ALGEMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREW. No. 8249. Maandag 23 Juli 1928 68e Jaar gang. Levering KEIEN bihnenlahd. ABONNEMENTSPRIJS: RAADSVEROADERING. 80500 Keien 3600Verbandkeien I Uit LIT OH. De innemende Landlooper BTJITENLAND. VWBSe^ALrikff""!. ov«i^"landM.B/2,60 pSki mZndLVpVpos/hK b»ite»lantl alleen ^oo,ui.be,ai.na^ De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd op Donderdag -« .jSiili 1928, des namiddags 2 uur. Ter Neuzen, den 23 Juli 1928. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, vragen voor 31 Jul! prijsopgave, met 2 stuks Keien, voor net leveren franco op den wal of od wagon Schuttershofweg te Ter Neuzen, van 20, X 13 X 15 c.M. en van 30 X 13 X 15 c.M. van Zweedsch graniet of Btlgisch porfier. Voorwaarden te vragen aan den gemeente- bouwmeester. Ter Neuzen, den 23 Juli 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Wd Secretans. Beheer van deze Nederlandsche instelling. Ditmaal gold de belangstelling van den Minister vooral de nieuwe diorama s van de Nederlandsche steden welke in Hoi- land-huis geplaatst zijn. De Belgische Minister van openbare werken en landbouw Mr. Baels maakte van de gelegenheid gebruik om zijn Ne- derlandschen collega te komen begroeten en samen met hem te confereeren over den invoer van Nederlandsch vee in Belgie. EEN RADIO-KRUISGESPREK. Vrijdagavond heeft voor de radio-tele- fonie eeii tweede historische gebeurtenis gebracht. Er is n.l. een kruisgesprek ge- houden tusschen Nederlandsche, Engel- sche en Duitsche journalisten, te Batavia met collega's in Nederland. De verbin- ding werd tot stand gebracht via de sta tions voor draadlooze telefonie Bandoeng en Kootwijk. Het overbrengen van de stem was zeer zuiVer en duidelijk. De cor- respondent van de London Times te Batavia, de heer Hunter, had een onder- houd van zes minuten met zijn Nederland- schen collega van de Daily Mail den heer Anthcliffe, en een Nederlandsch journalist had een zeer gezellig onderhoud met madame De Gubernatis, de Neder landsche correspondente van de Petit Parisien". Twee Duitsche journalisten te Batavia spraken tenslotte met Berliinsche collega's. De heele demonstratie duurde ongeveer ander'nalf uur. DE ZIEKTE VAN STENHUIS. DE MIJNRAMP. Donderdag heeft de burgemeester van Brunssum het volgende telegram van Jen Commissaris der Koningin in Limburg ontvangen ..H.M. de Koningin draagt mi) van Noorwegen uit op. aan overgehleven be trekkingen slachtoffers mijnramp staats- mijn Hendrik de betuigingen van hare op- rechte deelneming te doen overbrengen. Verzoeke hiervan mededeeling te doen aan nagelaten betrekkingen in uw ge meente woonachtiq. Een gelijk telegram heeft ook de burge meester van Heerlen ontvangen. die per- soonbjk aan de nagelaten betrekkingen in zijn gemeente de betuiging van dee.ne- ming van H.M. overgebracht heeft bla de plechtige Requiemmis te Bruns sum voor de slachtoffers van de mijnramp heeft pastoor Savelberg voorleaing ge- daan van een brief van mgr. Schrijnen, bisschop van Roermond. die daarin zijn innige deelneming met de getroffen fami lies betuigt. Mocht er stoffelijke hulp noo dig zijn, dan zal de bisschop hiertoe gaar ne bijdragen. In verband met de mijnramp te Bruns sum is het hoofdbestuur van den Algem. Nederl. Mijnwerkersbond in spoed-ver- gadering bijeengekomen. Daarna hebben langdurige besprekdngen plaats gehad. Het dagelijksch bestuur heeft, in aanslui- ting op de gevoerde besprekingen, tele grafisch aan den Minister van Water- staat verzocht, in verband met ae ramp in de mijn Hendrik een onderhoud toe te staan. MINISTER KAN TE BRUSSEL. Minister Kan bracht Vrijdag een be- zoek aan het Holland-huis, waar hij ver- welkomd werd door de heeren Bernard Veldhuis en Louis Wolter, respectievelijk voorzitter en secretaris van den Raad van Het Volk meldt: Dezer dagen is Stenhuis uit het zieken- huis gekomen, waarin hij enkele dagen voor een klinisch onderzoek was opgeno- men. Het onderzoek heeft uitgewezen, naar hij ons meedeelt, dat hij geen enkele organische ziekte heeft. Ook de psychi- sche inzinking is grootendeels hersteld. Een en ander heeft er toe geleid, dat Sten huis de redactie op zich genomen heeft van een onafhankelijk socialistisch maandblad. DE VACATURE-SCHEURER IN DE TWEEDE KAMER. De heer H. Colijn is voornemens. met het oog op de vele werkzaamheden in de komende wintercampagne, zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer niet te aan- vaarden. Wanneer de heer Colijn aan dit voor- nemen gevolg geeft de officieele mede deeling is nog niet bij het centraal stem- bureau ingekomen zal, volgens de wets- interpretatie van den voorzitter van dat stembureau, Mr. V. H. Rutgers voor een benoeming in aanmerking komen. Ook de heer Rutgers die in verband met zijn benoeming tot hoogleeraar aan de Vrije Universiteit naar Amsterdam vertrekt, zal de benoeming tot lid van de Tweede Kamer niet aannemen. Daarna zal tot lid der Tweede Kamer worden benoemd verklaard de heer Th. Heukels te Rotterdam, thans lid van Gedep. Staten van Zuid-Holland. LANDARBEID DOOR KINDEREN. Verschenen is de memorie van ant- woord aan de Tweede Kamer inzake het wetsbn twerp tot voorbehoud der bevoegd- heid tot toetreding tot het ontwerp-ver- drag van Geneve van 1921. betreffende den" leeftijd, waarop kinderen mogen wor den toegelaten tot den arbeid in den land bouw. Hier aan is het volgende ontleend: Dat voor den kinderarbeid in den land bouw een afzonderlijk verdraa is tot stand gekomen, verdient eer toejuiching dan af- keuring. Het werken op het land kan niet zonder meer gelijkgesteld worden met het werken in fabrieken. daartoe zijn deze soorten van arbeid zelf en de omstandig- heden, waaronder zij verricht worden te verschillend. Dat de Internationale Ar- beidsconferentie hiermede rekening heeft gehouden, geeft bewijs van haar practi- schen zin in dezen. Daarin ligt een groot voordeel, want het maaKt de toetreding tot het verdrag gemakkelijker. Hetgeen het ontwerp-verdrag beoogt, is door de Leer- plichtwet reeds* in hoofdzaak in onze na- tionale wetgeving belichaamd. en het mag uitgesloten worden geacht. dat een afwij- zend standpunt van andere landen tegen- over het ontwerp-verdrag ons land er toe zou kunnen brengen. leerplichtige kinde ren tijdens hun schooltijd tot het verrich- ten van arbeid in landbouwondernemingen toe te laten. HET LEGER DES HEILS. Commandant Howard, die vele jaren de leiding van het Leger des Heils in Ne derland heeft gehad. is benoemd tot com mandant van het Leger des Heils in De- nemarken. Voor hun vertrek naar .Kopen- hagen zullen de heer en mevrouw Ho ward op Woensdag 5 September van hun Nederlandsche vrienden afscheid nemen in een bijeenkomst in het Concertgebouw te Amsterdam. Tot commandant van het Leger des Heils in Nederland is benoemd kolonel Bouwe Vlas, geboren te Heeg (Friesland). De heer Vlas, die vroeger als chef-secre- taris in Nederland werkzaam was. is thans internationaalsecretaris voor Europa, aan het hoofdkwartier te Londen. Comman dant en mevrouw Vlas worden ongeveer midden September in Nederl'and ver wacht. door E. J. RATH. DE SCHIPBREUK VAN DE ITALIA. De Russisc'ne ijsbreker Krassin is met de geredden van de It jha aan boord in de Koningsbaai aangekomen en heeft deze overgegeven aan de Citta di Milano. V ol- gens het officieele Romeinsche bericht is cle toestand van Mariano aanzienlijk voor- uitgegaan, doch maakt de bevriezing van een zijner voeten een operatie noodzake- lijk. (Het bericht dat hem den rechter- voet reeds zou zijn afgezet, schijnt dus nieuwe stof te vinden voor niet minder dan vijf kolom druks. Wij kunnen, schreef het blad, daarom slechts een bescheiden zesde editie beloven. De Russische hulpactie. Men schrijft uit Praag aan de N. R. Crt.. Een onbeschrijflijke vreugde, zoo wordt hier uit Moskou gemeld, heerscht in Sow- jet Rusland over het gelukken van net reddingswerk ten gunste van de leden der expeditie-Nobile. Samoilowitsj, Sjoek- nowsky, Baboesjkin en kapitein Egge van de Krassin zijn de helden van den dag. De reddingsactie is een werk van de or- qanisatie Ossoaviachim, die tegen de drie millioen leden telt. en tot taak heelt, eenerzijds den verdedigingsorganisaties van dfe sowjets te helpen, en anderzijds onderzoekingen te doen op het gebied der luchtvaart, der scheikunde, der Pool- en andere expedities. In haar dienst staan de ijsbrekers. die vooral voor het gebruik in de Poolstreken zijn ingericht. De vloot telt niet vele schepen: toen men het plan maakte, Nobile te hulp te komen, zocht men de beste uit: de kleine Malygin en de groote Krassin. De sowjetautoriteiten lie- ten bij deze gelegenheid niet na, er met eenige bitterheid op te wijzen, dat in 1920, toen' de ijsbreker Malygin in de Noorde- lijke IJszee averij had opgeloopen en men de Engelsche regeering, die over de daar toe geschikte vaartuigen in de nabiiheid beschikte, om hulp verzocht, deze zich al leen bereid verklaarde. wanneer een be- drag van 200.000 pond zou worden aede- poneerd. Het bedrag werd inderdaad ge- stort, en de ijsbreker werd door de Engel- schen bevrija. Men begon met de organisatie van ae hulpexpeditie zoodra de eerste berichten over de ramp waren binnengekomen. Ook technisch rustte men de twee ijsbrekers naar beste krachten uit. De rijke ervarin- gen der Russen in het Poolgebied kwamen hier zeer te stade, evenals de voortreffe- lijke organisatie van den meteorologischen dienst, die geleid wordt door leden van de Academie te St. Petersburg. Professor Samoilowitsj, het hoofd van de geheele hulpexpeditie, had al vroeger verscheidene Pooltochten geleid. De Ma lygin stond onder leiding van prof. Wize. Beide ijsbrekers werden met vliegtuigen uitqerust, de Krassin met het lichtste type, M; voorbarig te zijn geweest. Red.) De ijsbreker Malygin heeft in het Wybe Jansz' water zulk zwaar ijs ontmoet tot 3 M. dik dat het schip er niet door kon komen. De naspeuringen naar Amundsen bleven vergeefs. Wegens het opraken van zijn kolenkeert de Malygin thans naar Archangel terug. Niet alleen hebben de deelnemers aan de expeditie van de Italia, die aered zijn en via Narvik naar Rome zullen terug- keeren, het verbod gekregen om zich tegen persmenschen uit te laten, ook de Italiaan- sche bladen zelf schijnen van hoogerhand een aanwijzing te hebben gekregen om met critiek en anti-critiek op te houden. De Imeprio. die de Matin tot een tweegevecht heeft uitgedaagd, verscheen in haar vijfde editie met advertenties op de plaats, waar in vorige edities nog aanbiedingen hadden qestaan van journalisten en anderen, die de eer van hun land in het duel met de Matin wilden verdedigen. Het blad bevat- te verder, naar de Times meldt, de mee- deeling, dat het op het laatste oogenblik op bevel van den prefect gedwongen was de Malygin met een zwaarder. De beman ning bestond niet alleen uit matrozen, die met de Poolvaart vertrouwd waren, maar ook een aantal mecaniciens, jagers, vis- schers, voorts meteorologen, wetenschap- pelijke waarnemers en journalisten gingen mee. Beide ijsbrekers en vliegtuigen had den de beste radio-toestellen aan boord. Slechts aan de gelukkige combinatie van vorsching, verkenning en berichtgeving, van schip, vliegtuig en radio, is het be- haalde resultaat te danken. Baboesjkin verliet de Malygin, zoodra de ijsbreker een zekeren breedtegraad hac bereikt. Onder ongunstige weersomstan- digheden begon hij zijn verkenning: in dichten mist doolde hij vijf dagen in het rond: gedurende dien tijd ontbrak van hem elk bericht. Viermaal is hij in den Pool- mist opgestegen. daarbij een bewijs var ongewone dapperheid en bekwaamheic leverend; de hulpvliegtuigen der andere staten gingen meestal verloren. doordat zij van de smeltende sneeuwvelden niet los- komen konden. of bij hun daling averij opliepen. Baboesjkin heeft zich bereid verklaard ook verder naar Amundsen te zoeken. doch het schijnt. dat het bestuur van de Ossoviachim de Malygin wil te- rugroepen, wanneer blijkt, dat de Krassin het verder alleen af kan. Sinds de moeilijke redding van Lund~ borg was1 het duidelijk, dat de redding van de groep-Viglieri alleeh door de ..Krassin' kon geschieden. De week ge- worden sneeuw en de voortdurende bewe- ging waarin zich de ijsschotsen bevonden, maakte een vijfmaal herhaalde landing, welke voor het redden van de vijf perso- nen waaruit de groep bestond, noodig ware geweest, onmogelijk. GERUCHTEN OVER OPSTAND EN MUITERIJ IN MEXICO. Te New York zijn berichten van de Mexicaansche grens ontvangen, volgens welke in den staat Oaxaca een muiterij onder 3 regimenten is uitgebroken. Een generaal moet in strijd met de instructies van het departement van oorlog troepen- verplaatsingen hebben bevolen. Verder heet het, dat een deel der landbouwbevol- king in opstand is gekomen, vooral in de provincie Hidalgo. Deze beweging zou vooral gericht zijn tegen den minister van arbeid, Morones, den I'eider der arbei- dersfederatie, die tevens als tegenstan- der van Obregon werd beschouwd. Ver der moet in de staten Queretaro en Hidal go onder de Indianen groote opwinding in verband met de vermoording van Obre gon zijn ontstaan. De Indianen moeten in verschillende dorpen de arbeiderskwartie- ren aangevallen en de leiders der arbei- ders gedood hebben. Vermoedelij.k heeft men hierin een strijd van de katholieke tegen de ongeloovige elementen te zien. ien bevestiging dezer geruchten is ech- ter nog niet ontvangen. EEN BOERENSTRIID. Tusschen het dorp Ludsit in Oost-Rus- i'and, dat een dorp van rijke boeren is en het aangrenzende arme boerendorp Lu- dorwai heerschten reeds lang allerlei vee- ten, waarvan de voornaamste oorzaak was dat de arme boeren uit Ludorwai hun vee altijd oaar de weiden van het rijke Lud sit joegen. Dezer dagen heeft nu een groote bende rijke boeren de arme boeren die op land werkten, aangevallen en een pak slaag gegeven, terwijl zij de aldus afgestraften nog schriftelijk lieten belo ven, dat zij ook hun thuis gebleven dorps- genooten zouden afranselen. Dit is inder daad geschied De justitie heeft nu ech- ter ingegrepen en zal de rijke boeren, die tegenwoordig toch niet in de gunst staan. terecht laten staan. 6) Vervolg. IV. Terwijl de limousine lanqs de slinqe- rende oprijlaan reed, zaq Rawlins opnieuw de roode pannen van het dak. dat hij voor het eerst van uit den trein qezien had. Het terrein was dicht beqroeid met boo- men en hij zaq, dat Kilbourne Heiqhts een qroot landqoed was. De naam was waarschijnlijk een aanwijzinq, hoe de fa- milie was, maar daar hield hij zich nop niet mee beziq. Mevrouw Kilbourne be- viel hem tot nu toe uitstekend. Toen ze het huis bereikten, zaq hij, dat het qeheel aan zijn verwachtinqen beant- woordde. Het was breed qastvrij en gezelliq. Het was echt een huis om be- woond te worden door een dame, met een zwak voor landloopers. Toen hij uitstapte om het portier open te maken voor mevrouw Kilbourne, werd hij een qedaante gewaar, die beweginq- loos boven aan de stoep stond. Een but ler is altijd gemakkelijk te herkennen, niettegenstaande de vele verhalen over qasten, die hem bij vercjissinq de hand drukten. Rawlins zaq tenminste in een ooqopslaq, wien hij voor zich had, ook, dat het zijn natuurlijke vijand was. ,,Laat de waqen maar zoolanq staan, Rawlins", zei mevrouw Kilbourne. ..Voor dat we verder iets besltiiten, moet ik eens met je spreken." Hij volqde haar de stoep op en de but ler deed een stap achteruit om hem lanqs te laten. De major domus verried qeen verbazinqveeleer kwam er een ver- fiioeide. wanhopige uitdrukkinq op zijn qelaat. Zijn beroep had hem qeduld qe- leerd, maar er waren qrenzen. Noq stond hij roerloos, terwijl mevrouw Kilbourne plaats nam in een schommelstoel en Raw lins een stoel aanbood. „Ik heb je op het oogenblik niet meer noodig, Grosvenor", zei ze. De butler booq en in die buiqinq lap meer dan alleen qehoorzaamheid hij leq- de er medelijden, spijt en minachtinq in dit laatste natuurlijk voor den man met de sjofele kleeren. Grosvenor was een butler, die zijn ge- voelens wist te uiten. Iedere beweging verried zijn qedachten. Dit alles wist Rawlins in twintiq minuten beter dan me vrouw Kilbourne zelf. Hij nam een stoel en qaf gevolg aan haar uitnoodiqinq om plaats te nemen. waarbij het hem qelukte noch brutaal, noch ai' te onderdanig te zijn. Geen oogenblik vergat hij zijn ver- houding tot de eigenares van Kilbourne Heights. Mevrouw Kilbourne vouwde de handen dat was een gewoonte van haar, als ze haar qedachten wilde con- centreeren en keek hem aan met haar vriendelijke, grijze oogen. ..Vertel nu eens iets over jezelt, Raw lins." u.. Toen wijfelde hij voor het eerst Hi) streek met de hand over zijn stoppelbaard en keek haar aan. ..Net, wat je wilt", voegde ze er aan toe. ,,Wat ik wil", herhaalde hij. Mevrouw Kilbourne keek hem vriende lijk maar onderzoekend aan. ,,Wat je wilt. Ik bedoel, dat je je niet hoeft te vernederen. Als er iets is, - Ze zweeg en haalde de schouders op. ,,Zie je, als er zoo iets is, dan wil ik geens- zins onbescheiden zijn maar toch zou ik qraag zoo ongeveer willen weten, wie je bent, wat je bent en waarom je zoo bent. Denk niet, dat ik nieuwsgierig ben maar sedert eenigen tijd stel ik belang in hm Landloopers hielp hij eerbiedig. ..Juist. En ik doe mijn best onbevoor- oordeeld te zijn.' ,,Ik geloof, dat ik u begrijp, mevrouw. Om te beginnen ben ik \Vade Rawlins. Mevrouw Kilbourne knikte, als ver- wachtte ze dat begin. Was ze al sceptisch vroeg de jonge man zich af. „En ik ben bang, dat ik Wade Rawlins zal moeten blijven. „Dat hindert niets", was haar eenige opmerking. „Ik ben geboren..." Weer aarzelde hij. Haar vriende.uk- heid maakte hem onzeker ze legde hem niets in den weg. Weerstand zou hem nieuwe ideeen hebben gegeven, maar nu was hij plotseling afgestompt. Verdraaid. Hierop was hij met voorbe- reid. Twee daqen lang had hij over alles nagedacht, maar door een onbegrnpehjke naiatigheid, had hij geen enkele gedachte qeqeven aan zijn levensbeschnjvmq Hij hakkelde en zocht naar woorden. Langzaam stak hij van wa.. DE SUBSIDIEERING VAN DE STEENKOOLNIJVERHEID.. Het tericht dat de Engelsche regee ring besloten heeft de steenkoolnijverheid toch weer financieel te gaan steunen,. heeft in ,het land groote belangstelling; gaande gemaakt. Het voriqe subsidie heeft den belas- tingbetalers 23 millioen p.st. gekost. Het werd op 1 Augustus 1925 van kracht en werd negen maanden volgehouden. tot 1 Mei 1926. Hierop volqde de algemeene staking en de stilstand van een half jaar in de mijnen, welke naar schatting de na- tie indirect op 200 millioen p.st. kwamen te staan. Vlak voor de verleening van dit sub sidie had de regeering nog verklaard dat zij geen steun meer verleenen zou, en daarna dat dit subsidie het laatste zou zijn. Sir Robert Horne heeft in een rede qe- ,,Ik ben geboren in de Vereenigde Sta ten." zei hij en keek welken indruk deze woorden maakten. Hij begreep, dat het nopal vaag was en dat ze hem waarschijnlijk zou verdenken van onnauwkeurigheid. maar ze knikte al leen. ..Ik ben gedeeltelijk buiten gedeelte- lijk in de stad opgegroeid", vervolgde hij langzaam. Toen ik ongeveer twaalf jaar ,,Hoe oud ben je nu, Raw.ins 7 ,.Een en dertig, mevrouw." ,,Ja, dat had ik wel gedacht. Ga door, als je blieft." Het was heel makkelijk voor mevrouw Kilbourne om te zeggen ,,Ga door, maar Rawlins geraakte hoe langer hoe meer in het nauw. Hij ergerde zich. dat hij zich niet beter voorbereid had en dat maakte het hem niet gemakkelijker. Het was waarschijnlijk een kritiek oogenb.ik, Hij was er van overtuigd, dat mevrouw Kilbourne zich sterk liet beinvloeden door wat haar landloopers haar vertelden. Zooals ik zei, was ik een jaar of twaalt toen ik genoeg kreeg van school... we woonden destijds buiten. en toen mi)n ouders er op bleven aandringen, dat ik mijn studies zou voortzetten, hep ik weg %3Mevrouw Kilbourne zuchtte. Ze had het verhaal al meer gehoord. maar vond het telkens weer even tragisch. Jongentjes die van huis wegliepen vond ze zielig. Rawlins hoorde den zucht en zweeg even. Wat zou hij verder vertellen „Ik ging naar een stad, waar... Ze waren plotseling met hun drieen. Met een soepele beweging, die een slan- genmensch haar benijd zou hebben, liet een meisje van een jaar of vijftien zich met gekruiste beenen neervallen op den vloer naast mevrouw Kilbourne en keek den landlooper met buitengewone belang stelling aan. Mevrouw Kilbourne uitte een kreet. ..Marian, je doet me schrikken, Je moet niet zoo zacht loopen en als je^ wilt luis- teren, zit dan niet te wiebelen.' ,,Goed," zei het meisje, ,,maar iaat hem dan ook doorgaan en zich direct tot Rawlins wendend ..Schiet op, we wach- ten." Rawlins keek haar eerst ernstig aan, want hij beschouwde haar als een nieuwe moeilijkheid. Hij had het land aan den- ken onder druk. Waar was hij gebieven ,,Je was juist naar de stad gegaan her- innerde het voortvarende kind hem. ,,maar je zei niet welke stad. Welke was het Toch niet Boston?" ..Eigenlijk zou ik de... Hij hield weer °P Het is niet noodig den naam van de stad te noemen als je reden hebt dien lie- ver te verzwijgen' zei mevrouw Kil bourne. ,,0, moeder, laat hem toch niet meer ontwijkende antwoorden geven. De laat ste dien we hier hadden... Mevrouw Kilbourne ,egde haar doch- ,er met een gebaar het zwijgen op. ..Hij weet, dat wij zijn persoonlijke za- Jsen respecteeren, Marian. Vertel ons wat je goed vindt. Rawlins. ..Dank u", zei hij met een buiging. (Wordt vervolgd.) ouaMW*iT*Wi:i""ir TTiraiw Dit blad verschijnt iederen Maandap-, Wcensdap- en Vnjdapavond. was

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1