AL6EMEEN NIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAHDEREN. EDELWEISS ZEEPPOEDED na PER PAK No. 8299. Vrijdag 16 November 1928. 68e Jaargang. Tweede Blad. ABONNIMEKTSFFIJS: HET CADEAU Feuilleton-vertellingen. ■'u Hti?s&potheek voor 0 cent en Kloosterbalsem BINNENLAHD. BUITEN LAND. 8 P 0 B, T. ,,Geen goud zoo goed" CO U RANT VoTmaa^'ic -Abonaeme""™'™o. h« Dit blad verschijnt iedercn Maandacj- 3 ,'oensdag- cn Tnjc.agav TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. De voorzitter deelt mee, dat de centrale afdeeling heeft besloten, op 21 dezer in de afdeelingen een aantal wetsontwerpen te doen oriderzoeken, o.m. de begrooting voor de staatsmijnen, en het ontwerp tot verlaging van den gedistilleerd-accijns te verzenden naar de vaste commissie voor belastingen. Een aantal kleine ontwerpen en con- clusies worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. i Wat bij de algemeene beschouwingen j inzake de begrooting van buitenlandsche zaken over den Volkenbond werd gezegd bleef waarlijk in het ..algemeeneDoor de meeste sprekers werd gewaarschuwd tegen onderschatting van de beteekenis van den Volkenbond. En ook de Minis- ter betoogde dat er geen reden is om de ioekomst van den Volkenbond pessimis- tisch in te zien. We moeten niet moede- loos worden, wanneer de zaken niet zoo vlug gaan als we wel zouden wenschen. Aakelijker waren de opmerkingen over de positie van de gehuwde vrouw en den aandrang van mevr. BakkerNort, ge- steund door den heer Marchant. om te komen tot een internationale regeling, uit- gaande van den Volkenbond. Minister Beelaerts achtte het niet mogelijk om te komen tot een uniforme regeling. Daar- voor loopen de wetten in de verschillende landen te veel uiteen. We moeten streven naar een regeling waar z.i. door conflic- ten worden voorkomen. Verschillende sprekers uitten den wensch voor een gunstige oplossing van de kwestie van het verdrag met Belgie. De heer KnOttenbelt zei daarbij te ge- looven, dat de ongerustheid belangrijk verminderd is, en dat het vertrouwen van den minister in ruimen kring wordt gedeeld. Toch is z.i. de gerustheid nog niet geheel geweken en met name in Zeeland bestaat nog de vrees, dat een eventueele oplossing van het vraagstuk onze nationale belangen zal aantasten. Spr. zou er bij den minister op willen aan- dringen om, voordat een oplossing tot stand komt, eerst nog eens advies in te winnen van hen, die tot oordeelen be- voegd zijn. Een dergelijke voorbereiding is den vorigen keer te zeer verwaarloosd. Spr. is echter Van oordeel, dat de regee- ring ten dezen aanzien niets mag riskee- ren. Wanneer we een verdrag met Bel gie sluiten dan moet die overeenkomst ook bevatten alle punten, waarover tus- schen beide landen geschil bestaat. Na de totstandkoming van het tractaat moeten we ook krijgen de zoozeer noodzakelijke rust. Bij afwijzing van wat voor Neder- land onaannemelijk is geibleken, zal de minister zeer sterk staan. De Minister bepaalde zich tot de op- merking, dat de zaak nog niet rijp is voor openbare behandebng en dat de benoem- de deskundigen alleen van advies dienen. De leiding blijft bij het departement. Na nog slechts korte beraadslaging is de begrooting goed gekeurd. VERVOER VAN LEVENDE VISCH PER VLIEGTUIG. Vanwege de Kon. Luchtvaartmij. wordt gemeld Steeds grooter wordt de verscheiden- heid van artikelen, welke voor het lucht/- vervoer in aanmerking komen. Thans worden bij de K. L. M. op groote schaal proeven genomen met het vervoer van voor consumptie bestemde levende visch in verschillende richtingen. Dezer da- gen ging een groote proefzendig naar fengeland en de visch kwam tot groote tevredenheid van de ontvangers in de beste conditie aan. Reeds voor de onmid- dellijke toekomst opent dit vervoer goede vooruitzichten. DE VIERDE POSTBESTELLING TE GRONINGEN HERSTELD. Op vragen van mevr. BakkerNort betreffende wederinvoering van de vier- de postbestelling te Groningen heeft de minister van Waterstaat geantwoord De ondergeteekende heeft het advies van den Postraad inzake de wederinvoe ring van de vierde postbestelling te Gro ningen ontvangen. Vervolgens heeft de directeur-generaal der posterijen en telegrafie een nader rapport uitgabracht met betrekking tot de genomen proef. Na overweging van een en ander is de ondergeteekende tot de slotsom gekomen. dat uitvoering van drie bestellingen voor Groningen te veel bezwaren oplevert, zoodat de ondergeteekende heeft beslo ten om aldaar wederom vier bestellingen per dag te doen uitvoeren. Echter wordt het noodzakelijk geacht een regeling voor de uitvoering van een 4-Jbestellingendienst te treffen, welke in belangrijk mindere mate dan met de vroe- gere het geval was behept is met de be kende bezwaren, welke aanleiding gaven tot de genomen proef. Dit brengt mede, dat de voorbereiding der wederinvoering van de 4de bestelling vrij veel tijd zal vorderen, weshalve als datum van ingang uiterlijik 4 Febr. 1929 is gesteld. ITALIe EN SERVIe. Voor een afdoende verbetering in de betrekkingen tusschen Italie en Servie is, schrijft de N. R. Crt,, een groote formeele hindernis weggenomen door de uitwisse- ling van de ratificaties van het tractaat van Nettuno. Italie wenschte de onder- handelingen over vernieuwing van het inmiddels verstreken tractaat van vriend- schap en arbitrage met Zuid-Slavie niet te beginnen, voor de economische over eenkomsten, die in het tractaat van Net tuno zijn neergelegd. hun beslag hadden gekregen. De Kroaten in de Skoepsjtina, die er hun belangen door benadeeld ach- ten, hebben zich tegen de goedkeuring van het tractaat van Nettuno steeds fel verzet. Frankrijk en Engeland hebben van hun kant te Belgrado gestadig diploma- tieke pressie geoefend om de ratificatie niet langer uit te stellen, in de overtuiging dat daarna een ernstige poging kans i moest hebben om Italie en Servie in bet belang van vrede en rust aan de kusten van de Adriatische Zee nader tot elkaai 1 te brengen. Toen de Servische regeering zich ten slotte bereid verklaarde om de ratificatie door te zetten, legde zij er na- druk op, dat dit uitgelegd moest worden als een bewijs dat zij gezind was, zelfs ten koste van zware offers, tot oprecht vriendschappelijke betrekkingen met Ita lie te geraken. De sluiting van de economische over- eenkomsten van Nettuno dagteekent uit Juli 1925 en in- het begin van 1926 had Italie ze reeds bekrachtigd. Italie s poli tick in Albanie maakte daarna zoo groo- ten argwaan in Servie gaande, dat men daar de zaak op de lange baan schoof. Het tractaat omvat 31 overeenkomsten die in drie groepen vendeeld zijn. De eerste vult de overeenkomsten tot rege ling van het verkeer te Fiume (met inbe- gri'p van de Servische haven van Soes- sak) aan, de tweede bevat bepalingen tot uitvoering van die regeling en de derde regelt eenige algemeene vraagstukken die uit de vredestractaten zijn voortgevloeid. Zoo b.v. het verlof voor arbeiders van wederzijdsche nationaliteit om aan den anderen kant van de grens een bestaan te zoeken. Man Italiaansche zijde was et Servie een grief van gemaakt dat het Ita liaansche arbeiders door allerlei beperken- gen feitelijk uit zijn gebied weerde. Dit is, in het kort, de inhoud van het tractaat van Nettuno. De vernieuwing van het tractaat van vriendschap en arbitrage kan nu nauwe- iijks meer moeilijkheden opleveren. en, zoo noodig, kunnen de Westersche mo- gendheden andermaal hun goede dien- sten bewijzen om het tot stand te bren gen. Tractaten op papier zijn echter niet genoeg. Alles komt ten slotte aan op den geest waarin zij gehandhaafd worden. En de wereld heeft ervaren. dat politieke vee- ten op den Balkan een lang en taai I even hebben. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 14 cent N'V- ZEEPFABRIEKEN -v/H DE X VAN BRERO APELDOQRN de bruggen over de groote rivieren onder haar b'emoeiingen betrekt. Daar er wel geen brug over de Sohelde zal komen, brengt de consequentie mede, dat de boot- dienst ook een rijksinstellmg wordt. Het bestuur heeft ook de actie voor plaatsing van het juiste gewicht op ver- pakte artikelen gesteund. In verband met de bereidverklaring van mr. Dieleman om een spreekbeurt voor de vereeniging te vervullen werden als gewenschte onderwerpen naar voren gebracht: de verkeerswegen in de Pro- vincie; de nieuwe belastingvoorstellen en het gildewezen. Bij de rondvraag werd den heer Ver- meulen toegezegd, dat zal worden ge- vraagd vooraf bekend te maken wanneer de ferryboot zal varen en wanneer niet, opdat personen met n groote vrachtauto niet voor niets komen en vertraging on- dervinden. TER NEUZEN, 16 NOV. 1928. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 4 tot en met 10 Nov. in de provincie Zeeland bedroeg: Roodvonk: Biervliet 1Goes 1s-Gra- venpolder 1, Hontenisse 1. Kruiningen 1, Sas van Gent 1, Schoondijke 2, Seroos- kerke (W.) 1. Diphteritis: Breskens 4, Groede 1. In genoemde week zijn geen gevallen van encephalitis ter kennis van het Staats- toezicht op de Volksgezondheid gekomen. SAS VAN GENT. Ouderavond. Donderdagavond was door de Ouder- commissie van school A een ouderavond belegd, teneinde besprekingen te voeren over het houden van een St. Nicolaasfeest en het voorzien in eenige vacatures, we- gens het aftreden van de heer de Bel en mevrouw Neeteson. Het behoort sedert jaren tot de traditie op St. Nicolaasavond voor de kinderen en hun respectieve huisgenooten een feest in te richten en loffelijker gewoonte werd ook ditmaal daartoe weder besloten. De noodige voorzieningen werden ge- troffen om dit feest ook dit jaar weer zoo- danig te organiseeren, dat ouders en kin- deren later weer met genoegen zich dien dag zullen herinneren. j Juist het feit, dat van voorgaande jaren daarvan de aangenaamste herinneringen bewaard gebleven zijn, is oorzaak. dat telken jare een beroep gedaan wordt op het onderwijzend personeel, teneinde zulks te kunnen verwezenlijken. Voordat overgegaan werd tot het ■kie- zen van nieuwe titularissen in de Ouder- commissie werd door een der aanwezigen hulde gebracht aan den heer De Bel, tot dusverre voorzitter van dat lichaam, doch thans niet meer herkiesbaar, voor de be- langrijke diensten als zoodanig bewezen en mede voor de onafgebroken belang stelling, die het onderwijs steeds zijner zijds genoten heeft. Ook aan mevrouw Neeteson werd dank gezegd voor de vele blijken van waardee- ring en steun gedurende haar lidmaat schap aan het onderwijs bewezen. Dat de vergadering met de gesproken woorden volmondig instemde, bleek op ondubbelzinnige wijze. Als nieuwe functionarissen werden ver kozen de heer Leon wan den Hemel en mej E. v. d. Berg die verklaarden de benoeming te aanvaarden. In een navergadering werd de heer v. d. Hemel tot voorzitter gekozen. Door een der aanwezigen werd ter sprake gebracht het aanbod van de Phi lips' fabrieken te Eindhoven tot aanschaf- fing van een radiotoestel voor de school. Na langdurige discussies werd beslo ten op dit aanbod in te gaan en de kosten van aanschaffing uit eigen middelen te bestrijden. Eenige personen uit de vergadering stelden zich beschikbaar in deze middelen te voorzien door vrijwillige bijdragen, zonder inroeping van den steun der pu- blieke kas, terwijl alle overige werkzaam- heden aan de plaatsing en functioneering verbonden door eigen krachten zal ten uitvoer gebracht worden. Na afhandeling van de agenda sprak de heer Uit den Bogaard, secretaris der Ouder-commissie, die wegens ontstentenis van den voorzitter hedenavond het voor- zitterschap waarnam, een woord van dank tot de vergadering. Brievenbus, Zooals reeds vroeger in het Raadsver- slag is medegedeeld, werd aan het sta- tionsgebouw ten gerieve van de Poelwijk een brievenbus geplaatst. Deze bus wordt voor het vertrek van alle treinen gelicht. Voor het tot stand komen van dit gemak, verdient de heer Ranke, postdirecteur een woord van dank wegens de in dezen be- toonde medewerking. WATERLANDKERKJE. De landbouwer A. S. alhier had het on- geluk van een weigerachtig paard te val- ien, waardoor hij zijn enkel en voet zoo danig bezeerde dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. SLUIS. Dinsdagnacht is uit een stal te Sluis het paard en een kar. toebehoorende aan mej. M. R. ontvreemd. Ook wordt nog 25 K.G. visch vermist. De eigenares van dit alles, mej. M. R. is de vrouw op wie onlangs een moord- aanslag gepleegd werd door den Belg v. d. W. Van de W. is nog steeds niet gevon- den, ofschoon hij in de buurt (het Zoute) schijnt te vertoeven. De politie doet ernstig onderzoek. MIDDELBURG. Het bestuur van ..Handelsbelangen heeft blijkens de mededeeling in de ge- houden vergadering adhaesie betuigd aan het verzoek van de Kamer van Koophan- del te Ter Neuzen aan Ged. Staten tot 1 invoering van lagere tarieven en andere verbeteringen bij de Prov. Stoomboot- diensten, welke verzoeken de heer Boas- son nader toelicht, er op wijzende, dat de verwezenlijking er van veel geld zal kos ten, terwijl de provincie aan het maximum der te heffen opcenten is. De heer Weijens wijst er op. dat als vrachtauto's enz. door kunnen komen naar Vlissingen, dit voor vervoer b.v. van fruit met de Zeeland van groote beteeke nis zal zijn. De heer Jeronimus wijst er op. dat er een wegenbelasting is, en dat het rijk ook GYMNAST1EK- EN TURNVEREENIGING. Zooals uit achterstaande advertentie blijkt, wordt Maandagavond opnieuw vergaderd voor de oprichting van een Gymnastiek- en Tum- vereeniging, alhier. Naar wij vememen heb ben de onderhandelingen een gunstig resul- taat gehad, zoodat verwacht mag worden, dat nu tot definitieve oprichting zal worden besloten. Het zal zeer zeker in het belang der ver eeniging zijn, wanneer de dames en heeren, welke plan hebben als lid toe te treden, dit reeds dadelijk doen, daar het aantal een groo te factor is voor de bepaling der contributie en hoe lager deze gesteld kan worden hoe grooter de kring wordt van personen welke er aan kunnen deelnemen. Waar Ter Neuzen een groot aantal voetbal- lers telt, is de verwachting niet uitgesloten, dat zeer velen van hen zich als lid zullen op- geven, daar ontegenzeggelijk de gymnastiek met de voetbalsport ten nauwste verband houdt, ja het zelfs voor den voetballer nuttig en noodig is zich dien tak van sport eigen te maken. Wij hopen dat de pogingen zullen slagen en zeer velen zich als lid zullen opgeven. Er is hier behoefte aan een dergelijke ver eeniging. BRABANTSCHE BRIEVEN. Ulvenhout, 13 Nov. 1928. Menier, „Hier Baron", zee Trui van de week teugen me, en ze lee 'n brief- ke neer, naast m'n pan gebakken spek, 's mergens bij 't ontbijt. Ik lekte m'n vingers af, (want as ge z66 aangesproken wordt, amico, dan motte-ok in den stijl blijven!), en ik zee: ,,da-ge be- dankt zijt, da witte, Gravin" volgendeHaag 9/11_>28,. Ge ziet, keb al vrienden in de Residentie ok en da motte nie uitvlakken! Wa.nt eer 'nen Hageneer amico" zeet of schrijft aan 'nen Ulvenhouter, wel, dan mot ie veul def- tigheid op zij kunnen zetten, zeg ik maar! ^En d'n deuzen noem z'n eigen m'nen amico. Maar, om op da briefke trug te komen, daar sting dan in: „Aan Dre den schrijver der Brabantsche Brieven. Amico 't staat er en 't blijft er staan, want vrinden zijn wij, nietwaar? Ik althans, (,,althans" as da ginnen ad- vekaat is, ben ik er eenen!), voel mij een vriend van u en als trouw lezer van uw oubol- lige brieven is die vriendschap ongetwijfeld wederkeerig. (As-ie tenminste maar gin ad- vekaat is). Doch dit slechts ter inleiding. (Ge zou zeggenvan well) Wat ik u eigenlijk schrijven wilde, is dit, dat ik u heden als drukwerk een uitgave van ons („ons op- passen, nouw!) toezend over het weldra ver dwijnend oude Westlandsche zeedorp Ter Hevde. Dat boekje zal u interesseeren, Dre! En maak er maar gauw met Trui en uwen zoon den kunstschilder (wat is dieen kerel fer- milie-ziekeen uitstapje heen, vdor 't te laat is! Met handdruk R. J. Goddard." m'en hoofd vliegen... Nouw, da's mijn alle verf van de wereld nie weerd! Maar 't schijnt dan, da ze na nuuwejaar da Terheye, daar bij den Haag, heelemaal af gaan breken. Alleen 't kerkske laten ze staan, de rinneweerders. Ze willen zeker 'n tweede, 'n Nederlandsch Diksmuiden d'r op na gaan houwen. Webben oorlogshelden en moblezasie-gedikkereerden, allemaal zonder oorlog (Goddank!) en nouw 'n „platgeschoten" durp, zonder oorlog. 'n Soort ,,aangenomen-kindje" dus! In ieder geval, 't is 'n goei idee om er 'n boekske van te maken, veur 't puinhoopen zijn, en as ze die liefhebberij nog 'n bietje deurzetten, dan zal Nederland gauw veranderd zijn in... 'n boekenkast. En de uitgevers worren dan burgemeesters INGEZONDEN~ MEDEDEELINGEN" goed voor brand-, snij- cn stootwonden, verouderde wonden, zonnebrand, aam- beien, spierpijnen, spit, rheumatische pijnen, wintervoeten, springende handen en nog veel meer, koopt ge met een pot Akker's Kloosterbalsem, de snel werkende merkwaardige veelzijdige zalf aais..v» En ik las 't 't Boekske heet-ie gestuurd, amico, maar gin reisgeld. Affijn, de boekskes schijnt ie zelvers te maken, en daar bende dan vanze!1- levers wa scheutiger mee. Ik kijk 6k me op nMamV('tjmo:k0gezeed zijn: 't is een schoon boekske En de plotjes, geteekend en van hout gesnejen deur nen zekeren Krug - 'nen keleega van Dre-den-verver, denk ik, schoon genogt om stuk veur stuk in 'n lijstje te han- gen Maar m'n pronkkamer is al n muzee- ium dus ik wacht er nog effekes mee. As ge 'nen kunstschilder in de fermielie het, dan gebruiken z' oew muren kompleet veur aan- plakvlaktes en van 't schoone behang is gin blommeke meer te zien, en dan nog wel be hang van 37% cent d'n rol! Maar allee, keb teugen Trui, de Gravm, al zoo dikkels gezeet: „ik hang mijn predukten, de bossen peeen, toch ok nie aan n ander z'nen muur as stillevens", maar daar kan •k alleen maar woorden over krijgen en bleef 't dan maar bij woorden, maar 't worren soms heele boeken, die mee kaft en al om Over burgemeesters gesproken: daar ee boer Braat in de Kamer 'n boekske over open ge daan deus dagen. Hrj zee asdat de benoemingen van burge meesters teugeswoorig dikkels d'n lachlust op- wekken! 't Is maar wa ge lachlust noemt. Hij had meschient beter kunnen zeggen: da ge dikkels van die benoemingen de tranen in oew oogen krijgt. Maar ollee, hij zal et wel goed bedoeld emmen. Hrj bedoelt et wel 's meer veul beter as dat ie het zeet. Hij ee-g-et ok g'ad over 't achteruitstellen van 't platte- land deur de Regeeringen en da-d-amico, da's 'n waarheid as twee koeien boven op mekaren. Hij ee ze daar in de Kamer effetjes veur- gerekend dat de visscherij en landbouw t Land ruim 65 muljoen in 't laaike brengt. Wij landbouwen en visschen bij mekaren 'n dikke 65 muljoen en ze bestejen aan ons d'r maar negen! As da waar is, en da zal wel, want Braat kan allicht veul beter rekenen as spietsen, daar is-ie ok boer veur, dan zeg ik mee hem, asda-d-et 'n ongeperremen- teerd schedaal is, da wij tot onzen nek in d'n modder stappen as we de deur uitkomen; da me mee ons pet teugen de boomen aan- loopen 's aves omdat er gin lanteerns staan op de buitenwegen; da me water uit de putten motten slurpen; omdat er gin waterleiding is en... da-d-ee Braat nie gezeet en da's nog 't ergste van allemaalda me de hazen te eten motten geven zonder da me d'r op meugen schieten! As ge toch nagaat, amico, m'n grond is hapsoluut m'nen vollen eigendom. Ginnen rooien cent hiepeteek staat er op. (As ik dus „Gravin" teugen Trui. zeg is da nog zoo gek nie, want d'r zijn Gravinnekes genogt die heel wa minder grond bezitten as Trui en soms niks anders as wa zand da-d-aan d'r hooge hakskes plakt!) Ginnen rooien cent. Elke klont zand is d'n mijne. En wat er op groeit, amico, nauw da groeit in ons zweet! En nouw wil de wet asda-d-ik m'n buks onder de schouw lot staan verroesten en de hazen vet- mest mee mijn spullen om ze deur n ander te laten schieten. Zemmen mijn 's op d'n bon gedrukt omda 'k zo'nen haas achterover schoot en da's 'n rechtzaak geworren. Die rechtzaak, daar koom ik nog wel 's op trug, da's te lank omda-d-eelemaal in dit briefke te verhandelen. Maar ditte kan 'k oew wel in oew ooren blazen, (maar 't blijft onder ons!) as ge van haas houdt, dan schrijfde maar 's 'n briefke. Ge kunt 'm mee 'n gerust hart opeten, ge doet er gin zonde mee amico, want ge krijgt 'm van mijn en z'n vet is mijnen boeren- kool, Maar in ieder geval, daar had Braat n boekske van open kunnen doen dat et er van langs ging en da-d-is-ie vergeten As ik Ka- merlid was gewiest vleejen week, dan ha'k 'nen kruiwagen mee afgeknaagde boerenkool veur d'n veurzitter z'n neus geleed, da-g-'m niemeer had kunnen zien zitten en ha'k ge zeet: Menier de Veurzitter, Hekselensies, KeleegaasZiede dieen afgekloven boerenkool daar leggen? (geroep: ja!) Da's 'n bewijs, Heeren, da ge oew oogen open het! En laat ik oew nouw effetjes vertellen, da k verhuiswagens vol mee da-d-afgeknaagd goed heb. Zouwen jullie ditte lusten (geroep. neee!) Zouwen jullie vijftig serpenten, pardon persenten, die rommel van me koopen (ge roep: neee). Menier de veurzitter, dan zijn me-d-r! Dan hoef ik niks meer te zeggen!" Maar, amico, dan begon ik pas goed! Dan gaf ik 'm van jetje. En ik schee d'r nie af en ik gong nie naar Ulvenhout terug mee m'n eerste klas abonnement op 't spoor, veur da ze da strooperswetje d'n nek omgedraaid had den. En dan? Wel dan liet ik d'n bode m'nen anderen kruiwagen mee ,,stukken" geven en ik deelde honderd hazen uit onder 't gezel- schap. Niks veur niks! Wa gij? Zemmen me weer gevraagd (da's nouw den duuzendsten keer al ongeveer) om lid te wor ren van d'n Raad. Veur 't volgende jaar Meschient doei ik 't nouw. Al is t maar om die hazen 'n pee te stoven. Keb 't in beraad. Ge hoort er wel meer van, da snapte. Ok van die Rechtzaak. Amico, ik schei d'r af. Ontvang de beste groeten van de Gravin en gin horke minder van oewen toet a voe DRe-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 5