ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDERER zssfs&fxjaJZ' ,a" - ii9in> No. 8273. Maandag 17 September 1928. 68e Jaargang. ABONNEMEMTSPRIJS: Levering Brandstoffen. BINNENLAND. Mm ^W>»*^|"tabletten bij Hoo fdpijn en Kiespijn buitenland. S F 0 a T. OBMEHODE BBBICHTEH gezeefde Anthraciet, Stukkolen en Eierkolen, Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, vragen v66r of op Maandag 24 September 1928, des voormiddags 10 uur, PRIJSOPGAAi met monster per 1000 K.G., voor het leveren van de voor het a.s. seizoen 1928— 29 benoodigde franco plaats van bestemming. Leveren Gemeentehuis, Openbare Lagere School (dorp), idem Groote Huissenspolder en idem Othene. Zaamslag, 17 September 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. generaal snijders naar HET NEDERLANDSCHE CONSULAAT TE GENT. SMH8&9I TER UZENSCHE COURANT Dit b!ad verschijnt iederen Maandag') 7 ocrrsdeg- cn rijdagavo.. SLU1TING VAN DE ZITTING DER STATEN-GENERAAL Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is jl. Zaterdag met het gewone ceremonieel, in vereenigde vergadering der Staten-Generaal de zitting gesloten met de volgende rede Hare Majesteit de Koningin heeft mil opgedragen de zitting der Staten-Gene raal in Haren naam te sluiten. Het gemeen overieg door de Grcmdwet geboden, heeft ook in het af te sluiten zit- tingsjaar, menige vrucht afgeworpen. Dank zij i.we medewerking, ikon onder- meer een vermindering van belasting pleats vinden, die aan de volkswelvaart slechts ten goede kan komen. De Koningin heeft mij opgedragen u Haren dank te betuiqen voor uwen ijver en uwe toewijding aan s lands belang. In naam der Koningin en daartoe door Hae-r gemacht gd, vcklaar ik deze zitting der Staten-Generaal te zijn gesloten. De Minister was bij deze gelegenheid gekleed in het ministerieele ambtscostuum en getooid met de halslinten en sterren zijner Nederlandsche en buitenlandsche ordeteekenen. Zoowel nabij bet Koninklijk paleis als op het Binnenhof waren eenige honder„en kijklustigen van het ieder jaar terug.kee rende schouwspel getuigen. In de vergaderzaal waren aanwezig de leden der Eerste Kamer, de heeren Steqer, Diepenhorst, Gelderman, Hermans, Po- lak, de Vos van Steenwijk, Briet, v, d. Ho ven, v. d. Berqh, Fransen. Moltmaker, Lindeijer, de Gijselaar.Ossendorp.de Muralt, Verkouteren, de Veer, v, Em den en Rink en die der Tweede Kamer de hee- ren Ruys dc Beerenbrouck, BnQels, I ii&~ nus v. Schaik, v. Rijckevorsel v. Vuuren, Vlieoen, v. Gijn, Bulten, Kampscboer, Cud. Beumer, Arts, Langman, mej. Katz en mej. Meijer. DE MANOEUVRES IN LIMBURG. Naar de Maasb. verneemt zullen bij de divisie-mgnoeuvres in Limburg zeven lan- den militaire attache's zenden. In het ge- heel zullen er negen buitenlafldsche otti- cieren deze oefeningen volgen en wel twee Zwitsers en twee Franschen en verder een militair attache van Amerika Enge- land, Tsjecho-Slowakije, Zweden en Belgie. INDIe. Men meldt aan het Haagsche Ar.eta- kantoor: Gep generaal C. Sngders zal zich Woer.sdaq 19 September per trein van 14.53 Staatsspoor op reis naar Genua be- qeven en van daar per m.s. Christian Huygens naar Batavia reizen tenemde qevolg te geven aan de uitnoodiging van de Nederl.-Irdische Vereeniging voor Luchtvaart om de opening der luchtver- keersdiensten op Java te komen bijwonen. Deze openinq zal vermoedelijk in de twee de helft van October plaats vinden. Lie generaal denkt ongeveer een maand in Nederlandsch-Indie te vertoeven. NEDERL. JAARBEURS. Het algemeen bestuur van de Neder landsche faarbeurs heeft den datum van de eerstvolgende Voorjaarsbeurs vastge- steld op 19 tot en met 28 Febr. 1929. HET EERSTE VAN DE VIJF VLIEGTUIGEN NAAR INDIE. Te Aleppo aangekomen. De bijzondere correspondent van Aneta Vaz Dias aan boord van het postvlieqtuiq H N A.F.A. seint uit Aleppo d.d. 15 Sept Wij zijn na goede reis hier vlot geland. De afstand van Sofia is afgelegd in 9 uur Het weer was mooi en de belanqstellinq op het vliegveld groot. Morgen, Zondag. gaan wij naar Bagdad. ERNSTIG ONGELUK BIT DE MANOEUVRES IN LIMBURG. Tijdens de manoeuvres in Limburg heeft ten Noorden van Munstergeleen een ern- stig ongeluk plaats gehad met een zwaar qeiaden vrachtauto, die in voile vaart van een hoocjte kwam afrijden en den luite- nant en een motorrijder tegen een motor- •PWKenaKMMftK*---"' - voertuig aanslingerde, zoodat de laatst- genoemde ernstig gewond werd. Waar- schijrlijk heeft hij een bekken- en een blaasfractuur. De man is naar het zieken- huis te Heerlen vervocrd. De officier, luitenant Knight, is er met een vcetkneuzing afgekomen. DE NATIONALE LANDSTORMDAG. Ter gelegenheid van het tienjarig be- staan van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zal, naar men weet, schrijft het rfbld., op 27 Seplember a.s. een nationale andstormdag op Houtrust worden gehou- den. Uit alle deelen des lands zullen de vrijwilligers van den B. V. L. en van de vrijwillige landstormkorpsen motordienst, vaaituigendienst, spoorwegdienst en luchtvaartdienst, naar schatting een kleine 20 000 man, in Den Haag samenkomen om in verschillende optochten met muziek naar het Houtrust-terrein te marcheeren, waar dien middag de heeren Duymaer van Twist, dr. J. Th. de Visser. mr D. Fock, H. Colijn. mr. P. Dioogleever For- tuyn en mr. dr. L. N. Deckers het woord zullen voeren. In een persbijeenkomst te s Graven- hage hebben de heeren M. Krijger, voorzitter der Gewestelijke Landstorm- commissie f,Zuid~Holland West en de re- serve-luitenant kolonel H. C. van Ca- pelle, commandant van het_ Vrijwillige Landstormkorps Rotterdam laatstge- noemcle tevens algemeen militair leider van den nationalen landstormdaq. eenige mededeelingen over de voorbereiding en de beteekenis van dien dag gedaan. De heer Krijger bracht in herinnerinq de gebeurtenissen van November 1918, die de eerste aanleiding tot het instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Land storm zijn geweest. Thans zijn in den B. V. L. georganiseerd 20 landstormverban- den of korpsen en 21 gewestelijke land- stormcommissies, welke laatste weer on- derverdeeld zijn in meer dan 1000 plaat- selijke commissies, ten behoeve van de consolidatie en de werv.ing van het insti tuut Tot de landstormverbanden behoo- ren pl.m. 55 000 manned, die in militairen dienst zijn geweest, of die nog onder de wapenen vertoeven. [Degenen, die aan den landstormdaq op 27 September zullen deelnemen en daar- voor de reis naar Den Haag uit alle pro- vinc;en zullen maken, doen dit grooten- deels op eigen kosten; slechts voor hen. die de kosten niet kunnen dragen, wordt van andere zijde vergoeding verstrekt Uit de openbare kas zijn voor dezen land stormdag geen gelden gevraagd oi ver kregen. De kosten van dien dag worden intusschen op 75 mille geraamd. doch men is dan ook reeds in het voorjaar begon nen, daarvoor te sparen. Bijna alien zullen in burgerkleedmq den landstormdaq bijwonen; alleen de leiden- de off cieren zullen in uniform gekleed zijn Alle verbanden en afdeelingen zullen him vaandels meenemen. Muziek zal o.a. worden gegeven door de Kon. Mil. Ka- pel en door de Mar-inekapel. In de lucht zullen vliegers in reuzemimtialen O. V. L. SC Bl'ijkens de mededeeling van den mili- tairen leider, den heer Van Cappellen. zullen elf extra treinen aan het btaats- spoorstation en zes aan de Holl bpoor aankomen, alle tusschen half 10 en 12 uur. De colonnes. die dan telkens gevormd zul len worden. varieeren in sterkte van 600 tot 1080 man. Vermoedelijk zullen ook die deelnemers, die aan het Holl. Spoorsta- tion arriveeren. toch marcheeren langs het Staatsspoorstation, om aldus eCnheid route naar Houtrust te houden. De opstellinq op Houtrust geschiedt in 45 colonnes, die een defile zullen yormen waarvan het voorbijtrekken pl.m. vpt kwa tier zal vorderen. De diepte dezer colonnes wordt nl. op 6'/?K.M. getaxeerc Luidsprekers zullen de redeyoerinqen over het geheele terrein duideliik hoor- baar maken; in dit opzicht is belangruke medewerking der Philipsfabrieken verkre- fleDe heer Krijger voegde aan de gedane mededeelingen nog toe, dat het nooit de bedoeling van den B. V. L. is geweest. eeniqe onbetrouwbaarheid van het .eqer te demonstreeren. doch veeleer dit; z.ch een te verklaren met de militairen om m tij'd van nood het vaderland te dienen. Hedenavond zal via den zender te Hui- zen (op 1870 M. golflengte) een program- ma worden uitgezonden, dat qeheel aan den nationalen landstormdaq zal zgn ge- qewijd. De uitzending vangt te 8 uur aan. het communique wordt echter toegegeven dat de Italiaansche regeering geen hoop meer koestert, dat de andere leden van de I talia nog in leven zijn. Volgens een draadloos bericht van de Krassin wordt in verband met het slechte weer het vliegtuig van Tsjoechnowski qe- demonteerd en op den ijsbreker geladen. De leider van de Russische hulp-expe- ditie deelt in verband hiermede verder me- de, dat de Krassin nog slechts tot einde September in het Poolgebied zal blijven en daarna in verband met de groote ge- varen voor de onderneming. terug zal ceeren. TER NEUZEN, 17 SEPT. 1928. N.V. MOTGRSCHIP ANTWERPEN. Met de Staatscourant van 13 Sept. zijn verzonden afdrukken van de akten betref- fende de N.V. Motorschip Antwerpen, te Ter Neuzen. BEZOEK. Gister bracht het muziekgezelschap van Erembodeghem, vergezeld van een aantal dames en heeren een bezoek aan Ter Neu zen. Vanaf Gent was de reis gemaakt met de sleepboot Orion". De gasten warden alhier des middags verwelkomd door een deputatie van het bestuur der Vereeni ging voor bevordering van vreemdelin- genverkeer" en trokken onder het spelen van marschen door het muziekgezelschap naar den tuin der ..Buiten-Societeit" waar een concert werd gegeven. t Middaguur was oorzaak, dat belangstellenden in zeer germg aantal opgekomen waren. De vreemdelingen amuseerden zich echter in den fraaien tuin uitstekend. Zij bezochten later de stad en keenden ten slotte aange- naam gestemd door de ontvangst en het met mooi weer begunstigde uitstapje huis- waarts. den voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daar achter vermelde adressen; Rijwielbelastingmerk, P. v. d. Broecke, Driewegen O 75. Huissleutel, politiebuxeau. Bal, A. v. d. Rest, Steenkamplaan 9. Mantelbandje. C. Kolijn. Korte Dijk- straat 5. Kastsleutel. H. Snoeck, Bovenweg 69. Sluiskil. Lantaarnglas (electrisch)C. Faas, Tholensstraat 101. Rijwielbelastir.gmerk in etui, C. Wijne, 2e Korfestraat 7. Kindermuts, G. W. Verbiezen, Steen kamplaan 55. Rijwielbelastingmerk, G. v. Driel, Drie- wegen. Kinderportemonnaie met lnnoud, L. v. d. Molen, Donze Visserstraat 118. Portemonnaie met geld, F. Pladdet, Hoek (Knol). Kindermuts, L. v. d. Molen, Donze Vis serstraat 118 CURSUS WATERBOUWKUNDIG OPZICHTER. Tot den cursus voor Waterbouwkun- dig opzichter te Goes, zijn o.m. toegelaten de heeren J. K. Labot, Ter Neuzen en P. de Witte, Zuidzande. Verscheidene Vlaamsche bladen be- treuien het vertrek uit Gent van den heer Gremans, consul der Nederlanden aldaar. die er algemeen werd geacht en niets dan vrienden telde. De heer Goemans. die ont- slag heeft genomen. wordt nu voorloopig vervangen door dr. L. V. De Rudder, kanrelier van het consulaat. POLITIE-DIPLOMA. Bij het door den Alg. Ned. Politiebond gehouden examen is geslaagd voor het gev oon diploma de heer Ch. Overbeeke te Breskens. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. vooral op ri€» Senepirin daar dexc tabiecreo en vervafschin^ Prti» 25. 40 cn 75 cu sulent voor Zeeland te Goes, is alhier op- gericht een vereeniging ingevolge de land- arbeiderswet. Deze vereeniging zal om- vatten de gemeenten Hulst, Clinge, Sint ansteen, Koewacht, Zuiddorpe, Graauw, dontenisse, Ossenisse, Hengstdijk en 3oschkapelle. In het voorloopig bestuur hebben zitting genomen de heeren mr. R. J. J. Lambooy. voorzitter, G. Vogelvanger te Hulst, P. Nijskens te Terhole, J. I- Jansen te Kloos- terzande, L. Cornelissen te Terhole en Lamb. Vermeersen te Clinge. De heer M. C. Geerts te Hulst treedt voorloopig als secretaris-penningmeester op. (M. Crt. DE VERM1STEN VAN DE ITALIA OPGEGEVEN. Stefani meldt uit Rome, dat de onder- zoekingen, die den laatsten tijd gedaan zijn door de Krassin, Braganza en Mei- bland volkomen zonder resultaat zijn ge- bleven. Men heeft daarom, het vergevor- derd seizoen en de weersomstandiqheden in aanmerking genomen, besloten de Bra- qanza dezer dagen af te danken, terwii de Citta di Milano op 15 September Spits- j bergen zal verlaten. De verdere opsporingspogmgen zullen door de Krassin worden ondernomen. In CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW Zooals we rcedn in IH(5t vorig nummer hebben aangestipt, is de directie van het Concert- en Bioscoopqebouw op haar post, om ter gelegenheid der kermis iets bij zonders voor te zetten. Zij was zoo gelukkiq daarvoor zich weer de medewerking te verzekeren van het gezelschap van den Kon. Nederland- schen Schouwburg, directeur den heer Karel van Rijn, voor een op Woensdaq te geven vertooning. Daarbij zal worden opgevoerd ,,De Koekoek van Fabricius. Dit stik is, zooals we steeds met die van Fabricius gewoon zijn. goed uitgewerkt, er komen zeer belangwekkende karakters in voor, en de uitwerking van het gegeven. dat er in eene familie ook een vreemde. een koekoek's-jong is binnengedronqen, of binnengebracht, leidt tot hoogst span- nende momenten. In het verleden bleek, dat de heer Van Rijn over uitmuntende krachten beschikt voor het opvoeren van de stukken van Fabricius. Dat het ook ditmaal dik voor elkaar komt mag zeker verwacht worden, vooral nu de alom be- kende mevr. Van der Wiele de hoofdrol vervult. iDonderdag komt ..Het nieuweTooneel van Gent, onder leiding van den heer Schumacher, met het blijspel ..Kweldui- veltje". We vernamen daaromtrent, dat dit een interessant stuk is en de naam van het opvoerende gezelschap waarborgt een zeer vroolijke avond. De heer Schu macher is bij een groot deel der Z.-Vla- mingen met zijn gezelschap een goede be- kende geworden en het zal dien avond zeker niet aan belanqstellinq ontbreken. De daarna nog voigende avonden de Vrijdag cn Zaterdag, komt de Kindermans met het operette-gezelschap van de Folies Bergere van Brussel, onder leiding van den heer Caspeele. We qeloo- ven niet dat het noodiq is, daarover veel te z-eggen. ^Ve zullen dit althans nu niet doen' doch komen er misschien nog op terug. Alleen willen we er liefhebbers van operette op wijzen. dat ze, gezien de erva- ring van vorige jaren. er vlug bij behoo- ren te zijn om zich plaats te verzekeren. LUXOR-THEATER. Zooals uit de advertentie in dit nummer blij.kt, heeft de directie zich voor drie da gen der kermis de medewerking verzekerd can de tooneelafdeelinq van den Circus- Schouwburq te Gent, onder bestuur van de heeren Balfour, Borgers en De Ruick. Bij dit gezelschap treden op meerdere da mes en heeren die hier bij een vorig op- treden reeds een goeden naam verwor- ven hebben. De keuze der stukken is ook veelbelo- vend. Marguerite Gauthier is een sterk drama, dat hooge eischen stelt, terwijl we in ,,De meester der smeltovens een belangwekkend drama meenen te herkennen,' dat in ons land als „De Fa- brieksbaas' veel opganq maakte. Ten slotte was de keuze van „Ue Spaansche vlieg" een goede aangezien dn een blijspel is dat de liefhebbers van een vroolijken avond ten voile kan bevredi- gen. GEVONIDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt bekend, dat omtrent onderstaande gevon- ARBEIDSKAARTEN. De minister van Arbeid, Handel en Nij- verheid heeft met ingang van 1 October 1928 A. ingetrokken zijne beschikking van 12 September 1927, no. 1761, afdeeling Arbeid; B. te bepalen dat, met wijziging in zooverre van het bepaalde in de beschik king van den toenmaligen minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 23 September 1916, no. 2156, afdeeling ar beid, de arbeidskaarten, bedoeld in art, 5 der Stuwadoorswet, uit te reiken voor eenig tijdvak, gelegen tusschen 1 Octo ber 1928 en 1 November 1929. zullen zijn gedrukt op groen papier of linnen, zulks met uitzondering van de in de beschikking van genoemden minister van 2 Mei 1917, no. 1135, afdeeling arbeid. bedoelde ar beidskaarten, bestemd voor de uitgifte als nieuw exemplaar van een nog geldige. voor een half jaar of korter uitgereikte arbeidskaart, welke kaarten, ook voor zoo- ver zij geldig zijn voor eenig tijdvak, ge legen tusschen 1 October 1928 en 1 No vember 1929, zullen worden gedrukt op wit papier of linnen. AXEL. In de op Dorderdag a.s.. des v.m. te 10 uur, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de vol gende punten in behandeh'ng 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot verhaal van een ge- deelte van de bijdrage wegens in- koop van diensttijd voor pensioen als bedoeld in art. 137 der Pen- sioenwet. 4. Voorstel tot wijziging van de be- grooting van het Gasbedrijf over 1928. 5. Voorstel tot a. voorloopige vaststellinq van de Gemeenterekening, dienst 1927; b. idem rekeninq van het Gasbe- c. idem rekeninq van het Grond- bedrijf; d. idem rekeninq van het Vleesch- keuringsbedrijf; e. vaststellinq van de rekeninq van het Burqerlijik Armbestuur, d'enst 1927. 6. Aanbieding van de begrooting van de Gemeente en die der bedrijven alsmede die van het Burgerliik Armbestuur voor het jaar 1929. 7. Benoeming leden van de Gascom- missie. 8. Vaststellinq instructie voor den baas-fitter aan het Gasbedriir. SAS VAN GENT. Suikercampaqne. Zoo lang'zamerhand nadert het tijdstip weer waarop de suikerfabrieken haar vu- ren zullen ontsteken, tenemde de cam- pagne te kunnen beginnen. Wanneer de omstandigheden het ver- oorloven, en daarvoor worden trouwens alle denkbare maatregelen genomen. zal 1 October a.s. met de verwerking van het materiaal een aanvarg gemaakt worden. HULST. Op initiatief van den rijkslandbouwcon- VOETBAL. Het was een groote teleurstelling toen Zater- dagavond telegrafisch bericht ontvangen werd dat ..Zierikzee" wegens gebrek aan spelers niet kon opkomen. Om den liefhebbers niet al te zeer teleur te stellen heeft ..Terneuzen" zich telegrafisch in verbinding gesteld met ..Rust Roest" van Brugge, daar die club te voren te kennen gegeven had Zondag 16 September vrij te zijn, doch dit had geen resultaat daar de aanvraag te laat was ingekomen om er op in te kunnen gaan. Zou het een afspraak tusschen de Schouw- sche clubs zijn om niet naar Zeeuwsch-Vlaan- deren te komen? Eerst ..Sinoto" welke met opkwam naar Hulst en nu Zierikzee naar hier Wij zullen wachten tot 7 October, den datum, dat ..Sinoto" hier een wedstrijd moet komen spelen. om hierop het antwoord te geven. DE LAATSTE VAN HET V1ERTAL UITBREKEUS AAN GEHOUDEN Zaterdagmiddag tegen zes uur is de laatste van het viertal uit de Bijzondere Strafgevange- nis te Scheveningen onlangs ontsnapte uitbre- kers, de 23-jarige F. F. v. d. M., aangehouden. Een rechercheur van de Haagsche politie zag hem op het Zieke te 's Gravenhage loopen en hield hem onmiddellijk staande. Het leek hem aanvankelijk wellicht wel wat vreemd, dat v. d. M. daar zoo maar, nog op klaarlichten dag, in de residentie wandelde, doch er was voor den rechercheur, die hem zeer wel kende, geen twij- fel mogelijk't was v. d. M.! De politieman nam hem daarop mee naar het hoofdbureau, waarbij v. d. M. geenerlei po- ging aan den dag legde om zich te verzetten. en na een kort verhoor is v. d. M. vervolgens naar de Scheveningsche gevangenis terugge- bracht, waar hij thans goed is ingesloten. BLOED VERGIFTIGING. Een bewoner van de Koornmarkt te Delft krabde dezer dagen een puistje aan den neus open. Tengevolge daarvan ontstond bloedver- giftiging, waaraan hij Zaterdag is overleden DE MUIDERTOL AFFAIRE. Het begint er nu om te spannen. Toen Vrij- dagmiddag de heer Goedhart met zijn wagen den tol wilde passeeren en zooals gebruikelijk de tolgaarder hem erop opmerkzaam maakte dat de boom niet zou worden geopend alvorens de verschuldigde tolpenningen betaald zouden zijn, riep de heer Goedhart de hulp van de ma- rechaussee in en verzocht proces verbaal tegen den tolgaarder te doen opmaken ter zake van het af sluiten en het verkeer belemmeren van den openbaren weg. Een wachtmeester van de marechaussee maakte toen proces verbaal tegen tolgaarder Kauderer op. Velen in den lande niet alleen de betref- fende en belanghebbende automobielbezitters j zullen met spanning wachten op des kan- tonrechters uitspraak. i Deze zaak, die natuurlijk voor velen van zeer groot belang is, wordt naar onzen smaak wel een weinig opgeblazen en het zal goed zijn als deze rumor in casa door een rechterlijke uit- j spraak eindelijk, in welken zin dan ook, tot zwijgen wordt gebracht. STAKING VAN WERKLOOZEN. Tusschen de in Drente te werk gestelde Dordtsche werkloozen is een staking uitgebro- ken. Een dertigtal werklieden wien een ander soort werk was opgedragen en die vreesden daardoor niet aan het door hen gewenschte loon te zullen komen, heeft besloten het werk neer te leggen. Zij wisten vijftig arbeiders. die aan een ander werk bezig waren, over te halen uit solidariteit mede te staken. Een der arbei ders bleef aan het werk. De heer Sanders, wethouders van sociale aangelegenheden te Dordrecht en de heer Vos, secretaris-generaal van de Biesboschvereeniging hebben zich Vrij dag naar Drente begeven om met de stakers t.e overleggen. Na een door hen belegde ver gadering werd met meerderheid van stemmen besloten het werk niet te hervatten. De stakers zijn daarop naar Dordt teruggekeerd, behalve dertien, die tot andere gedachten waren ge- komen, en die aan het werk zijn gebleven. Zaterdag was de heer Sanders bezig met het voeren van besprekingen met de werkloozen, die zich verzameld hadden op het Beverwijck- plein voor het kantoor van de Biesbosch-Ver- eeniging.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1