AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREM d No. 8318 Woensdag 2 Januari 1929 69e faargang Sex* Sow-bey. ABONNfMENTSPRIJS: Springende H&nden nden Kloosterbalsem BINNENLAND. FKtJILLBTOB. BUITENLAND, DE DOODSBEDREIGINGEN TEGEN BORMS. INGEZONDEN MEDEDEELINGBN. ,,Ceen goud zoo goed r d keetfUfro .fSKSS TER UZENSCHE COURANT Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buitefl Ter Neuzen ft. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post j 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2.25 overige landen 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandag-. Woensdag- en Vrijdagavond. HE 1 1ELEFOONVERKEEii MET Zooals reeds vroeger is meegedeeld, zal het radio-teleionisch verkeer met Ned. I»ai£ 8 januari voor het pubiek worden opengesteld. L>e proetgesprekken zullen op 7 januari worden besioten met een Koninklijk woord. De Koningin-Moeder zal dan, des 1 middags omstreeKs 2 uur, spreken met i mevrouw De Graetf, de echtgenoote van den gouverneur-generaal, die namens de vrouwen uit Nederi.-Indie, welke hebben bijgedragen tot het geschenk, dat H. M. bij gelegenheid van haar jubiieum zal woraen aangeboden, verzocht heett, haar gelukwenschen in verband met dit jubi ieum, langs dezen weg aan H. M. te mo- gen overbrengen. Nadat H. M. den wensch te kennen zal hebben gegeven, het gesprek te beeindi- gen, zullen in de ontvangkamer eenige hoofdambtenaren van den P. I\ f.-dienst aan H. M. worden voorgesteld. Vervolgens zal de officieele opening van den nieuwen dienst plaats vinden door den Minister van Waterstaat, in een gesprek met den gouverneur-generaal, waarna Minister Koningsberger de tele- fonische verbinding als eerste Nederland sche burger plech'tig zal inwijden, even- eens door een gesprek te voeren met den gouverneur-generaal, jhr. De Graeff. De gesprekken aan deze zijde zullen worden gevoerd in de studio van het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie te 's-Gravenhage. RADIO-TELEFOONGESPREKKEN VAN HET BELGISCH KROON- PRINSELIJK PAAR MET DE ZWEEDSCHE EN BELGISCHE HOVEN. Vrijdagavond is door middel van de In- dische en Hollandsche radiodiensten een telefoongesprek van een half uut gevoerd tusschen gravin Rethy (prinses Astrid) net haar ouders te Norkoping, Zweden. Daarna werd een verbinding met Brussel tot stand gebracht, waar de koning en de koningin van Belgie en vele anderen van bet paleis uit met graaf en gravin Rethy spraken. De gesprekken liepen zeer vlot en het woord, dat overkwam, was buiten- gewoon duidelijk. Prinses Astrid verklaarde zich zeer in- genomen met de reis. In verband met het bovenstaande ,,Aneta"-telegram kan nog het volgende worden medegedeeld: Voor de gesprekken, welke het Bel- gisch kroonprinselijk paar Vrijdagmiddag voerde, werd gebruik gemaakt van de radio-ontvang en zend-installaties, resp. te Meyendel en te iKootwijk. De gesprek ken werden vervolgens doorgegeven met fewone kabelverbindingen naar Amster dam en vandaar over een vierdraadgelei- der AmsterdamStockholm, welke voor deze gelegenheid was omgeschakeld naar Norkoping, waar de Zweedsche konink- lijke familie zich bevond. Gesproken werd aldaar met een normaal telefoontoestel. prinses Astrid sprak Zweedsch, de Bel- gische kroonprins Engelsch. In Indie werd van het studio uitgesproken. Voor het daarop volgend gesprek met Brussel vond de doorgifte plaats met een door B. M. BOWER. 13) Vervolg. Dien geheelen dag lag Buddy door den spleej: te gluren, vast besioten elke kans, die zich mocht voordoen, waar te nemen. Maar er kwam er geen. De Indianen ble- ven kalm in de schaduw zitten, enkelen sliepen; maar altijd bleven er een paar wakker en ofschoon zij zoo zaten, alsof zij ieder oogenblik zouden indutten, kende Buddy hen te goed am op zoo iets te kun- aen rekenen. 's Avonds kwamen twee In dianen met een kalf aansleepen, dat men in de haast vergeten had mede te nemen en daar zij baldadig het huis in brand ge- stoken hadden, kookten zij het vleesch boven de gloeiende asch, die op sommige plaatsen nog smeulde, daar waar de knoesten in het hout niet zoo gauw vlam hadden gevat. Buddy keek begeerig naar ze en was nieuwsgierig hoe lang het zou duren, eer men van honger stierf. Toen het donker werd, trachtte hij zich goed in te prenten waar de Indianen pre- cies zaten en probeerde te ontdekken of zij een wacht zouden uitzetten, of dat zij zich veilig genoeg waanden om zonder een schildwacht te gaan slapen. Hij had al lang uitgemaakt, dat Schuile-vink het gewone lijn AmsterdamBrussel. Hier werd van een der vertrekken van het pa leis uit gesproken; na de vorstelijke ge sprekken hadden nog eenige gesprekken plaats tusschen officieren van het gevolg, waarbij o.a. bijzonderheden over de Indi- sche reis werden medegedeeld. Een wonder. De Brusselsche bladen maken melding van de telefoongesprekken, welke prins Leopold en prinses Astrid van Bandoeng uit gevoerd hebben met de ouders van de prinses te Norkoping en de Koninklijke familie te Brussel. Ze noemen dit feit een wonder van moderne technici en zeg- gen, dat het gesprek met Brussel zeer dui delijk was. Het prinselijke paar deelde aan koning Albert en koningin Elisabeth uitvoerige bijzonderheden mee over de reeds afgelegde reis en hun verdere plan- nen. Zij verklaarden, opgetogen te zijn over de zeereis, de ontvangst in Neder- landsch-Indie, en het reeds gebrachte be- zoek aan sommige Javaansche steden en interessante plaatsen. DE POLITIEK UIT DEN RADIO-OMROEP. Op Oudejaarsavond heeft de vereeniging van liberale radio-amateurs, naar de N. R. Crt. meldt, den volgenden open brief tot den K. R. O., de N. C. R. V. en de V. A. R. A. gericht ,,Brj dezen hebben wij de eer te uwer ken- nis te brengen, dat de vereeniging van libe rale radio-amateurs (V. L. R. A.) zich d.d. 18 December 1928 opnieuw tot den Minister van Waterstaat gewend heeft met het verzoek, haar voorloopig ten spoedigste de beschikking te geven over eenige zend-uren, totdat na de instelling van den Radio-Raad eene defini- tieve regeling zal zijn getroffen. Onze ver eeniging heeft deze hemieuwde aanvrage ge- daan op grond van het feit, dat bij den huidi- gen toestand het liberale volksdeel nog steeds uitgeschakeld is van den radio-omroep, hoe- wel het thans, evenals de andere groepen over eene eigen omroeporganisatie beschikt, welke blijken de betoonde belangstelling zelf- standig tot uitzending in staat is. Gelijk u bekend is, hadden de liberalen, in afwachting van het instellen van een nationa- len omroep, om die reden nimmer inwilliging van hunnen rechtmatige aanspraken verzocht. Hoewel zij thans, noodgedwongen, niet langer afzijdig kunnen staan, blijven zij nog steeds de voorkeur geven aan 66n algemeenen natio- nalen omroep, overtuigd ook als zij zijn, dat het overgroote deel van de luisteraars afkee- rig staat tegenover de politiek-godsdienstige sectarische omroepen. Zeer gaame zou onze vereeniging bij de an dere omroeporganisaties een laatste openlijke poging ondernemen om in 1929 gezamenlijk aan Nederland een waarlijk nationalen omroep te geven, bij welken alle strijdpunten betref- fende politieke, sociale en religieuze aange- legenheden buiten den omroep worden gehou- den. Een omroep derhalve, welke als die- naar van het algemeen nationaal belang staat boven de strijdvragen der politiek en der levensbeschouwing, de kunstuitingen opvoert tot een peil, onbereikbaar voor de bijzondere omroepen, op wetenschappeljjk gebied de be- geerde neutrale voorlichting geeft en aan de religieuze behoefte voldoet door de uitzending van kerkdiensten, welke niemand krenken en een taak overlaten aan de bijzondere organi- saties. In een zoodanigen nationalen omroep zou uiteraard geen plaats meer zijn voor een zui- ver politieke omroeporganisatie *als de onze doch het bereikte resultaat zou alsdan haar opheffing niet doen betreuren. Mocht echter vrees voor neutraliteit u afwijzend doen staan tegenover deze gedachte, dan zal dit uiter aard bij de vrijzinnigen de laatste aarzeling wegnemen om als een der groote politieke groepen hun deel van den beschikbaren zend- tijd ten voile op te eischen". bevel over den troep had en Schuile-vink was op het oogenblik blijkbaar alleen maar begeerig om zich te goed te doen aan het halfrauwe vleesch. Buddy wou dat hij er in stikte; maar Schuile-vink scheen gewend te zijn groote brokken, zonder te kauwen, naar binnen te slikken, en het maal liep best af. Daarop bromde hij iets tegen iemand in het donker en er kwam beweging in den troep. Buddy knarste op zijn tanden, balde zijn vuist en vloekte, drie keer met steeds stijgende verbeten woede, omdat hij niet zien of hooren kon wat er gebeurde; da- delijk had hij spijt, dat hij zoo gevloekt had, omdat hij bedacht, dat God hem kon hooren. Buddy wist niet altijd wat hij van God moest denken; Hij schonk onver- klaarbare genade en deelde vreemde straffen uit en Zijn wegen waren niet te doorgronden. Buddy vouwde zijn handen en herhaalde al de gebeden, die zijn moe- der hem geleerd had en eindigde met: ,,0, God help ons!", wat hij herinnerde, dat zijn moeder gezegd had, langgeleden op dien tocht, toen zij geen water hadden. Buddy geloofde later, dat God voor overreding gezwicht was en besioten had hem een kans te geven. Er waren nog geen vijf minuten verloopen of een ver verwijderd geruisch groeide aan tot een onverklaarbaar geraas en de wind kwam zoo gierend van de Snowies, dat het hutje er zelfs van schudde en het stof op Buddy neerviel door de balken heen vlak boven zijn hoofd. In 't eerste oogenblik scheen dit een heel ongelukkige omstandigheid, want de Indianen kwamen naar de hut om die als schuilplaats te gebruiken en als DE VRIJDENKERS RADIG-OMROEP- VEREENIGING. Men bericht aan de N. R. Crt., dat boven- genoemde vereeniging een brief heeft gericht aan den Minister van Waterstaat, waarin mel ding wordt gemaakt van de oprichting op 11 Juli jl. en dat deze vereeniging, thans reeds meer dan drieduizend leden tellende, zoodra de Kon. goedkeuring, die inmiddels op de statu- ten is aangevraagd, zal zijn verkregen, onmid- dellijk een aanvraag om een zendvergunning zal indienen. DE VERMISTE INDISCHE POSTZAK. De pogingen van de Nederlandsche post- administratie om de geadresseerden van de stukken uit den vermisten Indischen postzak zoo spoedig mogelijk voor het verlies schade- loos te stellen, zijn, dank zij de vlugge mede- werking van de Indische administratie en van verscheidene afzenders reeds voor een deel met succes bekroond. Dezer dagen wordt reeds aan verscheidene geadresseerden de schadevergoeding uitge- keerd. EXPLOITATIE VAN DE MET FINAN- CIEELEN STEUN VAN HET RIJK EN GEMEENTEN GEBOUWDE WONINGEN. Maandagochtend is op het departement van financien geinstalleerd de onlangs ingestelde commissie tot onderzoek van de vraag, welke moeilijkheden zich voordoen bij de exploitatie van de met financieelen steun van het Rijk en gemeenten gebouwde woningen, welke maatregelen van overheidswege ter tegemoet- koming aan die moeilijkheden zouden kunnen worden genomen, en welke gevolgen die maat regelen voor de geldmiddelen van het rijk en de gemeenten zouden hebben. Voorzitter der Commissie is de heer Vliegen, lid van de Tweede Kamer. Leden zijn mej. Katz, lid van de Tweede Kamer en de heeren Bakker, referendaris bij het departement van financien, Bloemers, bur- gemeester van Rheden; Bossenbroek, secreta- ris van de federatie van woningstichtingen en woningbouwvereenigingen te Amsterdam; Van aer Kaa, hoofdinspecteur van de volksgezond- heid; Lietaert Peerbolte, directeur-generaal van de volksgezondheid; Nijkamp, wethouder van Enschede, en Peters, makelaar te Am sterdam. •De Minister van Financien heeft de Com missie geinstalleerd. POKKEN-EPIDEMIE TE BAROS. Uit Baros wordt gemeld, dat daar een pok- j ken-epidemie is uitgebroken. Tweehonderd ge- vallen werden geconstateerd. Er waren tot dusverre negentig dooden. Gemeld wordt, dat ter plaatse geen voldoende voorraad pokstof aanwezig is. Het plaatsje Baros iigt aan de Westkust van Sumatra in de residentie Tapiannoeli. KOLQNISATIEPLAN Z. W. FRANKRIJK. De regeeringscommissie voor Emigratie van Landarbeiders naar Frankrijk zal waar- schijnlijk in de gelegenheid zijn in de eerste helft der inaand April 1929 een tiental land- arbeidersgezinnen te plaatsen in Z.W. Frank rijk, waar reeds een aantal Nederlandsche gezinnen als deelbouwers zijn gevestigd. In aanmerking komen gezinnen bij voor keur met volwassen kinderen, die met het geheele landbouwbedrijf (veehouderij en werk op het land) bekend zijn. De gezinnen zullen eerst gedurende ongeveer een half jaar in loondienst werken, teneinde op de hoogte te komen van den landbouw in Frankrijk. Daarna zal gelegenheid bestaan zich als deel- bouwer (halfbouwer) te vestigen. Gegadigden kunnen zich schriftelijk op- geven voor 15 Januari 1929 bij den secreta- ris der commissie, Bezuidenhoutsche weg 97. DE OPSTAND IN AFGANISTAN. Een bericht uit Moskou meldde Don- derdag dat de Afgaansche minister van het tusschen twee windvlagen even stil was, durfde Buddy bijna geen adem ha- len. Vlak onder zich kon hij de mompe- lende stemmen hooren van de mannen, die zich voor den nacht gereedmaakten en even flitste het schrikwekkende denkbeeld door zijn hoofd, dat de balkjes hem wel eens niet zonden kunnen houden en dat hij dan naar beneden zou vallen, boven op hen. Na eenige minuten, die Buddy uren toeschenen groeiden de windvlagen aan tot een meer gelijkmatigen storm Zoover als hij kon vaststellen, waren de Indianen alien in slaap; en Buddy, zijn tanden op elkaar klemmend, liet zich langzaam ach- teruitglijden tot de opening, waardoor hij in de vliering gekropen was. Bij het naar binnen kruipen had hij geen acht geslagen op de buigzaamheid der balken, maar nu verbeeldde hij zich, dat hij heen en weer werd geschommeld en geslingerd. Toen hij zijn beenen door de opening stak, moest hij zijn tanden weer vast op elkaar klemmen, om den moed er in te houden. In zijn verbeelding zag hij iemand de ar- men uitstrekken in het duister om hem bij zijn beenen naar omlaag te trekken. Maar niets van dit alles gebeurde en even later sloop hij voetje voor voetje achteruit, tot dat hij met zijn ellebogen in de opening bleef steken, terwijl zijn hoofd en schou- ders daarbinnen zich met alle macht ver- zetten om hun schuilplaats te verlaten. Naderhand zeide Buddy, dat hij geloof de, dat hij daar wel tot het aanbreken van den dag zou moeten blijven hangen, als hij niet bang was geweest, dat het weldra tijd zou zijn, dat de wacht zou worden af- oorlog aan het hoofd van trouw gebleven troepen de opstandelingen uit den onmid- dellijken omtrek van Kaboel teruggedre- ven en een hoogte bezet had. Tegelijk werden de rebeilen in het dal van de Daroeiaman uiteengeslagen. Al krijgt men uit dit bericht niet den indruk dat de Koning hiermee eenig be- slissend voordeel op de opstandelingen behaald heeft, het is toch schrijft de N. R. Crt. van het grootste belang voor hem, indien zij nu de stad niet meer recht- streeks kunnen bedreigen. Als zij maar buiten de stad gehouden kunnen worden, kan Amanoela het meeste profijt trekken van zijn machtigsten bondgenoot, d.i. den winter in de Afgaansche bergen. De op- stand heeft hem overvallen, terwijl hij bezig was met de reorganisatie van zijn leger. Nieuwe Turksche drilmeesters waren juist onderweg naar Afganistan en wachten op het oogenblik te Bombay den verderen loop der gebeurtenissen af, alvo- rens hun reis te vervolgen. Het komt er voor hem dus op aan den noodigen tijd te winnen en daarvoor is het winterseizoen zeer geschikt. Hij kan onderhandelingen over een bestand voeren, midderwijl eenige concessies doen ten aanzien van sluiers, Europeesche jassen en broeken (de daarop betrekking hebbende voor- schriften waren de ergste verfoeisels in het oog der rechtzinnige Muzelmannen) en dan zijn strijdkrachten uitrusten, om in het voorjaar weer een sterke hand te kunnen toonen. De Koning heeft tot dergelijke maatre gelen zijn toevlucht genomen toen hij in 1925 door den opstand in Khost bedreigd werd. Ook toen hielp de winter hem, om met goed gevolg lichtingen op te roepen en te organiseeren, waarmee hij daarna den opstand fnuikte en de rust in het land zoo afdoende herstelde dat hij naderhand zijn reis naar Europa kon ondernemen. De winter is nu weer in zijn voordeel. Uit Kaboel is reeds 15 graden vorst gemeld, er is veel sneeuw in het heele land geval- len en de winter belooft nog veel strenger te worden. Voor de oproerige stammen is in deze omstandigheden de verleiding niet groot, om den veldtocht in de bergen j voort te zetten, en spoedig zullen groote j operaties volslagen onmogelijk worden. Door tijdige' concessies kan Amanoela j verhinderen dat de opstand, die zich ten j Zuiden van de lijn van den Khaiber-pas tot Kaboel nog niet ernstig schijnt uitge- breid te hebben, algemeener wordt. In het verdere land zal men zich dan, hoe wel het verzet tegen de hervormingen niet tot een paar stammen beperkt is, voor loopig ertoe bepalen den gang van zaken in het Noorden af te wachten. De stammen aan de Britsch-Indische grens houden zich rustig. Engeland heeft daar met vliegtuigen en versterkte kam- pen een moderne verdediging georgani- seerd die voorloopig voldoende waarbor- gen geeft, dat de onrust uit Afganistan niet naar Britsch-Indie kan overslaan. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt: De doodsbedreigingen, door opgezweepte franskiljonsche en Waalsche studenten aan het adres van dr. Borms den te Leuven ge- vangen gehouden Vlaamschen politieken ver- oordeelde, tijdens de betoogingen te Luik en te Brussel, in het openbaar geuit en geschre- ven zijn, naar de bladen hebben gemeld, ge- volgd geworden door naamlooze brieven en briefkaarten, uit Luik, Charleroi, Brussel en elders aan den gedetineerden Vlaming gezon- den en waarin hem medegedeeld wordt, dat hij, bij, het verlaten der gevangenis, zal worden vermoord. Dr. Borms heeft al deze brieven en kaartea mogen ontvangen, hoewel de censuur anders vrij streng is, en sommige adressen luiden: Borms. Ordule sociale. Au bagne. A Lou- vain". In een brief aan zijne Vlaamsche strijd- genooten" door „De Schelde" gepubliceerd schrijft lyj daaromtrent o.m. „De regeering schijnt het er op aan te leg- gen, me niet enkel van al mijn burgerrechten te blijven berooven, doch mij ook vogelvrij te verklaren. Mij goed. Na tien jaren mijne vrfl- heid opgeofferd te hebben, wil ik ook gaame mijn leven geven voor ons geliefd vaderland. Doch mijn bloed kome over den verdrukken- den staat Belgie. 1 i>n j—wriii den voriaen Doe het dit jaar beter dan den vorigen winter. Zorg dat ge een pot Akker's Kloosterbalsem in huis hebt, en bescherm Uw huid tegen inwerking van koude en vocht, door haar iederen avocd voor het naar bed gaan, in te smeren met Akker's TEGEN ONGEWENSCHTE KANDIDATTJREN. Ten einde te voorkomen, dat bij de aan- staande verkiezingen voor het parlement, in verschillende arrondissementen van het Vlaamsche land, candidaten worden gesteld die, evenals Borms te Antwerpen, niet ver- kiesbaar zijn, maar wel eens een groot aantal stemmen op hun naam konden vereenigen, wordt door de Belgische regeering de moge- lijkheid overwogen, nog vdor deze verkiezin gen, door het huidige parlement, een wets- voorstel te doen aanvaarden, waarbij aan den voorzitter van het centraal verkiezingsbureau de noodige macht wordt verleend om candi daten te weigeren, die tot een crimineele straf .werden veroordeeld. Deze kwestie zal in een der e. k. vergaderingen van het kabinei wot- den behandeld. FRANSCH VLIEGTUIG IN BRAND GERAAKT. Een handelsvliegtuig van de lijn Parijs Constantinopel, dat Zondagmorgen het vlieg- veld Le Bourget in de richting -Straatsburg verliet, sloeg in de nabijheid van Givry-les- Noisy, dertig K.M. ten Zuid-Westen van Cha lons, over den kop en viel omlaag. De piloot Assolant kwam er wonder boven wonder met lichte kwetsuren af. Het vliegtuig vloog in brand en werd geheel vemield. KELLOGG OVER ZIJN VREDESPACT. Minister Kellogg heeft in een geheime zit- ting van de Senaatscommissie voor buiten- landsche zaken zijn vredespact verdedigd. Kellogg heeft o.a. verklaard', dat in het ver- drag niets staat, waardoor de Vereenigde Staten verplicht zouden zijn oorlog te voeren tegen een mogendheid, die in strijd met het pact zouden handelen. gelost en dat iemand hem dan zou gevon- den hebben; maar hij zeide, dat hij bang was zich los te laten en zich te laten val len, omdat de Indianen vrij dicht bij el- kander moesten liggen in de bergplaats en hij wist dat de deur openstond, en mo gelijk lag daarvoor wel iemand te slapen, waar hij dan natuurlijk op zou stappen. Hij voelde echter, dat hij iets doen moest, want als ;hij daar op die plaats in slaap mocht vallen, zou hij misschien gaan snur- ken ,,en", zeide hij, „achteraf was 't toch maar beter om den dood zoo tegemoet te gaan, dan om van honger om te ko men" en daarom liet hij zich vallen... Twee dagen later kwam Buddy een mijnwerkerskamp binnen gestrompeld. op de hoogte even ten noorden van den Dou glas-pas. Hij stond nog op zijn beenen, maar hij sleepte ze voort als een oude man. In twee nachten had hij vijf en twin- tig mijlen afgelegd, heel omzichtig, uit angst voor de Indianen. De eerste vijf mij len had hij langs den oever door het wa ter wadend geloopen, zoo vertelde hij, uit angst, dat zij zijn spoor bij de bergplaats zouden vinden en hem zouden vervolgen. Overdag had hij zich als een konijn in het kreupelhout verborgen en hij had geen schot op eenig wild durven lossen en dus niets gegeten. „Ik heb niet zoo'n honger als in hei be gin," zeide hij trillend; ,,maar ik geloof, dat ik toch maar wat wat eten zal. Ik zou 't niet heelemaal willen aflee- ren Toen viel hij flauw en een man nam hem op in zijn armen, vloekend om zijn medelijden te verbergen en bracht hem in de tent. INGEZONDEN MEDEDEELINGBN HOOFDSTUK VI. De jonge arend moet uitvliegen. ,,Nu ben je meerderjarig, zeide Bob Birnie, aan zijn pijp trekkend. ,,Je hebt de opvoeding gehad die je moeder voor je wenschte. ]e he'bt muziek in je hoofd en in je vingers en in je voeten en dat is juist wat je moeder heeft gewild. Je moeder wou je' heelemaal door laten gaan voor muziek, zoodat je zelf wijsjes kon beden- ken. Ze heeft me verteld, dat je er al ;je- maakt hebt en dat je ze op papier hebt neergeschreven en dat er wel menschen te vinden zouden zijn, die ze zouden wil len koopen om ze te drukken en te ver- koopen, met jou naam boven op het pa pier. Ik zal maar niet zeggen wat of ik daar van denk je moeder is een engei en ze heeft jou de dingen geleerd, waai ze zelf van houdt. Maar ik heb mijn wer bij het vee en ik heb je met me meegeno men van het oogenblik af, dat je op een paard kon zitten. Ik heb je bezig gezien met de lasso, in 't zadel, met de paarden, met alles. Je hebt gevaarlijke dingen mee- gemaakt, dingen, die den moed van een volwassen man op den proef zouden stel len; ik denk aan den tijd toen je aan de bende van Colorou ontsnapt was en wij je al voor dood hielden, totdat je in La ramie bij ons kwam. Je hebt getoond dat ie op je eigen beenen kunt staan. mijn jongen. Je moeder zou je in de muziek willen hebben maar ik laat je heelemaal vrij. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1929 | | pagina 1