PUROL JttMve scfwafe fluid BUITlE^LA^rD." g IAKDB0TJWBEBICHTEN, GEMENGDE BERICHTEN. Dam- en Schaakrnbriek. Im m. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW TERNEUZEN Als Eerste Hoofdnummer EEN FATALE VROUW" VERVROEGDE VERKOOP VAN BROOD. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. MIJNHARDT's Hoofdpijn-Tabletten 60 ct 11 ILaxeer-Tabletten 60 ct_ I^Zenuw-T ablettenj75 ct S i fc ^Staal-Tabletten90 ct Maag-tabietten75 ct schaken. en springende lippen Dooms 30-60 en 90 ct. Tube 80 ct. Btj Apoth. ca DrogUico Nederl. Wielrijdersbond, Toeristenbond voor Nederland; leden: ir. E. L. C. Schiff te Voorburg, voorzitter van de Kon. Nederl. Automo- bielclub; A. J. ten Hope te Rotterdam, voorzitter van den Bond van bedrijfsauto- houders in Nederland; C. Sormani te Rot terdam, voorzitter van de LInie van chauf feurs en overig automobielpersoneel te Rotterdam; H. W. O. de Bruyn te 's-Gra venhage, secretaris van de Vereeniging het Nederlandsche Wegencongres; dr. H. Mol'huysen te 's-Gravenhage, secretaris van het Kon. Nederlandsch Landbouw- comite; J. J. Talsma te Kamerik, burge- meester van Kamerik en Zegveld; J. Blomjous te 's-Gravenhage, lid van den Nijverheidsraad; ir. Jos. Th. J. Cuypers te Roermond, technisch adviseur der so- ciaal-hygienisohe commissie voor Zuid- Limburg; J. van der Molen Tzn. te Ren- kum, voorzitter van de vereeniging Auto- mobiefwegen, en W. A. Kruysdijk te Arn- hem, inspecteur van het verkeer in Gel- derland. MEMORIE VAN AN1WOORD BINNENL. ZAKEN EN LANDBOUW Hieraan wordt het volgende ontleend De minister, die, gelijk trouwens al zijn ambtgenooten, zich accoord heeft ver- klaard met het financieel program, werkt van gansche harte met den minister van Financien samen, om dat program tot uit- voering te brengen. Natuurlijk betreurt ook hij ten zeerste, dat dientengevolge menige uitgave achterwege moet blijven van onbetwistbaar nut. Wat de ex-keizer van Duitschland aan- gaat, deze heeft de verzekering gegeven, dat hij zich van alle politieke actie ont- houdfn en Nederland dientengevolge geen politieke moeilijkheden berokkenen zou. De vraag of de vrouw al dan niet tot burgemeester zal kunnen worden benoemd zal een onderwerp van bespreking kun nen uitmaken bij de behandeling van het ontwerp tot herziening der Gemeentewet. In samenwerking met het departement van Justitie werd een partieele herziening der krankzinnigenwet ontworpen, strek- kende in hoofdzaak tot versterking van de rechterlijke waarborgen tegen overri de opneming en ongemotiveerd verder verblijf in een krankzinnigengesticht. Dit ontwerp werd om advies gezonden aan enkele organisaties van geneeskundigen en vereenigingen van krankzinnigenge- stichten. De om advies verzochte organi saties achtten versterking der rechterlijke waarborgen misplaatst dan wel overbo- dig. De minister overweegt thans of aan de inzichten van medische kringen kan worden tegemoet gekomen. Mocht die vraag tot bevestigend antwoord leiden, dan zal, naar de minister vertrouwt, de indiening van een wetsontwerp nog in den loop van dit zittingsjaar kunnen vol- gen. In het omgekeerde geval is te over- wegen of het wetsontwerp, dat thans vrij- wel gereed is, ondanks het verzet uit me dische kringen, ware in te dienen. Voorstellen om aan de werkzaamheid van de kerkelijke instellingen op het ge- bied der armenzorg een einde te maken, zijn van den minister niet te verwachten. Een subsidie werd alsnog aangevraagd voor het Centraal archief en inlichtingen- bureau inzake maatschappelijk hulpbe- toon. Versterking van het aantal leden der Rijkscommissie voor werkverruiming wordt overwogen. De minister is zeer erkentelijk voor de vriendelijke woorden aan zijn beleid in zake werkverschaffing en steunverleening gewijd. Het sluiten der werkverschaffing geschiedt steeds met groote omzichtig- heid. Het oogenblik om thans opnieuw in de bestaande beperkende bepalingen ten opzichte van de plaatsing bij de werkver schaffing in de gemeente Emmen wijzi- gingen te brengen, ware niet gelukkig ge- kozen. In deze omstandigheden moet al- les worden gedaan om het wegtrekken van de bevolking te bevorderen. De er- varing tot nu toe met de tewerkstelling van arbeiders uit de steden opgedaan is nu treffelijk. Het aantal werkobjecten is in afzienbaren tijd voldoende om de plaat sing van alle werkloozen wier plaatsing noodig is, te bevorderen. Voor kosten van werkverschaffing in 1927 werd tot dus- ver voor het rij,k besteed f 3.600.000. De commissie van voorbereiding eener organisatie van den economischen voor- lichtingsdienst heeft een voorloopig rap port uitgebracht, waarin een aanvankelijk voorstel is vervat. Hierop heeft de regee- ring aan die commissie doen mededeelen, dat zij zich in beginsel ten gunste van het door haar ontworpen plan verklaart on- der voorbehoud, dat, wanneer de regee- ring de uitwerking in concreto voor zich heeft, zij nader zal hezien in hoever ook de landbouwvoorlichting hieronder te be- trekken valt. In Juli 1928 is een voorontwerp inzake het pachtvraagstuk aan organisaties en belanghebbenden gezonden. De berichten worden thans verwacht. Het is nog niet mogelijk thans reeds een tijdstip voor in diening vast te stellen. De minister heeft niet het gevoel, dat de directie van den landbouw niet vol doende geoutilleerd zou zijn. Aan een di- recteur-generaal gevoelt hij, zoo mogelijk nog minder dan in 1926 behoefte. De minister acht het noodig in de uit- breiding van het aantal scholen voor land- en tuinbouwonderwijs eenige matiging te betrachten, mede om financieele redenen. Een verlaging van den leeftijd (thans 16 jaar) voor het bijwonen van landbouw- cursussen meent de minister ernstig te moeten ontraden. Wanneer met de aan- drang om over te gaan tot de oprichting van een zg. bacon-controlestation, het- welk inhoudt niet een sanitaire keuring. maar een keuring op kwaliteit na de sa nitaire keuring, dan kan worden medege- deeld, dat een zoodanige regeling wordt voorbereid. Omtrent de plaats, waar de nieuwe ge- bouwen van de Rijksseruminrichting zul- len worden gevestigd, kan thans nog geen mededeeling worden gedaan. IS EEN WETHOUDER EEN AMBTENAAR? In een openbare vergadering van Ged. Staten van Noord-Holland is een kwes- tie behandeld, die wel met eenige belang- stelling wordt beschouwd. De gewezen wethouder der gemeente Schoten, de heer H. J. Klein, heeft bij het Haarlemsche gemeentebestuur het verzoek ingediend om hem wacihtgeld toe te kennen, omdat hij ten gevolge van de annexatie als wethouder moest aftreden. Door Haarlem is dit verzoek afgewe- zen; de heer Klein bracht nu bij Ged. Staten bezwaar in tegen deze beslissing. Aanvankelijk was hem ook als lid en voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur §een wachtgeld toegekend, doch Ged. taten hadden dit besluit vernietigd en zijn wachtgeld bepaald op f 150 per jaar. De heer Klein meende, dat hem die 1200 safaris als wethouder had genoten en f 150 als lid van het B. A. f 1350 wachtgeld toekwam. Nu hij in Haarlem tot lid van het B. A. is benoemd en f 650 salaris geniet, zou hem dus nog f 700 per jaar toekomen. De heer Klein meende, dat het wet- houdersambt een betrekking is als die van een ambtenaar en hij grondde die mee- ning hierop, dat hij uit hoofde van zijn wethoudersschap lid-voorzitter van het B.A. was. Die ambten waren dus z.i. een. Wanneer hij dus wachtgeld krijgt a|s lid voorzitter van het B. A., dan moet hij het ook ontvangen voor het andere deel van zijn functie, dat is het wethouderschap. Hij beriep zich hierbij op art. 124 der Gem.-wet en op het 12e lid van art. 30 der Annexatiewet van April 1927. De geest der Annexatiewet is, zegt hij, toe- kenning van schadevergoeding bij gele- den schade. Hier wordt door hem schade geleden. De heer Van Abs, die voor het gemeen tebestuur van Haarlem optrad, betoogde, dat de heer Klein van een onjuiste prae- misse uitgaat, door het wethouderschap en het lid-voorzitterschap van het B. A. tot een functie te verklaren. B. en W. van Haarlem beschouwen een wethouder niet als een ambtenaar, Een ambtenaar is on- dergeschikt aan het gemeentebestuur, dat is een wethouder niet, want hij maakt deel van dat bestuur uit. Spr. verwijst naar de Pensioenwet, die den wethouder uitdrukkelijk uitsluit, hem dus niet als ambtenaar beschouwt. De voorzitter stelde nog enkele vragen waarop de heer Van Abs nog opmerkt, met Ned.-Indie, Suriname, Curasao en Noord-Amerika. Bij de nieuwe regeling, welke in hoofd zaak met die van verleden jaar overeen- komt, is bereikt, dat voor alle bestemmin- gen in beide richtingen dezelfde stan- daardteksten, ten getale van 16, zullen gelden. Behalve in het buiten-Europeesch ver keer ligt het in het voornemen, ditmaal een proef te nemen met de invoering van dergelijke telegrammen in het Europeesch verkeer. Met de Engelsche administratie is hieromtrent in beginsel overeenstem- ming bereikt. Echter zullen hier geen standaardteksten worden gebruikt, doch wordt de inhoud van Kerst- en Nieuw- jaarstelegrammen naar Engeland geheel vrij gelaten, mits uitsluitend Kerst-, Nieuwjaars- of gecombineerde Kerst- en Nieuwjaarswenschen bevattende. Voor dergelijke telegrammen zal de woordprijs tot de helft worden terugge- bracht. Er zulleij nadere bijzonderheden om trent het tijdvak, gedurende hetwelk der gelijke telegrammen kunnen worden ver- zonden enz., bekend worden gemaakt. EEN KERSTVLUCHT NAAR INDIe. De K.L.M. heeft het origineele voorne men, om tusschen St. Nicolaas en (Kerst- mis een vliegtuig uit te zenden naar In die, dat dan na Nieuwjaar de terugreis zal aanvaarden. De bedoeling is, dat we- derzijdsche familiebetrekkingen in Ne derland en Indie op deze wijze in staat ge- steld zullen kunnen worden om geluk- wenscihen en kleine geschenken te wis- selen. Als propagandavlucht heeft deze tocht meer dan gewone beteekenis, omdat een nauwer contact vooral bij gelegeniheden als Kerstmis en Nieuwjaar. dubbel ge- waardeerd wordt. De plannen staan intusschen nog niet geheel en al vast. Wel wordt ernstig aan de voorbereiding gewerkt. Vermoedelij'k zal de H.-H.A.E.N., welke op het oogen blik op de terugreis is van Indie, even- tueel voor de vlucht worden bestemd. EEN NIEUW STADION TE LAKEN. De gemeenteraad van Brussel heeft met 24 stemmen en 12 onthoudingen een voorstel aangenomen, waarbij de stad Brussel voor een bedrag van 15 millioen zal bijdragen voor het bouwen van een stadion te Laken, waar in 1935 de we- reldtentoonstelling zal worden gehou- den. Het stadion zal 75.000 zitplaatsen bevatten en zich samen met andere in- stallaties van sportieven aard over een oppervlakte van 16 H.A. uitstrekken. BOMAANSLAGEN TE DUBLIN. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn er te Dublin drie bomaanslagen ge- pleegd. Twee ervan waren gericht tegen de standbeelden van.koning George II en koning Willem III, den koning-stadhou- der. De derde had ten doel de herinne- RegisFRED NIBLO den genialen Regisseur van „3en Hur" dat leden van het B. A. in Schoten sala ris genoten, maar de leden, die tevens lid van het dagelijksch bestuur der gemeente waren, genoten vacatiegeld. Ged. Staten zullen hun beslissing na der bekend maken. De minister van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft aan hoofden of bestuur- ders van broodbakkerijen in alle gemeen- ten des rijks vergund, dat, in afwijking van het bepaalde bij art. 35, zesde lid, der Arbeidswet 1919, op Woensdag 5, Maan- dag 24, Donderdag 27 en Maandag 31 December deeg of brood, dat na 8 uur des namiddags van den vorigen dag gebakken of opgewarmd is: lo. van half 8 uur des voormddags af uit het gebouw met aanhoorigheden, waarin zich de broodbakkerij bevindt, wordt vervoerd; 2o. van 8 uur des voormiddags af wordt verkocht of afgeleverd. KERST- EN NIEUWJAARS- TELEGRAMMEN. Het hoofdbestuur der posterijen en te- legrafie deelt mede, dat, zooals gebruike- lijk is, ook dit jaar gelegenheid zal worden egeven tot verzending van Kerst- en fieuwjaarstelegrammen in het verkeer ringsfontein die in de voorstad Balls Bridge voor het bezoek van Eduard VII is opgericht, te vernielen, wat echter niet gelukte. De heele voorstad trilde van den slag De aanslagen moeten uitgegaan zijn van extremistische republikeinen wien het erom te doen was. de plechtige viering van den tienden Wapenstilstandsdag te 1 verstoren. De politie kwam druk in de weer, maar totdusver is nog niemand in hechtenis genomen. TER NEUZEN, 16 NOV. 1928. BENOEMING INSPECTEUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Met ingang van 16 Nov. is benoemd tot inspecteur der posterijen en telegrafie te Middelburg, de heer J. W. Groeneijk, thans directeur van het post- en tele- graafkantoor te Roosendaal. AXEL. Het prov. kerkbestuur van Noord- Brabant met Limburg heeft tot de Evan- geliebediening in de Ned. Herv. kerk toe- elaten den candidaat G. K. W. Hugen- oltz te Utrecht, vroeger alhier. INVENTARISATIE VAN AARDAPPELEN. De directie van den landbouw heeft be- sloten voortaan telken jare op 15 Jan. en 15 April gegevens te verzamelen over de voorraden, welke op die tijdstippen in ons land aanwezig zijn. Daartoe zal aan de burgemeesters van de gemeenten der be- langrijkste aardappelen-verbouwende ge- bieden opgaaf worden gevraagd van het gedeelte van den oogst, dat naar schatting op deze data nog aanwezig is. Aan de bur gemeesters wordt verzocht, bij het opma- ken van deze raming de medewerking in te roepen van de plaatselijke organisaties van Iandbouwers en handelaren, terwijl door tusschenkomst van de organisaties van handelaren een raming van de onver- kochte voorraden, die in de groote ste den aanwezig zijn, zal worden opgemaakt. De uitkomsten van de inventarisatie zul len worden bekend gemaakt, waarbij de aanwezige voorraden klei-, zand- en veenaardappelen afzonderlijk zullen wor den vermeld. ONDEUGDEI.IJKE CACAO-POEDER. Men meldt, dat de keuringsdienst in de provincie Groningen beslag heeft gelegd op aanzienlijke partijen cacao-poeder, dat ver- mengd bleek te zijn met ijzeroxyde en ook schimmel bevatte. VEUDUISTERING. De gemeenteraad van Heer-Hugowaard heeft vastgesteld, dat de lijnwerker-admini- strateur van het gemeentelijk electrisch be- drijf, C. B., de boeken heeft vervalscht en zoo f 2683 heeft verduisterd. Bovendien is er een kastekort van f 2700, zoodat het be- drijf een schade van 5383 lijdt. Besloten werd, bedoelden ambtenaar te ont- slaan en een strafrechterlijke vervolging uit te lokken. Verder werd ontslag verleend aan den accountant J. S., die de bescheiden heeft moeten controleeren, en van wien men aan- nam, dat hij bij juiste controle alles had moe ten bemerken. EEN LEVENDE FILM. Een stukje levende film heeft zich Vrijdag in de buurt van Roubaix afgespeeld. De direc teur van een auto-firma had 75.000 frank ver duisterd en Vrijdagochtend hield een inspec teur van politie den man in zijn auto op straat aan en verzocht hem mee naar het bureau te gaan. Op voorstel van den aangehoudene zouden zij er in de auto heenrijden. Toen de inspecteur wilde instappen gaf de aangehou dene vol gas en ging er met zijn auto van door. De inspecteur sprong in een taxi en een wilde jacht volgde, waarbij de vervolgde koers zette naar de Belgische grens. Even v66r de grens had de politie-inspecteur den vluchte- ling bijna ingehaald; toen schoot hij zijn revol ver af op de luchtband van een van de wielen van diens auto en de vogel was geknipt. TE VROEG ONTPLOFT. Te Eichstaedt in Pruisen is door het te vroeg afgaan van een lading springstof in een steengroeve de 23jarige arbeider Botsch zoo ernstig gewond, dat hij kort daarop overleed, Voorts werden nog twee arbeiders levensge- vaarlijk gewond, terwijl twee andere arbeiders met ernstige verwondingen aan armen en bee- nen naar een ziekenhuis moesten worden ge- bracht. GEZIN VERGIFTIGD. Aneta seint uit Soerabaja, dat daar het ge- heele gezin van den zeer bekenden Arabischen handelaar Martake, in de bouwmaterialen, bestaande uit elf personen, zwaar ziek gewor- den is na het gebruik van melk. Het chemisch onderzoek van de melk door het gewestelijk laboratorium heeft aangetoond, dat deze een hoeveelheid arsenicum bevatte. Men ver- moedt, dat er wraakneming in het spel is. EEN MONSTER. Te San Cristobal in de Spaansche provincie Ferrol, heeft de 14jarige scholier Enrique Regueiro, uit woede dat het avondeten niet naar zijn zin was toebereid, zijn moeder met een mes de keel afgesneden. Zonder tijdige tusschenkomst van de politie zou de razende dorpsbevolking den knaap hebben gelyncht. EEN GROOT BIOSCOOPTHEATER TE LONDEN. Donderdagavond is het Empire Theatre ge- opend, dat de grootste bioscoop van Londen is. Er zijn 3500 zitplaatsen in de zaal, en het ge bouw dat in bijna twee jaar opgetrokken is, heeft met den grond en de inriehting mee on- geveer 8V2 millioen gulden gekost. De voorstellingen beginnen om twaalf uur 's middags en duren tot elf uur 's avonds. De prijzen voor de middagvoorstellingen zijn la ger dan 's avonds, en het laagst tusschen 12 en 1 uur. De nieuwe onderneming begint dan ook een „prijsoorlog" tegen de andere bios- copen. Van de muzikale illustratie van de filmwerken wordt veel werk gemaakt. Het orgel alleen heeft ruim twee ton in Holland- sche guldens gekost. Aan de bioscoop is een eetgelegenheid ver- bonden waar 400 menschen tegelijk bediend kunnen worden. Van binnen en buiten slaat het gebouw met pracht en weelde alle bestaande bioscopen. DAMMEN. XCIX. Partij uit het Amsterdamsche tornooi. Hoe Springer van Molimard won. Hollandsche opening. Wit. Zwart. Dr. A. Molimard. B. Springer. 1. 2. 3. 4. 5. 33—28 39—33 31—27 44—39 37—31 18—23 12—18 17—21 7—12 21—26 Om 3126 te voorkomen, waardoor Zwarts korte vleugel verzwakt zou worden. Het spel blijft nu klassiek. 6. 4944 26X37 7. 42X31 20—24 8. 3430 1420 9. 30—25 2—7 Over de waarde van dezen zet, zoowel als van Wits 6en zet, loopen de meeningen der theoretici uiteen. Hier zal vermoedelrjk wel de bedoeling voorgezeten hebben, het spel sym- metrisch te houden, wat in deze opening steeds voordeelig is voor Zwart. Meestal speelt men 5044 en 1—7. 10. 25X14 9X20 11. 47—42 4—9 12. 41—37 10—14 13. 39—34 12—17 Men herleze de opmerking bij den 9en zet (symmetrie). Bij Apoth. en Drogieten 14. 44—39 15. 46—41 16. 34—29 17. 39X30 18. 28—23 19 30X10 20. 43X34 7—12 1—7 23X34 20—25 19X39 15X4 5—10 Zwart heeft nu een randschijf, die minder nadeelig is dan ze lrjkt. Wits korte vleugel U te zwak en de schijven op 50 en 48 staan te zeer buiten verband, om van Zwarts rand schijf voordeel te trekken. 21. 50—44 10—14 22. 44—39 410 23. 4843 10—15 24. 3126 1721 25. 26X17 11X31 26. 36X27 6—11 27. 38—33 11—17 28. 4238 1721 29. 33—28 14—19 30. 4136 914 1 31. 34—30 25X34 32. 39X30 1520 33. 4339 1823 34. 30—24 20X29 Een gevaarlijk experiment van Wit. De toe- stand begon er donker uit te zien. Het wttte spel toch heeft geen steunpunten meer. Wit is nu echter verloren. 35. 39—33 3—9 36. 33X24 19X30 37. 28X10 3034 38. 40X29 9—14 39. 10X19 13X22 40. 3530 2227 41. 32—28 27—31 42. 36X27 21X23 43. 3025 2328 44. 2520 2832 45. 2014 3237 46. 1410 3741 47. 104 4147 48. 4540 4736 Wit gaf het op. Het is bewonderenswaardig, hoe Springer van het minste positiefoutje weet te profi teered Bij aandachtig naspelen dezer partij blflkt, dat Wits 27e, 28e en 30e zet zwak waxen. Ten einde raad volgde Wits noodsprong bf) den 34en zet. De positie was toen verloren, ook zonder de combinatie, die er op volgde. Damzet naar bezette damlijn. We stelden onlangs onderstaand niet alle- daagsch ..slagzetje" samen, waarbij het frap- pante is, dat Wit dam-haalt op een geheel be zette damlijn. Men spele dit vooral na! De stand is: Zwart; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 en 25. Wit: 15, 24, 26, 28, 29. 30, 31. 32, ?3, 37, *8, 39, 40, 44, 45 en 49. Oplossing Wit. Zwart. 1. 29—23 25X43 2. 24—19 13X24 3. 1510 4X15 4. 44—39 43X34 5 40X9 3X14 6. 23—18 12X23 7. 28X10 5X14 8. 26—21 16X36 9. 37—31 36X27 10. 32X3 De damzet als zoodanig faalt echter, wwnt Zwart vervolgt nu met 10. 15—20 11. 3—26 1117 12. 26X3 20—25 13. 3X20 25X14 en Zwart heeft een schijf gewonnen, hoewel het verloop van dit spel niet meer dan remise oplevert. Oplosserswedstryd. Deze week twee problemen, die onzen op- lossers niet veel last zullen bezorgen, maar beide een paar de aandacht verdienende ideeSn bevatten. Wedstrijdprobleem No. 7. Stand in cijfers: Zwart: 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 23, S4 31, 38. Wit; 25, 26, 34, 37, 39, 41, 47, 49, 50. Ondanks Wits schrjvenminderheid geldt ook hier: Wit speelt en wint. Wat het volgende vraagstuk betreft, veatl- gen wij de aandacht der oplossers op de slot- stelling. Deze zal niet voor ieder overtuigend gewonnen zijn. Bjj de oplossing moet daarom worden aangegeven hoe Wit dat eindspel wint, als Zwart 1520 of 1116 of 11IT speelt. Wedstrijdprobleem No. 8. ZWART 1 16 26 36 46 WIT De stand in cijfers behaald is: Zwart: 7, 8, 9, 10, 15, 22, 36. Wit: 17, 19, 25, 28, 35, 40, 42, 47. Wit speelt en wint. Oplossingen dezer problemen v66r 4 Decem ber a.s. te zenden aan J. J. Kaan, Sluiskil Correspondentie 1. Beginner". Dank voor inzending. De naam is in orde. 2. L. G. Jr. te VI. Zal u in de volgende rubriek uitvoerig antwoorden. J. J. K. Schaakclub Ter Neuzen. Tegen onze gewoonte itn bieden wij hoden den lezer meer stof dan verwacht mag wor den zfjn aandacht voor £6n avond te kunnen trekken. Het geschiedt om hem te documen-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 2