A16EMEEN NSEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Denk Aspirin- Woensdag 27 Februari 1929. 69e Jaargang Tabietfer* No. 8342 ABONNEMENTSPRliS: Een bedreiging voor den vrede in West-Europa. FKUILLXTOI. aan HINDERWET. De ttekst van het Fransch-Belgisch militair verdrag gepubliceerd. INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN, <A&> <j^uap dn&igt, INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN. Weiger namaak en ter er op dat op elke tablet het woord „BAYER"staaL Prijs 75cts. ttgaffaafflBgw mi ifii'JK NEUZENSCHE COURANT i if, gfcMM Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. HINDERWET. ^Buigemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen, ter openbare kennis, dat ter Gemeente- Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van tde Association Cooperative Zelandaise de Carbonisation te Ter Neuzen, om vergunning tot uitbreiding van de bestaande Cokesfabriek door bijbouwing van een Kolensilo met twee electro- motoren van G5 P. K. elk op het pereeel kadastraal bekend in Sectie G, No. 1867. Op Dinsdagl2 Maart a.s. desna niddags te drie uur zal in het Gemeentehuis gelegenheid bestaanombe- zwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben kunnen gedurende drie dagen, voor het bovenge- melde tijdstip, ter Secretarie dier gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie riiet tot beroep gerechtigd zijn, zij die niet overeen- komstig art 7 der Uinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen ten tinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten Ter Neuzen, den 26 Febr. 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gevneente- Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van tde Bataafsche Import Mij" te 's Gravenhage, om vergunning tot het oprichten en in werking brengen van een Benzine-installatie met eetl onder- grondsch reservoir en een bovengrondsche aftap- inrichting op het pereeel kadastraal bekend in Sectie L, No 2251. Op Dinsdag 12 Maart a.s., des namiddjgs drie uur, zal in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovenge- melde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kesnis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet over- eenkomstig artikel 7 der Hinderwet op den boven bepaalden dag voor het Gemeentebestuur zijn ver schenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 26 Febr. 1929. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. B. 1. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Sedert de sluiting van het geheim militair verdrag van 1920 tusschen Frankrijk en Bel gie hebben jaarlijks, schrijft de H. Crt., ge- heime samenkomsten piaats tusschen de ge- nerale staven van die landen. In 1927 liepen de besprekingen, zooals trouwens ook in de vorige jaren, over de draagwijdte der ver- schillende artikelen van het verdrag en over de aanpassing der uitlegging daarvan aan de nieuwe toestanden. Door een zeer toevallige omstandighedd is het ,,Utrechtsch Dagbl." in het bezit gekomen van den tekst van het verdrag, alsmede van de uitlegging, welke bij de besprekingen in den zomer van 1927 door de beide genoemde generate staven is opgemaakt. Het blad schrijft: „Wij hebben met de publicatie gewacht, tot door B. M. BOWER o 37) Vervolq. HOOFDSTUK XIV. Paddestoelen te hulp qeroepen. Bud verlanqde naar een kort vertrou- welijk onderhoud met Marianne. Hij hoopte, dat zij hem veel meer zou willen vertellen dan er op een zijde van een si- garettenpapiertje qeschreven kon worden en hij was verlanqend te hooren, wat ze hem te vertellen had. Maar hij verlanqde er ook vuriq naar, haar te zeqqen, dat hij haar, op alle manieren, helpen wilde. Zij had hulp noodig, daarvan was hij volko- men zeker. Slecht qehumeurd keerde Lewis Dins dag teruq, met rheumatiek in zijn linker- schouder, zoodat hij niet werken kon; hij bleef thuis en het was maar al te goed merkbaar. dat hij zijn vrouw door zijn te- genwoordigheid nog ongelukkiger maakte. Woensdagmorgen droeg Marianne het haar laag over de ooren, zooals men het in den ouden tijd in de Kolonien droeg maar het was haar niet gelukt, de diepe schram op haar slaap voor Bud's opmerk- zaam oog te verbergen. Ze was bleek en haar lippen hield ze op elkaar geklemd, alsof zij bang was, zich te laten gaan en in tranen uit te barsten of heftig in op- stand te komen. Bud durfde niet naar* tAHvin. in\ doo*e*\954*65c6 wij voldoende waarborgen hadden om aan hun authenticated te gelooven. Te meer aohtten wij het onzen plicht om, voor onszelf van die authemticiteit overtuigd te zijn, daar het de vaste gewoonte der diplomatic is, in zulke gevallen de authenticiteit van door de pers in het licht gegeven officieuse bescheiden te loochenen en aanstonds het werk van zulk een publicatie te verlammen door een de menti formel", zooals dat in de taal der diplo matic heet. Het zou ons dan ook geenszins verwonderen, indien een ,,formeel dementi" van Belgische zijde volgde op deze voor den Belgischen generalen staf zoo compromittee- rende openbaarmaking. ,,Wij wachten, dat dementi echter rustig af zonder daarvan maar in het minst onder den indruk ite komen. Ieder kent het verschil in vormenspraak tusschen de organen der diplomatic en de organen der openbare mee- ning. En de lezer zal uit den tekst en de constructie van onderstaande publicatie zicn een persoonlijk oordeel kunnen vormen, dat met de stellige waarborgen, die wij omtrent de echtheid van het document bezitten, over- eenkomt. ,,Wij zden er daarom geenszins tegen op, tot die openbaarmaking over te gaan, omdat wij het een levensbelang achten, zoowel voor Nederland als voor den intemationalen vrede, dat de volken kennis kunnen nemen van de gevaarlijke bedreiging, waarmede colleges van beroepsmdlitairen als de generate staven der verschillende mogendheden zijn, achter de schermen eener schijnbaar vredelievende poli- tiek tusschen de staten, het vredeswerk bezig zijn te ondergraven. Wij laten beide stukken hieronder in de Nederlandsehe vertaling volgen: Art. I. Indien Frankrijk in staat van oor- log is met Duitsohland of met eenige andere mogendheid, die op de een of andere wijze, hoe dan ook, door Duitschland ondersteund wordt, zal Belgie geheel zijn beschikbare maoht ter beschikking van Frankrijk stellen. Indien Belgie in staat van oorlog is met Duitschland of met eenige andere mogend heid, die op de een of andere wijze, hoe dan ook, door Duitschland ondersteund wordt, zal Frankrijk geheel zijn beschikbare macht ter beschikking van Belgie stellen. Art. II. Deze overeenkomst slaat niet al leen op de Rijngrens, zij is toepasselijk op iedere agressie, op welke grens deze zich ook voordoet. Art. III. Frankrijk en Belgie mobiliseeren onmiddellijk en vanzelf, zonder dat vooraf overleg dient te worden gepleegd, zoodra eeD andere mogendheid, die op de een of andere wijze, hoe dan ook, door Duitschland onder steund wordt, zou gaan mobiliseeren. Zij mobiliseeren tegen Duitschland, zoodra het casus foederis" is geconstateerd zooals dit bepaald is door de verdragen en de over- eenkomsten, die thans de international be- trekkingen tusschen Frankrijk en Belgie aan de eene zijde en Duitschland aan de andere zijde, regelen. De" mobilisatie brengt ipso facto de concentratie met zich. Art. IV. Belgie verbindt zich, een minimum van 600.000 man te mobiliseeren, voor de eene helft acbieve, voor de andere reservetroepen. Aan zijn kant verbindt Frankrijk zich, Belgie ter hulp te komen met een troepenmacbt van minstens 1.200.000 man, werkende op Bel- gisch gebied, voor de eene helft actieve, voor de andere helft reservetroepen. Art. V. De beschikbare troepen der beide landen zullen tegelijkertrjd en met alien be- kwamen spoed een krachtig offensief inzet- ten en wel op zulke wijze, dat Duitschland tegelijk moet strijden ten Noorden en ten Zuiden van de gemeenschappelijke opstelling. Art. VI. De staven der beide legers zullen ten alien trjde het contact, dat noodig is ter voorbereiding van de hierboven vermelde maatregelen, handhaven. De onderhavige overeenkomst zal ten minste eenmaal 's jaars onderwerp van overleg tusschen de betrokken staven zijn. Art. VII. Deze overeenkomst wordt aan- gegaan voor een tijdperk van 25 jaar. Elk der twee contracteerende partijen zal ze kun nen opzeggen een vol jaar v66r ze afloopt. Het door beide partijen nalaten van het op zeggen beteekent de handhaving der overeen komst voor een nieuw tijdperk van 25 jaren. ingaande onmiddellijk nadat het eerste afge- loopen is. Beide partijen verbinden zich, geen enkel militair accoord noch diplomatiek stuk te onderteekenen, waarbij deze overeenkomst te niet wordt gedaan; in geval van oorlog zul len ze niet afzonderlijk vrede sluiten. Art. VIII. De be<woordingen dezer overeen komst zullen stipt geheirn gehouden worden. Ook een Engelsch-Belgisch verdrag. Aan de interpretatie der artikelen is het volgende ontleend: Bij art. I. De Engelsch-Belgische overeen komst, gesloten den 7den Juli 1927, maakt het mogelijk, naar alle waarschijnlijkheid de eventueele tegenstanders van Belgie tot twee te beperken, t.w. Duitschland en Nederland, en die van Frankrijk tot drie, t.w. Duitsch land, Italie en wellicht Spanje. Frankrijk en Belgie hebben maar een ge- 1 meenschappelijk front. Deze principieele grondslag van het accoord van 1920 blijft on- j aangetast. Welke de tegenstander, tegen j wien het een of andere land te strijden krijgt, ook zij, de deelgenoot zal tusschenbeid2 komen. j Het spreekt vanzelf, dat de verdediging van het eigen grondgebied het voomaamste doel- wit blijven moet. Frankrijk zal dan ook in een conflict tusschen Nederland en Belgie slechts tusschenbeide komen door het zenden van een expeditiecorps, dat in 1922 op twee j legerkorpsen is bepaald. Op dezelfde wijze zal Belgie in geval van oorlog tusschen Frankrijk en Italie, twee in- 1 fanterie-divisies ter beschikking van den Franachen generalen staf stellen. Nederland als „aanvaller" voorgesteld. j Betreffende het conflict tusschen Neder land en Belgie en de beteekenis van het woord agressie", heet het: Krachtens art. 1 van de Fransch-Belgische militaire overeenkomst, genaamd Conven tion de Bruxelles", is Belgie zeker van Frank- rijks hulp tegen elken tegenstander ,,die op de een of andere wijze hoe dan ook, door Duitschland ondersteund wordt". Deze hulp kan maar van tweeerlei aard zijn: een diplo- matieke of een militaire. Aan den anderen kant hebben de onderhandelingen sedert acht jaren (1927) tusschen Nederland en Belgie gevoerd, vanwege Nederland uitgelokt, en zullen nog uitlokken, maatregelen op het ge- bied der waterwegen, die eventueel als on- vriendelijk en zelfs agressief kunnen worden beschouwd. Spoorlijnen in aanleg. Bij art. III. Het Belgische leger maakt den linkervleugel van de Fransche legeropstelling uit en wordt zelf op zijn uitersten linkervleu gel versterkt door de Britsche troepen. Bij art. 3 van de Fransch-Belgische over eenkomst behoort de strategische reorganisa- tie van 's Belgische spoorwegnet. Te weten: A. Spoorlijnen in aanleg: 1 2 3 4. De lijn Antwerpen-Esschen wordt opgehoogd en op vier sporen gebracht; wordt in dienst genomen einde 1929. 5. De lijn Antwerpen-Roermond wordt tot Hamont op vier sporen gebracht. 6. De lijn AntwerpenHasselt wordt op vier sporen gebracht en doorgetrokken aan den eenen kant naar Maeseyck, aan den an deren naar Lanaeken. 789 10. Aanleg van lijnen met dubbel spoor HouthaelenZwartberg, WaterslagBilsen, Tongeren naar Fexhe-le-haut-Clocher. 11 . B. Ontworpen lijnen 1. De lijnen HasseltSt. Truiden, Tonge renSt. Truiden en MicherouxPlombiferes worden op vier sporen gebracht. 2. De lijnen HerenthalsAerschot, Hout haelenNeerpelt, WaterscheiEysden en MollLeopoldsburgDiest worden van dub bel spoor voorzien. 3. Idem voor de lijnen BatticeVerviers, SpaStaavelot, Weyerts naar TroisPonts, Lommersweiler naar TroisVierges. 4. Omzetting der stoomtramlijnen Hasselt Tongeren, TongerenToumebride, Luik Pouron le Comte, LeopoldsburgMaeseyck, Lanaeken—Maeseyck, BilsenBassenge en LuikSt. Truiden in spoorwegen met dubbel spoor. 5. Aanleg van lijnen met dubbel spoor WychmaelRothem en LeopoldburgWater- slagToumebride. De lijn AntwerpenEsschen. Wat betreft de ophooging en het brengen op vier sporen van de lijn AntwerpenEs schen bericht men ons op informatie uit Roo- sendaal, dat men met de hier bedoelde werk- zaamheden reeds geruimen tijd aan den gang is. Geschut-sterkte. Bij art. TV. De Fransche troepenmacht, in Belgie opereerende, zou volgens de gegevens van den Franschen staf, in 1927, beschikken over 2160 stukken veldgeschut, 2880 zwaar geschut van alle kaliber, 10.650 machine- geweren en 1800 tanks. Het Belgische leger zou in geval van oor log, beschikken over 576 stukken veldgeschut en 1848 machinegeweren. Het zwaar geschut maakt een onafhankelijke groep uit: 108 stukken, geconcentreerd te Antwerpen. Bel gie kan slechts 76 vliegmachines en 49 tanks met goed gevolg in de linie brengen (in 1927). Bij art. V. De overeenkomst tusschen En- geland en Belgie van 7 Juli 1927 verplichtte tot het weer in studie nemen van 't Fransch- Belgische offensief in de richting van de Ruhr. Het ontwerp van een Engelsch-Belgischen zijdelingsehen aanval in Zeeuwsch-Vlaande- ren, in Augustus 1927 door den militairen- attache van Groot-Brittannie te Brussel voor gesteld, heeft de instemming van geen der drie belanghebbende staten verkregen; diens- volgens is de meening aanvaard, dat men zich, tot nader order, houden kan en moet aan het ontwerp Maglinse van 1920, dit aan- passend aan den nieuwen toestand, die uit de Britsche deelneming is voortgesproten. Dank zij het aanleggen van vier sporen op de lijn Micherou-Plombieres en van dubbel spoor op de lijn Battice-Verviers, zou een eerste groep, bestaande uit Fransche en Bel gische troepen onder Fransch bevel, de Ruhr binnenrukken, langs den weg gevolgd in 1923. De opmarsch door Limburg. Een tweede groep, bestaande uit Belgische en Britsche troepen, onder Belgisch bevel, zou tot doelwit nemen Heinsberg en Geilen- kirchen en Nederlamdsch Limburg doortrek- ken, nl. langs: 1. IterenMeersenValkenburgBocholt. 2. Elsloo-Sittard-Wehr (variant: Obbicht- Sittard-Hongen 3. Visserweert-Susteren-Havert. Met het oog daarop werden zes nieuwe j wegen aangelegd, om de samentrekking der I Belgische troepen te vergemakkelijken, te weten A. Verlenging van den weg van Opoeteren naar Dilsen, door het bosch van Dilsen en de haar kijken, nocmnaar Lewis, die aan zijn rechterhand dreiqend voor zich uit zat te staren. Bud trachtte te eten, trachtte zijn koffie te drinken, doch qaf ten laatste zijn poginqen op en stond op van tafel. Daarbij raakte hij met zijn ellebooq Lewis schou- der aan en Lewis slaakte een kreet van pijn, vloekte en booq zich van hem af, ter- wijl hij zich met zijn rechterhand tegen een tweede aanraking beschermde. ,,Neem me niet kwalijk. Ik dacht niet zoo g-guw aan je rheumatiek," veront- schulditjde Bud, uit oude gewoonte, maar zijn gelaat kleurde zich donkerrood bij Lewis' uitval Marianne kwam aanloopen met een schaal met beschuiten, zag hem recht in de oogen en liet toen haar blik even rusten op den rug van haar man, terwijl haar lippen zich tot den bittersten, den meest verachten glimlach plooiden, dien Bud ooit op het gezicht van een vrouw had gezien. Ze sprak niet spre- ken zou onmogelijk zijn geweest, in tegen- woordigheid van zooveel menschen doch Bud ging naar buiten. gevoelende, dat zij hem had willen overtuigen, dat haar verachting voor Lewis alle beschrij- ving te boven ging en dat zij geen mede- lijden had met zijn rheumatiek. Woensdag ging voorbij; het werd Don- derdag en nog was hij geen oogenblik in de gelegenheid geweest een vertrouwelijk woord met haar te wisselen. De keuken- sloof was steeds omringd door luisterende ooren en nieuwsgierige oogen, en behalve aan de maaltijden, bleef zij onzichtbaar voor de mannen, slechts een enkele maal zagen zij haar vlugge gestalte voorbij de keukendeur glijden. Donderdag bracht een zware onweers- bui en veel regen met zich mee en in den fijnen motregen, die daarna begon en tot Vrijdagmiddag aanhield. ging Bud naar een oud afdak, dat vroeger voor kalveren gediend had en dat hij achter in de wei ontdekt had en vulde daar zijn halsdoek met paddestoelen. Bud hield in het ge heel niet van paddestoelen, doch hij bracht ze naar de machinebergplaats en wachtte daar, tot dat hij er zeker van was, dat Honey in de huiskamer piano zat te spelen, en er van tijd tot tijd, zooals Bud cfat uitdrukte, leelijk naast sloea en totdat hij er zich van overtuigd had, dat Lewis en de andere mannen naar hun slaapaelegenheid waren gegaan en dat David en de oude Pap in Pap's heiligdom verdwenen waren. Toen, maar ook niet eerder, stapte Bud naar de keukendeur, zijn paddestoelen zoo voorzichtig dragend alsof het broedeieren waren. Marianne stond met ontbloote armen het brooddeeg te kneden. Honey roffelde en hakkelde nog steeds op de ..Blaue Donau" en Bud ging zoo staan, dat hij. over de keukentafel heen, door het raam met de witte gordijnen naar buiten kon zien en zekerheid had dat niemand het huis ongemerkt kon naderen. ,,Hier heb ik wat paddestoelenzeide hij behoedzaam, uit vrees, dat zijn stem door Honey gehoord zou worden. ,,Ik breng ze alleen maar om een reden te hebben, om hier te kunnen komen; wat mij betreft, moogt u ze gerust aan de var- kens opvoeren. Ik houd ervan dat de din- gen zuiver en natuurlijk en gezond zijn. Ik kwam alleen om te weten te komen, wat er eigenlijk aan scheelt. Mrs. Morris. Kan ik iets voor u doen Ik heb uw raad- geving van Zondag ter harte genomen en ik heb al heel gauw gemerkt, dat u wist wat u zeide. Die geschiedenis in de Sinks was een poging tot roof. Het kon niets anders zijn. Maar ze zouden niets gevon- den hebben. Ik had niet meer dan een dollar op zak". Marianne wendde het hoofd om. luis- terde naar de piano en»zag hem toen aan. ,,Ik houd er ook van dat de dingen zui ver en natuurlijk en gezond zijn, zeide ze kalm: daarom heb ik u gewaar- schuwd. U past geloof ik niet in deze omgeving. Ik weet toevallig, dat de wed- rennen, die hier elken Zondag gehouden worden niets anders zijn, dan bedekte pogmgen om de goedgeloovigen. tot hun laatste cent af te zetten. Ik raad u aan, mr. Birnie, om heel voorzichtig te zijn met wedden. ,,Ik beloof het uzeide Bud glim- lachend. ,,Pap gaf me ook al verschei- denen goede raadgevingen voor de wed- rennen. Hij zei .ieder speelt voor zich- zelf en zonder genade voor anderen. Nu, dat doe ik dan ook en Pap verwacht er ook een paar dollars van. Hij zei dat hij op mijn hand was.' ,,0, heeft hij dat gezegd Marianne s stem bracht Bud in verwarring. Eenigen tijd bleef ze uit al haar macht het brood kneden. ..Vertrouw niet al te veel op Pap. Hi) is... veranderlijk. En steek zelfs niet een dollar in uw zak, tenzij t u niet kan sche- len, hem weer kwijt te raken. Er zijn hier menschen in deze streek, die met alle ple- zier zonder de formaliteit van een wed- ren uw geld in hun zak zouden steken." „Ja, met een niet bepaald formeele ma- nier heb ik al kennis gemaakt. Maar nu zou ik zoo graag willen weten, hoe ik u kan helpen. ,,Mij helpen hoe?" Weer keek Marianne, als naar gewoonte, naar bui ten. heide van Mechelen, tot den weg van Suten- dael naar Lanaeken, tusschen de grenspalen 6 en 7. B. Van de redoute te Mechelen (op te wer- pen bij den derden grenspaal van den weg van Asch naar Mechelen) door de Groote Heide tot Wimmismaal. C. Daalgrimby-Molenberg grenspaal 5 van den weg Sutendael naar Lanaeken. D. Spauwen-Bassenge, in aanleg. E. Van den Donderslag tot het Katte Ven F. Van den Donderslag naar grenspaal 26 op den weg Bree-Bilsen. De medewerking der Britsche troepen zou het mogelijk maken, een ernstigen zijdeling sehen aanval te ondememen op de spoorlijn WeertDalheim of op de lijn Maasbracht Posterholt. Trouwens, de Nederlandsehe generale staf zal slechts een gering cordon troepen ter ob- servatie aan deze zijde van de waterlinie laten. De 2de sectie van den Belgischen gene ralen staf verklaart bij machte te zijn, dit punt te waarborgen. De Regeering doet inlichtingen vragen. Aan Hr. Ms. gezanten te Brussel en te Parijs is opgedragen, aan de regeeringen al- daar te vragen, of de in het Utrechtsch Dag- blad gepubliceerde tekst van een Belgisch Fransch militaire eonventie authentiek is en of de in dat blad weergegeven uittreksels uit de interpretatie van de artikelen der eonven tie juist zijn. Vragen van het Tweede Kameriid Heemskerk. Het Tweede Kameriid, de heer Heemskerk, heeft aan, den Minister van Buitenlandsche Zaken de volgende vragen gestel-d 1. Heeft de regeering kennis genomen van de publicatie in het Utrechtsoh Dagblad (Avondblad van Zaterdag 23 Februari 1929) van den tekst van het geheim FranschBel gisch Militair Verdrag van 1920, en uittrek sels uit de interpretatie van 1927, die volgens dat blad is opgemaakt door de Fransche en Belgische generale staven 2. Meent de regeering te moeten aan- nemen, dat die publicatie, ook wat den tekst aangaat, juist is, ook wat betreft het in de interpretatie van art. 5 vermelde omtrent een BelgischEngelsche overeenkomst om in zeker geval troepen te zenden door Neder- landsch-Limburg 3. Moet, onverminderd den emst van den verderen inhoud dezer stukken, met name ,.Ik weet 't niet. Ik wou dat ik 't wist. Ik dacht, dat u misschien verdriet hadt. Want mijn moeder had juist datzelfde in haar oogen, als wij op de hoeve terug kwamen nadat de Indianen er een over- val hadden gedaan en wij alles op den grond zelf na, verbrand en vernield terug- vonden. Ze zei niet veel, maar ze begon vader te helpen met plannen te maken hoe alles te regelen, totdat we materiaal zouden hebben om den boel op te bou- wen en te zorgen dat onze voorraden het tot zoolang zouden uithouden. Ze klaag- de niet. Maar in haar oogen lag die zelf- de uitdrukking, als in de uwe. mrs. Mor ris. En daarom heb ik een gevoel of ik u helpen moet, juist zooals ik moeder ge- holpen zou hebben." Toen Bud begon te spreken. was hij verlegen geweest en had hij een kleur ge- kregen, maar zijn ernst had al heel spoe- dig dezen schroom verdreven. ,,U bent zoo anders, als anderen, net zooals moeder", vervolgde hij, toen Marianne niet antwoordde. ,,Dat sloven hier in de keuken is geen werk voor u. Ik heb nog nooit gezien, dat men een vrouw mannen- werk liet doen. Ze moesten hier een man hebben, om voor al die lummels te koken." ,,0, wat de keuken betreft riep Ma rianne met iets ongeduldigs in haar stem: ,,het kan mij niets schelen om te koken. Dat is het minste ,,Het hoort toch niet. Maar ik weet wel dat dat het niet is. Ik wil ook niet pro- beeren, om uit te vinden, waar u verdriet om hebt. Maar ik wil, dat u weet, dat ik alles voor u wil doen, wat er in mijn macht is. U zult dat niet verkeerd uit- leggen, is het wel (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1