ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH VLAANDEREN. No. 8291 Maandag 39 October 1938. 69e Jaargang Eerste Blad. Hoofdakte-Cursus. ABONNEMENTSPRIJS: B1NNENI ART FKUILLITOH De innemende Landlooper m Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in deze ge- meente een Cursus voor de Hoofdakte is opgericht. De lessen, welke op iederen VRIJDAG en ZATERDAG zullen worden gegeven in een lokaal der Openbare School voor U.L.O. alhier, zullen aanvangen op VRIJDAG 2 NO VEMBER 1928. Belanghebbenden, die alsnog aan dezen cursus wenschen deel te nemen, worden uitgenoodigd hiervan schriftelijk mededeeling te doen bij den Burgemeester dezer gemeente vddr of op VRIJDAG 2 NOVEMBER a. s. Aan dezen cursus zal les gegeven worden in ALLE vakken, welke voor de Hoofdakte noodig zijn. Ter Neuzen, den 29 October 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEV1JLLE, Secretaris. Op waaxlijk indrukwekkende wijze heeft de residentie Zaterdagmiddag uitinq gegeven aan haar gevoelens van aanhan kelijkheiid en sympathie jegens de Konin gin-Moeder. Het majestueuze Lange Voorlhout met zijn deftige patricierswo- ningen en zijn statige alees ibood een echt feestelijken aanbli'k door de vele vlaggen, die waren uitgestoken. door E. J. RATH. 47 DE „SCHUTTEVAER" TERUGGEKOCHT. TER NEUZENSCHE COURANT Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 180 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belpie en Amerika f 2,25, overiqe landcn f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalinq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-. Woensdaq- en Vrijdaqavond. DE KONINGIN-MOEDER GEHULDIGD. Reeds lang voor drieen stroomden dui- zeniden derwaarts om getuige te zijn van de groot sche huldiging door het Haagsch Comite voor Volksfeesten georganiseerd, ter herdenking van den zeventigsten ver- jaaidag van de Koningin-Moeder. Voor het Paleis was een. groote ruimte afaezet, waar zioh de Kon. Militaire Ka- pel, de leden der 32 zangvereenigingen en die der deelnememde vereenigingen aan het defile posteerden, waaraohter zich het publiek bevond, dat in onafzienbare rijen zich over de geheele lengte van het Lange Voor hout had oipgesteld tot nabij den Kneuterdijk en aan de andere zijde tot nabij het Tournooiveld. Op tal van punten waren loudspeakers geplaatst. aan- geiboden door Philips en de Bell Tele phone, zoodat, hoe ver men ook weg- stond, de muziek en zang duidelijk kon hooren. Tegen halfvier weerklonk oorverdoo- vend gejuich. Koningin Emma versciheen op het balkon van Haar Paleis, verge- zeld door verschillende leden van Haar gevolg, terwijl vlak voor het Paleis de leden van het Comite zich opstelden. De dirigent van de zang- en muziekuit- voering luit. Boer gaf direct daarop het teeken voor den inzet en plechtig klonk over het plein Gezang 4, met muziek vol- gens Valerius: ,,De Heer is God, en nie- mand meer." Vervolgens werd ten gehoore gebracht „Wilt heden mu treden", dat gezongen door het koor van 1000 zangers en zan- geressen niet minder indruk maakte. Vervolg. Hij keek haar ernstig aan. Een paar dagen geleden zou hij pleizier gehad heb- ben in het heele geval. Nu strookte het niet met zijn plarmen, die hem langzamer- hand duidelijk werden. Een kreet trok hun aandacht en ze za- gen Marian. Ze keek het paar nieuwsgie- rig aan en bleef vlak voor hen staan, ge- huld in een ruiqen mantel en op bloote voeten. ,,I'k heb je gezegd, dat je sehoenen moet aandoen, als je hierheen kornt,zei Hil da zakelijk. ..Maar ik voel zoo graag het natte gras." legde Marian uit. ,,Ik heb mijn voet dezen zomer nog niet bezeerd. Hoe lang zijn jullie hier al?" Er klonk achterdocht in de vraag en ze keek hen scherp aan; toch wachtte Ma rian niet op antwoord. Er was iets anders waarvan ze te veel vervuld was. ,,Kane is niet in zijn kamer", kondigde Marian aan. ..Hij is den heelen nacht niet thuis geweest." Hilda keek snel op. Ik klopte aan zijn deur om te vragen of hij mee ging zwemmen. Daarna ben ik naar binnen gegaan." ,.Weet moeder het vroeg Hilda. ,,0. neen! Moeder slaapt nog. En va- der Een ontroerend moment was het toen het machtige koor ..Mein Waldeck" in- zette, dat niet was aangekondigd, om al- <lus een verrassing te brengen. Unter alien Landen Deutscher Erde Preise ich Waldeck, mein lieb Heimat-land. zoo vangt het korte maar klankrijke volks- lied van Waldeck aan. De uitvoering er van maakte een merk- baren indruk op de grijze Vorstin, welke onwillekeurig teere snaren uit het verle- den aanroerde. ..Mein teures liebes Waldeck, es lebe, lebe hoch!schalde het als slot over de menigte, hoog op en aangedaan luisterde Koningin Emma toe. Dan het levendige Vlaggelied, door het Mannenkoor, en even daarna beklimt Arnold Spoel het dirigeexgestoelte om zijn eigen compositie ,,Wij willen Hol land Houen" onider zijn krachtige leiding te laten daveren over het Lange Voor- hout, dat het een lust was. Het vrouwenkoor liet daarna het lied, speciaal ter eere van de Koningin-Moe- neke van Stuwe, met muziek van Dina Appeldoorn, hooren. Tot slot klonk (het aloude ..Wilhelmus van Nassouwe". dat der vervaardigd door Jeanne Kloos-Rey- met ongedekten hoofde door de duizenden werd aangehoord. Het was een waardig besluit van de zanghulde. die door de uitstekende muzi- kale begeleiding zoo goed tot haar recht kwam. ,,Leve de Koningin-Moeder" zette luit. Boer direct daarop in; met groote harte- lijikheid werd deze kreet door duizenden kelen overgenomen. Vriendelijk knikkend en buigend dan.kte de sympathieke Vor stin voor de Haar gebrachte huldebetui- gingen. Toen ging Zij even met het gezelschap naar binnen om te vier uur opnieuw op het balkon te verschijnen, onder gejuich der menigte. Nu nam het difile een aanvang. Voor- op het Haagsch Comite, daarachter mu- ziekcorpsen en vereenigingen in onaf zienbare rijen met oranje vlaggen, vaan- dels en banieren, pittige padvinders en padvindstersgroepen, het Leger des Heils met een groot muziekcorps en vele sol- daten, Scheveningsche visschersvrouwen in haar aantrekkelijke dracht. Kortom, het gaf een uitnemende staal van de kringen der Haagsche bevolking, die aan de hul- de deelnamen. Bij het passeeren van de Koningin-Moeder lieten de dcfileerenden luide hoera's hooren en zwaaiden geest- driftig met hoofddeksels, terrwijl Hare Majestfit niet moe werd alien toe te knikken. Te kwart over vier was de laatste groep voorbij gemarcheerd. Nog even brachten de duizenden aan de Vorstin lui de ovaties en daarmede was de plechtige huldiging geeindigd. Met voile muziek trokken hierna verschillende groepen nog door de stad. Er heerschte nog lang een groote drukte in de city. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. De voorzitter deelt mede, dat op 6 No vember een aanital wetsontwerpen in de afdeelingen zal worden onderzocht, o.a. het ontwerp winkelsluiting, en dat op 7 Marian maakte een gebaar, dat moest beteekenen, dat Henry Kilbourne wel kon slapen tot den dag des oordeels. Hilda wendde zich tot Rawlins. ,,Je hebt niets gezegd van Kane", zei ze. ,,Ik vond niet, dat ik dat doen kon." Ze trachtte snel haar gedachten te or- denen. Haar opinie was plotseling veran- derd en ze voelde zich opgelucht, waar- over ze zich eerst verheugde en daarna ergerde. ,,Waar is hij?" vroeg ze. ,,iDat weet ik niet zeker", zei hij. ,,Ik kan me wel indenken, waar hij een paar uur geleden was. Maak je maar niet be- zorgd. Hij mankeert niets." Maar ze maakte zich niet alleen be- zorgd over Kane. Ze dacht aan hun heele gezin. De ontdekking, dat Rawlins haar niet alles verteld had, ergerde haar. Hij begreep natuurlijk best, dat ze gevolg- trekkingen had gemaakt en hij had waar- schijnlijk inwendig plezier gehad over haar onwetendheid. Marian zag de uitdrukking van teleur- stelling en ergernis op haar zusters ge- zicht. Ze lachte en knipoogde tegen Raw lins. ..We moeten moeder toch iets vertel- len," zei Hilda. ,,Laat dat maar aan Wade over", ried Marian aan. ..Hij kan voor alles een uit- leg verzinnen." ..Ik ga naar huis", zei Hilda opstaand. ..Vooruit Wade!" daagde Marian uit. ..We duiken achterover vanochtend!" Maar Rawlins schudde het hoofd en ging met Hilda mee naar huis. Zwijgend liepen beide gedaanten in de lange bad- mantels naast elkaar voort. Toen Marian hen niet meer hooren kon, begon Hilda weer te spreken. ,,Die vrouw heeft iets te maken met Kane, he?' November een aanvang zal worden ge maakt met de behandeling van de rij'ks- beg,rooting. Het wetsontwerp inzake de heffing van het mijnrecht wordt zb.s. aangenomen. Hetzelfde qeschiedt met het ontwerp be- treffende de raden van beroep voor de directe belastingen. j De voorgestelde mode-Drop tot instel- ling van een commissie van onderzoek naar de toestanden in de mijnen wordt verworpen met 57 tegen 21 stemmen. (Voor de s.-d. en de heer Artz.) Daarna worden een aantal kleinere wetsontwerpen aangenomen. i Daarna is aan de orde een ontwerp be- treffende de toelating van hen, die het einddiploma bezitten der literair-oecono- miische afdeeling H.B.S. tot universitaire examens (Indologische sbudie). i Een amendement-Moller tot beperking van de strekking en de tijdsduur van het ontwerp wordt verwozpen met 48 tegen 22 stemmen. Het ontwerp wordt aange nomen z.h.s. Voortgezet wordt de behandeling van de motie-VIiegen betreffende het huren van Woningwetwoningen. De heer Van Gijn (lib.) zal het ant woord der regeering verwachten alvo- rens zijn stem te bepalen. Spr. meent, dat de woningbouwvereeni- gingen sleabts een aanvullende taak heb- ben en dat het bouwen in hoofdzaak aan de particulieren moet worden overgelaten. Spr. wenscht, dat alleen voor sociale ach- terlijben gebouwd wordt met rijkssteun. Mej. Katz (c.h.) vraagt een commissie in te stellen om de kwestie van de wo ningwetwoningen te onderzoeken. De heer Veraart (r.k.) bespreekt de nuttige sociale taak der bouwvereenigin- gen. HET WETSONTWERP OP DE RADEN VAN BEROEP AANGENOMEN. De Tweede Kamer aeeft zonder hoof- dehjke stemming aangenomen het wets ontwerp in zake herziening van de wet, houdende instelling van Raden van Be roep voor de directe belasting, waarbij o.a. de moqelijkheid van de instelling van enkelvoudige kamers bij deze Raden ter behandeling van eenvoudige zaken, werd mogelijk gemaakt, terwijl verder bepaald wordt, dat de voorzitter en secretaris van dezen Raad worden benoemd door de Krooin op voordracht van den Minister van Justitie. DE SUIKERINDUSTRIE. Naar aanleiding van vragen, die de Ka- merleden Ebels, Lovink, Bierema en van der Sluis ter gelegenheid van de inter- pellatie van den heer van den Heuvel over den toestand der suikerindustrie heb- ben gesteld, heeft de Minister van Bin- nenlandsche Zaken en Landlbouw de con- sulenten uit de verschillende bij de bie- tenteelt het meest betrokken provincien uitgenoodigd. hem op korten termijn een gemeenschappelijk rapport te doen toe- komen over de verschillende tecihnische vragen. welke zich hierbij voordoen. Het ,,Hdbl." maakte indertijd melding van de pogingen, aangewend om de gel- ,,Het heeft niet veel te beduiden. ge- loof ik, antwoordde hij. ,,Dat kan je nooit met zekerheid zeg- gen van de Kilbournes. We handelen wel eens overhaast." Ze dacht niet aan Herbert Wheeler, toen ze dit zei, maar de herinnering aan hem schoot haar plotseling te binnen en deed haar blozen. Het ontging Rawlins niet. ,,De Kilbournes vergissen zich mis- schien wel eens", zei hij; ,,maar ze her- stellen het meesterlijk." ,,Wie is ze vroeg Hilda. Hij vertelde haar alles wat hij wist. Hadt je haar eerder gezien dan giste- ren?" ,,Neen, maar ik wist van haar bestaan en toen ik haar blonde haren zag. was het niet moeilijk te raden." ..Weet vader het van Kane?" Rawlins glimlachite onwillekeurig. ,,Ik betwijfel het," zei hij. .Hij zei niets toen ik Hij had het er niet meer over, toen hij naar bed ging." ,,We moeten Kane er af helpen natuur lijk.'' ..Natuurlijk." ,.Als moeder er maar niets van hoort!" ,.Dat spreekt vamzelf. ,,En het hangt alles grootendeels af van jou", zei ze met tegenzin. Toen ze het huis bereikt hadden, bleef ze staan, en keek hem recht in de oogen. ,,Waarom liet je me in den verkeerden waan gisteren en vanochtend vroeg ze. ..Je vroeg me niets gisteren. ,,Maar vanochtend ..Toen was alles veel ingewikkelder." ..Je beqrij'pt natuurlijk. wat ik van jou en die vrouw qedacht heb ..Eerlijk gezegd, kon ik er niet precies uit wijs worden." den bijeen te brengen, benoodigd voor het terugkoopen en opnieuw uitrusten van de ,,Schuttevaer" thans kan het blad me- dedeelen, dat het uit overgelegde stukken is gebleken, dat man de reddingsboot als voor den ouden heer Schuttevaer behou- den mag beschouwen. en ook dat er alle hoop is, dat deze zijn tooht over den Oceaan eerlang zal kunnen aanvangen. Aan den Engelsdhen advocaat Carille D'avis, in wiens handen de Schuttevaer" bij den executorialen verkoop te Plymouth overging waarschijnlij'k voor £12), werd reeds f 1300 betaald van de door dezen gevraagde koopsom, groot 120. Wat hieraan nog ontbreekt, en voorts noodig is voor het ten deele opnieuw uit rusten van de boot, den overtooht der be- manining, kasgeld, enz., wordt qeschat op drie a vier honderd gulden welke men, evenals de vorige gelden, o.a. door ver koop van kaarten, bin/nenkort hoopt te be- machitigen. Men verwacht, dat dit binnen enkele weken het geval zal zijn, waarna men onverwijld zee denkt te kiezen, in de overtuiging, dat het open water minder moeilijkheden zal baren dan Kanaal- en kustwater. WIJZIGING PAKKETPOSTWET. Ingediend is een wetsontwerp tot wij- ziging van de Pakketpostwet, waarbij het maximum gewicht van postpaketten in het binnenlandsch verkeer voorirands wordt gebracht van 5 op 7 K.G. Bij een beperking tot 7 K.G. zal de dienst, naar het zich laat aanzien, ook ten plattelande naar behooren kunnen wor den uitgevoerd. Het figt in het voor,nemen te bevorde- ren, dat het port voor paketten van een gewicht boven 5 K.G. tot en met 7 K.G. wordt bepaald op 60 cent. Met het oog op een eventueele vertdere verhooging van het maximum gewicht der paketten is het echter wenschelijk, dat het maximum port, dat voor een pakket mag worden gehe- ven, wordt verhoogd en nader vastge- steld op een gulden. DE ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN NEDERLAND EN BELGIe. In verband met de Nederlandsch-Bel- gische onderihandelingen schrijft de Brus- selsche Standaard het orgaan van Frans van Cauwelaert, den burgemeester van Antwerpen dat het den sohijn er van heeft, alsof Nederland voorstellen deeid met de wetenschap, dat deze tech- nisch toch niet uitvoerbaar waren, alleen om tijd te winnen. Dit alles wordt dan voorgesteld als te zijn in het belang van Rotterdam. Nederland, gaat het blad voort, wil een oplossing, zij het dan een diplomatieke, aan de (hand doen. waar van het bij voorbaat verzekerd is, dat Belgie daarop toch zal ingaan. Maar de Belgen zullen zich op een dergelijke wijize niet laten afschepen en zelf wel met voor stellen komen, verzekert de Standaard. TEGEN DEN CHEMISCHEN OORLOG. Vrijclagmorgen is de dertiende Inter nationale Roode Kruisconferentie in de Ridderzaal te 's Gravenhage voortgezet, onder voorzitterschap van luit.-gen. Jhr. Roell. De Prins woonde ook eenigen tijd Hilda schudde het hoofd. ,,Daar ben ik nog niet van overtuigd. Het was niet eerlijk van je, Wade. Het was van den beginne af niet eerlijk. Er zijn dingen, die ik die wij allemaal behoorden te weten. Het kan zoo niet doorgaan. We worden allemaal betrokken bij iets, dat we niet begrijpen. We staan allemaal bij je in het krijt en je wilt ons niet zeggen. wat het beduidt. Ik vind het ellendig, Wade." Ze was niet van plan geweest, hem weer met vragen lastig te vallen, maar ze merkte het eerst, toen ze het gedaan had. Ze keek hem ernstig aan, maar hij stelde haar glimlachend teleur. ,,Over twintig minuten zien we elkaar aan het ontbijt," zei hij. ,,Over een kwartier". daagde ze hem uit, plotseling jolig. Ze wist, hoe nutteloos het was op een onderwerp door te gaan. als hij besloten was er over te zwijgen. Aan het ontbijt spraken ze over koetjes en kalfjes. Bovendien verscheen mevrouw Kilbourne weldra en even later Marian, waardoor het onmogelijk werd te praten over de particuliere aangelegenheden van Kane en den heer Kilbourne. Deze laatste verscheen niet aan het ontbijt. Grosvenor werd naar boven ge- stuurd om te vragen, wat er was en kwam terug met de boodschap. dat mijnheer ver- moeid was en liever uitsliep. De afkeuren- de toon, waarop dit gezegd werd, ontging mevrouw Kilbourne. maar het drietal hoorde het maar al te goed. Na het ontbijt begon Rawlins mevrouw Kilbourne af te leiden. om te voorko-men. dat ze zou vragen naar Kane. Dat hij niet aan het c tbijt verscheen, was niets bij- zonders, maar zijn afwezighe'd geduren- de den heelen ochtend zou achterdocht kunnen opwekken. De taak was door de vergadering bij. Aan de orde was o.a. punt 10 betreffende het Roode Kruis en de beschexming der burgerbevolking te gen den chemischen oorlog (voorgesteld door het internationale comite en het Roode Kruis der Serven, Kroaten en Slo- venen). De heer Lucien Cramer (internationaal comite) lichtte dit punt toe. De derde commissie heeft na bestudee- ring van een rapport van deskundigen een resolutie opgesteld, waarbij de der tiende internationale conferentie het in ternationale comite van het Roode Kruis verzoekt, opnieuw de aandacht der re- geeringen te vestigen op het groote belang dat gelegen is in het zoo spoedig mogelijk verkiaren van haar deelneming aan het protocol van Geneve van 17 Juni 1925 betreffende het verbod van het gebruik in den oorlog van bedwelmende of ver- giftige gassen en van bacteriologische middelen. De resolutie werd zonder stem ming aangenomen. VERLOF AAN RIJKSAMBTENAREN EN RIJKSWERKLIEDEN VOOR DEN NATIONALEN LANDSTORM- DAG. i Het Tweede Kamerlid Kleerekoper heeft aan den minister van Financien, voorzitter van den Raad van Ministers, gevraagd j Wil de minister mededeelen, of het juist is, dat door het dagelijksch bestuur van de generale commissie voor den na- tionalen landstormdag 1928 aan de Re geering is verzocht, om o.m. aan de rijks- j amibtenaren en rijkswerklieden, die bif den bijzouderen vrijwilligen landstorm zijn aangesloten, de gelegenheid te scihen- ken, deel te kunnen nemen aan den op 27 September gehouden Nationalen Landstormdag Heeft de Regeering, of hebben althans enkele van haar leden, naar aanleiding van dat verzoek een brief gerioht tot de autoriteiten, ressorteerende onder de on- derscheidene departementen, waarin werd medegedeeld, dat de Regeering er geen bezwaar tegen had, dat aan de Rijksamb- tenaren en Rijkswerklieden, voor zoover bij den vrijwilligen landstorm aangeslo ten, verlof tot deelneming aan den land stormdag werd verleend, voor zoover dit met de eischen van den dienst vereenig- baar was te achten Was daaraan toegevoegd, dat dit ver lof dan uiteraard niet in minderinq zou komen op de gewone jaarlijksche vacan- tie, en wat beteekende in dit vertband dat uiteraard" Zoo ja, is de Regeering van zins. deze zelfde gedragslijn toe te passen op alle betoogingen van politieken aard, welke door andere organisaties dan de boven- genoemde worden georganiseerd PORTVERLAGING. In aansluiting op het beridht betreffen de portverlaging, wordt medegedeeld. dat briefkaarten met zegelafdruk van 10 ct. na 31 October a.s. warden beschouwd als briefkaarten met zegelafdruk van 7J/J cent. De bij het publiek voorhanden brief kaarten van 10 cent kunnen uiterlijk 31 October a.s. tegen ontvanqbewijs aan het postkantoor worden ingeleverd. Op 1 November a.s. worden de ingeleverde briefkaarten tegen intrefcking. van het Hilda aan Rawlins opgedragen en hij kweet zich er van door mevrouw Kil bourne de uitgestelde bridge-les te qeven. Tegen twaalven kwam de heer Kilbour ne beneden. Brutaal-zijn leek hem de bes- te politiek en hij ve-rborg zijn gevoelens meesterlijk, hoewel hij inwendig beefde. Hij wist nog niet in hoeverre Annabeile bekend was; hij herinnerde zich alleen Annabeile en Rawlins. Hij wist niet voor wie hij het bangst was, voor Hilda of voor zijn vrouw, maar toen deze laatste een beetje verlegen lachend van haar bridge-les opkeek, was hi; meteen aerust- gesteld. Hij waagde het nu zelfs naar de gara ge te gaan, want hij meende zich flauw te herinneren, dat Annabeile verd'wenen was in zijn auto en hij vroeg zich ver- wonderd af, wat er mee gebeurd kon zijn. Hij begreep, dat het het voorzichtigst was de geheimen een voor een te weten te komen. De auto stond in de garage. Zoo ook Kane Kilbourne, wiens oogen duidelijk verrieden, dat hij slaap behoefde. Hilda sprak met Kane en ze zag er uit, alsof ze hem eens flink de waarheid zei. De heer (Kilbourne stond onopqemerkt te luisteren, totdat hij het een en ander te weten was gekomen. Toen liet zijn ge- weten hem niet meer met rust en met een onheilspellend gezicht tad hij nader. Heelen nacht uit, he vroeg hij. Kane keerde zich om en keek zijn va der volkomen onbevreesd aan. Hij ge- droeg zich zelfs hoogst oneerbiedig en buitengewoon nieuwsgierig. ,,Ja, ik ben den heelen nacht uit ge weest", antwoordde hij. ..Wat zou dat?" (Wordt vervolqd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1