Nu Planttijd Kapitaal verkrijgbaar KRAS' Leverpastei boven aan m-wh Modemagazijn „DE BIJENKORF" ST. NICOLAAS-ARTIKELEK een WOONHUIS en ERF van Woon- en Winkelhuis MACADAM. St. MAURICE VEZET Watten en Wattenzeeften, Rookworst Alluminium papisren Kapjes Colbertcostuum Nieuwe Piano's Onbreekbare Horlogeglazen TER NEUZEN-LONDEN J. FONTEIJN *a „0E KLEINE WINST",Noordstf. 83, TER NEUZEN u TUYPEM's HO EST PILL Ell GELDBELEGGING m Wtfr 'mfc m Openbare Verkooping. HERVEILING Atelier BIJ RUWE HUID P. FIJN VAN DRAAT Roode Star Aardappelen in Kwaliteit en Smaak. Beleefd Aanbevelend. BAKKER's Verkoopzaal, Steenkamplaan 2, Java PH. A. KNIJFF 26 Kanadaboomen, 26 Olmenboompjes, VTTLPEHHOTJDERS DIJKSTRAAT 26-28 TER NEUZEN POTTER'S LINIA VAN DANlME's orgelhandel VOORHANDEN Piano's MANTELS, JAPONNEN, Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS ORTHOPAEDISCHE INRICHTING 1NGEZONDEN MEDEDEELIN GEN 19. c4, d5, (Pg4, ...dxe5 20. RXf5, Dxf6, 21. Del, Pe4, 22. cXd5, Pc3, 23. Pd4, PXd4, 24. TXd4, Pxd5, 25. c4, Pb6, 26. Txd8, TXd8, 27. a5, Pa4, 28. g3, Td3, 29. Te3, b6?, (Ruil was geboden en Dblf met goed spel), 30. Dbl! Pc5, 31. RXc5, bXe5, 32. DXd8 ea won na een 20tal zetten. WM m WM m ANTHONIE FAAS, Maandag 26 November 1928, Vrijdag 23 November 1928, a. 70.000 K.G. 2-3 c.M. b. 20.000 K.G. 2-3 c.M. c. 10.000 K.G. 2-3 c M. d. 12.000 K.G. 6-8 c.M. L. H.GOOREN&Zn. TILBURG STEEDS VOORHANDEN Melkemmers en Transportkannen T E K O O P ticen HOEST i KEELPIJN. JE ADRES is in Ter Neuzen a 25c, ®n 50 AGENTSCHAP ZAAMSLAG Heerlijke ONTVANGEN Schemerlampjes en Pianolampen. Te koop bij inschrijving FIRMA P I. VAN DE SANDE DOOSJES ZAKDOEKJES ONDERJURKEN DIRECTOIRES HANDSCHOENEN SKI-SOKJES ELEGANTE KOUSEN LOOPERS KLEEDJES SJAALS GROOTE KEUZE D. KOOLE - ZAAMSLAG 35 ct. Verven f 6, Uitstoomen f 4, 0. HEIJGELAAR STOOMVERVERIJ CHEM. WASSCHERII Stemmen - Repareeren - Verhuren - Inruilen niet van glas te onderscheiden IS. ADRIAANSENS - Korte Kerksttaat 8. Eenige geregelde dienst, met gewaarborgde afvaart, tweemaal per week, op vastgestelde dagen. GENERAL STEAM, TerNeuzen. Soc. An. BELGE DE TRANSPORTS, Telefoon: 222 TER NEUZEN. De verschepers genieten VRIJE OPSLAG in de loodsenteTer Neuzen ANTOINE MES, P. J. VAN DE SANDE Speciaal lage prijzen MANTELSTOFFEN en FLUWEEL, OVERJASSEN, JEKKERS, RATINE JEKKERTJES f 5,25 en BONKERS f 16,50, REGEN- JASSEN en MANTELS vanaf f 7,50, VESTEN, PULLOVERS, BONTRANDEN, GEMOLTONNEERDE GOEDEREN, MOLTONS vanaf 28 cent, ENGELSCHE TRUIEN, ROSSAERT-PETTEN, BARETTEN en CORSETTEN aan de laagste prijzen. H. VAN RAEMSDONCK-SEGERS. ADR. VAN WIJCK Azn - Magazijn Zandstraat 14 - TER NEUZEN Adviezen voor het beleggen uwer gelden K. H. BOUVAIN WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Ale uw organdsme zelf u door pijn en kwa- len, een duizelig gevoel, oorsaiizingen en atidere stoomissen waarsohuwt, dat de nderen het urinezuur en andere vengiftige stoffen met behoorlijk uit het bloed filtreeren, dient gij u in aoht t® nemen. Gij kumt het spoedig ge- noeg zelf uitmaken: Let er op of gij last hebt van rugpijn., rheu- matiisehe pijnen, ischias of spit, een prikkel- baiar, zenuwacihtig, afgemat gevoel, een gevoel of uw ooren suizen of gonizen, te vaak of te wemig aandrang tot urineeren, troebel, te don- ker of te licht gekleurd water. Branidend en pijnlijk bij de loozing. Zanderig, gruisachtig of ilraderig beziniksel. Elk dezer versohijinselen kan beteekenen, dat uw nieren hulp beihoeven. Gebruik dan onimid- delllijk Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Zij wor- den aanbevolen als het mid-del, dat de ver- awakte nieren opwekt, de urineloozing regelt en u bevrijdt van rugpijn, rheumatiek en die andere ellendige versohijinselen van nieraan- doening. Verkrijgbaar (in glasverpakking met gee! atiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1,75 per flacon. 30 Te Ter Neuzen bij Firma A. van Overbeeke— Lennis, Axelsohestraat en Westkolkstraat. peeren. Wat hem voor een maal be veel is, kan hij allicht bewaren en bij tijd en wijl eens na- zien. Bovendien verdient het onderstaande meer de belangstelling als gewestelijke sport, minder als studiemateriaal, zooals meester- partijen, zoodat het geen zware lectuur is. I. Een mooie combinatie en een mooi slot ver- toont onderstaande partij: Wit, de heer E., Zwart, de heer F. 1. d4, d5, 2. Pf3, e6, 3. e4, Pf6, 4. Rg5, Re7. (Aangezien Rg5 eerst na Pc3 mag worden ge- speeld, zou Zwart hier met 4. •••h6 Wit tot ruil op f6 hebben kunnen dwingen. Want na 5. Rh4 volgt Rb4f, 6. Pc3 of Pd2, dXc4, 7. e3, b5! met behoud van den meerderen pion, daar weldra g5 en Pe4 mogelijk zijn.) 5. Pc3, Pd'7, 6. e3, c5, 7. Rd3 (Na c5 in het damegambit is ruil door cXd5 altijd het sterkst. Wit kon hier in de beroemde en sterke Rubinstein-variant overstappen met 7. cXd5, eXd5, 8. g3 en 9. Rg2) 7--- b6, 8. 00, 0—0, 9. Dc2 (Ruil der pionnen, De2, en bezetting c- en/of d-baan aohten wij beter) 9... g6? 10. Tfel (het plan om na e4 op de e-'baan te spelen is niet het sterkste, aangezien Zwart reeds verschillende zwakten vertoont, waartegen gespeeld moet worden, wil Wit niet in het nadeel komen: de damevleugel en f6, h6) 10- Rb7 (Nu wordt Zwart nog sterk) 11. cXd5, PXd5, 12. RXe7 (Rh6 verdiende de voorkeur) PXe7, 13. e4 (verliest. Het beste was wel Re4, om den ster- ken raadsheer op b7 af te ruilen. Wit behield dan het betere spel) 13- cXd4! 14. PXd4 (Ook andere zetten laten Wit in het nadeel) Pc5, 15. Pce2, e5, 16. b4, Pd3, 17. DXd3, e5Xd4, 18. PXd4, Pc6 (Na deze mooie combi natie wint Zwart natuurlijk zonder moeite) 19. Tadl, PXb4, 20. Dd2 (beschermt a2 en valt b4 aan) De7! (verdedigt het paard en valt e4 aan), 21. e5, Tad8, 22. De2, Dg5 (dreigt mat) 23. f3, Pd5, 24. Dfl (Df2) Pe3, 25. f4, DXg2, 26. DXg2, PXg2, 27. e6, Td6, 28. eXf7f, Kxf7, 29. Pb5, TXdl, 30. Txdl, Kg8, 31. Td7 Rc6, 32. TXa7, PXf4, 33. Pd4, Ph3f mat. II. Een contrast met de vorige vormt de volgen- de partij, waarin de spelers langen tijd naar een positievoordeel speuren, tot een van bei- den tengevolge van een kleine fout overvallen wordt en moet opgeven. Wit, de heer A., Zwart d'e heer H. 1. f4, d-5, 2. Pf3, Pc6, 3. e3, Pf6, 4. b3, Rg4, 5. Rb2, e6, 6. Re2, Rd6, 7. 0—0, De7, 8. Pe5, RXe2, 9. DXe2, Tg8, 10. PXc6, bXc6, 11. Da6, Kd7, 12. Pc3, Tgb8, 13. Pa4, Pel, 14. Dd3, g6, 15. Pc3, Pc5, 16. De2, f5, 17. Df3, Pe4 (Nu moet Wit wel ruilen) 18. PXe4, fXe4, 19. Dh3, Tg8, 20. Khl, Taf8, 21. g3 a5, 22. a4, Rb4, 23. c3, Df6 (een onjuiste val) 24. Tfbl, Re7, 25. b4 (Wit heeft hier het rijk alleen) aXb4, 26. cXb4, Df7, 27. Rd4, g5, 28. b5, cXb5, 29. TXb5, g4, 30. Dfl. Zwart gaf op: tegen den pion en de 4 figuren is geen kruid gewassen. Zde o.m. h6, Tb7, h4, Db5f enz. III. In de volgende partij is iets teveel fantasie. Deze voor het schaken onmisbare eigensohap, indien in overmaat aanwezig, leidt er toe, dat den speler weleens de control® over de zelf geschapen verwikkelingen ontvalt. „Dieichrief, die Geister, werd ich nun nicht los!" Het spel is echter zeer spannend. Wit, de heer J., Zwart de heer M. 1. e4, e5, 2. d4 (het bekende middelgambit van den heer J.) Pc6 (noodig is eXd4) 3. dxe5, PXe5, 4. f4, Pc6 (Pittiger is Pg6 met figurenspel aan de Koningszijde) 5. Rc4, Pf6 (Beter was wel Rc5) 6. Pc3 (met e5 kon. Wit onmiddellijk voordeel behalen. Zie Pe4, Dd5) ...Rb4 (Rc5 is veel sterker, sinds de diagonaal a7gl open is) 7. Dd3, d6, 8. Pf3, 00, 9. 0—0, RXc3 (Daar RXc3 toch een tempover- lies is, kon Zwart net zoo goed traehten met j Rc5 alsnog tot spel te komen, gebaseerd op den stand der dame op d3. Zie b.v. 9- Rc5f, 10. Khl, Pb4, 11. De2j Rg4, 12. a3 of e5; op h3 volgt RXf3, Tf3, Ph5 12... RXf3, 13. TXf3, Pc6, 14. Re3, Te8 en Zwart, op f7 en h7 lettend, heeft spel tegen de gedeplaceerde stukken van Wit. Ook na 9 -- Rc5, 10. Re3, Pb4, 11. De2, Pg4 kan Zwart best vooruit), 10. ibXc3, h6 (Zulke zetten zijn nog steeds uit den booze. Tegen 11. Pg5 was 10... Re6 opperbest. De zwarte toren kreeg dan op f- of e-baan een taak), 11. a4 (beoogt den raadsheer onder be- scherming van den toren op a3 op te stellen, een plan, dat alleen met de welwillen.de mede- werking van Zwart een zin krijgt. Tbl was het gegeven, de open b-baan bezettend en den De7 (Waarom niet Te8, na het blijkbaar daarvoor gespeelde h6, en juist De7 in het vuur van "Ra3 en Tel 12. Tel, Rg4 (Re6 was nog voldoende), 13. Ra3 Tad8, 14. e5 Ph5 (Zie dXe5, RXe7, TXd3, RXd3, TXe7 met kwaliteitswinst voor Wit), 1-5. De4 (na tuurlijk won eXd6 onmiddellijk. Men ga dit na.) ...Dd7, 16. Tadl, Rf5, 17. De3, Tfe8, (in dien RXC2, dan e6 Rd3, Pf6, (zie ook Pe7), Competitie Ter Neuzen. Den Decker wint van Verpoorten (2X), Donze van de Kam, de Kam van Galle en Ver poorten, Tichelman van Tholens en Verpoor ten, de Klerk van Stapper, Kaan van Wisse- kerke, v. d. Ouden van Tazelaar (2X). Voor beginners. Paardmat (type I). a b c d e f g h Wit geeft mat in drie zetten. V Heden namiddag werd na een kortstondig en geduldig lijden van ons weggenomen onze zeer geliefdeEchtgenoot, Vader.Behuwd- Groot- en Overgrootvader, in den ouderdom van bijna 88 jaren. Uit aller naam, Wed. ANTH FAAS—Colijn, Kinderen en Kleinkinderen. Ter Neuzen, 14 Nov. 1928. Voor de vele blijken van belangstelling bij gelegenheid van mijn 25-jarig ambtsjubild als Gemeente Secretaris-Ontvanger van Boschkapelle op den 5 dezer ontvangen betuig ik mede namensmijneEchgenoote, mtjn hartelljken dank. H. R. J. CLAEIJS, Gemeente Secretaris-Ontvanger. Boschkapelle. 16 November 1928. Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemens op des namiddags te 2 uur, in het cafd bij den heer C. P. DE Reqt te Zaamslag, ten verzoeke van de Wed. en Erven MOENS—Schieman, publiek te ver- koopen in de gemeente Zaamslag aan de Veerstraat, groot 90 c.A. Aanvaarding bij de betaling; lasten volgende dienstjaren. Bataling der koopsom binnen een maand en der onkosten binnen 6dagen na de toewijzing. Inllchtingen ten kantore van genoem- den notaris. f Remise, Erl en Tuin met afzonderlijk Pakhuis aan de Javastraat te TerNeuzen, samen groot 2 Aren, eigendom van M. VAN DIXHOORN Jzn, op namiddags 3'/2 uur, in het Hotel des Pays-Bas te Ter Neuzen. Staande thans slechts op een waarde van /37SO,- Notaris DUMOLEYN. Het Bestuur van den polder STOP- PELD1JK, vraagt prijsopgaaf voor de levering van de navolgende Lessinische Macadam franco losplaats Vogelfort Z. V.T.M. of franco dijk tusschen Kampen en Boschkapelle franco losplaats Willem III Z.V.T M. of franco weg tusschen Stoppeldijk Veer en Luntershoek; franco losplaats Rapenburg Tol Z.V.T.M. of franco Luntershoek, en franco losplaats Willem III Z.V.T.M. of franco Boschkapelle. Te leveren tusschen 15 December en 1 Januari a.s. Inschrijvingsbiljetten worden v6or 25 November 1928 ingewacht bij den Dijk- araaf J. C. VEREECKEN. Stoppeldijk, 9 November 1928. Vruchtboomen, Sierplanten, Rozen, Haagplanten, Bessenstruiken, Vaste Planten in vele soorten enz. Biliijke prijzen. Aanleg van Tuin en Boomgaard Aanbevelend, Smallegange's Kweekerij TerNeuzen. als le Hypotheek op Hofsteden en Landerijen rente 4'/2 procenf. Aanvragen te richten aan het bureau van de Ter Neuzensche Courant onder No. 216. voor moderne DAMES- en HEERENKLEEDING naar maat. Uitsluitend le klas maatwerk Onberispelijke pasvorm. Aanbevelend, SCHUMACHER, Kazernestraat 16. (schrale huid) in prima veitind ijzer. D. E. WOLFERT Hz. TANDARTS Zandstr. 9, Telef. 204, Ter Neuzen. gPREEKUUR: alle werkdagen (b«- halve Donderdags) 1112 en 1%3. Donderdags van 6.307.30 nam. Ver- der volgens afspraak. Spreekuur te AXEL, Donderdags van I tot 4 uur, Hotel KOOLE. ongevecr 6000 K.G. lste Nabouw. Goedgekeurd door de K. I. Z. met cijfer 9, bij C. DEES, Baandijk no. 2, Ter Neuzen. recht over het uitgebrande huis voor alle soorten Winterpantoffels in alle maten vanaf 90 cents, voor Dames, Heeren en Kinderen, gevoerd en ongevoerd en in alle gewenschte kleuren. NOORD-BRABANTSCH GEPEND SCHOENWERK, gegarandeerd waterdicht, Heeren Bottines vanaf 7,25 tot 7,75 volgens maat. Bruine Mollieres 7,25 7,75 Bijzondere Sneeuw-Schoollaarzen voor jongens vanaf 4,25 5,25, volgens maat Leeren IWanspantoffels in alle maten 4,90 Damespantoffels 3,50 Waterdichte Werkschoenen hout gepend, uit den stuk genaaid en genesteld, alle maten 6,90. Bijzondere opruiming in Damesschoenen, hooge hiel, fijne kwaliteit, in de maten 36 tot 40 aan 1,50 het paar. AUTO'S Bezlchtigt de Nieuwe Vier- en Zes Cylinder Modellen bij den Agent. Vraagt Vooral ook om een Snellen Proefrit over Zeer Slechte Wegen! om te koken. A. A. MARSILJE Jz., Telef. 223, Ter Neuzen. RUIME SORTEERING vanaf 32 cent tot 4,— Aanbevelend, I, GUEQUIERRE-KUIJK. metende van 1,351,80, en staande op de hofstede van den heer M. J. Kaan, Koudepolder, Hoek. Inlichtingen te bekomen bij L. KOLIJN te Hoek. Biljetten in te leveren tot en met Zaterdag 1 December a.s., des na middags 3 uur, in „HetHoeksch Koffie- huis", aldaar. Ter Neuzen. VcrtcgemooordtgJ In alle ooornarftc plaalscn des lands, opgaoe van agentschappen wordt op aanvrage oarsUekt door d* N. V. Automobiles Citroin, AmsterdamIVeteringschans 81-39- AANBEVELEND. per Dposje. bij Apoth.ker, en Droliiten. mp. H. ten Herlet Hikeiwn Depot TER NEUZEN Dljkstraat 33. Verkrljgb. bij dhr. J. R. PLATTEEUW vanaf 485 Gulden met volledigegarantie Walstraat 74 - Vlissingen. Verkrijgbaar bij Concurreerend adres voor Goud- en Zllverwerken en voor alle voorkomende Reparaties. Hiermede hebben wij de eer onze geachte clienteele ter kennis te brengen, dat den belangrijke verbetering in onzen dienst is ontstaan. De Woensdagafvaart wordt verzekerd door het stoomschip MERANNIO", schip van 1100 ton met tusschendek, dat de exporteurs in staat zal stellen hunne vruchten in de beste conditie te transporteeren. Telegram-AdreSGENERAL STEAIVIj PRACHTSORTEERING ST. NICOLAAS-CADEADX NIEUWE PIANO'S vanal 525,— met 10 jaar schriftelijke garantie. Ook op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden Gortstraat MIDDELBURG FIRMA enz. enz. EXTRA AANBIEDING KOMT U EENS ZIEN Beleefd aanbevelend, Voor Winkeliers bij verstrekt GEVE8TIGD SEDEJRT 1871. BEN EDEN WEG Q 21. SLUI8K1L. I LEVERING van Kunstarmen en -beenen, Corsetten, Bulk- en Been Kb an den, Platvoetenbehandellng; vervaardigen van ALLE APPARATEN en CHIRURG1SCHE INSTRUMENTEN. Vakkundige afwerking. AANBEVELEND.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 3