EEN KWAADAARDIGE ADVERTENTIE. VERDRONKEN. FRAAIE ONTDEKKING AAN DE HONGAARSCHE GRENS. SCHADE DOOR DEN REGEN. ai tomatische koersbepaling. GEVOLGEN VAN EEN AARDSCHOK. inbraak in een juwelierswinkel. Be firma H. Prins te Lisse had onlangs in Engelsche bladen advertenties doen opnemen waarin zij het Engelsche publiek waarschuwde am dit jaar geen hyacinthen op Nederlandschen bodem geteeld, te koopen, omdat zij niet ge- zond waren. Daarop hebben de dagelijksche besturen van de Algemeene Vereeniglng vooi bloembollencultuur en den bond van bloem- bollenhandelaren in de Engelsche vakbladen een verklaring doen opnemen, waarin betreurd wordt, dat plaatsing is verleend aan een ad- vertentie van een dergelijk kwaadaardig ka- rakter, in het brein opgekomen van een man die door zijn handelingen zich heeft geplaatst buiten alle bloembollenkweekersvereenigingen, dat echter zonder twijfel de drijfveeren voor het werpen van zulk een ernstigen smaad op elken handelaar in hyacinthenbollen door vele Engelsche vrienden van het bloembollenvak reeds zullen zjjn herkend. De vertegenwoordi- gers der organisaties verzoeken de aandacht voor hun mededeeling, dat de behoorlijke fir- ma's in Nederland voort zullen gaan met de verzending van hyacinthen, waarvan zij weten, dat zp gezond zijn, evenals zij tot nu toe ge- daan hebben, en dat de phytopathologische dienst zeer scherpe maatregelen heeft getroffen om den uitvoer van zieke bollen te verhinde- ren. Aan het slot der verklaring wordt gezegd, dat het bekend is, dat de kweekerij Wisbech en de hyacinthencultuur op die kweekerij die Tn de bewuste advertentie genoemd worden, lou- ter bluf zijn en niets meer, zooals een onder- zoek altijd zou kunnen aantoonen. MAJOOR MADDALENA TE SCHIPHOL. -&p een tijdstip dat men hem allerminst ver- wachtte, n.l. Zondagmorgen te halftwaalf is majoor Maddalena met het watervliegtuig ,,Savoie" F. 55 te Schellingwoude neergestre- ken, waar hij aanvankelijk met zijn metgezel len luitenant Cagna, marconist en twee meca- niciens alleen begroet werd door den in het vliegkamp dienstdoenden bootsman Snyders- veld. Even later verscheen echter de consul voor Italie, de heer P. Loeb. Daar de pers in- middels ook lucht had gekregen van majoor Maddalena's aankomst, is de Italiaan niet aan een interview ontkomen. Majoor Maddalena deelde allereerst mede, dat hij en zijn hier thans aanwezige metgezellen tegelijkertijd het kamp in het Poolijs van generaal Nobile ont- dekt hadden. Toen hij met de Savoia de eerste onderzoekingstocht vanaf de Citta di Milano ondemomen heeft, voerde het vliegtuig geen radiotoestel mede. Een dag daama werd op- nieuw een tocht ondernomen, ditmaal met een klein radio-toestel aan boord. En tot haar groote vreugde mocht de bemanning van de Savoia er in slagen, contact met Nobile te krijgen. die zijn juiste plaats opgaf. ,,Ik ben toen heel laag gaan vliegen," aldus majoor Maddalena, „en u kunt zich onze ontroering voorstellen, toen wij alien op hetzelfde oogen- blik het kamp ontdekten. Helaas konden wij geen landing uitvoeren en moesten terug- vliegen. Wat de latere redding van generaal Nobile door luitenant Lundborg betreft, zeide majoor Maddalena, dat Nobile door zijn metgezellen op het ijs moreel gedwongen is om als eerste het kamp te verlaten. Toen Nobile zich verzette, bood niemand van zijn metgezellen zich aan om in Lundborg's vliegtuig te stappen. Zij drongen er met klem op aan, dat Nobile, die zeer zwak was, hen zou verlaten. Bovendien dachten de achterblijvenden, na eenige uren op dezelfde wijze gered te worden. Natuurlijk kwam ook het lot van Reals Amundsen ter sprake. ,,Ik geloof niet, dat Amundsen nog in leven is", zeide majoor Maddalena. „Ik ben op denzelfden dag als Amundsen, met een ver- schil van 4 uur, opgestegen. Het weer was toen zeer slecht. Er heerschte zulk een dikke mist, dat ik, om er boven uit te komen, tot 2000 meter gestegen ben. Amundsen en zqn Fransche piloot hebben dit vanwege de zwaar- te van hun toestel niet kunnen doen. Ik ver- moed dan ook, dat de machine door een defect aan den motor gedwongen was, in een ruwe zee te dalen, waarbij de bemanning omge- komen moet zijn." Majoor Maddalena, die aanvankelijk van plan was om dadelrjk weer van Schellingwoude te vertrekken, besloot echter na met zijn ka- ©eraden beraadslaagd te hebben, zijn vertrek tot Maandagochtend ongeveer half zes uit te stellen. Zondagmiddag heeft majoor Maddalena zich in gezelschap van luitenant Cagna naar Aer- denhout begeven, waar de beide officieren hun opwachting maakten bij mevrouw Loeb-Balla- rini. Des avonds hebben zij met den consul- generaal en diens echtgenoote te Zandvoort gedineerd. BRAND TE VALKENVEEN. Zaterdagnacht te ongeveer kwart voor vier, is de bliksem gestagen in het torentje van de Vrij Katholieke kerk op St. Michael nabij Val- kenveen. In minder dan geen tijd was de ge- heel uit hout gebouwde kerk, nog onlangs in- gewijd, een groote vuurzee. Omwonenden en le- den der kerk slaagden er nog in, de in het ge- bouw aanwezige priesterkleeding, kerk- en al- taarsieraden te redden, maar toen de brand- weer uit Naarden om tien minuten over vieren met de brand'weerauto arriveerde, viel er niets meer te behouden. Men bepaalde er zich toe het bosch rondom de kerk brandvrij te houden. Een oogenblik werd nog gevreesd, dat het groote heerenhuis „De Duinen" vlam zou vat- ten, omdat de vonkenregen van het hoog op- laaiende vuur over het rieten dak streken. Een kleine verandering in de windrichting deed dit gevaar verdwijnen. Niet voordat alles plat- gebrand was, zoodat de steenen fundamenten zichtbaar waren, raakte het vuur gedoofd. Mede is verbrand een groot nieuw orgel, uit Engeland afkomstig, dat nog niet geheel ge- monteerd was. BLINDE ORGANIST DOODGEREDEN. Te Velp heeft de heer Joosten uit Arnhem, met zijn gesloten Fiat den 72jarigen blinden organist Van Tienen uit Delft en diens 10$ari- gen geleider Scheers, aangereden. Beiden wer- der. een eindweegs meegesleept. De heer Van Tienen werd opgenomen met een gebroken been en arm en met zware inwendige kneuzin- gen. Hjjj stierf spoedig daarna. Scheers had een emstige hoofdwonde. Beiden wenden naar het ziekenhuis vervoerd. De politie nam de auto en het lijk in beslag. De aanrijding geschiedde ongeveer op het midden van den weg, waar de getroffenen op de tram wachtten. De heer J. schat de snel- heid, waarmee hij reed, op 35 K.M. Hij zegt, doordat hij moest „dimmen" voor een tegen- liggend'e auto, niemand op den weg te hebben gezien. 61ASONTPLOFFING TE LOOSDUINEN. Te Loosduinen heeft een vrij ernstige gas- ontploffing plaats gehad, waarbij echter geen persoonlijke ongelukken zjjn voorgekomen. In d^ gasbuis onder de steenen brug op den Haag- weg. ter hoogte van de R.K. kerk, was een lek ontstaan, waardoor vrij veel gas ontsnapte, da' zich onder de brug verzamelde. Door een onverklaarbare oorzaak is het gas tot ontplof- fing gekcftnen, waardoor een gat van drie a vier M2. in het voetpad der brug werd gesla- gen. Gelukkig bevonden zich geen personen in den naasten omtrek. Het verkeer ondervond weinig of geen vertraging. EEN BEJAARD KANTOORLOOPER BESTOLEN. De 70-jnrige kantoorlooper P. J. v. d. H. van de firma B. en Z. aan den Schiedamschen Dijk te Rotterdam, deed betalingen bij het vrachtgoederenkantoor van het Station D. P. by den Stationssingel aldaar. De looper kreeg een bankbiljet van f 100 en wat klein geld terug. Bij het natellen van zijn geld bemerkte hij, dat er een dubbeltje ontbrak. Hij liep terug naar het loket, legde zijn portemonnaie met in" houd zoolang op een plank in het kantoor en vroeg om het ontbrekende dubbeltje. Het dul>- beltje werd hem uitbetaald, maar de porte monnaie was verdwenen. V. d. H. deed aangifte bij den beambte, die hem had geholpen. De be- ambte bracht de politie van de zaak op de hoogte en deze stelde onmiddellijk een onder- zoek in. Er werd nagegaan, welke kantoorloo- pers dien ochtend op het vrachtgoederenkan toor waren geweest en die loopers werden op het kantoor van hun firma aan een verhooi onderworpen. Zoo kwam ook een recherclieur bij een firma aan de Witte van Haemstede- straat, waar de 16-jarige loopjongen F. A. B. ondervraagd werd. De jongen zei, niets van een portemonnaie te weten. Bij het fouilleeren vond men evenwel de verloren portemonnaie in zijn binnenzak. Op een dubbeltje na was al het geld nog in de portemonnaie aanweztg. Het dubbeltje had B. aan een kameraad gege ven. ONGELUK OP ZEE. Toen de motorboot „De Verandering" van Edam een proefreisje maakte op de Zuiderzee viel een kwartier buiten de haven van Hoorn bjj het neerlaten van de giek een ijzeren blok naar beneden en kwam boven op het hoofd te- recht van den schippersknecht Benjamins. On middellijk na aankomst in de haven te Hoorn werd de patient naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is ernstig. TEGEN EEN SEINPAAL GESLINGERD. Men meldt aan de Maasbode uit Aalsmeer: Donderdag kwam een two-seater den Zwar- ten weg nabij Aalsmeer afrijden. De auto werd bestuurd door den loondorscher K. L. uit Haar- lemmermeer. Hij wilde den overweg, welke on- bewaakt is, oversteken, doch bemerkte te laat den aankomenden trein. De auto werd gegre- pen en tegen een seinpaal geslingerd. Het voorste gedeelte van den wagen werd vernield en L. kwam er wonder boven wonder zonder eenig letsel vanaf. NOODWEEIt TE BERGEN OP ZOOM. Het geweldige onweer, dat zich in den nacht van Vrijdag op Zaterdag boven Bergen op Zoom ontlastte, heeft de militairen van het 3e reg. inf., die op nachtoefening waren, verrast. De bevelvoerende officieren lieten aanstonds de geweren op den grond leggen en de soldaten een schuilplaats zoeken. Nabij de schuilplaats van een afdeeling sloeg de bliksem in, waar door verschillende militaireh tegen den grond werden geslagen. Hiervan waren de sergeant- majoor V. en de dienstplichtige sergeant A. er schijnbaar ernstig aan toe. Beiden werden naar huis vervoerd. Hun toestand is goed. Zondagmiddag is te Almelo in het kanaal AlmeloNordhom het 10-jarig zoontje van J. Kemper wonend aan den Vriezenveenschen weg' verdronken. Zondagmiddag zou een lid van de Rotter- damsche reddingsbrigade een gehuwde vrouw bij het strand te Hoek van Holland leeren zwemmen. Toen zij een eindje in zee waren, begon de vrouw om hulp te roepen. Haar echtgenoot, de 28-jarige H. B., uit de Prinsen- straat alhier, die niet kon zwemmen, is daar op de zee ingeloopen, om zijn vrouw te helpen. Hij zonk evenwel weg. Het lid van de red dingsbrigade heeft beiden op het strand ge- bracht. Man en vrouw waren bewusteloos. Bij de vrouw konden de levensgeesten weer wor den opgewekt. De man is overleden. ONGELUK MET EEN LIJKAUTO. Zaterdagmiddag te ongeveer vijf uur heeft er tusschen Zijpersluis en Burgerbrug een ern stig auto-ongeluk plaats gehad met een lijk- auto uit Amsterdam. Met deze auto werd het stoffelijk overschot van den bjj een vlieg- ongeluk in Indie omgekomen officier M. S. D. der eerste klasse, K. W. van der Veen, naar het Marinehospitaal te Den Helder vervoerd. De chauffeur schijnt met groote snelheid te hebben gereden, waardoor de auto slipte en de bestuurder de macht over zijn stuur kwijt raakte en in het Noord-Hollandsch kanaal reed. Behalve de chauffeur zat er nog een bege- leider in de auto. Deze wist uit den wagen te komen en kon worden gered. De chauffeur verdronk. De motorboot Helder van de Esona heeft de auto later op den wal geheschen, waarna het stoffelijk overschot van den heer Van der Veen met een inmiddels uit Amster dam gekomen auto naar het marinehospitaal te Den Helder werd gebracht. Het lijk van den chauffeur werd later met denzelfden auto naar Amsterdam vervoerd. De chauffeur was dertig jaar oud, gehuwd en vader van een kind. ONFORTUINLIJKE AUTOBUSSEN. Zondagochtend is op den straatweg van Utrecht naar de Bilt, dichtbij het dorp een B.A.B.-autobus, rijdende naar Bilthoven met 15 passagiers bjj het voorbijrijden van andere mo- torrijtuigen tegen een boom gebotst, waardoor de stuurinrichting stuk raakte en de bus na door de botsing gekeerd te zijn rechtuit in de Biltgrift reed. Nadat de achterdeur van de autobus was opengemaakt, konden de passagiers zich red den. Dr. Mes en Dr. Mayer verleenden ter- stond geneeskundige hulp. Een passagier was ernstig en negen waren licht gekwetst. De autobus is in den loop van den dag uit het water gesleept. Later op den dag is een B.A.B.-bus te Bilt hoven in botsing geweest met een particuliere auto, tengevolge van de botsing werd de dame, die in die auto zat mevr. T. W. uit Am sterdam er uit geslingerd en moest met een ernstige hersenschudding door bemiddeling van den geneeskundigen dienst naar haar woning vervoerd. •t WAS MAAR EEN AARDIGHEIDJE. Op het Damrak te Amsterdam wandelde een kapitein der artillerie. Dat gebeurt meer, maar het gekke was, dat deze kapitein met een reclamebord liep. Dat een officier als bij- verdienste het beroep van „sandwichman" uit- oefent is al heel ongewoon. Is zelfs onwaar- schijnlijk, meenden een paar agenten en zij gingen eens met den „kapitein" praten. Het bleek, dat hij een 62jarig werkman was, die de uniform voor een tientje bij een uitdrager had gekocht. Kwaad, op de wijze van Kopenick, had hij niet in den zin. 't Was maar een aar- digheidje. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt we- gens het dragen van de onderscheidingsteeke- nen, behoorende tot een ambt, dat hij niet be- kleedt. IN BED MOET MEN NIET ROOKEN. Te Poitiers is het huis van den notaris door brand vernield. Na den brand vond men in de puinhoopen het verkoolde lijk van den eige- naar. De notaris had de gewoonte in bed te rooken. MOORDAANSLAG. Omstreeks 10 uur Maandagavond ontmoette zekere v. D. uit Lutterade zijn kostbaas v. V. en diens echtgenoote op de kermis te Sittard. Zaterdag hadden zij reeds twist gehad en nu wilde v. D. met zijn kostbaas afrekenen. Met een mes bracht hij hem twee steken in den nek en nog een steek aan het hoofd toe. De man werd verlamd en zakte in elkaar.. Per auto werd hij na verbonden te zijn naar huis ge bracht. De dader is voortvluchtig. i EEN LAFHARTIGE AANSLAG. In den nacht van Zondag op Maandag is in het Haagsche Bosch een lafhartige aanslag gepleegd op een vrouw. Even na middernacht zag een man, die zich per fiets in de richting van Wassenaar begaf, op den Benoordenhoutschenweg te 's Graven- hage bij de Laan van Nieuw Oost-Indie, een vrouw op de straat liggen in een groote plas bloed. Hij stapte van zijn fiets en vroeg aan de vrouw wat er met haar gebeurd was. Zij vertelde hem, dat zij door een man aangevallen was en met een voorwerp op haar hoofd was geslagen. Inderdaad vertoonde het hoofd der vrouw aan de linkerzijde een diepe wonde, waaruit zij hevig bloedde. De fietsrijder, die een eventueele ontmoeting met dien man tot elken prijs wilde vermijden, liet de vrouw aan haar lot over en reed zoo snel mogelijk weg. De vrouw sleepte zich toen eenige passen voort maar zeeg bewusteloos ineen bij een lantaarnpaal. Zoo werd zij later gevonden door een motor- rijder en een automobilist, die uit Noordwijk kwam. Deze heeren waarschuwden de politie en den Geneeskundigen Dienst die het slachtoffer naar het Ziekenhuis vervoerde. Hoewel de toe stand van de vrouw niet toeliet haar een om- standig verhoor te doen ondergaan, was zij toch wel in staat enkele mededeelingen aan de politie te verstrekken. Het bleek een prostitue te zijn, de 34-jarige vrouw van een gedetineerde. Zondagavond was zij op liet Bezuidenhout aangesproken door een heer, die haar verzocht een ritje in zijn auto te maken. Zij ging met hem mee en beiden namen plaats in een groote auto, bestuurd door een chauffeur. Na het bosch doorgereden te zijn, wilde zij op den Be- noordenhoutschen weg uitstappen. De auto stopte en zij verliet den wagen. Op een ge- geven oogenblik liep de man plotseling op haar toe en gaf haar met een hard voorwerp vermoedelijk een Engelsche sleutel een klap op het hoofd. De man rukte haar een taschje uit de handen. Hij sprong toen in de auto en riep tegen den chauffeur: Rijden Jan, zoo hard als je kunt. De auto was toen met groote snelheid verdwenen. Half bewusteloos door den slag en door het bloedverlies had zij zich niet staande kunnen houden en was ineengezakt. Zij kon van de auto slechts een vaag signale- ment opgeven. De wagen was niet nieuw, lilaar zag er toch wel goed uit. Het was een 6-persoons auto, donker gelakt. Wat de beide mannen betreft, deelde zij mede, dat de persoon die haar aansprak, on geveer 30 jaar oud was, pl.m. 1.70 M. lang en met blond springend haar. De chauffeur was iemand van ongeveer 35 jaar, en donker type met een vermoedelijk Belgisch accent. De politie heeft de omgeving met politiehon- den afgezocht. De portemonnaie met ruim f 7. welke de vrouw ontrukt was, is tusschen het gras teruggevonden. Het taschje is echter verdwenen. MEISJE VIER JAAR AAN EEN KETTING IN EEN KELDER. Uit Tiflis wordt aan de „Iswestija" gemeld, dat in de Kaukasische dorp Ali Bairamli een schandelijk geval van vrijheidsberooving is ont- dekt. Een boer, zekere Sadychof, wilde zich in het bezit stellen van de nalatenschap van zijn overleden broer en had daarom diens doch- ter in zijn huis opgesloten, daar deze niets van haar rechten wilde afzien. Het meisje werd in een nauwen en bedomp- ten kelder gesleept en daar met een zwaren ketting aan den muur vastgeklonken. Vier jaar lang had het arme kind daar vertoefd in welken tijd het allerlei bespottingen en mis- handelingen van de zijde van haar beestachti- gen oom had moeten verduren. Eindelijk kwam het geval aan de justitie ter oore, die den boer liet arresteeren. Den voorzitter van de dis- tricts-Sovjet die van het gebeurde moet heb ben geweten, is eveneens een verhoor afge- nomen. Naar de „Pesti Hirlap bericht, hebben Hon- gaarsche douaniers aan het Hongaarsch-Ce- choslowaaksche grensstation Hidasnemeti de leden van een jazzband, die in Boedapest zou gaan optreden, gearresteerd. Op den zonderlingen aard van deze band viel de aandacht eigenlijk geheel door toeval. Tij- dens het douane-onderzoek begon de saxofonist uit puren overmoed een deuntje op het perron te blazen. Daarbij brak opeens een stukje van den saxofoon af en viel op den grond in een wolk van witachtige stof. De douane onder- zocht daarop alle trompetten, saxofoons en hoorns en vond in elk daarvan belangrijke hoeveelheden cocaine en andere bedwelmende en giftige stoffen. Zelfs het handvat van het tinnen bordje, dat voor geldinzamelen moest dienen in de meeste landen der vroegere dubbel-monarchie staat naast elk cafe-strijkje zulk een bordje of bakje gereed was gevuld met cocaine! TRAGISCHE DOOD VAN EEN MOEDER. Tijdens een boven Wattenscheid losgebarsten onweer is een vrouw, die op den zolder van haar huis de wasch aan her ophangen was, door den bliksem getroffen en gedood. Eerst toen men. het schreien van het kindje hoorde, dat de vrouw mee naar den zolder had geno- men, ging men eens kijken. Men vond het kind onder het lijk der moeder liggen. DE BLIKSEM IN EEN KINDERTEHUIS GESLAGEN. Bij een hevig onweer sloeg de bliksem in een kindertehuis te Bad Keilum, waarbij brand ontstond. De vijftig kinderen, die zich in het tehuis bevonden, konden slechts met groote moeite worden gered. DAAD VAN EEN KRANKZINNIGE. Een goed gekleed man, ruim van geld voor- zien en die blijkbaar dienst in het leger heeft gedaan, werd slapende aangetroffen naast het door hem geopende graf van lord Raldane, den onlangs overleden Engelschen staatsmaa. Hij had getracht de lijkkist te openen, omdat, naar hij zeide, lord Haldane niet dood was. De man, wiens geestvermogens gestoord zijn. heeft ook reeds getracht den begrafenisstoet tegen te houden. Door den hevigen regenval is veel schade aangericht in East Cumberland en North West Morland in Engeland. Te Penrith is geduren- de 24 uur, eindigende te negen uur, 2.6 iches water gevallen. Gedurende de 60 jaar dat de waamemingen plaats hebben, is deze hoeveel- heid nog slechts <5<5nmaal bereikt. De hoofdweg van Newcastle naar de meren werd gesloten verklaard, daar de brug te Melmerby is weg- geslagen en eenige andere bruggen ernstig zijn beschadigd. Vele wegen zijn onbegaanbaar ge- worden. Te Appleby is de telefoondienst door den regen gestoord. Er is groote schade aan den oogst aangericht. MISDAAD TE EECKREN. In den laten avond van Zaterdag is in het vrije veld te Eeckeren bij Antwerpen een ver- schrikkelijke misdaad ontdekt. Het 23jarig meisje Maria, dochter van den gepensionneer- den spoorwegbeambte Jansens te Eeckeren was des avonds nog laat van huis gegaan om gras te snijden. Zij ging de weg in de richting van het gehucht Langenberg, alwaar zij ten minste het laatste is gezien. Het werd reeds laat, doch zij keerde niet in de ouderlijke wo ning terug, waarom de huisgenooten ongerust werden. Het meisje stond bekend als een zeer stil en bescheiden meisje, dat nimmer laat uit- bleef. De vader en eenige bereidwillige buren begaven zich dan op zoek, Men zocht eerst vruchteloos, tot men eensklaps op het lichaam van het meisje stootte, dat ontzield op den grond lag, circa 25 meter opzij van den weg in een aardappelenveld. Afschuwelijk echter was de toestand waarin men haar aantrof. Geheel van bloed doordrenkt, vol sneden over het lichaam, de kleederen in wanorde, lag zij bewusteloos op den grond. De bodem rondom toonde talrijke sporen van een hevig gevecht, dat zich hier had afgespeeld. Verschillende aardappelstruiken lagen uitgetrokken en ver- treden. Daar het flink geregend had, waren de sporen al eenigszins vager geworden. Het meisje werd op een kruiwagen naar huis ge reden. Oogenblikkelijk werd de politie gewaar- schuwd, alsmede eenige doktoren uit den om trek. Zij onderzochten haar en ontdekten een menigte verwondingen. Het meisje verkeerde in levensgevaar. Het aangezicht was geheel gekerfd, het oog doorgesneden, de neus op twee plaatsen gebroken, de armen en beenen gekerfd, terwijl eveneens een hersenschudding werd geconstateerd. De politie van Campen- hout stelde het eerste onderzoek in. Aange- zien het meisje niet ondervraagd kon worden, tastte men volkomen in het duister. De ver wondingen schenen met een sikkel te zijn toe- gebracht. Sporen aan de keel wezen er even eens op, dat er poging gedaan was om haar te wurgen. Het Antwerpsche parket, dat spoedig eveneens was ontboden, was nog terzelfder avond ter plaatse. Op last van de justitie is het meisje naar de Sint Vincentius kliniek te Antwerpen ver voerd. In het geheel werden er 50 verwondin gen vastgesteld. DRAMA IN DEN DIERENTUIN. In het nachthok van de olifanten in den dierentuin te Londen is een gebouwtje getim- merd voor de bewakers, die 's nachts ten ge- tale van twee aanwezig moeten zijn. De 66ne bewaker, Said Ali, een Burmees en sinds vele jaren de vriend van duizenden kinderen, werd stervende naast zijn kribbe gevonden met een bebloed pikhouweel naast zich. Gedurende de overbrenging naar een ziekenhuis is de man overleden. Op eenigen afstand buiten het ge- bouw werd de jeugdige bewaker Sadi Wee, ook een Indier, bewusteloos gevonden. Hi) kon nog niet verhoord worden. de politie tast nog in het duister, of de mannen elkaar hebben aan gevallen, dan wel, dat zij vechtende olifanten hebben willen scheiden en daarbij gewond zijn. Een der olifanten heeft jongen en was al eenige dagen zeer gevaarlijk. Sadi was de op- passer der kleine olifantjes. EEN PREDIKANT VERMIST. Het dorpje Dodinghurst, dicht bij Brentwood, zit zonder predikant. Rev. Hutchinson, die een maand geleden met vacantie is gegaan, is niet teruggekomen. Toen rev. Hutchinson op 12 Juli vacantie nam, vertelde hij aan zijn secretaresse, dat hij zijn moeder in Ierland ging opzoeken. Toen op Zondag 12 Aug. de gemeente in de kerk brjeen was .kwam Rev. Hutchinson niet om den dienst te leiden. De politie opende de pas- torie, maar vond die verlaten, zonder eenige aanwijziging van den bewoner. Allerlei gissingen omtrent het lot van den predikant worden gedaan. Heeft hij zelfmoord gepleegd of heeft hij zijn geheugen verloren? Voor de veronderstelling van zelfmoord pleit, dat de kapelaan van den bisschop van Chelms ford onlangs een brief ontving, waarin hij hem meedeelde, dat hij tengevolge van moeilijk- heden een eind aan de dingen zou maken. Ook gaf hij voor hij wegging aan een buurman zijn kostbare hond ten geschenke. Rev. Hutchinson is op den dag van zijn ver trek met zijn secretaresse naar Londen per auto vertrokken. Onderweg bij Stotford is hij uitgestapt en zeide hij "tot zijn secretaresse, dat hij naar Ierland ging. De secretaresse is naar Londen doorgereden en naar haar zuster gegaan. Nader wordt gemeld: Dominee Hutchinson uit Essex, is zeer waar- schijnlijk terecht. In pen dorpje tjij Dublin is een daar ronddwalend heer, n.l. positief door menschen herkend die den dominee van een vroegere standplaats in Ierland gekend hadden. De geestelijke schijnt aan zenuwoverspanning en verlies van geheugen te lijden, maar overi- gens mankeert hij niets. De politie wacht de komst van een getuige uit Doddinghurst af om hem boven elken twijfel te identificeeren. Uit andere bron komt het bericht, dat Hut chinson in Canada zou zijn. Hij moet zich op 4 Augustus te Cherbourg voor Quebec hebben ingescheept in de C.P.R. boot Empress of France. Hij reisde 3e kl, en gaf zich op als settler. Zijn door de bladen gepubliceerde foto werd onmiddellijk herkend door een hofmeester van de boot, welke juist te Southampton is aangekomen. Hij had zich met zijn vollen naam opg6geven, doch zijn kwaliceit weggela- ten. Bij aankomst trok hij zijn ambtsboordje aan. Hij is niet te Quebec gebleven, doch ver- der Westwaarts gegaan, mogelijk naar Toronto of nog verder, om te helpen bij de oogst. DE SMOKKELVIOOL. Te Herzogenrath kwam den laatsten tijd ge- regeld een man met een viool, die hij op straat bespeelde. Men ging vermoeden, dat hij met andere dan muzikale bedoelingen kwam en verdacht hem van smokkelen. De kommiezen onderzochten toen zijn viool en het bleek, dat deze behoorlijk gevuld was met koffie, die uit Nederland was gesmokkeld. TUSSCHEN HEMEL EN AARDE. Een metselaar, die bezig was met zijn arbeid op den top van een hoogen schoorsteen (170 Eng. vt.) te Middlesborough, kreeg een flauw- te, doordien hij bevangen werd door de schoor- steengassen. Gelukkig was hij met alleen; zijn helper bond hem vast aan den top van de stellage, waarop zij zich bevonden. Toen kwam er nog iemand anders naar boven en de bewus- telooze werd met veel moeite naar beneden ge bracht. Zoodra hij was brjgebracht wou hij weer naar boven om het werk af te maken. De ingenieur John Grafstrom te Gothenburg heeft een nieuw toestel uitgevonden, dat den koers van een schip op zee automatisch re- gistreert en op een kaart aan geeft. Het toe stel wordt in verbinding gebracht met het gy- roscoopkompas en den log en teekent dan met wiskundige nauwkeurigheid op de zeekaart de bewegingen van het schip op. waardoor offi cieren en passagiers in staat zijn om ieder oogenblik de juiste positie van het schip te kunnen vaststellen. LEVEND VERBRAND. Te Nuits in Zuid-Frankrijk wilde een vrouw in haar brandend huis dringen om haar geld te redden. Zij werd echter door het vuur om- ringd en is levend verbrand. Het gansche dorp, bestaande uit 14 huizen, is verwoest. JACHT OP WILDE HONDEN. Petroria wordt wederom geteisterd door een onaangename plaag, n.l. geweldige troepen wilde honden, die 's nachts onder luid geblaf door de voorsteden rennen en aan wier woede reeds tal van kippen, ezels en andere dieren ten offer zijn gevallen. Het zijn uit de Kaffer- locaties, wegens de daar ondervonden slechte behandeling, ontvluchte honden van allerlei ras en soort, in wie de wolvennatuur weer is bo- vengekomen. Toen enkele weken geleden de plaag te erg werd, de nachtrust der bewoners werd verstoord, en er zelfs voor de menschen levensgevaar bestond, besloot de politie een groote klopjacht te organiseeren. Met gewe ren gewapend toog zij er op uit, en heeft in e6n dag niet minder dan 240 honden ,,neer- gelegd". ERNSTIG ONGELUK OP DEN WEG. Tusschen Offenbach en Mainz is bij een wie- lerwedstrijd een der deelnemers door een bege- leidend motorrijwiel aangereden. Zoowel de wielrijder als de twee personen, die op het motorrijwiel zaten, zijn bij de botsing gedood. EEN AUTOBUS VERONGELUKT. Zondagmiddag is een autobus met 26 pas sagiers uit Heinbach van den weg gereden en over den kop in een sloot geslagen. In den wagen ontstond een paniek. De meeste inzit- tenden werden gewond. De eerste hulp werd verleend door een postauto uit Meiningen, die even na het ongeval passeerde. Met dezen auto werden de gewonden naar het ziekenhuis te Waltershausen gebracht. Twee der gewon den zijn overleden. DOOR DEN TREIN VERMORZELD. De Duitsche vlieger mevrouw Helene Zems is Zondag op het station Hasserode in den Harz op verschrikkelijke wijze om het leven gekomen. Zij bracht een vriendin naar den trein, bleef even zitten praten en bemerkte het signaal van vertrek niet. Zij trachtte daarop uit den reeds in beweging zijnde trein te sprin- gen, en kwam onder de wielen. Toen de trein tot stilstand was gebracht, bleken hoofd, ar men en beenen van den romp gescheiden. MOORDAANSLAG. Men meldt uit Berlijn: In het station Tapiau bij Koningsbergen heeft Zaterdagnacht een onbekende een spoor wegbeambte met revolverschoten neergescho- ten en een arbeider zwaar gewond. De beamb te had bemerkt, dat na het vertrek van den laatsten trein nog een man in de wachtkamer vertoefde. Daar den vorigen dag te Tapiau een brievenbesteller door een onbekend geble ven dader was aangevallen en uitgeplunderd verzocht den beambte den onbekende om zijn papieren. De man trok toen een revolver en schoot den beambte neer. Een spoorwegarbei- der die toesnelde werd eveneens door een paar kogels getroffen. De dader kon ontkomen. AUTO-ONGELUK. Te Berlijn-Lichtenfelde reed Zondagavond een auto tegen een boom. Zeven menschen die in het rijtuig zaten werden op den straatweg geslingerd, vijf hunner werden met zware ver wondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje dat toevallig voorbij kwam geraakte tusschen den auto en den boom bekneld en werd op slag gedood. EEN TREIN GEPLUNDERD. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft in de nabijheid van Kielce een gewapende bende een trein aangehouden en volledig uit geplunderd. De bandieten brachten den trein met lichtsignalen tot staan. Uit het donker sprongen toen verscheidene vermomde perso nen te voorschijn. Zij plunderden in den kortst mogelijken tijd de volkomen verraste passa giers, die geen weerstand durfden bieden. De geheele overval duurde ongeveer 20 minuten, waarna de roovers met medeneming van een ontzaglijken buit aan geld en goederen in het duister verdwenen. Een vrouw werd o.a. een stel brillanten ter waarde van verscheidene honderdduizenden zloty ontroofd. DE PORT NAPIER. Uit Soeva op Viti-Levoe, een der Tidsji- eilanden, wordt gemeld, dat de brand aan boord van het Britsche stooschip Port Napier gebluscht is. Dit moet een geweldige opluch- ting zijn geweest, want de lading bestaat uit uiterst brandbare stoffen petroleum, luci- fers, e.d. Het voorlaatste bericht was, dat de Port Napier zich op 75 mijl van Samoa be- vond en in voile vaart daarheen op weg was. De Port Napier stond op dat moment in draad- looze verbinding met verscheidene schepen, die haar te hulp snelden. De brand aan boord van de Port Napier had twaalf uur geduurd. Volgens het ..Journal" heeft een aardbeving in Algiers vier dooden geeischt. Hetzelfde blad weet te melden, dat ten gevolge van de aardbeving aan den rechteroever van de rivier Sjelif talrijke bronnen zijn gaan vloeien, waar van verscheidene petroleum opleveren. EEN BRUT ALE BEROOVING. De New-York Herald maakt melding van een uiterst brutale berooving, die weer eens te New-York is gebeurd. Een aantal zwaar gewapende bandieten volgden den kassier van de Surface Transpor tation Company, toen deze van een bank een bedrag van 18,000 dollars voor uitbetaling van loonen had gehaald. Op het kantoor waren vijf gewapende wachters aanwezig, die toezicht moesten houden bij de uitdeeling van het geld. De bandieten lieten den kassier eerst zonder dat hij hen bemerkte, naar binnen gaan en stormden hem toen achtema. Voor de gewa pende zaalwachters wisten, wat er gebeurde. klonk het commando: „handen omhoogDeze lieten him wapens vallen, die in 't midden van de zaal werden geschopt. Daarna maakten de boeven zich meester van het bedrag voor de loonen en verdwenen in een gereedstaanden auto De bedienden van de bank achtervolg- den hen met politie onder het wisselen van schoten Door het te scherp nemen van een hoek raakte de (gestolen) bandietenauto on- klaar. Ze sprongen er uit en dwongen toen een passeerenden auto hen mede te nemen. De be stuurder wist echter uit zijn eigen auto te springen, want hij begreep, dat hij zijn leven niet zeker was. De boeven ontkwamen echter aan hun achtervolgers. Zaterdagavond of Zondagnacht is er een groote inbraak gepleegd in een juwelierswinkel in Hatton Gardens de Londensche dokters- wjjk waarbij voor tenminste 6000 pond aan sieraden door de dieven, die geen enkel spoor hebben achtegelaten, is buitgemaakt. Alleen heeft een dokter, die laat thuis kwam, een auto in razend'e vaart zien passeeren, maar op het rammer had hij niet gelet.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 3