ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEBEN Aspirin- No. 8298 Woensdag 14 November '938. 68 Jaargang Eerste Blad. 50.000 K.G. Sintels 50.000 K.G. Sintels AB01 i£NT S P R !J S BIN N E N L A N D. fKUILLBT 0 H, De innemende Landlooper BUITENLAND. wr, I 4 ,e Neven fr per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post f 6.60 per jaar VoTBdSe Amerikl^WS. overiqe'landerfTto per 3 maa'nden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooru.tbetal.nq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdaqavond. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, wachten v66r of op Maandag 19 November 1928, des voormiddags ten 11 ure, in A. PRiJSOPGAAF met MONSTER voor de leverantie van minimum: 1. 80000 K.G. Grenailles 2. 140000 K.G. Macadam 1-3 met opgave plaats van levering B. Het VERVOER en UITSPREIDEN van bovengemelde en wel op de volgende plaatsen 50000 K.G. voor Pouckepolderschen dijk 10000 K.G. voor het gehucht Poonhaven 20000 K.G. Othene 10000 K.GZaamslag-Veer 10000 K.GReuzenhoek 6000 K.G. de Val 6000 K.G. de 'nlage 10000 K.GGriethe 40000 K.G. in de Polderstraat 15000 K.G. in de Neuzenschestraat 43000 K.G. op het Dorp De leverantie moet plaats hebben voor 17 December en het vervoer voor 1 Jan. a.s. Het gewicht wordt bepaald naar over te leggen weegbtieven. Weegloon voor rekening leverancier. Zaamslag, den 12 November iy28. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG, vragen prljsopgaal a. voor de leverantie van te leveren franco station Z. V. T. M. Zaamslag en franco op den wal haven Margaretha tusschen 3—17 December 1928. to. voor het VERVOER door voerlui van Zaamslag van 32500 K.G. van tramstation Zaamslag en 5C000 K.U. Sintels van haven Margaretha naar de verschillende wegen in deze gemeente. Aanbiedingen worden ingewacht voor ot op 19 November a.s., des voor middags Io'/2 "**e. Zaamslag, den 12 November 1928. "Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. TWEEDE KAMER. De voorzitter, de heer J. H. Sc'haper, spreekt bij de opening van de vergadering zijn beste wenschen uit voor het herstel van den heer Ruys de Beerenbrouck. De algemeene beschouwingen over de rijksbegrooting worden voortgezet. De heer Veraart (r.k.) ziet het parle- inentair herstel in de vorming van een parlementair pragramma-ministerie en wijst op de belangrij'ke sociale paragraaf van het kath. programma, dat vele pun- ten bevat, waarop een combinatie te vin- den zou zijn. De heer van Rappard (lib.) wijst op den ongelukkigen toestand van den land- bouw en dringt aan op verbetering door internationale regeling, bestrijding van besmettelijke veeziekten, verbetering van de voorlichting en het zoeken van nieuwe afzetgebieden. De 'heer Kersten (st. geref.bestrijdt de coalitie, die, naar hij hoopt, nooit zal terugkomen. DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER. Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beeren brouck, voorzitter van de Tweede Ka- mer, is wegens een acute ongesteldheid in het r.-k. ziekenhuis te 's Gravenhage op- genomen. Dr. J. Th. de Visser zal nu, na de al gemeene beschouwingen over de rijksbe grooting voorloopig de vergaderingen van de Tweede Kamer presideeren. Tij- dens den verderen duur der algemeene beschouwingen, aan welk algemeen de- bat dr. De Visser heeft deelgenomen, zal de heer Schaper het presidium waar- nemen. NEDERL. MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL. In een adres aan de Tweede Kamer maakt de Centrale Commissie voor bezui- niging, ingesteld door de Ned. Maatsch. voor Nijverheid en Handel eenige op- merkingen, waartoe bestudeering van de rijksbegrooting voor 1929 haar aanleiding gaf. Kort samengevat komen zij op het volgende neer: lien voorzichtig financieel beleid eischt, dat op verdere verhooging van de in de laatste jaren zoo sterk gestegen opbrengst der rijiksmiddelen niet wordt gerekend. Een belangrijk accres der gewone uit- gaven is te verwaohten uit de nieuwe re geling der financieele verhouding tus schen het rijk en de gemeenten en ten be- hoeve van verschillende andere onderdee- len der staatsbemoeimg als uiteengezet in de nota betreffende den toestand van 's lands financien. Een bedrag van ten minste 40 millioen gulden als opbrengst van de successie- rechten wordt ten onrechte onder de ge wone middelen verantwoord. terwijl die onder buitengewoon moest worden ge- boekt. Naar verdere belastingverlaging moet worden gestreefd. Bovendien moet het totaal der belastin- gen, qeheven ten behoeve van het Lee- ningsfonds, verlaagd worden. door E. J. RATH. 54) (Vervolg.) „Maar Wade," zei ze, „ik verzeker je dat dit groot nieuws is. Het is meer geld waard dan je ooit in je leven ergens voor gege'ven hebt. Ik heb nog nooit ge)okt, h*r ,,Vijf dollar," zei hij'. ,Daar geef ik het niet voor! Ook goed", zei Rawlins onverschillig. ,,Ik vraag er niet om. Marian liep weg met opgeheven hoofd. aarzelde even en keerde zich weer om. ,,Laat me die vijf dollar zien, zei ze. Hij haalde een bankbiljet te voorschijn en ze stak er de hand naar uit. Toen ze het goed en wel in haar bezit had, keek ze snel rond om te zien of er geen luis- tervinken waren. Daarna fluisterde ze hem in het oor ...Hilda is verliefd op je. Ze deed een stap achteruit cum te zien hoe hij er uitzag, als hij gelukkig was, nvaar hij keek ^rappip teleurcjestela. Geen spoor van geluk. ,,Wat mankeert je?" vroeg ze. Bekocht! "Maar maar Marian kon haar oogen en ooren nauwelijks gelooven. ,,Ben je dan niet blij?" Geef me die vijf dollar terug zei hi) Str€Wade Rawlins, dat doe ik natuurlijk niet. Het is heusch waar. Ze houdt van je. maar nu ik zie, hoe jij het opvat. zie ik pas, hoe sfom het van haar is. Een en ander is b;j behoud van een sluitende begrooting alieen mogelijk, in- dien door b'ezuiniging en ingrijpende re- organisatie van alle daarvoor in aanmer- king komende takken van overheidsdienst tal van posten der staatsbegrooting aan- merkelijk worden verlaagd. Adressant doet een tiringend beroep op de Kamer om de vervfzenlijking van de ze desiderata zoovee' mogelijk te bevor- deren. ENCAPHALYTIS NA INENTING. Onder goedkeuring van den minister van Landbouw, Handel en Nijverheid wordt op het oogenblik in verband met het in Nederland nog steeds voorkomend encephalytis na inenting door de koepok- inrichting een proef genomen met de distributie van niet door de inrichting zelve bereidde maar gereed voor het ge- bruik uit het buitenland geimporteerde koepokstof. DE ARBEIDSIS1SPECTIE. Gelijk bekend, is thans bij de Tweede i Kamer aanhangig het ontwerp-Winkel- I sluitingswet. Het staat volstrekt niet vast dat de Tweede Kamer dit wetsontwerp 1 nog voor de verkiezmg in 1929 zal af- doen. Maar wel staat vast, dat het Ar- beidsbesluit voor winkelbedienden, dat aan dit wetsontwerp is vastgekoppeld, niet zal worden uitgevaardigd voor de inwerkingtreding der Winkelsluitingswet. Onder deze omstandigheden doet het hoogst zonderling aan. dat op de Arbeids- begrooting reeds gelden worden uitae- trokken voor de aanstelling van 22 nieu we ambtenaren, wier toekomstige werk- zaamheid verband houdt met de voorge- stelde verdere invoering van de Arbeids- wet 1919, waardoor de bepalingen dier wet o.a. van toepassing zullen worden op winkels. Niemand weet of de diensten van deze nieuwe ambtenaren ooit noodig zullen zijn. De zu>- ;qheid, welke de Troonrede nog steeds rioodig acht, wordt zeker allerminst gediend door het kwee- ken van een ambt'enaren-reserve, aan wel ke volstrekt geen behoefte bestaat. Integendeel mag veeleer worden aan- genomen, dat de Arbeidsinspectie ook wel eens overbodig werk verricht. Blijkens het verslag over 1927 heeft deze tak van dienst zon'der medeweten van de werkge- versorganisaties zijn bezoeken aan de fa- brieken aangegrepen om informaties in te winnen omtrent het al of niet geven van vacantie, de uitbetaling van het loon daarbij, het toekennen van een vacantie- toeslag, e.d. In de eerste plaats moet het onjuis't worden geacht, dat de Arbeidsin spectie zich heeft gewend tot de indivi- dueele ondernemers zonder de betrokken organisaties daarin te kennen; bedenkelijk wordt het echter, wanneer zij zelfs bij het personeel informaties gaat inwinnen; ge- vraagd mag worden of zij ook zou dur- ven informeeren hoe de arbeiders per- soonlijk denken over de gedwongen ver- kortincj van den arbeidsduur! De Arbeids- inspectie erkent zelf. dat de verkregen g eg evens verre van volledig zijn; welnu, dan heeft zij overbodig werk verricht en mag zij geen gebrekkige publicaties het licht doen zien, die tot volkomen onjuiste gevolgtrekkingen voor de industrie als geheel kunnen leiden. Het is zeer wen- schelijik, dat geen verdere stappen o.p de- zen verkeerden weg worden gedaan. DE „SCHUTTEVAER". Het staat thans vast, zoo wordt aan de Maasbode medegedeeld, dat Schuttevaer nog deze maand zee kiest. Schuttevaer ondervindt van verschillende zij den me- j dewerking. De boot is geheel betaald. Behalve den ouden Schuttevaer zullen medegaan stuurman C. van der Laan en bootsman P. Meyer. Naar een bekwamen stuurman wordt nog gezocht. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN NOG STEEDS GEEN AMNESTIE IN BELGIe. Wij hebben de 10-jarige herdenking van den wapenstilstand in ons land niet op bijzondere wijze gevierd. Er werden door de sociaal-democraten bijeenkomsten gehouden, waarin op de groote beteekenis van den lien November 1918 werd ae- wezen. In de geallieerde landen is de dag op plechtige wijze in de herinnering terug- geroepen. In Belgie heeft men echter een mooie gelegenheid voorbij laten gaan om de activisten te begenadigen. Dr. Borms zucht reeds 10 jaar in den kerker, een on- gekend lange, wreede straf voor een poli- tiek veroordeelde. In het Brusselsche .Laatste Nieuws treffen wij een artikel aan onder het op- schrift „Nog steeds geen amnestie". Wij kunnen ons met dit artikel geheel vereenigen en brengen het ook gaarne on der de aandacht van onze lezers. Het luidt als volgt: De Vlamingen hadden in hun over- groote meerderheid gedacht, dat in elk geval de Kamer voor 11 November met de behandeling van de amnestie-kwestie zou klaar qekomen zijn, en de Senaat het verzoenende werk van de Kamer nog slechts had moeten bekrachtiaen. Wat echter sedert jaar en dag gebeurde in andere landen, is bijzonder moeilijk in Belgie. Waarom In den grond, omdat het Vlamingen qeldt, of liever, omdat het ,,schijnt" enkel Vlamingen te gelden. Want, niet alleen waren er ook Waal- sche activisten, wier geval door de frans- kiljons en hun meeloopers zooveel moge lijk weggedoezeld wordt, maar wie naar eer en geweten getuigt, zal verklaren, dat het Vlaamsche activisme niet af te zon- deren is van het voor-oorlogsche separa- tisme der ,,Assemblee Wallonne en van de frankiljonsche drijverijen in oorlogs- tijd. En dan komt de Waalsche separatist Branquart, lid van de socialistische partij, die de amnestie voor de politieke veroor- deelden overal ter wereld voorstaat, onder kwinkslagen vertellen, dat die kwestie de Walen niet aangaat! En dan zijn er liberalen, die tot zelfs de benamina van hun partij verloochenen, om zich in deze aangelegenheid toch maar niet... vrijzinnig en ,,liberaal te moeten gedragen. En dan zijn er katholieken, die vergeten wat een christen aan zijn medemenschen verschuldigd is Hij schudde droevig het hoofd. ,,Je hebt me bedrogen", verklaarde hij. ,,Je hebt geen eerlijik haar op je heele hoofd." „Ik heb je niet bedrogen! Ze houdt heusch van je!" ..Natuurlijk doet ze dat, klein uilskui- ken. Dat wist ik al lang. Marian keek hem ernstig aan. ,.Je schijnt nog al wat eigendunk te heb ben. Wade Rawlins. Je wist het dus al lang. Dat zal Hilda interesseeren. Ik zal probeeren of ik het haar kan verkoopen! Hij liep haar na zoo hard hij kon, maar ze ontsnapte hem. XXVIII. Toen Rawlins Hilda hierna zag, was hij er van overtuigd, dat Marian haar het nieuws verkocht of vrijwillig meegedeeld had. Hilda was verlegen en gereserveerd en dit kon niet alleen veroorzaakt zijn door de vraag of hij al dan niet op Kil- bourne Heights zou blijven. Ze vermeed hem zooveel mogelijk en wanneer dat on- mogelijk was, behandelde ze hem met koele minachting. Ze wisselden alleen een paar gemeenplaatsen, maar hij voelde voortdurend, dat ze hem beschouwde als een minderwaardig individu. Hij begreep, dat hij tegenover Marian zijn mond voorbij gesproken had. Marian zwoer, dat ze het niet overver- teld had; dat ze hem alleen maar geplaagd had met een bedreiging. Hij geloofde haar niet, want hij vond Marian alles behalve besciheiden. Hij maakte zijn gevolgtrek kingen uit Hilda's gedrag en vroeg zich angstig af, wat ze wel van hem moest denken. Het wast inderdaad iets anders, dat Hilda's teruggetrokkenheid veroorzaakte. Marfan sprak de waarheid ze had Rawlins overmoedige woorden niet her- Gcen ander middel overtreft de origineele Tablcttcn tegen hoofd- en kiespijn, rheumatiek, jicht, v e r k ou dti e d e n. Waren de Vlaamsche politieke veroor- deelden Chineezen, er ware al lang am nestie gekomen. Ja, voorwaar, voor wie op af stand onze binnenlandsche verhoudingen beoordeelt, moet het uitblijven van amnestie veel be- denkelijker schijnen dan wij het hier zelfs kunnen vermoeden. Want de vreemdelin- gen zullen op den duur nog gaan denken, dat men in Belgie geen amnestie verleenen „durft" en ons land waarachtig ziek moet zijn om zich op dat gebied zoo vreesachtig te betoonen. Dat de amnestie, die zoowel in het oor- spronkelijke wetsvoorstel als in den tekst van de bijzondere Kamercommissie nood- zakelijk zekere beperkingen bedroeg, in juridisch opzicht lastig op te lossen valt, zal men toegeven, daar het onder meer niet steeds gemakkelijk is in verband met de wetteksten een onderscheid te maken tusschen politieke misdrijven en misdrij- ven tegen het gemeene recht. Minister Janson heeft het aangetoond, en het komt ons voor, dat hij beter dan sommigen. die- geen andere ,,overtuiging" hebben dan hun trankiljonisme, zich de toestanden inden- ken kan, waaruit het activisme geboren werd. Maar, waarom zou er dan van re- geeringswege geluisterd worden naar die- genen, die geen enkel herstel van burger- lijke rechten willen verleenen Waarom zou die onliberale politiek ook al van... liberalen uitgaan Of zal hier insgelijks ten slotte een wat ruimer inzicht zich laten gelden door diegenen. die veroordeeld werden tot straffen van minder dan tien of vijf jaar wat in de na-oorlogsche vervolgingsfurie met zeer ,,lichte veroor- deelingen gelijk stond Het ware te ho- pen in het belang van de bevredigings- gedachte zelve. haald. Als hij hiervoor niet zoo bang ge- weest was, had hij wellicht Hilda s moei- lijkheden kunnen begrijipen; want Hilda was radeloos, niet over een onhandige op- merking van hem, maar over haar eigen positie tegenover Rawlins. Ze bemerkte, dat ze meer moeite met haar zelfbeheersching had, dan gewoon- lijk. Ze was bang en toch geboeid, over- weldigd. Zoo bouwde ze een muur rond zichzelf en hij begreep niet, waarom. De heer Kilbourne keerde terug uit de stad en trof nog steeds zijn loge aan. Het verwonderde hem niet. Persoonlijk vond hij het een geruststelling, want Annabelie kon ieder oogenblik terugkomen. Kane was er zelfs nog meer op gesteld, dan zijn vader, dat hun gast zou blijven, want ook hij vreesde Annabelie. Hoewel zorgvuldig ieder gesprek over den loge vermeden werd, had de familie Kilbourne toch een gevoel. also! er een mijn onder hun huis was gelegd, die Wade Rawlins ieder oogenblik kon doen ont- ploffen. Wat de schade van die ontplof- fing ten slotte zou zijn, durfden ze niet berekenen, maar alien, behalve Marian, vreesden het ergste. Het bericht, dat de Harlans een gecos- tumeerd bal zouden geven in de schuur bracht eenige afleiding. Iedereen had het druk met zijn kostuum. Kleeren zijn altijd een goed kalmeerend middel, als ten t"}"' ste de prijs er niet op aan komt; de Jvn- bournes bepaalden dus hun gedachten o kleeren en maakten toebereidselen voor hCZd"tHilda vond het een welkome af- leidinq te overpeinzen, wie ze zou voor- stellen en ten slotte de geschikte kleeren te vinden als koningii} van bcheba. Ma rian was Pierette, zooals gewoonlijk jonge meisjes. Kane zou d'Artagnan voorstellen. Mevrouw Kilbourne zou gaan als een statige Martha Washington. Ze hoopte, dat haar man haar partner zou willen zijn, maar hij voelde meer voor Captain Kidd. Er was dus van alles te maken en te be- stellen. Hilda was zoo verdiept in d£ voorbe- reidselen, dat ze te elfder ure iets bedacht. Toen het haar te binnen schoot, overwon ze haar tegenzin en vroeg het Rawlins ronduit. ,,Ja, natuurlijk," zei hij, verbaasd over haar vraag. ,,Wist je niet. dat ik ook uit- genoodigd was?" ,,Ik heb er heelemaal niet aan gedacht. Ben je van plan te gaan? ,.Ik heb al aangenomen. ..Je moet niet gaan." zei ze beslist. .Waarom niet?" ,,Je zoudt ons alien in groote verlegen- heid kunnen brengen. ,,Ik zal voorzichtig zijn," beloofde hij. ,,Dat is niet genoeg, Rawlins. Kan je dan niet je verstand gebruiken? Ga niet te ver. \Vij hebben je toch heusch goed en royaal behandeld. ,,Ongetwijfeld. Hilda. ..Gedraag je dan ook zoo tegenover ons en blijf weg." Haar stem klonk meer smeekend dan qebiedend. Ik zou niet weten. hoe ik me nu nog terug zou kunnen trekken." zei hij. hoofd- schuddend. „Ik vraag je niet te gaan als per- soonlijke gunst. Het kostte Hilda moeite dit te zeggen, maar ze deed het met eere. „Dat spijt me, want dat maakt het nog moeilijker voor me," antwoordde hij. Ze verwacbtte dit, maar ze wilde het nog niet opgeven. Ze had een voor gevoel dat haar dwong nog een poging te wa- gen. Ze was zelfs bereid zich te vernede- ren. „Ik tob er over," zei ze. „Ik kan het niet verklaren, maar ik heb een voorgevoel dat er iets gaat gebeuren. Het moet qe- vaarlijk zijn. Toe. ga niet. „Ik moet gaan." ,,Wil je dat zelfs niet voor me doen?' Hij vond het vervelend, dat ze het hem op die manier vroeg. Het dwarsboomde zijn eigen plannen. Ze was gevaarlijk verleidelijk. maar weer schudde hij het hoofd. „Ik kan het niet doen. Hilda.' zei hij. ..Waarom niet?" ..Dat kan ik je niet zeggen." Als hij een uitbarsting verwachtte, stelde ze hem teleur. Met een kleine bui- ging ten teeken dat ze zijn antwoord aan- vaardde, verliet Hilda hem. Ze was te moe om er over te strijden, maar haar booze voorgevoel bleef, hoewel ze het niet nader kon definieeren. Ze besloot niet naar het bal te gaan. Ze gaf toe. dat het een laf besluit was. maar ze kon niets winnen met moed. Ze was te lang in de buurt van de kruitmijn geweest; de anderen konden het er op wagen, als ze er zin in hadden. maar ze had er genoeg van. Hilda had geen bravour genoeg om aanwezig te willen zijn bij den socialen val der familie jfGlbourne. Ze voelde. dat het komen moest. Het Scheba-kostuum was klaar en met een zucht borg ze het op achter in haar kast. Ze zuchtte, want ze wist, dat het een succes was en dat ze het waarschijn- lijik nooit zou dragen, Ze had het ver schillende malen voor den spiegel aange- trokken en ze moest zichzelf eerlijk be- kennen, dat het haar een heidensche. ko- ninklijke schoonheid verleende. waar men versteld van zou staan. (Wordt vervolgd.) NEUZENSCHE COURANT Bureeioeester eu Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van ADRIAAN DE J A PER te Ter Neuzen, om in het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, No. 766, een amandelmachine met een electro-motor van 1 I .K. in liin heataande broodbakkerij te mogen plaatsen en in werking brengen door hen voorwaardehjk is irujawilligd. Ter Neuzen, den 13 Nov. 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ,1. HU1ZINGA, Burgemeester. b. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Elkc verpakliing moet deu bekenden oranle band met het Bayer krnis dragenen opelke tablet moet duideliik het woord yB/lYbR in- gestempeld zijn. Men lette dus bij het koopen op deze onfeilbare kanteekenen. Pnls 75 cts.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1