ALGEMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZcEOWSGH-VLAANDEREN. No 8332 Maandag 4 Februari 1929 69" Jaargang k I J I ic. SPRiJS: Herhalingsoefeningen. BINHEHLAND. FETIILilTOI QoW' BUITE nTaTd. Overnauhtan buiten de kazerne. TERUGGAVE VAN TE VEEL BETAALDEN ACCIJNS. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. <M* tyiizp dtviigZ, M NEUZENSCHE COURANT r;4r> -3 Aor, Ruif-<>n Ter Neuzen fr oer post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voo^^dqie^p" Amerika fP2,25, overiqe landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdaq- en Vrijdaqavond.^—i DIENSTPLICHT Jajvrlijksch onderzoek verlofgiwigers. •e Burgemeester van TER NEUZEN breagt ter kennis van de -gewone dienstplich tigen der landmaeht van de lichtingen 1917 ea 1920, dat, behoudens onvoorziene omstan- dlgheden, het jaarlijksch onderzoek dier dlanetplichtigen zal plaats hebben in de maand Juni a.s. Plaats en tijd van het onderzoek zullen mader worden bekend gemaakt. Ter Neuzen, 4 Februari 1929. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Be Burgemeester van TER NEUZEN vestigt de aandacht van de dienstplichtigen, die voor herhalings- Mfeningen moeten opkomen, op onderstaande tapaliugen 1. Dienstplichtigen, die voor herhalingsoefeningen in mrkelijk en d ienst moeten komen en ged urende dat tijd- vak buiten de kazerne wenschen te over nacbten, richten daartse ten minste een rnaand voor den dag van •pkomst een schriftelijk verzoek aan den korpseom- mandautdeze neemt dan op het verzoek een be- slissing. Aan hen, die bedoeld verzoek na het in den vorigen volzin aangegeven tijdstip doen, kan de gewenschte vergunning slechts bij uitzondering nog worden verleend J. Aan ongeliuwde dienstplichtigen wordt door dan commandant de vergur.ning uitsluitend verleend, ■ndien overnacht zal worden in het huis van hun anders. Deze moeten schriftelijk hebben verklaard, dat zij met de ve gunning instemmen en dat zij bekend zijn met de regelen betreffende het over- aaehten buiten de kazerne, in het bijzonder met de bepaling, dat kosten, welke nit het overnachten bniten de kazerne voortvloeien, niet door het Rijk worden vergoed (zie punt 6) 3. Aan gehuwde dienstplichtigen wordt door den commandant de vergunning slechts verleend, indien bet overnachten ten huize hunner ouders of in hun gezin plaats lieeft 4. De vergunning wordt door den commandant nleehts verleend, indien de woning. waarin overnacht al worden, in of nahij de garnizoensplaats is ge- legeii, zoodat de af te leggen atstand geen nadeeligen tatvleed uitoefent op den goeden gang van den dienst •a van de oefeningen 5. Aan dienstplichtigen, op wie deze regeling van toepassing is, kan vrijstelling van deelneming aan de menage worden verleend 6. Voor of als gevolg van het buiten de kazerne vernachten kan geen enkelc vergoeding van ge- maakte kosten van het Rijk worden gevorderd. dus ook niet in geval van ziekte, voor geneeskundige behandeling, medicijnen, versterkende middelen of vorpleging. T De vergunning wordt ingetrokken, indien dit m het belang van den dienst of vaD het handhaven van orde en veiligheid noodig is en ook, indien het gedrag, de wijze ^ari dienstvervulling, onvoldoende verpleging of het heerschen van besmettelijke ziekte daartoe aanleiding geeft. Overigens wordt als regel man hem, die vergunning heeft om buiten de kazerne »e overnachten, daarin niet anders logies verstrekt dan in gevallen, waarin de commandant het noodig acht. fer Neuzen, 31 Jan. 1929. De Burgemeester, J. HUIZINGA. WAT DE WERKLOOSHEID TE ROTTERDAM KOST. BHJkens het overzicht van den Gemeente- HJken Dienst van Maatschappelijk Hulpbe- boon is van 231 December uitbetaald aan werkloozenuitkeering en onderstand 345,788 ibenevens 18.674 aan brandstoffenbijslag, tegen o.s. 417.90 en 28.276 in de overeen- komstige periode van 1927. Al is gedurende deze periode weer minder uitbetaald dan in 1927, zoo liepen toch de uit- keeringen aan de werkloozen, tengevolge van het ophouden van de werkverschaffing, zoo- als te verwachten was, naar boven: voor de ongeorganiseerden van 97.875 in de vijf weken van 28 Oct.—1 Dec. (of 19.575 per week) tot /G18.882 in de vier weken van 231 Dec. (of 29.720 per week). Evenzoo voor de georganiseerden van 47.716 tot 61.290. Ongerekend den brandstoffenbijslag, die ook hooger was. Totaal uitbetaald aan werkloozenuitkee ring en onderstand in 1928: 3.928.228 be- nevens 97.034 brandstoffenbijslag, tegen o.s. 4.148.655 en 89.325 in 1927. Hoewel dus ook in het totaal een vermin- dering is te constateeren in vergelijking met 1927, werd de raming voor 1928 met bijna 3 ton overschreden. GOUVERNEUR FRUYTIER. De Minister van Kolonien maakt bekend, dat blijkens een bij zijn departement ontvan- gen telegram de nieuwbenoemde gouverneur van Curasao, Ir. L. A. Fruytier, op 30 Jan. het bestuur over dat gewest heeft aanvaard. DE SCHUTTEVAER. De reddingboot Schuttevaer is 24 Januari te Lissabon aangekomen, op weg van Ply mouth naar de Azoren. AKBE1DSBEMIDDELINGSWET. Naar de Tel. vemeemt is thans binnenkort de indiening van het ontwerp arbeidsbemid- delingswet bij de Tweede Kamer te verwach ten. De Hooge Raad van Arbeid heeft blijkens zijn advies vrijwel eenstemmig een wet in den geest van het desbetreffende voor-ontwerp wenschelijk achtte. KNOEIERIJEN IN DEN BURGERLIJKEN STAND. Bij de behandeling van de gemeentebegroo- ting van Lichtenvoorde maakten verschillen- de leden bezwaar tegen de verhooging van het salaris van den burgemeester en den ge- meente-secretaris, als gevolg van een door Ged. Staten vastgestelde verhoogde salaris- schaal, omdat het zielental tot 7000 was ge- stegen. Aan dit bevolkingscijfer werd door ver- schillende leden getwijfeld en besloten werd een onderzoek in te stellen of werkelrjk het zielental van 7000 was bereikt. Het inge- stelde onderzoek heeft volgens het ingediende rapport aangetoond, dat het bevolkingscijfer niet in orde was en dat aan de 7000 inwoners waarop het verhoogde salaris was gebaseerd 32 ontbraken. Bij de behandeling van dit rapport werd de handelwijze van een der secretariebeambten zeer afgekeurd. Op zijn ontslag werd aange- drongen. Een beslissing aangaande het rap port werd verdaagd. SUIKERINDUSTRIE. Te Roosendaal werd de algemeene jaarver- gadering gehouden van aandeelhouders der Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek en -Raffinaderg „Dinteloord" te Stampersgat. In zijn openingswoord werden door den voorzitter eenige mededeelingen gedaan om- trent den afloop der campagne 1928/1929. Ondanks den minderen uitzaai van bieten is door de gunstige weersomstandigheden in 1928 de ak«.eropbrengst veel grooter geweest dan in 1927. Ook het suikergehalte was zeer hoog. Hierna hield de heer J. M. van Bommel vsin Vloten een inleiding over den toestand van de Nederlandsche beetwortelsuiker- industrie. Na afloop van deze inleiding voerden nog verschillende sprekers over deze kwestie het woord. Onder applaus werd een motie aan- genomen, waarin de vergadering verklaarde overtuigd te zijn, dat de algemeene bescher- ming, die in het buitenland aan de rietsuiker- en bietsuikerindustrie wordt verleend, groote nadeelige gevolgen voor den inheemschen suikerproducent medebrengt en dat de sui kerindustrie kans loopt de productie te moe ten staken. Het eventueel tenietgaan der suikerbieten- teelt en der suikerindustrie zal zeer ernstige gevolgen hebben voor de Nederlandsche volkswelvaart. De regeering heeft zich bij de beantwoording van de vragen van het Kamer- lid v. d. Heuvel blijkbaai in hoofdzaak geba seerd op de argumenten, welke de niet-coope- ratieve suikerindustrie heeft aangevoerd. Deze argumenten achtte de vergadering on- juist en voor de regeering een onjuisten grondslag om haar standpunt te dezer zake te bepalen. De vergadering besloot ten slotte de re geering te verzoeken de door de niet-coope- ratieve suikerindustrie aangevoerde argu menten aan een ernstig onderzoek te willen onderwerpen en vervolgens nogmaals te over- wegen welke maatregelen tot het behoud der suikerindustrie in Nederland gewemscht en noodzakelijk zijn. Door den gemeenteraad van Roosendaal werd besloten bij de regeering adhaesie te betuigen aan deze motie. De Minister van Financien brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat, indien het thans bij de Eerste Kamer aanhangig zijnde wetsontwerp tot verlaging van den accijns op gedistilleerd, enz., kracht van wet zal ver- I krijgen, de Minister zich voorstelt het volgen- de voor teruggave van te veel betaalden ac cijns te bepalen: De controle op de hoeveelheden gedistil- 1 leerd waarvoor men teruggave van accijns verlangt, zal plaats vinden in het tijdvak van i 15 tot en met 28 Februari 1929; Aangifte daarvan geschiedt bij den ont- vanger der accijnzen; In de aangifte moet het gedistilleerd per soort worden omschreven, met vermelding van hoeveelheid en sterkte; de sterkte kan desverlangd ambtelijk worden bepaald en een geldig document tot dekking moet worden overgelegd niet ouder dan zes maanden na den dag van afgifte. Het voor teruggaaf aangegeven gedistil leerd moet worden opgeslagen; in een bergplaats van den aangever of in een bergplaats door den directeur der directe belastingen enz. voor dit doel aangewezen als publiek entrepot. Opslag in eigen berplaats is alleen toege- laten, indien het gedistilleerd wordt geborgen in een lokaal, dat vanwege de administratie der belastingen kan worden afgesloten. Is geen lokaal beschikbaar, dan kan ook genoe- gen worden genomen met een goed afsluit- bare kast of kist. Verschillende personen kunnen hun voorra- den bijeenbrengen in een bergplaats van e6n hunner. Hij, die het gedistilleerd onder be- heer heeft. kan dan voor den geheelen voor- raad een aangifte tot teruggaaf indienen, mits hij voor den geheelen voorraad dek- kingsdocumenten heeft. Op het terug te geven accijnsbedrag wordt wegens kosten e6n procent ingehouden, in dien opsiag plaats heeft in een als publiek entrep6t aangewezen bergplaats, en een half percent, indien opslag onder eigen beheer geschiedt. Voorts wordt op het volgende de aandacht gevestigd: De teruggaaf van accijns wordt berekend naar de kerkelijke sterkte van het gedistilleerd. Zij bedraagt 120 10 op- centen totaal 132) per hectoliter van 50 procent. MAATREGELEN TEGEN OVERLAST VAN ZIGEUNERS. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft de volgende circulaire aan de burgemeesters verzonden betreffende zi- geuners en overlast van dezen voor de be- volking: door B. M. BOWER 27) (Vervolq.) Vol verwachtiq bleef Bud noq twee uren achtereen door zingen, doch Marian- me verscheen niet en Bud qinq naar zijn •achtverblijf, met het qevoel, dat zijn po- fing, om haar te bemoedigen, mislukt was. Aim Honey dacht hij in 't qeheel niet; alleen vroeg hij zich af of de twee vrou- wen familie van elkander waren, en in dat jeval vond hij, dat Marianne te beklagen iras. Op dat oogenblik haalde Jerry hem im en vroeg hem om een lucifer, waardopr hij een gelegenheid had om Bud even apart te houden. „Honney had me haast in de gaten vanavond zeide Jerry voor- ziohtig. „Ik moest gauw handelen. Ik zal je eens even vertellen hoe de zaken hier staan, Bud, want ik zie dat je hier vreemd bent. De man van Marianne, die Lewis, a een ellendige beul, maar hij krijgt nog eens een kogel door zijn kop, als hij niet oppast. Maar hij is op zijn hoede en daarom hoe minder je op alles let, hoe beter. Marianne is een kranig vrouwtje, die zich alleen met haar eigen zaken be- moeit, maar 't wordt haar niet gemakke- lijk gemaakt. Honey is jaloersch op haar en bang dat iemand haar vriendelijk aan- kijkt. Lewis is jaloersch en beloert haar, zooals een kat een muis, die hij gevan- gen heeft en waar hij mee wil spelen. Tus- schen die twee kan Marjanne haar ple- zier wel op! Ik wil je waarschuwen, an ders zou je haar, door haar partij te kie- zen, meer kwaad dan goed kunnen doen. Wij hier, hebben geleerd, onzen mond te houden." ,,lk ben blij, dat je 't me gezegd hebt", mompelde Bud, ,,want anders..." „)a, daarom", zeide Jerry begrijpend, .anders zouden we dat allemaai gedaan hebben." Hij zweeg en vervoigde even later op een anderen toon: ,,als Lewis eens een tijdje van de hoeve weg is, dan zal je haar misschien wel eens hooren zinqen. Zingen, man, als een leeuwerik! Maar hou'd Honey in de gaten, kerel!" Bud lachte somber, ,,]e hebt t niet erg op Honey begrepen, dunkt me," zei hij aarzelend, „wat heeft ze je gedaan „Zij?" Jerry bekeek zijn sigaret en be- greep, dat hij voorzichtig moest zijn. „Vergeet 't. Ik heb niets gezegd." Met een handbeweging deed hij, alsof hij het onderwerp wegveegde. „Ik lijk Pap wel," grinnikte hij: ,,Maar een ding wil ik je zeggen. Honey Krause heeft, behalve de post, nog wel andere werkjes om han- den!" HOOFDSTUK XI. List teqen list. Bud had altijd graag, dat zijn leven langs effen banen liep en dat werk en spel, vriendschap en vijandschap elkan der tamelijk geleidelijk afwisselden. Hij was opgegroeid in het geloof, dat al wat geheimzinnig was, synoniem was met iets gevaarlijks. Hij had geleerd zich te hoe- den tegen bekende vijanden, zooals In- dianen en vogelvrij-verklaarden, maar ook Zooals u bekend is trachten in den laat- sten tijd zigeuners in grooten getale uit het buitenland ons land binnen te dringen. Groo te waakzaamheid is derhalve geboden om te voorkomen, dat het aantal van die zeer onge- wenschte vreemdelingen hier te lande toe- neemt. Een en ander heeft bereids de voile aandacht van de daarbij betrokken Neder landsche autoriteiten. Volgens mededeeling van den Minister van Justitie, is bij het onderzoek naar de identi- teit en de papieren van reeds hier te lande aangetroffen zigeuners (of personen die daar- voor worden aangezien) gebleken, dat eenigen hunner in het bezit waren van de door burge meester en wethouders afgegeven bewijzen van Nederlanderschap of andere (identiteits)- papieren, terwijl een nader onderzoek uit- wees, dat de afgifte op onvoldoende gronden steunde. De afgifte had bijv. plaats gehad op beweringen van de daarbij betrokken per sonen of op vertoon van stukken, waaruit alleen kan blijken, dat zij bier te lande waren geboren, of in den loop der jaren reeds in Nederland hadden vertoefd; een oud buiten- of binnenlandsch paspoort; een reis- en ver- blijfpas; een verklaring van een burgemees ter, dat de in him bezit geweest zijnde identi- teitspapieren door brand verloren waren ge- gaan (deze oorzaak wordt dikwerf door de zigeuners opgegeven). Ook de juistheid van de door hen ter ge- meentesecretarie verstrekt wordende gege- vens nopens samenstelling van bun gezin en daarin plaats gehad hebbende geboorten, enz. valt niet voetstoots aan te nemen. Door en vanwege den Minister van Justitie zijn bereids maatregelen getroffen om ons land van de ongewenschte vreemdelingen zoo- veel mogelijk vrij te houden. Hierbij is ecbter ook de voile en krachtige medewerking van 1 de burgemeesters vereischt en wel o.a. in I dien zin, dat zij bewijzen van Nederlander- schap en andere identiteitspapieren slechts afgeven, als volkomen vaststaat, dat de be- trokkenen Nederlanders zijn. Hieromtrent kan, zoonoodig door den burgemeester, voor- af overleg worden gepleegd met den admini- strateur voor de Grensbewaking en den Vreemdelingendienst, kolonel F. C. A. van der Minne, Binnenhof 4, Den Haag. Bij gebleken niet voldoend gegronde afgifte van dergelijke stukken zal worden overwo- gen of er termen bestaan tot toepassing van artikel 19 van het Vreemdelingenreglement. Alsdan wordt aan de zigeuners als verblijf- plaats aangewezen de gemeente, welker bur gemeester het desbetreffend bewijs of stuk ten onrecbte mocht hebben afgegeven." HET LEGER DBS HEILS. Op het soeiale werk van het Leger des Heils hebben wij nooit aanmerking gemaakt, schrijft de „Haagsche Post". Integendeel, wij hebben het, met de rest van het menschdom hoogelijk bewonderd. Maar op zijn finan- cieele gestie, en vooral ook op zijn leiding, hebben wij herhaaldelijk critiek geoefend. Pas weinige jaren geleden lieten wij door een accountant onze bewering bevestigen, dat van elken gulden, dien het publiek aan het Leger geeft, slechts e6n stuiver terecht komt bij de armen wier lot het zich aantrekt. Er werd indertijd geprotesteerd tegen die bewering, doch zij werd onomstootelijk vast- gesteld, en daarmede het feit dat de „alge- meene onkosten" veel te hoog zijn. Wij spraken bij die gelegenheid de meening uit, dat een liefdadigheids-instelling, die ge- stadig bij het publiek om geld aanklopt, mo- reel vsrplicht is van de ontvangen en uitge- geven gelden rekenschap en verantwoording te geven, hetgeen de leiders van het Leger, zoolang het bestaat steeds hebben geweigerd. Dank zij de thans bij de opperste leiding uit- gebroken ruzie krijgen wij een soort aanwtj- zing van de redenen die het Leger, wat zijn boekhouding betreft, tot zulke terughoudend- heid aanleiding gaven. Het Leger heeft een potje gemaakt, en geen klein potje ook. „Generaal" Bramwell i Booth is 66nig Trustee van gelden en bezit- tingen ter waarde van niet minder dan 240 millioen gulden. Elke bankrekening in bet Britsche rijk staat ten name van den Gene- c&£z&n. <>v do&uu\ om zijn vrienden onvoorwaardelijk te ver- trouwen. Nu te voelen, dat zonder eeniqe verklaarbare reden zijn vrienden vermom- de vijanden waren, was een nieuwe on- dervinding voor hem, die hem hinderde. Hij was op een Dinsdag in .Little Lost" gekomen, rechtstreeks van de „Hoefijzer- hoeve", waar men niet langer van zijn tegenwoordigheid gediend was, om een reden, die hem nog niet geheel duidelijk was. Dienzelfden nacht werd het land geteisterd door een verschrikkelijk on- weer; kronkelende bliksemstralen schoten uit de inktzwarte wolken en werden on- middellijk gevolgd door oorverdoovende donderslagen. Bud was met zulke on- weersbuien zijn leven lang bekend ge weest, maar toch gevoelde hij zich dien nacht niet erg op zijn gemak; hij was wat in de war. Hij dacht er op eens aan of de vrouw van Lewis Morris niet bang zou zijn en het besef, dat hij zich bekommerde 1 om haar angst, maakte hem nog meer in de war en hield hem uit den slaap nog j lang nadat het weer bedaard was. Den volgenden dag, toen hij om twaalf uur thuis icwam, vond hij daar Hen van de ,,Hoefijzer-hoeve", wachtend op zijn eten, voordat hij met de brieven weer te- rugreed. Hen's mond ging open, toen hij Bud daar op een hooiwagen van ..Little Lost" zag komen aanrijden en zijn oogen puilden uit, zeker van schrik, dacht Bud. Gedurende het geheele maal zag Bud, dat Hen hem maar medelijdend zat aan te kijken en dan weer tersluiks naar de anderen keek. Niemand lette daarop en daar was Bud heel dankbaar voor; hij wou niet graag, dat de Little-Lost"- menschen zouden denken, dat hij mis schien iets uitqevoerd had, waarvoor hij raal, die dus ,,op de duiten blijft zitten", ook al zet men hem af. Misnoegen met dezen toestand kon op den duur niet uibblrjven evenmin als misnoegen met de vestiging der Booth-dynastie, die de maebt deed overgaan van den vader-sticbter eere zijn aandenken op de kinderen, e» van de kinderen op de kleinkinderen. Men moet al heel sterk gelooven aan eugenic*, mendelisme en erfelijkheidstheorieen, om te kunnen aannemen, dat ideale bestuurdeni van bet Leger alleen zijn te vinden in de Booth-familie, en niet buiten baar. En om maar rondweg te zeggen waar bet op staat, bet wordt de hoogste tijd dat het op zich- zelf zoo bewonderenswaardige en prijzena- waardige Leger wordt gezuiverd van de beide smetten, die het in den loop der jaren zijn gaan aankleven. Het moet ophouden een fa- miliezaak te zijn. Het moet worden beheerd door een behoorlijk geconstitueerden raad. Zijn bezittingen mogen niet langer op naam staan van een enkelen man, die niet reken- plichtig is, en boven alle controle staat. En het moet geregeld rekening en verantwoor ding doen van de ontvangsten en uitgaven. Blijft het op deze punten in gebreke dan is bet alleen maar een kwestie van tijd dat de mooie en nuttige instelling ondergaat. Het geen meer dan jammer zoude zijn. DE UITZETTING VAN TROTSKI. De Sowjet-regeering heeft den opzienbarea- den maatregel getronen, om aan 'xrotski, den oppositiele.der, een paspoort voor een buiten- landsche reis uit te reiken, wat in dit geval, schnjlt de N. R. Crt., geiijk staat met een i veibanning naar den vieemae, omdat hij voor- eerst geen vergunning meer zal krijgen, om terug te keeien. Hij zal de Russische gvens aan den Turicschen Kant oversteken en men zal dan wel naaer van hem hooren. Als argu ment voor zijn uitzettmg noemt men dax z\jn oppositie tegen het heerschende stelsel den vorm van een contrarevoiutionaire woeling tegen de gesteide maehten heeft aangenomen. Men verwyt nem dat hij ontevredenhe.d in het Roode Leger sticnt en bij zijn strjjd tegen Stalin huip van alien kant aanneemt, zelfs van de bourgeoisie. Inoien in ae Sowjet-Unie een parlement ais veiligheidsklep voor het uiten van oppositio- neeie meenmgen bestond, had zuik een maat regel, die met een onderdrukking van de vrij- heid van gedachte en overtuiging geiijk staat, missciuen acbterwege kunnen bpjven. In ver schillende stad.a heeft men hem klein trach ten te krijgen. Eerst door hem, nadat bij volks- commissans van buiteniandscbe zaken en van ooriog was geweest, naar de provincie af te schuiven en op lageie posten te benoamen, 1 daarna door zijn uitstooting uit het hoofdbe- stuur van de comnmmstische partij en ten slotte door verbannmg naar een ongezonden uithoek van het rijk. Toen Trotski door malaria werd aangetast, kon hij geen verlof krijgen om tot herstel van den strop verdiende als het uitkwam; want dat was, vond hij, de zachtste uit- legging die een nauwlettend toeschouwer aan Hen's gedrag had kunnen geven. Toen hij naar buiten ging, volgde Hen hem op de hielen, terwijl hij iets probeer- de te zeggen in zijn onverstaanbare brab- beltaal. Bud bleef staan en zag hem me- .delijdend aan. ,.Hen. het geeft toch niets je zoudt voor mijn part evengoed Chi- neesch kunnen spreken. Heb je mij iets belangrijks te zeggen, schrijf het dan op, anders zal ik nooit te weten komen, wat je op je hart hebt." Hij nam een opschrijfboekje en een potlood uit zijn vestzak en gaf het aan Hen, die hem zwijgend aankeek, hevig met zijn adamsappel werkte en naar zijn paard terugging, waar hij wat aan den postzak morrelde, die voor alle zekerheid ook nog in een graanzak gepakt was, waarna hij een beschut plekje opzocht, waar hij zitten kon; daar bleef hij een paar minuten en keerde toen weer naar zijn paard terug. Hij wenkte Bud, die hem nieuwsgierig had gadegeslagen, en toen Bud bij hem kwam, mompelde hij iets on- verstaanbaars en gaf hem het opschrijf boekje terug, hem wenkend om voorzich tig te zijn, toen Bud het boekje dadelijk wilde inzien. Bud bedankte hem daarom ernstig, maar met iets lachends in zijn oogen en wachtte tot Hen weg was en hij alleen was om de boodschap te lezen. Het was geheimzinnig genoeg, dat was zeker. Hen had een beverige, onduidelijke hand ge- schreven: ,,Wees voorzichtig, verbran dit en doe of je nies weet, maar ik waaschu je; verbran dit." Bud scheurde het blaadje er uit en ver- branade het, zooals hem gevraagd was en daar Hens waarschuwing hem met veel wijzer had gemaakt, volgae hij maar diens raad en deed ot hij „niets wist Maar toch verwonderde hij zich er over en on- wiilekeurig lette hij op klemigheden, die hem anders ongemerkt voorbij zouden zijn gegaan. Vrijoagavond bijvoorbeeld, toen er ge- danst werd, werd er heel' veel gedronken. maar men was met vrooiijk. Bud was bij zulke gelegenheden gewend aan iuid spreken en ruwe grappen van de mannen die buiten zaten en zeits behoorde er zoo nu en dan een twist bij den gewonen gang van zaken. Maar otschoon er dien nacht verscheidene ledige tlesschen in de strui- ken geworpen wer.den, gingen de man nen naar binnen en dansten en kwamen dadelijk na atioop weer naar buiten om in kleine groepjes heel vertrouwelijk met elkaar te spreken of stilzwijgend te roo- ken. De mannen van de Burroback Val- lei deden niet als men verwachten zou. De vrouwen waren net zooals al de vrouwen van het land waren; moeders met kleine kinderen, die al heel gauw las- tig en slaperig werden en in sjaals ge pakt, op de een of andere bank werden neergelegd met een stuk koek in de hand; moeders wier gelaatstrekken te vroeg doorgroefd waren door zwaar werk en een slechte gezondheid; moeders met slor- dige haren, die nog slordiger werden, hoe later het werd. Daar waren dochters verlegen en gichelend om die verlegenheid te verbergen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1