ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCK VLAANDEREN. o 8240 Maandag 2 Juii 1928 68e Jaargrang Sam en zyn schat ABMflESfllfiTSPRIJS: BINNENLAND. FB0IL1.KT OH, BUITENLAND. Binnen Per Neuzen f 1 40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voorui.'betalinq fr. per post 6,60 per Voor Belgie en Amerika f 2,25, oveiiqe landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland aleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandan-, Woensdaq- en Vrijdaqavond. laar MET VERLOF. Minister Beelaerts van Blokland heeft zicb met verlof <ten maand buitenslands beqeven. EEN VERKEERSPLAAT Door de Provinciale Vrijwillige Verkeers- inspecties in Drente, Groningen, Limburg, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland wordt een dezer dagen een reclameplaat verspreid, die in den vorm van een procla- matie is vervaardigd. Ze draagt opschrif- ten gericht tot de voetgangers, wielrijders, bestuurders van voertuigen, ouders en op- voeders en zal door haar pakkende kleu- ren rood en z\vart niet nalaten de aan- dacht te trekken. Indien de weagebrui- kers zich naar de regelen op dit biljet zou- den richten, zal de veiligheid van den weg ongetwijfeld worden bevorderd. DE HAVEN VAN VLISSINGEN. Reeds geruimen tijd is door B. en W. van Vlissingen aan den Minister van Waterstaat betoogd, dat, om de goede kansen van de haven van Vlissingen te verhoogen. zoodat ook de voor hare ver- betering besteede belangrijke uitgaven meer productief zullen worden, het beslist noodig is, dat zij zal voldoen aan den eisch van een bodemdiepte van twaalf m N.A.P., in plaats van 10 m N.A.P., zooals de wet aangeeft. Aanvankelijk meende de Minister, dat dit noch voor de zeevaart, noch voor het bunkeren van schepen noodig was, doch thans deelt hij mede. dat ook door hem de wenschelijk- heid is overwogen! de buitenhaven thans geheel of gedeeltelijk te brengen op een arootere diepte, dan in de wet is voorzien. A Is de haven geheel op twaalf m N.A. P. wordt gebracht, dan is daarmede een uitgaaf van ongeveer f 105.000 gemoeid. Hiervan zou de gemeente overeenkomstig de bijdrage in de kosten van het geheele werk, op den voet der regeling vastgelead in de wet, moeten bijdragen. B. en W. stellen den raad voor daartoe te besluiten. Zij herinneren er aan, dat de gemeente f 500.000 bijdraagt in de kosten, waarvan de eerste der twintig jaarlijksche termijnen ad f 25.000 in 1929 moet worden betaald. EEN BEL ASTIN GPROCES TEGEN NEDERLANDERS IN ENGELAND. Koningin Wilhelmina heeft voor het Enaelsche Hoogaerechtshof een geding verloren tegen gedaagde Drukker c.s. Het betrof de betaling van successierechten door in het buitenland wonende Neder- landers; daarvoor is noodig dat de regee- rende souverein in rechten voor zijn land optreedt. Voor eischeresse, die aangeduid werd als ,,een gehuwde vrouw", trad Ben net als raadsman op. De hoofdrechter Tomlin deed uitspraak ten gunste van ge daagde en zeide, dat het oude, reeds meer dan 200 jaar geldende regel in Groot- Brittannie was, dat het eene land geen befastingen voor andere landen ind. BURGEMEESTER DE MURALT TREED T AF. Uit Borculo wordt gemeld, dat de bur- gemeester van die gemeente, jhr. ir. R. L. de Muralt, lid der Eerste iKamer, aan den raad heeft meegedeeld, dat hij het j voornemen heeft binnenkort zijm ambt van burgemeester neer te leggen. NEDERLAND EN BELGIe. De Ned. regeering heeft, naar het Cor- resp. bureau verneemt, besloten de Bel- Uit net Engelsch door P. G. WODEHOUSE. 66) Vervolg. En al had hij nog zoo'n haast, toch yond Chimp Twist nog tijd om even te glim- iachen bij de gedachte aSn Glibber Mol- loy. Hij slaagde er ook in om eenige oogenblikken van rustige overpeinzing te hebben, waarbij hij tot de slotsom kwam, dat als er gehandeld moest worden, her- sens toch den doorslag gaven. Hij, Chimp Twist, had nu eenmaal hersens en het re- rultaat was, dat hij binnen de minuut in het bezit zou zijn van Amerikaansche aandeelen aan toonder ter waarde van 2 millioen dollar ongeveer. Terwijl de arme ouwe Glibber, die net genoeg verstand had om zijn mond open te doen, als hij eten wilde, dit leven zou moeten door- gaan, moeizaam tobbend over het dage- lijksch brood, fictieve aandeelen verkoo- pend aan een goedgeloovig publiek, dat nog iets dommer was, dan hij zelf. Er viel hier een zedeles te leeren, vond Chimp, maar hij had helaas geen tijd om die er zelf uit te trekken. Hij greep zijn breekijzer en ging aan het werk. De heer Braddock gluurde door de deur met de omzichtigheid van een Roodhuid, die een aangetrouwd familielid met een tomahawk besluipt, zag, dat de indringer een plank oplichtte en in de holte grabbel de. Zijn hart sloeg Us de motor yan een gische regeering mede te deelen, dat op Nederlandsche deelname aan de koloniale tentoonstelling te Antwerpen en Lui'k in 1930 kan worden gerekend. VOOR EEN VLIEGVELD IN TWENTE. Na langdurige discussie besloot de raad van Hengelo conform het voorstel van B. en W. tot een maximum-bedrag van f 45.000 deel te nemen in het oprichtings- kapitaal van de te stichten N.V. tot ex- ploitatie van een viiegveld Twente. B. en W. verwachten, dat de industrie daar ter stede, die momenteel voor een bedrag van 12.000 heeft ingeteekend, haar mede- werking zal verleenen tot ongeveer 17.000, zoodat uit de gemeentekas f 28 a 30.000 zou moeten worden geput. HET INVOERRECHT OP KLOMPEN. Verschenen is het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot zoodanige wijziging der Tariefwet, dat ten aanzien van de heffing van invoerrecht klompen, gelijk worden gesteld met schoe- nen, laarzen en klompschoenen. Verschillende leden brachten de wijze van tot standkoming van dit wetsvoorstel in de Tweee Kamer ter sprake, welke zij allerminst konden toejuichen. Zij wezen er op, dat de Eerste Kamer thans te be- slissen heeft over een geheel ander voor stel, dan hetgeen de heeren Fleskens en Smeenk bij de Tweede Kamer hebben in- gediend. Het amendement van Dr. De Visser c.s. heeft de strekking daarvan ge heel veranderd. De voorstellers hadden het ontwerp behooren in te trekken in plaats van het amendement over te nemen. Een der leden vroeg zich af of de amen- deering van het oorspronkelijke voorstel niet zou zijn ingegeven, door de zucht om de verbroken coalitie te heelen. Volgens bovengenoemde leden was 't echter zeker, dat de Tweede Kamer hetzelfde had kun- nen bereiken door middel van een amen dement op de Tariefwet, toen die in 1924 werd behandeld. Een amendement van ongeveer gelijke strekking als het onder- havige wetsvoorstel is toen ingediend, i doch verworpen. Deze leden konden het niet goedkeuren, dat men thans langs een omweg nogmaals ongeveer hetzelfde tracht te bereiken. Verscheidene leden hadden tegen den zakelijken inhoud van het wetsvoorstel overwegende bezwaren. Zij betoogden, dat men daarin tweeerlei doel kan zien, n.l. of het treffen van een fiscalen maat- regel, of bescherming van een bepaalden tak van nijverheid. Wat het eerste be- treft, achtten zij het van uiterst geringe i beteekenis en het staat volgens hen wel vast, dat wij hier te doen hebben met een verkapten protectionistischen maatregel, die orri zijn gevolgen naar hun oordeel be- slist moet worden afgewezen. Het artikel klompen is in 1924 bij de behandeling van de Tariefwet juist geheel onbelast geble- ven, omdat men van het heffen van in- voerrechten. ook wanneer het slechts als fiscale maatregel is bedoeld, in elk geval een prijsverhooging verwachtte, die men toen wilde voorkomen, omdat klompen vooral door de allerarmsten worden ge- dragen. Ook thans geldt dit nog; van daar dat deze leden zich verplicht achtten hunne medewerking ten deze, niet te mogen ver leenen. Dat toch prijsverhooging het on- afwijsbaar gevoig zal zijn, blijkt genoeg- zaam uit de prijsstijging der schoenen na Harley-Davidson. Hij was verbaasd, dat de ander het niet hoorde. Waarschijnlijk was de kerel te gepreoc- cupeerd. In ieder geval scheen hij zich geheel aan zijn werk te geven. Na eenige minuten rand gegrabbeld te hebben, uitte hij een geluid, dat het midden hield tus- scben een vloek en een gekreun, en alsof hij plotseling bezeten was, begon hij an dere planken los te rukken, eer'st een, toen nog een, toen een derde. Het was alsof j hij plotseling door een razexnij om planken op te lichten bevangen was. Op beschei- I den wijze met een piank begonnen, scheen j hij nu niet meer in staat zijn lusten te be- teugelen en scheen nu van plan om den heelen vloer los te werken. Maar ongestoord kon hij zijn gang niet gaan. Waarschijnlijk deed deze afbraak van slaapkamers den heer Braddock als huiseigenaar pijnlijk aan. In ieder geval vond hij nu het oogenblik gekomen om op te treden. „Zeg, luister eens", zeide hij. Hij was van plan geweest, want hij was een geestdriftig lezer van sensatie romans en kende de formule heel goed, om te roe- pen „Handen omhoog Maar deze woorden waren hem onwillekeurig ont- snapt. Hij verbeterde zich zelf echter on- middellijk. ..Handen omhoog, bedoel ik natuurlijk." Toen lie-p hij naar het raam, gooide het open en brulde ,,Heila, Sam, fieila. Kom gauw.' HOOFDSTUK XXVIII. De verdv.-enen millioenen. De vitterige criticus, die altijd op den de aanneming van het z.g./Schoenenwetje. De schoenen. zijn sedert dien veel duurder geworden en kosten thans zeker de helft meer dan voor den oorlog. Bovendien meenden de tegenstanaers van dit wetsvoorstel, dat het nog de vraag is, of het doel, namelijk steun te verleenen aan de klompenindustrie,- doch dezen maatregel wel zou worden bereikt. Ook is daarvan geen werkvi.rruiming van eenige beteekenis te verwachten, daar slechts een betrekkelijk gering aantal personen werk- zaam is bij de klompenindustrie, terwijl voorts vaststaat, dat werkvermindering in andere opzichten onafwendbaar het ge- volq zou zijn. Door eenige dezer leden werd er boven dien op gewezen, dat zij ook met het oog op het te Geneve verhandelde dit wets voorstel niet konden goedkeuren. Andere leden verklaarden hunne inge- nomenheid, zoowel met de indiening van het voorstei als met de aanneming daar van, na de reeds besproken amendeering. Zij achtten de voorgestelden maatregel billijk, aangezien die strekt om door eene heffing van 8 pCt. het verschil tusschen de lagere buitenlandsche en de hoogere Nederlandsche loonen op te heffen. Dat de schoenen nu duurder zijn dan voor den oorlog is niet het gevoig van het Schoenenwetje, doch heeft geheel andere oorzaken. Bovendien verkeert de klompenindustrie door de buitenlandsche concurrentie voornamelijk van Belgie in een nood- toestand. Dit opnemen der klompen in de Tariefwet zal tengevolge hebben, dat de werkloosheid in dezen tak van nijverheid ongetwijfeld eenigermate zal worden ge- temperd. Dit is een klein offer alleszins waard en oordeelt men daar anders over, dan moet men er toe komen uit de op- brengst der belastingen te putten ter on- dersteuning van de werkloozen, hetgeen zeker nog minder aanbeveling zou ver- dienen. CENTRALE BOND VAN TRANS- PORTAR EIDERS. In de zitting van het congres van den Centralen Bond van Transportarbeiders te Rotterdam van Vrijdagochtend heeft de secretaris van den Belgischen Transport- arbeidersbond, de heer Mahlman. het woord gevoerd. Spreker zeide, dat, niet- tegenstaande er een overeenkomst was, de algemeene staking plotseling is ingetreden, en dat is niet te wij ten geweest aan in- vloed van communisten. De besturen had den het liever anders gewild. Zij hadden het contract behoorlijk willen opzeggen om tot een nieuw contract te komen, maar nu er eenmaal staking is, wil men tot afslui- ting van het bedrijf komen. Doch dit wordt niet gewenscht door de werkgevers, die dit anti-sociaal noemen, hoewel men te Liverpool en Rotterdam iets dergelijks ook kent. Naar het oordeel van spreker zal de strijd ten minste acht weken duren. De nijverheid en de spoorwegen zullen trachten te bewegen haar invloed te doen gel den. Een vertegenwoordiger van den elgischen Bond is bij minister Jaspar ge- roepen naar aanleiding van een onderhoud van den Minister met den burgemeester en den gouverneur van Antwerpen. Wanneer de Belgen een beroep op de Nederlandsche collega's moeten doen door het aangaan van een leening, dan hoopt spreker, dat zij een open deur zullen vinden. De voorzitter van het congres, de heer Brautigam, gaf den heer Mahlman de ver- uitkijk zit om den verhaler op een fout te betrappen en hem er op te wijzen dat er iets niet ldopt in zijn verhaal, zal zich zonder twijfel vol vuur werpen op wat een gebrek aan logica schijnt in het zoo- even medegedeelde incidentWaar, zoo zal hij vragen, kreeg Willoughby Brad dock de revplver vandaan, zonder welk wapen iemand roepen kan ..Handen om hoog", totdat hij heesch is, zonder eeniq resuhaat? Want van alle onmisbare arti- kelen, die een welgekleed man bij zich be- hoort te hebben, als hij het grapje van handen omhoog wil vertoonen, is een revolver zeker wel het onmisbaarste. Wij willen niets verbergen voor het na- geslacht. Willoughby Braddock bezat geen revolver. Maar hij had vier vingers aan zijm rechterhand en 2 daarvan duw- de hij nu ernstig in zijn jaszak. Ontvan- kelijk als was waren zijn hersenen, als in marmer stond er gegrift wat er in op- genomen was. Willoughby Braddock had niet vergeten op welke een sluwe manier Glibber Molloy Lord Tilbury gei'ntimi- deerd had en die list paste hij nu op Chimp Twist toe. ,Jou lage schurk", zeide de heer Brad dock. Of deze eenvoudige woorden hum uit- werking zouden hebben gehad bij iemand met een woest en onbuigzaam karakter. weten wij niet maar gelukkig had Chimp een geheel anderen aard. Hij had meer verstand dan moed. Hij was iemand, die terugdeinsde zelfs voor den schijn van ge- weld, en ofschoon hij misschien twijfel- de aan het bestaan van het pjstool van Braddock, hij twijfelde niet aan diens kracht. Willoughby was geen Hercules, zekering dat de Centrale Bond van Trans portarbeiders de Belgen niet in den steek zal laten. Het hoofdbestuur van den bond heeft dezen morgen voor den aanvang van het congres besluiten in dien geest ge- nomen. De heer Fimmen heeft er nog op ge wezen, dat Belgie op de I. T. S. kan reke- nen. NOORSCHE ONTSTEMMING TEGEN NOBILE. Uit Oslo wordt gemeld, dat de alge meene ontstemming in Noorwegen tegen Nobile meer en meer het karakter van uitgesproken vijandigheid aanneemt. De Noorsche pers oefent een vernietigende critiek uit op de wijze, waarop Nobile zijn onderneming heeft voorbereid en uitge- voerd. Naar de Poolonderzoeker Freuchen, die door het Defensche blad, ,,Politiken" naar Spitsbergen is gezonden, meldt, heeft de visschersbevolking aldaar, die den toe- stand in de Poolzee zeer goed kent, elke hoop opgegeven, dat Amundsen nog ge- red zou kuinnen worden. De vijandige stemming in Noorwegen uit zich in heftige verwijten aan de Nobile- expeditie, waarvan, naar Noorsche opvat- ting, het eenige doel was, een vlag en een kruis op de Noordpool neer te werpen en waarvan de mislukking aanleiding was, dat nu dertien vliegtuigen en negentien schepen aan het grootste gevaar blootge- steld moeten worden. Majoor Gran, de leider van de nieuwe Noorsche hulpexpeditie voor Amundsen, verklaarde omtrent zijn plannen: ..Bij onze nasporingen laten wij ons geheel leiden door het karakter en de voornemens van Amundsen. Hij wilde als eerste Nobile bereiken, terwijl Maddalena voor hem uit Vadso was vertrokken om hem voor te zijn. Derhalve bleef voor Amundsen slechts de mogelijkheid over, rechtstreeks naar Nobile door te vliegen. Amundsen heeft daarbij blijkbaar vertrouwen gesteld in de groote actie-radius van het vliegtuig. Guilbaud was voornemens, met zijn para chute bij de Npbile-groep te dalen en bezat daartoe zeker den moed. Ook de oude Amundsen heeft herhaaldelijk van volhardenden moed blijk gegeven. Aan luitenant Lundborg is, wegens de door hem bij de redding van Nobile ver- toonde dapperheid, de gouden medaille van de Zweedsche luchtverkeersunie ver- leend. De Duitsche Thibetreiziger prof. Pilch- ner heeft verklaard, dat hij aan den broer van Amundsen heeft aangeboden, deel te nemen aan de nasporingen naar het La tham - v li eg t uig Thans wordt ook de Russische vlieger Baboesjkin vermist. De Russische ijsbre- ker ..Malygin" heeft gemeld, dat Vrijdaq avond 9 uur 20 het vliegtuig van Ba boesjkin naar het Foyn-eiland was ver trokken. Het toestel bleef slechts 20 mi nuten in radio-telegrafische verbinding met de Malygin". Sindsdien heeft men niets meer van hem gehoord. DE STAKING TE ANTWERPEN. Naar de correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt, houdt de minister van nijverheid en arbeid, Hymans, zich op zeer actieve wijze bezig met het zoe- ken naar een oplossing van het arbeids- conflict te Antwerpen. Tot dusver acht maar hij was een duim of vier langer en wel zestig pond zwaarder dan Chimp en het was niets voor den heer Twist om zich aan zulk een ongelijken strijd te wag en. Inderdaad zou Chimp zich niet licht ge- waagd hebben aan een handgemeen, ten- zij met een zuigeling of een dwerg. Hij wankelde tegen den muur en bleef daar met de oogen knippend staan. De plotseling materialisatie van Willoughby Braddock uit het niets had hem een hevi- gen schok gegeven, waarvan hij zich nog in het geheel niet hersteld had. Jij ongelukskind zeide de heer Brad dock. De voetstappen van iemand die telkens een paar tredend overslaand de trap op sprong, werden nu gehoord. Sam stormde binnen. ,,Wat is er 1" De heer Braddock wees met vergeeflij- ken trots op zijn gevangene. ,,Weer een lid van de bende", zeide hij. ,,Ik heb hem gepakt." Sam staarde naar Chimp en keek te- leurgesteld. ..Treurige idioot", zeide hij wrevelig. ,,Dat is mijn ,,hullepie"." ..Hullepie." Willoughby Braddock voelde zich een oogenblik udt het veld geslagen. Toen vatte hij weer moed. Hij wist niet veel van de plichten van een hullepie" maar wat die ook mochten zijn, deze man over- dreef ze toch zeker. men geen andere regeling van het ge- sch mogelijk dan die welke reeds in de vorige week werd voorgesteld, maar door al de havenarbeidersorganisaties werd verworpen. In afwachting blijft de staking aan de haven algemeen. Slechts op enkele sche pen wordt door werkwillige bedienden, geholpen door de bemanning, eenig werk verricht. Op de kaden liggen de goederen zooda- nig opgestapeld, dat door ongeschoolde werkkrachten toch niet veel zou kunnen worden gedaan. De paketboot Pennland, van de Red Star Line, heeft alleen de bagage der uit Amerika medegekomen passagiers te Ant werpen kunnen lossen en kreeg order zich, met haar lading, naar Southampton te begeven. Er loopen zoo goed als geen schepen meer de haven binnen. Langs de Scheldekaden waar de sleeperswagens. in gewone tijden, elkaar in lange rijen vol- gen, is het thans zeer stil. Eenige groote fabrieken beginnen ge brek te krijgen aan grondstoffen. Zoo wordt ,b* de General Motors enkel nog met halve dagen gewerkt en acht men het vfaarschijnlijk dat het bedrijf, deze week, nog meer zal moeten worden beperkt. Weer hebben verscheidene schepen de haven verlaten om elders te gaan lossen. Het Duitsche stoomschip Ceres vertrok naar Rotterdam, het stoomschip Pascoli moet thans reeds te Rotterdam zijn. de Beaverdale vertrok naar Londen, de An- go naar Duinkerken, de Vera, met een lading hout, naar Gent en de City of Du blin eveneens naar Gent. De Duitsche stoomschepen Wiolo en Schwaben, te Vlissingen aangekomen, ontvingen order zich naar Rotterdam te begeven, terwijl reeds een aantal schepen te Ter Neuzen zijn of worden gelost en meerdere ver- wacht worden. DE STRIJD IN DE HAVEN VAN ROUAAN. De bootwerkers in de haven van Rouaan zijn opnieuw gaan staken. De werkgevers kondigen een ultsJuiting aan tot Donderdag, als eerste waarschuwing voor de herhaalde eendagstakingen, welke de communistische leiders sedert veertien dagen organiseeren. GEWIJZIGD VOLKSLIED. Aan den musicoloog Ernest Closson, leeraar aan het muziekconservatorium te Brussel is opdracht gegeven, met het cog op de viering van het eeuwfeest der Bel- gische onafhankelijkheid in 1930 de Bra- banconne, welke zeer moeilijk te zingen is en muzikaal-technisch gesproken, veel te wenschen laat, zingbaarder en speel- baarder te maken. Een regimentsdokter, dr. Butaye, heeft voor een gewijzigden Franschen tekst gezorgd. De nieuwe Brabanconne wordt 14 Juli aanstaande op den Franschen nationalen feestdag, voor de eerste maal in het open- baar ten gehoore gebracht te Doornik, op het feest van het Souvenir Franco- Beige". URUGUAY'SCHE MANIEREN. De voetbalspelers van Uruguay al- thans hun beste ploegen hebben bcwe- zen, dat zij in dit spel het oude Europa vooruit zijn. In politieke zeden is men in deze republiek aan de La Plata nog achter bij ons. Zoo wordt%thans gemeld, dat een ou'd-minister Pradno, en een afgevaardig- de, Martinez, wegens een persoonlijke kwestie te Montevideo met elkaar hebben En Sam keek eens naar den grand zag waar zijn excentrieke bediende mee bezig was geweesten hij kreeg achterdocht. ,,Wat beteekent dat?" vroeg hij. Chimp aanziende. ..Precies", zeide de heer Braddock „Wat beteekent dat Chimp's zenuwen waren nu weer wat gekalmeerd door hun houding. Zijn werk- zaam brein was alweer bezig. „Je kunt niets doen", zeide hij. ,,Ik ben niet ingeslopen. Ik woon hier. Ik ken de wet. ,,Maak je daarover maar niet moe. Wat voerde je uit 1" „Ik zocht iets", zeide Chimp norsch. ,En het was er niet." „Heb je Finglass gekend zeide Sam snel. Chimp lachte een kort, bitter lachje. ,,Ik dacht van wel. Maar ik wist niet, dat hij zoo dol op een grapje was." ,,Bradje", zeide Sam met nadruk. ..Een boef Finglass woonde vroeger hier en hij heeft hier ergens een hoop van zijn die- verijen gestopt. ,,Wel allemachiesHet is toch niet waar Heeft die kerel iets onder den vloer vandaan gehaald „Wedden van niet", zeide Chimp met veel gevoel. ,,Het was er eenvoudig niet. U schijnt er alles van te weten, dus ik wil u dan wel zeggen, dat Vinkie mij schreef, dat de rommel onder de derde plank van het raam af lag in deze kamer. Of hij aan het malen was of mij een strop wou bezorgen, weet ik niet. Maar ik weet wel, dat het er niet is. En nu ga ik maar." „Wis en waarachtig niet!" zeide heer Braddock. (Wordt vervolgd.) TER COURANT „Wat „Nu, waarom brak hij dan den vloer op

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1