LEVERPASTEll Qoncert- en cZioscoopgeSouso i Schoolagenda's LEVERPASTEI 120 Schoolschriften Wit Mruis TUINBOUWCURSUS Casteleijn's IJzerhandel Drinkt KOMNGSBPONNEN. AVONDTEEKENSCHOOL TER NEUZEN-LONDEN a Naai- en Versteicursus, GENERAL STEAM, eenWERKPLAATSmetBovenwoning Casteleijn's IJzerhandel ZANGSCHOOL Nieuwstraat 21. PLANTAARDAPPELS BRANDEWIJN INMAAKBRANDEWIJN. VILTHOEDEN. OOGARTS Casteleijn's IJzerhandel BQUWARTIKELEN en GEREEDSCHAPPEN Voor het plaatsen van 3 °/o Premie-Obligaties HOOFDAGENT, te Ter Neuzen. L.S. aanstaanden Zaterdag1 September, V Pianos F. J. KAAN Pootuienzaad. EEN PAKHUIS, GEBRADEN KALFSGEHAKT F. J. KAAN, prachtige SNIJBQGNEN. HOOFDKAAS vet versch Kalfsvleesch Stcfrmlantaarns, Een WOONHUIS EEN NETTE WERKSTER. F. J. KAAN en gyevqgglocase wegfeangy P GEMEENTERAAD VAN WESTDORPE. VERKOOPINGEN, UITVOER1NGEN. AANBESTEDINGENENZ. wisselkoerben! A. C. LENSEN'S stoomvaart MAATSCHAPP1I—TER NEUZEN HOOGWATER TE TER NEUZEN. ZEEVAARTMAATSCHAPPI! „SCHELDESTROOM "Tcheepvaartbeweging. JULIUS PETRUS PAULUS, DANKBETUIGING. Zaterdag 1 September a.s., HOEK. T E K O O P VRAAGT ONZE BEKENDE Havenstr. 4 C. WIELAND ONTVANGEN DAMES-, MEISJES- en KINOER- BREI- en STOPWOL Gez. MILLENAAR, Dr. J. C. KINDERMANN heeft de praktijk hervat. 'n DELICATE5SE te TER NEUZEN met Practische, Vervolg en Cursussen voor volwassenen, o.a. voor SCHILDERS - MACHINISTEN - MONTEURS - ELECTRICIENS enz. Eenige geregelde dienst, met gewaarborgde atvaart, tweemaai per week, op vastgestelde dagen. GENERAL STEAM, Ter Nemen. Soc. An. BELGE DE TRANSPORTS, Telefoon: 222. TER NEUZEN. De verschepers genieten VRIJE OPSLAG in de loodsen teTor Neuzen, DIJKSTRAAT ABRAHAMSE-JANSEN, een nieuw gebouwd HUIS met JUS. 30 cent. VOOR DEN INMAAK ANTOINE IVIES, f ZIJ IS ER WEER DE f HEERLIJKE 1 DAGELIJKS verkrijgbaar. HERMAN W0UTERS. M CASTELEIJN. Te koop of te huur I. VAN KERKVCORT, Firma P J. van de Sande GEVRAAGD voor Vrijdags DIJKSTRAAT WEEST U DAN OVERTUIGD VAN BAAL'S Drogisterij. Fa P. J. VAN DE SANDE BOEKHANDEL - TER NEUZEN pe SCHENDING VAN AMBTSGEHEIMEN. Een ambtenaar in dienst van het ministerie voor den vliegdienst is te Londen veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf wegens overtreding van de wet op ambtelrjke gehei- men. Hij moet aan een firma, die had inge- schreven op een aanbesteding voor de levering van 35.000 bommen voor oefeningsdoeleinden, inlichtingen hebben aangeboden omtrent de in- schrijvingssom van een andere firma en tevens, haar de middelen aan de hand hebben gedaan om haar inschrijvingscijfers te doen verande- ren en aldus het contract te verkrijgen. Voor dien dienst vorderde hij een belooning van 100 pond. De firma echter rapporteerde de zaak aan het departement, en de ambtenaar werd gearresteerd, toen hij in een koffiehuis de zaak met een vertegenwoordiger der firma besprak. Zijn vergrijp valt ook onder de wet van 1905 op het tegengaan van corruptie in handelszaken. De veroordeelde is 27 jaai' oud en was sinds zijn 15e jaar in burgerlijken dienst. Hij was in handen van woekeraars ge- raakt en in financieele moeilijkheden gekomen. De straf was volgens den magistraat zoo licht, omdat de man een uitstekenden staat van dienst had en door het verlies van zijn betrek- king reeds zwaar werd gestraft. MOORDEN. In de BlUcherstrasse, in het Zuidwesten van Berlijn, is Woensdagavond een ernstige mis- daad gepleegd. Aldaar werd ten huize van een slager diens zuster, een 35-jarige weduwe, door een alsnog onbekenden dader met bijlslagen gedood. De slager, Heiduck geheeten, was on- langs voor de vierde maal gehuwd. Drie weken geleden ontving hjj bezoek van zijn zuster. die in Silezie woont. Maandagnamiddag ging Hei duck een eindje wandelen, terwijl zijn zuster en zijn vrouw thuis bleven. De vrouw ging wat slapen en de zuster begaf zich naar het kantoortje om een briefkaart te schrijven. De deur van den winkel stond open, maar de ket- ting was er voor. Plotseling werd vrouw Hei duck door het geblaf van den hond uit haar slaap gewekt. In den winkel zag ze een man, eerst dacht ze, dat haar man naar huis was teruggekeerd, maar weldra bemerkte ze, dat het een onbekende was. Tevens hoorde ze ge- steun uit het kantoortje komen. Ze liep nu, hulp roepend, de straat op. Een agent was weldra ter plaatse en hij vond in het kantoor tje de zuster van Heiduck bewusteloos in een groote plas bloed liggen. Ze werd terstond naar een ziekenhuis gebracht, alwaar ze spoe- dig overleed. Haar achterhoofd was door drie bijlslagen verpletterd. Uit het feit, dat de vrouw ook nog wonden aan de handen had. bleek, dat ze zich tegen den moordenaar heeft verdedigd. Van den dader ontbreekt elk spoor; ook heeft geen der buren hem gezien. Te Leuthen, hij Sagan in Silezie, zijn dezer dagen een SO-jarige veteraan, genaamd Tschirpe, en zijn vrouw door een jongen man, die pas uit een verbeteringsgesticht was ont- slagen, op beestachtige wijze vermoord. Tschir pe, die op denzelfden dag als de rijkspresident was geboren, was vroeger oppasser van den heer Von Hindenburg. Deze was zelfs van plan Tschirpe in September op te zoeken. Elk jaar op zijn verjaardag kreeg Tschirpe van den rijkspresident een som geld toegezonden. De raad dezer gemeente kwam in openbare zitting bijeen. Afwezig was de heer L. O. Daelman. Wegens afwezigheid van den burgemeester presideerde de heer A. de Beleir, oudste wet- houder. I Ingekomen was een schrijven van den Com- missaris der Koningin, waarin den burgemees ter verlof werd verleend van 14 tot 27 Augus tus. Van Ged. Staten was ingekomen een goedkeuring van den zomertarieven voor het 1 gebruik van electrisch licht en kracht. Een verslag over 1927 van de commissie tot werk- verruiming in Zeeuwsch-Vlaanderen met sub- sidieaanvrage van f 5. Dit laatste zal bij de begrooting worden behandeld. Voor kennisgeving wordt aangenomen een schrijven van het hoofdbestuur der vereeniging tot bescherming van dieren, met verzoek, in de politieverordening een bepaling op te I nemen, dat de wagens door dieren getrokken, i moeten voorzien zijn van naam en adres van den eigenaar. Afwijzend wordt beschikt op het verzoekschrift van de politie-vakschool te Hil- versum om een subsidie uit de gemeentekas. I Het verzoek van de provinciale vereeniging „Het Groene Kruis'' over het aanstellen van schoolartsen, wordt, na voorlezing door den secretaris, door den voorzitter nader toege- licht: deze adviseert een afwachtende houding aan te nemen en aan te zien, wat andere ge- meenten in deze zullen doen. De heer De Jonghe bespreekt het instituut der schoolart- sen en zegt, dat dit heel nuttig is en zou gaarne zien, dat de raad aan Ged. Staten be- 1 richtte, dat zij zich in principe accoord' ver- klaart met de voorgestelde regeling. Spreker is van meening, dat het juist Ged. Staten zijn, welke, door de gemeenten zich hierover te laten uitspreken, de zaak tegenhouden. De voorzitter meent, dat er eerst resultaten moe ten te zien zijn en we eerst dienec te weten, wat er zoo al aan vast zit, alvorens zij hieraan zijn stem Kan geven. Hierop raadt de heer De Jonghe den voorzitter aan, hierover enkele rapporten te lezen. De heer Kalle zegt, dat hij om twee redenen I er voor zal stemmen. eerstens omdat het in 't belang der jeugd is, en tweedens, omdat het een programpunt is, van het R. K. gemeente- program. De voorzitter zegt er niet tegen te zijn, doch wil afwachten, wat anderen doen. De heer Kalle merkt den voorzitter op, dat wanneer elke gemeente het standpunt van den voorzitter zou innemen, er dan nooit iets tot stand zou komen, van iets, wat door velen nut- tig en goed wordt geoordeeld. De heer Van der Heijden ziet er ook wel j iets goeds in. en zou in beginsel voor aanslui- I ting willen besluiten. De heer Kalle is er voor, Ged. Staten te be- richten, dat de raad in beginsel met het in- stituut accoord gaat, doch zou de gemeente vrij willen laten, in het aanstellen van een schoolarts. De heer Guineau voelt het meest voor het idee De Jonghe en een vrije schoolarts willen. De heer Kalle zou, daar over deze kwestie reeds besprekingen zijn gehouden met het Wit Gele Kruis, in samenwerking met den ge- meentedokter, reeds willen beginnen, waardoor het voor de gemeente minder kostbaar zou zijn en men tevens een voorbeeld zou geven aan anderen. De heer De Jonghe meent, dat de praktijk van den gemeentedokter reeds te zwaar is, waardoor de zaak noodzakelijk moet lijden. Het voorstel-Kalle in stemming gebracht wordt aangenomen met 4 tegen 2 stemmen (tegen Beleir en Guineau). De heer De Beleir zegt, dat nu in behande- ling komt het verzoek om steun van het Wit- Gele Kruis, met aanstellen van gemeentedok ter als schoolarts. De heeren De Jonghe en Guineau meenen, dat het voor den gemeentedokter moeilijk is, tevens schoolarts te zijn, afgezien nog van de veel te drukke praktijk van dien dokter. De heer Kalle zegt, dat het voor de ge- meente een voordeel beteekent, een argument, wat ook bij den voorzitter zwaar woog. De heer De Beleir, zou het ideaal vinden, als het zoover komt, dat we een zelfstandige schoolarts kregen. De heer Kalle zegt, dat wanneer er over *<3eaal wordt gesproken, het nog idealer zou zijn, wanneer de gemeente een eigen dokter had, inplaats van die van een andere gemeente. Spreker noemt het in 't geheel niet ideaal, dat er voor hetzelfde rayon, den menschen slechts een dokter ten dienste staat en voor de dieren drie artsen zijn; dan nog niet gesproken over den noodtoestand, veroorzaakt door het lange wachten voor de bruggen te Sas van Gent, wanneer het spoedeischende gevallen betreft. Ook de heer Guineau zou het een uitkomst vinden, wanneer we zelf een dokter hadden. Het voorstel om steun aan het Wit-Gele Kruis met gemeentedokter als schoolarts wordt in stemming gebracht. De stemmen staken: voor stemden de heeren Van der Heij den, Janssens en Kalle, tegen De Beleir, Gui neau en De Jonghe. Voorts worden de rekeningen over 1927 van het burgerlijk armbestuur, die der gemeente en van het electriciteitsbedrijf den raad aan geboden en in handen gesteld der commissie tot onderzoek der rekeningen. Nog besluit de raad, Burg, en Weth. te machtigen, de leegstaande gemeentewoning te verhuren of verkoopen. De omvraag gaf niets bijzonders. 1 Sept. HOEK. Aanbesteding bouwen schuurtje en model-opfokhuis voor kuikens. Bouwkundige J Dcj C.Lzn. 6 Sept. BAARLE-NASSAU. Veiling bij verblijf van bouw-. weiland en dennenbosschen. Notarissen A. P. J. M. Smitz en A. J. J. van Liempt. Amsterdam, 29 Aug. 1928. s.s. HELENA in lossing te Avonmouth. s.s. MAGDALENA van Aalborg naar Santa Marta passeerde 28 dezer Azoren. s.s. TERNEUZEN in lading te Riga voor Ter Neuzen. Bieden. Laten Londen 12,09 y2 12,11% Berlijn 59,44 59,47 Parijs 9,74 9,76 Brussel 34,68 34,70 Weenen (100 sh.) 35,10 35,20 Vreemd Bankpapier. Duitsch 59,44 59,47 Fransch 9,74 9,76 Belgisch 6,90 6,95 Oostenrijksch (100 sh.) 35,10 35,20 (Zonnetijd.) Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 30 Augustus 1.13 1.31 J 31 1.50 2.07 1 September 2.25 2.43 i 2 3.01 3.20 3 3.38 3.56 4 4.15 4.34 5 4.55 5.16 s.s. SCHELDEJOL, 260 tons, 28 dezer ver- trokken van Fowey naar Ter Neuzen. s.s. SCHELDEDAM, 560 tons, in lading te Ter Neuzen; vertrekt hedenavond van Ter Neu zen naar Londen. s.s. SCHELDESOP, 750 tons, in lossing te Apenrade. s.s. SCHELDESTROOM. 1500 tons, vertrekt heden van Sarpsborg naar Kragero, moet daar laden voor Rouen, s.s. SCHELDEDIJK, 7500 ton, in lading te Ni- colajeff voor Rotterdam, s.s. SCHELDESTAD, 8000 tons, in lossing te Duinkerken. s.s. SCHELDEPAS, 8500 ton, in lossing te Singapore. s.s. SCHELDELIJN, 11000 tons, voor orders te Hamburg. Voor Ter Neuzen: 28 Aug. Belg. s.s. SCHEL DEDAM, 346, ledig, Londen. Voor Gent: 27 Aug. Eng. SjB. TEESWOOD, 446, ledig, Londen; Eng. s.s. DAFILA, 969, stukg., Manchester; Eng. s.s. STANLEY BALDWINN, 99, ledig, Southampton; Belg. s.s ZINNIA, 310, ledig, Oostende. 28 Aug. Eng. s.s. TRENTWOOD, 369, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. IVER, 732, ledig, Ant- werpen; Eng. s.s. YORK, 451, stukg., Ant werpen. Van Ter Neuzen: 27 Aug. Eng. s.s. CORN- WOOD, 1308, ledig, Westhartlepool. 28 Aug. Deensch s.s. ENGELAND, 1444, ledig, Gdynia. Van Gent: 27 Aug. Eng. s.s. EMSWORTH MANOR, 678, ijzer, Grangemouth; Eng. s.s. TOWER BRIDGE, 75, macadam, Londen; Eng. s.s. EVELYNN MANOR, 226, macadam, Lon den. 28 Aug. Eng. s.s. DINNAH LEETHAM, St, fosfaat, Hull; Duitsqh s.s. GISELA L. M RUSS, 628, ledig, Hamburg; Ital. s.s. ASSUN- TA, 1911, ledig, R'dam; Eng. s.s. MERSEY 438, stukg., Goole; Eng. s.s. TRENTWOOD 369, ijzer, MiddelsboroughEng. s.s. SHELLIH, 130, ijzer, Londen; Noorsch s.s. KONG ALF 370, ijzer, R'dam. Voor de vele en treffende hulp, die werd verleend bij het noodlottig ongeval waardoor ons geliefd Zoontje en Broertje, van onze zijde werd weggenomen, betuig ik mede namens de Kinderen mijn innigen dank. In het bijzonder aan Mej. Wed. DE ZEEUW—Dooms voor haar liefderijke zorgen direct na het ongeval. De diepbedroefde Vader en Kinderen E. GEERS. Ter Neuzen, 29 Augustus 1928. Ondergeteekende betuigt zijn harte- lijken dank aan alien van wiehij op zijn 80sten verjaardag blijk van waar- deering en vriendschap heeft ontvangen. P. DE BAKKER, Liefdehuis, Hulst. Directeur ADR. B. HOLSTER. op de gewone uren. Alter opkomst, in verband met binnenkort op te voeren operette, dringend verzocht. Nieuwe leerlingen kun- nen zich tot en met Zaterdag a.s., alsnog aanmelden bij den Directeur, Westkolk- straat 14. Zij die nog werschen deel te nemen aan de cursus kunnen zich opgeven tot 1 SEPTEMBER tij Mevr. SPRUITENBURG, Heerengracht 12 j Mej. B. RENIER, Grenulaan 55. j Zij, die wenschen deel te nemen aan den twee-jarigen tuinbouwcursus in deze gemeente kunnen zich tot uiterlijk Zater- dag 1 September a.s. onder betaling van 2.50 lesgeld aanmelden bij onder geteekende. Leerlingen moeten op 1 October a.s. den leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. De cursus zal worden gegeven in de openbare school van October tot Maart. W. C. VAN PETEGEM. verpluatst van Donze Vlsserstraat 106 naar Ter Neuzen, 29—8—'28. van BEVELANDERS, soortecht, en ziektevrij, niet gekeurd, staan te groeien in de Lange Dreef, at te leveren in de maand September a.s., prijs /6,50 per 100 KG. Te bevragen bij den eigenaar JAN DE PUTTER, Axel, Steenbosch. en Benevens een ruime keuze in (in verschillende kleuren) ZIET ETALAGE. Beleefd Aanbevelend, Lange Kerstraat 64 Ter Neuzen. te MIDDELBURG Nieuwstraat 2t VOORDEELIG ADRES voor: op elk gebied, AANBEVELEND, CASTELEIJN IKARNAI V2 ponds blik O/4 K.G.) 29 cent PROBEER ZE EERST BEOORDEEL DAN DE PRIJS INSCHR1JVING voor het cursusjaar 1928-1929 op Zaterdag I en 8 September e.k. van IO—12 v.m. 2—4 en 7—9 uur n m. in de Ambachtsschool, ook voor Oud-Leerlingen. Leeftijd minstens 12 jaar. Schoolgeld naar gelang van het inkomen der Ouders. Aanvang van den Cursus 1 October a s, Inlichtingen bij den Directeur.HE. bhbiuuK. wordt in Zeeuwsch-Vlaanderen gevraagd een geschikte om met behulp van Inspecteur opgeleid te worden tot Adjunct-lnspecteur. Hooge provisie plus vaste toelage. Brieven aan G. LINDENBERGH te Kruiningen, A 11. Tevens nog eenige AGENTEN gevraagd. Hiermede hebben wij de eer onze geachte clienteele ter kennis te brengen, dat een belangrijke verbetering in onzen dienst is ontstaan. De Woensdagafvaart wordt verzekerd door het stoomschip MERANNIO", schip van 1100 ton met tusschendek, dat de exporteurs in staat zal stellen hunne vruchten in de beste conditie te transporteeren. Telegram-AdreS Hiermede hebben wij het genoegen mede te deelen, dat de werkzaamheden voor een smaakvolle restauratie van onze inrichting welke naar wij vertrouwen ten voile de tevredenheid onzer bezoekers zal verwerven thans zoover zijn gevorderd, dat wij het nieuwe seizoen kunnen openen. Wij zullen dit doen met een sohitterend en sterk gespeeld programma, dat ongetwijleld ten zeerste bij het publiek in den smaak zal vallen. Wij voegen hieraan toe dat het ons evenals in het vorig seizoen is gelukt contracten te sluiten voor het vertoonen van een reeks groote filmwerken, uitgebracht door verschillende studio's met wereldreputatie, die zeker niet zullen nalaten de bewondering onzer bezoekers te wekken. Hoogachtend, DIRECT IE CONCERT- EN BI0SC00PGEB0UW i Alleen verkrijgbaar bij TELEF. 164 Prima soortecht, hooge kiemkracht. Noordstraat 82. T E K O O F» aan de Donze-Visserstraat en aan de Tramstraat. Te bevragen bij; LP. CASTELEIJN, Axelschestraat 41a, TERNEUZEN. In 2 minuten warme Lunch. I Per blik van 2 H.G. (2 ons) Dijkstraat Telef. 164. NIEUWE PIANO'S vanal 525,— met 10 jaar schriftelijke garantie. Ook op zeer gemakkelijke betaiingsvoorwaarden Qortstraat. MIDDELBURG van 15 en 7 cent per ons (H.G.) VAanbevelend, M Nieuwstraat 21. ONTVANGEN Losse Glazen en Katoen. Aardappel- rooivorken, Bietengrepen, Mestgrepen. Aanbevelend, TRAMSTRAAT 23. Adres Steenkamplaan 65, Ter Neuzen. i Uitgave Nijgh en Van Ditmar 0,75 Tjeenk Willink /0,90 Pestalozzi /1>25 voorhanden bij Boekhandel TER NEUZEN P. GALLE—REDEL. PRIMA- per blik TELEF. 164 WANNEER Uw varkens steeds in den grond wroeten, De huid niet glanzend is, maar ruw en mat, De eetlust der dieren niet in orde is, Pootziekten dikwijls optreden, Uw dieren niet flink groeien, ondanks goed voer dat uw dieren aan een mineraaltekort lijden. Het zal dan uw voordeel zijn dagelijks een weinig „Grabley. zout" in het voeder te mengen. Verkrijgbaar bij *4 i-A f/n de wcndcrbm-e peeder® vcn hel e*** -~eY- 0'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 4