ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. fcOorpijnen? [spirin- No 8265 Woensdag 29 Augustus 1928, 68* Jaargang buitenTan d. AB0HHE4ENTSPRIJS: BINNENLAND. I tr X l h X T OS. De innemende Landlooper tabletten Dit blad verschijnt iederen Maandar- Woensdaq- en Vnidaqavond. HINDERWET. HINDERWET. DE VERJAARDAG VAN H. M. DE KONINGIN. Een feestviering tot herdenkinq, dat Koninqin Wilhelmina wederom een jaar over Nederland heeft moqen reqeeren, be- hoeft qeen verklarinq. Zij is zoozeer in waarheid de Lands- vrouwe, zoo inniq verbonden aan ons na- tionaal besef, dat de blijheid van ons volk om het bezit van deze Souvereine in haar volk levens- en arbeidskracht, een van- zelfheid is. Een ontbindinq in alle facto- ren, welke tezamen leiden tot dit qevoel van aanhankelijkheid, van dankbare waardeerinq, zou de beteekenis van het qeheel verzwakken. Waarom op den voorgrond te stellen de inwerking op ons gemoed van de historische herinnerinqen aan haar roemrijke voorvaderen en het doorluchtiq Oranjegeslacht; de bekorinq der persoonlijke vaardigheid en qratie, of de waardeering voor de dagelijksche toe- wijding aan de volkszaak? Waarom te ont- ieden onzen eerbied voor haar zelfver- loochening en moed; onze erkenning dat zij ons alien een voorbeeld is in ernst van leveri.sopvatting en door een soberheid, die toch nimmer het vorstelijke schaadde; ons besef dat zij het is, die bovenal den Neder- landschen naam hoog houdt in de we- reld? A1 die eigenschappen, het karakter en het leven dezer waarlijk vorstelijke vrouw, doen tezamen voor ons levend worden het beeld der Koninqin, en wij kunnen niet zeqqen om welke zij ons het liefst is. Beter is het dan ook, al deze mo tieven te doen samenvloeien tot een gian zead geheel van dankbaar bewustzijn en dezen dag te aanvaarden, zooals onze kin- deren dit doen, die liefde voor het Va- derland en voor de Koninqin qevoelen als eeazelfde gedachte en zich verblijden in het nationaal gebeuren. Theorien over de waarde van het ko- ningschap missen beteekenis, zoolanq geen critiek de waarde kan aantasten van deze Koningin, die naar welken regee- ringsivorm ook, voor ons steeds zou zijn ons Staatshoofd bij uitnemendheid, en die ons blijvend den waarborq biedt, dat ook in deze en komende tijden van wisselend door E. I. RATH. 22) (Vervolg.) ,,Jij kunt een motor heel stil op zijn eer- ste versnelling zetten, Wade Rawlins, maar ik heb ooren en oogen ook. Wil je het me vertellen?" Neen, dat wilde hij niet, maar hij was ook niet van plan te jokken, want dat was teg en de afspraak. Neen, ik zeg niets", antwoordde hij. ,,Bang?" Hm misschien. ,,Maar je ontkent niet? „Dat wilt u toch niet?" Marian haalde de schouders op, maar verried niet de minste teleurstelling. Ik geloof, dat ik nu maar ga ontbij- ten", zei ze. Hij glimlachte. ,,Ik hoop, dat ik even veel honqer heb, als anders", voegde ze er aan toe. „Ik zou niet graag willen, dat ze thuis merkten, dat mijn eetlust iets te wenschen liet. Ze zouden lastige vragen kunnen doen en achter die slapeloosheid komen en wie, weet, wat nog meer. Ze liep naar buiten, maar keerde zich na een gaar stappen om, als viel haar plot- seling iets te binnen. ,Zeg eens, Wade, ik ben blut. Zijn' bewondering vertiendubbelde. ,,Ik heb mijn maandqeld al lanq op. Ik 1 pohtieke stroomingen onze gedachten zich vrij zullen kunnen uitleven en de grond- slaqen van ons volksbestaan niet zullen worden aanqetast. Dat weten wij en dat verwachten wij van onze Koninqin, en en vooral daarom draqen wij den wensch voor haar behoud en haar qeluk in het hart. Daarin ligt geen overschatting van haar invloed op ons staatkundiq leven, die intusschen veel gewichtiger is dan veelal wordt vermoed, want eik kabinet, hoezeer zelf verantwoordelijk, moet het oordeel inwinnen van de Kroon en de juistheid van elk voorgenomen plan recht- vaardiqen. Wanneer het qezaq der Kroon in handen is van een wijs staatshoofd met hooqe opvattinq van zed'elijkheid en recht, een toetssteen voor de diepere be- lanqen der natie, dan is de invloed daar- van werkdadiq, en is het koningschap voor ons qeen mystiek beqrip, waaruit macht en qezaq van zelven uitstralen, doch wisselt zijn beteekenis, en daarmede onze eerbied en waardeerinq, naar de persoon, die de taak vervult. Daarom is Koninqin Wilhelmina voor ons het geiuk- dgste voorbeeld der monarchic en daar om kunnen wij in volkomen oprechtheid van hart en verstand den wensch uitspre- ken, dat Zij moqe reqeeren tot in lengte van daqen, en voor ons moqe blijven het symbool van eenheid, saamhoorigheid en rustiqe kracht. Aan H.M. de Koninqin onze eerbiediqe en dankbare qelukwenschen op dit feest van Nederland NEDERLAND EN HET ANTI-OORLOGSVERDRAG. De Amerikaansche leqatie heeft den Nederlandschen Minister van Buitenland- sche Zaken, jhr. F. Beelaerts van Blok- land, een brief doen toekomen, waarin zij mededeelinq doet van het feit, dat ver- scheidene regeerinqen eergisteren te Pa- rijs een verdraq hebben onderteekend, waarbij zij op zich nemen den oorlog te verzaken als middel van nationale politiek in hun onderlinge betrekkingen en te zul len trachten uitsluitcnd langs vredelieven- den weg de oplossing te zoeken van alle meeningsverschillen, welke tusschen hen mochten rijzen. De brief geeft dan een overzicht van de totstandkoming van het verdrag en den inhoud daarvan. Hierop volgt de kennisgeving dat landen, die zich bij het verdrag willen aansluiten, dit kun nen doen en zich daartoe kunnen bedie- nen van de bemiddeling der Amerikaan sche regeering. ARBITRAGE- EN VERZOENIN GS- VERDRAG TUSSCHEN NEDERLAND EN FRANKRIJK. Ingediend is een wetsontwerp tot goed- keuring van het op 10 Maart 1928 te Ge neve tusschen Nederland en Frankrijk ge- sloten arbitrage- en verzoeningsverdrag met bijbehoorend protocol. Aan de memorie van toelichtinq is het volgende ontleend. Het arbitrageverdrag met Frankrijk van 6 April 1904, krachtens hetwelk rechts- geschillen aan arbitrage onderworpen wa- ren, bevatte de destijds in arbitragever- dragen veelal voorkomende uitzonderin- gen van die geschillen, welke de levens- belangen, de onafhankelijkheid of de eer van de verdragsluitende partijen aantas ten. Tegen deze niet scherp omlijnde en rekbare uitzonderingen kan terecht de bedenking worden gemaakt, dat zij de waarde van de verbintenis te zeer be- perken. De begrippen omtrent de beste wijze van vreedzame oplossing van ge schillen hebben -:ich bovendien sedert 1904 in verschillcnde opzichten ontwik- keld; de gedachte dat, naast jurisdictie of arbitrage voor geschillen van juridischen aard een verzoennigsprocedure de beste weg is om een oplossing na te streven, is na den oorloq in tal van verdraqen en met name in de te Locarno qesloten arbi- trageverdragen belichaamd. Wat de rechtsgeschillen be: reft, was voor de op- richting van het Permanente Hof van In ternationale Justitie een steeds aanweziq orqaan gevonden, bij uitstek aanqewezen om met de oplossing van deze geschillen te worden belast, indien partijen het niet eens waren over een onderwerping van het qeschil aan een bijzondere arbitrage- commissie. Wat de verzoening betreft, had de instelling bij verdrag van een perma nente verzoeningscommissie hoe langer hoe meer inqanq gevonden. Het voorstel, door de Nederlandsche regeering aan de Fransche qedaan om het oude verdrag door een nieuw te vervan- qen, vond aanstonds bij de Fransche re geering een qunstiq onthaal. De bespre- kingen over het te sluiten nieuwe verdrag voiiden te Parijs plaats. De Fransche re geering gaf er de voorkeur aan, het mo del der Locarjao-arbitrageverdragen zoo- veel mogelijk te volgen en niet al te zeer in allerlei detailpunten te treden. De Ne derlandsche regeering ging daarin gaarne mede. In wezen gaan die verdraqen uit van de dezelfde beginselen als ook door de Nederlandsche regeering het meest wenschelijk worden geacht, n.l. arbitrage of jurisdictie voor rechtsgeschillen, ver zoening voor andere geschillen. INVOERING VAN IDENTITEITS- KAARTEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft het gevoelen gevraagd van de Commissarissen der Koningin en van verschillende burgemeesters omtrent de invoering van f.oogenaamd identiteits- kaarten. Overwogen wordt of het niet wenscne- lijk is om,' evenals in andere staten, ook hier te lande over te gaan tot invoering van een regeling dat alle in Nederland woonachtige personen boven bijv. 16-ja- rigen leeftijd in bezit kunnen zijn van een identiteitskaart. Het groote nut, dat de identiteitskaar- ten in Belgie bijv. hebben, wordt daar al- gemeen erkend, terwijl de goede werking van dat instituut in het bezette gebied ge- roemd wordt. Evenwel wordt een regeling, waarbij het hebben van een identiteitskaart op stiaffe verplicht wordt gesteld, althans voorloopig van te verre strekking be- schouwd, doch het zou voor velen zeker een groot gemak zijn als de staat tegen een minimale betaling de qelegenheid zou openen een identiteitskaart te krijgen bijv. voor aanraking met post, giro's, banken, politic enz. Bovendien zouden de bewij- zen van Nederlanderschap kunnen ver- vallen als een overeenkomstige verklarinq in de identiteitskaart wordt opgenomen. Ook in een tijd, waarin de visa ter zijde gesteld worden en mogelijk later paspoor- ten zelfs niet meer noodig zijn, is zoo- danige kaart van nut. Belgen kunnen bijv. op die kaart in ons lar d komen. Een even- tueele regeling is zoowel uit een oogpunt van gemak voor de inwoners als uit een oogpunt van administratie voor de over- heid van belang. De invoering van het identiteitskaarten- stelsel zou kunnen geschieden bij de wet en het koninklijk besluit op de bevolkings- registers, terwijl ook een regeling denk- baar is volgens welke, zonder nadere voorschriften bij wet of koninklijk besluit te 'stellen, identiteitskaarten verkrijgbaar zijn ter gemeente-secretarie, zooals het ge- val is met bewijzen van goed gedrag, van onvermoqen en van Nederlanderschap. Het spreekt vanzelf dat de uitvoering van zoodanig instituut in hoofdzaak zal moeten berusten bij de gemeentebesturen. DE NEDERLANDSCH-BELGISCHE ONDERHANDELINGEN. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt De Independence Beige, welke af en toe de spreekbuis van minister Hymans blijkt te zijn, schrijft Maandagochtend, dat men zich in Belgie niet ongerust hoeft te maken over de stilte welke thans heerscht bij de Nederlandsch-Belgische onderhandelingen. Van beide zijden is de diplomatieke werkzaamheid niet onvrucht- baar gebleven en men verzekert ons. aldus het liberale orgaan, dat minister Beelaerts van Blokland van de aanwezigheid te Ge neve van minister Hymans gebruik zal maken om zich met hem te onderhouden over de kwestie, die beide landen ten zeer- ste belang inboezemt. Mochten de bespre- kingen in de Volkenbondsraad deze bij- eenkomsten niet mogelijk maken, dan zouden ze onmiddellijk na de sluiting der werkzaamheden te Geneve plaats hebben. Het blad drukt daarbij den wensch uit, dat Nederland een formule zal weten te vinden die rust zal brengen. DE WEGENBELASTING. De Bond van bedrijfsautohouders in Nederland vestigt in een adres aan den minister van waterstaat er diens aandacht op. dat de opbrengst der wegenbelasting over het Jrelastinajaar 1/51927 tot 1/51928 de' raming met ongeveer f 1.500.000 heeft overschreden. Naar de meening van adressanten is het billijk te achten dat de meerdere opbrengst ge- 3ruikt wordt om den ergsten druk van deze belasting te verlichten. De tegenwoordige maatstaf van eiqen gewicht houdt deze groote onbillijkheid in, dat meerwielige voertuigen. welke door dun kleinere wielbelasting een geringere slijtage of schade aan de wegen veroor zaken, te zwaar worden belast, waar door het gebruik van deze meerwielige auto's tot schade voor de economie en de onderhoudskosten der wegen worden te gengehouden. Adressanten verzoeken den minister in principe te willen besluiten. dat een ge- deeltelijke vrijstelling. bijv. op grond van art. 6 sub 4 zal worden verleend op den volgenden grondslag voor wagens met een eigegewicht van 3000—3500 K.G. van 5 3500—4000 K.G. van 10 40004500 K.G. van 20 45005000 K.G. van 30 5000—6000 K.G. van 40 met de beperking dat voor een auto van meer dan 3500, 4000, 4500 en 5000 K.G. niet minder betaald mag worden dan voor een auto van resp. 3499, 3999, 4499 en 4999 K.G. ben bang, dat ik geen goed zakenmensch ben. Vader zegt het tenminste. Zou je me vijf dollar kunnen leenen?" Ze verdroeg zijn onderzoekende blikken met een werkelijk bewonderenswaardige kalmte. Hij wist, wat hem te wachten stond. Ongelukkigerwijze zaten het tien dollarbiljet en de drie dollarbiljetten bil elkaar in denzelfden zak. Hij had een voorgevoel, toen hij ze te voorschijn haal- dc. „Ik ben bang, dat ik geen vijf dollar heb juffrouw Marian.' ,,0, dat hindert met, Wade Ze pakte het tiendollarbiljet. „Dit is best, dank |e. Als ik het soms mocht yergeten, help me er dan aan herinneren." „0, er is geen haast bij, hij. ,,lk krijg het wel, als het u schikt. Ze glimlachte vriendelijk tegen hem, terwijl ze het papiertje om den vinger wik- kelde. Ik zal mijn best doen, flink te ontbij ten, Wade. Ik denk niet, dat iemand iets zal merken. Ik dank je, heel erg.' ,,Niet te danken." .Wees maar niet bezorgd. Ze liep vroolijk en vlug naar huis. Hu keek haar peinzend na. ,,Wat weet ze nu eiqenhjk? dacht nil. Weet ze eiqenlijk iets? Of heeft ze een aangeboren talent van den ouden heer overgeerfd Hij stak de drie dollar weer in den zak en lachte. XII. Toen Hilda Kilbourne opbelde, dat Rawlins moest voorkomen met haar two- seater. was hij blij vroeg opgestaan te zgn. Behalve de deuk in het spatbord was er niets op haar wagentje aan te merker. Rawlins zelf zag er ook uit om door een ringetje te halen. Zijn pak was geborsteld. zijn schoenen en beenkappen gepoetst. want hij verwachtte, dat hij zou moeten chauffeeren. Maar Hilda, die al voor de deur stona te wachten, ging zelf achter het stuur zit- ten en sloeg het portier achter zich dicht. zonder zich verder om Rawlins te bekom- meren. Ze had alleen maar even „Goeden morgen gezegd, toen hij haar begroette. Nu stond' hij te wachten tot ze wegreed en kon een gevoel van teleurstelling nie* antkennen. Toen ze de hand uitstak naar de ver snelling, bleef ze plotseling een paar se- conderi lang aandachtig voorovergebogen zitten kijken naar het wijzerbord. Ze zag er uit, als waren haar gedachten geheel afwezig. Dat vond Rawlins tenminste maar hij bemerkte weldra, dat hij zich ver 91SZe richtte zich op, keerde het hoofd om en keek hem scherp aan. „Heb jij met mijn wagen gereden, Raw lin's?" vroeg ze streng. De vraag verrastte hem, maar hu be- heerschte zich volkomen. Van de garage hierheen, juffrouw. „Dat bedoel ik niet", zei ze hoofd- schuddend. „Er is een heel eind met dezen wagen qereden, sedert ik hem gistere aebruikte. Wie .s er mee uit geweest? Het was niet anders dan menscheluk om te vermoeden, dat Marian iets v«klapl had hoewel hij er haar eigenlgk te goed °°Weet u zeker, dat er mee gereden is, iuffrouw vroeg hij. Als hij te weten kon komen, hoe _e wist, dat er mee gereden was, kon hu INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Daartegen helpen schitterend HET CONFLICT IN DE GOUDSCHE AARDEWERK-INDUSTRIE. Dinsdagmorgen is de staking in het be- drijf der Plateelbakkerij Zuid-Holland in- gegaan. Zij omvat ongeveer 125 personen. voornamelijk van de schildersafdeeling en de gieterij. Het grootste deel van het per- soneel is echter aan het werk gegaan. GEEN GELUIDGEVENDE WRAKTONNEN. Op een desbetreffend verzoek is van het Depar-tement van Marine bij het Hoofdbestuur der schippersvereeniginq Schuttevaer bericht ingekomen. dat de er- varing met lichtboeien, waarop een bel was aangebracht. heeft geleerd. dat het geluid onvoldoende was en het hekwerk bij het aanbrengen van een zwaardere ge~ luidgevende inrichting tegen de slingerin- gen niet bestand was. dat bovendien bij mist door de weiniqe beweging van de boei onvoldoende geluid wordt voortgebracht. zoodat een mechani- sche inrichting daaraan te hulp zou moe ten komen; dat evenwel dergelijke inrichting, die steeds in werking zou moeten zijn. om doel te kunnen treffen, kosten zouden ver- oorzaken niet geevenredigd aan het re- sultaat; dat derhalve niet tot inwilliqing van het verzoek om uitlegging voor qetuidgevende wraktonnen kan worden overqegaan. NA DE RELLETJES TE OOSTENDE Als protest tegen de incidenten in de Kurzaal te Oostende, waarvan de oud- minister Huysmans en zijn gezin de vo- rige week het mikpunt waren. hebben: Zaterdagavond 300 roode Gardisten aan- gevoerd door de Kamerleden Boens en van de Meulebroeck, gedurende een paar uren op den Dijk en voor de Kurzaal te Oostende betoogd. Aan de badgasten werden manifesten uitgedeeld tegen het fascisme. Voor den ingang van de Kur zaal werd de Internationale gezongen. maar nieuwe incidenten deden zich niet voor en de politie behoefde nergens tus schen beide te komen. INTERNATIONAAL OVERLEG. Van Parijs, waar de onderteekening van het Pact Maandag geheel volgens het pro gram in de zaal van de Klok geschied is, verplaatst zich nu, schrijft de N. R. Crt., de belangstelling naar Geneve. De plech- tigheid van Maandag heeft volop qelegen heid gegeven tot internationaal hoffelijk- heidsbetoon. Zoo viel Stresemann de eer misschien makkelijker een antwoord vin- den. ,,De kilometerteller wijst negentig mijl meer aan dan gisteren", zei ze. „Wie heeft hem gebruikt?" Hij zag in, dat het bewijs onweerleg- baar was, maar verbaasde zich er over, dat ze het opmerkte. Hij vond het niets voor een vrouw om den kilometerteller na te gaan. Marian was nu van alien blaam vrij, maar voor hem zelf -was de situatie geenszins vergemakkelijkt^ ,,Heb je er zelf mee gereden?" vroeg ze scherp. Hij had drie dollar van Kane Kilbourne aangenomen en kon hem dus onmogelijk verraden. Zelfs zonder het geld, zou hij het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Hij zou later misschien nog wel van Kane kunnen profiteeren. Toch kwam het ook niet wenschelijk voor, zelf de schuld op zich te nemen; hij had een reden goede vrienden te blijven met Hilda. ..Ik heb er niet mee gereden, juffrouw antwoordde hij. ,.Wie dan?" Ik heb er niemand mee zien njden. >f ..Rawlins, ik wil de waarheid hooren. Dat is de waarheid. Wil je soms beweren, dat iemand een paar uur is uitgeweest met mijn auto zon der dat je er iets van gemerkt hebt I Als de kilometerteller aanwijst. dat er mee qereden is," antwoordde hij, dan moet iemand haar uit de garage gehaald hebben, zonder dat ik het merkte. „Je bedoelt, dat je wel weet, wie hem gebruikt heeft, maar dat je niet van plan bent het te vertellen." Als eenig antwoord haalde hij de wenk- brauwen op. ..Uitstekend zei Hilda. „Als het weer voorkomt. zal ik het aan vader vertellen. Het is een stilzwijgende afspraak, dat niemand deze auto mag gebruiken, zonder mijn toestemming." Hij boog en weer greep ze naar de versnelling. Weer werd haar aandacht afgeleid en na een oogenblik op den grond gestaard te hebben, bukte ze zich om iets op te rapen. Het was een haarspeld van namaak schildpad. van de kleur, die ge maakt wordt om blonde lokken saam te houden. Zonder een woord te zeggen. gat ze de speld aan Rawlins, maar haar verwijtende blik was welsprekender dan woorden. Kalm met een ernstige buiging nam hij haar aan. Toen reed ze weg. Toen hij het onnoozele ding in zijn hand bekeek, glimlachte hij eerst en fronste toen de wenkbrauwen. Het behoorde na- tuurlijk niet aan Hilda. Hij had nooit op haar haarspelden gelet, maar hij begreep, dat ze donkerder moesten zijn. Aan de negentig mijl, de de afstandsmeter ann- wees kon hij niets doen, evenmin als hij had kunnen voorzien, dat ze dien geregeld nakeek, maar die haarspeld bezwaarde zijn geweten, want het was een bewijs. dat hij de auto niet goed uitqeveegd had. Hoewel hij geen idee had. wie de eige- nares kon zijn, begreep hij heel goed, hoe Hilda er over dacht. Ze had geen uitleg gevraagd en hij wist, dat ontkennen hem niets gebaat zou hebben; aan den anderen kant voelde hij er niets voor zich op te offeren en als plaatsvervanger op te tre den in het geval van de blonde haarspeld. ,,Mijn geschiedenis." peinsde hij. „is te duister, om een goudblond kamermeisje als heldin te hebben (Wordt vervolgd.) uranT Burgeireester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend. dat het verzoek van LEON JEAN CONSTANT QEERINCKX te Ter Neuzen, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie M. No. 403, een inrichting voor het bewerken van oud-ijzer met twee electro-motoren van 10 P. K. te tnogen oprichten en in werking brengen door hen voorwaardelijk is ingewilligd. Ter Neuzen, den 28 Aug. 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de American Petroleum Company" te 's Gravenhage, om op de perreelen kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie K, Nos. 250, 258 haar bestaande petroleum- en benzine-opslaginrichting te mogen uitbreiden door bijplaatsing van een ondergrondsche tank van onge- veer 100.000 Liter, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 28 Aug. 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZINGA. Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Weiger namaak en let er op dat op efke tablet het woord Bayer' ataat Prijs 75 cts. trnwr "WTwwfiusrtM* mmim

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1