ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ,-f NJo 8325 Vrijdag 18 Januari 1929 69e Jaargang: Eerste Blad. ©ew-boy. EEN GOEDE PUP TABAK ABONNIEMENTSPRIJS: BISNENLAND. BUITENLAND. Vlammende Vleugels FBUILLSTON. PAfljPENFOKKERIJ. I 6EMENGDE BEBICHTEN. ■ip gew HET PACT VAN KELLOGG DOOR DEN AMERIKAANSCHEN SENAAT AANGENOMEN. Het aftreden van Koning Amanoella. VERGADERING VAN DE AFDEELING j ZEELAND VAN HET NEDERLANSCH TREKPAARDEN STAMBOEK. (Het Volk.) aan GROOT GEVAAR ONTSNAPT. TNGEZONDEN MEDEDEFJTNTGPV I ;VOOP y.'Weiriiq M.V.DOUWE EGBERTS TABAKS- FAB Rl E KEN kselpJjn) TER NEUZENSCHE COURANT Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige landen 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdaqavond. VERKEERSVERBETERING SL-HOLLANDSCHE EN ZEEUWSCHE EILANDEN EN WEST-BRABANT. De voorzitter van den Bond van bedrijfs- autohouders in Nederland, de heer A. J. ten Hope, heeft Maandag te Rotterdam geinstal- teerd het comity voor verkeersverbetering ▼an en naar de Zuid-Hollandsohe en Zeeuw- ache eilanden en West-Brabant. In het comit6 hebben zitting burgemeesters nit W. Brabant en de Z.-Hollandsche eilan den, en voorts uit Schouwen en Duiveland: S. J. Gast, voorzitter van de Vereeniging voor verkeersbelangen Schouwen-Duiveland te Duivendijke; S. Hage, burgemeester van Bruinisse, voorzitter van de Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen van Schouwen en Duiveland; Joh. Hoogeboom, secretaris van de Vereeniging voor Verkeersbelangen Sehouwen-Duiveland te Renesse; verder leden ▼an Prov. Staten van Zuid-Holland en Bra bant. Het comity besloot, alsnog te verzoeken •en vertegenwoordiger aan te wijzen om zit ting te nemen in het eomitS, aan den A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland, de Kon. Nederl. Automobielclub, de Kon. Nederl. Motorwielrrjders Vereeniging, de Kamers van Koophandel en Pabrieken voor Rotterdam te Rotterdam, voor de Beneden-Maas te Vlaar- dingen, voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht, voor de Zeeuwsche eilanden te Mlddelburg en voor Westelijk Noord-Brabant te Breda. POSTERIJEN, TELERAFIE EN TELEFONIE. De diensten der posterijen, telegrafie en telefonie hebben over de maand December 1928 opgebracht resp. f 4.280.403, 565.702 en 1.149.492 tegen 4.642.521, 553.291 en f 1.112.164 over dezelfde maand van het vorige jaar. In totaal bedroeg de opbrengst over 1928 resp. 46.774.878, f 7.723.927 en 22.833.077, tegen 48.669.326, 6.965.713 en 21.212.721 in 1927, terwijl de raming over 1928 beliep resp. 44.613.350, 6.866.000 en 21.884.000, Bp een gelijkmatige verdeeling over de maanden van het jaar van ongelijk vloeiende inkomsten, zou de opbrengst over December hebben bedragen resp. f 4.491.181, 578.843 en 1.855.277. ROODVONK TE MAASTRICHT. Qmtrent de te Maastricht heersohende roodvonk wordt nog gemeld, dat het totaal aantal patienten, in het hospitaal verpleegd, thans 67 bedraagt. Het grootste aantal patienten zijn kinde- ren, hoewel ook volwassenen, o.a. een dokter en eenige verpleegsters, in behandeling zijn. De ziekte heeft echter een goedaardig karak- ter. Tot nu toe is nog slechts een kind over- leden. De ourgemeester heeft bioscoopvoor- stellingen voor kinderen tot nader order af- gelast. een millioen dollar aan het Leger des Heils in Amerika geschonken, welk fonds een jaarlijksch inkomen van 50.000 dollar zal ver- zekeren. De goedkeuring van het pact van Kellogg tot uitbanning van den oorlog door den Amerikaanschen Senaat is, schrijft de N. R. Crt., een gebeurtenis, Vooral omdat slechts 66n senator ten slotte ertegen gestemd heeft. Men kan nu zeggen, dat het pact daarmee voor de heele wereld in behouden haven is. Zoodra de Vereenigde Staten het geratificeerd hebben (Coolidge hoopt, dat het nog v66r het verstrijken van zijn presidentieelen ambts- termijn mogelijk zal zijn) zal geen der mo- gendheden die het oorspronkelijke stuk on- derteekend hebben, er zich bp aan te willen sluiten, meer achter kunnen blijven zonder zich tegenover de overige wereld tot uitbijter te maken. De pogingen van Amerikaansche zijde om in het stuk punten van voorbehoud op te nemen, zijn gelukkig mislukt. Slechts heeft senator Borah Dinsdag het rapport van de commissie voor buitenlandsche zaken voor- gelezen, waarin werd uiteengezet hoe men het pact diende te interpreteeren. Amerika's recht tot zelfverdediging en de Monroeleer worden er niet door aangetast. Engeland, Frankrijk en Duitschland hebben in de diplomatieke correspondentie dergelijke slagen om htm arm gehouden, in verband met Hoe het zij, Engeland heeft er bijtijds voor gezorgdaan de Indisch-Afgaansche grens de geduchtste luchtmacht samen te trekken die daar ooit gelegen heeft en is voorbereid op verdediging van den Khyber-pas uit de lucht. Maar geduchtiger dan deze macht is de luchtmacht in TUNNEL ONDER DE SCHELDE BIJ ANTWERPEN. De ministerraad heeft Maandagmiddag een wetsontwerp goedgekeurd, dat ten doel heeft de vorming van een intercommunale en inter- provinciale maatsohappij, die bij Antwerpen een tunnel onder de Schelde zal bouwen en aan den linkeroever der rivier de bij den tun nel gelegen terreinen zal exploiteeren. De maatsohappij zal een kapitaal hebben van 500 millioen francs. GROOTE SCHENKING AAN HET LEGER DES HEILS. John D. Rockefeller Jr. heeft een fonds van de verplichtingen van Geneve, bijzondere ge- bieden, garantie-tractaten en het recht tot zelfverdediging, maar al deze opmerkingen staan in margine en de tekt van het pact is ongerept gebleven. President Coolidge heeft vlak voor de aan- neming nog een vriendelijk commentaar op het pact geleverd door te zeggen, dat hij de aanneming ervan als ,,de grootste politieke gebeurtenis van zijn presidentschap" zou be- schouwen. Amerika staat van heeler harte achter het pact en herhaaldelijk is in het licht gesteld, welke groote zedelijke beteekenis dit moet hebben, wanneer in den een of anderen hoek van de wereld een staat oorlogzuchtige bedoe- lingen mocht toonen. DE AMERIKAANSCHE FINANCIeELE D^sKUNDIGEN. Met de keuze van de Amerikanen die in de commissie der financieele deskundigen aan de regeling van het herstelvraagstuk mee zullen werken, is een goede greep gedaan. Men wist reeds, dat Owen Young een van hen zou zijn en was daar in Europa mee ingenomen. Hij door B. M. BOWER. Vervolg. 20) Sedert hij het avontuurlijk tijdperk van de rose schortjes achter den ruq had, was het zingen van liedjes om anderen genoe- gen te doen, evengoed een deel van Buds leven geworden als rijden en met lasso werpen, of eten en slapen. Hij had altijd gezongen of gespeeld of gedanst, wan neer men er hem maar om gevraagd had; hij had zonder tegenspraak zijn moeders stelregel aangenomen, dat het onvrien- delijk en onwelopgevoed was iets te wei- geren, als men iets waarlijk goed ver- stond, omdat er in de veefokkerijen wei- nig amusementen voor de menschen waren en nog minder menschen, die iets tot de vroolijkheid konden bij brenqen. Zelfs op de universiteit moest hij altijd neqerliedjes en Iersche liedjes en minneliedjes zinqen. en zijn repertoire scheen wel eindeloos te zijn, zoodat, als men er op aandronq hij wel kon zingen van den avond tot den morgen, als zijn stem het tenminste kon uithouden. 'Hen zat met zijn qroote knokiqe ban- den slap over zijn knieen neer hanqend en luisterde, terwijl hij Bud al maar aan- staarde; hij lachte wezenloos als een lied geeindigd was, liet zijn adamsappel op en neer gaan en luisterde weer even qre- tig naar een volgend lied. De anderen vergaten zelfs zich vroolijk te maken over Hen, ze noemden oude geliefkoosde lied jes en nieuwe, hoorden ze onverbeterlijk zingen en vroegen steeds om meer. Te middernacht blies Bud op zijn geblaarde vingertoppen en schudde de guitaar zacht- jes onderste boven. „Ik geloof, dat dit al de muziek is, die er vanavond in dit vervloekte ding zit," zeide hij treurig. „Zij is geheel afgeloo- pen, en ik kan haar vanavond niet meer opwinden; zij qeeft er de brui van." „Hi, hi!" Hen grinnikte zenuwachtig, alsof hij de grap beqreep. Hij maakte zijn mond dicht en zuchtte diep, als iemand, die juist uit een bedwelminq ontwaakt. Van nu af voigde Hen Bud als een trouwe hond en vond noq tijd tusschen zijn stalkarweitjes in om zijn paarden Stopper en Smoky en Sunfish te verzor- qen, als waren het je reinste luxepaarden. Iederen dag liet hij ze naar het hek van de weide komen voor het handjevol graan dat hij stil voor ze weqgapte en het was een genot om te zien hoe mooi qlimmend ze waren. ,,Hen heeft jou met je paarden en al in zijn bescherminq qenomen, lijkt het wel", merkte Dirk op zekeren daq op. ter wijl zij samen reden, en hij vergoelijkte deze bewerinq eeniqszins door er bij te voegen, dat al had hij nu wel niet zooveel verstand als dat hij hebben moest. hii todi best te vertrouwen was. „Ik geloof, dat hij de zorq voor je paarden op zich heeft genomen. Heb je het hem gezegd om het te doen?" Bud had wat heimwee en zat aan ziin huis te denken en hieruit opqeschrikt keek hij hem vraqend aan. ,,Neen, ik heb hem niets gezegd." is de man die v66r Parker Gilbert korten tijd agent-generaal voor de herstelbetalingen is geweest en ook in de eerste commissie onder Dawes heeft gezeten. Hij is dus volkomen met het heele vraagstuk vertrouwd. Maar de groote verrassing was, dat de bankier J. Pierpont Morgan bereid is gevonden, naast hem zitting te nemen. Dit doet voorzien, dat de twee voornaamste Amerikaansche deskun digen (er is nog een derde plaatsvervangend lid, Perkins) in de commissie een belangrijke rol zullen spelen. Pierpont Morgan is het hoofd van de groot ste Amerikaansohe firma voor de uitgifte van buitenlandsche leeningen. Meer dan iemand kan hij beoordeelen, in hoe ver de Amerikaan sohe beurs zal kunnen en willen meewerken aan een commercialisatie van de Duitsche obligaties. Zulk een hulp moet dus voor de commissie de grootste constructieve waarde hebben. Van Engelscihe zijde acht men het een gunstdge omstandigheid, dat een der Brit- sche leden Lord Revelstoke ook het hoofd is van een groote bankiersfirma die zich met uitgifte van leeningen bezig houdt. De commissie zal haar werk daarom onder de beste auspicien beginnen. Zeker is, dat indien zij er niet in slaagt althans een ge- deelte vein de Duitsche schuld te mobiliseeren en Frankrijk aan de contante som te helpen, die het dit jaar voor de aflossing van de „kauwgom"-sohuld aan Amerika noodig heeft, niemand daarvoor een weg zal kunnen wijzen. Aan haar welslagen mag men intussehen niet wanhopen, omdat iedereen overtuigd is, welke groote politieke belangen er bij een bevredi- gende regeling op het spel staan. Dinsdagmiddag is te Goes eene algemeene vergadering gehouden van de afdeeling Zee- land van het Nederlandsch Trekpaarden Stamboek, onder voorzitterschap van den heer H. A. Hanken. De vergadering werd bijgewoond door den voorzitter en den secre taris van het hoofdbestuur, de heeren Van Vredenburch en De Vries. De voorzitter meende, dat er eenige ver- betering is ontstaan voor de fokkers van het zware paard, al zijn de prijzen wat laag. Aan het jaarverslag ontleenen wij, dat 1928 voor de fokkers zoo mogelijk nog ongunsti- ger was dan 1927. Vooral voor de hengsten- fokkers en niet minder ook voor de gewone hengsthouderij was 1928 een fataal jaar. Een regelmatig onderzoek naar de fok- waarde van de hengsten zou merkwaardige feiten aan het licht brengen, waaruit zou blij- ken, dat meerdere z.g. oudere hengsten, waar- onder zelfs voor drie jaar goedgekeurden, voor de fokkerij van zeer weinig waarde zijn. Een proef tot zulk een onderzoek is door den secretaris begonnen. Er werden 35 hengsten, 491 merries en 1800 veulens ingeschreven. Over den gezondheidstoestand van de paar den kwamen het bestuur geen bijzondere opmerkingen ter oore. De gunstige beoor- deeling van de nationale tentoonstelling gaf helaas den fokkers geen gunstige resultaten. Gelukkig wordt het genoemd, dat de geweste- lijke keuringen zich konden handhaven. Het ledental verminderde met ruim 50. Vervolgens heeft de heer Lako het verslag van de keuringen van hengsten met afstam- melingen uitgebracht. Bij de behandeling van de agenda voor de algemeene vergadering van het stamboek kwam de kwestie der wederzijdsche erken- ning ter sprake. De heer De Vries, algemeen secretaris, deelde mede, dat het Nederlandsche en Duit sche stamboek daarover met het Belgische in onderhandeling is en dat begin Maart te Brussel een conference plaats zal hebben. De algemeene vergadering zal dan ten deze ver- moedelijk voor een beslissing worden gesteld. Tot vierde commissaris in het hoofdbestuur werd gekozen de heer H. J. Aernaudts te Sluis, tot plaatsvervangers de heeren P. Dek- ker, J. J. Geluk, R. Sturm en P. A. Stallaert. Tot afgevaardigden naar de algemeene ver- i gadering de heeren A. van Hootegem en Fr. Dekker, tot plaatsvervanger de heer I. de Feijter. Bij de rondvraag werd er met klem op aan- gedrongen de centrale keuring weer als vroe- ger in het voorjaar te houden en ook de voor zitter meende, dat de proef met de najaars- keuring mislukt is. Tenslotte hield de heer Lako een rede, waarin hij de wijze van optre- den van het nieuwe Zeeuwsch-Belgische stam boek sterk beeritiseerde. LEVEND VERBRAND. Woensdagmorgen is de 93jarige alleen wo- nende weduwe W. te Bemelen bij Maastricht, levend verbrand. De oude vrouw is gewoon 's morgens een petroleumkachel aan te ste- ken. Haar kleeren hebben daarbij vlam ge- vat. Men vond haar verkoolde lijk op straat voor de deur liggen. IN EEN SNEEUWSTORM. Woensdagnacht is de geladen motorboot Ondememing van Oud-Vossemeer voor Wemel- dinge op de Oosterschelde in een sneeuw- storm geraakt. Door de hooge zeeen stopte de motor, waarna het schip hulpeloos ronddreef. Op de noodseinen is de bergingssleepboot Jeannot van Hoogenboezem en v. d. Tak's bergingsbedrijf uitgevaren, die na veel moeite de motorboot behouden te Wemeldinge heeft weten te brengen. EEN GOEDE VANGST. Een Medemblikker visscher achtte zijn net- ten, welke door de vorst in zee waren geble ven, verloren; door den dooi kon hij er Woens dag bij komen en bleken zij onbeschadigd te zijn. Hij kon bovendien een vangst van 10.000 haringen ophalen. SCHAPEN OP HET IJS. Toen Dinsdagmorgen een koppel van 35 scha- pen van d'en heer Beets uit Midden-Reemster naar de maikt weid gedreven, sprong een der schapen op het ijs. Alle 34 andere schapen volgden, zoodat weldra de heele kudde over het ijs wandelde, met het gevolg, dat een groot aantal schapen in het water terecht kwam. Vier schapen verdronken, doch slechts van drie kon het cadaver gevonden worden. De twee drijvers, die huh best deden de schapen weer op den wal te krijgen, sprongen eveneens op het ijs en zakten er beiden door. Zij konden echter door de omstanders worden gered. BRAND IN EEN SCHOOL. Dinsdagochtend is tijdens d'e schooluren brand uitgebroken in de openbare lagere school te Medemblik, in welk gebouw tevens de school met den Bijbel is gevestigd. De scho lieren in een der bovenlokalen hoorden onder een kast een knal. Tegelijkertijd kwamen van onder de kast rookwolkjes te voorschijn. Het bleek, dat er vuur aanwezig was tusschen het plafond, dat met zeegras is opgervuld'. Hoe het vuur daar is gekomen is tot dusverre een raad- sel. In allerijl werden de kinderen naar huis gestuurd en de lokalen ontruimd. De nieuwe brandspuit bleek geheel onklaar, wjfarom de oude spuit werd gehaald. Daarmede werd' het vuur aangetast. Het blusschen ging moeilijk door de besloten plaats, waar zich het vuur ontwikkelde. De waterschade is aanzienlijk. I De knal dien de kinderen hoorden werd ver- oorzaakt, naar ons nog werd medegedeeld, door het springen van het plafond. Een gezelschap van zeven Markers bestaande uit bakkers en bakkersgezellen, is Woensdag- avond nauwelijks aan den verdrinkingsdood ontkomem Door den plotselingen dooi en h wassende water is het ijs, rondom Marken, FRIS0-BMI gebroken, zoodat alle verkeer met den vasten wal gestremd is. Op het eiland bleek plotse- ling dat de hoeveelheid' gist en meel opge- teerd was, zoodat er formeel broodgebiek heerschte. Ondanks de hachelijkheid van een dergelijke ondememing, besloot een zevental ingezetenen van Marken den overtocht te wagen. Van schots op schots springende, bereikten zij ook werkelijk Monnikendam. Gedurende hun ver- blijf aldaar trad de eb in en toen zij op den terugtocht waren bemerkten zij op giooten afstand van het eiland niet verder te kunnen. Tot hun ontzetting zagen zij zich op den grooten schots in N.O. richting naai1 open zee driven. Door langdurig schreeuwen wisten zij eindelijk de aandacht van de in ongerustheid verkeerende eilanders te trekken. Een vlet werd bemand en na een gevaarlij- ken tocht temidden van de drijvende scho use' wist men de ge'isoleerde Markers «an wal te brengen. Gelukkig was het weer helder, daar zij bij mist zeker verloren waren geweest. DE 7000 VOOR NEEL. Over de som gelds die eenige/! tijd geleden door een schildersjongmaatje in een, onbe- woond huis te Alkmaar werd gevonden met als eenige aanduiding „Voor Neel", is thans tus schen den vinder en den erfgenaam overeen- stemming beredkt. Zooals wij destijds mee- deelden, had de vinder geeischt dat de schat van ruim 70CO als „gevonden scliat" zou worden beschouwd, terwijl de erfgenaam van de familie Coiner, die het laatst het huis be- woonde, de heer De Bruin te Rotteixiani, het geld als hem toeibehoorende beschouwde. De kwestie kwam in den gemeenteraad van All - maar, waar B. en W. voorstelden het geld aan den heer De Bruin uit te keeren. De stemmen staakten toen en de meening werd geopperd, dat aan de kwestie een e'nd zou komen, als de heer De B. den vinder een behoorlijk vin- dersloon gaf. Thans wordt ons medegedeeld, dat de vin der f 500 heeft ontvangen en zich daarmee te- vreden heeft verklaard, zoodat aan de uitkee- ring van den schat aan den heer De nu niets meer in den weg staat. (N. R. Crt.) „Het is mij best, ik geloof je wel", zeide Dirk hierop. „Je bent er niet een om er alles maar uit te Happen. Ik mag dat wel in een kerel. Een man is nog nooit in moeilijkheden geraakt door zijn mond te houden; maar er zijn er heel wat, die door hun gepraat er in gedraaid zijn. Ik voor mij. ik heb niets stil te houden." Bud wierp van terzijde een vragenden blik op hem, dien Dirk opving, terwijl hij grijnslachte. ,,Je bent hier nu al een maand en je hebt nog niets verteld, noch vanwaar fe komt, noch van je leven voordat je dien stier hebt gevangen en vastgebonden. Je hebt gezegd, dat je uit de veestreken komt en je denkt, dat je daarmee aan onze nieuwsgierigheid voldaan hebt. Maar dat is een bliksemsgroot stuk land dat vee- land. Dat loopt van Canada tct aan Mexi co en van den graangordel tot aan de Stille Zuidzee, het zal tenminste niet veel schelen. Daar tusschen in ligt ook Jack- sons Hole en nog een heele boel meer land." Hij streek zijn snor op zij en spoog zorgvuldig in het zand. ,,Ik ben altijd tot hulD bereid en vooral voor een ionqen ke rel, die het spel zoo weet te spelen. zooals jij het gespeeld hebt. Bud. Meestal", voeg- de hij er als terloops bij: ..dracien zii hun brandmerk maar al te duidelijk. Of zij trekken hun hoed diep in de ooqen en kij- ken iedereen kwaad aan, of zij zijn maar al te gauw klaar om te liegen als het hen- zelf aangaat. Je gaat op een aardiqe ma- nier met de jongens om maar je hebt nog aan qeen van alien verteld waar je vandaan kwam en waarom je hier bent; geen woord heb je noq gesproken." ,,Ik ben hier omdat ik hier ben", zonq Bud zachtjes, met iets vastberadens in zijn oog, zelfs terwijl hij tegen Dirk lachte. „Ja, dat weet ik dat heb je ook den eersten avond gezongen, dat je hier was en toen heb je aldoor den baas aangeke- ken, zoolanq als je dat zonq", viel Dirk hem in de rede, terwijl hij sluw lachte. „A1 de jonqens hebben dat ook opcjelet, en Bart ook, want die sliep niet. Maar je weet je wel mooi voor te doen, Bud. Ik vermoed", en hij kwam wat dichter bij om hem vertrouweliik iets te voorsoellen: ,,dat je proeftijd is afqeloopen; als ik het qoed begrepen heb. is de baas van plan je loon te verhoogen." iHij keek Bud onderzoekend aan. Op eens ontwaakte in Bud de zelfbeheer- schinq van den kleinen Buddy van vroe- qer. Zijn qedachten qinqen weer teruq naar den daq toen hij den Indiaan be- spied had, terwijl deze naar de rivier te- ruaoalopoeerde en hii soottend oelachen had. omdat de Indiaan klaarblijkelijk ver- wacht had. dat hij hem tot het kreupel- hout vervolqen zou. Dirk Tracy had in 't geheel niets van den Indiaan, ook had zijn verward qevlei niets te maken met een vluchtenden vijand; toch was het dui'deli'k crenoeg. dat hij op een slinksche wijze Buds vertrou wen trachtte te winnen en daarom keek Bud strak voor zich en zeide niets. Hij herinnerde zich niet, dat hij juist dat liedje op dien eersten avond op de Hoefijzer-hoeve gezonqen had en ook niet, dat hij den baas bijzonder had aange- keken terwijl hij zonq. Best moqelijk. dat hij het gedaan had, dacht hij; hij had het eene liedje voor, het andere na oezongen dien avond, vier uur achter elkaar, en tenzij hij met gesloten oogen speelde, TNGEZONDEN MEDEDEELINGEN. moest hij toch ergens naar kijken. Dat het door iedereen daar als een dui'delijke wenk zou opgevat zijn om geen vragen te doen, kwam hem wel wat heel ver getrokken voor. Hij begreep ook niet waarom Dirk hem een compliment moest maken, omdat hij zijn mond hield, of hem een gladderik moest noemen. Hij wist niet eens, dat hij maar op proef was. behalve dat hij mis- schien eerst zijn handiqheid in het omga :n met de koeien had moeten toonen. Hij zag ook volstrekt niet in. waarom de baas hem opeens verhoogen" zou Tot nu toe had hij niets meer qedaan dan de rest van de jongens, behalve als het op het lasso-werpen aankwam en hij met Stopper geroepen werd om zich daarin te onder- scheiden, omdat hij nooit miste. Zestig dollars per maand was goed betaald. hij verwachtte niets meer. Dirk had hem tenminste een goeden raad gegeven, overwoog hij bij zichzelf en dien zou hij maar dadelijk opvolqen. Dirk had gezegd, dat men nooit in moei- lijkheid kwam. als men maar zijn mond hield. Bud hield den zijne voor een half uur gesloten, maar toen hij hem weer opende, bedierf hij al het goede, dat hij door zijn stilzwijgen gewonnen had. ,,Waar gaat dat spoor heen, dat daar ginds over dien bergrug loopt?" vroeg hij: ,,het lijkt wel het spoor van een kudde te zijn. Is er ook nog grasland aan de andere zijde van de bergen?" Dirk gunde zich eerst den tijd om een versche pruim tabak te nemen, voordat hij antwoordde. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1