ALGEHEEH NIEUVKS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8321 Woensdag 9 Januari 1929. 69e Jaargang, Eerste Blad. Gow-boy, ASOIIEHENTSPRIJS: B I N N E N L AND. BUITENLAND. PKUILL1TQN, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN, De winter is in -t land boudt ASPIRIN by de band TER n—- CO U RANT. u Tor Kl»ii7on fr nor nn^t f I &U D6r 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar VW BdSa™" Am/n'kf fTll o"5«"u»"5WO per 3 m,a„d«p per pos. - Aboppen.ep.en voor he. bui.eelapd alleep b.i voorpl.be.alipp, Dit blad verscbijnt iederen Maandaq-, Woensdap- en Vnjdaqavond.- IIET JUBILEUM VAN DE KONINGIN-MOEDER. Dinsdagochtend hee-ft de Koningin-Moeder in partieuliere audientie ontvangen mevrouw KleijkampHaagen Snnt, vergezeld doer a 10011, den heer C. Kleijkamp, ter overhand g n ▼an het portret van Prinses Jukana, gescml- derd door W. B. Thokn en aangeboden door de leden, directie en commissarissen der Ko- ninklijke Kunstzaal Kleijkamp. De Koningin-Moeder, die de uitvoenng en de gelijkenis van het portret zeer bewonderde, be tuigde haar groote ingenomendhe.d mot d,. geschenk en droeg de directie der Konmklrjke Kunstzaal Kleijkamp op, den leden u t naai «„aam hartelijk dank te zeggen. Met de versiering van de Groote Kerk, met het oog op de muziekuitvoering van Bonder- dag, is een begin gemaakt. Een commissie uit het comite, bestaande uit de heeren Van Mas- ten.broeck, Snel, Sommer, Teunissen en v. d Kelm, heeft de zorg daarvoor op z ch genornen. Deze uitvoering wordt te 8,30 zoowel ovei Hilversum als over Huizen per rad.o u.tge- aonden. Zooals bereids is meegedeeld zal te 7,30 een Inisterbijeenkomst plaats hebben in de Ned. Herv. Kerk. HULDIGING VAN H. M. DE KONINGIN- MOEDER. Maandagmiddag werd ten Paleize Voorhout aangeboden het nationale geschenk van de Nederlandsche vrouwen en van de geschenken uit Indie, de Koningin-Moeder ter gelegen- heid van haar jubileum vereerd. Om 4% uur kwam de Koningin-Moeder met groot gevolg en vergezeld door de Koningin, den Prins der Nederlanden en Prinses Juliana de zaal binnen en begroette de eere-presidente, echtgenoote van den voorzitter der Eerste Kamer, de presidente mevr. Van Leeuwen en mevr. Koningsberger, echtgenoote van den Minister van Kolonien, met freule De Graeff, dochter van den gouvemeur-generaal, als- mede alle aanwezige dames. Onmiddellijk daarna bood mevrouw Van Eeeuwen geb. Waller, echtgenoote van den oud-vice-president van den Raad van State, het geschenk aan, waarbij zij de volgende toe- •praak hleld: Majesteit, Ons Comit<5 en de vertegenwoordigsters van de Comity's uit alle provincies brengen aller- eerst Uwe Majesteit eerbiedig dank voor de gelegenheid, haar geschonken, heden in zoo grooten getale tot U te komen. Wjj prijzen ons gelukkig, de tolk te mogen zijn van honderdduizenden Nederlandsche vrouwen, die U hulde brengen op den dag waarop het vijftlg jaren geleden is, sedert zij het voorrecht kregen Uwe Majesteit als Ne derlandsche in haar midden te zien. Wij verheugen ons, dat U dezen datum ge- kozen heeft om U te huldigen, omdat wij daar- door bevestigd zien, dat ook Uwe Majesteit rich gelukkig heeft gevoeld te midden van de steeds toenemende liefde en eerbied van het Nederlandsche volk en in het bijzonder van de Nederlandsche vrouw, want haar is U geweest een lichtend voorbeeld van het oogenblik af, dat U als jonge gemalin van onzen Koning Uw nieuwe vaderland betrad. Wij weten, hoe U den Koning tot steun is geweest in lief en in leed. En later, terwijl de moeilijke en inspannende taak van de waameming van het Koninklijk gezag U op de schouders was gelegd waar- voor beter tot oordeelen bevoegden dan wij U hulde hebben gebracht hebben wij gezien, hoe U de jeugd geleid heeft van onze geliefde Koningin en hoe U in haar de kiemen heeft gelegd voor de kostbare deugden die Uwe Koninklijke Dochter thans sieren. Daarna zagen wij U terugtreden om de jonge Koningin in het voile licht te plaatsen. Van toen af aan voerde U den titel van Koningin-Moeder en wij beschouwden U tevens als Moeder van ons groote huisgezin, het Nederlandsche volk. Evenals een moeder hare kinderen begrijpt en met warme, liefdevolle belangstelling haar leven en arbeid volgt, zoo heeft Uwe Majesteit ons alien begrepen en Uw geheele persoon gegeven om zich te verdiepen in hetgeen ons ter harte gaat. Zoowel zij, die zich wij den aan de taak van haar huisgezin als anderen, die in philantropi- schen- of in maatschappelijken arbeid of in de beoefening van kunst of wetenschap haar levensdoel vonden, zij alien hadden Uwe war me belangstelling en werden menigmaal met raad en daad door U gesteund. i Is het dan wonder, dat wij ons verheugen, U heden te mogen danken en huldigen U zult in het kastje, dat ons huldeblijk be- geleidt, de handteekeningen en namen vmden I van alle deelneemsters en het zal U blijken, dat het niet alleen zijn namen van de vrouwen die wonen in Nederland. Ook namen deel de vrouwen in Ned. Oost-Indie, afgescheiden van hare deelname aan de geschenken, die Uwe Majesteit zoo aanstonds zullen worden aange boden. U zult er verder in vinden de namen van de vrouwen uit Suriname, uit Curacao en van haar, die van Nederlandschen stam zijnde, verblijf houden in het buitenland, zoowel in Europa, als in Noord- en Zuid-Amerika, in Azie en Afrika. Ieder weet, dat voor Uwe Majesteit het geven grooter vreugde is "dan het ontvangen en wij hielden rekening met Uwen wensch om slechts een gedeelte van het huldeblijk te ge- bruiken voor een persoonlijk geschenk en wij veroorloven ons, Uwe Majesteit het overgroote deel aan te bieden om daarmede volgens Uw verlangen wel te doen aan anderen. Ons per soonlijk geschenk zult U vinden in Uw Paleis te Soestdijk, waar wij mochten aanbrengen een aanleg voor electrisch licht, verwarming en kracht en voor de Witte Zaal, waar Uwe Majesteit dagelijks Hare maaltijden gebruikt, mochten wij een tapijt doen vervaardigen en de meubelbekleeding en de gordijnen daarmede in harmonie brengen. Het is onze vurige wensch, dat het Uwe Majesteit gegeven moge zijn, nog een reeks van jaren in ons midden te blijven en wanneer u dan des zomers uw buitenverblijf bewoont, zult u aldaar vinden de blijvende herinnering aan de dankbaarheid voor uw liefde en toe- wijding aan het Nederlandsche volk betoond en voor uw Koninklijk voorbeeld onder alle levensomstandigheden aan de Nederlandsche vrouwen gegeven." De Koningin-Moeder, het geschenk aanvaar- dende, dankte daarvoor met de volgende woor- den: „Mevrouw, Dankbaarheid aan God vervult heden mijn hart, waar ik mij gedragen gevoel door de liefde van zoovelen. De weemoed, die natuur- lijk ook mijn ziel beweegt, wordt overstemd door een gevoel van groot geluk. Ik ben trotsch en vol vreugde, nu ik den dag mag herdenken, waarop ik een halve eeuw geleden door mijn huwelijk Nederlandsche werd. Ik zoude heden alien Nederlandschen vrouwen willen zeggen, hoe mijn liefde en warme be langstelling tot haar uitgaat en hoe ik van harte deel in haar lief en leed. U hebt mij ontroerd door de schoone en gevoelvolle woor- den, die u uit naam van tallooze Nederland sche vrouwen tot mij hebt gericht; innig dank ik u daarvoor. Diep getroffen ben ik, dat de Nederlandsche vrouwen in ons vaderland met hare zusters in Oost en West, in het buitenland, zelfs in an- dere werelddeelen mij een stoffelijk blijk heb ben willen geven van aanhankelijkheid en liefde. De lijsten met de namen der geefsters zijn mij een kostbaar bezit. U maakt mij over- gelukkig door mij met dit zoo aanzienlijk geld- geschenk in staat te stellen, wel te doen en het prachtige geschenk, voor mij persoonlijk bestemd, niet alien in mijn eetzaal, maar in het geheele paleis van Soestdijk, zal mij aldaar iederen dag spreken van de groote liefde en toewijding der Nederlandsche vrouwen en mij herinneren aan dit voor mij zoo gelukkige uur. U alien, hier aanwezig, u, leden van het hoofdeomite en u, vertegenwoord'gsters uit alle provincies van Nederland, verzoek ik met aan- drang om straks in het eigen land, in Oost en West, in het buitenland, aan alle Nederland sche vrouwen mijn meest innigen dank te be- tuigen. Moge het mij gegeven zijn om tot het emde van mijn leven getuige te zijn van vrede en voorspoed in ons geliefd vaderland! Hierop werden de geschenken uit Indie, welke achter in de zaal stonden opgesteld op dezelfde wijze als zij, v66r verzending naar Nederland werden bezichtigd, door mevrouw Koningsberger aan de Koningin-Moeder aan geboden met een toespraak, die door H. M. beantwoord werd. Na de aanbieding werd de fraaie kast, be- vattende de handteekeningen van degenen die bijdroegen, door de Koninklijke Familie nader bezichtigd en onderhielden de Vorstelijke per- sonen zich tot half zes met alle dames van het hoofdeomite en vertegenwoordigsters uit alle provincien. In de nevenzaal was een buffet aangericht voor het aanbieden van thee en ververschin- gen. De som ter beschikking van de Koningin- Moeder gesteld voor philantropische doelein- den, namens de Nederlandsche vrouwen, be- draagt na aftrek van alle andere geschenken 175.000. De bijdrage uit Ned.-Indie verkre- gen, bedraagt f 110.000. DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN. Het referendum voor de vaststelling van de eerste acht plaatsen der candidatenlijsten van de vrijzinnig-democratische lijst, die in alle kieskringen door dezelfde personen in de zelfde volgorde zullen worden bezet, heeft den navolgenden uitslag opgeleverd: 1. Mr. H. P. Marchant te Scheveningen, 2 mr. P. J. Oud te 's Gravemhage, 3. mevrouw mr. BakkerNort te Groningen, 4, Th. M. Ketelaar te Amsterdam, 5. F. E. H. Ebels te Nieuw-Beerta, 6. mr. A. M. Joekes te 's Gra- venhage, 7. mevrouw H. W. B. van Itallie van Embden te Leiden, 8. Klaas de Vries te Amsterdam. De heer Henri van der Putt te Eindhoven heeft zich bereid verklaard een candidatuur voor de vrije lijst te aanvaarden in de kies kringen 's Hertogenbosch, Tilburg, Nijmegen Amhem en Limburg. HET CONFLICT TUSSCHEN BREDA EN DE MEDICI. De Commissaris der Koningin in de provin- cie Noord-Brabant heeft zijn bemiddelmg aan geboden in het nog steeds niet opgeloste con flict tusschen de gemeente Breda en de me- dici. De afdeeling Breda en omstreken van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordermg van de Geneeskunst heeft dit aanbod onmid dellijk aanvaard. EIEREN NAAR ARGENTINE:. Het Tweede Kamerlid, de heer Kortenhorst, heeft aan de ministers van BLnnenlandsch" Zaken en Landbouw en van Buitenlandsche Zaken gevraagd: .1. Is het den ministers bekend, uat Argen tine van plan is een invoerrecht op eieren in te stellen van 15 pet. der waard.e? 2. Zijn de ministers niet van oordeel, dat de Nederlandsche exportbelangen hierdcor ernstig zullen worden geschaad 3. Zijn de ministers bereid stappen te doon ten einde dit gevaar te keeren? ONTVANGER-SMID-RIJW1EL- HERSTELLER. Het Tweede Kamerlid, de heer Fleskens heeft aan den minister van Binnenlandsche za ken en landbouw gevraagd: 1. Is het juist, dat de Regeering geen te men heeft gevonden het vernietigingsrecht toe te passen ten aanzien van de benoeming t ontvanger der gemeente Millingen van een smid en rijwielhersteller, oud 50 jaar, zonder eenige administratieve ontwikkeling 2. Moet, indien de mededeeling,.sub 1 be- doeld, juist is, daaruit worden afgeleid, dat de minister van oordeel is, dat voor de betrekkmg van gemeente-ontvanger eischen van bekwaam- heid wellicht omdat deze in de Gemeente wet niet genoemd zijn en niet in het aanhar. gig ontwerp van wet tot wijziging der G meentewet worden voorgesteld en kennis van administratie niet noodig zijn? BEeEDIGING GOUVERNEUR CURACAO. H.M. de Koningin heeft Maandagochtr. ten paleize Noordeinde ter beeediging als gouverneur van Curasao ontvangen ir. L. Fruytier. DE GRONDWET IN SERVIe OPGEHEVEN. Het aantal landen in Europa waarin zonder parlement of met een gemuilbande volksver- tegenwoordiging geregeerd wordt, is schrijft de N. R. Crt., aan het begin van deze week weer met 66n vermeerderd. Koning Alexander van Zuid-Slavie heeft de grondwet opgeheven, de wetgeving in eigen hand genomen, een nieu we regeering met dictatoriale bevoegdheden benoemd en de Skoepsjtina naar huis ge- stuurd. De Koning heeft dit besluit, dat hem niet licht gevallen kan zijn, toegelicht in een proclamatie aan zijn volk. Hij zegt erin, dat de verwachting op innerlijke steviging van het land niet verwezenlijkt is en dat het staatkun- dige leven zich, integendeel, steeds meer in negatieve richting ontwikkelde. Het parlement werd dermate misbruikt, dat het alien voor- spoedigen arbeid belemmerde en een sta-in- den-weg voor den vooruitgang werd. De partij-hartstochten die er hoogtij vierden, ver- scheurden het land. De koning acht het zijn hoogsten plieht de nationale eenheid te her- stellen. Zijn daad heeft „uitsluitend ten doel zoo spoedig mogelijk een staat en staatsinstel- lingen te vestigen, die met de algemeene be- hoeften van het land het best strooken". Bij dezen opzienbarenden koninklijken staatsgreep wordt men onwillekeurig herin- nerd aan de gedenkwaardige woorden, die de Kroatische boerenleider Steven Raditsj, na den aanslag in de Skoepsjtina op hem, op het ziekbed sprak waarvan hij niet meer zou op- staan. „Groot is het volk, groot is de Koning". Daarmede vertolkte hij toen het vertrouwen van de Kroaten, dat de Koning ten slotte zelf tusschenbeide zou komen, om hun grieven te herstellen. Na de schietpartrj in de Skoep sjtina die de Kroatische boerenpartij van haar twee leiders Steven en Paul Raditsj beroofde, waren de twee partijen, die Kroatie in het parlement vertegenwoordigden, naar Zagreb uitgeweken en hadden de gelofte gedaan, dat zij niet naar Belgrado zouden terugkeeren voor er een nieuwe regeering en een nieuw parle ment waren gekozen, waarvan zij dan natuur- lijk de verleening van autonomie verwachtten. Als de koning thans zegt, dat het herstel van de nationale eenheid zijn hoogste doel is, moet hij zich bewust zijn, dat hem dit niet mogelijk zal zijn, zonder de Kroaten voorgoed te verzoenen. Him oppositie tegen Belgrado en deszelfs regeeringsmethoden is gaandeweg en vooral onder invloed van de politieke moor- den in het parlement in fellen haat veran- derd. Het antagonisme tusschen Serviers en Kroaten heeft zijn wortel in geheel verschil- lende tradities van ras, godsdienst en bescha- ving. Kroatie dat zoo lang onder Oosten- rijksch-Hongaarsch bestuur heeft gestaan, vertegenwoordigt het Westen, Servie den Bal kan. De Kroaten hebben zich vereenzelvigd met Westersche beschaving en vooruitgang. Zij hebben aan de vroegere Donau-monarchie hun vooruitgang te danken. Zij hebben hun steden, kerken en scholen naar Oostenrijksche en Hongaarsche modellen gebouwd. Hun land- bouwbedrijf staat op hooger peil dan in Ser vie. Hun opvattingen over bestuursmethoden verschillen ten eenen male van de Servisehe, die in hun oog nog in half-Turkschen trant regeeren. Zoolang de Kroaten door de Habs- burgers geregeerd werden, hebben zij niet zulk een antipathie gevoeld tegen 't Oostenrijksch- I, Hir OPANJE Weiger namaak en let er op dat op elke tablet Iiet woord „BAYEF<" staat. Prijs75cts door B. M. BOWER. 16) Vervolg. Hij nam een maiskoek in de hand, stak een pakje boterhammen in zijn zak, kuste haar met een blijmoedig gebaar en haast- te zich weg; zijn groote sporen kletterden maar twee maal op den stoep voordat hij naar buiten stapte. Het afscheid van zijn moeder was het eenige waar hij tegenop had gezien en hij was blij, dat het achter den rug was. De oude Hinkebeen rieD hem toen hij voorbij het keukenhuis kwam, strompelde op hem toe en veegde zijn hand aan zijn schort af, voordat hij haar Bud toestak en hem geluk op zijn reis wenschte. Ezra, die bij de gereedschapschuur rondscharrelde, kwam op hem toegestapt, met de oogen van een hond, die door zijn baas naar huis wordt gestuurd. Een goede toekomst en een goede gezondheid wensch ik je, master Buddy", sprak Ezra met trillende stem: ,,dat doe ik. Alles zal nou heel anders worden. maar jij moet veel brieven aan je moeder schrijven, jongen." Bud beloofde het en hij pro- beerde toen gauw van Ezra af te komen. zonder zichzelf te verraden. Hoe kwam het toch, dacht hii. dat iedereen scheen te weten. dat hij ditmaal voor goed weg- ging? Hij had gedacht, dat niemand het zou weten, behalve hijzelf en zijn vader en moeder, en nu deden ze allemaal of ze verwachtten hem nooit terug te zullen zien. Het bracht hem van de wijs en daarom haastte hij zich om de twee pak- paarden los te maken: toen besteeg hij Smoky, het muiskleurige paard, dat hij zelf twee jaar geleden had afgericht. Zijn vader kwam langzaam naar hem toe, met een rechten rug en den qang van iemand die zich meer door een paard, i dan door zijn eiqen beenen heef< laten dragen. Hij stak zijn, in een rijhand- schoen gehulde hand uit, die Bud, nadat hij de leidsels van zijn rechterhand in de linker- had overgenomen, zonder veel warmte drukte. ,,Je hebt goed weer voor de reis, zeide Bob Birnie aarzelend: ,,ik heb je dat nog niet gezegd, mijn jongen, maar als je er eens toe komt je zelf toe te geven dat je een gek bent geweest door op deze wijze je fortuin te willen zoeken, dan kan je er op rekenen, dat de tien duizend dollar voor je klaar liggen, om je op dreef te helpen; ik ben niet van plan mijn plicht tegenover mijn kinderen te verzaken." Bud klemde zijn lippen op elkander, ter wijl hij luisterde. ,,Als u de tienduizend dollar bewaart totdat ze opgeeischt wor den, dan zult u lang rente van ze kunnen trekken," zeide hij. ,,Het wordt warm vandaag. Ik moet voortmaken." Hij nam de leidsels op, wendde zich om, om te zien of de twee paarden wilden volgen en reed weg, lanqs het met diepe sporen doorgroefde pad. dat lanps het water hep tot dfe olaats waar hij indertijd de Utahs had bespied, toen zij hun krijgs- dans uitvoerden op dien nacht, dien hij zich nog zoo goed herinnerde. A1 deden de zoo welbekende plaatsen, die hij voor bij kwam, hem aan, toch bleef hij bij zijn besluit om heen te gaan en zijn fortuin te zoeken op een door hem zelf gebaand pad: om aan niemand hulp te vragen en allerminst aan zijn vader, die hem gezegd had om weg te gaan. HOOFDSTUK VII. Bud dobbzlt over zijn Toekomst. ,,Ik houd 't er voor dat 't er zoo heel erg niet op aan komt waar we terechtko- men, van meer belang is't, wat of wij gaan doen, als we er eenmaal zijn," zeide Bud tot zijn paard Smoky, toen hij op zekeren dag halt hield bij een tweesprong aan den voet van een hooge, vooruitstekende rots- Dunt, die het beain vormde van een lanqe bergketen. ,,Het pad loopt aan twee kan- ten van de rotspunt en leidt naar twee verschillende dalen. 't Is overal veeland, wat zeg jij, Smoky? Welke kant lijkt jou 't beste Smoky klapte een oor naar voren en een naar achteren en sloeq met zijn staart naar een Iastige vlieg. Achter hem wach- ten Sunfish en Stopper met een geduld, dat zij geleerd hadden in de drie weken van aanhoudend voortreizen door een hier en daar ruwe, onvruchtbare landstreek, onder wind en zon en de noodige on- weersbuien. Bud nam een halven dollar uit zijn zak en bezag hem nadenkend, ,,Ze vhegen weg het kan zoo heel lanq niet meer duren of het is uit met eten", merkte hii op. ..Smoky, jij zoudt me wel in den steek Hongaarsche regime als nu tegen het Ser visehe. De Kroaten verwijten den Serviers, om het zoo kort mogelijk te zeggen, dat deze laatsten van de hegemonie welke de Kraten hun tien jaar geleden afstonden, onbehoorlrjk partij hebben getrokken; dat zij dientengevolge de openbare middelen uitsluitend voor de ver- grooting en verfraaiing van Belgrado gebrui- ken en de geheele schade van den oorlog op kosten van anderen herstellen: dat zij niet de minste erkentelijkheid toonen voor hetgeen zij ontvangen hebben. Ambtenaren worden benoemd, niet volgens verdienste, maar omdat zij met den een of anderen minister bevriend zijn. Voor het verkrijgen van een regeerings- contract moet men, zeggen de Kroaten, dik- wijls met steekpenningen werken. In theorie i bestaat er gelijkheid van belastingplicht. In de praktijk komt de Servisehe boer, dank zij de wijze waarop zijn bezittingen geschat wor den, er zeer genadig af en moet Kroatie de zwaarste lasten dragen. A1 die grieven had den de Kroaten ertoe gebracht in de Skoep sjtina dwarsdrijverij toe te passen en de daar uit ontstane felle politieke strijd was de aan- leiding tot de moorden in het parlement, een poging van Servisehe zijde om de Kroaten met Balkan-methoden tot de orde te roepen. De schoten die in de volksvertegenwoordi- ging gelost werden, om den Kroaten den mond te snoeren, hebben het tegendeel be- werkt. De moeilijkheden werden er grooter 1 door, de eischen der Kroaten naar invoering van autonomie steeds dreigender. Het coalitie- kabinet van Korosetsj, dat uit radicalen en democraten bestond en nu van de baan is, ge- raakte over de Kroatische kwestie verdeeld, omdat de democraten v66r ruime concessies aan de Kroaten waren. De Kroatische leiders die niet met de Servisehe partijen wilden con- fereeren, waren bereid te Belgrado te komen om den Koning van raad te dienen. In de audienties die Masjek, de Kroatische leider, met den Koning gehad heeft, bepleitte hij de invoering van den federalen regeeringsvorm met autonomie voor Kroatie, en ontbinding van de Skoepsjtina, Korostesj en de Servisehe partijen waren daar halsstarrig tegen gekant, Nu de koning het heft zich in handen ge nomen heeft, kan het bevreemding wekken, dat juist Korosetsj als minister van verkeers- wezen toch weer in het nieuwe ..koninklijke kabinet" is opgenomen, behalve nog twee andere van de pas afgetreden ministers, Ma- rinkowitsj (buitenlandsche zaken) en gene- raal Hadjitsj (oorlog en marine), welke laat- ste echter geen politieke factor is. Met dat al is de groote omkeer in Kroatie met groote instemming begroet en het is dui- willen laten. Jij zoudt best terug willen gaan; maar je hebt geen kans. Is t „kop" dan gaan we rechts, ik zou 't liever doen, het draait meer naar het noorden." 't Was kop en Bud leunde uit het za- del, raapte zijn geldstuk weer op en Smo ky wendde zijn hoofd om en wierp een verdraagzameri blik op zijn ruiter. Rechts zullen we gaan en we kampee- ren zoodra we goed water en goed gras hebben gevonden. Ik kan jullie drieen nog eens een goed maal geven, voordat we aan een stad komen, en, dat geldt voor me zelf ook. Kom, Smoky, nou niet zoo ongelukkig kijken. Smoky ging verder, het pad volgend, dat om de rotsen heen slingerde en drukte zich dicht tegen den loodrechten wand aan, om te voorkomen dat hij viiftig voet lager in de rivier zou terecht komen. Het was een nieuw land voor hem. Bud had er zelfs nooit een kaart van gezien waar- door hij eenige zekerheid zou hebben ge- kregen omtrent hetgeen hem te wachten stond. De laatste bocht van het mulle, zandige pad, dat van de rivier af boog en recht tusschen twee breede rotsen door naar een schotelvormige vallei voerde, deed hem, in groote verwondering, op- nieuw stilstaan. Van achter een lagen heuvel aan zijn rechterhand. waar de weg zich opnieuw splitste, verried een dun rookwolkje, naar alle waarschijnlijkheid de aanwezig- heid van de een of andere plaats. Verder het dal in hing een lage. bruinachtige wolk, een troeo vee, Bud -nq het m°t een oogopslag. Hij aarzelde. De stad, als het ten minste een stad was, zou wel wachten, maar de kudde allicht niet. En hij moest werk krijgen, anders werd het hongerlijden. Hij keerde om en reed in de richting van de stofwolk; al heel gauw bereikte hij een klein stroompje waar wat qras qroeide, hij hield daar lana qenoeg om de baoaoe van Sunfish af te laden, Smoky te ontzadelen en hen beiden vast te maken, waar zij konden grazen. Stooper werd gezadeld; toen ging hij op zijn icnieen liggen en waschte zijn gezicht, veegde het stof van zijn hoed, maakte zijn lijn los en rolde ze netjes op, knoopte daarna zijn halsdoek los, klopte hem zoo schoon mo gelijk uit en strikte hem toen weer stevig vast. Men zou gezegd hebben, dat hij zich gereed maakte om een meisje te ontmoe- ten; maar de gewoonte om er netjes uit te zien, dateerde nog uit den tijd van de rose schortjes en daarenboven, vuil en stof qaven iemand een gevoel van onbe- hagelijkheid. Toen hij Stopper besteeg en op de stof wolk afging, was hij vol hoop en zeker van zich zelf, want zijn eerlijke oogen zijn onverbeterlijke houding in het zadel. het bruin van zijn gelaat en de vrouwelijke zachtheid van zijn gehandschoende hand, fijnvoelend als die van een musicus, rnoes- ten op iedereen wel een goeden indruk maken. Zijn voornaamste hoop was dat de on- dernemino aebrek aan werkkrachten zou hebben en toen hij dicht genoeg was ge- naderd om de kudde en de drijve^s te on- derscheiden glimlachte hii van voldoening. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1