en klaar hebben, opdat elke delegatie er ken- nis van kan nemea. Da F.ansche, Japansche en Nederlandsche deskund.gen hebben reeds gevraagd om hun de formuie uit te leggen en de Fransche en Amerikaansche delegat.e heb ben haar in een gezamenlijke bijeenxomst on- derzocht. Maar de Britsche delegatie heeft, bijna ostentatief in haar gebrek aan belang- stelling, zelfs niet de moe.te genomen om een exemplaar ervan aan te vragen. Bij het lezen van deze voorstelling van het blad der arbeiderspartij moet men niet verge- ten dat de verk.ezmg in Engeland op til is en alle hennep aan de tegenstanders der regee- ring welkom is, om er haar een strop u.t te Vrijdag haar eerste duwtje van belang ge kregen. De Berlijnsche wisselkoers zakte aan de Amsterdamsche beurs van 59.04 op 58,93% en te Berlijn steeg de dollar. Het is een waarsohuwing aan de deskundigen om zekere gevaren onder de oogen te zien, die dreigen, wanneer zij niets van beteekenis voor de regeling van het herstelvraagstuk tot stand zouden brengen. Men kan zich natuurlijk op het standpunt stellen dat het Duitsche ruilmiddel, hetwelk een tijd geleden nog als het sterkste ter wereld afgeschilderd werd, in werkelijkheid niets te duchten heeft, omdat de positie van de Duitsche Rijksbank met haar gouddekking boven het vereischte wettelijke minimum nog sterk genoeg is en omdat de andere banken in Duitschland voldoenden steun kunnen draaien. Laten wij dus veeleer aannemen dat i,je(3en. Maar het valt niet te ontkennen dat hun aangeboren strckheid de Engelschen wat er ond'er ^et groote Duitsche publiek dat de minder toeschietelijk dan anderen gemaakt 1 heeft, waanbij dan nog kwam dat zij al dade- lijk gezegd hebben dat de handen van deze mlsschien stervende regeering gebonden wa- ren, zoo lang de verkiezir.ig n.et over haar lot beslist had. intussehen heeft Baldwin, de Engelsche mi- n'ster-president, toch gevoeld dat een harteliik woord tot Amerlka van pas zou zijn en dit heeft hij Donderdag in een verklezingsrede te Bristol gesproken. Zoo u'tdrukkelijk moge- i lijk heeft hij gezegd dat zijn regeering even goed als de Amerikaansche alles voalde niet alleen voor beperklng der vloten, maar voor j hun veimindermg. Hij zegde toe dat Engeland i tot dat doel hartelijk met Amerika samen wil- de werken, prees Hoover voor den verlichten j geest waarin, hij het moeilijke prableem had j aangepakt enz. Baldwin's gehoor van veertig- dulzend menschen heeft deze uitlatingen geestdr.ftig toegejuicht. Eindelijk stijgt dus de j temperatuur der Engelsche gemoederen, en andere ministers zullen Baldwin's leuze in hun verkiezingsredevoeringen zeker overnernen en de zaak warm houden. De Amerikanen houden intussehen van wer- ken in snel tempo en men verzakert dat zij daarom niet lang meer zullen wachten met het algemeen bekend maken van de formuie waarin zoo verschillende factoren als tonnemaat, leef- tijd, sneLheid en artilleriewapening verwerkt zijn, om een nieuwe „ellemaat" te verkriigen, waarmee het mogelijk zal zijn de verschillen de vloten met elkaar te vergelijken. Tegen de spoedige bijeenroeping van een sub-commissie tot voorbereiding van een nieu we vlootconferentie kan de Engelsche regee ring, op grond van de aanstaande verkiezing, geen bezwaar maken en het is te verwachten, dat het daar spoedig toe zal komen, om pre sident Hoover, die met hart en z.'el achter het besnoelingsplan staat, tegemoet te komen. Zonder degelijke voorbereiding zal men dit- maal niet naar een nieuwe conference kun nen opgaan. WAAROM HET RIJKSBANKDISCONTO VERHOOGD IS. In de zitting van de centrale commissie van de Duitsche Rijksbank werd er bij de beslis- sing over de verhooging van het disconto op gewezen, dat de Rijksbank sedert het einde van verleden jaar 1084 millioen mark aan goud in diviezen heeft afgegeven, waarvan aan goud alleen 570 millioen mark. De goud dekking is echter voldoende om onder alle omstandigheden de veiligheid van het geld te waarborgen. Van de zijde van het economi sche leven zijn groote eischen aan de bank gesteld, waarbij men angst- en voorraadaan- koopen kan spreken. Hierdoor wordt wel een zekere reserve verkregen, doch indien van de zijde van het economische leven te hooge eischen worden gesteld, zal de Rijksbank van het middel van het toepassen van restricties gebruik moeten maken. De berichten in de buitenlandsche pers, volgens welke de verhoo ging van het disconto een gevolg is van den druk, geoefend door de Commissie van Her- stel en door den agent-generaal voor de beta- ling en op rekening van de schadevergoeding, zijn niet in overeenstemming met de feiten. De Rijksbank is in haar beslissingen geheel vrij. Wel is he' juist, dat de tegenwoordige ellende van de groote inflatie nooit vergeten zal, een zenuwachtige stemming heerscht, zich uitende in het begin van een kapitaal- vlucht en het opkoopen van buitenlandsche muntsoorten. Dit publiek moet het vertrou- wen in de Duitsche mark behouden, of de moeilijkheden zullen ondeC de herinnering van vroegere bittere tijden met him angst en nood hand over hand toenemen en krachtige maat- regelen vereischen, die sdhadelijk voor de al- gemeene welvaart moeten zijn. De gedrukte stemming sloeg Zaterdag van de Berlijnsche naar de Parijsche beurs over. Dit moet de deskundigen tot emstig nadenken stemmen DE VATICAANSCHE MUNT. Het Vaticaan heeft besloten eigen munten in omloop te brengen en wel gouden munten van twintig lire. De toegangsprijzen voor de musea van het Vaticaan en de prijzen van de Pauselijke postzegels zullen volgens den Vaticaanschen muntstandaard worden vastgesteld. Het per- soneel van het Vaticaan zal echter zijn sala- ris in Italiaansche lires uitgekeerd krijgen. EEN STANDBEELD VOOR MRS. PANKHURST. De Engelsche regeering heeft in de Victoria Tower Gardens in d'e buurt van het parle ment een stuk grond afgestaan voor de oprichting van een standbeeld voor mrs. Pank- hurst, de voorvechtster voor het vrouwenkies- recht. Het standbeeld zal in brons worden uitgevoerd en worden onthuld door Baldwin HET AANTAL DUIKBOOTEN. De marine-minister Bridgeman heeft in het Engelsche Lagerhuis eenige cijfers betreffende de duikbooten medegedeeld, waaruit blijkt, dat de Vereenigde Staten 122 duikbooten in dienst hebben, Frankrijk 52, Engeland 50 en Italie 43. Zooals bekend, behooren de 'duikbooten tot die klassen van schepen, die niet vallen onder de conferentie van Washington, waar de verhou- dingscijfers voor de verschillende vloten vast gesteld zijn. DE HUWBARE LEEFTIJD IN ENGELAND. De commissie, die een onderzoek heeft in gesteld naar de merites van Lord Buckmaster's initiatiefontwerp tot verhooging van den mi- nimum-huwbaren leeftijd, heeft gerapporteerd, dat het dien voor beide geslachten op 16 jaar vastgesteld wil zien. De tegenwoordige wet veroorlooft een jon- gen van 14 een meisje van 12 jaar te trouwen. AMBACHTS&CHOOL TE TER NEUZEN. Uitreiking diploma's en bevordering der leerlingen. Timmerlieden: le naar 2e klasse: R. A. Haers te Philip pine; D. J. Roovers, Chr. G. J. van der Straa- ten, C. de Fouw en J. G. W. Buthfer te Ter Neuzen. Niet Ibevorderd 1 leerling. 2e naar 3e klasse: P. Toilenaar, J. de Smidt, en Jac. van 't Hoff te Hoek; G. Taelman te Philippine; Kr. Hamelink, F. W. van der Hooft en Fr. de Feijter te Zaamslag; Kr. Dees, Jac. Dieleman, A. de Feijter en J. Vermeulen te Ter Neuzen. Voorwaardelijik bevorderd: D. W. F. Kaijser te Ter Neuzen. Niet bevorderd 1 leerling. Diploma: J. C. de Smidt, Abr. Haak, C. A. van de Velde en A. J. Roose te Axel; G. Meeu- sen en G. van Wijck te Hoek; C. P. J. de Witte te Zuiddorpe; J. M. Peters en P. J. Rijmberg te Ter Neuzen. Auto-Monteurs le naar 2e klasse: D. Meeusen en J. Diele man te Ho&k; L. de Vos te Zaamslag; C. K. Dees te Ter Neuzen. Voorwaardelijk bevorderd: Abr. Dees te Axel en J. de Fouw te Ter Neuzen. Niet bevorderd 1 leerling. 2e naar 3e klasse: J. A S. L. Heimelsoet te Westdorpe. Diploma: G. E. Heijnsdijk te Axel; D. de Zeeuw te Sas van Gent; Fr. Gerreman en R. Meijer te Ter Neuzen. Electriciens: le naar 2e klasse: M. de Jonge, J. van Duijse, S. R. Elzinga, L. L. Dobbeleir en L. Hamelink, alien te Ter Neuzen. 2e naar 3e klasse: D. C. Kaijser te Zaam slag; C. W. de Regt en K. C. Dees te Ter Neu zen. TT Diploma: J. W. Knijff te Zaamslag; H. Posthuma en A. H. Donze Jz. te Ter Neuzen. Bankwerkers: le naar 2e klasse: C. B. J. Slijpen te Axel; Alb. Rammeloo te Philippine: Adr. Scheele te Zaamslag; Jac. L'ppens, A. A. van Oppen. P. van Wijck, J. W. P. Nieuwelink, G. J. A. Vliek en H. A. Geensen te Ter Neuzen. Voorwaardelijk bevorderd: Iz. C. Wieland te Ter Neuzen. Niet bevorderd 4 leerlingen. 2e naar 3e klasse: L. Vercouteren en K. J. Gans te Axel; Jos. Segers te Ph:lipn:ne; Jos. Maes te Sas van Gent; W. A. de Feijter te Zaamslag; P. M. van Wijck en M. A. van der Have te Ter Neuzen. Voorwaardelijk bevorderd: Jos van Hulle te Philippine. D'ploma: Jac. Leunis te Axel; G. J. Burize te Hoek; Jac. Bakker te Zaamslag en J. van Keulen te Ter Neuzen. Sehilders: le naar 2e klasse: voorwaardelijk bevorderd: L. F. P. de Krijger te Philippine. 2e naar 3e klasse: H. Everaerdt te PhiLp- pine en R. A. Kolijn te Zaamslag. Voorwaardelijk bevorderd: P. D. R:emens en J. R. J. Nob els te Ter Neuzen. Diploma: Iz. C. Provoost te Axel; C. P. Moens te Hoek en P. M. Heijboer te Zaamslag. Nieuwe leerlingen: Ingeschreven 34 leerlingen, w.o. 5 t'.mmer- lieden; 6 auto-monteurs; 11 electriciens, 10 banikwerkers en 2 sehilders. Na vergelijken.d examen toegelaten: 5 tim merlieden; 5 auto-monteurs; 8 electriciens; 8 bankwerkers en 2 sehilders. Afgewezen weg&ns plaatsgebrek en onvol- dcende examen: 1 auto-monteur; 1 bankwer- ker en 3 electriciens; teruggetrokken 1 hank- weriker. Toegelaten met ihbegrp van 2 leerlingen ibii andere vakkeuze alzoo 30 nieuwe leerlingen. De cursus zal dus 1 Mei aanvangen met to- taal 93 leerlingen, w.o. 26 ttmrneUieden: 14 auto-monteurs; 16 electriciens, 30 smeden- bankwerkers en 7 sehilders. De uitre'k'ng der diploma's had plaats door den voorz;tter der vereeniging, den hurge- meester Hurzinga, in tegenwoordigheid van bestuur. directeur en leeraren en een aantsl belangstellenden. Z. Ed. Achtb. wenschte de jongelieden geluk met het behalen van het d' ploma, er op wijzemle dat thans voor hen de ernst van. het leven begint,. nu zii, met de in d*> school verworven kennis, het maatschappe- 1 ijk. leven gaan betreden. Door den leerl'ng Heiiboer. van Zaamslag, en den leerling Leunis, van Axel, werd een woord van dan.k gericht tot directeur en lee raren voor het genoten onderwijs. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Op 27 April stonden bij de arbeidsbeurs ingeschreven: Losse- en transportarbeiders 142; zeelieden 5; voermansknechts 1; centraJe-machinist 1; chauffeur 1; bakkersknechts 2; totaal 152: alzoo vermeerderd met 6 personen, sinds 20 April. De aanmeldingen hebben bedragen: 22 April 70, 23 April 55, 24 April 49, 25 April 47, 26 April 26, en 27 April 30. Aanvragen om arbeidskrachten: bekwaam metselaar voor Vlissingen, loon 65 cent per uur; bekwaam schilder voor Vlissingen, loon 55 h 60 cent per uur; halfwas sehilders voor Vlissingen, loon naar bekwaamheid. Voor Terhaegen en Boom, arbeiders voor steenfabrieken; voor Duitschland paarden- knechten; voor kanaalwerken in Belgie, be- kwame grondwerkers. mej. A. G. M. J. Kaan, thans assistente aan de openibare school aihier. Mej. M. P. Nijssen, kweekelinge aan deze school, is benoemd tot onderwijzeres aan de opembare school te Othene, gemeente Ziaam- siag. Beide benoemingen gaan in 1 Mei a.s De aan de O'penbare school aihier ontstane vacature zal vcorloopig tijdelijk vervuid wor den. Naar men ons van betrouwfeare zijde mee- deelt, is de spoorwegmaatschappij Mechelen Ter Neuzen voornemens binnenkort een balte te openen tusschen de stations Sliuiskil en Axel in. Dit zou verband houden met de nieuwe in aanbouw zijnde ammoniakfabriek. De werk- zaaanheden voor dit fabriekscomplex zijn in vollen gang. Reeds circa 200 menschen zijn bij de verschillende aannemers in dienst, waaron- der zeer velen van eiders. In den loop van dit jaar wordt dat aantal trouwens nog grooter. Voor de neringdoenden een gcede toekomst! CLINGE. 'Door de politie aihier is aangehouden een aihier woonachtig verdacht persoon, die er van verdacht wordt minderwaardige handelingen met een kind te hebben gepleegd. De man is tc-r (beschiikking van de Justitie gesteld. KOEWACHT. Zondagnamiddag werd op de bovenzaal ran de Zusterschool de 25ste algemeene vergade- ring gehouden van de leden der Cooperatieve Boerenleenbank. Van de 225 leden waren er ongeveer 180 opgekomen. Aan het uitvoerig verslag van den kassier ontleenen we het vol- gende: Op 1 Jan. 1928 was op de spaarbank ge- plaatst 473.001. In 1928 was bijgelegd 237.651 en terugbetaald 197.151; zoodat bet eindcijfer der spaargelden op 31 Dec. 1928 be- droeg 513.502; dus ruim een half millioen verdeeld over 432 spaarbankboekjes. Op 1 Januari 1928 waren aan voorschotten ver- strekt 247.0S6. Opnieuw werd verleend 25.100 en terugbetaald 35.330, zoodat op 1 Januari 1.1. het voorschottenkapitaal bedroeg 236.835. Het aantal voorschotten bedroeg 174. Op de Centrale Bank te Utrecht waren geplaatst 224.739, waaronder /75.000 voor een jaar vast. De winst bedroeg f 1306,41. Wordt dit bedrag bij de reserve gevoegd, dan stijgt die tot 21.785. Na onderzoek werd de rekening en balans met algemeene stemmen goedgekeurd. Aan de R. K. Landbouwwinterschool te Hulst wordt eene subsidie toegekend van 50. Tot lid van het bestuur werd herkozen de heer J. Kips, tot lid van de Raad van Toezicht, de beer Aug. de Blieck. SCHOONDIJKE. Tot onderwijzer te Heinenoord is benoemd de heer A. A. Contant te Groede, thans weii- zaam aan school A aihier. Geeft ze weerslandsvermogen door Ze hebben 't noodig! TER NEUZEN V O E T B A L. Wedstrijduitslagen van Zondag 28 April. Kampioenschap van NederlandL VelocitasP.S.V. Eerste klas. RoermondM.V.V. EindhovenN.A.C. B.V.V.Lcmga Tweede klas. BredaniaMiddelburg BredaAlliance GudokVlissingen DoskoZeelandia Derde klas. WalcherenZierikzee 1—9 0—0 2—1 O—l 3—2 3—4 0—1 2—3 3—4 MUZIKALE WANDELING. Het muziekgezelschap „De vereenigde werklieden" is voornemens bij gunstig weer Dinsdagavond, ter gelegenheid van den jaar- dag van Prinses Juliana, een muzikale wan- deling door de stad te maken. HET EMMABLOEMPJE. De verkoop van Emmabloempjes ter hestrii- ding der T.b.c. heeft aihier opgebracht /212.32. HET LOT VAN DE „PINNAS". Het bijna 2000 ton groote Duitsche zeil- schip „Pinnas" is volgens berichten uit Tal- cahuano in Chili aan de Zuid-Chileensche kust in volkomen ontredderden toestand komen aandrijven. Omtrent het lot van de 40 kop groote bemanning is niets bekend. De ,,Pinnas" is 22 Januari van Hamburg ver- trokken naar Valparaiso en Talcahuano met een lading cement en stukgoed. SLUISKIL. Tot onderwijzeres aan de openbare lagere school te Kaatsheuvel (N.-Br.) is benoemd De gisteren te Axel gespeelden vriendschap- pelijken wedstrijd tusschen Axel I en een versterkt Terneuzen II, werd door laatstge- noemde club gewonnen met 20. De rust ging in met 1—0. Terneuzen was vcortd'urend de mcerdere, doch kon de schore niet hooger cpvoeren door de taaie verdediging van Axel. WIELERBAAN KAPELLEBRUG. Zondag werden de aangekondigde wed- strijden op de Jansteensche baan gehouden en welke zich in een zeer groote belangstel- ling van het publiek hebben mogen verheu- gen. Het aardige baantje was rondom en daarbinnen flink met toeschouwers bezet, welke zeer tevreden waren over de prestaties. De achtervolging over 10 ronden was na spannenden strijd voor Ranschaert-Verschue- ren, die DebaetsVerschelden met 40 meter sloegen. De Hollansch-Belgische combinatie maakte een veel beteren indruk dan hun tegenstanders. De sprintreeksen hadden een zeer spannend en geanimeerd verloop. Oderie won zijn reeks van Alb. Maes zonder veel moeite, terwijl Pijnenburg met Van Nevele niet veel moeite had. Bakker won van H. Picaveit, terwijl F. Picavet Braspenning wist te vloeren. Voorts toonde Van der Horst zich flink de meerdere van den vluggen Deblock. De demifinale werd gewonnen door Oderie. die Bakker zijn achterwiel toonde, terwijl Pijnenburg, Van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1