ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOB ZEEUlVSoH-VLAANDLREN. N.V. Stoomwasscherij TRIO No 8340 Vrijdag 22 Februari 1929 69e Jaargang Eerste Blad. len. Oqw«' A30<HE*ENTSPRIJS: Aanb@sieding. B I N N E.N LAMP. rXPILLXTOH. BUITENLAND. SPORT. Vorst en Koude. is toch goedkooper. tot nadere aankondiging VERDAAGD. TER NEUZEN, 22 FEBRUARI 1929. Dr. BORMS GEHI EDIGD TE GENT. VOORDRACHT MAGGI'S PRODUCTEN. DOOR HET IJS GEZAKT EN VERDRONKEN. VRACHTAUTO DOOR HET IJS GEZAKT. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. VLISSINGEN TER NEUZENSCHE COURANT 7T~" t 1 AH v T7I R„iK»n Tpr Neuzen fr Der Dost f 1.80 per 3 maanden Bij vooruiibetaling fr. per post 6,60 per jaar VooTBelqtfenUAmerlka Ull oZwe landen /2.60 per 3 maanden ft. per posl - Abonnementen voo, hel builenland alleen bit voornitbelalinq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdaq- en Vrijdagavond. In verband met de aamhoudende vorst wordt de aiangekondigde aanbesteding op 28 Februari a.s., van het onderhoud van de gemeentehaven Burgemeester en Wethouders van Philippine, P. A. RAMMELOO, Burgemeester. P. J. L. VAN HOEK, Secretaris. Philippine, 22 Febr. 1929. DE KONINGIN LICHT ONGESTELD GEWEEST. De Koningin is zoover hersteld van een llchte ongesteldheid, dat zij Dinsdag eenige audienties heeft verleend, Het diner, dat de Koningin en de Prins ypornomens waren Maandag aan (e bidden nan de hoofden van buitenlandsche missies «n zaakgelastigden met him echtgenooten, Jg uitgesteld tot heden. VERMIN1)EUING LEGERSTERKTE. Naar „t>e Avondpost" verneemt, wordt aan het departement van Defensie een ingrijpende wijziging der oorlogsorganisatie van het leger overwogen. De aanleiding moet zijn gelegen In de omstandigheid, dat het aantal vrijstel- llngen van dienstplicht en uitstel voor eerste oefening zo6 is toegenomen, dat reeds thans als vaststaand kan worden aangenomen. dat bij een eventueele mobilisatie van het leger niet voldoende dienstplichtigen ter beschik- Ung zullen zijn om alle compagnieen op de ▼astgestelde oorlogssterkte te brengen. Vaarts zegt het blad, dat de chef van den Generalen Staf zich zeer sterk tegen 's Mi nisters plan moet hebben gekant. UIT DE R. K. STAATSPARTIJ. Eooals wij indertijd reeds meldden heeft Prof. Veraart thans definitief naar de „Res.bode" bericht bedankt voor een vrjjen ■etel in de kieskringgroepen, waar hij ge steld is. Hij acht in zijn schrijven aan het Partij-secretariaat de beslissing van het Partrjbestuur nietig en „in strijd met het ge- Bchreven recht onzer Partij." Hij besluit zijn schrijven als volgt: „Naar ik vemeem, zal binnen korten tijd •en vergadering van den Partiiraad worden gehouden, waarop men zal trachten, het on- recht, door het Centraal College, bedoeld in het Kiesreglement, en in verband daarmee door het Partijbestuur gepleegd, te herstellen. Met voile gerustheid wacht ik de beslissing ▼an deze vergadering af." Naar de „Res.bode" verneemt heeft Ir. M. C. E. Bongaerts bedankt voor den qualiteits- •etel voor Handel, Nijverheid en Verkeer in den kieskring HaarlemDen Helder. Het blad voegt er aan toe, dat dit bericht voor de zooveelste maal de absolute onmacht der kiezers bij bet huidige kies-reglement illu- streert. Ir. Bongaerts bleek in 24 Kiesver- eenigingen te zijn gesteld en Dr. Kortenhorst in 17. Nu, in dit stadium, nu de kiezers geen bevoegdheid meer hebben hun keus ander- maal vrij te bepalen, bedankt Ir. Bongaerts, nadat ook de heer Kamphuis reeds heeft be dankt en blijft Dr. Kortenhorst alleen over. „Dien de i«.-Hollandsche kiezers nu maar te slikken hebben, of ze willen of niet." Het blad weet voorts te melden, dat enkele in- ▼loedrijke personen aandrang hebben ge- oefend op den heer Bongaerts, dezelfde per sonen, die alles in het werk hebben gesteld om Prof. Veraart van bet tooneel te doen verdwijnen. De N. K." verneemt, dat Ir. Bongaerts, aan het'bestuur der Kath. Staatspartij mede- gedeeld heeft, dat hrj in aanmerking wenscht te komen voor een vrijen zetel in den Kies kring Limburg. HET INVOERRECHT OP WARMBLOED- PAARDEN. Het Tweede Kamerlid de heer Van Rap- pard heeft aan den Minister van Financien, voorzitter van den raad van Ministers ge- vraagd: Heeft de regeering, nu het handelstractaat met Duitschland aan het einde van dit jaar al dan niet verlengd moet worden, reeds stap- pen gedaan bij de Duitsche regeering om het invoerrecht op warmbloedige paarden ver- laagd te krijgen? Zoo neen, is de regeering dan niet van oor- deel, dat zoo spoedig mogelijk, met het oog op de belangen van een groot gedeelte van onze landbouwende bevolking, daartoe moet worden overgegaan? Zoo ja, is de regeering bereid, de resultaton der onderbandelingen mede te deelen? TEGEN KINDERHEWELIJKEN IN ENGELAND. Het Hoogerhuis heeft in tweede lezing een wetsontwerp aangenomen, krachtens hetwelk huwelijken tusschen personen beneden de 16 jaar ongeldig zullen worden verklaard. Lord Buckmaster wees erop, dat een huwelijk tus schen een meisje van 12 jaar en een jongen van 14 thans mogelijk is, hetgeen in strijd is met het gezond verstand, Namens de regee ring verklaarde lord Salisbury, dat in de laatste 12 jaar 318 huwelijken zijn gesloten tusschen personen van 15 jaar, 28 van 14 jaar en 3 van 13 jaar. Zelfs al is het aantal ge- ring, zoo zeide hij, zoo dient dit misbruik toch te worden weggenomen. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming goedge- keurd. De hulde, dr. Borms te Gent gebracht, heeft geen aanleiding gegeven tot incidenten van noemenswaardigen aard. Te Sint-Aman s- berg, de belangrijkste der Gentsche voor- steden, waar een eerste huldevergadering plaats had, waren, evenals te Gent trouwens, alle samenscholingen van meer dan vijf per sonen en dus ook alle optochten en stiaa.- demonstraties verboden. De huldiging, te Gent zelf gebeurde in de groote zaal van het Vlaamsch-Nationaal gebouw ..Uilenspiegel". Dr. Borms werd er, bjj zijn binnentreden, door een kleine duizeudtal personen, stormachtig toegejuicht, terwijl de harmonievereeniging der Vlaamsche Oud-Strijders het Vlaamsche leeuwenlied inzette. Dr. Borms werd toegesproken door het ge- wezen kamerlid Boudewijn Maes, Vastemans, namens de Vlaamsche Oudstrijders en Goos- sens, gewezen medewerker aan de tijdens den oorlog verschenen Gentsche Courant Mej. Rosa de Guchtenaere, mevr. Wwe H. Meert. dr. Jacob, dr. Vandervelde zaten eveneens op het verhoog bij dr. Borms die talrijke bloe- mengarven, alsook een groote foto van den Raad van Vlaanderen in ontvangst moest nemen en, in de rede welke hij vervolgens uit- sprak, nadruk legde op de noodzakelijkheid van een eensgezind samengaan van alle Vlaamsche nationalisten, welke ook hun godsdienstige of sociale overtuiging moge zijn. HET SUIKERVRAAGSTCJK IN BEEGIe. Onze rijkslandbouwconsulent Jhr. Van Vre- denburch te Cappellen bij Antwerpen, schrijft in Handelsberichten, dat de Belgische suiker- bietenverbouwers hebben besloten een Natio nal Federatie te stichten om hun belangen te verdedigen. De Belgische beetwortel- industrie heeft niet alleen te kampen met de concurrentie van de rietsuiker, doch onder- vindt ook de nadeelige gevolgen van de be- schermende maatregelen, welke verschillende landen hebben genomen. De Belgische suikerfabrikanten hebben ver- gaderd ter bespreking van de crisis. Er zjjn op het oogenblik in Belgie groote voorraden onverkocht. De fabrikanten zouden het pro- ductie-overschot willen exporteeren en ver- langen bescbermende rechten. Belgie exporteert 40 pet. van de productie, hetgeen ongeveer de opbrengst van 25.000 H.A. suikerbieten is. Men rekent, dat in de bietenindustrie circa 130 millioen franken aan arbeidsloonen wordt uitbetaald. De suiker- kwestie is dus ook voor Belgie van veel be- lang. PROF. IR. J. NELEMANS. Prof. Ir. J. Nelemans heeft tegen het eind van den loopenden cursus ontslag verzochc als hoogleeraar aan de Technische Hooge- school te Delft. Prof. Nelemans is 27 Maart 1854 te Klun- dert geboren. Hij studeerde aan de Polytech- nische school te Delft en behaalde daar in 1881 het diploma van civiel ingenieur. In 1882 werd hij benoemd tot aspirant- ingenieur bij den Rijkswatersaat en was o.m. werkzaam bij de herziening van rivierkaar- ten, de werken van den Rotterdamschen Wa- terweg en den aanleg van het Merwede- kanaal. In 1889 werd hij benoemd tot arron- dissement-ingenieur te Ter Neuzen, waar h;j tot 1903 werkzaam was en eenige jaren be- last was met de verbetering van het Neder- landsch gedeelte van het kanaal GentTer Neuzen. Na Ter Neuzen werd Utrecht zijn standplaats en volgde zijn benoeming tot hoofdingenieur. In September 1906 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de waterbouw- kunde aan de Technische Hoogeschool te Delft welk ambt hij aanvaardde met een rede over „De Noorderlekdijk". In den cursus 19201921 was hij rector magnificus en in 1924 viel hem de onder- scheiding van regeeringswege ten deel be noemd te worden tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. In Prof. Nele mans, een krachtige figuur, die zich voor vaderland en wetenschap uiterst verdienste- lijk heeft gemaakt hij was ook drager van de Leopoldsorde verliest de Technische Hoogeschool ook een zeer gewaardeerd do- cent. (N. R. Crt.) Op 28 Februari en 1 Maart e.k. zal resp. in het R. K. Patronaat en in het Concert- en Bioscoopgebouw een voordracht worden gehouden over Doelmatige Voeding met be- trekking tot de Maggi's Producten. De steeds toenemende belangstelling, welke voor economische aanwinsten, speciaal op het gebied der voeding, getoond wordt, deed de Fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen, filiaai Amsterdam, ertoe besluiten de fabri- catie der wereldbekende Maggi's Producten te verfilmen om het publiek op deze wijze een kijkje te geven in het bedrijf van een der grootste voedingsmiddelenfabrieken, die er bestaan. In vele plaatsen hier te lande zijn dergelijke demonstraties reeds gehouden en mochten zij zich steeds in een druk bezoek verheugen. Een en ander is goed verzorgd en de leerzame opnamen vallen algemeen in den smaak, zoo- dat wij er dan ook niet aan twijfelen of de dames van hier zullen van deze gelegenheid een druk gebruik maken. Men leze de verdere aankondiging in dit blad. VOETBAE BEEGIeHOLLAND. Voor den op 24 Maart op het terrein der Beerschot te Antwerpen te spelen wedstrijd BelgieHolland, kunnen slechts aan 25.000 toeschouwers plaatskaarten verstrekt worden, daar de capaciteit van genoemd terrein geen grooter verkoop toelaat. Zooals bekend is konden in het Stadion te Deume 40.000 per sonen den strijd volgen, terwijl pl.m. 80.000 aanvragen voor plaatsen binnenkwamen. Men heeft thans slechts een klein percentage kun nen toewijzen, terwijl op het oogenblik alleen nog maar staanplaatsen A 10 francs beschik- baar zijn. (Tel.) VAN BRESKENS NAAR WIERINGEN PER FIETS. Uit Wieringen wordt gemeld: Twee arbe.uers u.t Bieskens (W. Zeeuwsch- Vlaanderen), die hadden vernomen, dat te Wieringen volep weik was, maakten met het doel, werk te vinden, de heele reis per fiets. Alle breede wateren, die daarbij gepasseerd moesten worden, konden per fiets worden be- reden. Jammer, dat de reis tevergeefs was, daar ook h.er geen werk was te vinden. LANDBOUWER LANGS DEN WEG GEVONDEN. Zaterdagavond werd te Harderwijk de 48- jarige landbouwer Aart Hop op eenlgen af- stand van zijn woning, dood langs den weg gevonden. De gegevens wijzen er op, dat de man door de koude is bevangen. De overled'ene, die ongehuwd was, leefde met zijn hoogbejaarde moeder. Aan den Terheidenschen weg te Breda, ter hoogte van de nieuwe brug, is een werkman met zijn fiets door het ijs gezakt en verdron- ken. SLACHTOFFERS VAN DE KOUDE. De geneeskundige dienst te Maastricht heeft vier postboden met bevroren ooren behandeld. Te Oisterwijk hebben een twintig werklie- den van de Oisterwijksche leerfabriek zich met bevroren neus of ooren onder medische behandeling gesteld. Vier personen, op straat door de koude bevangen, zijn in het ziekenhuis opgenomen. Van de in het barakkenkamp te Waalsdorp gelegerde soldaten hebben gedurende de strenge koude niet minder dan 80 manschap- pen bevroren ooren opgeloopen. Maandagmiddag is de vrachtrijder Brinkhof met zijn zwaar beladen vrachtauto, terwijl hij j de Maas bij Boxmeer wilde oversteken, door j het ijs gezakt. De chauffeur kon gered wor den, doch de auto met inhoud verdween in de diepte. Door dit ongeval is het verkeer voor voer- tu'gen op de Boxmeersche Maas op het oogen blik gestremd. DRIE JONGEMANNEN DOOR HET IJS GEZAKT EN VERDRONKEN. Te Druten zijn drie jongemannen van acht- tien jaar op de Waal door het ijs gszakt en verdronken. TWEE EN VIJFTIG SCHOLIEREN TE AMSTERDAM DOOR KOLENDAMP ONWEL GEWORDEN. In het gymnastieklokaal van een school in de van Oldebarneveldtstraat te Amsterdam zijn 52 leerlingen, die aldaar een lezing met lichtbeelden bijwoonden, door kolendamp on- wel geworden. Een zestal is per auto naar hun woningen vervoerd, daar zij niet in staat wa ren te loopen. Een pat.ent is naar het Wilhel- minagasthuis vervoerd, daar hij thuis niet kon worden verpleegd. De over'gen zijn op eigen gelegenheid huiswaarts gegaan. De kolendamp had z'ch ontwikkeld in een kachel, welke een dag tevoren was nagezien en in orde bevon- den. WEEIi EEN SLACHTOFFER VAN KOLENDAMP. Te Onderdijk, gemeente Wervershoof, heeft zich een geval van kolendampverg'ftiging voorgedaan met doodelijken afloop. De 42ja- rige tuinbouwer Dol stookte, om de vorst te verdrijven in zijn koolpaKnui; briketten. Dinsdag vond men hem dood voor de deur lig- gen. De ontboden geneesheer constat.%erde, dat hij reeds twee uur geleden overleden moest zijn. Vermoed wordt, dat Dol, toen hij de vergfftiging hemerkte, te weinig krachten gehad heeft om de deur van de schuur te openen. Regelmatige en franco afhaling en bezorglng. Nette bediening. ZIGEUNERTROEP OMGEKOMEN. De Lokal Anzeiger verneemt uit Weenen, dat in het dorp Tolowitsj in Zuid'-Slavie een ernstig ongeval heeft plaats gehad, waaraan vele menschenlevens ten offer v:elen. Een troep zigeuners trachtte met verscheidena zwaar beladen wagens de dichtgevroren rivier de Drau over te steken. Toen zij z ch :n het midden der rivier hevonden, brak het ijs en de geheele troep met wagens en paarden zonk in de diepte. Hoeveel personen pree'es zijn omgekomen kon nog niet nauwkeurig worden vastgesteld'. Men schat hun aantal op veertig. EEN LOCOMOTIEF ONTPLOFT. Ten gevolge van de felle koude is de loco- motief van den sneltrein RijsselGent, waar- van somm'ge toevoerbuizen waren bevroren, in het stat'on Kortrijk ontploft. Gelukkig ia niemand getroffen. DE SEINE BEVROREN. Voor het eerst sedert 1895 is de Seine, op ongeveer tacht'g kilometer afstand stroomop- waarts van Parijs, stevig toegevroren. BEVROREN WATERLEIDINGEN f. Een grapje van een Fransch blad hij een plaatje: Een kleine jongen wordt door zijn moeder, een poot'ge vrouw nit het volk, heerlijk frisch gepoedeld met v.eel water en zeep. Er is geen ontkomen aan. ,,'t Is wel heel bijzonder, moe der", verzucht 't joch, „dat alleen bij ons de waterleiding niet is bevroren." door B. M. BOWER 35) Vervolq.) Hij was verwonderd toen zij van uit een qroep kleine, dicht beqroeide heuvels, opeens kwamen op den kant van wat op het eerste qezicht weer een andere droqe beddinq van een rivier qeleek mis- schien wat wijder dan de eerste, met hier en daar een zijtak, die zich in t minder vruchtbare land verloor. Zij reden een steilen, rotsachtiqen weq naar beneden en kwamen in de Sinks uit. Het was een vreemde, afschrikwek- kende plaats en hoe verder zij over den steenachtiqen bodem reden, hoe afschrik- wekkender het werd. Bud dacht zoo bij zichzelf, dat in den tijd, toen de Indianen noq even qevaarlijk waren als de vrouwe- lijke beren, de Sinks niet bepaald een aan- gename plaats moest zijn voor een man om doorheen te rijden. Er waren te veel vooruitstekende rotspunten, te veel on- verwachte, zwarte holen, die de hemel maq weten, waarheen leidden. Honey reed vooruit, naar een onqeveer ronde plek, bedekt met schoonqewassen kiezelsteenen en Bud keek, een vijftiq voet beneden zich, weer in een andere steenachtiqe beddinq, bijna precies qelij- kend op die hooqere. Zij reed al maar langs holen en liet hem dan weer in don- kere gaten kijken. In enkelen hoorde men wat gemurmel, maar in qeen van alien was water te bekennen, behalve in enkele stilstaande poelen in de rots, waarin de regen was blijven staan. „Er is een grot, waar ik graag eens in zou willen gaan," zeide Honey eindelijk: ,,het is een beetje verderop. maar wij heb ben noq tijd qenoeq. In die grot is een bron en daar kunnen wij onze sandwiches opeten. Het is er niet donker er zijn bovenin openinqen en ook zijn er een massa aardige kronkelpaadjes. Dat is de plaats", voegde zij er opqewonden bij: ,,waar de idianen beweren, dat het spookt." Bud kwam er niet erq door onder den indruk en zij reden langzaam verder, voorzichtiq hun weq tusschen de rotsen zoekend. De grot had een wijde opening naar de zon gekeerd, die juist achter den top van de Cat-rock weqzonk. Zij stegen at, legden de teuqels onder een steen vast en qinqen er in. Toen Bud noq de nieuwsqieriqe Buddy was, had hij meer holen verkend, dan hij wel tellen kon. Hij placht de kaarsen van zijn moeder weq te kapen en dan maar aldoor'voort te kruipen totdat de vlam beqon te flikkeren, wat een waarschuwinq was, dat daar schadelijke dampen waren. De Indianen dachten altijd, dat die holen betooverd waren, waarschijnlijk omdat zij niet beqrepen wat die dampen waren en dachten, dat de booze qeesten hen, die daarin waren gegaan en niet meer waren teruggekomen, met zich meegevoerd had den. Buddy was eens vier anqstiqe uren lang in zoo'n grot verdwaald qeweest en er slechts door een toeval uitgekomen. na dat hij daar het qeraamte van een Indiaan gevonden had en den tomahawk als aan- lenken had meeqenomen. Daarom had deze grot, waar achtcrin op ongeveer een vijftiq voet afstands van den ingang een bron was en waarin door een smalle rotsspleet slechts een enkele zonnestraal binnendrong, niets angstwek- kends voor hem. De bodem was bedekt met fijn wit zand en het gewelf was on- gelijk en grillig gevormd, zoodat hij er niets op tegen had daar bij de bron te gaan zitten en een paar sandwiches te 1 eten en wat gekheid met Honey te maken. lntusschen was zijn geest steeds bezig met het ingewikkelde vraagstuk van geld te moeten verdienen met de vlugheid van zijn paarden, terwijl drie paarden zijn heele bedrijfskapitaal uitmaakten en met zich af te vragen wat er toch voor ge- heimzinnigs was met de Burroback Valiei dat drie zoo geheel verschillende men- schen, het noodig hadden gevonden hem te waarschuwen en hun waarschuwin- gen in zulke bedekte termen hadden in- gekleed, zoodat hij het gewicht van hun waarschuwingen niet kon vatten. Hij dacht terug aan den tijd, lang gele den, toen looze geruchten van oproer on der de Indianen een groote rol hadden gespeeld in het dagelijksche leven op de Tcmahawk-hoeve en hoe weinig werk er op de hoeve gedaan zou zijn, indien men geluisterd had naar al die valsche berich- ten die hen bereikten. Honey sprak al maar door en hij antwoordde, meestal maar op goed geluk af, toen zij opeens begon te lachen en rechtop ging zitten. ,,Bud Birnie, je bent verliefd! )e zeide daar zooeven ,,ja" toen ik je vroeg of je niet zoudt denken, dat er uit deze bron waterslangen zouden kruipen met dwarse inplaats van met overlangsche strepen! Je hebt er geen woord van verstaan zeg eens of het niet waar is?" ,,Ik hoorde muziek," loog Bud hoffelijk: „en ik wist, dat dat jouw stem was. Ik zou waarschijnlijk ook ja gezegd hebben, als je mij gevraagd had of de maan er niet aardiger zou uitzien met een geplooid kraagje om." „lk denk, dat de maan ons zoo zal gaan vragen waar wij blijven, als wij nu niet teruggaan. De zon is al bijna onder." Bud, die als een Turk met gekruiste beenen had gezeten, stond op, hielp daar- op Honey opstaan en voelde haar vin- gers stevig de zijne omklemmen. Hij liep vooruit naar de opening van de grot, zon der haar aan te zien. ,,Prachtige zonsondergang", merkte hij achteloos op, een blik op de bergen slaan- de; hij hield haar paard vast, terwijl zij opsteeg. Honey bewees, dat zij volkomen thuis was in het zadel. Zij reed dadelijk vooruit, terwijl Bud opsteeg om haar te volgen. Nauwelijks was hij vlug in het zadel ge- sprongen. toen Stopper zijn hoofd ophief en naar de vlakte omkeek, even voorbij de grot. Op hetzelfde oogenblik hoorde Bud het hem bekende, onmiskenbare ge- suis van een touw, dat in zijn richting ge- wepen werd. Hij legde zich plat tegen Stoppers linkerschouder: de lus werd om den zadelknop geworpen en stijf aangetrok- ken, en hij liet zich op den grond glijden, terwijl Stopper als bij ingeving naar rechts draaide en zich tegen de spanning schrap zette. Bud keerde zich half knie- lend om, met zijn revolver in de hand, ge- reed voor het schot, dat hij vermoedde. dat nu volgen zou. Maar Stopper was in actie hij was het beste lasso-paard, dat de .Tomahawk" ooit bezeten had. Een paar seconden stond hij schrap. ziin nek gekromd, zijn oogen helder en waakzaam. KOUDE IN EGYPTE. Een koude vleug heeft, volgens een tele gram uit Ka'iro, nu ook de woestijn tusschen Marsamatroeh en de oasis van S.wa bereikt. Nadat er eerst regen gevallen was, begon het te vriezen en werd de woest"'n met ijs bedekt. Te Ka'iro zelf schijnt de zon en is het heer lijk weer. ONGEWONE VOGELS. De felle vorst heeft allerlei vogels uit Noor- delijker streken naar Engeland gedreven, waar men soms moeite heeft met uit te maken welke d'eren het zijn. Boven den zeeboulevard van Weymouth verscheen een zwerm van honderd rotganzen, die men daar nooit gezien had. Drie ervan werden neergeschoten, maar de politie kwam gelukkig tusschenbeide en de zwerm kon verder ongehinderd wegvliegen. Andere Toen sprong hij vooruit, recht op het paard en den ruiter aan, die juist op het punt stond om zijn revolver aan te leagen. Het paard aarzelde, verrast door dezen onverhoedschen woedenden aanval. Toen hij daarop op het punt stond er van door te gaan, was Stopper reeds om hem heen geloopen, weer een scherpen hoek naar rechts makend, zoodat het touw langs de voorbeenen van het paard schuurde. Twee sprongen en Stopper stond stil, tegenover het paard en zette zich weer schrap, zijn ooren verstandig spitsend, terwijl hij op den val wachtte. En die kwam ook zooals altijd als Stopper aan het eind van het touw aan het werk ging. Paard en ruiter vielen tegelijk neer. Zij zouden niet eer op- komen, voordat Bud het wilde hier- voor kon hij op Stopper vertrouwen hij liep dus langzaam op de zwarte massa toe, zijn revolver in de hand en ook daarvan kon hij vertrouwen, dat hij met alien mogelijken spoed en nauwkeurig- heid zijn werk zou doen. Maar hij zou niet overhaast schieten. Buddy had in een tijd, toen men zijn voorraad niet meer kon aanvullen, geleerd zijn kogels te bewaren, totdat zij echt noodig waren; en de vol- wassen Bud was niet van die gewoonte afaeweken. Hij raapte de browning van zijn aan- valler op, waar deze hem bij zijn val had laten vallen en overwoog wat hem te doen stond. Aan den halsdoek, die over het gelaat getrokken was. merkte hij op, dat het hier een gewoon geval van aanran- ding was. Bud bukte zich, rukte het mas ker af en keek in de woest starende oogen van iemand, dien hij nog nooit gezien had. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1