ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8359 Woensdag 10 April 929 69r Jaargang les, Cow-boy. ill Aspirin* W ABONNEMENTSPRIJS: Stra e r i j Aankondiging. L. H een houten Roeiboot, wegen en voetpaden met de kunstwerken. BINNENLAND. TIPlIlITfll door B. M. BOWER Geen ander middel overtrelt de origineele Tablcttcn tegen hoofd- en kiespijn, rheumatiek, jicht, verkoudheden. f 4n o Bniten Ter Neuzen fr. per post f 1.80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6.60 per jaar V^BelSe e^Amerkl f2 25 o^eriqe landen /2.6Q per 3 maanden fr. per post' - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. De Burgcmeester-Strandvonder van TER WEUZEN maakt bekend, dat in die gemeente m •angebracbt en opgeborgen binnen en van buiten geteerd, voor- en achterin is gele verf zichtbaar, twee losse niet gescbilderde of geteerde doften, waarvan «r een stuk is; in den kop is door twee gaten een ataaldraad bevestigd en door een derde gat een stuk touw; de kop is beschadigd. De boot is opgevischt in de Wester-Schelde ter hoogte van Baarland. Vermeende gerechtigden worden opgeroe- pen zich, tot terugkrijging van hun eigendom, te vervoegen bij den Burgemeester-Strand- vonder voomoemd. lang omtrent zoodanige oversckrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van den termijn van 10 dagen als onberroepelijk beschouwd. Ter Neuzen, 8 April 1929. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. Ter Neuzen, 10 April 1929. De Burgemeester-Strandvondex voomoemd, J. HUIZINGA. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- j SLAG, brengen ter algemeene kennis, dat, te beginnen op Woensdag 1 Mei 1929, vanwege de gemeente een algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 8 April 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, JOH. DE FEIJTER Pz., Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. Verdaging der beslissing op een verzoek om vergunning. Burgemeester en Wethouders d'er gemeente •Eli NEUZEN; gelet op het verzoek, onder dagteekening ran 14 Jan. 1929, ingediend door de Associa tion Cooperatieive Zelandaise de carbonisation te Terneuzen, waarbij vergunning wordt ge- rraagd tot uitbreading van de bestaande cokes- fabriek door bijbouwing van een kolensilo met C electro-motoren van 65 P.K. elk, op het psr- ceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie G no. 1867; overwegende, dat de beslissing op dit ver- uoek met kan worden genomen binnen den ter mijn, bepaald in artikel 8, eerste lid, der Hin- derwet, op grond dat nog niet is ingekomen het bericht van den Hoofdinspecteur van den Arbeid in het Xe district te Dordrecht om trent het al of niet voldoen der inrichting aan We eischen gesteld krachtens artikel 6 der Vei- ligheidswet; gelet op artikel 8, tweede lid, der Hinder- wet; besluiten: De beslissing voormeld te verdagen. Cer Neuzen, 9 April 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DIENSTPLICHT. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter ken.lis van beianghebbenden, dat de Mi nister van Defensie bij besch.'kking van 4 Aqjr.i 19L9 u.tspraak heeft gedaan omtrent aanvragen om vrjjstelLng van den dieiist- plicht. 'iegen deze uitspraak kan uiterlijk den tien- den dag na den dag, waarop de uitspraak bij openbare kennisgev.ng is bekend gemaakt, be- roep worden ingesteld door: a. den ingeschrevene wien de uitspraak geldt, of d.ens wettigen vertegenwoor- diger; t>. elk der overige voor deze gemeente in- geschreven personen of dlens wettigen vertegenwoordiger. Het veizoekschrift, waarbij beroeip wordt in gesteld', moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft net grzegald te zijn. Het moet worden ingediend bij den Burgemeester, ter secretarie tan deze gemeepte. De Burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift aan de Koningin, die op het bercep beslist, na advies van den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. Indien de ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, in het buitenland woonplaats heeft, kan voor zoover het door dezen in te stellen heroep betreft, met overschrijding van den termijn van 10 dagen genoegen worden genomen. Zco- PRINSES JULIANA NAAR INDIe. Periodiek duiken in de Nederlandscbe en Indische Pers berichten op, aangaande een bezoek van prdnses Juliana aan Indie, zegt het N. v. d. D. v. N. I. Nog zeer onlangs, bij aankomst van het Belgische kroonprinse- lijk echtpaar, werd de verzuchting geslaakt: „Waarom die wel, maar onze eigen prinses niet"? De „Ind. Post" weet tbans weer te melden, dat er in Nederland werkelijk over gedacht wordt, prinses Juliana een bezoek aan Nederlandsch-Indie te laten brengen. Zoodra de prinses haar studie te Leiden heeft volbracht, heet het, zou er kans op zijn. En vooruitloopend daarop, schrijft de ,,Ind. Post": „Doch in hoe ver verschiet de even- tueele reis dan nog moge liggen, het kan geen kwaad nu reeds hierop de aandacht te vestigen: dat dan de reis zal moeten ge- schieden met alle pracht en praal, die de In- landsche gemeenschap van het koloniale ge- bied verwacht, dat een aanstaande koningin steeds in het openbaar omgeeft. Niet incog nito of als zuivere studie-reis. Niet, laat het ons maar eens duideiijk zeggen, op een goed- koopje. Maar wel in alle glorie van een toe- komstige vorstin over een millioenenrijk van zoo groote uitgestrektheid en zoo geweldig nationaal en internationaal belang." Zijn onze informaties juist, vervolgt het „Nieuws", dan is wel het grootste bezwaar aan een eventueel bezoek verbonden: hoe moet de prinses naar Indie reizen? Het ligt voor de hand dat een toekomstdge vorstin over een millioenen-rijk niet als eenvoudige passagiere met een mailboot kan reizen, ook al stelt men luxe-hutten beschikbaar. Dat zou tegen de hof-traditie zijn. Was er nog sprake van een troonopvolger, men zou naar het Engelsche voorbeeld een oorlogs- schip disponibel kunnen stellen, maar voor een jonge vrouw biedt dit nu niet direct alle comfort voor een lange zeereis. In Neder land heeft men zich met deze vraag emstig bezig gehouden en wij kunnen medsdeelea, dat er plannen zijn, om gelden in te zamelen voor een Koninklijk Jacht, dat der prinses zou worden aangeboden. De promotor is o.m. de heer Van Stralen van Nes, de z.g. ,,Koning" van Boskoop, die al geruimen tijd doende is, medewerking voor zijn plan te er- langen. Of hij daarin geslaagd is, kunnen wij niet mededeelen, maar wel weten wij, dat er aan „gewerkt" wordt. Verder be3luit het blad, zullen we rustig afwachten. EERSTE KAMER. In de Dinsdag gehouden zlttlng was aan de orde de begioot.ng van waterstaat. De heer De Mm alt komt op tegen den aan- leg van, een tramweg-emplacement te Bres- kens, juist waar zich het plantsoen bevindt, en waarschuwt tegen de afbrokkeLng van de du nen. jHij besprak de reorganjsatie van d'en wa- 53) (Vervolg.) )3ij durfde er nauwelijks aan denken. Met eenige verlegenheid bedacht hij, hoe hij in het duister haar hand had vastge- houden om haar moed te geven; die kleine hand, ruw geworden door het werk; die hand, die eerst zoo koud was, toen hij haar in de zijne nam, maar warm werd in zijn greep. In gedachte zag hij het voor zich hoe hij bij het afscheidnemen haar beide handen in de zijne had omkneld het moest toch langer dan een nacht ge- leden zijn en hoe hij ze eerbiedig ge- kust had, met een eerbied, waarmede hij de hand van een koningin zou hebben aangeraakt. „De hel is nog veel te goed voor Lewis Morris,' zeide hij onverwachts, toen, als met een schok, de herinnering aan Ma rianne's gewonde wang, bij hem boven kwam. ..Wou je hem dat soms gaan vertellen? Houd anders je mond," waarschuwde Eddie nijdig fluisterend. „Denk maar niet, dat al de Cat-rockers dood zijn of in de gevangenis zitten. Er zijn er nog wel een paar over en zij zouden je nog gau- wer doodschieten dan ze een borrel kun nen omslaan." terstaat en uit zijn teleurstelling over den gang van, zaiken ten aanzien der onbewaakte overwegen en dient een motie in, vragende be- waking van overwegen van verharde verkeers- wegen op de hoof dspoorlij nen. BEZUINIGING. iKertameesters der Nederd. Hervormde ge meente te Amsterdam hebben als bezuinigings- maatregel voorgesteld, het instituut der voor- ltizers-\ oorzangers af te schaffen. DE HEER J. M. KR1JGER, BURGEMEESTER VAN IERSEAE? Naar wij vernemen bestaan er emstige plannen om da betrtkking van voorzitter van het vissoherijbestuur op de Zeouwsche stroo- men met het burgemtesterschap van Ierseke te comibineeren. Voor deze gecomblneerde funct.e zou ernstig in aanmerking komen het Chr.-historische Tweede Kamerkd J. M. Krjj- ger. (H. Crt.) AANKLACHT TEGEN EEN BURGE MEESTER. De heeren L. J. van Herpt, wethouder en Chr. Sprengers, raadslid der gemeente Oud- Heusden en Elshout, hebben bij de just.tie een aanklacht ingediend tegen den burgemeester, tevens secretaris <Ler gemeente, den heer F. A. J. van Liem.pt, d.en zij beschuldigen van ver- duisterir.g van gelden van kernnsstaanplaat- sen, houtveuicoop-ngen, giondverkoopingen, enz. ADRESBEWEGING VOOR INTERNAT. ONTWAPENING. A.s. Maandag, den dag, waarop de voorbe- reidende ontwapen.ngsc^mm.ssie van den Vol- kenibond opnieuw te Geneve bijeenkomt, zal een afvaaid.g.ng van da SociaLsnsche Anbeiders- Interna^-onaie een btzceic brengen bij den voorz.tter d.^r commlss.e, jhr. Louuon. De de- putat.e zal den heer Loudon het adies toelich- ten, dat, op het initiatief van het bestuur der Soclal.stische Intemat.onale, door du.zenden organisat.es tot de vooJteie.den.de ontwape- n.i.gscoimimissie is ger.cht. Jhr. Loudon zal de diputat.es ontvangen te Ger.eve, onmiddellijk na de opening van de zitting der commiss e. De deputatie bestaat uit de heeren Arthur Henderson., lid van het Engelsche Lagerhuis, Pierre Renaudel, lid van het Fransche Parle- ment; Otto Welsch, lid van den Duitschen Rijksdag; Lpuis de Brcuckere, lid van den Bel- gischen Senaat en ir. J. W. Albarda, lid van de Nederlandsche Tweede Kamer. Aangez'en de heer Henderson verhinderd is, aan het be zoek bij jhr. Loudon dcel te nemen, zal waar- schijnlijk de heer Renaudel als woordvoerder van de deputatie optreden. Men zal, behalve het bekende adres, ook de resolutie over de ont- wapen'ng, aangenomen door het internationaal see allst'sch congres te Brussel in Augustus 1928, aan jhr. Loudon aanbieden. NEDERLAND EN BELGIe. Maand'agavond is in, de groote zaal van De Twee Stcde.i te 's G-avenlxage een vergade- ling gehouden, uitgaande van den R.K. Vre- deabond in Nederland, ter bevordering van de goede verstand'ho_d-r..g tusschen Belg e en Ne- de.land. De voorzitter, prof. dr. J. Kors, O P. te Nij- ir.egen, zette uiteen dat het doel der vergade- rir.g is de vredoogedachte te bev order en onder het kr.thol'eke volk in Nederland in oogenbl'k- Len, dat er moeilijkheden zijn, waardoor de vriendcchappelij'ke veihoudir.g tusschen volken dre'gt te gaan verdwijr.en. Als e arete spreker voerde daama het woord' pater G. C. Ruttsn, senator te Brussel. die be- gon met te betcogen dat zoowel de BelgVch-e als de Nederlandsche regrering 'r naar stre- ven een sfeer van vertrcuwen te bewaren. Spr. c teerde de vei'klarir.g van mmister De Geer uitvoer'g en veridaarda, dat Bilge u:t gan- sche harte een betere verstandhouding en meer samenwerklng w'l. Daartoe is het noo- d g. dat grieven vrij en frank worden u'tge- sproken; g-ei dlplom-at'e ware kortzichtiger dan eena. d'e deze verzweeg. Da.ar is ten eerste de wijze waarop, naar ran'e'd:rg van den valsohen tekst, waarvan de onnauwkeur-'ghe'd in h"t cog moest snrin- gen, hit Nederladsche volk werd vcorgelicht, ten tweedo de Nederlandsche Sehelde-polit'ek, Bud, die over de gemoedsbeweging, welke uit zijn onvoorzichtige uitlating sprak, meer het land had dan over de opmerking zelf. gaf geen antwoord. Hoewel Eddie zelf had gezegd, dat het beter was om niet te spreken, was hij het toch, die het gesprek weer opende, toen Bud dicht aan zijn zijde kwam rijden. ,,Je bent zeker door de Gap komen rij den", fluisterde hij, „er is een kortere weg die weet zus niet te vinden. De Cat-rockers gebruiken hem dikwijls als ze ons te pakken mochten krijgen, kan ik mij er uitredden, door te zeggen dat ik je in een val heb willen lokken. Jij moet je er zelf maar uitredden. Hoe breed is het, waar jij rijdt Bud leunde op zij en spoog naar be- neden in de duisternis. ,,'t Is een smal strookje. Maar misschien wel net breed genoeg om er door te komen, alhoewel ik jou korter paadje nog al beroerd vind. ,.Ja, angstig is t. t Is zulk vervloekt gekkewerk om nu door Cat-rock Canyon te rijden, terwijl zij ons misschien niet zullen verwachten. En als ze ons moch ten krijgen, dan zea ik, dat ik je hier met opzet heb geen gelokt en dan zie je, ik vertrouw eigenlijk op jou geluk. Je hebt zooveel geluk gehad met je paarden, misschien heb je 't nu ook nog wel. Ik zal doen, wat ik kan, dat beloof ik." ..Prachtig Bud boog zich iets naar Eddie over en omvatte den dunnen jon- gensarm: ,Je hebt me nog niet verteld, waarom je het andere pad niet goed ge- noen vondt." „lk hoorde iets in de Gap tunnel, daar- ten derde d'e kwestde der verbinding van Ant- werpen met den Rijn, ten vierde de houding van vele Nederlanders tegenover door het Bel gische gerecht veroordeelde activisten. Inzake de kwestie der waterwegen ze'de spr. o.a. dat de tractaten van 1839 aan Belgie zijn opgedrongen en dat dit er nooit vrede mee heeft gehad. De vrees die Belgie, in weerwil van off'c'eele geruststellingen met betrekk'ng tot de Scheldekwestie koestert, is z.i. begrijpe- lijk en eweneens dat er soms argwaan is ont- staan. Het vraagstuk der verbinding met den Rijn is onafsche'delijk verbonden aan het Schelde- vraagstuk. Een verbinding met den Riin over de Oosterschelde, of, als dat mogelijk is, rechtstreeks met Moerdijk, en daarnaast een verbinding met de Maas en den Rijn, is, naar j sprnker verder u'teenzette. noed g. Wat de activisten betreft, wees snr. er o.m. i op, dat, toen de annexionisten in Belg'e z:ch voor annexatie van Nederlandsch gebied uit- spraken, er geen erikele leidende staatsman was, d'e hen volgde. Ten slotte stelde spr. rogmaels aan het licht, dat zoowel Nederland' als Belg'e slechts aan een vredelieivende oplossing van de han- gende gesch'llen derken. Burggraaf P. Poullet, minister van staat te Brussel, d'e daarna het woo-d vork-e-'g, v»-- zekerde eveneens dat de buitenlandsche poli- t'ek van Belg'e naar geen an Her doel streef.t dan is u'tnengezet door pat°r Rntten. Ten slo,tte voerde van Nederlandsck° ziide het woord ir. L. J. M. Fefcer. te 's Graven- hn.ge, d'e ;n ziin, redevoering st°rk d°n nadmk led" on het streven near verbroedering. een pynthe.se dait aan bet katholiekn he^'neel e'gen is en zulks dus ook aan de katholieke staat- lour.de moet zijn. VERBOB PTNinn a TTingT-rs DEN LEERPLICHTIGEN LEEFTIJD. De m'n'ster van B'nnenlandsche Zaken h°eft het volgend'e aan de burgemeesters gsschre- ven: Den min'ster van Onderwijs bereiken her- haaldelijk klachten omtrent niet naleving van. h"t bepaalde in artikel 24 der Leerpl'chtwet. Bij de behandel'ng van het ontwerp-Staatsbe- grooting voor het d'enstjaar 1928 is er in de Tweede Kamer der Staten Generaal op aange- drongen, dat aan artikel 24 der Lserplichtwet streng de hand worde gehouden. Gevolg gevende aan het verzoek van mijn ambtgenoot moge ik u, ter verzekering van de goede u'tvoering van genoemde wet, ver- zoeken er bij de politie in uwe gemeente on aan. te drirgen een zoo nauwlettend mogeliik toez'cht te houe'en, cpdat voormeld artikel 24 stipt worde nageleefd. TEGEN HET AANII AN GIGE ONTWEEP- DRANKWET. De Bond van Ned. Brouwerijen, de Ned. Brouwersbond, de Vereeniging van Ned. Wijnhandelaar3, de Vereeniging van Ned. Wijnimporteurs, de Noordelijke Vereeniging van Likourstokers, Wijnhandelaren, Limo- nade- en vrichtenwijnfabrikaaten, de Neti. Vereeniging van Fruitverwerkers (groep Vruchtenwijn- en Sapfabrikanten), de Ned. Bond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Cafe en aanvervvante bedrijven „H.O.R.E. C.A.F." hebben een adres aaii de Tweede Kamer gezonden naar aanleiding van het bij de Staten-Generaal ingediende ontwerp van wet houdende bepalingen tot regeling van den kleinhandel in alcoholhoudende dranken. Adressanten meenen, dat dit ontwerp het evenwicht tusschen de betrokken bedrijfs- belangen en een gezonde oplossing van het alcoholvraagstuk hier te lande, dreigt te ver- breken. Zij achten het ten eenenmale ondui- delijk hoe de regeering in de uitbreiding van het maximiiun-stelsel tot de verloven een noodzakelijk en deugdelijk middel kan zien tot beperking van het aantal gelegenheden, waar zwakke alcoholische dranken aan het publiek worden verstrekt. De in wezen belangrijke en principioele wij- ziging, die de regeering in het stelsel onzer drankwetgeving wenscht te zien aangebracht, wordt naar adressanten meenen eenerzijds door de feitelijke omstandigheden geenszins geboden, terwijl zij anderzijds haar eigen doel Verre voorbij streeft en slechts averecht- sche gevolgen kan hebben. Geheel hetzelfde geldt voor het In het on- derhavige ontwerp opgenomen en aan de be- doelde wijziging vastgekoppelde verhod van verkoop van bier en wtjn voor gebruik elders om wou ik er niet door. Jij kent die ge- luiden misschien niet. Ik weet, wat die echo's beteekenen. Er moet daar iemand geweest zijn misschien om de wacht te houden." Even hield hij stil om te luis- teren. „Stijg af, voorzichtig. En doe je spo- ren af." Eddie stond al op den grond en fluisterde haastig eenige woorden tot Bud. ,,Er komt een luchtstroom door een der tochtgaten, naar dezen kant. t Geluid draagt van dien kant hierheen veel ver der en duidelijker dan omgekeerd. Zus en ik hebben dat eens ontdekt. Ga nu voor je paard loopen komen ze op ons af, geef hem dan een tik met je karwats en verberq je in de struiken." Als Indianen sloop het tweetal langs de dichtbegroeide helling, niet ver van den weg, dien Marianne Bud had gewezen. Doch Eddie ging dezen nacht meer naar rechts; het kwam Bud voor, dat zij in de richting van Oldman Creek gingen, zoo- dat zij, volgens zijn berekening, in de droge rjvierbedding zouden komen en ten laatste misschien wel bij de renbaan. Eddie heeft nooit eenige verklaring willen geven, hoe het hem mogelijk was geweest den weg te vinden te midden van al die door elkander staande zuilen, die door het water in de rotsen waren uit- gehouwen, en de hooge blokken zand- steen, die Bud zoo verwarrend hadden toegeschenen. Later beweerde hij, dat hoewel hij Sunfish bij den teugel voort- leidde, meermalen naast den staart van dat geduldige dier had geloopen, wan- INGEZONDEN MEDEDEELINGER neer zij om een grilligen pilaar heen- ginqen. Eddie bleef telkens staan, om langs zijn paard heen te zien of Bud het spoor niet verloren had. En ten laatste, waar- schijnlijk omdat hij niet in die onzeker- heid wilde blijven, knoopte hij het lasso- touw aan zijn zadelknop vast, liet een eind er van schieten en stopte dat Bud in de hand. ,,Als je me kwijt raakt, ben je verlo ren", fluisterde hij. „Laat het dus niet los, wat er ook gebeurt. En spreek niet tegen me. 't Is hier het voorhof van de hel en wij komen er midden in. Hij verzekerde er zich van, dat Bud het touw in de hand hield; toen verdween hij weer, om zijn paard heen, en vervolgde, nu sneller, zijn weg. Bud qaf later bereidwillig toe, dat hij zich in die helsche plaats, of hoe Ed het noemen wilde, als een mak schaap had laten voortleiden. Alles wat Bud kon zien, was een groote warboel van die schrikwekkende zuilen, waarvan hij de hoogte niet kon nagaan, omdat er geen tijd was om naar boven te kijken en den afstand te schatten. Door niets was de richting ook maar eenigszins aangegeven. Welke bergstroom ook in de oertijden zich een weg door de rotsen had ge- baand, en dezen op een honigraat had doen gelijken, zeker had hij het bij die poginq gelaten, want van een bedding, die hij zich zou gevormd hebben, was hoenenaamd niets waar te nemen. Hoe Eddie den weg kon vinden, kon Bud zich alleen verklaren, door zich te herinneren, EIke verpaklilng rnoct den bekenden oranfe band met het Bayer-kruls dragen, en op eike tablet moet duideiijk het woord ,,BJIYER In- gestempeld zijn. Men lette dus bij het koopeu op deze onieilbare kentcekenen. Pnjs 75 cts. dan ter plaatse in localiteiten, waarin tevens een andere winkelnering wordt gedreven. De adressanten wenschen meer in het bij- zonder te wijzen op de volgende punt en; De mogelijkheid behoort te worden ge- schapen om een vergunning ten name van een rechtspersoon te doen schrijven; zoolang dit onmogelijk is blijven tallooze groote be drijven geheel afhankelijk van de willekeur van een individueelen vergunninghouder en ontstaan daardoor onhoudbare toestanden. De huidige Drankwet evenals het thans aanhangige ontwerp maken het onmogelijk dat meerdere vergunningen in 6en hand ver- eenigd worden. Ook hierin behoort verande- ring te worden gebracht. In het algemeen behoort aan solide en ge- vaarlooze bedrijven meerdere bestaanszeker- heid te worden gegeven, met name de bepa- Iing, dat overdracht van vergunningen alleen mogelijk is bij het leven van den vorigen vergunninghouder behoort te worden ge- schrapt. Adressanten verzoeken de Kamer aan het onderhavige wetsontwerp haar sanctie niet te verleenen. IN- EN UITVOERVERBODEN. Ingediend is een wetsontwerp tot goed- keuring van het Verdrag met bijbehoorend Protocol tot afschaffing van in- en uitvoer- verboden en -beperkingen van 8 Nov. 1927, benevens de Aanvullende Overeenkomst met bijbehoorend Protocol van 11 Juli 1928. In de Mem. v. Toelichting merkt de Re geering o.m. op, dat zoowel het Verdrag als de Aanvullende Overeenkomst, alsmede de beide daarop aansluitende Overeenkomsten van 11 Juli 1928 met betrekking tot den uit- voer van huiden en van beenderen, welke ter goedkeuring zijn aangeboden bij het gelijk- tijdig hiermede ingediende wetsontwerp, zijn te beschouwen als een eerste tastbaar re- sultaat van de bemoeiingen van den Volken- bond gericht op wat men pleegt te noemen de economische ontwapening. hoe hij zelf als jongen, in de omstreken van de Tomahawk, de meest afgelegen paden had doorkruist. Het was eigen lijk zijn eer te na toe te moeten geven, dat hij nog nooit iets qezien had, wat dit krankzinnige pad nabij kwam. Zonder eenigen overgang bevonden zij zich pWselinq weer geheel in het duis ter. Een zoo volkomen duisternis, dat Bud begreep, dat zij opnieuw een van die geheimzinnige, onderaardsche panqen waren binnengegaan, waaraan de Sinks en ..Little Lost" en de ,,Sunkrivier". die als in een sprookje opeens in de diepte verdween, hun namen ontleenden. Met een soort van galgenhumor begon hij zichzelf af te vragen of hij het voorbeeld van die rivier niet ging volgen en ook in de diepte zou verdwijnen, toen hunne reeds bijna geluidlooze voetstappen, door het ruischen van wind geheel onhoorbaar werden. Het fijne zand woei hem in 't gezicht en even later bracht een sterke windstoot hem een seconde lang tot stil- staan. Doch het touw bleef hem gelijk- matig voorttrekken, zoodat hij zijn weg vervolqen moest en opnieuw in den ster- rennacht naar buiten trad. Zij hadden een nieuwe bergkloof be- reikt, diep en somber in de nachtelijke schaduwen en Bud kon door het gedeelte van den sterrenhemel boven zich, de breedte van de kloof schatten. Recht voor hen, niet meer dan een honderd ellen van hen verwijderd, zagen zij een klein. ver- licht venster. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1