ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. spirin- 68 Jaargang Vrijdag 3 Augustus 1928. Eerste Biad, Hoofd - pljnen AB<J*N€*£HTSPRUS: Uitloting Geidleeningen. A. de aandeelen bo?- 26 en 52 in de geidieening groot f 17500.-, aangegaan in 1906; B. het aandeel no. 13 in de geld' leening groot 7 7500.-, aange' gaan in 1910. BINNENLAND. FJ£P1LIi<T OM. De innemende Landlooper BUITENLAND. tabletten Pinnt-n Ter Ncuzen f l 40 per 3 maanden - Buiten Tcr Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden - Bij vooruitbetahng fr. per post p«.r ja,.. VO0" Belqie en Amerika f 2,25. over jc Ian den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland a icen bp >oru: -> Dit blad verschijnt iederen Maandaq-, Woensdag- en Vrijdaqavond. Burgemeester en Wethouders van 1ER NEUZEN brengen ter kennis van belang- taebbenden, dat in hunne vergadering van 31 Juli j.l. zijn uitgeloot De aandeelen zijn aflosbaar 1 October a.s. ten kantore van den Ontvanger dezer ge- raeente, bij de Amsterdamsche Bank te Amsterdam en bij Julius Oppenheim's Bank te Groningen. Ter Neuzen, den 2 Augustus 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, fd.-Secretaris. DE KONINGIN EN DE PRINSES TERUG VAN HAAR BUITEN- LANDSCHE REIS. De Kon<ngin en Prinses Juliana zijn Woensdagochtend kwart voor negen, d.i. met een half uur vertraging, met den D-trein uit Berlijn, waarin te Apeldoorn het koninklijk salonrijtuia was gekoppeld, aa* het station te Amersfoort aangeko- men, waar Prins Hendrik ter begroeting aanwezig was. In auto s is de koninklijke familie met haar gevolg daarop naar Soestdijk gereden, waar zij om tien minu- fen voor tien aan het paleis aankwam. De Koningin-Moeder ontvirg haar ges- ten op het bordes. Het weerzien was aller- hartelijkst. Velen wachtten voor het paleishek op de aankomst der ^Koninklijke familie. Luid hoerageroep steeg op, toen de hofauto s in zicht kwamen. Het verblijf van de Koningin te Soest- dijk zal vermoedel'ijk veertien dagen du- ren. EEN GESCHENK VOOR H. M. DE KONINGIN-MOEDER. Door een groep Utrechtsche dames is gister aan H.M. de Koningin-Moeder een geschenk aangeboden, in den vorm van een monumentalen stoel, geheel uit de hand vervaardigd en naar oud-Hollandsch model. Het weefwerk en kunstnaaldschi.'- derwerk werd vervaardigd door mej. van Gorkom. Het kunstnaaldwerk vertoont in de rugleuning de wapens van Nederland en WaldeckjPyrmont met in sierlijke let ters ,,Je Maintiendrai" en ,,Palma sub po»dere crescit". HET BESLAG OP BUITENLANDSCHE ZAKEN. Heden heeft de president der rechtbank in kort geding, uitspraak gedaan inzake door E. J. RATH. 11) Vervolg. Rawlins keek strak naar den weg. Als hij maar iets had omlaag gekeken, zou hij haar enkels hebben kunnen zien, maar hij deed het niet. Hij had haar enkels al ge- zien, toen ze het bordes afkwam en hij had een goede opmerkingsgave en een goed geheugen. En meer dan dat, hij had intuitie. Hij wist, dat hij examen deed; zoo zeker of juffrouw Kilbourne het hem verteld had. En hij had redenen om te willen slagen. Ze brak de stilte toen de auto het hek naderde. ,.Als je op den weg komt, rechts at. „Ja, juffrouw.' Hij sprak met een heleefdheid, die niets te wenschen liet, heel anders dan toen hij gisteren in lompen gehuld op den weg Toen ze Kilbourne Heights achter zich hadden, nam ze hem eens goed op. .Ik heb gehoord, dat je Rawlins heet begon ze. ,.Ja juffrouw. ,,je herinnert je natuurlijk gistermid- dafl?" ,,Als u dat wilt, zeker. ..Blijkbaar heb je je niet aan die waar- schuwing willen storen. „Toeii was ik nog niet bij de familie Kilbourne in dienst, juffrouw. Ik was... „Herinner je je wat ik gezegd heb? ,,Dat ze geen landloopers in deze buurt toelaten; dat de meesten. die er kwamen ce beslagieqging, namens den heer W.. ex-kanseiier bij het Nederlandsch gezant- schap te Tokio, op het gebouw van het departement van Buitenlandsche Zaken en het Rijksarchief. Het beslag werd opgeheven en de heer W. veroordeeld tot de kosten van de pro cedure, zijnde f 75. Op de overige punien- verklaarde de president zich onbevoegd. PR1JSVRAAG VOOR TOONEEL- SCHRIJVERS. Naar wij vernemen zijn op de prijsvraag voor het schrijven van een oorspronke- lijk Nederlandsch tooneelstuk, uitgeschre- ven door het Maandblad ,,Ons Tooneel (uitgave firma J. Heijnis Tsz. te Zaan- dijk) niet minder dan 104 inzendingen 1 binnengekomen. De jury, bestaande uit mevr. B. Ranuc- ciBeckmann en de heeren J. B. Schuil en A. J. Zoetmulder, hoopt haar uitspraak i in de maand September a.s. bekend te kunnen maken. INBESLAGNEMING VAN GEMEENTE-GELDEN. Door den deurwaarder Tomlow te 1 Roermond. werden Dinsdagmorgen, naar de L. K. meldt, ten verzoeke van den heer Chr. Sliepen te Posterholt en ten I laste der gemeente Posterholt, alle de zich in de gemeentekas bevindende gelden, in executoriaal beslag genomen, zulks ter uitvoering van een arbitraal vonnis om- trent levering van electriciteit door Slie- pen aan de gemeente. j Er bleek echter slechts f 37.07 in kas te zijn Wdensdagavond heeft de gemeenteraad van Posterholt besloten tot het aangaan van een geidieening van f 30.000, zulks 1 ter voorkoming van den aangekondigden gerechtelijken verkoop van gemeente- gronden, als gevolg van de eischen van den heer Chr. Sliepen inzake de electri- citeitskv. estie. DE LOODGIETERSSTAKING EN HET CONFLICT BIJ DE SCHELDE. In verband met het feit, dat het con flict bij De Schelde en de loodgieterssta- i king welke reeds eenige maanden gaande zijn, nog geruimen tijd kunnen voortdu- 1 ren, heeft, naar gemeld wordt, het bestuur van het N.V.V. besloten, indien in de eerstvolgende weken deze conflicten niet i tot oplossing zijn gebracht, tegen einde Augustus een steunbeweging onder de 210.000 leden der moderne vakbeweging uit te schrijven. Intusschen zullen door het N.V.V. alle maatregelen van administratieven aard worden getroffen, waardoor de zekerheid bestaat dat einde Augustus de steunbe weging haar voile werking uitoefent. DE LEGERVOORSTELLEN IN DE BELGISCHE KAMER. In de nachtvergadering van de Be.'gi- sche Kamer, welke om acht uur aanving. zetten de socialisten en Vlaamsch-natio- nale fronters hunne actieve oppositie opgepakt worden; dat u niet hardvochtig v. ou zijn, maar dat ik beter deed terug te keeren; dat u niet van plan was een boom met me op te zetten, maar dat u mij een kans wou geven; en dat ik voor donker achter slot en grendel zou zitten." Ze was even uit het veld geslagen door de nauwkeurigheid waarmee hij zich alles herinnerde, maar het duurde maar een oogenblik. „Ik heb het woord voor woord ge~ meend." ,,Ik heb er nooit aan getwiifeJd, iut- frouw." Ze trommelde met haar knokkels op den rand van het portier, en fronste de wenk- brauwen, net zooals Marian gedaan zou hebben. „Ik deed mijn best, je van hier verwij- derd te houden", zei ze, ,,en het spijt me. dat het niet gelukt is. Begrijp goed, dat het niet speciaal geldt voor dit geval, want ik zou het tegen iederen landlooper ge zegd hebben.'' Ze aarzelde geen oogenblik terwijl ze de laatste woorden zei, en het deed hem genoegen. Juffrouw Kilbourne zou hem nooit anders dan eerlijk bestrijden. „Ik wou beletten, dat je mijn moeder zoudt ontmoeten. We hebben eenige zeer onaangename ondervindingen met land loopers opgedaan, en we hebben ons best gedaan geen nieuwe te krijgen. Je hebt het adres zeker van een anderen landlooper gekregen; er schijnt voor zulke dingen een soort broederschap onder jullie te be- staan." Rawlins schudde alleen het hoofd. „In ieder geval hoop ik, dat je zoo kort mogelijk zult blijven", zei ze. „'lk ben bang, dat dat mevrouw Kil bourne zou teleurstellen, juffrouw. Snel keek ze hem aan, om te zien wat hij bedoelde zijn stem had niet vijandig geklonken. „Neen, het is veel1 beter voor moeder, voort, drie uren later was het presidium er nog altijd niet in geslaagd ook maar het eerste artikel der militiewet in bespire- king te brengen. De Vlaamsche socialist Gelders bond de kat den bel aan met de ontwikkeling van een voorstel tot wijzi- ging van de volgorde van bespreking der art kelen van beide wetten. Volgens dit voorstel zou eerst met met de talenrege- ling begonnen worden, daar de talen- kwestie het heele debat beheerscht. De Waalsche socialist Brancquart en oud- minister Huysmans steunden dit voorstel. Toen Jaspar daarop de katholieke en libe- rale meerderheid aanspoorde zich niet door de list der oppositie te laten van- gen, kwam er slechts weinig appjaus van de banken der meerderheid. De Antwerp- sche liberaal Boeckx verklaarde daarop geen zekerheid te hebben, dat de andere liberalen wel voor de militiewet en niet tegen de taalwet zullen stemmen en zich bijgevolg met het socialistische voorstel te vereenigen. Dit bracht een groote op- schudding, welke tot een geweldig tu mult aangroeide, toen het tusschen den Vlaamsch nationalen afgevaardigde voor Brussel1, de Clercq en den katholieken Vlaming, van Cauwelaert, den burge meester van Antwerpen, tot een heftiq persoonlijk incident kwam. De Clercq verweet in het vuur der dis- cussie van Cauwelaert samen met Franc- qui in een zelfden raad van commissaris- sen te zetelen en over den rug van het Vlaamsche volk in een burgemeesters- zetel te zijn gekl'ommen. Toen van Cau welaert tegen dergelijke taal protesteer- de, werd hem van de Waalsche socialis tische banken toegeroepenDe Clercq is nooit naar Nederland' gevlucht, als gij. De socialist Eeckeleers eischte stem ming over het voorstel-Gelders, dat even- wel met 94 tegen 61 stemmen werd ver- worpen. VREESELIJKE CYCLOON OP DE PHILIPPIJNEN Het eiland Rana. is door een vreeselijke cycloon geteisterd. 1 alrijke dorpen wer den totaal verwoest. De geheele oogst is vernield. De stad Igubaras, met een in- wonersaantal van 12.000, is geheel te gronde gericht, terwijl het grootste ge- deelte der inwoners verdronken is. DE BRAND IN HET KRANKZINNI- GENGESTICHT TE GENT. Tweemaal binnen zeer korten tijd is het ki ankzinnigengesticht te Gent nu door een ernstigen brand geteisterd. Er is bij den jongsten brand aan het eind van de vorige week, niet veel meer van overge- blev'en; alleen de afdeeling voor lichtover- spannennen, waarin zich op het oogen blik 150 patienten bevinden. De ernstige krankzinnigen, die door geestelijken uit de buurt in allerijl werden weggehaald. ^zijn naar Selzaete, Brugge en Beernem gedirigeerd. Uit het onderzoek is gebleken, dat de beide branden het werk van een 4er krankzinnigen zelf zijn geweest. Een geestelijke heeft verkl'aard, dat hij Vrij dag jl. tegen zeven uur s avonds een der patienten bij het venster van de slaapzaal zag staan, welke op dit uur leeg behoort te zijn. De man deed het raam open, waarop eensklaps de vlammen naar buiten sloegen. IJI'ings was de geesteJ.ijke naar binnen gesneld, doch toen hij voor de slaapzaal aankwam vond hij de deur ge- sloten. Spoedig had de brand zulk een om- vang aangenomen, dat hij vluchten moest. De onbekende man was verdwenen. Thans verluidt, dat er een man is ge- arresteerd, die bij het uitbreken van den brand op het terrein werd gezien. ERNSTIGE OPSTOOTJES IN BRITSCH-INDIE. Tusschen de studenten te Bangalore en de autoriteiten zijn meeningsverschiilen ontstaan in verband met de piaats, die de autoriteiten voor de plaatsing van een door de studenten vereerd afgodsbeeld hadden uitgekozen. Naar aanleiding van een en ander zijn thans relletjes voorge- vallen, die zoo ernstig waren, dat 55 Hin- does naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht; 10 hunner zijn ernstig ge- wond. De bevolking werd door de troepen verspreid, doch zij begon opnieuw voor het huis van een Mohammedaan te de- monstreeren, van waaruit, naar wordt be- weerd, 6 of 7 schoten op de demonstran- ten zijn gelost. De militairen werden toen opnieuw gerequireerd, waarna 4 personen werden gearresteerd. Onder de gewonden bevinden zich verscheiden officieren van de straatpolitie. De aan Hindoes toebe- hoorende winkels zijn gesloten. BRITSCHE PELGRIMSTOCHT NAAR DE SLAGVELDEN. De groote pelgrimstocht naar de slag- velden in het Noorden van Frankrijk, door het Britsche legioen georganiseerd, zal Zaterclag a.s., den veertienden ver- jaardag van Engeland s deelneming aan den wereldoorlog, ongeveer tegen midder- nacht uit Londen vertrekken. Aan de over- zijde van het Kanaal zullen de prins van Wales, die in Frankrijk bij de garde dien- de, lady Haig, de weduwe van den bevel- hebber, die 't Engelsche leger ter over- winnjng leidde, en vele beroemde offi cieren, o.a. maarschalk Foch en admiraal lord Jellicoe, zich bij de pelgrims voegen, die ongeveer 11.000 man sterk zullen zijn. Twintig extra treinen zullen het gezel- schap van Londen naar de Kanaal-havens brengen, waar 12 stoomschepen zullen wacliten om hen naar Frankrijk over te brengen. Vandaar zullen zij met extra treinen worden gebracht naar de verschil- lende punten van het oude geveehtsfront. De pelgrims zullen 4 dagen in het Noor den van Frankrijk d'oorbrengen. Het hoogtepunt van het bezoek zal de plechtige ceremonie te Yperen zijn. Van de verschillende hoofdkwartieren zullen de 11.000 man optrekken naar de histo- rische stad en bijeenkomen bij de gedenk- pcort te Menin, om de gevallepen te her- denken. De banieren van 87 Engelsche divisies zullen bij de poort en op de ge- bouwen wapperen, terwijl de stoet zal voorbijtrekken, waarin de prins van Wales en lady Haig zullen meegaan. Ver- volgens heeft een godsdienstoefening piaats, waarbij de nieuwbenoemde aarts- bisschop van Canterbury een toespraak zal houden. INGEZONDEN MEDEDEELTNGEN worden gestild door Let op den oranje band.' Prijs 75cts. TER NEUZEN, 3 AUG. 1928. DE J AARD AG VAN H. M. DE t KONINGIN-MOEDER. De 70ste jaardag van H. M. de Konin gin-Moeder is alhier gisteren herdacht door het uitsteken der vlag van openbare en enkele particuliere gebouwen. Des avonds gaf het muziekgezelschap ,,De vereenigde werklieden", directeur de heer Schwris, het aangekondigde concert op de Markt, dat zeer groote belangstel- ling trok. De uitvoering van het variee- rende populair programma, voldeed ten zeerste en bracht er de goede stemming in. Ook het korps zelf had blijkens de uit voering der stukken z'n avond, alles ver- liep flink en vl'ot. Een bijzonder woord van lof komt zeker toe aan den solist in de polka voor piston en aan die in de Serenade van Tosselli. Jammer is het, dat het met samenzang nog^niet vlotten wil, er heerscht daarvoor naar het schijnt bif de massa nog een zekere beschroomdheid Kom, late men die overboord werpen, het blijkt toch bij verschillende gelegenheden dat men gaarne zingt; eind dezer maand is er weer een gelegenheid. Dat men het dan nog eens, maar beter, herhale. EXAMEN HANDTEEKENEN L. O. Geslaagd voor het examen Handteeke- nen L. O,, de heeren D. van Driel te Axel en W. Wisse te Zaamslag. ENGELSCH L. O. Geslaagd te Utrecht voor het examen Engel'sch L. O-.de heer A. C. Cruson te Breskens. NAAR DE BELGISCHE KUST. Teneinde hen die daartoe anders niet in de gelegenheid zijn ook te kunnen doen genieten van een bezoek aan Knocke en de Be'.gische kust, is naar we vernemen d'oor de directie van de Zeeuwsch- Vlaamsche tram tegen Zondag 19 Aug a.s. een extra-tram ingelegd naar Knocke. tegen gereduceerden prijs. De tram zal ongeveer 8 uur des morger.s van Ter- Neuzen vertrekken en des avonds uit jKnocke ook omstreeks 8 uur. Op dat ook in de tcekomst dergelijke gelegenheden zullen worden herhaald. is het zoowel voor de d'irectie als voor de bel'angstellenden te hopen. dat deze bij- zondere reisgelegenheid. ook wat betreft het aantal deelnemers, goed moge slagen. Naar we vernemen zal het muziekgezel schap ,,De vereenigde werklieden voor een bezoek aan Knocke van deze gelegen- heid gebruik maken. als je gauw weggaat. Dat zal haar teieur- stellingen besparen want als ze lang blij ven is ze altijd nog meer teieurgesteid. als ze ten slotte toch weggaan. ,,Maar als ik nu eens bleef. juffrouw Ze schudde beslist het hoofd. Ze verdwijnen allemaal, vroeg of laat. Ze steilen haar allemaal teleur en zullen dat altijd doen. Hoe komt het Zit het in jullie bloed ,,Bij de anderen misschien wel. ,,Ben jij dan anders?' Ze keek hem nog eens onderzoekend aan, maar hij bleef voor zich uit kijken. Ze bestudeerde den vorm van zijn kin en scheen daaruit tegenstrijdige conclusies ts trekken. ,,Ik beschouw mezelf niet als een vast- staand type. Ik weet niet, wat anderen in hun bioed hebben ,,En jij zelf ..Misschien ook niet.' „Ben je heusch van plan bij moeder in dienst te blijven?" „Ik hoop hetzoolang ik voldoe. „Neen", zei ze en schudde langzaam het hoofd. „Je blijft toch niet. Anderen hebben het zich ook wel eens voorgeno- men. Ze meenden het oprecht, maar ze kunnen het toch niet volhouden. Ik weet het ik heb het al1 zoo dikwijls^gezien. Hoe eerder je moeder dus teleurstelt, des te be ter voor iedereen. Rawlins schudde nauw merkbaar het hoofd. Misschien hebt u toch ongelijk. ,,Vast niet." De weg splitste zich in tweeen en met een handbeweging beduidde ze hem. wel ke richting hij moet nemen. Een halve mul lang zwegen ze. Mijn zuster heeft mij verteld, dat |e een wonderlijke geschiedenis aan moeder opgedischt hebt,zeide ze plotseling. ..Was het alles verzonpen?" ..W^aarom vraagt u dat? „Omdat ik geloof, dat je fantasee- ren kunt.' „Heeft uw zuster u de geschiecien.s oververteld „Gedeeltelijk voor zoover ze zich kon herinneren." „Beschouwde zij het als een verzinsel?' „Daar heeft ze niets van gezegd. Ik ge loof het niet. Mijn zuster houdt van won derlijke verhalen. Ze wil ze gelooven. Neen, ze zei niet, dat je gelogen hadt. Ze j wou me zelfs van het tegendeel overtui- gen." Marian steeg in Rawlins achting. ..Mag ik vragen, hoe u er over denkt, juffrouw?" ,,Ik begreep dadelijk, dat het gelogen w.as". antwoordde ze luchtiq. Rechts af, alsjeblieft." Hij sloeg rechtsaf en reed met onver- anderlijke snelheid door. De wijzer op den snelheidsmeter scheen vastgeroest te zijn op twintig mijl. Niets veranderde zijn vaart. Hilda merkte het op en het maakte haar onredelijk driftig. ,,Je verzweeg een heeleboel, geloof ik ,,Uw moeder was zoo vnendeJiK, mi] dat te veroorloven. Plotseling keek ze hem aan in de hoop hem onverhoeds aan te vallen. ..Rawlins, wat is je ware geschiedenis? Bent u er van overtuigd, dat er een 1S ^Natuurlijk. Die heeft iedereen. Ik ben geen kind, als mijn zuster en ook niet licht- geloovig, als Z0 zw00c^[ cn 0v0n kon hij nad0nk0n. Geen kind, als haar zuster! Dacht ze, dat Marian lichtgeloovig was? Toen ze tersluiks naar hem keek, zag ze, dat hij glimlachte. Het scheen haar te irriteeren. ,,Wie ben je Rawlins? Wat doe je hier?" ,,Kunt u me niet beschouwen als land looper? Dat deedt u gisteren ook. ..In zekeren zin ja; maar zelfs gisteren liep ik er niet heeleifiaal in. Je weet het misschien niet eens, maar jij was de eerste landlooper,' die ooit getracht heeft. zijn hoed voor me af te nemen en ik ken er helaas een heeleboel. Je kunt mijn zuster en mijn moeder wijsmaken wat je wilt. Zoolang ze het willen aannemen, maar ik wil de waarheid weten.' Het klonk als een bevel en ze keek hem strak aan. ,,Wat voor geschiedenis verwacht u? vroeg hij voorzichtig. ,,De waarheid!" ,,Dat is moeilijk. ,iDat dacht ik wel," zei ze. ..maar ook al is het dat, het feit, dat ik wat van je wil weten, blijft." „Ik vermoed, dat deze vraag aan alle landloopers gesteld wordt'* merkte hij op. ,,Niet door mij". beet ze hem toe. Haar wangen kleurden zich. ,,En begrijp me wel. Het is geen nieuwsgierigheid of per- soonl'ijke belangstelling. Het is een... een voorzorgsmaatregel. ik heb het recht wat van je te weten. je bent in dienst gekomen van onze familie, waardoor je allerlei... gelegenheden geboden worden je be- grijpt heel goed wat ik bedoel. Er zijn le den in dit gezin, die de reiding zouuen willen overgeven aan den eersten den besten vreemdeling; maar zoo ben ik niet Ik heb het recht te weten, wie je bent, en ik sta er op ook!" As het Hilda Kilbourne ernst werd, kon ze spreken met een aandrang, die haar vrienden dikwijls voor opgewonden- heid aanzagen. Maar het was niets anders dan een uiting van een vasten wil. Ze had zich zelf volkomen in haar macht. en was volkomen koel. (Wordt vervolgd. ENSCHE onMawaaw III IlllWililHi lW I 'III III* I>llll—1 lMMMMMMn— ITU -.-saw* zei ze- j i-i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1