AIGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOB ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8289. Vrijdag 7 September 1928 68e .Jaargang Tweede Blad. ABONNEMENTSfR US: BI N;N E N L A N D. BUITENLAND. Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Baiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige landen 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetahnp. Dit blad verschijnt icderen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdagavond. WAAROM HET VERZOEK OM WEDERINVOERING VAN „HET KWARTJE VAN KAN" IS AFGEWEZEN. Omtrert de redeuen, welke geleid heb- ben tot afwijzing van het verzoek der ver- veners om het z.p. ,,kwartje van Kan weer in te voeren, meldt men aan de N. R. Crt.dat deze hoewel de regeering zich bewust is van de moeilijkheden wel ke voor de gemeente Emmen zullen ont- staan kort samengevat de volgende Zijn. 1 o. De toestand op de kolenmarkt maakt inperking van de turfproductie noo- dig; het toestaan van het kwartje" zou juist in tegenovergestelde richting werken. 2o. De vooruitzichten voor het veen- derfjbedrijf, in verband met de kolenpro- ductie, s zoodanig, dat geenszins vast- staat, dat op den duur 1 kwartje voldoen- de zou blijken te zijn. 3o. In het toekennen van het kwartje zit die tendenz om den aandrang tot de zoo noodzakelijke mechanisatie tegen te houden. 4o. In tegenstelling met de hulp in 1926 verleend zou het kwartje thans niet voor een seizoen kunnen worden gegeven. dus zou het hulp worden met een blijvend ka- rakter. Dit zou in strijd zijn met de op- vatting der regeering omtrent het toe staan van steun aan in nood verkeerende bedrijven. INTERNATIONALE BESTRIJDING DER TUBERCULOSE. Dr. Berger, de directeur van den Vee- artsenijkundigen Dienst, is door den di recteur der hiygiensche afdeeling van den Volkenbond uitgenoodigd tot een bespre- kjng over een werkprogram ten aanzien van de internationale bestrijding der tu- beiculose bij mensch en dier, door entin- gen volgens de methode Calmetti-Gue- rin, en zitting te nemen in de veterinaire commissie. Dr. Berger heeft met voile instemming van den minister van binnenlandsche za- ken en landbouw deze uitnoodiging aan genomen. Gelijk bekend, hebben onder leiding van dr. Berger, sedert begin 1925 de bedoelde entingen als proefnemingen op de daar- voor in aanmerking komende veehoude- rijen hier te lande plaats. BRONNEN VAN ARBEIDSRECHT Aldus is de titel van het geschrift van Mr. A. N. Molenaar, die eenigen tijd ge- leden zijn lessen als privaat-docent in het arbeidsrecht aan de Leidsche Umversi- teit heeft aangevangen met een openbare les over bovengemoemd onderwerp. Te- recht is de schrijver ervan overtuigd dat wil ons onderwijs de noodige frischheid behouden, het zich ten voile moet aan- sluiten bij wat leeft en grceit in de maat- schappij. Zoo alleen kan voorkomen wor- dsn bet cjevaar van practisch dilettantisme aan den eenen, dat van doode Qeleerd- hcid aan den anderen kant. Het is dan ook in de praktijk van het d'agelijksch leven, dat de bronnen van ons arbeidsrecht gezocht moeten worden Na een onderzoek van al deze verschillende bronnen blijkt, dat deze in twee groepen uiteenvallen, n.l. een bevattende het auto- nome, in het bedrijfsleven zelf groeiende recht en de andere, bevattende het hete- ronome, het in hoofdzaak door de over- heid bezorgde arbeidsrecht. Deze twee vormen van recht zijn in meer dan een op- zicht van aard verscheiden, maar niet de eene ondergeschikt aan de andere. ,,Want", aldus Mr. Molenaar, „waar het wettenrecht in den regel, wat alge- meene gelding betreft, vooraan gaat, zal het in innerlijke waarde veelal bij het autocome, geheel uit de maatschappij zelf voortgekomen, recht achterstaan. Het wettenrecht leent zich daarom bij uitstek tot het uitbannen van misstanden, wan- neer het particulier initiatief in gebreke blijft. Sielt de wetgever dan het ethisch minimum vast, zoo vervult hij een voor- treffelijke taak, immers aangenomen mag worden," dat de maatschappelijke inrich- ting niet gezond is. Maar gaat de wet gever verder en vervolgt hij overal, waar het ontluikt, het autonome recht met den geesel van de uniformiteit, en de lasso van den dwang, dan zal op den duur het geldende arbeidsrecht zijn waarde uitslui- tend aan de dwingende macht van een strafbepaling kunnen ontleenen. Zulks ware in mijn oogen te betreuren, want zoo- dra de ordening der verschillende ge- meenschappen in onze samenleving niet langer voortvloeit uit het gevoel der be- trokkenen, dat het zoo moet en niet an- ders, dreigt de zedelijke grondslag van al ons handelen verloren te gaan. Wij zien dan alleen maar de wet en lezen uit haar af wat geoorloofd is en wat niet. De ze delijke waarde is aan onze gedragingen antvallen. PERS VRIJHEID Wij leven gelukkig nog in een land van vrijwel onbeperkte persvrijheid. Ei zijn landen, waar het anders is, waar de pers zelfs wordt onderdiukt. Geen land, waar dit in grootere mate het geval is dan in Rusland; immers de ongekroonde bol- sjew'stische koningen staan alleen die uitingen toe, welke hun welgevallig zijn. Let eens goed op aldus vertelt ,,De Morgen" over de Sovjet-afdeeling op de Keulsche Pressa -hoe de Sovjets juist door middel van de pers beslag trachten te leggen op het geheele geestelijke leven van het Russische volk. Een groote land- kaart, waarop verschillende gekleurde beurt om beurt automatisch aan- en uit- gaande lichtjes de pleatsen aangeven. waar in Tsaristisch Rusland couranten verschenen en waar er thans verschijnen. is uicermate en zeer pakkend, leerzaam; als de roode lichtjes aangaan springt het u plotseling in den geest, dat de massa der Sovjetbladen en -blaadjes door mi'- lioenen en millioenen meer worden ge- lezen dan ooit alle bladen tezamen in Tsa ristisch Rusland, dat 11 millioen menschen daar geregeld dag in dag uit Communis- tische lectuur te slikken krijgen, zonder kans op eenige andere, dat het geheele lagere onderwijs, de dorpsleeszalen, het onderricht in het roode leger enz. enz. er op gericht zijn de Russische analphabeti- sche massa geschikt te maken tot het le zen der Sovjet-organen. Stelselmatig wor den vrijwilligers-arbeiderscorresponden- ten en -medewerkers opgeleid en met suc- ces. Aan de wanden vindt ge de copy, welke vele dezer arbeiderscorresponden- ten vroeger leverden en nu; en duidelijk bespeurt ge den vooruitgang; de roode- inkt-correcties der redacteuren behoeven in de latere jaren slechts veel zeldzamer te zijn dan vroeger. De consolidatie van het Sovjet-bewind, voor zoovelen een welhaast onbegrijpelijk geheim, blijkt voor een goed deel te berusten op het feit, dat zij de geheele Russische pers in hun macht hebben gebracht. De ongebreidelde pers het is ook in ons land wel gebleken moge haar fou- ten en tekortkomingen hebben, een ge- bondenheid der pers als in Rusland be- staat is een groot gevaar voor de publieke moraliteit en brengt de volksziel onher- stelbare schade toe! DE OVERGANGEN OVER DE GROOTE RIVIEREN. Sinds Mei bestaat te 's Gravenhage als onderdeel van het bureau voor Wegen- techniek van den Rijkswaterstaat het ,,Bruggenbureau", dat belast is met het voorbereiden en doen uitwerken van de plannen van de te bouwen bruggen over de groote rivieren. Het Hbld. is eens bij dat bureau op on derzoek uitgeweest naar wat in de af- geloopen maanden tot stand is gebracht en heeft het hoofd van het bruggenbureau ir. Harmsen, en den hoofdingenieur der afdeeling wegenteenniek, ir. v. d. Broek hierover gehoord. Het blad bevond o.a. aangaande de Moerdijkbrug, dat het plan om de spoorbrug voor verkeersbrug in te richten en een nieuwe. spoorbrug te bou wen nog niet van de baan is. De tegen- woordige spoorbrug zou dan verbreed moeten worden en daarvoor zou deze om het maar weinig technisch te zeggen overlangs moeten worden doorgezaagd en dan uiteen worden geschoven tot op de vereischte breedte. De rijweg zou bin nen de overspanningen komen, de voet- paden er buiten. De verkeerslast dien de brug te dragen kan krijgen, zal dan ver- moedelijk weinig verschillen met het ge- wicht van een tegenwoordigen trein. Een nieuwe spoorbrug zou dan gebouwd moe ten worden. Ook bestaat de mogelijkheid, dat een combinatie van spoorbrug met brug voor gewoon verkeer het meest te verkiezen zal zijn tot een oplossing is het echter nog steeds niet gekomen. Ook het wegtrace moet worden vastgesteld. Bij het bekende Keizersveer (over de Bergsche Maas, op den weg BredaGo- richemUtrecht) moet men, na vertrek van het laatste veer nog steeds den groo- ten weg verlaten om langs binnenwegen naar het veer bij Capelle te rijden. Voor inwoners van Dussen, of Drongelen, van Waspik, Babilonienbroek of andere in de buuit gelegen plaatsen is dit vermoedelijk een kleine kunst; doch voor 'n automo- bielbestuurder uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Antwerpen, die in deze dreven misschien minder thuis is, kan het een heele toer wezen. De verbinding UtrechtGorichemBreda bestaat, doch zij laat wel zeer veel te wenschen over. Bij dit veer, waar de rivier niet breed is, zou gemakkelijk een hulpbrug of schip- brug gelegd kunnen worden. Het is een kostbaar hulpmiddel doch ook het veer kost den gebruiker een niet gering bedrag aan geld. j Een hulpbrug zou een gewenschte ver- betering zijn de vaste brug zooals die eens gebouwd moet worden is dat nog meer. Reeds in 1920 zijn er plannen ge- weest om deze te bouwen en, naar het Hbld. verneemt, ligt het wetsontwerp tot onteigening gedrukt en klaar op het de- partement. Ingediend is het echter nooit. Gmtrent de plaa's waar de brug moet komen, behoeft de minister geen moeilijke besliss'ngen meer te nemen. Het Keizers veer heeft eens een tijdelijke brug gekend en de plaats waar deze gelegen heeft is ook de aangewezen plaats voor de nieuwe brug. Veel reden om het nemen van een be- slissing ut te stellen, bestaat hier dus niet: de onteigeningsplannen zijn klaar, de plaats waar de brug moet komen is be kend, de geldmiddelen voor den bouw kunnen gevonden ordenmoge de minister van Waterstaat spoedig zijn be- sluit nemen. REORGANISE TIE VAN HET BELGISCHE LEGER De Belgische Ka ner heeft Woensdag, na in twintTg zittingen er over te hebben beraadilaagd, de bepalingen van het ont- werp nopens de reorganisatie van het le ger aangenomen. Krachtens dit ontwerp bedraagt voort- aan het jaarlijksche contingent 44.500 man waarvan er 23.500 gedurende 8 maanden dienst zullen doen (in plaats van zooals tot dusver 12 maanden); de overigen blij- ven gedurende 12, 13 of 14 maanden on der de wapenen. Veertien maanden dienst zal door 2300 adsp'ranten voor het re- servekader worden gedaan; 12 respectie- velijk 13 maanden, naar gelang van het wapen door de mili airen, die tot de ad- ministratietroepen behooren en door den oudsten zocn uit elk gezin. De diensttijd van 13 maanden wordt slechts toegepast op de cavalarie, de bereden artillerie en de troepen der stell.ng van Luik. Den m;li- ciens, die meer dan 8 maanden dienst doen, zal een een maandelijksche vergoe- ding van 400 francs worden uitgekeerd. BALDWIN'S REGEERING. Niet op de knieen der goden, naar de Homerische zegswijs maar op de knieen der meisjes en jonge vrouwen, aan wie Baldwin, zijn vroegere verkiezingsbelofte qestand doende, 1 kiesrecht verleend heeft, ligt, schrijft de N.R.Crt., het lot der conserv'atieve Eng. regeering wanneer in 't late voorjaar van 1919't parlement ont- bonden en de algemeene verkiezing ge- houden zal worden. Er zijn genoeg van zijn aanhangers die, hoewel toegevende dat een heer tegenover vrouwen zijn woord dient te houden. beducht zijn dat Baldwin met die uitbreiding van het kies recht tot de 21jarige vrouwen voor zijn partij hari-kiri gepleegd heeft. Van de millioenen nieuwe kiezeressen zal, vree- zen zij, de groote meerderheid wel voor de candidaten der arbeiderspartij siem- men, en die partij zelve heeft, in haar hart, groote verwachting op haar gebouwd. Henderson, de arbeidersleider, heeft j Woensdag in dit rooskleurige vooruit- i zicht gesproken van zijn partij als staande ,,op den drempel van de regeeringsmacht". De politieke leiders maken verstandiglijk reeds hun huis in orde door het commu- nisme in de gelederen der partij af te zwe- 1 ren, ten einde de ordelievenden onder de kiezers niet af te schrikken, en de vakver- eenigingsleiders beloven den ondersteun- den werkloo-en die meekiezen. gouden bergen in den vorm van verhoogden steun om het verschil tusschen loon en steun nog kleiner en de beoefening van werk- j loosheid als vak nog aantrekkelijker te maken. Nu de voorbereiding van de verkiezing al begint, is het begrijpelijk dat de vraag te beide komt, of Baldwin met het tegen- woordige kabinet achter zich. waarvan een gedeelte zichzelf politiek overleefd heeft, het ,,beroep op het land zooals men in Engeland een algemeene verkie- zing pleegt te noemen, zai doen. Geruch- ten over lichamelijke ongeschiktheid of ambtsmoeheid van sommige kabinetsleden i hebben de verwachting versterkt dat het 1 voor dien tijd nog tot een reorganisatie zou komen. Thans hebben de bonzen der conserva- tieve partij echter zulke verwachtingen ijdel verklaard. Als men spreekt over Baldwin's plannen tot wijziging van zijn kabinet dient men, zeggen zij. hieronder te verstaan wijziging na de verkiezingen, waarvan zij, met verpLcht optimisme, voorspellen dat zij in het voordeel der conservatieven zullen uitvallen. Zoo ver is het intusschen nog niet. De conserva tieven zullen een harden dobber hebben, om het te halen, niet alleen wegens de verwachte aanzwelling van het kiezer- corps der arbeiderspartij, maar ook we gens de teekenen van een liberaal reveil bij de jongste tusschentijdsche verkiezin gen, en dan ook, omdat de lijst van wet- gevende praestaties van Baldwin's regee ring allesbehalve indrukwekkend is. Daar nu vrijwel iedereen het erover eens is dat het kabinet aan niets zoozeer behoefte heeft als aan overlapping van jong, warm bloed, had men veeleer mogen verwach- ten dat Baldwin zich bijtijds van de hulp van nieuwe en jonge ministerieele krach- ten zou verzekeren om den grooten stri)d in de distiicten krachtdadig te kun.nen vooren. Sir Austen Chamberlain, de minister van buitenlandsche zaken, is na een in- spannenden ambtstijd in een ziekenstoel aan boord van een schip gereden, voor een large reis tot herstel. Welke ziekte dezen man, die nog kort geleden in het parlement verscheen, zoo snel gebroken heeft, is niet goed bekend. Men mompelt van overwerken, gevolgd door bronchitis en neuritis in een arm (die wel een ver- schijnsel kan zijn van een ernstiger inwen- dige aandoening) en verklaart officieus dat zijn dokters stellig verwachten dat hij, dank zij de bevrijding van ambtelijke be- slommeringen, de rust en de zeelucht, vol- komen herstellen zal. Maar daar men niet verheeld heeft dat hij bijna geen kracht had om in een Spaansche haven koning AJfonso aan boord van zijn schip te ont- vangen en een paar minuten te spreken, denkt men niet dat Chamberlain zich, na zijn rustkuur, weer aan het afmattende werk van leider der buitenlandsche zaken zal wagen en meent men dat lord Cus- hendun, de minister voor Volkenbonds- aangelegenheden, hem voorgoed aflossen en Chamberlain dan een kabinetspost zonder portefeuille dankbaar aanvaarden zal. Bridgeman, de Eerste Lord der Admi- raliteit, heeft zelf al verklaard dat hij zich voor de verkiezing uit het politieke leven terug zal trekken. Lord Birkenhead, de minister voor Indie, begeert een post bij de haute finance" in de Londensche City, waarop hij op beter bezoldiging kan reke- nen, gelijk de vroegere ministers Mc Kenna en Sir Robert Home deden. Dan noemt men Sir W. Mitchell-Thomson, den postmeester-generaal, die veel erger- nis heeft gebad met de reorganisatie van de telefoondiensten, als ambtsmoe. Indien het maar eenigszins gaat, zal Baldwin echter, hierin gesteund door de conservatieve partij organisatie, zijn kabi net bij elkaar houden en daarmee de ver kiezing tegemoet gaan. En indien de kie zers dan nog van een conservatieve regee ring gediend blijken, zal de groote reor ganisatie pas beginnen. De wait and see- politiek, die de conservatieven vyoeger aan Assuith verweten, schijnt vcor Bald win toch ook iets aantrekkeiijks te hebben. DE VERG ADERING VAN DEN VOLKENBOND. De correspondent van de Daily Herald te Geneve zendt aan zijn blad een onder- houd met een der voornaamste leden van de Fransche delegatie bij den Volkenbond. In dit onderhoud verklaarde de Fransche gedelegeerde dat een algeheele ontwape- nings-conferentie niet kan worden bijeen- geroepen zoolang Groot Brittannie en Amerika het niet eens zijn geworden over de vlootbeperking. De Fransche regee ring zal zich in een wereldconferentie voor de ontwapening verklaren, zoolang tus schen genoemde staten geen overeen- stemming inzake de vlootsterkte is bereikt. DE NIEUWE ZEPPELIN. Dr. Eckener heeft in een persgesprek verklaard, dat de nieuwe Zeppelin in de helft dezer maand zijn eersten proeftocht boven Friedrichshafen zal kunnen maken. Op dezen eersten tocht zal een reis boven Zuid-Duitschland volgen. Bij deze gele- genheid zal het luchtschip over Dietrams- zell vliegen, waar de Rijkspresident zijn vacantie doorbrenat. In het begin van October zal het luchtschip den Oceaan oversteken. Na een tocht over de Ver- eenigde Staten, zal de Zeppelin de terug- reis naar Duitschland aanvaarden. DE GEKOCHTE TITEL. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Crt.: Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de eigenaar van een groot Berlijnsch hotel op zijn zestigsten verjaardag benoemd tot j doctor honoris causa van de universiteit te Wurzburg. Eerst thans is uit het on- derzoek van een hoogleeraar dezer univer- j siteit gebleken, dat de betrokken hotelier deze onderscheiding voor een bedrag van 80.000 mark heeft gekocht. Hij had eerst i 50.000 mark geboden, maar tenslotte had hij zich bereid verklaard 80.000 mark neer f te' tellen. Van het geld is 50.000 mark besteed voor het astronomische instituut j en 30.000 mark voor het archeologische i seminarium. Er is zelfs een contract van de schenking opgemaakt. Het ontwerp uit 1 den tijd, waarop men over een prijs van 1 50.000 mark onderhandelde, is bekend ge- i worden. Er staat o.a. in: Een bedrag van 20.000 mark moet ter- stond en wel uiterlijk op den 20sten dezer maand worden gestort bij de Bayerische Hypotheken Bank, filiaal Wurzburgu die het geld zal deponeeren tot den heer X. de titel van doctor honoris causa zal zijn ver leend, de overige 30.000 mark zullen even- eens voor den 20sten dezer maand in vier qeantedateerde cheques, elk van 7500 mark i per 1 Februari, 1 Maart, 1 April en 1 Mei moeten worden gedeponeerd bij voornoem- de bank. De bladen keuren het verleenen van den tjtel van doctor honoris causa tegen ver- goeding, en nog wel op afbetaling, scherp af. gezonden arts, de tropenspecialist, dr. Mackenzy, verklaart, dat de ziekte niet te bestrijden is, zoolang de verwachte af~ koeling uitblijft en de droogte en hitte aanhouden. Toch wordt een afneming van het ziekenaantal verwacht, daar de epide- mie zich vrijwel niet meer uitbreiden kan. Niet minder dan negen-tiende der be- volking is lijdende aan koorts. Het aan- tal gevallen met doodelijken afloop neemt toe. De regeering raadt voorzichtigheids- halve buitenlanders af naar Griekenland te komen. Een Amerikaansch toeristen- schip is doorgevaren zonder de haven van Athene te hebben aangedaan. Het maatschappelijk leven is grooten- deels stilgelegd. Ook de premier Venizelos is door de ziekte aangetast tijdens zijn verblijf te Kephissia, een voorstad van Athene, waarheen hij zich teruggetrokken had om besmetting te ontgaan. Hij is in een zie- kenhuis opgenomen. Zijn toestand is vrij geruststellend, temeer, daar zijn gestel sterk is, ondanks zijn hartszwakte. De doktoren hopen, dat hij spoedig weer her- steld zal zijn. Toch heeft zijn ziekte alge meene bezorgdheid gewekt en voortdu- rend wordt aan het ziekenhuis ge'infor- meerd naar zijn toestand. Ook de minis ter van Marine is aangetast door de ziekte. Het bericht van Venizelos ziekte ver- oorzaakte groote bezorgdheid. zoodat aan de beurs een daling intrad, die later op ontvangst van gunstige berichten omtrent het verloop van de ziekte door een her stel werd gevolgd. Ook een specialist voor hartziekten is aan het ziekbed ont- boden. Op het oogenblik moet het aantal ziek- tegevallen in Athene en Piraeus 350.000 bedragen, terwijl er 589 sterfgevallen voorgekomen moeten zijn. 1 De door den Volkenbond gezonoen arts verklaart echter, dat men zich niet b-evreesd bchocft tc maksJi, dat dc ziekte: een permanent karakter zal aannemen. telephotographie. Woensdag is te New York een dienst begonnen voor de telephotographische overbrenging van berichten van allerlei aard. De geadresseerde krijgt een facsi mile van het door den afzender geschre- vene. De kosten zijn maar 50 pet. hooger dan die van een gewoon telegram. Ook andere stukken, die gephotografeerd kun nen worden, kunnen op deze wijze worden overgebracht, maar da.n zijn de kosten hooger. NEGEN TIENDE DER GRIEKSCHE BEVOLKING LIJDT AAN KOORTS. De epidemische tropenkoorts, de ding- ga, heeft zich in geheel Griekenland ver- spreid. Te Athene zijn meer dan een half millioen zieken. De door den Volkenbond AMANOELLA WIL IN AFGHANIS TAN KEULEN EN AKEN OP EEN DAG BOUWEN. Welk beeld Europa precies op het net- vlies van koning Amanoella s oogen heeft achtergelaten, is voor ons Westerlingen moeilijk uit te maken. Maar er zit zeker een element van ironie in het geval, dat hij, nadat hij in verscheiden landen van Europa het verval van het monarchisme heeft kunnen aanschouwen, in zijn eigen land teruggekomen, zelf ongehinderd her- voimingen decreteert, die in West-Europa een halve revolutie zouden hebben uitge- lokt. In dit opzicht blijkt hij nog machti- ger dan Ghazi Moestafa Kemal, die nog met zijn ministers en parlement rekening moet houden. Amanoella was al aan- stonds bij zijn terugkeer in Afghanistan met enkeie hervormmgen op het gebied van het onderwijs begonnen, terwijl zijn koninklijke eega den eeuwenouden sluier had afgelegd, zoodat voortaan de vrou wen van Atghanistan gelijk die van 1 ur- kije, ongesluierd en geemancipeerd. in het openbaar kunnen verschijnen. Maar Amanoella heeft zijn hervor- mingsdrift thans verder geuit in een maat- regel, dien een Engelsch blad wellicht terecht bestempelt als een van de meest merkwaardige koninklijke decreten, die, althans in het Oosten, zijn uitgevaard.gd. Ter herdenking van s lands onafhanke- liikheid riep de koning zijn hoofden van de dorpen in het Noorden en het Zuiden te Kaboel bijeen. Hij beval hun kort en krachtig hun schilderachtige, golvende mantels, turbans, touwschoenen en om- vangrijke gordels af te leggen en in plaats daarvan aan te trekken: gekleede jassen. vilten hoeden, kousen en schoenen die Amanoella bij een bazaar te Kaboel had besteld en welke alle dezelfde sombere zwarte kleur hadden. Met het gevolg dat zevenhonderd van deze primitref-levende hoofden uit de meest afgelegen deelen des lands, voor den eersten keer m hun leven onverwacht en in plechtige houding met Europeesche kleedij in hun anders zoo gemoedelijk parlement bijeenzaten Het was koning Amanoella zoo echter nog volstrekt niet Europeesch genoeg. Hij was n.l. van gevoelen, dat de zwaar ge- baarde gezichten zijner hoofden niet met de Westersche kleedij overeenstemden en diensvolgens liet hij barbiers komen, die aan een groot aantal der nieuw-bakken Westerlingen" baard en bakkebaarden I aischoren in weerwil van het voor- schrift in den Koran om gelijk Mahomed baard en turban te dragen. Ook thans was Amanoella nog niet vol- daan over het werk zijner handen, dat, zoo meende hij, nad^re volcooiing behoef- TER NEUZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1