ALGEMEEH NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCn-VLAANDEREN. saeuJK J".sa.vs.-a/iftaiHrtw.tasMMaawr - - - -spirlit- No. 8259, Woensdag 15 Augustus 1928 68e Jaargang bttitenlakd Vreeselijk die idespijn 1 ABONNEMENTSPRIJS: BINNENLAND. f 8 0~lTi T OS. De innemende Landlooper tabletten/f Dit blad verscbijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Yrtjdagavond. -r=nzr- HINDER WET. DE ZEVENDE VROUW IN DE TWEEDE KAMER. Door het overlijden van den heer mr. S. J. L. van Aalten zal weder een vrouw haar intreide doen in de Tweede Kamer, nl. mevr. Van Italie-van Embden. Naar aanleiding hiervan schriift ,,Het Centrum" het volgende: De zevende vrouw in ons parlement. Ervenals de sociaal-democratische frae- tie zal nu ook de vrijzinnig-democratische een tweede vrouw in haar midden tcilen. In een vorige periode had ook de katho- lieke fractie dit voorrecht. De zevende vrouw in het parlement! Het moge er nu bij blijven. Niet, omdat wij eenig bezwaar tegen vrouwen in de Tweede Kamer heboen. Maar zeven is zulk een mooi getal. Zeven is altijd een zeer bijzonder getal geweest. Noach nam in zijn ark van iedere soort van dieren zeven stuks vee. Farao droom- de van telkens zeven koeien, zeven magere en zeven vette. Rondom Jericho werden zeven omme- gangen gehouden door zeven priesters met zeven bazuinen. Zeven waren de gemeen- ten van Klein-Azie in het Nieuwe Testa ment vermeld. De eerste Christenen kozen zeven diakenen. Er zijn zeven hoofddeug- den en zeven hoofdzonden. Zeven steden betwisten elkaar de eer Homeres het le- ven te hebben doen aanschouwen. Op zeven heuvels is Rome gebouwd. Zeven waren de kleuren van den regenboog, en zeven zijn de dagen van de week. Bovendien als het zoo blijft, zeven vrou wen in ons parlement. dan kunnen wij, met een klein variant, het den dic'nter was t niet Tollens? nazingen Griekenland had zeven wijzen, Zeven vrouwen hebben wg. MINISTER VAN DEFENSIE. De Staatscourant bevat een Kon. be- sluit van 10 Augustus, no. 17, waarbij o>p grond van de opheffing van de departe- inenten van marine en van oorlog en op grond van de instelling van een departe- inent van defensie, ingaande 1 September 1928 aan den heer J. M. J. H. Lambooy eervol ontslag wordt verleend als minster van oorlog en als minister van marine a.i. met dankbetuiging voor de vele en ge- wichtige diensten in die functies door hem 1 aan de Koningin en aan den lande bewe- zen en hij met ingang van dienzelfden da tum wordt benoemd tot minister van de fensie. DE FIN AN CIEELE RESULTATEN DER OLYMPISCHE SPELEN. Naar gemeldt wordt, zal binnen afzien- baren tijd het rapport der financieele re- sultaten der Olympische Spelen tegemoet gezien kunnen worden. De cijfers zijn mo- menteel nog niet bekend. daar de off.cia'S nog met de berekening van een en ander bezig zijn. Zijn wij echter goed ingelicht, dan is er een surplus te verwachten. BESPARING IN DEN LOODSDIENST. De directie van den loodsdienst heeft een belangrijke bezuiniging in de uitvoe- ring van den dienst weten te verkrijpen door den kruispost met loodsen voor het zeegat van Texel op te heffen, evenals dat in het vorigjaar geschiedde met den kruis post voor Terschelling. Met het bureau Wijsmuller te Rotter dam is een overeenkomst gemaakt om te Den Helder steeds een groote zeewaar- dige sleepboot gereed te hebben, weke onmiddellijk met een loods kan uitloopen als deze noodig is voor een stoomschip hetwelk de uitzending van dezen loods heeft gevraagd door middel van de voor- geschreven seinen aan het lichtschip i.Haaks", dat de aanvragen radiografisch doorgeeft naar Willemscord. In'die aanvrage geeft de kapitem ook op. welk zeegat wenscht hij binnen te loo- pen en hoe laat hij daar ongeveer kan zijn. Tegelijkertijd is door de autoriteiten be- slist, 'dat voor Texel' geen loodsen meer te krijgen zijn met bestemming naar IJmui- den. omdat daar te alien tijde en onder alle omstandigheden loodsen overgenomen kunnen worden door E. J. RATH. 16) Vervolg. Weer boog zich het slanke lichaampje naar voren en doorkliefde de lucht. De plons was iets minder luidruchtig. ..Beter?" vroeg ze van uit het water, terwijl ze zich de oogen uitwreef. Beter", knikte hij; „maar nog wat langzaam bij het afzetten. ..'Hield ik mijn beenen bij elkaar ..Ja, maar u strekte ze niet uit in een liin met uw lichaam. Vandaar de p.'ons. ,,Ik leer het wel", zei ze vol vertrou- wen, toen ze weer op den kant klom. ,.Daar gaan we weer!" Het ging iets beter, dan den vorigen keer en hij zei het haar. ,,Alle menschen. Wade, ik wou, dat je Kane's zwempak ging halen. Ik wou zoo qiaag dat iemand me het eens voordeed en te qelijk uitlegde. Ik wil' het net zoo goed leeren, als Hilda, of beter. Je rnoet Hilda eens zien." ,,Nu moet ik uw vader gaan halen zei hij. w Dat zal wel. Maar wil je me morqen- ochtend vroeg les komen geven?" Hij aarzel'de. Niemand hoeft het te weten drong ze'aan. ..Ik ga zoo dikwijls vroeg. Ik zal Kane's zwempak voor je meebrengen; hi) staat nooit op voor het ontbi|t. Ik moet dat duiken leeren, Wade! Ik durf niets beloven, juffrouw Ma rian. En u moet me nu verontscnuldigen 10.000 WERKLOOZEN NAAR CANADA. Het Engelsche ministerie van arbeid deelt mede," dat het Canadeesche gouver- nement nu den lO.OOOsten man aanpeno- men heeft, volgens het plan, om dit aan- tal werkloozen te helpen naar Canada te qaan voor oogstwerkzaamheden. 4500 man zijn reeds vertrokken. Door nauwe samenwerking tusschen het Canadeesche en het Engelsche gouvernement is dit re sultant in den korten tijd van een week verkregen, ook al door medewerking van de stoomvaartmaatschappijen en de ar- beidsbeurzen. TITELS IN HET ROODE LEGER. Na de bolsjewistische revolutie werden alle titels in het leger afgeschaft. Langza- merhand bleek echter deze toestand on- houdbaar en na veel strijd heeft de Kevo- lutionaire Oorlogsraad een surrogaat van de vroegere titels inqevoerd. Om de siarre communisten niet al te sterk tegen het hoofd te stooten, werd het woord ..titel vervangen door het woord ..categorie maar practisch komt het op hetzelfde neei Bovendien hebben de Bolsjewistische re- „Ga dan!" zei ze en keerde zich om. ,,Ik zal het wel op de een of andere ma- nier in orde maken. En zeg Raw'lin bleef staan. .Waarover heb jc vanochtcnd ruzie gehad met Hilda?" vroeg Marian. Haar nieuwsgierige toon waarschuwde hem voorzichtig te zijn. ..Ruzie!" herhaalde hij. ,,Kom nou! Herinner je je onze at- spraak Het druipnatte figuurtje in het jongens- zwempak werd pl'otseling zakelijk. Heeft uw zuster qezegd, dat we ruzie gehad hebben?" Marian trok haar neus °P Ik zeg je niet, wat zij verteld heeft, voordat jij vertelt, wat er gebeurd is; maar ik weet, dat er iets gebeurd is. an- ders zou ze niet gezegd hebben, dat Een tergende stilte volgde, Rawlins dacht aan zijn werk en liep snel naar de auto. Hij liep net om de struiken heen 1 toen een schel commando hem weer tot staan bracht. O Wade 1 Kijk nog even Ze stond weer op de springplank en wuifde hem toe. Ze dook achterover, on- berispelijk. Hij wachtte even, tot hi) de roode zwemmuts weer zag verschijnen. „0, Wade Maar hij zat in den wagen en s.oeg den motor aan. Het was te laat om terug te keeren en haar een compliment te maken. Kleine duvel 1" mompelde hij, terwul de auto in beweging kwam. „Wat zou haar zuster gezegd hebben? Hij lette nauwekijks op den wet) toen hij Kilbourne Heights achter zich had. Hi) had niet precies geluisterd naar de aan- wijzinqen van mevrouw Kilbourne. maar hii wist, dat het station ergens aan den voet van den heuvel moest zijn. want c.e spoorwog volgde de rivier hij vertrouw- dacteurs van het nieuwe reglement het oude tsaristische reglement trouw gevolgd en nu en dan zelfs woordelijk overgeno men. Tot nu was de pos cie van een officier van het Roode Leger onzeker. Wel wer den al spoedig bepaalde eischen aan de nieuwe officieren gestzld en werd paal en perk gesteld aan de bt.noeming van arbei- ders, die niets van de ailitaire wetenschap afwisten, tot officier, maar de positie bleef onzeker. Een officic. die een hooqere functie kreeg, kon te alien tijde door den commandant van een divisie of van een legercorps afgezet worden en een lagere betrekking krijgen. Het gevolg hiervan was, dat er in het Roode Leger naast jeugdige regiments- en divisiecommandan- ten vaak oudere compagnie- en bataljon- commandanten waren. Het nieuwe reglement, dat 1 October in werking treedt, maak.t hieraan een einde. Voor het verkrijgen van een bepaalden rang moet men door de wet voorgeschre- ven minimalen tijd onder de wapenen heb ben doorgebracht, alleen een speciale commissie is gerechtigd een officier zijn betrekking te ontnemen. De salarissen zijn nu zoo geregeld, dat met het stijger. van den rang ook het salaris stijgt. De officie ren krijgen bovendien het recht op be paalde, door de wet omschreven, supple- mentaire vergoedingen. Zelfs het instituut van oppassers, dat vroeger door de bols- jewiki zoo fel bestreden werd, wordt nu, zij het in gewijzigden vorm en onder een andere benaming, weer inqevoerd. AMUNDSEN NOG IN LEVEN In een interview heeft de Russische ge- leerde Samoilowitsj, die de tochten van de ..Krassin" meemaakt, verklaard, dat de Italianen alles gedaan hebben om hun expeditie te doen slagen. Over de kwes- tie van de Malmgren-groep kon hij niets ?fij geloofde vast dat Amundsen nog leeft. ,,Wij zullen", zoo zei hij, „de na- sporingen voortzettrn tot eind Septem ber, of'begin October Wij zullen tusschen het Noordoostelijk deel van Spitsbergen en Gilesland en Frans Josefsland zoeken en onze vlieger zal verkenningsvluchten doen. Wij starten van Noorwegen direct naar 't Noordoosten van Spitsbergen en gaan dan door de Hinlopenstraat. Als de be- manning van de Latham en het overig deel der Italiabemanning in leven is. zu;- len wij ze vinden. NIEUWE ONRUST IN ARABIE. In het begin van dit jaar heeft het duch- tig gespannen tusschen het Enge.sche mandaatgebied Irak het oude Mesopo tamia en het Arabische rijk van den sultan Ibn Saoed: Hedzjas en Nedzjd. Voortdurend kwamen schrijft de N. R. Crt. bloedige incidenten voor, doordien Wahabitische nomaden de Iraksche grens overtrokken en er volgens de grensbevo.- king stalen wat van hun gading was, vooral vee. De overtreders zelf beweerden dat zij alleen hun oude weiden en bronnen opzochten. maar zich den weq versperd zagen door Iraksche politie, die in de qrensstreek over tal van blokhuizen be- schikte. Ten slotte werd de toestand zoo ernstig, dat geruchten over een verk.aring van den heiligen oorlog de ronde deden en geloof vonden. Zij bleken echter wel- dra onjuist te zijn. Wel verre van zijn on- derdanen aan te moedigen tot nieuwe vij- andelijkheden, liet Ibn Saoed al zijn in- vloed gelden om de grensstammen in toom te houden, en dit gelukte hem zoo wel, dat de botsingen ophielden en de rust in Arabie geheel hersteld scheen. In Mei begonnen toen onderhandelingen te Dzeddah over een bijleggmg van de be staande geschillen. De Engelsch-lraksche delegatie stond onder leiding van sir Gil bert'Clayton en was verder samengesteld uit verteqenwoordiqers van koninq Faisal. Sultan Ibn Saoed nam persoonlijk aan de besprekingen deel, die echter na eenige dagen, toen de wederzijdsche grieven waren uiteengezet, werden geschorst. Op 1 Augustus werden ze hervat, doch er bleek geen overeenstemming te bereiken. Zonder eenig resultaat is de conferentie uiteengegaan en nadien is aan de jaljge keten van incidenten al weer een schakel toegevoegd: een aanval op een Iraksc.i autoconvooi. De steen des aanstoots, waarop de be sprekingen spaak zijn geloopen, is de Iraksche grensbewaking. Ibn Saoed eischt de verwijdering van de blokhuizen en her- stel van het weiderecht voor zijn onder- danen in de qrensstreek. Dezen eisch heeft de Engelsch-lraksche delegatie van de hand gewezen met het argument dat de bewaking broodnoodig is voor het verhoeden van botsingen. Voor t overige was de regeerinq van Irak bereid tot vergaande concessies. wilde zij de souvereiniteit van Ibn Saoed over den Hedzjas erkennen, 't geen ze tot dusver altijd had geweigerd, omdat zij zich op het standpunt stelde dat de ver- drijving van koning Hoessein (Feisal s vader) den Hedzjas van zijn rechtHiati-- qen heerscher had beroofd. Verder trok zij de in Mei gestelde eischen tot schade- vergoeding voor de verloren menschen- 1 evens en de bij de invallen der Wahabie- ten in het begin van dit jaar aangerichte schade in en zag af van de geeischte uit- levering der belhamels. in hoeverre het geschil over het zeer aanzienlijke vermogen van den verdre- ven koning Hoessein. 't welk Ibn baoed verbeurd heeft verklaard en t welk Fei- sel opeischt, tot de mislukking der onder handelingen heeft meegewerkt is met be kend geworden. Vermoedelijk is men er niet aan toegekomen, toen de kwestie der politieposten een onoverkomelijk strui- kelblok bleek. In Engeland baart het fiasco der con ferentie van Dzjeddah klaarblijkelijk het. wat zorg. Het mandaat over Irak is bij het Enqelsche volk nooit populair geweest en de door de Star geuite vrees dat Enge land door zijn beschermeling in een oor- loq wordt gewikkeld, zullen vele c-n9el" schen deelen, vooral nu een erkend des- kundiqe in Arabische zaken als Philby de autoriteiten van Irak verantwoorde- lijk acht voor de mislukking. INGEZONDEN MEDEDEELTNGEN. Verlichting geven de dus meer op zijn gezond verstand dan op kennis. v., Hij peinsde er over, wat Hilda lyil- bourne gezegd zou hebben. Hij dacht niet, dat ze zich over hem beklaagd zou heb ben; hij geloofde niet, dat hij daar aan leiding toe had gegeven en hij was er van overtuigd, dat ze niet k.eingeestiq of onredelijk was. Maar ze had iets tegen Marian gezegd en Marian wilde net met voor niets vertellen. De trein kwam binnen op netze.tde ooqenblik, dat de auto der famme Kil bourne voor het station stilh.e.d. Ray 1ms was op het nippertje door het onge.'egen oponthoud met Marian. Forensen met kleine tasschen en pakjes stroomden naar buiten. Rawlins zag chauffeurs, die hun meesters begroetten en alle bagage aan- namen Hij had met genoegen hetzelfde i qedaan voor den heer Kilbourne, maar hii wist niet, hoe die er uitzaq; het lag dus voor de hand, dat hij bij de auto bleet wachten, tot de eigenaar opdaagde. Twee heeren van middelbaren leetti)d bleven nog even staan praten, dichc bii Rawlins. ,,En denk er aan, vanavond zei ue een. ..Ik zal het niet licht vergeten. Ma.ir - ik zal in ieder geval opbellen, a;s er iets tusschen komt. De eerste spreker knikte en liep door met een chauffeur, dien Rawlins s och- tends op de club gezien had. De ander liep toe op Rawlins' wagen en zwaaide een koffertie naar binnen. Henry Kilbourne was groot en zwaar niet zeer indrukwekkend. naar toch me zekere gewichtigheid in zi)n '0Ptreden,^|n_ beweqinqen waren overlegd en ..oor dacht' hij nam overal zijn tijd der tiid te verknoeien. Voordat Rawlm- op kon springen om het portier te openen, GELUIDLOOZE EN ONZICHTBARE VLIEGTUIGEN. De Daily Mail maakt melding van proe- ven welke in Engeland, Franknjk, Duitschland en Rusland worden gedaan voor het yerkrijgen van geluidlooze en ..onzichtbare" vliegtuigen. Het eenvoudigste dezer vraagstukken ging de heer Kilbourne al voorin zitten naast zijn chauffeur. Ik rijd voorin was alles wat hij zei. Rawlins baande zich een weg dwars door het drukke verkeer en trachtte den hoofdweg weer te bereiken. Hij verbaasae zich over de ontmoeting. Geen ooqenblik was de heer Kilbourne verbaasd geweest, niets verried dat hij een verandering m zijn personeel opgemerkt had. Hij boog zich alleen zoo ver mogeluk achter het windscherm, om makkelijker zijn sigaar aan te steken. Rawlins herin- nerde zich, dat mevrouw Kilbourne had qezeqd, dat haar man soms zeer verdiept was'in zijn zaken. Hij zou hem met sto- rCZe hadden al een mijl geredem voordat de heer Kilbourne weer sprak. Het klonK weer even onverschillig, als toen hij zei. dat hij voor wilde rijden. ..Landlooper?" vroeg hij. ..Jawel', mijnheer." Rawlins antwoordde even onverschii.ig. De heer Kilbourne knikte en zuchtte. .Emily is er dus weer ingevlogen Uns qeiuk had zeker al weer lang genoeg qe~ duurd. Wanneer ben je gekomen? ,,Gisteren, mijnheer. ,,A1 iets gestolen? ,Noq niet, mijnheer." Bij deze woorden keek de heer Ki.- hourne hem plotseling onderzoekend aan, maar na eenige oogenblikken scheen u voldaan. ,,Is Oswald weg? Ta, mijnheer." .Gelukkiq. Dat hebben we er tenminste van. Oswald was een prul. De heer Kilbourne zat een tijdie kalin te rooken blijkbaar vergenoegd over het nieuws. dat Oswald geen deel meer uit- maakte van het personeel. Ik zie, dat je den wagen neties opge- is in vele opzichten het geluidloos maken van de vliegtuigmotoren, doch zoodra dit is geschied zullen andere geluiden zoo- als de hooge toon van de sneldraaiende schroef naar voren komen. Het uit den weg ruimen van dit bezwaar is veel moeilijker. In plaats van de twee- of vierbladige schroef doet men nu proeven met zes- of meerbladige schroeven van vrij kleine af- metingen, welke speciaal met het oog op geluiddemping zijn ontworpen. Het is waarschijnlijk dat er reeds lang geheime demonstraties plaats vinden met vlieg tuigen, uitgerust met geluidlooze motoren. en geluidlooze veelbladige metalen schroe ven. Andere onderzoekingen richten zich op de ..onzichtbare" verf, waarbij met een doffe groenblauwe verf reeds veel bereikt is. Zij onttrekt het vliegtuig niet a'leen aan het oog wanneer het onder een wolk vliegt, doch een hoogvliegende machine met deze verf beschilderd wordt in de stralen van een zoeklicht niet gezien. In Duitschland heeft men ontwerpen gemaakt voor vereenvoudigde constiuctie van reusachtige metalen vliegtuigen ten einde den luchtweerstand van de machine 1 te verminderen, waarbij de motoren in de vleugels zijn ondergebracht. EEN BETOOGING VAN DEN RIJKSBANIER. Te Frankfort is Zaterdag (grondwets- dag) een indrukwekkende betooging van den Rijksbanier gehouden. Het aantal deelnemers die uit alle deelen van het Rijk waren gekomen, schat de republi- keinsche pers op 150.000. Na Zaterdag deel te hebben genomen aan de feestelijkheden ter eere van de grondwet van Weimar, trokken de be- zoekers Zondagochtend naar het buiten de stad gelegen Oostpark, waar de be tooging werd gehouden. De menigte werd eerst toegesprokea door Hoersing, den algemeenen voorzit- ter der organisatie, die de eeregasten be- groette, waaronder de heer Renner, oud- bondskanselier van Oostenrijk, generaal Korner, oud-opperbevelhebber van het Oostenrijksche leger aan de Isonzo. Rem- mele, de staatspresident van Baden en Severing de rijksminister van binnenland- sche zaken. Generaal Korner bracht ver- volgens de groeten over van den Oos- tenrijkschen SchutzLond. Generaal Deim- ling zeide, dat de Rijksbanier het gewe- teii der republiek diende te zijn en de- jeugd moet omvatten, die geen nieuwe bewapening wil, maar die wenscht, dat knapt hebt, zei hij ineens. .,Dat heb je zeker gedaan om een goeden indruk te maken." ..Jawe'l. mijnheer. V?eer keek de heer Kilbourne hem aan, als om zich te vergewissen. dat de nieuwe chauffeur zijn vragen ernstig beantwoord- de. „Je bent de zestiende of zeventiende landlooper sedert we hier wonen." ver- volgde hij. ,.Ik raak den tel kwijt. Mijn vrouw weet dat wel. Iederen keer als ik op reis ben geweest, zie ik, dat er zich weer een ingeburqerd heeft. Hoe lang ben je van plan te blijven? Ik heb geen vaste plannen. mijnheer. '.Je blijft' niet lang. Dat doen ze nooit. Heb je al met mijn dochter gesproken? ..Jawel, mijnheer. Ze heeft me hetzelfde qezeq-d." ,,Ze heeft natuurlijk gelijk. Ze kent landloupers evengoed als ik. Ik vertrouw op haar oordeel. Heb je al kennis gemaakt met Grosvenor?" ..De butler? Ja, mijnheer^ ,,Wat vindt je van hem?' Rawlins begreep, dat er slechts een mefhcde van converseeren mogelijk was. met den eigenaar van Kilbourne Heights en dat was. nooit te aarzelen. Jk vind hem een zuurpruim, mijnheer. Ten derde male maakte de heer Kil bourne een studie van zijn nieuwen chauf feur. Hij zei niet dadelijk wat, maar klopte grinnikend de asch van zijn sigaar. De auto verliet den hoofdweg en naderde het huis, voordat hij weer sprak. ..Zeg dat liever niet tegen mevrouw zei hij: „Ze vindt Grosvenor een pronk- juweel. Ik niet. Je hebt gelijk hij is een zuurpruim!" Voor de stoep staple hij uit, wierp den zuurpruim zijn koffertje toe en verdween 1 in huis. (WoTdt vervo.qd.) TER NEUZENSCHE COURANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente- Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van lie Wed. G. ECKHARDT te Ter Neuzen, om ver- gunning tot het plaatsen en in wei king brengen van een kneedmachine met een electro motor van 2 I'.lv., in haar beetaande broodbakkerij, in het perceel kadas- traal bekend in Peetie L No. 702. Op Dinsdag 28 Ai g. a.s., des namiddags drie uur, zal in het gemeentehnis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichter.. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagenvoor het bovenge- melde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennm nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudents niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die nietovereen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen. ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 14 Aug. 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester, B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. irfflATii.BT m"u.Tui iUviiTr^'iri' Weige' namaak en let er op dat opl elke tablet het Aroord Bayer" staat Prijs 75 eta. |1rr„ L., A.j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1