ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Wo 8812 Maandag 17 December 1928 68" Jaargang H. H KantoorlioucLsrs CJow-boj. rWinterteenen Kloosterhalsem A80HNEKENTSPRIJS: BISHEHLASD. B UIT SSL AND. FBUILLKTOB. De abonne's van hetOeillustreerdZon- m dagsblad, welke het blad per post ontvangen, woYden ver- zocht hun abonnementsgeld voor 1 Januari a.s. in te zenden, daar ef anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. worden verzocht het abonnements geld over het 4e kwartaal 1928 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 Januari in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- tantie onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. door B. M. BOWER. Geen goud zoo goed' INGEZONDEN MEDEDEELINGEN TER NEUZENSCHE COURANT Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden' Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetahng fr. per post J 6.60 per jaar Voor Belqie en Amerika f 2,25, overiqe landen /2.60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland aileen bp vooruitbetalmq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdaq- en Vrijdaqavond. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Het ontwerp tot nadere regeling van de •elegging van gelden van rijksfondsen en inn stellingen wordt aangenomen z. h. s. De heer Gerhard (3.-d.) vraagt een inter pellate aan over de schoolkwestie te Mur- ■aerwoude. Over het verzoek wordt Dinsdag beslist. Een groot aantal wetsontwerpen en con- •lusies worden eveneens aangenomen zonder ©oofdelijke stemming. Voortgezet wordt de behandeling van de •egrooting van defensie. De heer J. J. C. van Dijk (a.-r.) meent, dat van fusie der militaire departementen geen aprake is, doch slechts van een nevenschik- King, zoodat de bezuiniging niet groot zal ajji; Hij hoopt, dat de Minister geen beslis- sing zal nemen over de concentratie van de vliegdiensten zonder er de Kamer in te heb- •en gekend. Spreker heeft ernstig bezwaar teg-en het steeds verminderen van posten voor nieuwen aanbouw. Spreker dringt aan op een reserve in Ne- Oerland voor datgene wat in Indie wordt ge- bruikt. Wat de Gelderland betreft, spreker aeht het bedenkelijk, dat dit schip in Indie •pleidingsschip moet wezen. Voor uitbreiding van het vliegtuigmateriaal zijn geen gelden uitgetrokken, terwijl -het aantal vliegtuigen •verjarig is. Spreker dringt er op aan, dat men meer zal letten op de nieuwe gevechts- vormen bij de landmacht. DE KAMERVERKIEZINGEN. De leden van het centraal college, aange- wezen door het hoofdbestuur van den Ned. R. K. Middenstandsbond, hebben zich gewend tot den voorzitter en den secretaris van het •entraal college, tevens voorzitter en secre- toris van het bestuur der R.-K. Staatspartij, ■aar aanleiding van de passage in het be- redeneerde verslag der vergadering van het •entraal college, hetwelk zegt, dat de mid- •tenstandszetel bedoeld is voor Zeeland. RAPPORT OVER DE SUIKERINDUSTRIE. Bij de Tweede Kamer is thans ingekomen •en door Rijkslandbouwconsulenten aan den Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw totgebracht rapport van een door hen inge- ateld onderzoek, of door verbeteringen in de cultuur der suikerbieten wellicht belangrijke financieele voordeelen bereikt zouden kunnen worden, welk onderzoek vanwege de directie van den Landbouw aan bedoelde consulenten werd opgedragen als gevolg van de bij de op 25 Oct. jl. gehouden interpellate van den heer v. d. Heuvel door den Minister in de Tweede Kamer gedane toezegging. Het rap port wordt ter griffie van de Tweede Kamer neergelegd. WIJZIGING OUDERDOMSWET 1919. Verschenen is het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de wetsontwerpen tot wijziging der Ouderdomswet 1919 en tot wij- ziging der wet op de rijksverzekeringsbank. Daaraan wordt het volgende ontleend: Bij verscheidene leden bestond ernstig be zwaar tegen de voornaamste wijzigingen van de ouderdomswet, welke hier worden voor- gesteld: de invoering van de weduwenrente en het mogelijk maken van teruggaaf van de bepaalde premien bij overlijden van den verzekerde v6or den leeftijd, waarop de ren te zou ingaan. De ouderdomswet aldus deze leden is langzamerhand geheel van karaktqr veranderd. Opgezet als een com plement van de invaliditeitswet, welker be- palingen slechts op een bepaalde groep van personen van toepassing waren, is deze wet hoe 1 anger hoe meer een algemeene verzeke- ringswet geworden. In den loop der jaren zijn in de wet verschillende wijzigingen aan- gebracht die aan haar sociaal karakter ern stig afbreuk hebben gedaan. De regeering doet nu geen enkele poging om het sociale karakter van de ouderdoms wet te herstellen. Sommige leden verklaarden in de bovenbe- doelde wijzigingen geen aanleiding te vinden hun steun aan het wetsontwerp te onthou- den. Ook deze leden zouden echter gaame nader worden ingelicht omtrent de motieven welke de regeering tot het voorstellen van die wijzigingen hebben geleid. Verscheidene andere leden verklaarden zich met de voorgestelde wijzigingen en de daarop gegeven toelichting geheel te kunnen vereenigen. Naar hun meening, voldoen de weduwenrente en de premie-restitutie aan een reeds geruimen tijd gebleken behoefte. Zij zullen ten gevolge hebben, dat de vrijwil- lige ouderdomsverzekering aan popularitedt wint. PROF. VERAART EN DE R.-KATH. STAATSPARTIJ. Het Katholieke Tweede Kamerlid prof. Veraart zou zijn aangezocht, zoo is dezer dagen gemeld, voor een vrijen zetel. Volgens „De Morgen" wenscht prof. Veraart niet op een vrijen zetel gekozen te worden ..wegens de met het reglement strijdige beslissing van het centraal college, dat de kwaliteitszetels voor arbeidsdeskundigen alleen maar bezet mogen worden door personen, uit de arbei- dersbeweging omigekomen." Prof. Veraart wil niet anders gekozen worden dan als kwali- teitscandidaat. Nu heeft het Roomsch-Kath. Werklieden- verbond te Utrecht een vergadering gehou den, waarin de voorzitter gezegd heeft naar aanleiding van den zetel van prof. Veraart, dat men op die manier een goed recht wil aantasten van de R.-Kath. arbeidersorgani- satie. „Evengoed als de werkgevers staan op hun Kamerzetel en ook de middenstanders hun eigen zetel in de R.-Kath. fractie hand- haven, zoo willen ook de R.-Kath. arbeiders hun vier zetels bezet zien door personen, die him deskundigheid hebben getoond, op het gebied der R.-Kath. arbeidersbeweging. Thans maakt iemand op een zetel der R.-Kath. ar beiders aanspraak, die zich te hoog acht voor een vrijen zetel. Een onzer zetels, is echter niet voor hem bestemd. Men plaatst zich door een dergelijke handelwijze tegenover de R.-Kath. arbeidersbeweging. Wij doen niet aan personenpolitiek, maar wij hebben onze eigen menschen noodig in de Kamer ter ver- wezenlijking van onze programmapunten". Gemeld wordt, dat prof. dr. J. A. Veraart ult het dagelijksch bestuur der R.-Kath. Staatspartij is getreden, omdat ondanks het dringend beroep van het bestuur der R.-Kath. rijkskieskring-organisatie 's Gravenhage, het uagelijksch bestuur der R.-Kath. Staatspartij niet tijdig vodr 15 December heeft willen ver- gaderen om een tweetal overschrijdingen van bevoegdheden door het centraal college be- treffende het toekennen van qualiteits-zetels te niet te doen. HOE DE ZUIDERZEEWERKEN DOOR DE STORMEN GETEISTERD WERDEN. Behalve langs onze Noordzeekust, hebben de jongste stormen ook duchtig huisgehou- den op de Zuiderzee. Zoo werd o.m. de proef- polder te Andijk aan een ernstig gevaar blootgesteld en gingen verschillende vis- sahersvaartuigen verloren. Naar wij thans vernernen, bedraagt de door het hooge water aan de Zuiderzeewer- ken toegebrachte schade ruim een millioen gulden. NOGMAALS DE VERKIEZING VAN BORMS. De correspondent van de N, R. Crt. meldt: De neiging tot talmen van de speciale Ka- mercommissie, belast met het onderzoek van het dossier der 9 dezer te Antwerpen gehou den tusschentjjdsche verkiezing, blijkt som mige ministers, onder wie ook de minister- president, fel te hebben ontstemd. Een feit is het dat, waar de oppositie van socialisten en Vlaamsche nationalisten, in de commissie, toevallig over de meerderheid beschikt, deze het den liberalen en katholieke-conservatie- ven ministers die den liberaal Baelde in de Kamer willen zien komen, heel lastig kan maken. Van haar kant heeft de regeering evenwel ook nog een wapen in de hand: de in den Senaat nog niet behandelde clementie-wet, welk wapen echter, op onvoorzichtige wijze gehanteerd, wel eens meer haar eigen vrien- den, de katholieke Vlamingen der groep Van Cauwelaert, dan de oppositie zou kunnen kwetsten. Het is duidelijk, dat Jaspar, Janson en Hymans de invrijheidstelling van Borms af- hankelijk willen maken van de aanvaarding van den liberalen candidaat Baelde als Ka merlid. Baelde zelf blijkt nu echter te hebben medegedeeld, dat hij den zetel van wijlen prof. Kreglinger wel wil aanvaarden maar hem niet zal komen innemen. Hij zou dus, althans tot na de verkiezingen in Mei, bij dewelke hij wel weer candidaat zal zijn en zeer waarschijnlijk gekozen zal worden, uit de Kamer wegblijven. Verwacht wordt, dat, van liberale zijde, een wetsvoorstel zal worden ingediend, hou- dende wijziging van de bestaande kieswetten. Deze zou hierop neerkomen, dat de van hun kiesrecht beroofde of nog geen kiesrecht hebbende Staatsburgers voortaan ook niet meer verkiesbaar zouden zijn. De bedoeling welke voorzit is te beletten, dat bij de alge meene verkiezingen in Mei 1929, de Vlaamsch-nationale Frontpartij, in al de Vlaamsche arrondissementen, Borms als eer- sten candidaat op hare lijst zou kunnen brengen of de candidatuur van andere, geen politieke rechten hebbende Vlaamsche politie- ke veroordeelden zou kunnen voordragen. Ook zal, van dezelfde zijde, aangedrongen worden op de spoedige behandeling van het voorstel De Saegher tot beteugeling door middel van gevangenisstraf en geldboeten, van alle actie of propaganda welke van aard kan zijn den huidigen Staatsvorm of de hui- dige Staatsinstellingen ook langs wette- lijken weg te wijzigen. De kranten zoowel de Vlaamsche als de anti-Vlaamsche zijn nog altijd niet uitge- praat over de verkiezing van Zondag j.l. Katholieken en socialisten verwijten elkaar wat zij heeten „het verraad hunner kiezers" ten bate van Borms. Met welgevallen maakt de Brusselsch-Fransche pers gewag van de Waalsche en frankiljonsche studentenbetoo- gingen, te Leuven en te Luik gehouden. In deze laatste stad trokken de studenten door de straten al schreeuwend„Weg met Borms! Weg met de Vlaamsche Moffen!" Ter dood de Vlaamschgezinden!" enz. Borms was in dezen stoet voorgesteld door een beer, van pluche stof, hebbende een pinhelm op het hoofd, een dolk in het hart en hangend aan een galg. Na den optocht werd de Borms- beer op een brandstapel gegooid en verbrand, terwijl tot tweemaal toe de „Brabangonne" werd gezongen. Onder het geschreeuw: „Naar Brussel! Naar Brussel!" gingen de studenten vervolgens uit elkaar. De de ..Federation liberale" van het arron- dissement Brussel is een aanplakbrief uitge- hangen onder den titel: .Verraad en laf- heid", waarin gezegd wordt, dat Antwerpen enkel nog 44.000 kiezers telt die fier zijn op hun Belgisch staatsburgerschap. „De ande- ren, partijgangers van Van Cauwelaert en Kamiel Huysmans, hebben de natie verraden, of, uit lafheid, den verrader Borms, ge- steund". Dit alles, gevoegd bij uitlatingen als die van „la Gazette", welke schrijft, dat Antwer pen thans niet meer in Belgie ligt, van de „Etoile Beige", de ..Nation beige", de ,,Indd- pendance beige", de „Meuse" enz., welke bladen alle gevoel voor maat blijken te heb ben verloren, is niet geschL.t om de gemoe- deren tot bedaren te brengen en de agitatie te doen ophouden. DE ZIEKTE VAN DEN HONING VAN ENGELAND. In paleiskringen werd het bulletin Zater- dag bevredigend geacht. Het bevestigt den Vrijdagavond gevestigden indruk, dat het ietwat minder geruststellende bulletin, dat toen uitgegeven is, alleen maar een tijdelij- ken terugslag aangaf, welke in den langen en moeilijken strijd van den Koning te ver- wachten ware. Het feit, dat de Koning in den nacht van Vrijdag op Zaterdag eenige uren slapen kon, wordt als een gunstig teeken beschouwd en de gestaag rustige pols, samen met een geringe verbetering van den plaatselijken toestand, is geruststellend. Zaterdagmidadg zijn twee nieuwe dok- toren een van hen een radioloog in con sult geroepen. Zij verlieten het paleis om half zes en keerden een half uur later weer terug. De Koningin heeft Zaterdagmiddag niet haar gewonen rijtoer gemaakt. Prinses Mary heeft naar aanleiding van j 's Konings ziekte haar deelneming aan een liefdadigheidsbijeenkomst te Windsor afge- zegd: zij schreef erbij, dat dit niet beteekent dat de toestand van den Koning verergerd is, maar gezien den ernst van zijn ziekte, wil- de zij niet lang uit het paleis afwezig zijn. Het bulletin, dat Zaterdagavond om 7 u. 20 is uitgegeven luidt: De Koning had een rus- tigen dag en heeft wat geslapen. Hoewel de pols geregeld blijft en de koorts nu matig is, blijft de uitputting Voortduren. Besloten is tot een stralenbehandeling als onderdeel van de behandeling. Het bulletin was door vijf dokters onderteekend. TE LUGANO. I Zaterdag eindigde na een laatste onder- houd tusschen Briand, Chamberlain en Stre- semann, de zitting van den Volkenbondsraad te Lugano. Of men de daar gevoerde politieke gedachtenwisseling bevredigend wil noemen of niet, hangt schrijft de N. R. Crt., in ruime mate af van de verwachtingen, die men er van had gekoesterd. Wie op tastbare resul- taten hadden gehoopt, en dat zijn vooral in i Duitschland velen, zullen teleurgesteld zijn, wie van meet af hebben ingezien, dat Cham berlain gelijk had met zijn vermaning: „ver- wacht van Lugano geen wonderen!" kan zich troosten met de gedachte dat aan 't program 1 op 16 Sept., te Geneve opgesteld, zal worden voortgewerkt. J Het ware natuurlijk zeer gewenscht ge- weest, als Briand en Stresemann het nu reeds eens hadden kunnen worden over de hoofdvoorwaarden der ontruiming van het Vervolq. 7) Moeder las iets voor uit haar Bij<bel en al de jongens hielden hun hoe-den voor aich en stonden daar met gevouwen han- den en keken naar den qrond toen zij las. Toen zong moeder. Zij zonq: ..Eenmaal zien we elkander weder". Buddy vond het een heel vreemd lied, want ze waren im- Mers alien bij elkaar, op Frank Davis na; toen zonq zij: .nader tot U, o, God". Bud dy zonq ook mee. qoed wijs ihoudend, en de woorden duideiij-k uitsprekend, terwijl hij een gevoel had of hij moeder hiermee hielp. Daarna legde zij het lanqe, in linnen ^epakte „Iets" in den kuil en moeder oad het ..Onze Vader", dat Buddy aarze- lend na sprak. Daarop nam moeder Dulcy ©p haar arm en Buddy bij de hand en liep langzaam terug naar den wagen en zij wil-'de niet, dat hij omkeek om te zien wat de jongens deden. Van dien dag af m-iste Buddy Frank Davis, die, volgens moeder, heel geheimzinnig naar den Hemel was gegaan. Buddy bleef gedurende eeniqen ti)d- vol belangstelling voor dien hemel en hij deed vragen. die zelfs moeder niet kon beantwoorden. Daarna begon ziin herin- nering aan Frank Davis te verflauwen. Maar dien vreeselijken tijd, toen de be- zitter van den ..Tomahawk" vijfhonderd stuks vee verloor door de droogte en het woeste ge-drang bij het water, dien vergat hij nooit. HOOFDSTUK III. lets over Indianen. Buddy kende de Indianen, zooals hij het vee, de paarden, de ratelslangen en de orkanen kende doordat ze met zijn dagelijksch leven verbonden waren. Hij had niet kunnen zeggen waar of wanneer hij geleerd had, dat Indianen vol streken waren. Misschien had hij zijn eerste on- dervinding hieromtrent opgedaan bij de bevriende stammen, die iangs het Chi- solm spoor woon-den en den keukenwagen plachten te komen bezoeken, met hun de- kens stijf om zich heengeslagen en met oogen, die overal heen dwaalden, terwijl zij lachten en praatten en wezen en aten. Buddy placht in den keukenwagen te zitten, daar waar hem niets overkomen kon en zag ze eten. Hinke-lbeen had een manier om met de Indianen om te gaan, waar Buddy weer altijd evenveel pret in had. hoe dikwijls hij dit ook al had bijgewoond. Als Hin'ke- j been de Indianen in de verte zag aanko- men, nam hij de koekepan en schrapte alles wat er op de borden van de man- nen was overgebleven bij elkaar en deed dat daarin. Hij placht te zeggen, dat In- dianen het eten al uit de verte roken, evenals een ibuizerd het doode aas rook en Buddy geloofde het. want zij kwamen al tijd op etenstijd of dadelij-k daarna. Als er restjes genoeg waren, dan maakte Hinke- been er hache van; was er weinig over, dan nam hij het vatenwater hij was een zuinig man en gebruikte dat als grond- stof voor zijn soep. die de Indianen rqet smaaik en met vele klokkende geluiden naar binnen slurpten. Buddy keek er naar als zij dat varkens- voer, zooals hij 't noemde, aten. Als Hin- ke-been even niet naar ze keek, zaq hij ze alles, waar zij maar met hun vuile bruine handen bij konden, wegnemen en onder hun dekens verbergen. Daarom wist hij reeds uit vroege ondervinding, dat India nen niet te vertrouwen waren. Eens toen hij te ver van het kamp was afgedwaald zagen een paar Indianen, die dien kant uitreden, hem daar loopen en een van hen boog zich naar hem over, tilde hem van den grond en reed met hem weg. Buddy verweerde zich niet erg. Hij verzamelde adem voor den lanqqerekten kreet der prairien. Tweemaal uitte hij hem, voordat de Indiaan een hand op ziin mond kon leggen. Vader en een van de cow-boys hoor- den het en volgden hem, zij reden heel hard en al rijdende schoten zij. He! roze boezelaartje van Buddy wapperde als een noodsignaal in de armen van zijn schaker en daarom floten de kogels juist dicht om dien Indiaan heen. Deze nam Buddy ach- ter bij zijn kieltje beet, hield hem als een jonge hond in de hooqte, booq zich ver opzij en zette hem op den grond. Buddy rolde om en nog eens om en stond toen op, een beetje duizeliq en heel verontwaardigd. terwijl hij zijn vader toe- schreeuwde: ..Schiet hem, toch dood!" Van af dien tijd haatte Buddy de Indianen even erg als hij ze wantrouwde. INGEZONDEN MEDEDEBLINGEN U behoeft niet met winterteenen te blriven o pen. Maar U moet er wat teqen doen. E U kunt er wat tegen doen. Akker's K aosterbalsem hersteit de cellen der huid, verzacht onmiddellijk de pijn en voorkomt ernstiger ontstekingen. Akker's Rijnland, doch zulks is niet mogelijk geble ken omdat Stresemann, vermoedelijk kracb- tens een kabinetsbesluit, het Fransche denk- beeld om na ontruiming commissies van coo- trole voor onbepaalden tijd toezicht te late* houden op de demilitariseering van het Rijn land van de hand heeft gewezen. Of deize weigering een onoverkomenlijk be- letsel zal worden voor de vervroegde ontrui ming, kan eerst blijken als de onderhande- lingen over het drieledige program, dat naaat het ontruimings- en herstelvraagstuk ale derde punt noemt de instelling van een com missie van onderzoek en verzoening (na de ontruiming), over welker taak, doel en duur de naast betrokken regeeringen (Frankrgk en Duitschland) nader zullen onderhandelen, geeindigd zijn. Het Duitsche standpunt ten deze is dat zulk een commissie na 1935, het jaar waarin krachtens het vredesverdrag de ontruiming der derde zone, het bruggehoofd van Mainz valt, geen zin meer heeft, terwijl Frankrijk ook na 1935 gaarne een oog in het zeil zou willen houden. Lukt het echter de schadevergoeding voor alle partijen bevredigend te regelen, dan kan deize betrekkelijk ondergeschikte kwestie niet zooveel gewicht in de schaal leggen, dat ,.de definitieve afwikkeling van den oorlog", die een officieus Fransch berioht van de uitvoe- ring van het program verwachtte. daarop zou kunnen stranden. Zoo lrjkt ons na Lugano noch pessimisme, noch overdreven optimisme gerechtvaardigd. De stand van zaken is vrijwel gelijk geble- ven, maar de leiders der buitenlandsche po- litiek van de naast-betrokken mogendheden hebben de overtuiging gekregen, dat zij stuk voor stuk van goeden wil zijn, bereid om zich in elkaars moeilijkheden te verplaatsen en tot een schikking te komen, die voor all* partijen aannemelijk is. INCIDENTEN BIJ HOOVER'S BEZOEK AAN BUENOS-AIRES. Het bezoek van den president der Ver. Staten Hoover te Buenos-Aires is gestoord door een on-gelukkig voorval, waarbjj ver scheidene personen gewond zijn. In de laatste twee jaren was in Argentinie een anti-Amerikaansche strooming merkbaar geweest ten gevolge van de tusschenkomst der Vereenigde Staten van Nicaragua. Deza stemming flinkkerde Vrijdag weer op, toen een troepje lieden op straat verscheen en op banieren uitdagende leuzen ronddroegen. bereden politie voerde een charge uit. Verscheidene betoogers werden gewond, Vier zijn er in hechtenis. Ook had een incident plaats, toen Hoover door de stad reed. Een der paarden van d« cavaleristen, die de auto begeleidden, strui- Buddy's leven van zijn vierde tot zijn dertiende jaar was zoo vol afwisselinq dat een hedendaags-che jongen in de bioscoop op het puntje van zijn stoel ade-mloos en vol afgunst er naar zou kijken; maar Bud dy kwam dit alles nogal eentonig en ver- velend voor. Zijn eenige wensch was er op uit te trekken en buffels te gaan jagen. De paarden weiden, en op den loer liggen voor Indianen, en ratelslangen dooden, dat kon iedere jongen wel doen. Maar toch ondervond Buddy nu en dan ook nog wel iets, dat zelfs hem opwond. Op zekeren dag stond hij, niets kwaads vermoedend, op een hoogte uit te kij'ken naar een twaalftal paarden, die daar be- neden uit de omheining verdwenen wa ren. Men kon, als er paarden gemist wer den, wel altijd veronderstellen, dat de In dianen ze gestolen zouden hebben, maar Buddy miste onder anderen ook den ouden Rattler. Rattler was met hem mee- gekomen naar het noorden, met die kudde en hij had meer verstand dan eeniq ander paard. Hij kon het vee uit het kreupelhout jagen, zonder dat een ru-iter hem leidde, als men hem maar een zadel opleqde. Hij had Buddy geholpen hem te beklimmen toen Buddy veel kleiner was dan nu door zijn hoofd zoo laaq te houden. dat Buddy er op kon qaan zitten en het dan zoo op te lichten, dat Buddy langs zijn nek en over zijn schoft op zijn rug kon glijden. Nu zelfs besteeg Buddy hem nog wel eens op die manier, als niemand keek. En nog veel meer lieve trekken had Rattler; hem te verliezen zou een ramp voor de familie zijn. Zoo stond Buddy dus op de hooqte, elk struikje en elk plekje nauwkeurig opne- mend, toen er een kogel over zijn hoofd heenfloot. Buddy nam de teugels en leid de zijn paard onder de beschutting van de rotsen, gespte zijn geweer van het zadel los en kroop terug om te venken- nen. Het was voor het eerst, dat er op hem geschoten werd behalve toen hij bij de legerwachtposten stond, toen de In dianen in opstand waren gekomen en toen was het meer gemunt op de heeJe omqe- ving, dan juist wel op hem. Daar kwam een Indiaan op een peard omzichtig uit het kreupelhout te voor- 9chijn, en Buddy, beven-d van opwinding, schoot in het wilde weg, maar toen nog niet zoo erg in 't wilde, dat de Indiaan hem durfde bespotten en probeerde dich- terbij te komen. Na nog een tweede schot zonder eenige uitwerking te hebben ge- lost, snelde de Indiaan op zijn paard den heuvel af in de richting van Bannock Creek. Op dertienjarigen leeftijd was Buddy beter op de hoogte van de listen der India- nen, dan de meest stoutmoedige Indianen- bestrijder op het doek van tegenwoordig. I Vader had hem gewaarschuwd nooit een Indiaan te achtervolgen, die naar een verdekte plaa ts terug week, waar heel t waarschijnlijk nog anderen hem zouden opwachten. Hij bleef dus waar hij was. goed beschut tusschen de rotsen en joeq hem de overiqe koqels, die hijzelf in zijn vaders geweer gedaan had, achterna tot hij aan den rand van het kreupelbosch was gekomen, Zijn laatste schot deed den Indiaan van zijn paard storfen zoo kwam het Buddy tenminste voor. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1