AIGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCrt VLAANDEREN. FRISO IBM! Woensdag 13 Februari 1929, 69e Jaargang. Eerste Blad. Aspirin- No. 833*1. A80NNEMENTSPRIJS: Strandvonderij. BIN N E N L A N D. FKUILLITOM. i Griep in de stad! Tabletten BUITEN L A N D. een houten Roeiboot, door B. M. BOWER INGEZONDEN MEDEDEELINGE Wacht niet tot ze U in haar klauwen heeft, doch wapen U om haar reeds bij het eerste bewijs te bestrijden. De voortreffelijkste helpers daarbij zijn want zij verdrijven hoofdpijn, verkoudheid, steken in de ledematen, rheumatiek en neuralgische pijnen. Men eische echter de echte Aspirin- tabletten in de origineele ffiayex"- verpakking, kenbaar aan het Bayer- kruis en den oranje band. 30-35-4Q-50et TER NEUZEN, 13 FEBRUARI 1929. -5SJw*katwa»r«)CnBS« I'l III IIQ wwriiajsaw Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1.80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschjjnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. De Burgemeester-Strandvonder van TER NEUZEN maakt bekend, dat in die gemeente is aangebracht en opgebongen van binnen en van buiten geteerd, voor- en achterin is gele verf zichtbaar, twee losse niet geschilderde of geteerde doften, waarvan er een stuk is; in den kop is door twee gaten een staaldraad bevestigd en door een derde gat een stuk touw; de kop is beschadigd. De boot is opgevischt in de Wester-Schelde ter hoogte van Baarland. Vermeende gerechtigden worden opgeroe- pen zich, tot terugkrijging van hun eigendom, te vervoegen bij den Burgemeester-Strand vonder voornoemd. Ter Neuzen, 11 Februari 1929. De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, J. HUIZINGA. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De vergadering van heden werd weder ge- presideerd door Jhr. Ruys de Beerenbrouck, die woorden van dank sprak voor de blijken van medeleven met zijn ziekte gedurende de afgeloopen maanden. Na het trekken van de afdeelingen vraagt de heer Duymaer van Twist (a.-r.) een inter- pellatie aan over de werking van de Zuider- zee-steunwet. Over dit verzoek zal vandaag worden beslist. Aan de orde is de begrooting voor de Staatsmijnen. De heer Drop (s.-d.) betreurt den geringen invloed, dien de arbeiders in het mijnbedrijf kunnen uitoefenen en bespreekt de nood- zakelijkheid eener intematiionale kolen- regeling. Spreker critiseert verder het staatstoezicht dat hij onvoldoende aoht. In den mijnraad diende het arbeiderselement, vertegenwoor- digd te zijn. Voorts wenscht spreker oplos- sing van het verzekeringsvraagstuk, doorbe- taling van loon op Ohristelijke feestdagen, en een wettelijke grondslag van de contact- commissie. De heer Hermans (r.k.) wenscht een oplos- sing van de kwestie van het algemeen mrjn- werkersfonds. Spreker meent voorts, dat er bij het onderzoek inzake de ramp in de mijn Hendrik gebleken is van plichtsverzuim en onvoldoende veiMgheidsvoorschriften. De heer Ament (r.k.) bespreekt de aan den landbouw door mijnwater en verzakkingen berokkende schade. Spreker dringt aan op een onderzoek. De heer Smeenk (a.-r.) verlangt doorbeta- ling van de loonen op Ohristelijke feestdagen en verbetering van de positie der arbeids- controleurs, herziening van het mijnreglement en goed overleg om het vertrouwen der arbei ders te herstellen. VLUCHTHAVENS GROOTE RIVIEREN. Naar aanleiding van een desbetreffend re quest ontving het Hoofdbestuur der Schip- persver. Schuttevaer van het Ministerie van Waterstaat het volgende schrijven: „dat reeds aanmerkelijke vluchtruimte aan- wezig is in de bestaande havens, de voor- havens van kanalen en in de kanalen zelve; dat voorts door de totstandkoming van de belangrijke scheepvaartwegen, welke thans in uitvoering of nog in overweging zijn, de ge- legenheid tot berging van schepen tijdens vaartstremming bij ijs belangrijk worden uit- gebreid; 31) Vervolg. Jeff gaf zijn buurman een stoot in de zij, die daarop in lachen uitbarstte. „Er is geen grooter dobbelaar in de heele vallei dan Pap," riep Jeff uit. „Kom, Pap, ik verwed tien dollars tegen je, dat het jong mij slaan zal! Pap schuifelde haastig uit de omhei- nina om het smeersel te halen. Hij ging heelemaal niet in op Jeffs uitdaging. De mannen, die om Jeff heen stonden, dreven Smoky zachtjes naar den anderen kant van de kraal, waarbij zij zelf zich konden overtuigen, dat hij met zijn rechterachter- been wat trok. Ofschoon hij eigenlijk niet kreupel was, was het toch niet in t voordeel van een renpaard en de meer verstandigen spraken met elkaar op ge- dempten toon. ,,Die jongen daar is niet wijs beweer- de David Truman beslist. ,,Dat paard kan niet loopen. Het lijkt wel een vlug aardig paardje maar ho-maar! De jongen heeft in 't geheel geen verstand van rennen. Ik heb met hem gepraat en ik weet er alles van. Jeff, je besteelt dien jongen, als je dien wedren aangaat." „J.k wi! den jongen nog een kans geven om zich terug te trekken", zeide Jeff haastig. ,,Als hij wil, mag hij het uit- dat aan vluchtgelegenheid voor het geheele scheepspark wel nimmer behoefte zal bestaan en dat derhalve geen aanleiding bestaat om thans ter zake bijzondere maatregelen te treffen". DE UITVOER VAN LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw zal op 15 dezer met vertegen- woordigers van verschillende organisaties op land- en tuinbouwgebied een bespreking hou- den over eventueele controlemaatregelen be- treffende den uitvoer van land- en tuinbouw- producten. HELDEN DER ZEE-FONDS OPGERICHT. In een communique wordt medegedeeld, dat het bestuur van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreuke- lingen bij akte, den 9en dezer voor Mr. G. Nauta, notaris te Rotterdam, verleden, de stichting ,,Helden der zee-fonds Prins der Nederlanden" heeft opgericht, voor welk fonds reeds zoovele en belangrijke bijdragen 'oeschikbaar zijn gesteld. De grondregelen der stichting zijn van de volgende strekking: Het doel van het fonds komt overehn met dat, hetwelk reeds vroeger in algemeene lijnen is aangegeven en is omschreven als: a. Het geven van een toeslag boven het hun kracihtens de Zee-ongevallenwet 1919 toekomend pensioen aan de weduwen en weezen van de leden der bemanning van de reddingboot Prins der Nederlanden", die op 16 Januari 1929 bij hun poging tot redding van de opvarenden van het stoomschip „Valka" te Hoek van Holland om het leven zijn gekomen, to. Het aanmoedigen van de redding van SChipbreukelingen, door het geven van be- looning, tegemoetkoming of bewijzen van erkentelijkheid aan redders, door het toeleg- gen van uitkeeringen aan de nagelaten be- trekkingen van hen, die in verband met de redding of pogingen daartoe het leven ver- liezen, of op andere wijze. De geldmiddelen worden in de eerste plaats aangewend voor het onder a genoemde doel. Het bestuur berust bij de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van SChipbreuke lingen, dit zal, met inachtneming der om- standigheden, beslissen, hoeveel voor het on der a genoemde doel noodig is. Gedurende het bestaan der stichting be rust het beheer en de vertegenwoordiging in rechte uit den aard der zaak bij het bestuur. Het bestuur zal eenmaal 's jaars aan den burgemeester der gemeente Rotterdam ver- zoeken de rekendng te onderzoeken. Bij eventueele opheffing der stichting wor den haar bezittdngen voor een gelijksoortig doel als dat der stichting bestemd of verval- len zij aan den Staat. Het bestuur zal nu, aannemen aldus in den geest der gevers te handelen, de te zijner beschikking gestelde gelden aan de stichting afdragen en acht zich daarmede gedSchar- geerd. HET KON. NED. METEOR. INSTITUUT OVER DE KOUDE. Het Kon. Ned. Meteor. Instituut in De Bilt meldt: De hevige koude, die reeds sinds weken hier, dan daar in het buitenland voorkwam, heeft Maandagnacht met een stormachtigen Oostenwind ook ons land overstroomd, op sommige plaatsen meer vorst brehgend dan sinds 35 jaar is voorgekomen, zooals in Den Helder, waar 15 graden vorst voorkwam, tegen 14 in Januari 1894. Voor De Bilt was de laagste temperatuur 16.7 graad, welis- waar geen record, maar in de geheele reeks sinds 1849 vindt men toch sleohts zes geval- len, waarin op een of meer achtereenvolgende dagen lagere temperaturen voorkwamen: 21.0 graad op 21 Jan. 1850, 20.0 graad op 8 Dec. stellen. totdat zijn paard weer in orde is. Ik zal hem niet aan zijn woord houden; ik heb nooit gezegd, dat ik dat doen zou." ,,Dat is machtig vriendelijk van je", zeide Bud, achter hem aankomend met een flesch met smeerolie, op zijn hielen gevolgd door Pap, ,,maar ik zal hem toch iaten loopen, Smoky heeft wel eens meer wat aan dien enkel gehad, maar het schijnt hem toch niet te hinderen. Je be- hoeft niet te denken, dat ik mij zal terug- trekken. Ik wil niet, dat je denkt, dat ik een flauwe vent ben. Ik verwed nog eens tien dollars, dat ik met niet meer dan een halslengte verschil zal aankomen, laat 1872 en 3 Februari 1912, 19.0 graad op 25 Jan. 1881, 17.7 gra.ad op 18 Februari 1855, 17.5 graad op 9 December 1880. De laagste temperatuur, 19 graad C., werd Maandag uit Groningen gemeld; de minste vorst, te Vlissingen waargenomen was nog 12 graad. De buitengewone koude is onder meer een gevolg van de buitengewone droogte van de lucht, die Dinsdag wel een record heeft op- geleverd. Maandagmorgen was de damp- spanning slechts 0.6 m.M., zoodat de luoht eerst bij 25 graad C. verzadigd zou zijn. De laagste vroeger voorgekomen dampspanning was ruim 0.8 m.M. op 25 Januari 1881 en 27 November 1890. DE SCHUTTEVAER. Uit Lissabon wordt gemeld, dat de heer J. P. Schuttevaer op 8 Februari des middags half twee met zijn reddingsboot Schuttevaer uit de haven van Lissabon naar Amerika via de Azoren (Ponta Delgada) is vertrokken. Vodr het vertrek werden aan den heer Schut tevaer en de heeren P. Meijer en C. A. van der Laan bloemen en geschenken aangeboden door Portugeesche families, die later met een pleizierboot de Schuttevaer volgden tot bui- ten de haven van Lissabon. De opvarenden werden lang en hartelijk nagewuifd. De Schuttevaer is den 24sten Januari te Lissabon aangekomen. Zoowel van ambte- lijke als van particuliere zijde zijn den op varenden veel belangstelling en hartelijkheid betoond. NEDERLAND EN DE ROMEINSCHE KWESTIE. Naar de Maasbode vemeemt, heeft Maan- dagmiddag Mrg. L. Schioppa een bezoek ge- bracht aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Mr. T. Beelaerts van Blokland, om de Nederlandsche regeering officieel de totstandkoming van het verdrag tusschen den H. Stoel en de Italiaansche regeering mede te deelen. Prijs 75 cts. het paard dan kreupel zijn of niet!" Tom, jongen, wordt nu niet roeke loos' waarschuwde Pap hem onrustig: „vijf-en-twintig dollars is al genoeg om aan Jeff weg te geven." ,,Nu, het is goed, jong, ik bewonder je moed viel Jeff hier in de rede, zijn goed- keuring bekrachtigend door Bud een slag op zijn schouder te geven, toen deze zich bukte om Smoky's been op te lichten. ,,Ik heb wel slechtere paarden dan dit no. 1 aan zien komen het zou ook geen koninklijke sport zijn, als niemand eens wat waagde." ,,Nou, nou, ik waag genoeg", ant- woordde Bud zonder op te zien, ,,maar win ik vandaag niet, dan win ik misschien weer eens op een anderen dag." ,,Daar heb je geliik in," stemde Jeff volmondig toe, terwijl hij de anderen een knipoog gaf, achter Buds rug om. Bud wreef Smoky's enkel met het smeersel, luisterde naar de verschillende raadgevingen, die men hem ongevraagd gaf en zonder blijkbaar na te denken, hoeveel het wel bij elkaar zou zijn, nam hij nog verscheidene kleine weddenschap- pen aan. Zij waren klein Pap begon weer op en neer te wippen, zijn schouders op te halen en aan zijn baard te trekken zekere teekens, dat hij niet op zijn ge- mak was. ,,Weet jullie wat, ik zet tien dollars op den jongen," giechelde Pap: ,,ik heb wel niet veel om te verliezen maar ik wil jullie toonen, dat de oude Pap dien jon gen kerel niet alleen zal laten staan". Hij trachtte Buds blik op zich te vestigen, maar deze was bezig met Smoky te zadelen en de mannen op hun spotter- nijen te troeven,/en hij keek in 't geheel niet naar Pap. ,,Ik zal het fleschje maar bij mij hou den, Pap," zeide hij, met den rug naar den ouden man gekeerd, terwijl nij on- verschillig opsteeg. „Ik zal nog eens even met hem rondrijden en hem dan nog eens flink wrijven voordat hij loopen moet. „Ik wil wedden", voegde hij er ronduit tot de anderen bij: „op de kans, dat be- weging en het wrijven den gevoeligen enkel weer in orde zal maken. Ik geloof, dat het niets te beteekenen heeft. Mocht jullie dus een van alien nog wat op willen zetten ,,Malligheid! Ga nu niet begon Pap, toen hij -opeens ophield en in diep gepeins scheen te verzinken. Pap be- greep er nu niets meer van wat de jongen voor had. Een menigte van misschien wel een honderd mannen en vrouwen met de noodige woelige ongezeggelijke kinderen zaten op den walkant van de droge bedding, volgden het rennen van de paar den, schreeuwden den verliezers goed- koope grappen toe •en"aan de winners blij ken van goedkeuring. Den jongen man, met het geheimzinnig verleden, die de DE VERZOENING TUSSCHEN ITALIC EN DEN PAUSELIJKEN STOEL. In het paleis van het Lateraan, in het nieuwe gebied van de „Vatikaansche stad", zijn Maandag de twee overeenkomsten, het politiek tractaat van verzoening en het con- cordaat, waarbij tusschen Quirinaal en Vati- kaan vrede gesloten is, geteekend. Het laat- ste artikel van het politieke tractaat, dat gisteren tegelijk met het concordaat openbaar gemaakt zou worden, moet, naar Reuter ver- zekert, luiden: ,,De Paus erkent het konink- rijk Italie met de stad Rome als zijn hoofd- stad en het Huis van Savoie als zijn dynas- tie". Dit is schrijft de N. R. Crt. een histo- rische gebeurtenis. Het pausdom heeft plech- tig afstand gedaan van Rome op een heel klein stukje na en de oude veete met het Huis van Savoie, welke in de excommunicatie van Victor Emanuel, den grootvader van den re- geerenden koning ,uitgedrukt werd, is uitge- wischt. Voor het Vatikaan moet het een ge- weldigen stap beteekend hebben om aldus zijn veel gehekelde nonpossumus-politiek prijs te geven, maar Italie heeft in moeilijke tijden nooit gebrek gehad aan krachtige figuren die een moeilijk doel wisten te bereiken. Op het werk van Cavour en Garibaldi heeft thans Mussolini, die met geduld, maar energie aan de verzoening gewerkt heeft, de kroon gezet. De Paus heeft ten slotte genoegen genomen met een klein wereldlijk gebied en er b.v. van afgezien een corridor naar zee te verkrijgen, waarvan in een vroeger stadium der onder- handelingen sprake is geweest. De wijsheid van zulk een politiek ligt voor de hand. Hoe klein zijn gebied ook is, voor den Paus is het toereikend tot handhaving van zijn geestelijke onafhankelijkheid en hij moest zich, hoe dan ook, voor de verdediiging van zijn staats- gezag toch feitelijk op de bescherming van Italie verlaten. Een eenigszins belangrijke afstand van ge bied door Italie aan den Paus had ook licht een reden voor blijvende grieven aan Italiaan sche kant kunnen worden en had den waar- borg voor de duurzaamheid van de nieuwe overeenkomsten verzwakt. Voor de hand- having van het wereldlijk prestige van het hoofd van de Katholieke Kerk zal Italie nu een hechten steun vormen en indien b.v. de nieuwe kerkelijke staat lid van den Volken- bond zou willen worden, zal het Italie. onge- twijfeld aan zijn zijde vinden. Dit is echter een kwestie van later zorg, daar de Vatikaan- sche politiek ongetwijfeld eerst zorgvuldig de voor- en nadeelen van zulk een positie tegen elkaar zal wagen. Voor Italie beteekent de nieuwe toestand stellig een versterking van prestige. Het heeft totdusver de bescherming van de gees telijke belangen van het katholicisme in de wereld aan Frankrijk, „de oudste dochter der kerk" moeten overlaten, en hoewel die oud ste dochter haar moeder door haar anti- clericale wetgeving veel zorg heeft bereid, de traditie dat Frankrijk over de missies in het Oosten en elders waakte, heeft zich toch gehandhaafd. Poincare heeft het belang van die traditie begrepen door nieuwe maatrege len voor te stellen tot instandihouiding der Fransche missies, want de Fransche invloed is er, met name in de Levant, bij gebaat. Nu zal Italie ook zijn rol in het missie-werk willen gaan spelen en hiervan is nieuwe na- ijver tusschen Frankrijk en Italie, die zich reeds moeilijk met elkaar verdragen, te voor- zien. Het is teekenend, dat Frankrijk er vlug bij is geweest, om tegenover het Vati kaan welwillende gebaren te maken. Briand heeft met een telegram van gelukwensch aan kardinaal Gasparri, waarmee hij alien ande ren voor was, op het Vatikaan een uitsteken- den indrulc gemaakt, en de Fransche gezant bij het Quirinaal heeft reeds Zaterdag een bezoek op het Vatikaan gebracht. Het was de eerste maal, dat een Fransch gezant roekeloosheid had om met een kreupel paard uit te komen. namen zij nauwkeu- rig op en zij hadden het druk over hem de vrouwen hoopten blijkbaar, dat hij zou winnen omdat hij er zoo knap uitzag en nog zoo jong was, maar vooral omdat hij zoo verwonderlijk mooi kon spelen en zingen. De mannen waren meer zake- lijk. Zij zagen niet in, dat Buds knap uiterlijk en de betooverende klank van zijn stem, iets te maken hadden met zijn winnen op een wedren. Zij rioemden hem een dwaas en weigerden om op zoo n grillig voorstel in te gaan en voor of tegen te wedden, dat een kreupel paard het van Skeeter zou winnen. Een paar van de meest gewieksten vroegen zich af, of Jeff en zijn volgers misschien ,.dien jon gen wat aan het lijntje hielden' of zij hem misschien eerst een beetje wilden laten winnen, enkel om hem wat roeke- loozer te maken. Maar zij vonden het toch niet verstandig om op die waar- schijnlijkheid te wedden. Terwijl er drie rennen gereden werden, reed Bud rond met de mannen van de ..Little Lost", en Smoky trok nog steeds een weinig met het eene been. Jerry Myers, die zichzelf als beschermer van Bud had opgeworpen, wenkte hem een beetje op zij, zeide hem, dat hij een dwaas was en smeekte hem zich terug te trekken en zijn geld in zijn zak te houden. Bud dacht een oogenblik juist aan een zeker klein vrouwtje, dat daar aan den kgpt zat, met een breedgeranden hoed, die haar prachtige oogen beschaduwde en die met de hielen van haar kleine goedgevormde voetjes machinaal tegen den wal zat te schoppen. Honey zat bij haar en nog een tweetal vrouwen, die Bud den avond van het bal ontmoet had. Bud INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN. per'/2 pond r...~mnr sedert 1870 den Paus bezocht en door hem in audientie ontvangen werd. Voor den Paus ka.n echter een dankbare taak weggelegd zijn in een geduldig pogen om Frankrijk en Italie dichter tot elkaar en zoodoende in de met dit doel hangende diplomatieke onderhandelingen nieuw schot te brengen. CHR. WINTERLEZING. De gisteravond in de Ned. Herv. Kerk alhier gehouden vierde Ohristelijke winter- lezirng stond, wat het bezoek betreft slechts weinig onder den invloed van de koude, doch wat de aangekondigde spreker betreft stond ze volledig onder dien invloed. Prof. Dr. A. H. de Hartog was niet overgekomen. Het bleek dus een gelukkig besluit, dat in de laatstgehouden vergadering van de vereeni- ginig was genomen, om te trachten zich van een spreker uit Zeeuwsch-Vlaanderen te voor- zien, die in gevallen als deze de vereeniging ter wille zou willen zijn. Zoo trad dan nu op Ds. A. B. W. M. Kok van Zaamslag. Hoewel het natuurlijk velen speet Dr. De Hartog niet te kunnen hooren, gelooven we niet te veel te zeggen, wanneer we beweren, dat de vereeni ging in Ds. Kok een gelukkige keuze had gedaan. Deze had tot onderwerp: ,,Drie levens- vragen". Deze drie vragen zijn: Wat is de oorsprong, de toekomst en het doel der wereld. Hij legde zijn gehoor verschillende verklaringen, klachten en verzuchtingen voor van denkers, die alien bleven stuiten op het: ,,hoe" en ,,,waartoe" en plaatste daartegenover het bezdt van den Christen: de Openbaring van Gods Woord. Hierin zien wij alle crea- turen den Creator, den Schepper, eer be wijzen. Hij stelde in het licht waar het Marxisme, het Pantheisme, en de modegodsdienst van onzen tijd eindigt; en wees zijn gehoor op het gewicht van het: Maranatha, de Heere komt. Het antwoord, dat spreker ten slotte gee ft op de gestelde drie vragen, is: Uit God, door God en tot God zijn alle dingen in der Eeuwigheid. Met het zingen van Ps. 150 1 en dank- gebed sloot de spreker de bijeenkomst. Getracht zal worden om alsnog Prof. Dr. De Hartog in dit seizoen naar Ter Neuzen te krijgen voor het houden eener lezing. was dicht langs haar gereden en had even stilgehouden om een paar vriendelijke woorden te wisselen met het viertal, er voor zorgend om Honey de belangstelling te geven, die zij blijkbaar verwachtte. Maar het was niet Honey, die den hoed met breeden rand droeq en de bezitster van die aardige kleine voetjes was. Bud trachtte met alle geweld den on- vruchtbaren wensch terug te dringen om dat jonge vrouwtje, in wier oogen men kon lezen, dat zij verdriet had, niet- tegenstaande haar lippen zoo moedig glimlachten, op de een of andere manier te helpen. Hij dacht er niet aan. dat hij haar zou willen bezitten; Waar hij over dacht was die blik in haar oogen en de geringschattende toon waarmee Honey over haar sprak. ,.Zeg, wordt eens wakker! Je gaat toch niet slapen, terwijl ik met je spreek, voor je eigen bestwil?" lachte Jerry spot- tend, alhoewel zijn oogen zorgelijk ston den. Bud vermande zich en kwam dichterbij gereden. ..Wed niet mee bij dezen ren, Jerry." ried hij dezen „of als je het doet, wed dan niet op Skeeter; maar nu. ik mag je ook wel eens een raad geven, na al den goeden raad, dien ik van jou mocht ontvangen ,,wed liever heelemaal niet!" ,,Wel alle goden! riep Jerry geheel verbaasd uit. ,,Het wordt mijn begrafenis," zeide Bud lachend: ,,ik ben nu eenmaal een roekelooze kerel, moet je weten maar ik heb er een hekel aan, dat jij op mij wedt." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1