AIGEKIEEN NIEUWS- EW ADVEBTENTIEBLAP VOOB ZEEUWSCH VLAAHPEREN. Denk No. 8295 Woensdag 7 Novembsr 1928. Jaargang. buitenlahd. Tablet ten ABONNEMENTSPRIJ S: «2»d™ri.pp«rpS»«f Dit blad versch'jnt iederen MaandaqV Woensdag- en Vrijdaqavond. f IVILIITOB. De innemende Landlooper aan Uitspraak inzake vrijstellinq. ft De Burgemeester van TER NEUZBN, brengt ter algemeene kennis dat een uitspraak op aanvrage om vrvjstelling van den DienHtplicnt, ter Secretarie dezer gemeente, voor een leder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien aagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. j door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt ot door diens weftigen vertegen- woordiger B door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfdo lichting ingeschreven per- sonen of door hunne wettige vertegen- woordigers. diet verzoekschrift moet metredenen omkleed ziin. Het behoeft niet gezegeld te zjjn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgemeester, ter Seeretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Voor zooveel betreft uiispraken door Gedepu- teerde Staten gedaar., kan bovendien de Com- missaris der Koningin, binnen denzelfden termpn bfj de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, den 7 Nov. 1928. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. ENGELSCHE VERKIEZINGS- VOORUTTZICHTEN. De teekenen van vermoeidheid die elke regeering na een langdurig bewind ver- toont zijn ditmaal, schrijft de N. R. Crt., b;; de cpnservatieve Britsche regeenng van Baldwin wel zeer duidelijk. Gisteren is de vijfde en laatste zitting van het te- geawoordige parlement geopend met een volkomen onbelangrijke troonrede, die be- wiijtst dat de wetgevende arbeid tot het allernoodigste beperkt zal worden. Men haid niets anders verwacht. Maar de libe- rale Star kwam Dinsdagavond met net nieuwtje dat de algemeene verkiezing die na den afloop van het wetgevend tijdperk noodig is, vervroegd en reeds in Mei ge houden zal worden, dus een paar maan- den eerder dan men totdusver aangeno- men had. Indien dit juist is, dan zal het parlement reeds na Paschen of daarom- trent mocten opibrekcn, op dat de aige-" vaardigden voldoenden tijd voor hun ver- kiezingsveldtocht kunnen overhouden. h,i is een groote tegenstelling tusschen de stemming die onder de conservatieve re- geeringspartij heerschte, toen de eerste zitting van dit parlement geopend werd, en riu, bij de opening van de vijfde en laatste zitting. fdet een verpletterende meerderheid waren de conservatieven uit de algemeene verkiezing te voorschijn ge komen. De oppositie van arbeiderspartij en liberalen kon die in het parlement niet aantasten. Op het oogenblik hebben zij, ondanks de verliezen die de regeenng bij een aantal tusschentijdsche verkiezingen geleden heeft, nog altijd een onaantast- bare meerderheid, maar de teekenen wij- zen erop, dat bij de nieuwe algemeene verkiezing hun macht aan alle kanten zal albrakkelen en het is zeer twijfelachtig. of aij na den slag een working majority, een meerderheid waarmee te regeeren valt, zullen overhouden. De arbeiderspartij voor wie, op grond van den uitslag van verschillende aanvul- door E. J. RATH lingsverkiezingen en van de gemeente raadsverkiezingen, de kansen gunstig staan, spant al' haar krachten in, om het gros van dc nieuwc ki&zcresscn die den doorslag zullen geven, voor zich te win- nen. De liberate partij weert zich ook uit alle macht, maar juist omdat zij overal waar dit maar eenigszins mogelijk is, dit maal eigen candidaten zal sfellen en dus het aantal driehoeksverkiezingen sterk zal toenemen, verbeteren de kansen van de arbeiderspartij. In Engeland kent men het stelsel van herstemmingen niet. De conservatieven hebben voor een deel hun groote overwinning in 1924 aan drie hoeksverkiezingen te danken gehad. Nu ziet het er naar uit, alsof de arbeiderspar tij bij dit verouderde stelsel zal profitee- ren. Hoewel de arbeiderspartij dus een minderheid in het land vormt, berekent men, dat zij goede kans heeft om in 1929 de sterkste partij in het parlement te wor den en de regeering te vormen. Verliest de regeering honderd zetels, dan is het met haar meerderheid geidaan. In een rede over de beteekenis van de jongste raadsverkiezingen heeft MacDo- nald verklaard dat de arbeiderspartij hoopte 150 zetels te kunnen winnen en dus een zelfstandige meerderheid in het Lagerhuis te bezitten. De vorige maal toen de arbeiderspartij aan het bewind kwam was dit alleen mogelijk, omdat de libera len haar dit toestonden. En ze heeft slechts zoo lang geregeerd, als de libera len het goedvonden. Het zou begrijpelijk zijn, als het Brit sche kabinet te rade was geworden, den verkiezingsstrijd liever maar te vervroe- gen. Baldwin's regeering heeft den laat- sten tijd een allerongelukkigste hand ge had. De kritiek op haar buitenlandsche beleid in verband met het vlootaccoord met Frankrijk, dat de b?trekkingen met Amerika bedorven heefy, is vooral fnui- kend voor haar prestige geweest. Hoe langer de kritiek op grond van haar jong- ste zonden vrij spel heeft, hoe nadeeliger dit voor haar zou kunnen worden. Zoo wordt een stemming begrijpelijk, waarin men besluit er maar zoo gauw mogelijk op los te trekken. ontslag van het geheele kabinet ingediend. Zoriider steun van de radicale partij is de afgetreden regeering niet meer te re- organiseeren en de politieke toestand heeft nu plotseling een dramatisch-span- nende wending genomen. EEN NIEUWE MEDEDINGER VAN KONING ZOGOE. Koning Zogoe ziet zijn troon bedreigd, niet alleen van de zijde van den prins van Wied, die zijn voorganger is geweest, maar ook van den kant van een Spaan- schen mijmheer, die er aanspraak op maakt een rechtstreeksche afstammelmg te zijn van Lodewijk van Navarra, die in de Middeleeuwen prinses Irene, koningin van Albanie, uit de handen der Turken bevrijdde en later met haar trouwde. De pretendent aarzelt nog of hij zijn aanspra- ken op den Albaneeschen troon zal laten qelden, dodh lieden in zijn omgeving drin- qen er sterk op aan. Volgens een rransch blad is de gegadigde baron De Beorlegm en houdt hij met zijn volgelingen samen- komsten in het dorpje Zalla, een nest v an nog geen 3000 inwoners in den omtrek van Bilbao. Het valt moeilijk uit te maken ot men hier met een ernstige zaak te doen heelt Naar de verhalen van de persbureaux te oordeelen lijkt de pretendent eer een on- qevaarlijke gek, die door zijn omgeving tot steeds grooter dwaasheden wordt aan- gespoord. 'Zoo weet Reuter te vertellen, dat de pretendent het dorp weet te lmpo- neeren door het dragen van een reeks waarlijk venbluffende uniformen en het Parijsche Journal meldt, dat Baskische edelvrouwen bezig zijn een koninklijken standaard te borduren en dat een compo- nist de laatste hand legt aan een Alba- neesch volkslied, waarvan het dorpskoor weldra de eerste uitvoering geven zal. 51) (Vervolg.) Hilda hoopte, dat het haar lukte iets te verbergen, dat Marian niet aanging. Als hutlpmi'ddel fronste ze de wenkbrauwen. „Je hebt hem toch wel verteld, wat we aflemaal vonden?" vroeg ze. ..Heb hem alles verteld, maar hij blijft. ,,Zei hij ook, waarom?" Marian kesk naar het plafond en scheen na te denken. ..Hij heeft me de reden niet^ gezegd zei ze, ,,maar ik weet het wel. Waarom dan?" ..Ik heb hem bij de Harlans gevonden. zei Marian. ,.De reden is me dunkt dus duidelijk „(Bedoel je ..Natuiurlijk. Je hebt zelf gezegd dat Minnie knap was. Hilda keek neer op haar boek. Ze had gedacht, dat het uit was. „Hij deed alsof hij Minnie kunstjes leerde," vervolgde Marian. ,,Hm zei Hilda oniverschillig. „Ik vind het best! Beschouw het zoo. els Je wilt. Ik vertel je alleen maar, waar om hij geweiigerd heeft. Hij zal in ieder geval wel goed genoeg zijn voor Minnie. Hilda keek haar zuster onderzoekend aan. .Marian," zei ze, ,,je weet, dat zoo iets onmogelijk is." Waarom?" KABINETSCRISIS IN FRANKRIJK. Bij oogenschijnlijk onbewolkten heme! in dezen ook overwegend helderen herfst is het kabinet Poincare plotseling omver- geworpen, schrijft de N. R. Crt., en een einde gekomen aan de periode van natio- nale eendracht in het Fransche parlement. De stoot is niet uit de Karner gekomen, maar van het radicale partijeongres, dai moties heeft aangenomen waarin verdere samenwerking van de partij met Poincare onmogelijk werd verklaard. Herriot. de voornaamste der radicale ministers, had eerst een storm met succes kunnen bezwe- ren, maar toen hij zijn rug had omgewend begon het gestook der elementen die geen vrede hadd'en met de voortzetting van den tegenwoordigen koers opnieuw voor al de ongewijzigde aanneming van de be- grooting die Poincare, blijkens zijn brief aan Malvy, den radicalen voorzitter van de Kamercommissie, eischte, ontmoette hevig verzet en werden, bij overrom- pelin'g, besluiten doorgedreven die de vier radicale ministers Herriot, Sarraut, Queuille en Perrier noopten hun ontslag in te dienen. Poincare heeft daarop het Omdat het op zoo een vreeselijke te- leurstelling zou uitloopen.' „0!" zei Marian, maar niet of het haar veel kon schelen. j „Zie je niet, dat wij verantwoordeli)k zijn?" vroeg Hilda, ,,\Vij hebben hem in kennis gebracht met onze vrienden. Ze hebben'hem, ter wille van ons, in hun j midden opgenomen. Ze denken, dat er j niets aan hem mankeert. Het zou vreese- s lijik zijn, ellendig! Ik geloof er natuurlijk niets van, maar zelfs al was er een schijn- tje van kans, dan zouden we het nog moe- ten verhinderen. De Harlans zouden het i ons nooit vergeven en te recht. Al zijn wij gedwongen al die dingen over onzen kant te late'n gaan, dan kunnen we nog niet goed vimden, dat onze vrienden be- leedigd worden. D'aar had ik nog niet aan gedacht, zei Marian. „Wat ga je doen? Het aan Minnie vertellen?' Hilda keek haar zuster verbaasd aan. ,,En ons belachelijk maken? Nooit! En waag het niet, er ooit een woord over te reppen.' Goed, wees maar niet bang. Er is maar een oplossing natuurlijk, vervolgde Hilda koel. ..Hij moet eenvou- dig gaan." .Miisschien wel. Marian zuchtte. ,,Raat je het aan vader over? ,,Hij wil niet. Bovendien kunnen we hem niet meer vertrouwen na gisteravond. Kane ook niet. Kane zou het toch niet kunnen. En moeder is hopeloos. ,,Ik heb mijn best gedaan zei Marian braaf. Hilda wierp haar boek op tafel en stond op. Ze kneep de lippen stijf opeen. Er was iets onheilspellends in haar hou- ding. toen ze de bibliotheek verliet. Ma- TER VERMEERDERING VAN DE BEVOLKING. Onze lezers weten dat ook in Italie het aantal geboorten afhteruit gaat en ciat men van fascistische zijde in woord en qeschrift steeds opwekt tot vermeerde- rinq van het kindertal. De Resto del Lar- lino heeft onlangs een wet van keizer Augustus opgediept uit het jaar 4, de lex Julia caducaria, die de kinderlooze huwe- 1 lijken trof met belastingmaatregelen. Her blad zou dit middel ook thans weer willen toepassen. Het Kamerlid d'Ambrosiano heeft een andere zijde van de zaak in het licht gesteld. Hij wijst er op, dat de km- derloosheid van sommige huwelijken on- qewild is, dodh een gevolg is van klcme gebreken, die met medische hulp uit den i weg geruimt kunnen worden. Hij wil idaarom speciale consultatiebureaux met operatiezalen instellen ter bestrijding van dit euvel. Tevens dringt hij aan op wij- ziging van de wettelijke bepalingen om het echten en aannemen van natuurlijke kinderen te vergemakkelijken. een FRAPPANTE VERKLARING VAN MUSSOLINI. De feestelijkheden van den Zondag zijn volkomen volgens program verloo- pen. Aan de in wij ding van het overwin- ningsgedenkteeken heeft ook de koning deelgenomen. Bij de demonstrate voor het graf van den onbekenden soldaat heeft Mussolini een toespraak gehouden, waar in hij de volgende zeer frappante bewerm- gen uitte: De wereldoorlog is het lta- liaansche volk niet door een aanval op- gedrongen, doch het gdheele Italiaansche volk heeft opzettelijk den oorlog gewiid. Het deelnemen aan den oorlog is een spontane daad van eigen wil geweest. Ongeveer 2 millioen soldaten hebben hun bloed vergoten om het nieuwe Italie te scheppen. Dc oorlog is ccn schitterende overwinning van het Italiaansche volk geweest. Het is het eerste groote histo- rische evenement geweest waarin het Italiaansche volk eindelijk vereenigd is en vastbesloten voor de macht van het 3- derland op te treden. Mussolini besloot met de vraag: Zal het Italiaansche volx morgen, wanneer het noodig mocht zijn, hetzelfde doen wat het gisteren heeft ge daan? EEN JAAR VAN 13 MAANDEN. De correspondent van de Daiiy Tele graph te New York maakt melding van een plan van George Eastman, den be- I kenden fa'brikant van fototoestellen, om 1 de kalenderindeeling te vereenvoudigen door het jaar in 13 gelijke maanden van 28 dagen te verdeelen. In industrieele kringen in de Ver. Staten heeft men veel belangstelling voor dit plan, want men is van meening, dat de tijd door de tegen- woordige methode zoo onwetenschappe- lijk wordt ingedeeld, dat dit voor de za- kenwereld een hindernis vormt. Het plan van 13 maanden wordt reeds door verscheidene ondernemingen ge- bruikt, omdat het een nauwkeurige perio- dieke vcrgclijking van dc uitkomstcn der onderneming mogelijk maakt en boven dien besparingen geeft bij de administra- De voorgestelde maand van 4 weken begint steeds op Zondag en eindigt op Zaterdag. Het grootste bezwaar tegen het plan is volgens den ontwerper, dat in elke maand de dertiende tevens een Vrijdag zou wor den. Naar verluidt zouden zich 93 pet. van alle ondernemingen, indien men hun oor- deel vroeg, voor het plan verklaren. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Weiger namaak en let er op dot op elke tablet het woord BAYER"staat. Prijs 75 cts. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. TER NEUZEN, 7 NOV. 1928. DOOR DE RUITEN. Hedenmorgen reed een auto door de voor dat verkeer feitelijk te smalle Noord- straat en haakte een bij den winkel van de wed. Jac. de Kok staande handkar. De kar maakte daardoor een zwaai, dwars over de straat en kwam met de treemen in een der groote spiegelruiten van den winkel terecht. De ruit viel in gruizele- menten in de etaiage, waard'oor ook nog verschillende artikelen werden bescha- digd. Tusschenkomst der politie werd inge- raepen., die dc betrokjken automobilistcn meenam naar het bureau om de verdere afwikkeling dezer zaak te bespreken. rian liet zic-h neerploffen op den divan, begroef het gezicht in de kussens en trap- pelde met d'e beenen in de lucht. ,,Nu zullen we zien, wat hij doet ais hij door grof geschut bestookt wordt juichte ze. ,,En Hilda is verliefd. Als Hilda openlijk beschuldigd was, zou ze het verontwaardigd ontkend hebben. Telkens en telkens weer hield ze zich voor; ,,Wij zijn verantwoordelijk. We moe- tenten onze vrienden beschermen. Deze woorden werden als het ware een eentonige formule, die ze telkens en tel kens weer herhaalde in een wanhopige poging het zelf te gelooven. j ,',We zijn het aan de Harlans verplicht. We mogen het niet goed vinden. Een lid der familie Kilbourne was ten minste bereid de eer te redden. „Arme Minnie! Het zou ellendig zijn. Dit dacht Hilda bij zichzelf, terwijl ze uittoog op de boodschap waar alle ande- ren voor bedankten. Ze wilde Minnie s ongeluk niet op het geweten van de fa milie Kilbourne hebben. Rawlins begroet- te haar met een niets kwaads vermoeden- den glimlach, toen ze hem aantrof op het terras en. hij opstond om een stoel voor haar te halen. Ga liever een eindje met me loopen zei ze. „lk moet je wat vertellen en ik wil liever niet gestoord worden. Samen sienterden ze weg. Marian heeft me verteld, dat je wei- qert weq te gaan, begon Hilda. „Ik ben gekomen om je te zeggen, dat ,e weg m°Haar qebiedende toon viel hem op en hij vroeg zich af, wat Marian eigenhik qezeqd had. ,,En als ik je dan nog zeg vervolgde Hilda, „dat dit het oordeel is van de heele familie, dan zie je zelf de noodzaak in, ,,Is het ook jouw oordeel? ,,Zeer zeker". Waarom'/' ,,Je bent slim genoeg om dat te begrij- pen. „Ik zou het toch graag uit jouw mond hooren." Hilda's oogen schitterden, maar lei en koud, als metaal. ,,De g-rap is nu ver genoeg geqaan zei ze. „We zien in, dat we ons vergist hebben. Het is tijd, dat er een eind aan komt. We weten niets van je; eerst wa ren we natuurlijk nieuwsgieriq, maar dat is nu voorbij. Je bent hier in huis als loge en loges blijven niet langer, dan ze wel- kom zijn. Je zult wel zoo vriendelijk wil- len zijn vanmiiiag te vextrekken. ,Jc motiveering lijkt me nogal zwak zei hij minzaam. Hilda kon het niet ontkennen. Z,e zag zelf wel in, dat haar woorden onnooze! moesten klinken, maar ze was n.et van nlan met Wade Rawlins over de Harlans rp,Sn Hit zou haar siandpunt m,s- schien verkeerd uitleggen. Het doet er niet toe, wat je vmdt verklaarde Hilda. „Ik hoef je heelemaal qeen redenen op te geven. We zeggen eenvoudig. dat je moet verdwijnen en daarmee uit." ..Waarom zegt je vader het me met. ..(Dat weet je evengoed als ik. ,"Of anders je moeder >f Ik ben hier niet om ruzie te maken, viel ze hem in de rede. ,,Je moet weg vandaag nog." Ik dacht", zei hij inconsequent, ,,dat je me kwam vertellen. wat jij dacht van het duistere hoofdstuk. EEN ONAANGENAAM WEDERVAREN. Toen de heer Mr. Van D. uit Middel- burg, zich gisteravond na afloop van een door hem gehouden lezing naar zijn hotel in de Nieuwstraat begaf, kwam hij op het rechtsgelegen trottoir te vallen op een hoopje straatsteenen dat daar blijkbaar na het beeindigen der werkzaamheden aan de vernieuwing der bestrating was achtergelaten en bij de nu niet zoo schit- terende verlichtina niet zichtbaar was. De heer Mr. Van D. was deerlijk aan het qelaat verwond en moest de hulp van Dr. Van Bockstaele inroepen. Hij heett het voornemen te kennen gegeven de ge meente, die het bestratingswerk in eigen beheer uitvoert, ter zake van het hem overkomen ongeval in gebreke te stellen. Het is niet onze gewoonte om op iedere slak zout te leggen, maar wij kunnen toch niet verzwijgen, dat de wijze waarop het werk in de Nieuwstraat wordt uitge- voerd, en des nachts bij niet voldoende verlichting blijft liggen, algemeen de aan- dacht trekt en niet zonder bedenking is. Personen, die er zich over dag bewegen, kunnen zich ook bij duisternis wel eenigs zins orienteeren, doch voor vreemdelin- qen Is het niet zonder gevaar en juist aan clie zijde der stad zijn verschillende hotels qeleqen. Als men let op de strenge voor- schrlften die de Politieverordenmg bevat ten opzichte van het uitvoeren van bouw- werken en het laten liggen van voorwer- pen op de openbare straat en de te- recht strenge handhaving dier voor- schriften door de politie, steekt de manier waarop wordt gehandeld met de van ge- meentewege zelf uitgevoerde werken daar zeer ongunstig bij af. Zie b.v. de plaat- sinq van den trottoirband. De politie zal in edit geval maar moeilijk een adres kun nen vinden tot wie zich te wenden. Mis- schien dat het gebeurde aanleiding zal geven tot meerdere zorg en omzichtig- heid. NUTSAVOND. De aandacht der lezers wordt nog ge- vestigd op de in het vorig nummer voor- Hilda sciiudde boos het hoofd. Dat doet er niets toe. Duister hoofd stuk! Je bent in staat genoeg leugens over je zelf te verzinnen. Daar hoeven ande- ren heusoh niet ook het hoofd nog over te breken." ,,Wat voor leugens, Hilda? Ben je vergeten, wat je aan mijn zus ter verteld hebt? De fantastische leugen, dat je Franklin Fielding zou zijn?' Rawlins streek zicih aandachtig over de kin. „Hoe weet je, of dat een leugen is? vroeg hij. Omdat ik heb opgebeid Hilda zweeg boos en balde de vuisten. Nooit had ze dit willen bekennen Het was vernederend, dat ze geinformeerd had m "vW begrepen allemaal, dat het een leugen was", zei ze snel. Maar ik ben heusch niet hier om over zulke dingen te boomen. Ik kom je alleen vertellen, dat je Kilbourne Heights verlaten moet daarmee uit. ,,Het spijt me", zei Rawlins. Vandaag nog!' ,,Mijn taak is nog niet volbracht. Hij voelde, dat dit volkomen waar was. Zijn taak? Hilda keek hem aan. Een vraag kwam haar op de lippen, maai -e bedac'ht zich. Het zou hem nooit gelukken haar weer te laten vragen naar het duis tere hoofdstuk van Wade Rawlins. \^0ig£x je? vroeg ze, nauwelii^s in staat haar stem te beheerscihen. ,,Laat eens zien." (Wordt vervolgd.) YVUUlUiK>P*0' - i'A f rnn - j-wni Ji'"J3nrra^q>^lin^-mvi*W|l II il i J iUd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1