ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ASPIRIN No 8348 Woensdag 13 Maart 1929. 69e Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: Eerste Blad. Strandvonderij. Strandvonderij. Aanbesteding, BINNENLAND. FETFILLXTOW. BUITENLAND. Houten Roeiboot, Eikenhouten Roeiboot Gemeente PHILIPPINE. Maaridag 18 Maart 1929, NA DE UTRECHTSCHE JAARBEURS. DE KATHOLIEKE UNIE EN HET VLAAMSCHE VRAAGSTUK. Jrm TABLETTEN Waar ASPIRIN wondJ aangewend DE PATJS HEEFT DE GEZANTEN TOEGESPROKEN. INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN- NEUZENSCHE COURANT Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige landen 2,60 per 3 maanden fr. per post A'bonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. De BURGEMEESTER-STRANDVONDER van TER NEUZEN maakt bekend, dat in die gemeente is aangebracht en opgeborgen van binnen en van buiten geteerd, voor- en aohterin is gele verf zichtbaar, twee losse niet geschilderde of geteerde doften waarvan er een stuk is; in den kop is door twee gaten een staaldraad bevestigd en door een derde gat een stuk touw; de kop is beschadigd. De boot is opgevischt in de Wester-Schelde ter hoogte van Baarland. Vermeende gerechtigden worden opgeroepen zich, tot terugkrijging van hun eigendom, te vervoegen bij den Burgemeester-Strandvonder voomoemd. Ter Neuzen, 11 Maart 1929. De Burgemeester-Strandvonder voomoemd, J. HUIZINGA. De BURGEMEESTER-STRANDVONDER van ZAAMSLAG, maakt bekend, dat in de gemeente is aangebracht en opgeborgen een (model vlieger), lang 7 Meter, twee vaste banken en ver- der zonder eenige inventaris. Vermeende gerechtigden worden opgeroe pen zich, tot terugkrijging van hun eigendom te vervoegen bij den Burgemeester-Strand vonder voomoemd. Zaamslag, 11 Maart 1929. De Burgemeester-Strandvonder voomoemd, JOH. DE FEIJTER. De reeds aangekondigde aanbesteding van het onderhouden der Gemeentehaven zal wor den gehouden op des middags 12 uur. Aanwijzing op den dag der besteding voor- mtddags 10 uur. P. A. RAMMELOO, Burgemeester. P. J. L. VAN HOEK, Secretaris. Philippine, 8 Maart 1929. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. Aan de orde is een aantal kleine ontwerpen. Bij de suppletoire begrooting voor oorlog 1928 maakt de heer Tilanus (c.-h.) bezwaar tegen het incidenteel verminderen van een aantal officderen van gezondheid, waarop Minister Lamhooy antwoordt, dat sommigen overcom- pleet warden en anderen den dienst verlieten. Van wijziging in de organisatie is geen sprake. Het betreffende ontwerp wordt z. h. s. aan- genomen. Nadat ook de andere ontwerpen zijn aan- genomen, wordt de behandeling van het wij- door B. M. BOWER 43) Vervolp. Naast hem reden nop twee mannen: een, om het sein tot vertrek te peven, de ander om te zien of t eerlijk toepinp. Zoo verdwenen ze over de vlakke, pele baan, totdat ze slechts als stipjes in de verte te zien waren en men de paarden niet meer van elkander kon onderseheiden. De toeschouwers verdronpen zich en lachten in het vooruitzicht het pelaat van ,,den zanper" te zien, als hij hun kant zou komen afrijden. 't Zou hem voor poed het rennen wel afleeren. 't Zou een poede les voor hem zijn; zijn verdiende loon, om- dat hij dacht, dat hij, nu hij een keer of wat pewonnen had, onoverwinnelijk was. ,,Daar komen ze!" riep Jeff Hall met voldoeninq en hij spuwde op den prond, toen een klein, blauw rookwolkje, naast een der stipjes zichtbaar werd en twee andere stipjes zichtbaar prooter werden, te midden eener pele wolk, die over den prond voortrolde. De mannen reden dan hier dan daar heen en zij die niet te paard waren, pinpen op hun teenen staan, om de twee voort- snellende stippen beter te kunnen zien. FJotselinp scheen een der stippen prooter dan de andere. Men kon zien hoe de paar den hun knieen oppooiden, terwijl zij steeds naderbij kwamen. zigingsontwerp-Ziektewet voortgezet. Minister Slotemaker de Bruine bestrijdt al- lereerst den heer Kersten, die de groote meer- derheiid van het volk onder den dwang der minderheid zou willen brengen. Tegenover den heer Marchant betoogt spreker, dat vrijwil- lige verzekering niet voldoende is gehleken. Hij beroept zich daarbij op cijfers van dr. Posthuma. De vraag is slechts, welke orga- nen de verzekering moeten dragen. Het meest logisch ware een verzekeringsorgaan, doch ook dit heeft de Kamer niet gewild. Spreker gaat verschillende systemen na en heninnert aan de bezwaren, die zijn voor-ontwerp vond in den Hoogen Raad van Arbeid en de Kamer- commissie. Tenslotte is spreker tot het thans voorge- stelde systeem gekomen. Dat het particulier initiatief daardoor gedood wordt, geeft hij niet toe. Verschillende sprekers vergaten, dat j bij de ziekenkassen niet alleen arbeiders zijn aangesloten. Deze kassen, waren zij wel in het ontwerp aangenomen, zouden toch hun zelfbeschikkinigsrecht moeten prijsgeven. Voor j kassen blijft echter nog terrein over, n.l. voor j hen, die buiten de wet vallen en de kleine zelfstandige. HET BEZOLDIGINGSBESLUIT VOOR DE BURGERLIJKE RIJKSAMBTENAREN. Thans is verschenen het Staatsblad no. 72, bevattende het Koninklijk besluit van 8 Maart j.l., tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke Rijks-amb- tenaren. In het besluit zijn opgenomen de gewone-, overgangs- en slotbepalingen, alsmede als bijlagen de salarisbedragen voor de onder- scheidene groepen van ambtenaren en onder- wijzend personeel, de bijzondere regelen, in adht te nemen bij de berekening van den diensttijd, waamaar de wedden van op 31 October 1928 reeds in dienst zijnde ambtena ren op 1 November 1928 behooren te worden vastgesteld en de klasse-indeeling van de ge- meenten. Het besluit met de bijlagen telt 336 pagina's druiks. De 20ste Jaarbeurs (19 t/m 28 Februari 1929) behoort weer tot het verleden, en ge- tuigd mag worden, dat ook ditmaal de Jaar beurs een succes is geweest. Elke zakenman vond op de Jaarbeurs iets van zijn gading. Op de vijfde verdieping van het Jaarbeurs- gebouw vond men de groep Meubelen en Aan- verwante vakken, die zoo in omvang toegeno- men was, dat in afwachting van het gereed- komen van den nieuwen Jaarbeursvleugel een aantal deelnemers, tot die groep behoo- rende, gehuisvest moest worden in een tijde- lijk Paviljoen op bet Vredenburg. Op de vierde verdieping was de groep Textiel en Confectie en de Oostenrijksche sectie. De groei in de groep Textiel en Confectie had zich weder voortgezet en nieuwe firma's na- men aan de Voorjaarsbeurs deel. De derde verdieping was, als gewoon, aan Voedings- en Genotmidd'elen gewijd; men kon er naast oude deelnemers een aantal nieuwe vinden. Op de tweede verdieping was de groep Glas, Aardewerk en Huishoudelijke Artikelen met hare afdeelingen Luxe Voorwerpen en Koper- werk. Deze laatste ook in de standszaal op den beganen grond). Deze groep behoeft geen nadere aanduiding: ied'er die bij deze branche betrokken is, weet, welke een rol deze groep in het zakenleven speelt en dat geen winkelier of grossier, die desbetreffende artikelen voert, verzuimt de Jaarbeurs te bezoeken. Op de eerste verdieping kwam men bij de groep der Technische Artikelen., Machinerieen, Rubber, Rachels en Haarden, Metaalwaren, Kasregis- ters, enz. eh eveneens vond men daar de af- d'eeling Kolonien, welke ditmaal meer in het bijzonder de Thee-cultuur naar voren. bracht, en waar den bezoeker een monster thee, in een keurig busje verpakt, werd aangeboden met een handleiding voor het zetten van chee inderdaad een uitnemende propaganda! Veel belangstelling trok een inzending van den Bond van Nederlandsch-Indische Suikerfabri- kanten. voorstellende een in werking zijnde ,.Nou, hij houdt David goed bij dat is al meer dan ik verwacht had", merkte Jeff op. Het was Pap, die het plotseling uitgil- de, steeds hooger, steeds schriller. David slaat er op, om den jongen bij te houden!" riep hij met trillende stem. ,.Daar komt hij!" En hij kwam. Voorc^er liggend, over Sunfish' sterk gespierde schouders, kwam Bud al meer en meer voor; eerst een leng- te, en zelfs twee lengten op het oogenblik dat hij onder den draad door schoot; toen minderde hij zijn vaart en keerde terug naar de zwijgende menigte, die hem aan- staarde. Even later stond hij daar, weer be- hoorlijk gekleed, met kappen, schoenen, sporen en hoed ofschoon in omgekeer- de volgorde, want cowboy, als hij was, zette Bud altijd eerst zijn hoed op. nog voor hij aan zijn schoenen dacht en haal- de, even onverbiddelijk als Shylock, zijn winsten op, voordat hij eenige aandacht schonk aan de stemming rondom hem. Toen, omdat iemand vlak bij zijn oor hem een vraag toeschreeuwde. wendde Bud zich om en lachend zag hij de toe schouwers aan. ..Wel, natuurlijk is hij van rennersras! Ik heb ook nooit gezegd dat hij 't niet was maar jullie, kenners-van-den-kouden- grond, jullie hebt geen van alien gezien wat er in hem zit! Jullie hebt nog nooit eerder een goed renpaard gezien, geloof ik. Sunfisch heeft al de eigenschappen van een echten racer, als je ze maar weet op te merken. 't Is een volbloed; een afstam- meling van Trump en van Kansas Chip py; als dat jullie soms wat zegt!" Hij zag tot hen op, ging de rijen met .suikerfabriek; verschillende waterstroompjes gaven aan waarheen de suikerwinsten vloeien, en deden zien hoe tal van andere bedrijfstak- ken, en vooral ook de fiscus daarvan profi teered Aan de deelnemers dezer verdieping sloten zich nauw aan, de inzenders welke in de standszaal beganen grond exposeerden, waar ook de Electro-techniek te vinden was. Afzonderlijk moge nog vermeld worden de ditmaal weer zeer veel belangrijker Radio- groep, wier deelnemers, met het oog op demon- stratie-mogelijkheden, op alle verdiepingen verspreid stonden. Deze groep bood, door de voornaamste firma's vertegenwoordigd, een nagenoeg volledig overzicht van de ontwikke- ling der techniek en van het nieuwste, dat op dit gebied aan te bieden is. Het terrein Vredenburg bood een aanblik, zooals dit in jaren niet meer het geval is ge weest; het geheele Vredenburgplein was weder volgebouwd met tijdelijke paviljoens en mon- sterkamers, afgewisseld met open ruimten waar de groote machinerieen voor den Wegen- bouw, groote installaties op technisch gebied, omvangrijke werktuigen, enz. opgesteid wa ren. Er was op dit terrein een speciaal pavil joen gebouwd voor degenen, die in de groep Glas en Aardewerk in het Gebouw geen plaats konden vinden. Een groote plaats op de Voor jaarsbeurs nam de groep Bouwmaterialen en Wegenbouw in; een deel der firma's in deze groep was gehuisvest in de nieuwe semi-per- manente hal en het daarmede verbonden groot paviljoen, terwijl een ander deel in open ruim ten op het Vredenburg deelnam. De resultaten der gehouden beurs zijn bui- tengewoon gunstig geweest; voor geen der vo- rige beurzen n,a den oorlog heeft zooveel be langstelling om deel te nemen bestaan als voor deze. Het aantal nieuwe deelnemers was bij zonder groot. DR. J. O. DE GRUYTER. f Uit Antwerpen meldt men; Op het tooneel in den Nederlandschen Schouwburg, geheel met rouwgewaad omhan- gen, staat hoog opgericht de lijkbaar, waar- onder onze betreurde Dr. De Gruytar ligt. V66r hem een bed van bloemen, daarachter een dichte massa waaierpalmen. Door de met rouwcrepe gesluierde lampen schijnt een so ber licht over de aanwezigen, die stilaan de schouwburgzaal vullen. Over de lijkbaar err de bloemen valt als het licht van een onder- gaan.de zon. Rondom de baar staan geschaard al de leden van bet gezelschap. Al wat Antwerpen telt aan tooneelvrienden, aan kunstenaars en schrijvers is aanwezig. Tegen half elf is de schouwburg tot in de kleinste en meest ver- borgen hoekjes volgeloopen. Omtrent kwart voor elf klinken achter het tooneel drie gongslagen. Uit het koper komen de indrukwekkende treurklanken, die Flor Al- paerts voor de plechtigheid componeerde. De bariton Van Bever zingt Peter Benoit's „Mijn Moederspraak", begeleld door strijkers en harpen. De indruk is overweldigend. Het klinkt zoo innig gemoedelijk en vertrouwe- lijkDe Treurmarsch uit de Eroica be sluit de plechtigheid. Op verlangen van de familie wordit er niet gesproken. Te kwart over elf verlaat de schare den schouwburg. Voor het laatst heeft Dr. De Gruyter, onder bazuingeschal, de stoep van den Nederlandschen Schouwburg overschre- den. Een ingetogen menigte groet den stoet, die stapsgewijs gaat naar het Paleis van Justitie. DE BEVOLKING VAN DE STAD GENT. Bij bet nazien der bevolkingsstatistiek kwam men onlangs tot de ontdekking dat, sedert verschillende jaren reeds, de stad Gent 7000 zielen meer telde dan het officieele be- volkingscijfer opgaf. Uit het rectificeerend onderzoek is nu diiidelijk gehleken dat het aantal inwoners dezer stad op 1 Januari 1929 niet 163.338 maar 170.338 bedroeg. Gent, ten- zijn oogen langs, totdat hij Jeff Hall ont- dekte. „Ik heb zijn papieren bij me, als je soms bewijzen wilt zien. En", voegde hij er bij, alsof hij het ze nog eens terdege onder den neus wou wrijven: ,ik zou zoo denken, dat ik nu zoowat al het geld in mijn bezit heb dat er in de vallei te vin den was. ,,Neen, dat heb je niet!" klonk Pap Trumans schrille stem, terwijl hij heen en weer wiegelde en zijn winst optelde. ,,Ik heb op jou gezet. mijn jongen! En 't heeft mij ook wat opgebracht. Dat verzeker ik je!" HOOFDSTUK XVI. Bud moet de gelegenheid waarneinen. Aan het avondeten bemerkte Bud, dat Marianne, terwijl zij aan zijn rechterkant stond en zijn koffie met haar rechterhand neerzette, tegelijkertijd met haar linker- hand iets in zijn zak stopte en daarna even zijn elleboog aanraakte. Zij liep door en Bud, in haast om naar buiten te komen, dronk zijn koffie zoo warm op. dat hij zijn mond brandde. Toen Bud langs hem kwam stond Jerry ook op, stapte achter- waarts over de bank heen en volgde hem toen op de hielen. ,,Ga een half uur pianospelen", zeide hij, ,,en kom dan bij mij op de plaats waar je de paddestoelen gevonden hebt. Als je ophoudt met spelen, maak dan dadelijk dat je wegkomt. Zeg aan Honey, dat je binnen een minuut weer terug zult zijn. Laat haar, zoolang je wegbent, het een of ander muziekstuk voor je zoeken, of zoo iets. Laat je vooral niet terughouden." Bud had Jerry wel verder kunnen on- gevolge van deze zonderlinge vergissing, de vierde stad geworden van het rijk, heeft nu de derde plaats teruggekregen na Antwerpen en Brussel. Voor wat de oppervlakte betreft is Gent de tweede stad van Belgie. Mett het oog op de aanstaande Kamer- en Senaats-verkiezingen wordt door de Katho- lieke Unie naar een oplossing van het Vlaam- sche vraagstuk gezocht, welke zoowel de Walen als de Vlamingen moet kunnen bevre- digen. De besprekingen werden ingezet met een betoog van oud-minister prof. P. Poullet maar zijn nog niet heel ver gevorderd. Door de Walen wordt geeischt dat zij, zonder Nederlandsch te kennen, niet alleen in de in het Walenland gevestigde openbare besturen maair ook in de voor het heele rijk geldende centrale besturen te Brussel en elders tot de hoogste functies zouden worden toegelaten. Daartegenover staat, dat de katholieke Walen zouden berusten in de volledige ver- nederlandsohing van de aan de Vlamingen ontnomen Rijksuniversiteit te Gent, de ver- nederlandsching van het middelbaar onderwijs en van het gerecht in het Vlaamsche land en de „toepassing" van de taalwetten betreffen de de openbare besturen en het leger. STEUN AAN AANGEVALLEN STATEN. In politieke kringen te Washington, die Senator Borah zeer na staan, wordt verklaard naar aanleiding van het te Geneve behandelde voorstel inzake het verleenen van steun aan aangevallen staten, dat de voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandsche zaken niet gelooft dat dit plan grooter vooruitzicht heeft door de Vereenigde Staten te worden goedgekeurd dan in de jongste dagen onaf- gedaan aan de dossiers toegevoegde resolu- ties van de Senatoren Capper en Porter. Al deze drie voorstellen vereischen nl. een defi- nitie van wie de aanvaller is, en hiermede zal de Senaat zich niet inlaten, omdat, naar vaak reeds werd gezegd, in de meeste gevallen een dergelijke definitie of onmogelijk, of een schending der neutraliteit zou zijn. DE REVOLUTIONAIRE BEWEGING IN MEXICO. De Mexicaansche regeering heeft, schrijft 1 de N. R. Crt., door haar gezantschappen in Europa Zat'erdag bekend laten maken, dat met uitzondering van de streek van Sonora, in het Noordwesten, en Vera Cruz in het Zuid-Oosten, het overige land rustig is. Inder daad ziet het er naar uit, of de opstamdelin- gen geen kans meer hebben om zich nog lang tegen de regeeringstroepen staande te hou den. Nu de beweging in het Zuid-Oosten ge- fnuikt is, zal de regeering spoedig krachtig in het Noord-Westen kunnen optreden. In de eerste vergadering van president Hoover's kabinet te Washington is Vrijdag over den toestand in Mexico beraadslaagd en, naar verluidt, heeft de Amerikaansche regee ring toen besloten Mexico aan oorlogs-mate- rieel te helpen dat voor haar eigen behoeften overbodig is. Het gevolg is geweest, dat in het einde van de week een eerste bezending van de door Mexico bestelde vliegtuigen van Long Island vertrokken zijn, waar de vlieg- tuigfabriek dag en nacht voortwerkt aan de uitvoering van verdere bestellingen. Tegelijk leidt het vliegstation van de Amerikaansche marine de Mexicanen op, die als bestuurders van de toestellen aan de operaties tegeti de opstandelingen zullen deelnemen. De vlieg tuigen worden met machine-geweren en bom- men toegerust. Tegen deze aanvallen uit de lucht zijn de opstandelingen machteloos, want de Amerikaansche regeering heeft door de uitvaardiging van een uitvoerverbod voor handelsvliegtuigen naar Mexico zorg gedra- gen, dat de insurgenten niet in der haast een luchtmacht kunnen vormen. De goede betrekkingen die Calles in het laatst van zijn presidentschap met Amerika heeft aangeknoopt, blijken voor de tegenwoor- dige regeering dus een kostbare hulp bij het dervragen, maar dat voorzichtige jonge mensch had zich al weer omgekeerd, om David iets toe te roepen; daarom ging Bud den hoek om en gluurde door het raampje van de provisiekamer, terwijl hij er langs liep. Marianne was er niet en Honey zag hij ook niet toen hij bij de stoep van het postkantoortje kwam. Overmoed heeft een eigen talisman te gen gevaar. Bud ging naar binnen zonder de deur hard achter zich dicht te slaan, wees daar zeker van en nam zijn opschrijfboekje uit zijn binnenzak. Om dat boekje telkens te kuftnen raadple- gen, ging hij bij "het raam zitten, waar het nog eenigszins licht was en begon toen denkbeeldige cijfers neer te schrijven op t papier dat hij uit zijn zak genomen en opengevouwen had, met een onverschil- ligheid, alsof het in 't geheel geen waarde voor hem had. Het pianospelen, dat Jerry hem bevolen had, kon nog wel even wachten. Wat Marianne hem ditmaal te zeggen had, kon niet op een sigarettenpapiertje geschreven worden. Haar briefje was in derdaad een inleiding tot Jerry's bevel. Bud zag, dat zij nu en dan iets geschreven had en dan weer zoo uitgewischt had, dat het goedkoope papier op die plaatsen bijna geheel door was. Zij was bang ge weest, arm menschje, maar toch had de angst haar niet kunnen weerhouden om te schrijven. ,,Je moet vanavond nog naar Crater gaan en de cheques innen, die je ontvan- gen hebt als betaling van je weddenschap- pen. Ga naar Crater. Als je den weg niet weet, ga dan maar steeds noordelijk. na dat je den Gold Gap gekruist hebt. Daar is de postweg, maar ik vrees, dat ze dien INGEZONDEN MEDEDEELINGEN- ORANJE BAHO Weiger namaak en let er op dat op elke tablet het woord.BAYER" staat. Prijs75cts snel baas worden van den opstand. Voor wat hoort wat, en de positie van de Amerikaan sche petroleummagnaten in Mexico zal na het revolutionaire intermezzo ongetwtjfeld nog versterkt blrjken te zijn. De Noordwaarts rukkende regeeringstroe pen trekken zich samen tegen de drie centra van het voornaamste verzet: Juarez, Sonora en Chihuahua. De Paus heeft Zaterdag in de troonzaal de bij het Vaticaan geaccrediteerde gezanten ontvangen. In zijn toespraak maakte hij mel ding van de verzoening, welke tusschen Italie en het Vaticaan tot stand is gekomen. Wat de waarborgen voor het bestaan van den nieuwen staat betreft, wees de paus er op, dat onderscheid moet worden gemaakt tus schen vijand, tegen wien de waarborgen zijn gericht en de hescherming van een derde partij. Een vijand nu is niet voorhanden en wie de hescherming van een derde ontvanigt, wordt licht de knecht van deze partij. Om deze redenen is afgezien van juridische waar borgen en steunt de nieuwe staat geheel op de moreele waarborgen, die gegeven zijn in den goeden wil en die ook verwezenlijkt zijn door de aanwezigheid van zoo talrijke vertegen- woordigers bij het Vaticaan. Ook de ont- vangst van de verzoening in de geheele wereld is als het ware een volksstemming geweest. De gezant van Brazilie beantwoordde de toe spraak van den paus en wees er op, dat de souvereiniteit des pausen sedert 1870 voort- durend gehandhaafd is gebleven voor de aan wezigheid van de buitenlandsche diplomaten. Aan het slot van zijn toespraak noemde de gezant ook de namen van den koning en van Mussolini. Sedert 1870 is dit de eerste maal, dat bij een officieele audientie in het Vaticaan de naam van den koning is genoemd. Kardinaal-deken Vannutelli heeft Zaterdag de te Rome aanwezige kardinalen uitgenoo- digd, om in het paleis Dataria een adres te onderteekenen, waarin het college den Paus zijn gelukwenschen ter gelegenheid van het tot stand komen van de verzoening tusschen Italie en het Vaticaan betuigt. Mi nocjtl zullen bewaken. Zij zijn van plan de uit- betaling van de cheques te verhinderen. Maar eerst willen ze je dooden als ze het kunnen. Zij zeggen, dat je ze bedTs*ien hebt met dat raspaard. Zij namen hurt verliezen zoo kalm op ik wist dadelijk dat zij van plan waren je te berooven. Om te bewijzen hoe ik dat weet, zeg ik je hierbij, dat het Lewis was, die dien avond op je geschoten heeft in de bergen. Ziin rheumatiek werd veroorzaakt door jou kogel, die zijn schouder geraakt heeft. Zoo zie je dus wat voor soort wij hier zijn ga dus. Wacht niet maar ga nu dadelijk." Bud keek op en daar stond Honey leu- nend over de toonbank, terwijl zij hem toelachte. „Nu, hoeveel is het?" plaagde zij, toen zij zag, dat hij haar ontdekt had. Bud trok een streep over het briefje en voegde er weer denkbeeldige cijfers bij, terwijl de rand van zijn hoed zijn gelaat verborg. ..Over de elf duizend dollar, kondiqde hij aan, het papier in zijn hand verfrom- melend, terwijl hij naar haar toeqinq. Bijna genoeg om een huishouden mee te beginnen!" Honey kreeg een kleur en bukte zich om naar iets te zoeken, dat zij voor- wendde te hebben laten vallen, terwijl Bud de gelegenheid waarnam om het pa pier- te doen verdwijnen. ,,Ik ben van avond erg opgewonden, Honey", zeide hij; „ik heb wat kalmeerends noodiq, of iets je weet welk effect muziek heeft op een opgewonden gemoed. Laten wij wat muziek maken." (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1