ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8352 Vrijdag 22 Maart 92» 69 Jaargang Eerste Blad. AGONNEWtKTSPRIJS: Bekendmaking. Bekendmaking. BINH ENiLAND.^'t FKUILLITOH. Zorgt voor Uw Dieren K VERLICHTING OVERWEG IN DEN KOEGORSPOLDER. maken bekend: A 240.000 K.G. MACADAM B 20.000 KG. MACADAM door B. M. BOWER, Steeds voorradig FLORA'S Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post 6,60 per )aar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overiqe landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bn vooruitbetahnq. Dit blad vcrschijnt iederen Maandaq-, Woensdaq- en Vrijdaqavond. Burgcmeestcr en Wethouders van TER UEUZEN maken bekend, dat vanwege de Bpoorweg Maatschappij Mechelen—Neuzen te St. Nicolaas aan weerszijden van den over- weg in den Koegorspolder, Station Sluiskil, Hchtseinen zijn aangebracht, die door electri- •che kracht bewerkt worden. De verlichting is: A, de doortocht vrij is „Wit Spiegel- licht" k. als de hetboomen gesloten zjjn „Itood 8piegellicht. Bt) nacht en mistig weer worden de aplegellichten door electrisch licht versterkt. Ter Neuzen, den 20 Maart 1929. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. L ZONNEVDLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK d&t de ouders voogden of verzorgers, die bunne kinderen of pupillen op 1 Mei a.s. op de openbare lagere school wenschen geplaatst te zien, zich daartoe voor 30 dezer bij het boofd der school kunnen aanmelden. De kinderen die v66r 1 November 1929 zes |aar oud zijn, worden toegelaten. Burgemeester en Wethouders van Hoek A. WOLFERT, Burgemeester. J. DREGMANS, Secretaris. Hoek, 22 Maart 1929. Burgemeester en Wethouders van HOEK, zullen op Vrijdag 29 Maart 1929, des voor- ralddags ten negen ure aanbesteden: z.g. balast 1 3, z.g. granaille 510, te leveren v66r 1 Mei 1929 franco op den wal aan den nieuwen westelijken kanaalarm te Ter Neuzen op aan te wijzen plaats. De meting der macadam geschiedt door waterveiplaatsing. Inschrijvingsbiijetten geteekend door den aannemer kunnen tot op het uur der besteaing franco ten raadhuize worden bezorgd, met overlegging van een monster. Het lossen van de macadam moet geschieden door werkmenschen uit deze gemeente. Hoek, 12 Maart 1929. Burgemeester en Wethouders van Hoek, A. WOLFERT, Burgemeester. J. DREGMANS, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Aan de orde is de begrooting van binnen- landsche zaken en landbouw. De heer Hermans (s.-d.) critiseert de hou- di.g van sommige burgemeesters, o.a. die van Groot Schermer, die Heyerman's Op Hoop van Begen verbood, en van Krimpen aan den IJssel, die de Twee Weezen alsmede een St. Nicolaas- optocht verbood. De heer Polak (s.-d.) sluit zich bij deze klachten aan. Verder bepleit hfj de samen- voeging van de Gooische gemeenten, opdat beter rekening worde gehouden met het na- tuurschoon bij bebouwingsplannen. Ten slotte wenscht spreker een trekhondenverbod en maatregelen tegen den vangst van zangvo- gels. De begrooting van defensie wordt daarop met 23 tegen 11 stemmen aangenomen (tegen v.-d'. en s.-d.). De beraadslaging over de begrooting van binnenlandsche zaken en landbouw wordt her- vat. De heer de Veer (a.-r.) bepleit samenwer- king in zake paardenfokkerij. De heer Westerdijk (v.-d.) wenscht uitbrei- dlng van de Landarbeiderswet, opdat meer landarbeiders plaatsjes kunnen verkrijgen. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Besloten wordt Vrijdag a.s. de eindstemming 1 te houden over het wetsontwerp betreffende de tandtechnici. i De behanaeiing van het ontwerp-Ziektewet wordt voortgezet. Het amendementKortenhorst bepalende i dat ongeschikt is de arbeiders, die niet in -staat I is den arbeid te verrichten waarmede hij in zijn onderhoud placht te voorzien) wordt aan genomen zonder hoofdelijke stemming. Het amendement-Duys (om den gewezen ar- beider recht op ziektegeld te geven gedurende zes maanden na het verlaten van het bedrijf) wordt verworpen met 59 tegen 19 stemmen. Het amendement-Kuiper (om te voorkomen, d'at de rechten op ziektegeld door kortstondige onderbrekmg aan de verzekering verloren gaan) wordt aangenomen z.h.s. Het amendement-Duys (om de bevoegdheid aan de raden van arbeid te ontnemen uitkee- ring aan jonge arbeiders te verlagen) wordt z.h.s. aangenomen. Het amendementVan Gijn (om de Kroon de bevoegdheid te geven voor bepaalde groe- pen de uitkeering te verlagen of verhoogen) wordt verworpen met 52 tegen 26 stemmen. Mevr. Bakker-Nort (v.-d.) en mej. Groene- weg (s.-d.) verdedigen een amendement om de gehuwde arbeidster de zelfstandige be- schikking over ziektegeld toe te kennen. DE ..STATENDAM". ..Wilton" dat was vrjf en zestig jaar ge- leden het huiselijk smederijtje van vader Bar- tel, vertrouwelijker Bart, te Rotterdam. .Wil ton" is thans het rusteloos doorjakkerende wereldbedrijf, waar alle scheepskwalen in den kortst mogelijken tijd worden verholpen, doch ook vaartuigen van den grond af op pooten gezet worden. Het afbouwen van de ..Statendam", in op- dracht van de Holland-Amerika Lijn, vormt een belangrijke bladzrjde in de veelbewogen geschiedenis van het Wilton-bedrijf. Immers, het gold hier het afbouwen van het grootste passagiersschip van de Nederlandsche koop- vaardijvloot, en het inrichten van dit zee- kasteel naar de modemste eischen als een drijvende stad voor 2500 menschen. Den 20sten April 1927 arriveerde het kolossale ge- vaarte, dat eens de Statendam" zou worden, te Schiedam, en binnen twee jaren werden nog 850.000 klinknagels geslagen, in het totaal van rond 3 millioen werden 23.000 M2. houten schotwerk geplaatst, 25.000 M2. vloer bedekt en 10.000 M2. plafond bekleed; wer den 9000 lampen voor de verlichting aange bracht, 200 motoren voor allerlei doeleinden, 900 patrijspoorten en meer dan 100 ramen en werden tenslotte de complete machine-instal- latie met een totaal vermogen van 20.000 A. P. K. geplaatst. De bruto inhoud van het schip is 30.000 ton, de lengte 215 M., de breedte 25 M„ de hoogte tot het promenade- dek 21 M., de diepgang 10 M. En thans heeft deze machtige oceaanstoo- mer zijn triomfantelijken proeftocht gehou den. Het spreekt vanzelf dat de belangstel- ling, die reeds van het begin af voor den reusachtigen driepijper heeft bestaan, bij het uitbrengen naar zee enorme afmetingen had aangenomen: te Schiedam zelf, maar ook te Vlaardingen, te Maassluis* te Hoek van Hol land was alles uitgeloopen om aan den wal bewonderend op te blikken naar den grooten vaderlandschen zeevaardbr, en den nieuwen koning der zeeen toe te juichen. Reeds in de groote hall waar de passagiers ontvangen worden, heeft men het besef ver loren zich op een schip te bevinden. In deze hal vindt men een fraaie winkelgalerij, een scheersalon, een dameskapper, e.d. Een schit- 47) Vervolq. HOOFDSTUK XVII. De beschermenqelen komen juist op tijd. iZij gingen weer voort in het duister, reden op een drafje over glad hard zand, terwijl Bud zich geheel overgaf aan Ma rianne en aan de schranderheid van de twee paarden, die, zooals hij hoopte, be ter konden zien dan hijzelf. Zijn scherp qehoor had een zwak geluid achter hem vernomen naar hij meende heel achter ift de nauwe kloof, die zij zoo juist ver laten hadden. Ter wille van Marianne tuurde hij anqstiq voor zich uit, hopend op slechts een sprankje sterrelicht. Daar zaq hij iets en hij ademde vrijer, voelde eens naar zijn revolver in den holster, en trok haar iets emit. „Hier heen, Bud", fluisterde Marianne, terwijl zij Boise naar links trok dicht langs den berg, waar zij juist onderdoor sche- nen qeqaan te zijn. Zij voerde hem nu weer in een smalle bergkloof, waarvan hij de qrootte niet schatten kon en hield hem staande, door haar hand teqen den schou- der van Sunfish te drukken. De heer Beumer (a.-r.) wil een sub-amen- j terend trappenhuis leidt naar de vier overige dekken, waarheen men ook door dertien ver- schillende liften gebracht kan worden. De gezelschapszaal, overwelfd door een koepel van gekleurd glas, is 23 M. lang, 17 M. breed en 5 M. hoog, en biedt gelegenheid voor voor- stellingen, dansen, enz.; aan deze zaal van voorname weelde grenzen een rookkamer met bar en buiten een ruime veranda, een lees- en schrijfzaal, waar men kan genieten van de uitgebreide bibliotheek, terwijl vooruit op het sloependek de ongekende luxueuze Chineesche palmentuin ligt. Vermelding verdienen voorts de groote eetzaal, welke plaats biedt aan 450 personen, de kinderkamer, met eigen tooneel- tje, kruidenierswinkel, aquarium, e.d. De grootste verra3sing blijft echter het sprook- jesachtige zwembassin, gelegen onder een plafond van gouden cirkels met indirect zacht licht; hier zijn ook de sport-appartementen gelegen, waar men kan fietsen, paardrijden, roeien, bergklimmen, enz. Aan de inrichting van de z.g. touristen 3de klasse is ook groote zorg besteed. Ook hier hebben alle hutten stroomend koud en warm water. Riant gelegen op het achterschip is het veranda-caf6; men heeft hier ook het speeldek, niet minder dan 18 X 14 M. groot. De voortstuwing van het schip geschiedt door twee driebladige bronzen schroeven met een middellijn van 6 M., die elk 22.000 K.G. wegen, en door middel van assen ter lengte van 76 M. worden gedreven door twee stel van drie turbines. Als technische wonderen kunnen gelden het vemuftige ventilatie- systeem, waardoor iedere passagier in elke gewenschte richting een kouden luchtstroom door zijn hut kan leiden; de inrichting welke op de brug elk begin van brand, op welke plaats van het schip ook, verklikt; het gyro- dement inlasschen om de gehuwde vrouw over het geld te laten beschikken in het belang van het gezin. De heer Van Schaik (r.-k.) vindt, dat de amendementen te ver gaan door te verbieden dat de man het ziektegeld ind'. Mevr. Bakker-Nort neemt het sub-amende- ment-Beumer over. De minister betwijfelt, of de aanvulling, in de amendementen bedoeld, wel noodig is. Spre ker voelt veel voor de gedachte van den heer Van Schaik. DE KAMERVERKIEZINGEN. Mej. dr. E. C. van Dorp heeft voor de haar aangeboden plaats op de Zeeuwsche lijst van de Liberale Staatspartij „De Vrjjheidsbond" bedankt. DE SCHUTTEVAER DOOR EEN SPAANSCH SCHIP OPGEPIKT. Het Spaansche stoomschip Markies de Co- millas meldt draadloos, 400 mijl ten Westen van de Canarische eilanden de Nederlandsche reddingsboot Schuttevaer te hebben opgepikt en aan board genomen. De drie opvarenden verkeerd'en in zeer uitgeputten toestand ten- gevolge van gebrek aan voedsel. ONDERWIJSKOSTEN. In een pas verschenen officieel rapport van het Amer.kaansche onderwijsministerie (Bulle tin 1928, no. 13) vinden wij de volgende gege- vens betreffende het percentage van het totale staatsbudget, dat besteed wordt voor onderwijs over 1926. Nederland 22, Denemarken 20.5, Zweden 19,8 Noorwegen 17, Frankrqk 4.8, Spanje 5.8, Italie 6.7, Hongarije 19.7, Roemenie 11.1, Bul- garije 10, Sowjet-Rusland 6.2. kornpas met zelfstuur-inrichting, het echo- loodtoestel dat de diepte aangeeft, enz. Inderdaad biedt de ..Statendam", naast een weelderige inrichting en het maximum van comfort en verzorging, het ideaal van veilige vaart. Dit schip is niet alleen een aanwinst voor de vloot van de Holland-Amerika Lijn, maar tevens een voorwerp van nationalen trots, dat den Nederlandschen naam ten goede komt. En deze groote Nederlandsche stoo- mer, waarlijk niet in de eerste plaats uit winstbejag gebouwd, leert ons opnieuw dat ook ondernemers goede vaderlanders kunnen zijn, wien het welzijn van de natie zeer ter harte gaat! RIJKSBEGROOTING VOOR 1929. Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid. Aan de memorie van antwoord is het vol gende ontleend: Aigemeene beschouwingen. Wat de critiek op zijn beleid betreft, merkt de Minister op, aat de ratificatie van de conventie van Was hington nopens den achturendag achterwege is gebleven, zijn verklaring vindt in motieven, die nij meer aan eens heett uiteengezet en die in den laatsten tijd aan kracht zeker niet heb ben verloren. Dat de bindendverklarmg der collectieve arbeidsovereenkomst den Minister in sommige opzichten te ver gaat, is volkomen juist. De reuenen daarvoor heeft hij echter met voldoende klaarheid uiteengezet. Deze beide punten staan buiten de kwestie der voortvarendheid'. Met betrekking tot de verdere invoering der Arbeidswet 1919 mag niet vergeten wor den, dat de economische toestanden een voor- zichtigen en beleidvollen voortgang gebiedend eischen. Dat het vraagstuk van medezeggenschap en van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie rijp is voor oplossing in vollen omvang, kan niet worden volgehouden door hen, die van de jongste gedachtenwisseling terzake hebben kennisgenomen. Zoowel omtrent de organisatie als omtrent de economische waarborgen is nog allerminst eenstemmigheid bereikt. Dat de Minister aan een voor-ontwerp tot regeling der werkloosheidsverzekering de laatste hand pas leggen zal na indiening van de Arbeidsbemid- delmgswet, ligt in de rede. De Minister bestrijdt, dat men blijvend van een gebrek aan voortvarendheid zijnerzijds zou kunnen spreken, Inzake het vaccinatievraagstuk en de ziekte- wet hebben eenige leden vastheid van lijn ge- mist. Waarom in het eerste geval deze vast heid zou hebben ontbroken is den Minister niet duidelijk kunnen worden. Wat de ziektewet betreft, spreekt het wel vanzelf, dat bij den stand van het vraagstuk, gelijk die in Maart 1926 werd aangetroffen slechts een uiterst voorzichtig en tastend beleid hoop op welsla- gen kon doen koesteren. De Minister sluit zich gaarne aan bij de vele leden, die met de hierboven bedoelde cri tiek zich niet hebben vereenigd. Arbeidswet. De Minister is van meening, dat de geuite critiek, op de door hem genomen maatregelen om tot verdere invoering der Ar beidswet 1919 te geraken, ongegrond is. Een besluit betreffende den wekelijkschen rustdag van transportarbeiders te land zal bin nen enkele maanden afgekondigd kunnen wor den. Bij de Staten-Generaal zijn aanhangig een „Het is beter, dat wij afstijqen en onze paarden stil houden", zeide zij waar- schuwend. ..Boise zou wel eens kunnen gaan hinneken en dat mag hij niet. Zij stonden naast elkaar bij de hoofden van de paarden, de dieren stijf vasthou- dend. Een tijdlang was er geen ander ge- luid dan het ademen van de paarden en eens een onderdrukte zucht van Ma rianne. Bud dacht opeens hoe moe zij moest zijn. Dien morgen om zes uur had zij voor twaalf man een stevig ontbijt ge- reed gemaakt. Om twaalf uur had zij voor heel wat meer dan twaalf personen moe- ten koken en toen weer het avondmaal om zes uur en nu was zij hier en zette haar leven op het spel, terwijl zij eigen- lij'k in bed moest liggen. Hij voelde naar haar vrije hand, bemerkte, dat die slap naar beneden hing, nam haar in de zijne en hield haar vast, zooals men de hand van een beangst kind vasthoudt. Maar Marianne was niet bang. Even was er een onderdrukt gemompel van stemmen, het gekletter van hoeven op de steenen en de achtervolgers reden op een dertig voet afstands langs ze voorbij. Boise had zijn hoofd opgelicht om ze te begroeten met zijn gehinnik, maar Ma riannes ruk aan de teugels hield hem te gen. Zij stonden doodstil, durfden zelfs geen woord te fluisteren, totdat het ge- Iuid weggestorven was en er weer stilte heerschte. ,,Zij hebben den weg op zij van den heuvel genomen", fluisterde Marianne, Boise, achteruitduwend om hem in den nauwen doorgang te laten keeren. ,Jii zult van den heuvel af in de bedding van de beek moeten komen en die volgen tot dat je aan den postweg komt, Misschien zullen anderen ook dien weg nemen, maar je zult ze toch altijd nog een paar mijlen voor zijn. Deze weg door den tunnel is wel vijf mijlen korter, maar wij hebben zooveel langzamer moeten rijden, begrijp je. ]e kunt Sunfish van deze helling af naar de beek voeren; het is alles droog en bij de eerste bocht kan je zien waar de wegen elkaar kruisen. fe gaat dan links om en dan maar rijden zoo hard als je kunt! Je paard zal moeten toonen, wat er in hem zit. Je moet in Crater zien te ko men voor de mannen, die den weg om den heuvel genomen hebben. Zij zullen niet hard rijden zij hebben er geen idee van, dat jij hierdoor bent gekomen. maar zij hebben dit gedaan omdat dit afsneed en zij je den weg willen versperren. Je moet ze alien zien voor te komen of je wordt van weerskanten ingesloten. Marianne had Boise achtergelaten. na hem haastig aan een struik vastgebonden te hebben en liep nu voor Bud uit, den steilen rotsachtigen heuvel af om hem den gemakkelijksten weg tusschen de steenen te wijzen. Toen zij halfweg wa- ren, legde Bud zijn hand op haar schou- der en hield haar staande. ,,Ik ben geen klein kind", zeide hij be- slist: „ik kan het nu best alleen vinden. Geen stap verder, jonge dame. Als je weer goed en wel kunt thuiskomen, heb je al meer dan genoeg gedaan. Hier neem dit het is geld, maar ik weet niet hoeveel. Wacht een gelegenheid af en ga dan naar moeder met dit als boodschap: Birnie van de Tomahawk-hoeve; in Laramie kan iedereen je den weg er- heen wijzen. Zeg aan moeder, dat ik het best maak en dat zij mij op een goeden dag weer eens zal teruqzien als ik mijn fortuin gemaakt heb. God zegen je, moe- dig vrouwtje. Je bent het oprechtste en INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. HONDENBROOD KATTENVOEDER DUIVENVOEDER HOENDERBESCHUIT KUIKEN VOEDER TER NEUZEN liefste vrouwtje in de wereld. Daar is er nog maar een zooals jij - dat is moeder. Ga nu terug en om Godswil wees voor zichtig!" Hij drukte haar het geld in de beide handen, hield ze stijf tegen elkaar, kunste ze beiden en daalde haastig den heuvel af met Sunfish glijdend achter zich aan Voor haar veiligheid, zooal niet voor de zijne. vond hij beter, dat hij zoo gauw mogelijk van daar weg kwam. In de droge bedding van de beek steeg hij op en reed weg in een vluggen galop, blij dat Sunfish, al was hij een raspaard, niet zorgzaam was opgekweekt in een stal of graal, maar vrij rond had geloopen met de hoeve-paarden en geleerd had zich even goed te bewegen op slechten als op vlakken grond. Toen hij de kruisinq van den hoofdweg had bereikt, keerde hij naar links, zooals Marianne hem gezegd had en zette Sunfish aan tot een vaart, die de mijlen achter hem deed verdwijnen. Hij was met zijn gedachten zoo voort- durend bij Marianne, denkend over het harde leven, dat zij gehad had, zij die een en al goedheid en zachtheid en moed was, dat hij vergat zorgvuldig achterom te zien en uit te kijken naar de plaats waar het pad langs den heuvel op den postweg uit- kwam, zooals het zeker doen moest op zekeren afstand van Crater. Het moest natuurlijk een geheime weg zijn daar alleen de Cat-rock bende en Marianne er van afwisten. Niet ver achter hem kwamen zij dan ook op den weg te voorschijn uit de met steenen bezaaide, dicht begroeide wilder- .iis, die steil naar beneden liep van de voeste hellingen van het Gold Gap-ge- oerate. Sunfish bemerkte ze het eerst en gaf Bud een waarschuwing, nog net voor- ontwerp tot wijziging d'er Arbeidswet 1919 e« een ontwerp Winkelsluit'ngswet. Op de af- doening hiervan wacht de beslissing inzake het invoeren van het besluit betreffende den weke lijkschen rustdag van toonkunstenaars en am het Werktijdenbesluit voor winkels. Voor het geval, dat bedoelde wetsontwerpen niet t(jdig aangenomen worden, ligt het in het voomemen van den Minister, te bevorderen, dat de beida besluiten, zij het ook noodgedwongen, in on- gunstigen zin gewijzigd, toch in den loop ra» dit jaar worden afgekondigd. Het verzekeren van een wekelijkschen rust dag aan chauffeurs is een eerste stap op den weg naar een verdere bescherming van dez* arbeiders. Van de andere in het voorloopig verslag ga- noemde groepen zal het personeel van koffio- huizen en hotels eerder aan de beurt kunne* komen dan d'at van de binnenvaart. Overwerk-vergunningen. Aan de Philips- fabrieken zijn in verhouding tot den omvang van dit bedrijf zeer weinig overwerkvergun- ningen verleend. Toch mag het niet verwon- deren en is het evenmin in strijd met de be- doeling der wet, dat in dit bedrijf, met zijn ruim 18.000 arbeiders zeer dikwijls overwerk- vergunningen voor enkele onderdeelen der on- dememing van kracht zijn. Deze zijn voor het meerendeel een rechtstreeksch gevolg van de omstandigheid, dat de ongekend snelle groei van dit bedrijf en de voortdurende wijziging in de producten, bij gebrek aan voldoende vak- arbeiders, het dikwijls noodig maken, dat en kele afdeelingen langer werken om den ge- regelden voortgang der werkzaamheden in an dere afdeelingen te verzekeren. Het betrach- ten van meer stroefheid bij het verleenen van overwerkvergunmngen aan deze onderneming zou de snelle uitbreiding er van ernstig be- lemmeren. Dit zou zeer ten nadeele komen van den voortgaanden bioei dezer onderneming en niet minder van den aanwas van personeel welke tot dusverre een der werkzaamste mid- deien is om de werkloosheid te verminderen. Hooge Raad van Arbeid. De Minister is van meenmg, dat er geen aanleiding bestaat tot klachten over de samenstelling van den Hoogen, Raad van Arbeid. Met reueiijke aanspraxen is bjj die samenstelling zooveel doenlijk reke ning gehouden. Meuezeggenschap en bedrijfsorganisatie. Overwegmg van ait vraagstuk heeft den Mi nister bevestigd in zijn z.enswijze, dat voor- alsnog door wetteiijken dwang op dit gebied zeer weinig te bere.ken valt. Zijn streven is er intusschen op gencht deze instituten te be vorderen, waar dit door toepassmg van het vrijwilligheidsbeginsel kan geschieden. Huisarbeidswet. De Minuter is voornemens binnenkort het voorontwerp eener Huisarbe.ds- wet bij den Hoogen Raad van Arbe.d aanhan gig te maken. Arbeid sverzekering. De door enkele leden uitgesproken kiacht over de wijze, waarop de renoe-uitkeeringen bij ongevalien worden vast- gesteld en heiz.en, acht de Minister in haar algemeenheid met gegrond. Ook de gegevens inzake de uitvoering der Ongevallenwet 1921, nedeigelegd in de jaarversiagen der Rijksver- zekenngsDank, leveren geen bevestigmg op van de gegrondheid der h.er bedoelde kiacht. Een en ander wijst dus niet op de noodzakelijk- heid van een grondige herz.ening en verbete- ring der Ongevallenwet 1921. Dit sluit ech ter niet uit, dat verbetering en aanvulling van de onderhavige verzekering, ook wat betreft de voorz.ening in geldelijke gev.olgen van be- roepsz.ekten, bij voortdunng de aandacht van den Minister heeft. Met de voorbereiding van een wettelijke regeling van de verzekering tegen de gelde lijke gevoigen van werkloosheid, houd't de Minister zich ernstig bezig. Hij hoopt zeer spoed.g een voorontwerp van wet bij den Hoogen Raad van Arbe.d advies te kunnen zenden. Bescherming landverhuizers. De voorberei ding van de herziening der wetgeving betref fende de landverhuizers is thans in een verge- vorderd stadium, daar ontwerpen tot herzie ning zoowel van de Schepenwet als van den Wet op de Doortocht en het vervoer van Land- veihu.zers met de bijbehoorende memories van toelichtng ter drukkerij zijn, teneinde aan dat zij hem herkenden en begoimen te schieten. bud legde zich langs den hals van het paard, hield zich aan de manen vast om wat stevigheid te heoben, wachtte zijn kans at en schoot terug. Z,ij waren met hun vieren, juist het aan- tal, dat hij gedacht had, te oordeeien naar het geluid toen zij uit den tunnel kwamen. Een paard kwam wankelend op hem toe- snellen, gelijk met de anderen, struikelde en viei. Dit speet Bud. Hij was niet van plan geweest de paarden neer te schieten. De drie reden door, den vierde aan zijn lot overiatend dat bewees ook al wat voor soort van menschelijke roofvogels zij waren. Zij bleven aanhoudend op bud vuren en een oogenblik voelde hij Sun fish eventjes ineenkrimpen en daarna vooruitspringen, alsot men hem de spo- ren had gegeven. Bud schoot nog eens en hij meende, dat hij een van de ruiters achterover zag vallen. Heel zeker was hij er echter niet van hij reed nu zoo blik- semsnel en Sunfish liet ze steeds verder en verder achter zich. Hij was nu buiten schot en dat schenen zij ook wel te be- grijpen, want ofschoon zij hem nog ble ven achtervolgen, schoten zij niet meer. Daar blafte een hond en Bud begreep, dat hij voorbij een hoeve reed. Hij rook het versche hooi in de hooibergen en een oogenblik later onderscheidde hij de zwarte omtrekken van de hoevegebou- wen. Sunfish liep heel qemakkelijk, zijn ademhaling bleef geregeld. Bud stond in de stijgbeugels en keek achter zich. Zii achtervolqden hem noa steeds, want hij .con het gekletter van de hoeven hooren. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1