ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. y&fptrinr vo 8310 Woensdag 12 December 1928. 69e Jaargang AH lf£*£NTSPRIJS: BINHEMLAND. FSUJLLITOW. BUITENLAND. door B. M. BOWER. INGEZONDEN MEDEDEEI. IN GEN ^onaerjJeusic/ ckcr iaufr-Mveti> TER NEUZENSCHE COURANT Binnen Tei Neuzen f 1 40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post/ 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post 6.60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2.25, overiqe iande.i 2.60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalinq Dit blad verschijnt iederen Maandaq-. Woensdaq- en Vrijdaqavond. TWEEDE KAMER. Vergaderin-g van Dinsdag. Hesloten wordt na de begrootir.g van finan- cien te -behandelen. de begrooting van defensie, en vervolgens de Indische begrooting. Morgen aal worden behandeld bet verzoek van den heer de Visser tot een interpellate over den Bo- ven Digoel. Voortgezet wordt de behandeling van de begrooting van onderwijs. Het amendement-Zijlstra tot nibt-toekenning va» subsidie aan het Leeuwarder orkest en het Reel dent ie-orkest wordt verworpen met 46 ttgen 38 stemmen. Het amendement-Langman tot niet-toeken- «fflg van *een subsidie voor het pensioenfonds van het Residentie-orkest wordt aangenomen met 45 tegen 40 stemmen. De begrooting wordt daarna z.h.s. aange- noiuen Aan de orde is het wetsontweip tot nadere regeling van de belegging van gelden van rijks- fondsen en -instellingen. De heer Fleskens (r.k.) wenscht een beper- ki«g te stellen aan het opnemen van staats- sebnid' door rijksinstellingen. De heer van Vuuren (r.k.) heeft bezwaar teges het principe en de uitwerking daarvan, daar het ontwerp het verband verbreekt tus- eehen crediet en rentestand. Voorts acht spr. het niet gewenscht, dat de staat te gemakke- Ijji aan geld komt. De heer van den Tempel (s.d.) meent, dat bet ontwerp te veel invloed geeft aan de di- rectie van de Ned. Bank bij de benoeming van d« leden van den centralen beleggingsraad. De heer Oud (v.d.) zegt, dat het ontwerp de rejksinstellingen maakt tot uitvoerende organen vae den beleggingsraad, waaraan te groote macht wordt toegekend. Spr. zou in ieder ge- ▼al de Rijkspostspaarbank en postcheque- en girodienst buiten het ontwerp willen doen ▼alien. De heer Van Gijn (lib.) deelt de bezwaren tegen het ontwerp niet en zegt dat de rege- ling slechts voor tien jaren geldt. Spr. vreest niet, dat de staat roekeloos zal gaan leenen en meent, dat de staat steun noodig heeft bij con- werteering van /400 millioen, welke noodzake- HJ-k is. Minister de Geer zet uiteen, dat de tegen- woordige toestand onlogisch en kunstmatig is, doordat de staat, die zelf honderden millioen schuld heeft, via de fondsen schuldbekentenis- sen van d'erden koopt. De heer van den Tempel dient een amende- ment in, om wijziging te brengen in de samen- •telling van den centralen beleggingsraad door is plaats van drie leden, w.o. de voorzitter, door de Ned. Bank, en vier door de Kroon, bwee leden door de Ned. Bank en vijf, (w.o. den voorzitter) door de Kroon te laten benoemen. De minister neemt dit amendement over. RIJKSWEGENFONDS. Blijkens de begrooting van het W-egenfouds voor 1929 is een eerste post van 500.000 uit- getrokken voor bouw van bruggen over groote ▼tvieren. Overbrugging van de Waal bij Nij- megen kain het eerst ter hand worden geno- SMn. Vermoedelijk zal er een groote overbrugging ♦ver het Hollandsch Diep worden tot stand ge- bracht. Uit het wegenfonds zijn in de provincie Zeeland gelden aangevraagd voor de volgende wegen Middelburg-GoesKapelle, BreskensBel gische grens, Ter NeuzenBelgische grens, KapelleNoord-Brabantsche grens, Zierikzee Zjjpe, GoesHoedekenskerke, 's-Heer Arends- kerkeWolfaartsdijksche Veer, Walsoorden. H-ulstBelgische grens en van de Belgische grens bij Sluis tot den rijksweg Breskens Belgische grens. DE S. D. A. P. EN DE VERKIEZINGEN. „Het Volk" publiceert het ontwerp-verkie- ■ingsprogram der S. D. A. P., dat aan het a.s. verkiezingscongres dier partij zal worden 5) Vervolq. Die daq duur-de uren en uren lanqer dan een van de andere daqen, die Buddy zich kerinneren kon. Vader zaq er ook al zoo boos uit, als hij naar ze toe kwam rijden. Eens kwam hij, om op de kaart te kijken, die moeder bestudeerd had. Daarna praat- ten zij lanq samen en Buddy hoorde vader zegqen, dat zij zich maar niet onqerust moest ma-ken; het vee was kracihtiq en gezond en kon beter dorst verdraqen, dan een armelijke kudde en noq een nacht zonder water zou ze werkelijk zooveel kwaa-d niet doen. Hij had het watervat o-pengemaakt en erin qekeken en was toen reqelrecht naar den keukenwaqen qereden, waar hij met zijn paard lanqs den hooqen bok reed, waarop Hinke-ibeen druiliq zat te suffen, met de lanqe ossenzweep in de hand. Vader had even met hem qesproken en was toen scheldend teruq komen rijden. ,,Die ouwe schurk heeft noq twee voile vaten, waar hij noq niet aan is qeweest!" vertelde hij aan mo-eder, ..Jullie moet qeen paard meer uit ons vat te d-rinken qeven. Stuur de jongens maar naar Hi'nke-been Jij houdt wat je hebt. De paarden moeten water hebben het zal een helsche toer voorgesteld. In de inleiding wordt gezegd: De partij stelt zich voor de komende par lementaire periode ten doel, zoo krachtig mo- gelijk te bevorderen, dat zoowel hier te lande als in Indie het werk der hervormingen op het gebied van het sociale leven en op dat van het onderwijs met energie wordt ter hand geno- men; dat de geestelijke vrijheid wordt geeer- biedigd; dat een sterke vredes- en ontwape- ningspolitiek wordt gevoerd; dat de weg naar de socialisatie wordt geeffend. De partjj stelt zich tevens ten doel de be- scherming en de verdere ontwikkelmg van. de democratische staatsinstellingen en van het parlementaire stelsel, als middelen om den in vloed des volks nu en in de toekomst ten voile tot zijn recht te doen komen. Indien na afloop der verkiezingen en op grond van haren uitslag in de nieuwe Kamer een meerderheid aanwezig mocht zijn, bereid en in staat om met een parlementair kabinet d'e wetgeving en het bestuur des lands te lei- den in democratische banen, in den hierboven bedoelden zin, dan verklaart de S. D. A. P. zich in beginsel bereid tot samenwerking, op dui- delijk te omschrijven voorwaarden, met andere democratische elementen, ook bij een k-abinets- vorming. De vraag, of de omstandigheden en de voor- uibzichten van dien aard zijn, dat de partij aan zulk een kabinetsvormng kan deelnemen, zal, alvorens eenige definitieve stap daartoe wordt gedaan, na overleg met de vakbeweging ter beslissing worden voorgelegd aan een bui- tengewoon congres der partij. DE KERST-POSTVL.UCHT NAAR INDIe. Men meldt d.d. 11 Dec. uit Amsterdam: De belangstelling voor het vertrek van de vliegers, die ditmaal in den vroegen morgen van Schiphol het luchtruim kozen, om Neder- lan-d's Kerstgroeten aan Insulinde over te brengen, was even geestdriftig als die van hun voorgangers; alleen had de koude nu blijkbaar velen weerhouden den tocht naar het vliegveld te ondememen, zoodat het pu- bliek, dat aanwezig was om den luchtreizi- gers een goede en voorspoedige reis toe te wenschen, nu aanmerkelijk minder talrijk was. Toch hadden nog velen zich de moelte getroost; niet alleen per auto waren ze door het nachtelijk duister en de wintersche koude gekomen, maar ook veel fietsers en zelfs wan-delaars hadden het ervoor over gehad. Zoo liepen er vd6r het aanbreken van den dag op het hardbevroren vliegveld toch nog eenige honderden om de voor het vertrek ge- reedstaande machine te ijsberen en te stamp- voeten om de warmte erin te houden, terwijl het personeel van de posterijen bezig was de post in te laden, en motoren raasden, alsof ze zelf ook v66r het aanvaarden van de groote reis op temperatuur wilden komen. De directeur-generaal van posterijen en telegrafie, de heer Ir. Damme, en de directeur van het hoofdpostkantoor te Amsterdam, de heer Van Beers, waren onder de aanwezigen, met de heeren Plesman, directeur van de Kon. Luchtvaartmij.Ansingh, directeur van de Indische Luchtvaartmij. en Ir. Stephan, van de Fokker-fabrieken. Ook de vliegers Smirnoff en Veenendaal, onlangs van hun heen-en-weer-vlucht op Indie teruggekeerd, waren gekomen om van de bemanning van de P.H.A.E.N., hetzelfde toestel, waarmee zrj de retourvlucht volbracht hebben, dat toen echter nog de letters H.N.A..E.N. voerde, afscheid te nemen. Even vddr halfacht bestegen de eerste be- stuurder Duimelaar, de tweede Frijns, die de reis reeds met Koppen gemaakt heeft en de werktuigkundige Bruinestein na een hartelijk afscheid van hun echtgenooten de machine, die precies halfacht met een mooien start opsteeg, en na tweemaal over het terrein ge- cirkeld te hebben, onder het gejuich der aan wezigen in Oostelijke richting verdween. Met het vliegtuig worden 31 zakken lucht- post vervoerd met een totaal gewicht van 243.55 K.G. bruto en 239.15 K.G. netto. Er behoefde geen correspondentie achter te blij- ven. De zending bevat 13.242 brieven (waarvan 9594 met voorrang), 3246 briefkaarten (waar van 1793 met voorrang), 44 drukwerken (waarvan 11 met voorrang) en 19 postwissels (zonder voorrang), totaal 16.551 stuks. Hiervan werden aangeteekend verzonden met voorrang 1380 brieven en 38 briefkaar ten en zonder voorrang 67 brieven en 13 brief kaarten. Het ontvangen luchtrecht bedraagt voor stukken met voorrang f 14.221,25 (waarvan recht wegens voorrang 4.469,55) voor stuk ken zonder voorrang f 3.589,55, totaal 17.810.80. Van den directeur van het postkantoor te Amsterdam, den heer Van Beers, vemamen wij, dat het meest Kerstgroeten en Kerst- pakketten waren, en betrekkelijk weinig zaken-correspondentie. Vijftien K.G. post is bestemd voor Britsch-Indie, China, Japan en Australie. De weerberichten luiden guns tig: Afwisse- lende bewolking, met 6 tot 10 K.M. zicht, zoodat men mag hopen, dat de P.H.A.E.N, tegen donker nog Boedapest zal bereiken. Noodlanding. Bij de Kon. Luchtvaartmij. is bericht ont vangen, dat het van morgen naar Indie ver- trokken vliegtuig nabij Gotha, op 30 K.M. afstand van Erfurth, een noodlanding heeft gedaan. De noodlanding was noodzakelrjk wegens de ijsvorming op de vleugels van het vliegtuig. Nader wordt gemeld, dat de landing een vlot verloop had. De vliegers zullen traehten, vandaag nog naar Erfurth te vliegen en wil len daar ovemachten. De bedoeling was ge- weest, vandaag door te vliegen naar Praag. (N. R. Crt.) STEMMEN BIJ VOLMACHT. Het Tweede Kamerlid de heer Van den Heuvel, heeft den Minister van Binnenland- sche Zaken en Landbouw de volgende vragen gesteld Is het den Minister bekend, dat sommige j gemeentebesturen ten aanzien van het ver- krijgbaar stellen van formulieren om bij vol- macht te stemmen op het standpunt staan, 1 deze formulieren alleen verkrijgbaar te stellen voor de ingezetenen hunner gemeente, ter wijl andere gemeentebesturen voor ieder, die een aanvraag doet, deze formulieren verkrijg baar stellen? i Is de Minister niet van oordeel, dat laatst- genoemde opvatting de meest juiste is, omdat zoowel de wet van 21 Juli 1928 als het Kon. besluit van 27 Augustus geen enkele bepa- ling inhouden, welke grond geeft voor de be- perkter opvatting, bedoeld in het eerste ge- val van voorgaande vraag? Indien de Minister de tweede vraag beves- tigend mocht bean-twoorden, is hij dan be reid, den gemeentebesturen hiervan mededee- ling te doen? Is de Minister ook bereid, bij het geven van een antwoord op dit laatste, in overweging te nemen alle bezwaren, welke er voor schippers uit voortvloeien, dat zij alleen in him woon- plaats, waar zij bijna nooit vertoeven op uren, waarop de secretarie geopend is, bedoelde for mulieren kunnen verkrijgen? DE STORM EN HET NEDERL.-BELGISCH VERDRAG. De Antwerpsche correspondent van „de Maastoode"' schrijft dd. 6 d'ezer: In de Belgische bladen worden thans de storm en de ongelukken, welke deze veroor- zaakte op de vaarwegen van Belgie naar den Rijn, weer aangehaald als argumenten van het Belgisch kanaal. Een heel lijstje van sche- pen wordt opgesomd, die in het Hollandsch Diep, het Hellegat en zelfs in den Steenberg- sche Vliet zijn ver,gaan of zoodanig in nood g-eraakten, dat zij assistentie moesten vragen en. daarvoor reddingspremies moesten betalen, varieerende tusschen 2090 en f 12000. De vluchthavens van Dintel, Zijpe en Anna Jaco- bapolder waren, aldus de bladen, zoo volge- propt, dat vele schepen geen plaats meer von- den en in open water moesten wachten. Dit alles moet dienen om aan te toonen, dat de huidige weg van Antwerpen naar den Rijn niet „de beste, de veiligste en de meest ge- schikte is", gelijk bijvoorbeeld het Antwerpsche scheepvaartblad „Neptune" tracht te doen. Intusschen: wanneer men zich in de Belgi sche pers plaatst op de verplichtingen van 1839, zooals de „Neptune" en andere bladen dat blijkens de aangehaalde woorden doen, dan blijkt het volgende: Belgie kan aan Nederland slechts verwijten, dat het zijn weg naar den Rijn maar ten deele verlegd' heeft door de afdamming van het Kreekrak bij Woensdrecht. Daardoor immers hebben de schepen van Antwerpen naar den Rijn niet meer het Kreekrak en de Ooster- schelde te volgen, doch wel de Westerschelde en het kanaal van Zuid-Beveland, terwijl de rest der route dezelfde gebleven is als in 1839. Nu zijn al de ongelukken, welke door de Belgische pers worden aangehaald, gebeurd op het oude traject van den vaarweg, terwijl geen enkel is gesignaleerd op de route Wester schelde enz., dus op den nieuwen weg door Ne derland aangeduid bij de afdamming van het Kreekrak en waarin Nederland zag een „eien goede, veilige en geschikte weg", een stand punt, dat, gelijk men weet, niet door Belgie gedeeld wordt. Wanneer derhalve in de Belgische pers de jongste ongelukken, die zich niet voordeden op het verlegde gedeelte, gebruikt worden om het Belgisch standpunt te verdedigen, dan komen de bladen met die ongelukken waarlijk met ongelukkige argumenten aandragen. DE VERKIEZING TE ANTWERPEN. In de avonduren zijn Maandag de officieele cijfers der in het arrondissement Antwerpen gehouden tusschentijdsche verkiezing bekend gemaakt. De overwinning, door de Vlaam- sche nationale lijst behaald, is nog grooter dan Zondagavond en Maandagochtend ver- wacht werd. Uitgebracht zijn: 191,218 stem- men, waarvan 133,166 geldige. Er waren 58,052 bianco. De geldige stemmen zijn als volgt ver- deeld: communistische lijst Hennau 3083; communistische lijst Van Extergem 2615; Borms (Vlaamsch-nationalist) 83,058; Baelde (lib.) 44,410. De heele Belgische pers gaat voort met uitvoerige beschouwingen te wij den aan deze verkiezing. De Brusselsche anti-Vlaamsche Gazette, afgaande op de resultaten van Zon dagavond schrijft: „Het arrondissement Antwerpen telt 37,000 Belgen, 72,000 Moffen en 45,000 lafaards". De te Luik verschijnende liberale Meuse noemt het Antwerpsche votum een onteerende daad. Antwerpen", zegt het Waalsche blad, heeft niet geaarzeld zich te onteeren met voor Borms te stemmen en is aldus onwaardig geworden, in 1930 de zetel te zijn van een tentoonstelling ter verheerlijking van het on- afhankelijke Belgie. De heele tentoonstelling van het eenheidsfeest moet naar Luik worden overgebracht. De Walen dienen zich te ver- eenigen om te reageeren en de plaats op te eischen, die hun toekomt alsook de eerbiedi- ging van hun verzuchtingen binnen het kader van Belgie, welks huidige unitaristische staatsvorm ongetwijfeld voor 'n unionistisehen vorm zal moeten plaats maken." De Volksgazet, het blad vein oud-minister Huysmans, en van de Antwerpsche socialis- tische partijgroep, geeft toe, dat een aantal socialisten op de Bormlijst hebben gestemd, waarvan het blad de schuld werpt op de regee- 1 ring en vooral op de liberalen. „De meerder- heid van 't parlement", aldus 't socialistische blad, heeft op elsch van de liberalen amnes- tie geweigerd; het kiezerscorps van Antwer pen antwoordt daarop met klank: Wij eischen amnestie! Dit was ook de eenige beteekenis van deze verkiezing. Borms kan niet zetelen, zijn plaatsvervanger ook niet. De uitslag is 1 dus zuiver afgebakend: Een overwinning van de amnestie-gedachte" Ook Le Peuple, het officieele orgaan der Belgische partij, schrijft ongeveer in denzelf- den geest. In regeeringskringen was men Maandag zeer onder den indruk van de verkiezing van Borms. Minister-president Jaspar bleef den geheelen dag door ongenaakbaar voor de pers, .ill si j ww zijn vannacht om den troep bij el-kaar te houden en als er iemand dorst zal hebben dan zullen het de mannen zijn en niet de paarden. Maar je stuurt ze alleanaal naar den keukenwaqen, hoor je vrouwtje. Denk er aan, qeen druppel meer aan iemand!" Nadat vader was weqqereden stond Buddy zaohtjes op en sloeq zijn twee armpjes om zijn moeders hals. ,,Je maq niet huilen; Ik hoef heelemaal qeen wa ter te hebben", troostte hij haar. Even waohtte hij en voeqde er toen blijmoediq bij: „Gauw komt er een heele qroote rivier. De ossen ruiken al op hcnderd meter als er water komt. Ezra heeft het zelf qezeqd. En vannacht was Crumpy aan het snuiven en snuiven. Ik heib t hem zien doen. Hii rook een qroote rivier! Wei zoo qroot!" Hij strekte zijn korte armpjes zoo wijd moqelijk uit en lachte met een trillend lipje. Moeder omarmde Buddy zoo steviq. dat hij er van kreunde. ,,Mijn lief, klein mannetje. natu-urlijk komt er water. Wij qeven er niet zoo om, is het wel? Het het s-oijt mij alleen maar voor de arme beesten." .,Ze hebiben dorst," bevestiqde Buddy ernstiq met qroote ooqen. Zij roepen om water. Ilk qeloof dat zij vreeselijken dorst hebben. Maar nou komt er een qroote ri vier, Crumpy heeft het al qeroken." Buddy's moeder staarde over de on- vrucht.bare vlakte, die noq troosteloozer peworden was door de verzen-aende hitte. d;e de laatste week onafaebroken qe- duurd had. Zii deelde Buddy's vPrtrou- wen in de qroote rivier niet. Op de een of andere wijze waren zij afqeweken van den weg, -die door George Williams op de kaart was aangegeven. Williams had hun wel aanqeraden zoo veel moqelijk watervaten mede te nemen voor het qeval, dat zij eens zouden moe ten overnacihten daar waar qeen water was. Hij had hun qezeqd, dat er weiniq water was, maar zijn verkenners en de vele buffelsporen hadden hem in staat gesteld iederen avond bij water te komen op twee of drie plaatsen na. De Staked Plains was het moeilij-kste stulc, had hij gezegd, en nu waren zij in de Staked Plains, en het was moeilijk! Buddy hoorde dit alles pas later, toen hij zijn vader hoorde vertellen over dezen toc-ht naar het noorden. Maar hij zou dien dag en den daarop volgenden nacht ontihouden hebben, al zou hij er nooit meer iets van gehoord hebben. Het loeien van de kudde werd een angstige jammerklacht. Zelfs de flegmatieke ossen, die de wagen trok- Jcen, bulkten en kwijlden terwijl zij zic-h voortsleepten, hun koppen schuddend onder het zware juk. Ze rustten veel vaker dan anders en a-ls Buddy een eindje mocht loopen met Ezra, wien het zweet van het gelaat gudste en met d-e hoeders, dan verwonderde hij er zich over, dat de oogen van de ossen zoo rood zaqen. net als bij Dulcie als zij een huilbui had ge had. Des avonds bonden de jongens hun paarden niet vast en qingen niet zitten t rwi'l -<j ater doch zij blevr- bij ze staan en slokten haastiq hun maal naar binnen, voortdurend een wakend ooq houdend ■AH BA i ER op het onrustige vee, dat her en der- waarts bleef loopen en niet wilde eten en niet wilde gaan liggen, doch dat on- opho-udelijk bleef loeien. Eens kwamen een paar d-ieren zoo dicht bij den wagen, dat zij het water roken in den e-mmer. waaruit Frank Davis zijn bezweet paard liet drinken en Hinke-ibeens wagen werd bijna omver gegooid, voordat de razen-de dieren naar de kudde kon-den worden teruggedreven. „V-an rusten komt niks", zeide Bob Birnie tot de jongens, die zich om het vuur van Hinkebeen gescihaard hadden. ..De beesten zijn niet meer tot kalmte te brengen, Wij maken onszelf en hen dood- op door ze bij elkander te willen houden wij kunnen ze net even goed laten loopen om water te zoeken. als ze hier in een kringe-tje laten rond-loopen. Hinke- been, zorg dat je het eten klaar houdt voor de jongens, en j-ullie a-llemaal. pak je rommeltje bij el-kaar en vooruit maar. Wij zullen de beesten loslaten en ze volgen. Als er nog water is in dit vervloekte land, dan zullen zij het vinden." Jaren later hoorde Buddy, dat zijn vader mannen had uitgezonden om water te zoeken en dat zij teruggekeerd waren zonder iets te hebben gevonden. Hij was tien jaar, toen zij, rond het vuur zittend, dit voorval eens ter sprake brachten; een paar minuten had hij er zijn gedachten over laten gaan en toen ronduit zijn mee- ning uitgesproken. Jullie ha-dt de paarden net zoo do'\stiq moeten laten als het vee en ik wil er wat onder verwed-den, dat zij het water qe- terwijl de andere ministers een voorzichtlg stilzwijgen bewaarden, en op geen vragen van joumalisten wilden antwoorden. Verwacht werd, dat de Vlaamsch-nationalistische afge- vaardigden gisteren of heden een motie van orde in de Kamer zouden indienen, waarbfj gevraagd wordt, dat aan Borms zal worden vergund, de gevangenis te Leuven te verlaten om de geldigheid zijner verkiezing in het par lement te komen verdedigen. Dat de meer derheid der Kamer van geen toelating zal willen weten, lijdt geen twijfel, maar dan rijst de vraag, of na de uitschakeling van Borms de liberale candidaat Baelde zonder nieuwe verkiezing in de Kamer zal komen. Van officieuze zijde wordt dit niet waar- schijnlrjk geacht, zoodat binnen enkele weken tot een nieuwe raadpleging van het Antwerp sche kiezerscorps zou moeten worden overge- gaan. Het valt te voorzien, dat in dit geyal de Vlaamsche nationalisten, die deze demon strate voldoende achten, geen tweede maal de candidatuur van Borms zouden voordra- gen. Een andere oplossing zou nog zijn, de beslissing over de geldigheid uit te stellen tot 1 Februari, dat is drie maanden v6<5r de algemeene verkiezingen, waardoor dan inge- volge de bepalingen der wet tot geen verdere voorziening in de Antwerpsche Kamer-vaca- ture meer zal behoeven te worden overgegaan. HET VERDEELDE DUITSCHE CENTRUM. Het centrum, de Duitscbe Katholieke staats- partij, heeft er, schrijft de N. R. Crt., vroe- ger steeds roem op gedragen dat de partij- tucht zulk een sterken band vormde dat er nooit scheuren in de schoone eenheid te be- speuren zijn geweest. Het is na 1870 ont- staan in antwoord op Bismarck's Kulturkampf en in het Duitschland van v66r den oorlog had het zich tot een machtige partij ontwik- keld, die zonder kleerscheuren uit elke ver kiezing te voorschijn kwam. Elke regeering moest met den wil van het centrum rekening' houden en als parlementaire machtsfactor werd het zoo sterk dat het onder Wilhelm II in 1904 de gedeeltelijke herroeping van Bis marck's Jezu'ieten-wet (waarbij de orde ver- bannen was) in het rijk en haar algeheele af- schaffing in 1917 in Pruisen kon doorzetten. Ook onder de repuhliek heeft het centrum zich aanvankelijk in zijn oude sterkte ge- handhaafd en hield het zijn kiezers onder katholieke industrieelen, werklieden, boeren. aristocraten en geestelijkheid bijeen. Sedert Februari 1919 is het in elk Duitsch kabinet vertegenwoordigd geweest. Maar nu is de afbrokkeling van het centrum begon- nen. Bij de laatste algemeene verkiezing kreeg het voor het eerst een klap van betee kenis en bleek het de gunst van een deel van zijn oude kiezers verspeeld te hebben. De reden was dat zich hoe langer hoe duidelijker het bestaan van een linker en een rechter vonden hadden." zeide hij wijsneuziq en hij werd naar bed qestuurd, omdat hij zoo d-urf-de spreken. Bob Birnie had hier zelf later ook wel eens aan qe-dacht, maar hij had zich over deze verqissinq veront- schuldiqd door te zeqqen, dat hij op de kaart had vertrouwd en niet qedacht had aan de moqelijkheid van drie daqen zon der water te zijn. Maar hoe het ook zij. die nacht was een nacht van anqsf en wanhoop. Ezra liep naast de ossen en schreeuwde en zwaaide zijn zweep en de ossen zwoeqden verder, loeiend zonder ophouden, zoodat zelfs Dulcie er niet van slapen kon en klaqen-d huil-de in haar moe ders armen. Buddy zat op met wijd open oogen en keek maar uit naar de groote rivier en hij deed zijn best om niet bang te zijn en o-m niet te huilen zooals Dulcie. j Lang na midd-ernacht kwam een zacht briesje uit de duisternis opzetten en de ossen hieven hun koppen omhooq en spalkten hun neusgaten wijd open en er kwam een nieuwe toon in hun ,,M-boe-oe-oe-mm!" Zij wen-dden zich plofseling zoo, dat de wind recht in den wagen blies, die daarna met vernieiiwde kracht werd voortperukt. „God zij qeloof-d. Missy! Zij ruiken water!" hijgde Ezra, terwijl hij op een drafje naast den wagen aanliep; ,,en ver zal het niet meer ziin, kijk ze loopen. de beesten! Nee, Missy, zij zijn noq zoo uitgeput niet zij ruiken water en er bij zullen zu komen! Het is nu niet ver wey meer, Missy." (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1