ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. HetWuzgekimd PUROL No 8261 Maandag 20 Augustus 1928 68* Jaargang ABON*£*£*irS?RIJS: BINNENLAfN D. FKUILLITOW. be innemende Landlooper BUITENLAND. Bmnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 6.60 pe jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige landen 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland aileen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandag-. Wcensdaq- en Vrijdaqavond. JfBT AANVULLEND ONDERWIJS Verschenen is het voorloopig rapport van de in 27 ingestelde staatscommissie Van Wijnbergen inzake het z.g. aanvul lend onderwijs, dat is: onderwijs, dat ge- geven wordt aan de niet-leerplichtige jeugd, die van volledig dagonderwijs is verstoken, en dat ten doel heeft deze, ter aanvulling barer ontwikkeling, die kennis en vaardigheid bij te brengen, die noodig zijn om in de maatschappij haar taak naar behooren te vervullen. Thans omvat het aanvullend onderwijs: a. het vervolgonderwijs, b. het nijverheids- onderwijs, c. het handelsavondonderwijs. De commissie betoogt, dat bij het vor- men van een oordeel over de beteekenis van het onderwijs aan de rijpere jebqd, steeds rekening moet worden gehouden met de andere organen, die de ontwikke ling van de jeugd op onderscheiden wijze bevorderen. Deze organen, het gezin, de kerk en de vrije jeugdvorming, oefenen een niet licht te overschatten invloed op de vorming der jeugdige personen. Tot de rijpe jeugd rekent men de personen van 13—18 jaat. De commissie is van oordeel, dat het overgroote deel der oudere jeugd geheel onvoldoende voorbereid het maatschappe- lijk leven intreedt, en dat de gelegenheid om aanvullend onderwijs te ontvangen in ruimere mate, dan zulks tot dusverre het geval is, zal moeten worden opengesteld, ook en vooral ten plattelande. Naar het eenparig oordeel der commis sie kunnen de bestaande regelingen voor het aanvullend onderwijs niet onveranderd worden gehandhaafd. Alleen een alge- meene wet kan hier de zoo zeer ge- wenschte vrijheid brengen. De commissie wenscht geen voorschrif- ten van leerplan en lesrooster. Slechts een minimum-aantal leervakken en lesuren. Zij acht het voorts gewenscht, dat de gelegen heid om aanvullend onderwijs te ontvan qen zoo ruim mogelijk worde opengesteld, opdat vele kinderen van dit onderwijs zul- len kunnen profiteeren. In iedere plaats van Nederland moet dit onderwijs kunnen worden geaeven. Als regel is aangenomen, dat het onder- wijzend personeel in het bezit moet zijn eener wettelijke bevoegdheid. De eenvoudigste bevoegdheid is echter voldoende geacht, opdat men ook ten platte lande steeds de noodige leerkrach- ten zal kunnen vinden. Bovendien is in het ontwerp een bepaling opgenomen, die het verleenen van dispensatie van den eisch der wettelijke bevoegdheid mogelijk maakt. Om de aantrekkelijkheid van dit onder wijs voor de rijpe jeugd te verhoogen en om te doen uitkomen, dat dit onderwijs iets anders biedt dan de lagere school, heeft de commissie gezocht naar een nieuwen, meer passenaen naam. De gekozen naam ,,Cwrsussen voor maatschappelijke vor ming" geeft meer juist de strekking van dit onderwijs aan. Intusschen blijven de besturen vrij om hun cursussen met den door hen gewenschten naam te sieren. De commissie draagt een subsidierege- ling voor, hierop berustend, dat van rijks- wege een vergoeding wordt toegekend per door E. J. RATH, 18) Vervolg. ,,lk heb ontdekt De heer Kilbourne 2weeg en overwoog of het raadzaam was de nieuwsgierigheid van zijn gezin te be- vredigen. „Bij nader inzicht lijkt het me beter, dat ik eens zal wachten om te zien. hoe lang jullie erover doet om het te ont- dekken." Hilda haalde onverschik'iq de schouders op en Kaane gaapte. U hebt heelemaal niets ontdekt", zei Marian. „Het spijt me. dat ik er in gevlo- gen ben." De heer Kilbourne keek diepzinnig en antwooidde niet op deze aantijging, Hij wist, dat hij werkelijk iets ontdekt had en dat hij er missehien meer voordeel van zou hebben als hij het voor zich hield. Hij be- greep, dat hij te vroeg gesproken had. In ieder geval' wilde hij den tijd hebben om zijn ontdekking te toetsen. Na het eten gaf Hilda Marian er van langs in haar kamer en dreigde haar het leven ondragelijk te zullen maken, als ze ooit weer verklapte, wat Hilda gezepd had over den nieuwen chauffeur. ,,Niet, dat ik niet aan iedereen mijn oordeel durf bekend maken." zei Hilda maar je zei het alleen om te probeeren mij verlegen te maken. Je hadt er geen enkele eerlijke reden voor.' ,,Wel waarl" .Heusch? Wat dan?" ,,Te wou me geen geld leenen." .Marian, het is een schandaal! Het is gewoonweg chantage!" ,,Ik had het land en ik ben blut. leeriinguur, dat is per aan den werkelijk aanwezigen leerling geaeven lesuur. De totaalkosten worden geschat op 4.3 millioen, tegen 2.5 die nu voor aanvullend onderwijs door het Rijk wordt uitgegeven. NEDERLANDSCHE TREKHONDEN- STAMBOEK. Het bestuur van den Bond tot Verbete- ring van den Trekhond in Nederland heeft aan den heer J. Laaij, veearts te Dord recht, het verzoek gericht om een schema te maken van een trekhondenstamboek. Mochten tot op heden alle honden, waarvan de afstamming bekend was, door hun stamboom worden ingeschreven, zoo wil dr. Laaij thans ,,die" honden inschrij- ven, welke geschikt fokmateriaal zijn en waarvan men verwacht, dat zij kunnen medewerken tot het verkrijgen en in stand houden van een soliden trekhond. Bij het keuren van die honden moet er gelet wor den op verschillende onderdeelen van het dier als: hoofd en hals, schoft en schou- der, ribben en flanken, rug en lendenen, kruis (bekken), dijen en schenkels, lede- maten en gewrichten, klauwen en zool- kussens, stand en gang. Dit alles moet in het stamboek worden vastgelegd, om met die gegevens dieren te verkrijgen, welke de eigenschappen, waarin zij uitmuntten, op hun nakomelingen overbrengen. Hier door fokt men bepaalde stammen van een zeker ras, die dan voorzeker op den voor- grond treden en de meeste waarde voor de fokkerij bezitten. RIISSEN AAN DE GRENS GEWEERD. ,,Het Volk" heeft te bevoegder plaatse inlichtingen verzocht in verband met het feit, dat in een openbare vergadering van de officieele communistische partij te Am sterdam is medegedeeld, dat ongeveer 40 Russen, die zich in opdracht van de Mos- kousche Internationale naar ons land had- den begeven, ten einde als officieele Rus- sische Sowjet-delegatie deel te nemen aan een interna tionale vredesconferentie te Ommen, ingevolge opdracht van de Ne- derlandsche regeering dezer dagen aan de grens tegengehouden zijn en hun het bin- nenkomen in ons land is belet. Men deelde aan het blad mede, dat de Nederlandsche reqeering een dezer dagen heeft geweigerd visa te verleenen aan 40 Russen uit Moskou, die visa hadden ge- vraagd in verband met het congres van de |ongeren Vredes Actie in het kamp te Ommen. Op de vraag, welke beweegredenen de regeering er toe hebben gebracht, visa te weigeren, antwoordde men, dat de regee ring geen reden had gevonden, wel visa te verleenen. Het is ter bevoegder plaatse niet be kend, schrijft het blad, of die Russen zich, ondanks het feit, dat zij geen visum had den, naar de Nederlandsche grens heb ben begeven. LUCHTBOMBARDEMENT OP SOESTERBERG. Vrijdaqavond is het vliegkamp te Soes- terberg met den grond gelijk gemaakt. Gedurende eenige uren hebben het vlieg kamp en de omgeving aan een luchtbom- bardement blootgestaan. Alle imitatie na- tuurlijk, maar „ohne Schwindel zooals F.n da zal je blijven tot je weer maand- geM krijgt." „Ik wed van niet!" Van Kane krijg je niets los.' ,,Ik wed, dat ik niet blut blijf!" her- haalde Marian. „Het kan me heusch niets schelen, zei Hilda; „maar ik verbied je me in het ver volg te be.rekken bij gesprekken over Rawlins.' ,.)e snapt hem niet, he? Hilda, die op weg was de kamer te ver- laten, keerde zich plotsel'ing om bij die beschuldiging. „Heb je met dien landlooper over mij gesproken vroeg ze streng. ,,Over jou? Maar Hilda! „Ik vertrouw je geen oogenblik, zei Hilda. „Ik ken je door en door. Je maakt een hartsvriend van iederen landlooper. Het is een schande! Je bespreekt famiiie- aangelegenheden met ze, als waren zc huisvrienden. En als je er zelf geen eind aan maakt, zal ik het doen Marian!" ,,Ik wed dat ik niet meer met hem ge sproken heb dan jij. Ze bedoelde niets met deze woorden. Het was'alleen maar een antwoord om het gesprek gaande te houden. Maar Hilda schrok. Heeft hij iets over mij gezegd tegen je?" vroeg ze onheilspellend. Marian schudde het hoofd. „Is dat waar?" ,,Absoluut." ..Als ik dacht, dat Hilda zweeg veelbeteekend. „Jullie schijnt vanochtend heel wat at- gepraat te hebben". zei Marian minzaam. Ze waren al veel verder gegaan, dan met Hilda's waardigheid overeenkwam. Ze zei dus alleen ,,Als het noodig is, zal vader hem weg- sturen, zcodra ik het hem vraag. Vergeet da: niet. Marian!" Het kwam Marian het verstandigst ook Londen dezer dagen meemaakte, al- dus meldt ,,de Tel. Dooden of gewonden zijn er niet gevallen. Het schouwspel was echter verrassend, vooral toen de vijande- lijke vogel door een twaalftal lichtbun- dels werd gevangen en daarop van alle kanten de schoten van het afweergeschut weerklonken. De oefening stond onder leiding van generaal Van der Grinten, terwijl ook generaal Van der Palm aan- wezig was. Voor de mannen, die aan de manoeuvre deelnamen. was het echter geen pretje, daar het \erblijf in de heide zeer koud was. De aanval der vliegtuigen geschiedde van Waalhaven uit op Soesterberg en Amsterdam. De vliegveldverlichtinq op Waalhaven was in werking gesteld om het starten mogelijk te maken. Tegen 9 uur steeg een driemotorig militair Fokker- toestel, de F VII, omhoog, bestuurd door luitenant Van Gemeren. Dit eene vlieg- tuig stelde een escadrille van vijf vlieg tuigen voor. Met gedoofde lichten cirkel- de'het toestel nog even boven Waalha ven, waarna koers gezet werd naar Soes terberg. Vandaar was ter zelfder tijd een ander toestel opgestegen om den vijand op te sporen en zoo mogelijk omlaag te vlie- gen. Te 10.20 uur steeg het tweede drie- motorige militaire Fokkertoestel op onder commando van kapitein Versteegh, dat eveneens na een rondje boven Waalha ven de lichten doofde om koers te zetten naar Soesterberg. Het was prachtig vlieg- weer, zoodat de oefeningen die georgani- seerd waren door de luchtvaartafdeelinq in samenwerkinq met de luchtdoelartillerie en de zoeklichtenafdeeling uit Soesterberg u'itstekend slaagden. Het lag in het voor- nemen des avonds op Schiphol te landen en daar te overnachten. EEN „GARNALEN'-INCIDENT De Beljgische visschers te Zeebrugge proteSte.ereii tegen dci, \oevloed van Ne derlandsche visschers, inzonderheid te gen den verkoop van de te jonge garna- len, die te koop worden aangeboden als meststof. In enkele dagen tijds werden 2000 K.G. verkocht. Men vreest minder aangename verwikkelingen, indien de autoriteiten niet spoedig ingrijpen. DE MONARCHIE DUURDER DAN DE REPUBLIEK. In de pers der Duitsche rechterzijde is aanmerking gemaakt op de hooge uitga- ven tot viering van het grondwetsfeest. Het Berl. Tagebl. rekent thans uit dat bij de viering van het zilveren regeerings- jubileum van Willem II in 1913 de kosten van de versiering der straten te Berlijn 200.000 mark hebben bedragen. Voor de kleine ontvangst van prins regent Luitpold van Beieren in 1913 had de stad voor de ontvangst op het Anhalter Station en het Raadhuis 15,300 mark noodig en er was voor den uittocht van den kroonprins na zijn huwelijk 146.000 mark uitgetrokken. De monarchic was dus nog heel wat duurder dan de republiek. TIJD IS GELD. De vriendelijke dames, die in de groote telefooncentrales het publiek te woord voor hierop niets te antvoorden. Ze wist, dat Hilda verantwoordelijk was voor het vertrek van twee landloopers den vorigen zomer en ze wilde niets risqueeren voor iemand, die haar kon leeren duiken; ze ging dus over tot een onderwerp van ge- meenschappelijk belang. ,,Wat denkt je dat vader ontdekt heeft, Hilda?" „Als hij iets ontdekt heeft", vulde haar zus er aan. ,,Geloof je, dat hij opsneed?' Je kent vader." ,,Ja-a. Maar hij is soms toch wel slim ook." „0, soms," gaf Hilda toe. „Hij heeft een handigheid om te zien, wat voor vleesch hij in de kuip heeft. „Jawel, maar Hilda maakte een ge- baar alsof het haar begon te vervelen. „Wat doet het er eigenlijk toe? We pra- ten er over, alsof het ons heusch kon schelen." Marian had graag gelachen, want ze doorzag Hilda inaar al te goed; maar het jongere zusje begreep, dat het geen ge schikt oogenblik was om onpolitiek te zijn. ,,Ik zal je wat zeggen, Hilda! Als... Ze zweeg en wees op de deur. Me- vrouw Kilbouine I'iep de hal door, den arm vol boeken. Marian knipoogde. Hilda zuchtte. „Op weg om haar slachtoffer de tweede dosis te geven". fluisterde Marian. ,,Eerst komt altijd de schoonmaak zeep, water, een scheermes en de rest. Daarna geeste- lijke verheffing. Deze.fde oude boeken, zeker! ,,Dat is tenminste iets, dat ze nooit ste- len", zei Hilda. „Arme moeder! Ze heeft nooit genoeg van haar reddingswerk. .Dat zal wel zoo blijven. Aan aJemaal wordt hetzelfde letterkundige brouwse; voorgezet. Maar ik zou wel eens willen zien, hoe deze het opneemt. staan. worden soms tot de uiterste ver- twijfeiing gebracht door menschen die doodleuk komen informeeren ,,hoe laat het toch precies is". Dat is ook om tuureluurs te worden en menige telefoonjuffrouw die anders de hoffelijkheid, hulpvaardigheid en lankmoedigheid zelve is, wordt door die vragers en vraagsters bijna uit haar humeur gebracht, al weet zij dat dan toch nog bijna altijd te verbergen voor het pu bliek dat zij bedient. Maar t bleef toch lastig en nu heeft de New York Telephone Cy te New York er wat op gevonden. Wanneer nu iemand vraagt ,,hoe laat het precies is", wordt hij naar een bepaald nr. verwezen en daar mag hij tegen betaling van 12j^ ct. ver- nemen, wat hij zoo graag wil weten. Den eersten dag had te New York deze nieu- we telefonische inlichtingendienst al 10.248 betalende vragers geholpen. Tijd is geld (voor de New York Telephone Cy). HET NOORDPOOL-DRAMA. Uit Stavanger wordt gemeld, dat de Russische commissaris Oras, die zich aan boord van de ,,Krassin" bevindt, als zijn meening te kennen heeft gegeven. dat de bemanning van het vliegtuig Latham' zich nog in het leven bevindt. Guilbaud en Dietrichson zijn buitengewoon bekwa- me vliegers en het weer was bij het ver trek van de Latham niet ongunstig. Er bestaan dus geen redenen om aan te ne men dat er een ongeluk zou zijn gepas- seerd. Oras was van meening dat Amund sen het vinden van de Nobilegroep aan kapitein Maddalena heeft willen overla- ten en zelf de ballongroep heeft willen zoeken met het voornemen, om niet naar Kingsbay te keeren, als hij geen positief ul fNGEZONDEN MEDEDEELTNGEN Moeders nemen voorde roode, gesmetteofontstokenhuid van de kleine, uitsluitend het allerbeste, en dat is resultaat had bereikt. De benzinevoorraad was voldoende voor een vlucht naar de bal longroep en terug naar Kingsbay. Men moet echter rekening houden met het feit, dat de Latham zwaar beladen was en ook door andere oorzaken wel- licht meer benzine heeft gebruikt dan waarop gerekend was. Het is dus moge lijk, dat de Latham" na het bereiken van den ballongroep gedwongen is geweest te landen. Oras neemt aan, dat het toestel voor draadlooze telegrafie defect is geraakt doch de Latham" haar vlucht heeft voort- gezet en de ballongroep heeft bereikt. In ieder geval hebben Amundsen en zijn gezellen geweren en voldoende amunitie bij zich, zoodat zij ijsberen kunnen schie- ten en maanden lang in hun levensonder- houd kunnen voorzien. DOOR BANDIETEN ONTVOERD. Een Reuter-telegram uit Athene d.d. 17 Augustus meldt, dat de vice-consul der Nederlanden te Saloniki en zijn echtge- noote door bandieten te Grevana zijn gevangen genomen. Bijzonderheden ont- breken. De vice-consul is vrijgelaten, doch voor zijn echtqenoote wordt een losprijs van 500.000 drachmen geeischt. De berichtgever van het Hbld. te Berlijn telefoneerde Vrijdagavond: Nadat eerst kortgeleden in Griekenland twee bekende politici door een roovers- bende gevangen zijn genomen, is thans andermaal n arieste ontvoering gepleead. De correspondent van het Berliner Ta- geblatt te Athene meldt, dat de consul der X. Mevrouw Kilbourne liet deze taak nooit door emand anders vervullen. Ze vond, dat ze persoonlijk haar belangstelling moest toonen. Telkens weer trachtte ze haar landlooper aan het verstand te bren gen, dat zijn welzijn niet slechts behartigd werd door het personeel. Nauwgezet deed ze deze bedevaart en droeg haar beknopte bibliotheek voor geestel'ijke verbeterinq met hoopvol hart. Ja nietteger.staande haar eenvoud, hield ze toch van een dramatisch effectje. Nooit liet ze de boeken in de garage liggen- iederen keer, dat een landlooper wegqing, werden ze naar huis teruggebracht, ge- woonlhk door Grosvenor. Als ze weer noodig waren, ging ze ze persoonlijk plechtig brengen. Rawlins was bezig de ruiten van de limousine schoon te poetsen, toen ze ver- scheen. Hij groette en nam een afwach- tende houding aan, terwijl hij tersluiks een blik wierp op de boeken. Ze liep naar de werkbank en legde daar haar vrachtje neer. ,,Ik kom je wat 1'ectuur brengen, Raw lins." ,,Dat is heel vriendelijk van u. me vrouw." Ze nam een van de boeken op en be- keek den titel. „Heb je veel gelezen, Rawlins? ,,Niet zooveel, als ik wel zou willen, mevrouw." ,,Goede lectuur is dikwijls van qrooten invloed op ons, Rawlins. Vele menschen hebben hun leven verknoeid, alleen om- dat ze den steun misten, die we kunnen vinden in goede boeken. Ik breng \e hier het een en ander, waaraan je veel' kunt hebben. Ik heb ze zelf uitgezocht." Ze zweeg om den indruk van haar woorden te verhoogen. Nederlanden te Saloniki. de heer Joh. Ni- colescu met zijn echtgenoote in den afge- loopen nacht in de nabijheid van Grevena door roovers zijn overvallen en meege- sleurd. De heer Nicolescu werd korten tijd later weer in vrijheid gesteld, maar de roovers hielden mevrouw Nicolescu als gijzelaarster gevangen, eischten een los- geld van een half millioen drachmen. dat binnen arie dagen moest worden betaald. Is het geld dan nog niet in hun bezit, dan zullen zij hun slachtoffer dooden. Te Saloniki is, volgens den Staats- almanak, thans geen vice-consul gevestiad doch een waarnemend consul, de heer L. Castro. Daarentegen heet de vice-consul der Nederlanden te Janina C. Nicolescu. Een telegram van de ..United Pres' over- genomen door de Tel.. noemt in het des- betreffende bericht dezen naam en laatst- - genoemde functie. Tenslotte gewaagt een draadloos bericht van den ..Nederlandschen vice-consul Ni colescu met echtgenoote die ontvoerd zou zijn ,,bij Janina." EEN LANDDAG TE MARIA-HOOREBEKE. De corresp. van de N. R. Crt. te Brussel meldt, dat op den ,,Geuzenhoek", te Maria-Hoorebeke, het eenige Protestant- sche dorp in Vlaanderen, de jaarlijksche landdag der Vlaamsche Protestanten, die tevens een verbroederingsdag was met di Noord-Nederlandsche geloofsgenoos- onder zeer groote belangstelling heeft plaats gehad. Er waren delegaties aan- wezig uit al de groote Vlaamsche steden uit E'ransch-Vlaanderen en uit Zeeland. Der traditie getrouw, werd de verga dering gehouden in een boomgaard waar het met bloemen versierde spreekgestoel- te achtereenvolgens werd beklommen door de predikanten Steinz, uit Goes, Visch. vroeger te Gent thans te Doetinchem, Chrispeels, Van Groningen en Ten Kate (Brussel), Eijckman, uit Antwerpen, e.a. Ds. Chrispeels herdacht speciaal het feit, dat dit de 25e landdag was op het historisch plaatsje. De samenkomst werd opgeluisterd met muziek en zang. DE IN DE OOSTZEE GELICHTE ENGELSCHE DUIKBOOT. De Britsche admiraliteit is nog niet offi cii el in kennis gesteld met het lichten van de Engelsche duikboot L. 55, die door de Baltische vloot van sowjet-Rusland ;n de Caposky-baai ontdekt schijnt te zijn, en i die een 40-tal geraamten bleek te bevatten. De Britsche marine-autoriteiten waren tot dusver niet in staat zich zekerheid te verschaffen omtrent het lot van dezen on- „Ik noeru "net mijn kleine handleiJmg voor - Landloopers vulde hij aan, toen ze aarzelend een woord zocht. ,,Neen' zei mevrouw Kilbourne hoofd- schuddend. ,,Zie je, Rawlins, je bent nu niet langer een landl'ooper, Je bent een werkman met een gepast gevoel van eigenwaarde. Je moet een nieuw leven be- ginnen. Deze boeken vormen te zamen een kleinen cursus voor menschen, die zoo juist een nieuwe loopbaan gekozen heb ben. Het zijn geen bepaalde lessen, die je in een vaste volgorde moet doorwerken. Je kunt beginnen met het boek. dat je het meest aantrekt. Ze zijn allemaa: mooi. „Dank u wel, mevrouw", mompelde hij. ,,Over een paar dagen zal ik je vragen wat je leest.' Hij boog ernstig. ..Bevalt je kamer je, Rawlins? ,,Uitstekend, mevrouw. ,,Als je nog wat platen wilt hebben, za, ik ze je sturen." „Dank u, mevrouw luidde het poi ue- ke antwoord. Ze wees op den stapel boeken. ,,'s Avonds ben je meestal vrij, zoodat je tijd genoeg hebt om te lezen. s Av onds gebruiken we de auto's bijna nooit. Mijn- heer is altijd moe en gaat vroeq naar bed. Als de kinderen uitgaan chauffeeren ze meestal1 zelf; maar in den regel gaan we ouderwets vroeg naar bed.' Hij knikte, als bewijs, dat hij haar be greep. ..Goeden avond, Rawlins. Ik ben blij, dat je van lezen houdt. „Goeden avond, mevrouw." Hij keek haar na, totdat ze verdween in de duiste.nis; daarna liep hij naar de werkbank en bekeek zijn schat. Na eeni- gen tijd hervatte hij zijn werk en zag zich zelf glimlachend in de ruiten. Wordt vervolqd. r.UMMMMn UMHMMM MOB ■flTnllMnii™ Doos 30en 60 cLTube 60 ct. Bij Apoth. en Drogislen - Ti-iLrfri-T- Si**

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1