ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. spirin No 8268 Woensdag 5 September 1938 68e Jaargang Ncuralgische pijnen ABONNEIENTSPRIJS: BININ EfN LAND. FSUILLKT 0®. 0e innemende Landlooper To i I E NLA N D. tab le tten men Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinp fr. per post 6.60 per iaai Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruii "t, up Dit blad verscbijnt iederen Maandag-. Woensdag- en Vrijdagavond. A. W. HEIJKOOP. Uit de naaste omgeving van den wet- hou'der van Rotterdam, A. W. Heijkoop, die tot herstel van gezondheid in het bui tenland vertoeft, verzoekt men de Voor- waarts mede te deelen dat zijn gezond- heidstoesta.nd iets vooruitgaat. Echter zal hij zijn verblijf in het buitenland nop een aantal weken tot volledip herstel moeten verlengen. In verband hiermede zal het nog eenigen tijld duren eer hij zijn functies zal kunnen hervattSn. (N.R.Crt.) NEDERLAND EN DE ECONOMISCHE VOLKENBONDS- COMMISSIES. Onze landgenoot mr. J. A. Nederbragt, directeur voor economische aangelegen- heden aan het ministerie van buitenland- sche zaken is door den volkenbonds- raad benoemd tot correspondeeren'd lid van de permanente economische volken- bondscommissie. Tot dusverre had Neder- land in deze economische commisse, die vrijwel geheel bestaat uit hooggeplaatste regeeringsambtenaren, nog geen zetel. Daarentegen is Nederland, zooals men weet, in de raadgevende economische commissie vertegenwoordigd door vier le- den: oud-minister-president Colijn en de heeren Oudegeest, Heldring en Serrarens, Door de benoeming van mr. Nederbragt zal de Nederlandsche regeering thans ook ook in de gelegenheid komen haar inzich- ten over de gewenschte handelspolitiek op vollediger wijze ter kennis van de vol- kenbondsorganen te brengen. HET DEPARTEMENT VAN DEFENSIE. De minister van Defensie heeft Zater- dag in tegenwoordigheid van den secre- taris-generaal W. J. "Woltman de ambte- naren en de officieren van de land- en zeemacht, werkzaam geweest bij de opge- heven departementen van marine en oor- log en thans overgepaan bij het departe ment van defensie, als zoodanig gei'nstal- leerd en medegedeeld, dat het nieuwe de- paitement bij Kon. besluit is samengested als volgt: le afdeeling: juridische afdee- ling, He afd. A: marinestaf, lie afd. B: generale staf, Ille afd. A: personeel zee- inacht, IHe afd B: personeel landmacht, IVe afd. A: materieel zeemacht, IVe afd. B: artillerie landmacht, Ve afd.: genie, Vie afd. A: intendance zeemacht, Vie afd. B: intendance landmacht, Vile afd. dienstplicht, VHIe afd.: comptabiliteit, Xe afd: loodswezen, Xe afd. hydographie, Xle afd.: secretarie, indices en archieven, XHe afd.: huishoudelijke diensten en een bui ten die afdeelit gen staand bureau van den secretaris-generaal. DE NEGENTIENDE NEDERL. JAARBEURS. Gisteren is te Utrecht de 19e Neder landsche Jaarbeurs geopend. Ofschoon dit instituut in de eerste na-oorlocjsche jaren door sommigen werd beschouwd als een inrichting die alleen tijdens den oorlog reden van bestaan had en nu zou ver- dwijnen, heeft de geschiedenis dit anders geleerd, en blijkt zij, na de inzinking der eerste jaren na den oorlog, nu de tijden door E. I. RATH. 25) Vervolg. meer normaal zijn geworden, steeds tot grooteren bloei te geraken, waarvan zeker een sterk bewijs is de uitbreiding van het permanente gebouw, met den bouw waar van men thans is aangevangen en welke men in 1930 hoopt voltooid te hebben. Een bezoek aan de thans geopende beurs is zeker de moeite waard. Het totaal aantal deelnemers bedraagt 881 tegen 807 op de vorige najaarsbeurs. Van het buitenland zijn vooral Duitsch- land, Frankrijk, Oostenrijk en Engeland goed vertegenwoordigd. In verband met de nog niet gereed zijnde uitbreiding en de hierdoor in beperkte mate beschikbare expositieruimte moesten velen, die wdden deelnemen, teleurgesteld worden. Zoo ontbreken o.m. de autogreep en de Ford- inzending. Maar de betreffende fabrikan- ten hebben zich bij die omstandigheid neergelegd, wetende dat het slechts een overgangstijdperk is. Speciale aandacht verdienen de groep werktuigen en machinerieen voor de zui- velindustrie en de Radio-groep. Eerstge- noemde, die voor de deide maal deel- neemt, is vanwege haar groote ..opkomst" ondergebracht in de semi-permanente hal, waaraan bovendien nog een groot jjavil- joen gebouwd moest worden. De Radio- groep is sterk vertegenwoordigd. Philips demonstreert een drietal nieuwe oqtvang- toestellen, een luidspreker en een serie nieuwe wisselstroomlampen. Om de de- monstraties te vergemakkelijken is deze groep door het geheele gebouw verspreid. Een zeer interessante groep is voorts die van de meubelen en woninginrichtingen. Op de vierde verdieping compareeren de groepen textiel en confectie en de Oosten- rijksche afdeeling, terwijl de voedings- en genotmiddelen op de derde verdieping on- derdak hebben gevonden. Op de tweede verdieping treft men de groepeh glas, aar- dewerk, goud en zilver en huishoudelijke en luxe-artikelen aan. De metaalindustrie is gehuisvest op de eerste verdieping en in de beide zalen gelijkvloers. Op deze beurs kan men ook kennis maken met tal- rijke nieuwe uitvindmgen en nouveaute's. De als altijd weer bezienswaardige af deeling Kolonien, op de eerste verdieping van het gebouw gevestigd, staat ditmaal vooral in het teeken van het verweer. In samenwerking met het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie is de post-, tele- graaf- en telefoondienst in Ned. Indie met een intending voor den dag gekomen, die een zeer duidelijk beeld geeft van de tele- grafische en telefonische radio-verbinding met Insulinde. De uitvoering er van is verzorgd door den technischen dienst der Rijksteiegraaf te Den Haag. Gister is van de Koloniale Afdeeling af met Indie gesproken, welk kruisgesprek ingeleid werd door een gesprek tusschen den Burgemeester der Jaarbeursstad Utrecht en den Burgemeester der jaar beursstad Bandoeng. Bovendien zou 11 en 12 September telkens van 4 tot 4.20 uur Aneta-nieuws van Bandoeng opgevangen worden, dat, evenals bovengenoemd ge sprek, door den loudspeaker in de Kolo niale afdeeling te hooren zal zijn. Deze afdeeling is nog altijd gevestigd op de eerste verdieping van het Jaarbeursge- bouw. De ambtenaren der afdeeling Han- delsmuseum van het Kon. Koloniaal In stituut houden er den geheelen duur der Jaarbeurs zitting om inlichtingen te ver- strekken. Hij begreep dat Wheeler in het spel was. De vraag trof hem dus niet geheel onverwachts. ,,]a, juffrouw." ,,Wat heeft ze gezegd'?' ,,Ze zei, dat hij niet deugde.' Hilda beet zich op de lippen en stampte op den grond. ,,Zoo'n kleine Borgia! mompelde ze. ,,Ze heeft de heele familie vergiftigd te gen Wheeler." ,,Mij niet," zei Rawlins beleefd. Hilda keek hem scherp aan. Een kleine woordenwisseling geeft je nog niet het recht over iemand te oordee- len, Rawlins. Bovendien doet jouw oor- deel niets ter zake. Na afloop kun je de familie vertellen, wat je wilt, maar eerst heb i k je hulp noodig. Denk niet, dat ik met hem wegloop Hij moet haar zeker verbaasd aange- keken hebben, want ze voegde er snel aan toe „Als twee meerderjarige menschen met gezond verstand samen weggaan en iron- wen, dan noem ik dat niet wegloopen. Het jg een huwelijk. Wegloopen doen kinr deren en gekken." Hij keek naar de tasschen in de auto en zei niets. „Neen, dat maakt nog niet dat we weg loopen," zei Hilda. „Je begrijpt het niet, DE A.S. VOLKSTELLING. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft een commissie inge- steld, aan welke de navolgende opdracht wordt verstrekt: I. te onderzoeken of het denkbeeld uit- voerbaar is, bij de algemeene tienjaarlijk- sche volkstelling, in 1930 te houden, de tel- kaart tevens dienstbaar te maken aan de invoering van het uniforme persoonskaar- tenstelsel, met behoud zooveel mogelijk van het model, reeds vastgesteld bij Kon. be sluit van 12 December 1922; II. een Kon. besluit te ontwerpen. tot herziening van het onder J. bedoelde Kon. besluit, waarbij rekening zal zijn te houden met het advies der Ceutrale Commissie voor de Statistiek van 11 November 1911, betreffende de bevolkingsregisters en de daarbij behoorende bijlagen, met de strek- king o.m. de vaststelhng van een zoo nauwkeurig mogelijk bevolkingscijfer der gemeenten te verzekeren; III. na te gaan, welke kosten naar ra- ming zullen verbonden zijn aan de uitvoe ring van de voorstellen, inaevolge de op- drachten onder I en II gedaan, en welke j financieele gevolgen de bedoelde voorstel- len zullen hebben bij het bcrekenen van de I jaarlijksche uitkeeringen ingevolge de wet van 24 Mei 1897; i IV. een rapport omtrent de punten I, II en III aan den Minister van Binnenland- 1 sche zaken en Landbouw uit te brengen. DE SCHEIDENDE I EIDER VAN HET LEGER DES HEILS IN NEDERLAND. Men meldt uit Amsterdam: De heer W. H. Howard, die 10 jaar het Leger des Heils in Nederland aangevoerd heeft en een dezer dagen naar Zwitser- land vertrekt om daar als ..Commissioner"' de leiding van het leger te aanvaarden, heeft Dinsdag een aantal vertegenwoordi- gers van dagbladen in het hoofdkwartier ontvangen, gelijk bleek voornamelijk met de bed'oeling om bij zijn scheiden in rui- mer krirg beketid te a.c<OMi, da* Zijn at- beid in ons land hem een groote voldoe- ning heeft gebracht. Geheel in den geest van den stichter, zoo zeide hij, heeft hij 1 getracht om het Leger der Heils hier te doen zijn niet alleen een organisatie voor het prediken van Evangelie, maar ook voor het brengen van moreelen en stoffe- lijken steun aan de meest verworpenen, die daaraan het meest behoefte hebben, onverschillig tot welke godsdienstige ge- meenschap zij behooren. In de tien jaren van zijn arbeid in ons land is het leger sterk gegxoeid, ook zijn zendingswerk in de Oost en in de West. Vooral het so- ciale werk, en met name het reclassee- ringswerk, bloeit in geen enkel land zoo als in Nederland en de heer Howard zeide ervan overtuigd te zijn dat voor het leger in ons land op dit terrein toch nog moge- lijkheden voor een mooie ontwikkeling liggen. DE FRANSCHE LUCHTVAART MINISTER BOKANOWSKI BIJ EEN VL1EGRAMP OMGEKOMEN. i Een ontzettend vliegongeluk had Zon- dagmorgen te Toul plaats, waarbij de minister van luchtvaart, Bokanowski is ge- dood. Het vliegtuig vloog in brand en de minister met nog drie inzittenden ver- brandden. De start van het vliegtuig leverde reeds moeilijkheden op. Het toestel kon moeilijk van den grond komen. Toen het ongeveer 500 meters had afgelead en zich ongeveer 25 meters hoog bevond, sloeaen plotseling vlammen uit het vliegtuig. Direct daarop stortte het brandende vliegtuig naar bene- den. Uit het verbrande toestel konden slechts de verkoolde lijken van de vier in zittenden geborgen worden. Alles ging zoo snel in het werk, dat de ongelukkigen geen gelegenheid hadden zich te redden. De ramp had s morgens om bij half tien plaats. Als oorzaak wordt het ontploffen van het benzine-reservoir aangenomen. Het vliegtuig, een tweedekker van de Bleriot-fabrieken, met een 420 p. k.-motor is van het type, dat sinds jaren op den dienst ParijsKonstantinopel wordt ge- bruikt. Behalve Bokanowski zijn bij de ramp omgekomen Lefranc, secr.-generaal van de luchtvaartmaatschappij, aan wie het vliegtuig behoorde, de bestuurder Havin, de mecanicien Vidal en de marconist Vil- lius Maurice. Bokanowski had Zaterdag te Sampigny, de verblijf plaats van Poincare, den minis- terraad bijgewoond. Hij was naar Parijs teruggekeer-d en Zaterdagavond bracht het vliegtuig, dat Zondagmorgen verongelukt is, hem van Le Bourget naar Toul, Boka nowski "was voornemens zich dien moraen van Toul naar Clermont-Ferrand te t>e- geven. waar hij een spreekbeurt zou ver- vullen. Maurice Bokanowski werd op 31 Au gustus 1879 geboren te Havre. Hij be- zocht de Handelshoogeschool en promo- veerde in de rechten, waarna hij zich als advocaat te Parijs vestigde. Op 10 Mei 1914 werd hij als afgevaar- digde van't Seinedepartement indeKamer gekozen. waar hij als republikeinsch-demo- craat zitting nam. Bij het uitbreken van den oorlog trad hij als vrijwiiliuer in dienst en werd tijdens den oorlog officier. Hij heeft den geheelen veldtocht van het Fran- sche leger medegemaakt. Na den oorlog werd hij minister van handel, waarbij ook de luchtvaartafdeeling behoort en in deze functie heeft hij zeer be- langrijk werk voor Frankrijk verricht. ijn vertrek uit Sampigny ha< naar de „C,rt." meldt, verscheidene colle Daarvoor zou je moeten weten, hoe dom en onredelijk ze thuis er tegen zijn en wat ze allemaal van hem zeggen en maar dat weet je natuurlijk niet en het doet ei ook niets toe. Je moet ons alleen maar chauffeeren." ,,Wachten we hier op hem?" vroeg hij. ,,Neen, hij wacht op ons een eindje verder op." Hilda bloosde even. Ze had er het land aan stilletjes en in het geniep dingen te doen en vooral in dit geval, maar ze was ook niet van plan zich te laten dwars- boomen door haar familie. Hilda stapte in de auto en Rawlins sloot het portier. Terwijl hij plaats nam achtei het stuur, bleef ze staan, als aarzelde ze. Plotseling scheen ze een besluit te nemen en ging op den grond zitten. ,,Ik zal hier blijven zitten en bukken, totdat we ons erf af zijn," zeide ze. „Ik heb liever niet, dat ze me zien." Ze keek hem streng aan, als om hem te waarschuwen, dat hij het niet moest wa- gen haar uit te lachen. Toen hij de gara ge uitreed en de oprijlaan insloeg, die het huis vermeed, dacht hij er niet over het meisje, dat ineengedoken zat op den bo- dem van den wagen, belachelijk te vinden. Hij vroeg zich af, of ze het hem opzet- telijk gevraagd had om hem te vernede- ren. Hij had op haar bevel een eind ge- maakt aan zijn twist met den heer Whee ler, maar dat was nog niets vergeleken bij wat hij nu moest doenden jongen man behulpzaam zijn met zijn huwelijk. Ze had nooit een kleingeestigen indruk op hem gemaakt, maar hij begreep niet, waarom ze niet tevreden was geweest met haar two-seater. Hij voelde zich geenszins als een Cupido. Toen ze Kilbourne Heights goed en wel achter zich hadden, richtte Hilda zich op en ging op de bank zitten. Ze zei hem, ingrgk werk voor rrankrijk verncni. Voor zijn vertrek uit Sampigny hadden ^aar de „Crt." meldt. verscheidene colle- ga's Bokanowski nadrukkelijk aangeraden, den geheelen weg per auto af te leggen, doch hij wees hun raadgevingen met een grapje van de hand en hield zijn plan vast. Als leider van het departement van ci- viele luchtvaart heeft Bokanowski talrijke vluchten gemaakt. Hoe het ongeluk plaats had. Zondagmorgen om 9 uur verscheen Bo kanowski op het vliegveld te Toul en nam plaats in de vliegmachine, die zes passa- giers kan vervoeren. De personen, die uit Parijs waren gekomen, stegen eveneens weer in en het toestel taxi'de over het ter rein. De menschen, die op het veld het vertrek bijwoonden, krijgen den indruk, dat de piloot eenige moeite had 't vliegtuig van den grond te krijgen en verder te stij- gen. A1 spoedig scheen dit bezwaar echter overwonnen, want de machine steeg tot ongeveer 500 meter. INGEZONDEN MEPEDEELTNGEN. worden gestild door Tot hun groote ontsteltenis zagen de toeschouwers plotseling, hoe het vliegtuig naar rechts begon af te glijden en vervol- gens met razende snelheid viel, om neer te storten op een weg, die zich op nauweliiks 100 meter afstand van het vliegveld .oe- vindt. Ternauwernood was het toestel neergesmakt, of een geweldige vlam steeg op. De reddingsbrigade, die onmiddellijk ge- alarmeerd werd, snelde naar de plek waar de machine zich bevond, doch de hitte was zoo intens, dat de leden der bri gade op een afstand moesten blijven en geenerlei poging konden doen, om de in zittenden te bevrijden. Er bestond voor de slachtoffers niet de minste kans te ontsnap- pen. Een uur nadat de ramp had plaats gehad, konden de geheel verkoolde licha- men uit het toestel worden gehaald. Het stoffelijk overschot van minister Bo kanowski is per extra-trein te Parijs aan- gekomen. Fiet werd onmiddellijk van het station naar het departement van Handel overgebracht, waar een rouwkapel werd ingericht. Alle ministers, behalve Briand, die naar Geneve gaat, zouden bij de teraardebestel- ling tegenwoordig zijn. Onmiddellijk na het bekend worden van den tragischen dood van minister Boka nowski, heeft de president Dommergue, evenals minister Briand, minister Leygues en andere leden der regeering, deelne- mingstelegrammen aan de familie van Bo kanowski gezonden. De minister van binnenlandsche zaken Sarraut kreeg opdracht zich naar Sampig ny te begeven, om de echtgnoote van Bo kanowski met het ontstellende nieuws in j kennis te stellen. i De .Temps" wijdt aan den verongeluk- j ten minister van Handel en Luchtvaart, Bokanowski, gevoelvolle woorden, waarin j het blad op zijn buitengewone begaafdheid i wijst, die zich ook in moeilijke economische onderhandelingen, die hij moest voeren, j schitterend tot uiting kwam. Bokanowski was een goed Franschman en een waarde- vol mensch geweest. Andere bladen wijzen er op, dat Boka nowski reeds de tweede minister is, die den 1 dood bij een vliegongeluk vindt. In 1911 was de Fransche minister van oorlog, Ber- teaux, eveneens door een vliegmachine ge- dood, die neerstortte op een groep men schen. waaronder hij zich bevond. Instelling van een luchtvaartdepartement Volgens de ,,Echo de Paris" zal Don- derdag een kabinetsraad plaats hebben, die zich zal bezighouden met het instellen van welken weg hij moest nemen en bleef toen stug voor zich uitkijken. „Als we mijnheer Wheeler ontmoet hebben", zei ze, moeten we nog een mijl of vijftig verder." Hij boog het hoofd als bewijs, dat hij haar verstaan had, maar antwoordde ver der niets. Zijn rekening met Wheeler was nog niet vereffend en had zoo kunnen blijven, als Hilda zijn dienst niet vereischt had; maar nu moest de zaak uitgevochten wor den. Hij was veel te verstandig om iets te laten merken. Zelfs al had zijn positie het hem niet belet, dan zou hij het nog niet gedaan hebben. Hilda handelde geheel uit weerbarstigheid en hij wilde het niet nog erger maken. Weinig vermoedde hij, dat hij de rol van medeplichtige tot aan het einde toe zou moeten vervullen. Een mijl of drie verder troffen ze den heer Wheeler aan, die aandachtig op zijn koffertje een sigaret zat te rooken. Raw lins had er geen idee van hoe hij er ge komen was en het kon hem niet schelen ook. De eerste woorden die de heer Whee ler uitte, waren noch vreugdekreten noch welkomstgroeten. Terwiji hij zijn koffer in de auto zette en naast Hilda plaats nam vroeg hij .Waarom heb je hem meegebracht?' Toen begreep Rawlins dat er van het oorspronkelijke programma afgeweken was en vroeg zich af, waarom. „Ik had geen zin om te chauffeeren antwoordde Hilda. „Dat had ik kunnen doen. ..Natuurlijk, maar ik dacht, dat we be- ter zouden kunnen praten, als we geen van bei-den reden, zei Hilda. ,,Een boven- dien, hebben we misschen een getuige noodig." n Wheeler keek nukkig naar Rawlins achterhoofd. ,,Ik begrijp niet, waarom jij niet in je two-seater gekomen bent", mopperde hij. ,,Ik zie niet in, wat voor nut het heeft de- zen man er bij te sleepen." ,,Maar, Herbert, wat doet het er nu toe?" Haar stem klonk vergoelijkend. ,,Het komt er toch niets op aan. Heb je opgebeld om „Ik vond het vervelend," viel Whee ler haar in de rede. ,,Is hij op de hoogte? ..Natuurlijk." Rawlins hoorde hem iets mopperen. ..Alles is in orde, Herbert. Ze tracht- te hem te kalmeeren. ,,Je kunt Rawlins absoluut vertrouwen. Hij heeft me zelfs geholpen. Ik heb nog eens over alles na- gedacht en kwam tot de conclusie, dat het beter was hem mee te nemen.' Dit was letterlijk waar, want ze had n6g eens heel goed over alles nagedacht maar waarom ze tot die gevolgtrekking gekomen was, begreep ze zelf eigenlijk niet goed. lets onverklaarbaars had haar er toe gedreven Rawlins mee te nemen en ze had haar ingeving gevolgd. ,,En ik vertrouw hem niet zei Whee- Isr. „Onzin, Herbert! Pas toch op hij hoort je." Natuurlijk had hij alles gehoord, maar hij liet niets merken. ,,Laat hem hooren voor mgn part. |e hadt in ieder geval mij eerst kunnen raad- plegen, Hilda." Ze wierp snel een blik op den man naast zich en keek toen naar den man voorin. Ze haalde zenuwachtig de schouders op en lachte. Laten we over iets anders praten, zei ze luchthartig. „Ik vroeg je daarnet of je een dominee opgebeld hadt." Maar ^aar stem klonk onnatuurlijk en de aanwezigheid van een derde hinderde haar. Tot haar ergernia ontdekte ze, dat ze zich afvroeg of Raw lins haar kinderachtig zou vinden. „Ik heb geen tijd gehad om op te bel- len. Maar dat komt in orde. Het is ge- makkelijk genoeg er een te vinden. Wheeler zweeg even. ,,Ik wou voor den duivel, dat je dien vent thuis had ge- laten, Hilda „Toe nu, HerbertIk heb het je uitge- legd en het is nu eenmaal gebeurd.' \Vheeler keek met een zuur gezicht naar den rug van den man voor hem. „Je hadt kunnen begrijpen. dat ik het vervelend zou vinden zei hij en wierp zijn sigaret op den weg. ,,Na wat er voor- qevallen is op de golfclub, hadt je toch... Hij zweeg met een nijdig gebaar. Hil da bewoog zich ongedurig. Dit wegloo pen om te trouwen was toch anders dan ze het zich had voorgesteld. Er was iets niet in den haak en dat hinderde haar Waarschijnlijk was het dom geweest Rawlins mee te nemen, maar het was ge beurd en waarom moesten ze er over vechten Het spijt me vreeselijk, Herbert; maar het kan heusch niet zoo belangrijk zijn. Ik zou het niet gedaan hebben, als ik ge- weten had, dat je het zoo vervelend vondt. Ze was niet tevreden over deze woor den. Ze wist niet zeker of het wel waar was. In haar hart was ze er van overtuigd dat ze Rawlins in ieder geval meegebracht zou hebben, maar ze wou geen ruzie ma ken. .Waarom heb je het me dan niet eerst gevraagd (Wordt vervolgd.) CO U RANT Weiaer namaak en let er op dat opefke tablet hetwoord .Bayer' staat Pf{j»75cta. J^UaMAWJMil'WIIU.I Idlll W1PIHHMW

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1