ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. PJo 82,84 Vrijdag 12 October 1928 68* Jaargang Eerste Blad. HEERENBAAI A80NNEMENTSPRIJS: BINNENLAND. FEUILLITON De innemende Landlooper BUITENLAND. Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinp fr. per post 6.60 per jaar Voor Belpie en Amerika f 2,25, overiqe landen /2.60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland ailcen bij vooruitbetalinp. X Dit blad verschijnt iederen Maandap- Woensdap- en Vrijdapavond. NEDERLAND EN BELGIe. ©e ,,Independance Beige", het blad dat doorpaat voor de spreekbuis van den mi nister van buitenlandsche zaken, heeft mi nister Hijmans, bij diens terupkeer van een vacantiereis, ondervraapd naar den stand der Nederlandsch-Belpische be- sprekinpen. De heer Hijmans, zept het blad, heeft zich in een hermetische discretie qehuld. Doch het voept hier dadelijk aan toe Maar toch meenen wij te weten, dat ,,suq-- pesties" werden pedaan door den chef van de Nederlandsche delepatie te Gene ve en dat deze op het oopenblik door de Belpische repeeiinp en door enkele spe- cialisten aandachtip worden onderzocht. Het feit, dat zij de aandacht van onze bewindvoerders beziphouden, schijnt er op te wijzen, dat de Nederlandsche voor- stellen wel eeniqe waarde hebben. Zullen zij als basis kunnen dienen van vaste besprekinpen tusschen Brussel en Den Haap? Wij wenschten het, opdat men spoedip een formule bereike die be- vredipinp peeft aan de twee betrokken partijen, want men zou onpelijk hebben in het zwijpen van de openbare Belpische opinie een teeken te zien, dat deze zich van de zaak zou pedesinteresseerd heb ben. Men hecht intependeel bij ons een steeds prcoter wordend belanp bij het Nederlandsch-Belpisch probleem, en men verwacht, met kalmte, een oplossinp die de rechten van Belpie zal eerbiedipen, die niet de minste inbreuk maken op de eco- nomische en politieke belanqen van onze Noorderburen. Tot zoover het blad, dat hier naar alle waarschijnlijkheid niet officieel voor het publiek bestemde woorden van Hijmans aldrukt. VERVOLGING VAN HET DAGBLAD DE TELEGRAAF. In het nummer van 24 September pu- bhceerde de Tel. een artikel „Politieke Beschavinp", waarin o.m. werd opge- merkt ,,Zijn onze inlichtinpen juist, dan is de minister van Waterstaat pezwicht voor den aandranp der heeren Perquin en van der Deure ter zake van de samenstellinq van den Radioraad, zoodat de door deze heeren vertepenwoordipde politieke orqa- nisaties van de meerderheid in dezen raad venzekerd zijn, en het aanvankelijke voor- lemen om althans den Radioraad buiten de politiek te houden, is oppepeven. Als tepenprestatie kreep de heer van der Vepte de toezeppinp, na de verkiezinpen van 1929 als minister ook van een uitpe- sproken coalitie-kabinet te zullen worden qehandhaafd. Het officieele bericht over de samenstellinp van den Radioraad zal de bevestipinp van dit fraais moeten bren- pen. Naar pemeld, heeft de justitie hienn aanleidinp qevonden om ambtshalve een vervolpinp tepen penoemd blad in te stellen. 1NGEZONDEN MEDEDEELINGEN. VESTIGING DER „INDUSTRIELLE" IN NEDERLAND. In het Handelsblad worden uitvoeripe bijzonderheden meepedeeld over de plan- nen van bovenpenoemde, hcofdzakelijk Fransche en ten deele Belpische en Ne derlandsche onderneminp, die in Antwer- pen is pevestipd, maar die in Nederland twee uiteenloopende proote bedrijven wil stichten, n.l. een ijzersmelterij en een kunstzijdefabriek. Eerst schijnen plannen te hebben be- staan om dat bedrijf te vestipen in Zee- land. Daarna is echter een verzoek pe- richt tot de pemeente Roozendaal, dat o.a. behelsde de toekenninp van een rente- loos voorschot van een millioen. De pe- meenteraad van Roozendaal heeft echter 29 Sept. dat voorstel verworpen. En nu zou de onderneminp zich in Limburp ves tipen, en daarvoor in onderhandelinp zijn. Het Hbl. heeft inlichtinpen pevraaqd aan den eersten onderteekenaar van het verzoek aan de pemeente Roozendaal, en vernam toen o.a. het volgende In den Conseil d'administration zullen naast vertepenwoordipers der Fransche en Belpische proepen zittinp nemen de heer A. G. J. Mastboom, oud-industrieel en lid der Staten van Noord-Brabant en burgemeester van Oud-Gastel, en prof. ir. G. J. van Swaaij, te Nijmepen, oud-mi- mster van Waterstaat, oud-hoopleeraar te Delft en oud-directeur der Prov. N.- Brab. Elec. Mij., benevens een der direc- teuren van het bij de oprichtinp betrok ken bankbedrijf. De voornaamste drijfveerer, van de vestiqinq der bedrijven in Nederland zijn de aanwezipheid van proote hoeveelhe- den afval-ijzer in het land, benevens een proote arbeidsreserve in de streek der vestiqinq. Hierbij kwam aanvankelijk nop het voordeel van het pebruik van de af- passen van het cokesbedrijf te Sluiskil, dat men moest prijspeven toen de vesti qinq in Zeeuwsch-Vlaanderen op z-eer proote bezwaren bleek te stuiten. Daar de thans bedoelde maatschappij de terreinen nop niet in aankoop bezit, kunnen nop peen nadere mededeelinpen worden pedaan. Aanstonds na het passeeren der ver schillende stichtinpsakten zal met de uit- voerinp der werken worden beponnen. AANKLACHT INGEDIEND DOOR ANTI-MILITATRISTEN. Naar het Corr. Bur. werd medepedeeld, is namens een achttal anti-militairisten, die wepens verspreidinp van strooibiljet- ten van anti-militairistische strekkinp op 27 September j.l., den Nationalen Land- stormdap, werden aanpehouden door de politie, een aanklacht ter zake van weder- rechtelijke vrijheidsberoovinp bij den Of- ficier van Justitie bij de rechtbank te 's Gravenhaqe inpediend. door E. J. RATH. 40) Vervolq. Kane wiebelde onrustiq heen en weer. Ze ziet er niet onaardip uitmerkte Rawlins op. ..Repelmatip pezichtje. Goed lipuur, maar dat spreekt vanzelf. Opval- lend blond; pebruikt blonde haarspelden. Ik heb op den vloer van den wapen qe- keken, toen ik thuis kwam, maar dezen keer had ze er peen verloren. Ze zou nop zoo'n kwade vrouw niet zijn voor een jonpmensch met veel qeld en veel tijd. Waarom trouw je niet met haar?" „0, Rawlins, schei uit." Maar Rawlins scheen deze smeekbede niet te hooren, want hij vervolqde pein- zend: .Annabelle neemt het heele peval ern- stip op. Trouwens, als een jonpedame zich de moeite petroost heelemaal van Merrill Beach hierheen te rijden, maar dan veer- tip mijl, dan blijkt daaruit wel, dat het haar ernst is. Ze kwam natuurlijk niet al leen voor jou, Kane. Ze wou den heelen boel hier eens bekijken. Ze had veel qe- hoord over Kilbourne Heiphts en ze wou weten, of het waar was. Dat wijst op qe- 20nd verstand. Ze was niet van plan haar positie op te geven om op een paar qe- meufcelde kamertjes terecht te komen. Ze wou eerst zeker van haar zaak zijn en ze heeft onpetwijfeld een qoeden smaak, want ze was buitenpewoon inpenomen met alles." Kane was ten einde raad. ,,Een practisch meisje", vervolqde Raw lins. ,,Ze wou weten, of je vader heusch rijk was. Ik kon het haar niet precies ver- tellen, maar ze kon wel zien, dat hij niet bepaald arm was, natuurlijk. Dat zei ze eerlijk en ik kon haar niet tepenspreKen. Ik wil ook niet beweren, dat ze van alle pevoel ontbloot is. Ik ben er van over- tuipd, dat ze echt op jou pesteld is. hoe- wel ze het je kwalijk neemt, dat je haar veronachtzaamt. Ze laat zich alleen niet door haar pevoel beheerschen. Ze denkt zelfs, dat i k qeld heb. Maar dat is na tuurlijk mallipheid; ze scheen het zoo ven- zelfsprekend te vinden, dat ik het hart niet bad, haar de yaarheid te vertellen." Kane kwam wankelend overeind en be- pon onrustip te ijsberen. ,,Ik ik ben een vervloekte ezel! zei hij. ..Annabelle niet", merkte Rawlins op. ..Wat is ze van plan te doen? Wil ze me vervolqen?" Rawlins schudde lachend het hootd. ,,Zoo dom is ze niet. En waarom zou ze je vervolqen? Ga je dan niet met haar trouwen?" ,,Denk je, dat ik stapelqek ben? 1 rou- wer met een koriste?" ..Waarom niet? Koristen zijn wel met hertoqen petrouwd1." „0, Rawlins, houd je mond! Vertel me liever, wat ik in 's hemelsnaam moet be- pinnen." Kane's stem bepon te triilen en ofschoon hij nu bleek zap, was zijn voorhoofd klam van het zweet. .Waarom laat je haar niet eens op zicht komen? Misschien zijn ze wel allemaal in eens dol op haar, stelde Rawlins voor. ,,Ik durf niet, barstte Kane los. .Wat moet ik doen?" ,,Je zult haar nop wel een beetje lanper het hof maken. Zoo paat het meestal. tot- dat ze op een poeden dap je vader tepen het lijf loopt. en dan Kane kreunde. Plotselinp veranderde Rawlins van tactiek. WAARDEERING DER PHILIPS- PRODUCTEN IN HET BUITEN LAND. Bij een door het te Madrid verschijnen- de dagblad „,La Nacionpehouden stem ming, werd de groote meerderheid der stemmen uitgebracht op de Philips luid- sprekers en de Philipslampen en wel op den eersten 6830 si jtnmen en op de laatste 5025 stemmen. De hierop volgende fabrieken kregen respectievelijk 431 en 1600 stemmen. DE MILLIOENEN-NOTA. De indiening van de wetsontwerpen bij de Tweede Kamer heeft plaats zonder eenig ceremonieel. Zij geschiedt bij Ko- ninklijke boodschap, die voor elk wetsont- werp precies eender is: ,,Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ont- werp van wet totenz. De toelich- tende memorie, die het wetsontwerp ver- gezelt, bevat de gronden waarop het be- rustAfgeloopen. En dan volgt de ge- bruikelijke slot-tirade: ,,En hiermede be- velen wij U in Godes heilige bescherming, welke dezelfde beteekenis heeft als het ,,Hoogachtend", dat wij in het dagelijksch leven onder onze brieven schrijven. Maar bij de indiening van de Staatsbe- grooting gaat het anders. Deze geschiedt door den Minister-President persoonlijk, en wel in de eerste vergadering van het nieuwe zittingsjaar. De premier verkrijgt dan het woord om de begrooting aan te bieden, en deponeert tegelijkertijd het groote pakket op de Repeeringstafel, waar het ijlings door den Kamerbewaarder in ontvangst wordt genomen en plechtig naar den Voorzitter gedragen. Ook ditmaal was het weer een groot moment, dat Minister De Geer de Staats- begrooting op tafel legde. Legde? Neen, hij" plofte het zware pakket op tafel; het was alsof de Minister, in zelfvoldaanheid over de millioenen-overschotjes te kennen wilde geven. dat hij pal zal staan tegen de aanslagen, die hij op de Staatskas voor- ziet. De Millioenen-Nota is het Staatsstuk, dat de begrooting vergezelt en waarin de Regeering een uitvoerig overzicht geeft van den financieelen toestand. Zij bevat ditmaal een toelichting van de overschot- ten, welke echter aanstonds door een waarschuwing tegen te groot optimisme wordt gevolgd. En terecht. In navolging van de Troonrede wijst de Millioenen-Nota er op, dat de belastingverlaging nog aller- minst geacht kan worden tot een bevredi- gend eind te zijn gebracht. Prachtig maar hoe komen wij nu aan die verdere belastingverlaging Voor het Rijk wordt zij dit jaar niet in uitzicht gesteld: het batig saldo van 8 millioen is noodig tot dekkina van verschillende in 1929 te verwachten uitgaven, die nog niet op de begrooting konden worden geraamd. En wat de gemeenten betreft, die feitelijk thans wel de zwaarste lasten op de be- volking leggen, ook daar heeft men wei- nig te verwachten. Integendeel Onze gemeenten hebben zich ontstellend diep in de schulden gestoken; reeds naderen de gezamenlijke leeningsschulden der 9e_ meenten de 2 milliard, terwijl zij jaarlijks met ongeveer 100 millioen stijgen. Er moge op papier een scherpe scheiding ..Ben je bereid Annabelle op te qeven? vroep hij. ,,Ja, dadelijk." Dat dacht ik wel. Je hebt peen tut ge- noep om het aan te leggen met koristen. vriendlief. Maar als je bereid bent haar op te geven, zal ik zien, wat ik voor je kan doen. Begin maar met dien brief te verscheuren. Het kan me peen laars sche- len. dat er in staat verscheur hem. Heb je haar dikwijls geschreven? ,,Niet zoo heel dikwijls.' ,,Ooit iets er in beloofd? Kane dacht even na en schudde toen het hoofd. ,,Erg verliefd?' ,,Neen." Kane's stem klonk weifelend en met heel cvertuigend. Misschien kunnen we er dan nog iets aan doen. Je verdient het niet. Je behoor- de met haar te trouwen. Je zult haar nog een keer moeten opzoeken; ze heeft me niets verteld over brieven. Ik weet waar- achtip niet, waarom ik je help, maar ik zal mijn best doen." Rawlins wist het natuurlijk heel goed. Het strookte niet met zijn plannen, dat een koriste in de familie Kilbourne opgeno- men zou worden. Hij gaf niets om Kane. Hij verdiende Annabelle; maar er waren anderen, behalve Kane. „Je zei, dat Hilda haar pezien heeft, bepon Kane ineens. „Wat denkt ze? ,,Dat weet ik niet," antwoordde Raw lins, hoewel hij peloofde, dat hij het we kon raden. Zwijgend had hij de verant- woordelijkheid op zich genomen van de haarspeld en nu zou H.Ida het blonde meisje ook wel op zijn rekenmg schuiven. Misschien denkt ze wel, dat ]ij Kane zweeg vol h<x>P- .Misschien wel, Maar ben ie van plan mij' telkens weer de schuld te geven? ,,Voor jou is het heel iets anders, Raw lins. Het kan jou om zoo te zepgen peen zijn tusschen Rijks- en gemeenteschuld, in de practijk worden beide gedragen door hetzelfde volk. Zou het Rijk de ge meenten in staat stellen, haar belastingen te verlagen, dan zou dit slechts een schijnbare verlichting van lasten voor de inpezetenen beteekenen. Immers, ge- schiedde dit niet, dan zouden de Rijks- belastingen met een gelijk bedrag kunnen worden verminderd. Het is derhalve in de eerste plaats noodig. dat de gemeen ten op haar uitgaven bezuinigen, zooals dit ook door het Rijk is gedaan. En welke waarborg is er ook, dat de gemeenten inderdaad de meerdere uitkeering van het Rijk zullen aanwenden voor belas- tingverlaging. en niet dat meerdere aan allerlei nieuwe of verhoogde uitgaven zullen opmaken De overschotten zullen vermoedelijk i mede worden aangewend voor een z.g.n. technische herziening van de ambtenaars- salarissen. VAKONDERWIJS VOOR SCHIPPERS In tegenwoordigheid van den inspecteur van het Nijverheidsonderwijs. den heer M. J. van Alphen de Veer, uit Den Haag, heeft Vrijdagavond j.l., de heer G. C. Nuy, voorzitter van de Radio-commissie j van het Onderwijsfonds voor de Binnen- vaart, uit Rotterdam, voor den zender te Hilversum den derden cursus voor vak- onderwijs voor de schippers van het On derwijsfonds voor de Binnenvaart met een rede geopend. In zijn rede wees de heer Nuy er op, dat toen het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart in 1926 het radio-onderwijs ter hand nam, een geheel nieuw terrein werd betreden. Verbete- ringen in het onderwijs moesten, op grond van de ervaringen, worden aangebracht. Thans, nu de derde cursus aanvangt, kan verklaard worden, dat het radio-onderwijs voor de schippers, waarnaar tegelijkertijd alle Binnenvaartscholen in ons land luis- teren, een succes is geworden. Spreker deelde mede, dat dezen winter lessen zullen worden uitgezonden over: de vaart op de Zeeuwsche stroomen, het as- surantiewezen en in het bijzonder de ver- zekering van binnenvaartcasco's de vaart op den Rijn, motoren en stoomwerktuigen, terwijl voorts nog eenige lezingen over kinderverpleging aan boord van schepen, onderricht in wetten en reglementen en zwemmen zullen worden gehouden. Ten slotte bevestiade de heer Nuy, dat binnenkort te Rotterdam een commissie zal worden geinstalleerd, welke tot taak zal hebben het zwemonderricht voor schippers en schipperskinderen op uitgebreide schaal ter hand te nemen. In verschillende andere steden o.a. te Amsterdam, Utrecht, Dord recht, Groningen, Leeuwarden. Harlingen, Zwolle, Zwartsluis en andere scheep- vaartcentra zullen sub-commissies worden ingesteld. Ds. KERSTEN EN „HET VOLK". Naar aanleiding van een bericht in ,,Het Volk", volgens hetwelk de Koningin aan Ds. Kersten als lid der commissie tot aan- bieding van een voordracht voor het pre- I sidium der Kamer gedurende een onder- houd zou hebben gevraagd: ,,Hoe vond u kwaad doen, maar voor mij ,,Kane, je bent een ellendehng. Houd je mond. Kane zap, dat hij het meende en zweeg. Rawlins keek hem koel aan, stond toen 1 op en liep naar de deur. I ,.Ik weet niet, of ik iets voor je doen kan", zei hij. „Ik zal wel eens zien; maar als ik je er op betiap, dat je weer in An- nabelle's buurt komt, of haar brieven schrijft of haar opbelt, dan sleep ik je voor je vader en moeder en J Hij eindigde zijn bedreiqinq met een gebaar, dat blijkbaar de algeheele verme- tiginq van Kane Kilbourne moest bedui- den, en liep de kamer uit. Kane slaakte een diepen zucht, haalde den brief te voorschijn, las hem aandachtip over en 1 scheurde hem aan stukken. ,,Ik kan het niet uitstaan, als Annabelle hem heusch aardig vindt," mompelde hij. ,,Het was best, dat hij haar van hier weg- troonde. maar hij moest zijn plaats niet verpeten. Vervloekte kerel.' Toen Rawlins uit Kane's kamer kwam. zat Marian hem boven op de trapleunmg op te wachten. ..Hilda is razend", bepon ze „Zal wel". merkte hij op. ,,Heb me met gehouden aan een afspraak. ,,Het is niet om de afspraak. Het is de onbekende blonde. Heeft ze het pezien? En het jou verteld? ,,fa!" .Wat heeft ze gezegd? ,,0, een heeleboel," zei Marian. ,,Maar dat komt er niet op aan. Wat pa je aan Hilda vertellen?" ,,Dat weet ik nop niet. Heb jij soms een idee?" ,,Ga je het haar vertellen van Kane? Rawlins keek haar even oniderzoekend aan. Marian had soms iets griezelig-slims. ,,Wat van Kane?" vroep hij. INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN, p TTleiamy*. van,Aa&aJtkm/ de Olympiade en de Nenijto te Rotter dam?" waarop Ds. Kersten zou hebben geantwoord: ,,Mevrouw, ik heb er van gelezen!", geeft deze in ,,De Banier' offi cieel orgaan van de Staatkundig Gerefor- meerde partij, den volgenden commentaar: ,,Op dit bericht heb ik alleen het vol gende te zeggen: a. dat de Koningin mij bij mijn bekend bezoek aan het Hof niets gevraagd heeft; b. dat op een opmerking van Hare Majesteit rakende het talrijk bezoek aan Nenijto en Olympiade, ik mijn misnoegen wel depelijk heb te kennen gegeven; c. dat Hare Majesteit echter het ge- sprek dadelijk afbrak, waardoor mij de pelepenheid ontbrak van mijn afkeuring verder blijk te geven." DE STRIJD TEGEN HET VLAAMSCHE NATIONALISME. Te Li eve-Vrou we-Waver, het dorp bij Mechelen, waar onlangs een Vlaamsch- nationale betooging door de bereden gen darmerie werd uiteengedreven, welke be tooging echter vervolgens op het grondge- bied van de naburige pemeente Kathelijne- Waver, welker burgemeester zelf de open- luchtbijeenkomst voorzat, ongestoord kon doorgaan, zou Zondag j.l. een nieuwe Vlaamsch-nationale demonstratie plaats hebben. De burgemeester had weer om de hulp van een groot aantal bereden en on- bereden gendarmen verzocht en toen alles geregeld was, lieten de Vlaamsch-nationa- iistis'che voormannen aan hun organisaties weten, dat de betooging tot de volgende week was uitgesteld. Er kwam dan ook geen enkel betooger, maar in het verlaten dorp wemelde het van gendarmen Toen in den loop van den middag een paar hon- derd inwoners van Lieve-Vrouwe-Waver Marian qlimlachte veelbeteekenend en keek hem recht in de oogen. ..Of neem jij de blonde schoone voor eigen rekeninp, Wade? vroep ze '.,Ik geloof. dat we hier te doen hebben met kleine potjes, die proote ooren heb ben", zei hij. Mar an schudde het hoofd. ..N'een! Als je tenminste bedoelt dat ik heb staan luisteren aan Kane s deur. dan verpis je je. Zoo gemeen ben ik nog niet, Wade; maar ik wist, dat je in Kane s kamer was. Daar ben je reqelrecht heen- pepaan, zoodra je thuis kwam; je nebt zelfs niet eens de zaak aan Hilda uitqe- lepd. Dat heeft ze me verteld. Het is dus duidelijk qendeg, dat die juff'r tc niet bij jou hoort Dat zou Hilda ook be- grijpen. als ze wist, waarheen je was qe- qaan; maar dat weet ze met. Ze is op ret tennisveld en mept als een razende teqe de ballen. Ik ben je gevolgd, toen je thuis kwam. om uit te vinden. waar je naar toe ping; het is dus heusch niet de moeite waard om tepen me te jokken. Het reef iets te maken met Kane- ..Je zult nop eens meer te weten komen. dan goed voor je is," zei Rawlins ernstiq. ,,En jij zal nop eens meer hooi op ie vork nemen, dan je dragen kunt, merkte Marian op. ..Wat is het voor n meisje? ,,Een heel verstandig meisje," ant woordde hij voorzichtig. ..Zeker verstandiper dan Kane. Is ze erg onfatsoenlijk?" Voor zoover ik weet is ze heelemaal niet onfatsoenlijk." Marian zuchtte. .Ik dacht, dat het een echt schandaal zou worden." zei ze; ,,vooral toen ik hoor- de, dat ze zoo blond was. Bah. Ik wou dat ik haar pezien had. Ik heb ook altijd pech. Hoe heet ze?" .Het is beter, dat we over haar zwij- Wordt vervolgd.) Me- NEUZENSCHE COURANT "En of!" u,.. Uw merk vooktabak. Meer- malen daags rookt gij een pijp Evenveel malen moet en kan dit een genot poor U zijn. Indien gij eenmaal D. E. Heerenbaai hebt gerookt is Uw ketize voor goed bepaald omdat dit merk door zijn heerlijken geur en zachten smaak het rooken inder daad tot een onverdeeld genot maakt. ECHTE FRIESCHE uanaf 50 ct. per 2 pond 20 cl. per ons 10 cl. per om

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1