m se sro0rweieersweg langs de Grenuiaan - ts. °eer SSE5V— 'Z, p GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. rarJ1J ,/fr aan het cind van hun stokjeTa- ZUr die hUiZCn ni6t aan de gemeente ZTLZ0rdel 7rJegd' achten wiJ het beter, dat deze verbetering wordt uitgesteld tot het volgend jaar. S?f%t1enigingSCSfer °P 1,65 in het ^aar elkaaTfeSseLr er te smal I 4) Vergadering van Donderdag 14 Juni 1928. des namiddags 2 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge- meester. Tegenwoordig de leden: J. J. de Jager, L. J. Geelhoedt, D. Scheele, P. van Cadsand, C. A. Verlinde, A. de Bruijne, P. F. de Bakker, H. J. Colsen, N. A. Hamelink, L. J. van Driel, C. van den Bulck, D. van Aken en W. Bedet. (v3. Vervolg.) v 9. Vernieuwing van bestrating en aanleg- gen van trottolrs. Het komt ons gewenscbt voor schrijven burgemeester en wethouders de ver- betering der straten in deze gemeente waar- mede eenige jaren geleden een aanvang is ge maakt voort te zetten, door langs de Grenu- laan en de Nieuwstraat trottoirs aan te leg- gen van basaltine- of quenasttegels, met hard- steenen trottoirbanden. De grond waarop het trottoir in de Nieuw straat zal worden gelegd, is eigendom der ge meente, terwijl van de eigenaars der gronden welke voor den aanleg van het trottoir langs de Grenulaan noodig zijn er zich zooveel be- reid hebben verklaard hun grond kosteloos aan de gemeente over te dragen, dat tot ver- dere uitvoering van ons plan kan worden overgegaan. De kosten aan de uitvoering van genoemd werk verbonden kunnen worden geraamd op een totaal bedrag van f 6394,52, te specificee- ren als volgt: Nieuwstraat, Westzijde. Uitbreken stoepen en trottoirs enz. 250. 440 M2. Trottoirtegels leveren 1.50 660. 440 M2. Trottoirtegels leggen 0.40 176.- 180 Ml. Rechte trottoirbanden leve ren 2.50 450.— 12 Ml. Gebogen trottoirbanden le veren 3.50 42. Korte Kerkstraat uitbreken trottoir 25.— 60 M2.Trottoirtegels leveren 1.50 90.- 60 M2. Trottoirtegels leggen 0.40 24. 27 Ml. Rechte trottoirbanden leve ren 2.50 67.50 219 Ml. Trottoirband. plaatsen 0.30 65.70 50 M3. Plaatzand leveren 2.50 125. 200 M3. Bestrating uitbreken en herleggen 0.40 80.— Vervoeren stoepen en straat- klinkers, enz. 125. Grenulaan. Uitbreken stoepen en trottoirs enz. 350.- 850 M2. Trottoirtegels leveren 1.50 1275.— 850 M2. Trottoirtegels leggen 0.40 340. 365 Ml. Rechte trottoirbanden leve ren 2.50 912.50 20 Ml. Gebogen trottoirbanden le veren 3.50 70. 385 Ml. Trottoirband. plaatsen 0.30 115.50 60 M3. Plaatzand leveren 2.50 150. 400 M2. Bestrating uitbreken en herleggen 0.40 160. Verplaatsen hek van Van de Wege 20. Vervoeren stoepen en straatklinkers enz. Winst, onkosten, enz. 10 240.— 5813.20 581.32 Totaal 6394.52 Waar hier sprake is van een geheel nieuw werk, immers de bestaande stoepen, die niet van de gemeente zijn, worden uitgebroken en daarop alsmede op den aangrenzenden grond een tegeltrottoir wordt gelegd, moeten deze kosten betaald worden uit buitengewone mid- delen in casu uit geldleening, af te lossen in b.v. 20 jaren. Het is toch onbillijk kosten op het tegenwoordige geslacht te leggen, wan- neer het latere geslacht hiervan gebruik kan maken. Met opmerkingen die gemaakt zijn, dat wij hier te doen hebben met herstellingen, kunnen wij ons niet vereenigen. Er bestaat thans geen trottoir langs de Grenulaan en de Nieuw straat. (Het klinkerpadje, dat er nu ligt kan daarvoor toch niet doorgaan), zoodat wat thans gemaakt wordt nieuw werk is. Gebruikt zouden kunnen worden de f 6000 uit het wegenfonds, doch in de eerste plaats is het bedrag te gering en in de tweede plaats ware dat geld beter aan te wenden voor bui tengewone herstelling van bestaande bestra ting. Wij stellen U voor, ons te machtigen tot uit voering van bovengenoemd werk over te gaan. Burgemeester en wethouders schrijven nader: Na gehouden besprekingen welke wij deze week nog met den gemeente-bouwmeester hebben gehad over de aan te leggen trottoirs enz. in deze gemeente, is door ons emstig overwogen of het niet wenschelijk zou zijn, ook nog de bestrating van de Nieuwstraat en de Korte Kerkstraat welke hoog noodig ver- betering behoeven, uit te breken en te vervan- gen door eene nieuwe bestrating van platte keien. De kosten aan dit werk verbonden kunnen worden geraamd op een bedrag van ruim 15000 te specificeeren als volgt: Uitbreken en vervoeren bestaande bestra ting 500.— 405 M2. nieuwe klinkerbestrating a f 4,50 1350 M2. nieuwe keibestrating a 8.50 200 M2. herleggen keibestrating a 0.30 100 M3. plaatzand a 2. 1822.50 11475.— De VOORZITTER merkt nog op, dat nadere beraadslagingen burgemeester en wethouders aanleiding hebben gegeven hun voorstel aai, te vullen en reeds thans over te gaan met het vernieuwen van de onvoldoende keibestrating der Nieuwstraat en Korte Kerkstraat en die te vervangen door een van platte Zweedsche granietkeien. Volgens de raming komt het geheele werk dan op 22.000. Burgemeester en Wethouders zouden dit onmiddellijk willen uitvoeren. De heer DE BAKKER wijst er op, dat de voorzitter spreekt van Zweedsche graniet keien, doch zou in overweging willen geven een deskundig onderzoek te willen instellen naar andere keien, die evengoed zijn, doch voordeeliger dan de Zweedsche zullen kunnen geleverd worden. Indien de gemeente even goed, doch goedkooper terecht kon, zou dit toch ten goede komen aan de gemeentekas. De heer BEDET heeft zich bij kennisneming van dit voorstel afgevraagd, of dit geheel of gedeeltelijk moet worden aangenomen. Wat het vernieuwen der trottoirs betreft, dat is geen overbodige weelde en spoedige verande- ring daarvan is hoogst gewenscht, daar ze moeilijk begaanbaar zijn De heer VERLINDE: Men beloopt de kans gepakt te worden voor dronkenschap De heer BEDET zou dus den post voor de trottoirs willen voteeren, maar wat betreft den post voorgesteld voor vernieuwing der be- keiing in de Nieuwstraat, die vernieuwing acht hij minder noodig voor de geheele straat en zou die willen bepalen van af het postkan- toor tot aan de Burgemeester Geillstraat, doch van daar tot de Korte Kerkstraat is het z.i niet noodig, aangezien daar "zoo geen druk vervoer is. Bovendien is het eerste door hem genoemde gedeelte ook het meest ongeschikt, aangezien daarin veel ongelijkwaardige keien liggen. Het andere gedeelte is werkelijk niet noodzakelijk en, al heeft men nu een spaar potje, zoo meent hij, dat dit toch niet moet worden aangesproken voor iets dat niet nood- zakelijk is. Met betrekking" tot het verschil van mee ting, omtrent de wijze waarop de kosten van dit werk zullen worden bestreden, is spreker van oordeel, dat dit niet als nieuw, doch als herstellingswerk moet worden beschouwd, en hij kan er zich dus zeer goed mede vereeni gen, dat het betaald wordt uit het saldo van de rekening over 1927, en alzoo genomen uit ue Kas. De heer VAN DRIEL veronderstelt, dat be- doeld worden keien zooals er gelegd zijn in den weg langs het kanaal bij den tweeden overzet. De VOORZITTER antwoordt bevestigend. De heer VAN DRIEL zegt, dat het daar met die keien veel verbeterd is. De heer VAN AKEN heeft uit de stukken gezien, dat er bij burgemeester en wethouders feitelijk twijfel bestond omtrent hetgeen er gebeuren moest. Eerst zenden zij een voorstel betreffende het aanleggen van trottoirs, waar- van zij voorstellen de kosten uit een geldlee ning te besluiten, en daarna komen zij met een veel grooter plan, hetwelk zij nu voorstel len te betalen uit het overschot van 1927. Dat is toch een tegenstelling van gedachte. Bij spreker bestaat eenig verschil van mee- ning omtrent hetgeen in de naaste toekomst het meest noodzakelijk is. Z.i. zou het eers de verbetering van de "Grenulaan moeten wor den aangepakt. Men kan daar naast het trot toir een breede straat maken. Hij zou die ver betering ook willen doortrekken langs den Schoolweg en dan werd die onooglijke toe- stand aan school B opgeknapt. Is dit ge- schied, dan kon een verkeersregeling worden ingevoerd, om het verkeer van de zijde van de rolbrug te leiden langs de Grenulaan en dat van de Axelsche brug langs de Heerengracht. Dan verkrijgt men een bevredigenden toe- stand. Hij is ook de meening toegedaan, dat het vernieuwen van de Nieuwstraat van af de Burgemeester Geillstraat tot aan de Korte Kerkstraat niet noodig is en voor het daar plaats hebbend verkeer voldoende kan worden beschouwd. Spreker is voorts wel genegen zijn stem te geven aan een voorstel om 10.000 tot 15.000 uit de gewone middelen te nemen voor bestrijding der kosten van dit werk, maar is er beslist tegen het geheele werk uit de ge wone middelen te betalen, al beschikt men dan ook over een goed slot van 50.000. Hij zou dan liever voor het volgend"jaar nog eens een flinke post op de begrooting willen zetten om nog eens iets anders te doen, of anders de be- lasting nog iets naar beneden te doen. Hij is van meening, dat voor zulke groote werken moet worden geleend. Er behoort daarvoor door het nageSlacht, dat er van profiteerd ook iets gedragen te worden. Hij vindt het verkeerd hiervoor niet te leenen en hoopt zelfs dat, indien het voorstel wordt aangenomen gedeputeerde staten het om die reden zullen terugzenden. De heer VERLINDE zal buiten beschouwing laten de plaats waar het eerst moet worden begonnen, maar betoogt, dat hij er absoluut geen bezwaar in ziet de kosten te dekken uit den gewonen dienst, Hij acht in dit geval geen aanleiding de kosten af te schuiven op het nageslacht, aangezien thans zoo'n om- vangrijk werk noodig is, omdat over de laat.- ste jaren het onderhoud van de wegen feitelijk is verwaarloosd. De gelden, die over de laat- ste jaren voor de straten werden uitgetrok- ken, zijn in den regel niet gebruikt en daarom DE JAGER: Dat is nog van 60.— 200.— De heer oorlog. De heer GEELHOEDT meent, dat voor wat betreft de keien, gehandeld kan worden over- eenkomstig het advies van den heer Verlinde en dan na ingewonnen deskundig advies kan beslist worden. De heer DE JAGER geeft te kennen, dat, al is thans van burgemeester en wethouders het voorstel gekomen om de kosten van dit werk te bestrijden uit het goed slot van 1927 dit nog niet zeggen wil, dat hij zijn bekend standpunt, dat voor dergelijke werken, als zijn- de nieuw werk, moet worden geleend, zou heb ben gewijzigd. Hrj verschilt daaromtrent nog evengoed als vroeger met anderen van mee ning. Alleen heeft hij zich daaraan voor dit geval niet zoo krampachtig willen vasthouden. Hij zal daarover geen betoog gaan opzetten want eens wordt men het daarover toch niet' Hij was er echter van overtuigd, dat het ge wenscht was het werk in de Nieuwstraat in- eens m zijn geheel te kunnen uitvoeren. Hce dichter men nu bij 30 Juni kwam, het tijdstin waarop de gemeenterekening moet worden afgesloten, hoe meer aan het licht kwam, dat het benoodigde bedrag ditmaal uit het restant der rekening kon gevoteerd worden. Hij heeft daarin ook toegestemd, maar wil er alleen de aandacht op vestigen, dat dit voorstel nog niet bewijst, dat het principe van spreker voor de toekomst zal worden losgelaten. Hij wil er daarom al bij voorbaat de aandacht op vesti- *en' kosten der verbetering van de Westkolkstraat en der Grenulaan niet uit de gewone middelen kunnen worden gedekt Er is bij de laatste vaststelling van het vermenig- uldigmgscijfer der gemeentelijke inkomsten- belastmg wel gezegd, dat de voorgestelde ver- aging een blijk was van een verbetering van fnut econoniischen toestand, doch dat is cn- juist, de toestand is nog even zorgelijk- op een den Yerl^ing m°et dUS ^et teJvee?wor" dient z.i. het tegenwoordig"gesFacht~deze"kos- beschikbaar gesteld worden^de gewone^ Laan het !teu4 van hei zijn eigen lasten hebben te dragen. De heer DE BAKKER merkt, in verband met hetgeen hij over de keien zeide, nog op, dat verschillende groote plaatsen voor de be- stratingswerken ook gebruik hebben gemaakt van keien uit de Belgische groeven, en dat dit een nogal aanmerkelijk voordeel zou op- leveren. De heer VERLINDE wijst er in verband hiermede op, dat verschillende rijksbestekkeu voor het maken van keiwegen de gelegenheid openlaten om in te schrijven met levering van Zweedsche en Belgische keien en dat dan bij de inschrijving bleek, dat het verschil in prijs ten slotte heel gering was. Ook hier zou de gelegenheid opengesteld kunnen worden voor alle twee in te schrijven. Indien het prijsver- schil niet groot bleek, meent hij dat het dan 't voordeeligst zou zijn Zweedsch graniet te nemen. De heer GEELHOEDT gelooft, dat bij de ontvangst die de voorstellen bij den raad ge- noten hebben, zijn taak om als wethouder het voorstel nader te verdedigen al heel gemak- kelijk is. De heeren Bedet en Van Aken zouden liever zien, dat het gedeelte van af de weduwe Franse tot de Korte Kerkstraat niet werd vernieuwd. Dat gedeelte der Nieuwstraat list echter even slecht en er gaan ook zeer zware vrachten langs, met bestemming voor de Nieuwediepstraat of de Lange Kerkstraat. Het ligt ook zeker in de bedoeling van burp-p- meester en wethouders de Grenulaan en den Schoolweg gereed te maken als verkeersweg. Indien men dan een goeden verkeersweg heeft lnrA 6 riC,htingen kan de Noordstraat als grooten verkeersweg vervallen en kan daar volstaan worden met een andere straatbedek- king\ en kunnen de daaruit komende keien worden aangewend voor het in orde maken elkaar opvolgende voorstellen van bur gemeester en wethouders, waarbij een andere der kosfenTrdt V00rgesteld voor de betaling der kosten zijn in geen geval een gevolg van To' twijfclachtige houding van het college. 6 voorstel &edaan werd, meen- den burgemeester en wethouders, dat ze reeds der rekCeninThnehbet Van het °Pniak™ ders 2 If bUrgemeester en wethou- dat er een tamelijk goed slot beschikbaar bleef en kwamen in verbSid de conclusie- dat zij ook nog een ander deel van het programma konden uUvoe- ren. Van daar dit voorstel, dat geen verande vJfvolgn van'het d°ChTen Z^a g an het eerste is en waarbii dp ni* vo.nng „et tweede dee. Spreker bevestigt ook de stelling uitgespro- ken door de heeren Verlinde en Scheele dat Stratm 1 Jerl00pen jaren de Post voor be- stratingswerken telkens en telkens werd aan gesproken voor andere doeleinden en dat in- vroeger astlngverlaging betreft stellen bur- gemeester en wethouders zich voor, dat deze hedenrno^geniP°edi °f biJzondere °mstandig- heden nog wel verder naar beneden zal kur. Aan den heer Scheele, die vroeg naar het ,b^terken, der bestrating voor de 4 huizen de kazerne antwoordt spreker, dat de Totaal Bestedingskosten Kosten aanleg trottoirs in de Nieuwstraat en de Grenu laan pl.m. f 14057.50 1500.— 15557.50 i 6400.— Totaal f 21957.50 Aanvankelijk lag het in onze bedoeling ons voorstel op te schorten tot de volgende raads- vergadering, doch aangezien het dan zonder twijfel te laat in het jaar zou worden, komt het ons gewenscht voor nog in deze vergade ring tot de uitvoering van dit werk te be sluiten. Nu de totale kosten ongeveer 22.000 be- dragende, voor een zoo groot werk niet hoog genoemd kunnen worden, stellen wij U voor geene geldleening voor dit werk (dus ook niet voor de aan te leggen trottoirs) aan te gaan, doch het geheele werk te betalen uit het batig saldo van het dienstjaar 1927. Wanneer ons voorstel wordt aangenomen kan volgend jaar de Westkolkstraat verbeterd worden uit het gevormde wegenfonds, waar- 9000dan 6811 b6drag ZaI Z'jn aanSele&d van Weliswaar eischt de Westkolkstraat reeds nu dringend verbetering, doch aangezien de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat in ver band met de nieuwe brug welke aldaar zal worden gelegd een gedeelte van die straat In verband met bovenstaande stellen wii U oor, ons te machtigen tot uitvoering van d't werk over te gaan. straten was het toch zeker noodig ge- weest daarvoor de laatste 10 jaren ieder jaar f 3000 of 4000 te bestemmen. Waar er dan nu 22.000 gevraagd wordt, meent spreker dat men die thans zelf moet betalen. De heer SCHEELE was over de ontvangst van het eerste voorstel al zeer slecht te spre- ken, maar toen in de volgende dagen hef tweede kwam, was zijn oordeel: nu zijn ze iri de goede lijn. Het aanleggen der voorgestelde trottoirs en het vernieuwen der keien in de Nieuwstraat acht hij zeer gewenscht. Hij wil echter aan het college van burgemeester en wethouders vragen hoe het over het leggen van het trottoir in de Nieuwstraat denkt Is het de bedoeling dit in den lijn aan te leggen Dat zal daar wel eenige moeilijkheid baren. maar daar is toch z.i. veel vddr te zeggen Ook wil hij vragen of het niet mogelijk is dat stukje straat vddr de naast de kazeme ge- bouwde perceelen ook bij te werken op d« wijze als dit is geschiedt bij mej. de wed. I ranse. Dat zou daar dan zeer verfraaien. Naar aanleiding van het betoog van den heer Van Aken merkt hij op, dat de vernieu wing en verbetering van den keiweg over de De heer HAMELINK: ti... u... te danken! De heer DE JAGER: Goed te danken! Na njp overleg is het college tot de conclu sie gekomen, dat het rationeel is, dat voor nieuw werk wordt geleend, op langen termiin werk! HAMELINKDit is geen nieuw De heer VAN CADSAND merkt op, dat het bekend is, dat hij met betrekking tot het be- soraten van de Nieuwstraat op hetzelfde standpunt staat als de heeren Bedet en Van Aken, hij heeft dat ook in de commissie bijstand voorgestaan, doch dat had vloed. 1 T°cb meent hij, dat het voorstel zooals het h 6r f met zal kunnen worden aangenomen daar dan het gebruik van Zweedsche keien ken HVfStgeSteld' terWijl toch was afgespro- dat verschillende monsters zouden ge vraagd worden. g van geen in- De heer DE BAKKER: gedaan. Die toezegging is De VOORZITTER geeft te kennen, dat op I dit punt aan het bezwaar der heeren zal wor- Grenulaan een volgende maal aan de orde den tfegemoet gekomen. an worden gesteld, maar het voorgestelde j De heer SCHEELE zou het toch gewenscht acht spreker een goede oplossing. Nog merkt achten, dat het er niet in de eerste plaats on ij naar aanleiding van hetgeen de heer Van zal worden aangestuurd om keien te nemen Aken over het bestrijden der kosten zeide, op. die het minst kosten. dat zooals ook de heer Verlinde reeds aan- De VOORZITTER zegt. dat er naar zal e-e- .iaren ^en ookoorlo^s" streefd worden om best materiaal te krijgen, meer gevoteerd Imapst TwUVh bestrating veel doch niet te duur. Indien een bepaalde keL en dat dan 18 £escl»ed, soort in andere gemeenten ook gebruikt is en en dat bovendien de bedragen. die er nor vn„r van goede kwaliteit bevonden wordt, zal er geen bezwaar zijn die hier ook te gebruiken, maar indien mocht blijken, dat de kwaliteit minder is, zullen burgemeester en wethouders aan den minsten prijs niet blijven hangen; er wordt in de eerste plaats prijs gesteld op het leveren van een goede kei. bedragen, die er nog voor gevoteerd werden, meestal niet werden uitge- geven doch noodgedrongen voor andere uit- gaven moesten overgeschreven worden En nu is het wel gemakkelijk om de kosten maar op het nageslacht te leggen, doch dat mag men ook met te veel bezwaren, want dat zal ook De heer HAMELINK geeft te kennen, dat hij over dit voorstel vrijwel niets te zeggen heeft. Hjj had zich bij de ontvangst van het eerste voorstel voorbereid op een warm debat, maar het tweede heeft dat vrijwel overbodig gemaakt. Hij staat ten opzichte der bestrij ding der kosten niet op het standpunt der heeren De Jager en Van Aken. Indien bij de aanbesteding zou blijken, dat de kostprijs wei- nig verschil maakt, zou hij geen aanleiding zien om de goedkoopste keien te nemen, die het misschien niet zoolang uithouden als de duurdere. Men moet niet vergeten, dat over die straat een belangrijk vervoer zal moeten worden geleid. Dit laatste zegt hij tegenover het betoog van den heer De Bakker. De heer COLSEN bespreekt de breedte van het trottoir, hetwelk hjj veronderstelt, dat de breedt zal krijgen van het bestaande pad en de stoepen. Hij acht evenwel den rijweg te smal en zou er daarom de boomen maar uit willen doen, die beduiden toch niet veel. De VOORZITTER merkt op, dat bij de de- batten al verschillende gerezen vragen zijn beantwoord, doch dat er nog 2 zijn gebleven. De eene betreft de ligging van het trottoir. Burgemeester en wethouders wenschen het trottoir in ddn lijn aan te leggen. Alleen de stoepen voor de woningen van de heeren Har- tog en Van Rompu moeten behouden blijven omdat het daar in verband met de sterke hel ling der straat niet anders kan. Dit is ook geen bepaald bezwaar, aangezien het trottoir toch runp 2 M. breed zal zijn. Aanvankelijk was gevreesd, dat men met het trottoir wel eens naar beneden zou moeten, doch bij den heer Verlinde is bij de verbouwing het peil van het cafe reeds verhoogd, zoodat men daas al hooger kan. Dan was ook het vermoedmi dat zou moeten worden afgeweken bij den sigarenwinkel van den heer Kramer, doch dat is ook met noodig, omdat de stoep van cF Nationale Bank kan worden weggebroken Misschien zal men bij Haak nog iets naar bim nen moeten schieten, maar dat is toch geen waar, bij een trottoir-breedte van 2,25 M. ekening zal gehouden worden met kelder opening in de stoepen en luchtververschmg onder de vloeren Wat de vraag betreft van den heer Scheele om de straat door te trekken tot voor de leuwe huizen moet spreker opmerken dat die weg nog niet van de gemeente is. Bu~S h!.f w Wf^ uders zullen zich echter wel tot het betrokken Departement, aan wie de straat behoort, willen wenden, om te zien, of daaraan ok iets kan gedaan worden, om een betere situatie te verkrijg*en. bo?men staan er niet in den weg- Het hef a 1 J00r den riJ'weg over. Er liggen in het deel der Nieuwstraat van af dokK Bockstaele tot de Korte Kerkstraat kefen van eischt'zeker1 k'eUr 6n dat deel der straat eiscnt zeker ook vernieuwing De heer DE BRUIJNE: Dat vesmalt tocn geen Vbe?emZSnJ ^ijn "voor teV voSende moof m Jan d6n W6g' Ze Zijn nu wel niet z6° hS hi^ iageVen n0g eeni£ aanzicht bij het binnenkomen der straat. De heer COLSEN verklaart er tegen te zul len stemmen, als die boomen blijven staan. De weg is dan te smal. Bovendien gaat men er H6e\- fletsPad ie&gen. Dit behoorde dan aan den bmnenkant der boomen te komen De VOORZITTER merkt op, dat hij wel ge- sproken heeft van een fietspad, doch de bedoe - mg is een klinkerpad, dat dan feitelijk den weg verbreedt. Men gaat daar geen bord zet ten met de aanduiding „rijwielpad" De heer HAMELINK: Dan wordt men be- keurd als men er zich links van de richtine waarin men zich bevindt op beweegtf De heer COLSEN is niet voldaan en zal tegenstemmen. De VOORZITTER geeft ook toe, dat men van meening kan verschillen omtrent de vraag op welke wijze de kosten van zulke werken moeten bestreden worden, uit de gewone mid delen of door een leening. Er zal echter nog wel eens gelegenheid komen om daarover van gedachten te wisselen. S6 heer HAMELINK: Toch niet vandaag" De VOORZITTER: Niet vandaag. Hij meent ook, dat er geen bezwaar is deze gelden mt de gewone middelen beschikbaar te stellen. Hij wijst er op, dat er bovendien toch ook nog een reserve van 9000 voor bestrating be schikbaar is, zoodat de leden nog eens rustig over die zaak voor de toekomst kunnen nadenken. Het voorstel van burgemeester en wethou ders tot het aanbrengen van de omschreven trottoirs en vernieuwing der bestrating wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen. Voor stemmen de heeren Bedet, De Jager Geelhoedt, Scheele, Van Cadsand, Verlinde De Bruijne, De Bakker, Hamelink, Van Driel en Van den Bulck; tegen de heeren Colsen en Van Aken. 10. Aanvaarden als schenking perceeltjes grond aan de Grenulaan. In verband met het hiervoren genomen be- sluit, stellen burgemeester en wethouders thans voor het volgende besluit te nemen- De raad der gemeente Ter Neuzen Overwegende dat het voor het leggen van H«f Hr°H 'angS de Grenulaan gewenscht is dat de daartoe te gebruiken gronden eigendom der gemeente zijn; 6 dat de eigenaars van deze gronden vermeid op den bij dit besluit behoorenden staat ge negen zijn hun grond, voorzoover benoodigd voor het aan te leggen trottoir en gelegen vddr hunne woning om niet aan de gemeente af te staan; dat deze overdracht als eene schenking. is te beschouwen; gelet op artikel 194 letter c der gemeente- wet; gehoord een voorstel van burgemeester en wethouders besluit: als schenking te aanvaarden van de op den bij dit besluit behoorenden staat vermelde eigenaren van gronden gelegen aan de Grenu laan. den grond zooals nader op den staat en op de mede bij dit besluit behoorende teeke- ning in roode kleur is aangegeven en zulks onder de navolgende voorwaarden: 1°. de eigenaars behouden het recht voor- werpen te hebben op-, boven-, of over den grond welke door hen aan de gemeente wordt geschonken, voorzoover het verkeer daarvan geen hinder ondervindt; 2°. alle schade welke tengevolge van het op- breken der stoepen en het leggen van het trottoir eventueel aan de eigendommen mocht worden aangebracht zal voor reke ning van de gemeente worden hersteld; 3 de tengevolge van het uitbreken der stoe pen vrijkomende steenen enz. blijven het eigendom der eigenaars en zullen van ge- meentewege worden geplaatst, waar dit door hen wordt verlangd; 5°. 8 10 het trottoir moet zoodanig worden gelegd, dat de luchtroosters enz. geheel vrij zullen blijven, zoodat de toetreding van lucht niet kan worden belemmerd; de eigenaar van het overgedragen perceel kadastraal bekend in sectie L no. 1274 verkrijgt het recht in het trottoir zqn pri- vaatput met ruimopening te hebben en het trottoir ter plaatse op te breken en te herleggen, wanneer dit noodzakelijk is voor het ruimen van zijn privaatput; door de gemeente zal zoo spoedig moge lijk na het uitbreken der stoepen worden overgegaan tot het aanleggen van het trottoir; de grondlasten en alle andere belastingen, lasten en schuldplichtigheden van de over gedragen perceelen geheven wordende of later te heffen zijn voor rekening van de gemeente vanaf den 1 Januari 1929; de gemeente is verplicht binnen drie maanden na den dag waarop door gede puteerde staten van Zeeland de vereischte goedkeuring aan dit besluit is verleend, eene akte te doen opmaken en te onder- teekenen; de gemeente komt in het bezit en op het genot van de overgedragen perceelen. on middellijk na de onderteekening der op te maken akte; alle rechten en kosten op de overdracht vallende zijn voor rekening van de °*e- meente. Bij dit besluit wordt overgelegd de volgende STAAT van de perceelen, gelegen aan de Grenulaan, welke aan de gemeente moe ten worden overgedragen voor het aan te leggen trottoir. Sectie L No. Naam van de eigenaars. Oppcr- viaktc D5 54 53 52 51 5,50 3,73 4,13 4,07 4,02 1438 Renier P. P. 1162 Beck G. 1165 de Doelder Adr. 1166 Jonkman J. J. 1945 Galle J. B. 1170( Wed. Tj. v. Borssum Waalkes 50 4 15 }'i !Y;X„Scheepv- Mii ..Frederica" 19/48 9'oi 11/2 Wolfert J. H. e.a. 1859 de Smidt C. L. H74 wed. Bliek A. E. 1177.0ostdijk J. J. 1178 Wed. Koole J. L. e.c. 1179 Wed. Koole J. L. e.c. 1180 Wed. Willemsen Jac. 1181 de Ridder Cam. 1182'van Arenthals P. 1183 v. d. Bossche E. F. J. 1185'Westerweel J. C. 1186 Bal Ch. A. 2090 Standaert E. M. M. 1227 Rijnberg S. M. 1228 Wed. de Jonge J. 1229;Gazan J. J. J. M. 1230'Kanters L. 1231 Verlinde C. A. 1232 van Aken D. 1408 Wed. Beun J. 1234 Wed. Verhage Jac. 1409 Dees Kr. Gzn. 2021 Vereeniging Chr. Ond. 1236 Wolfert J. H. 1239 Wed. Meeusen P. 1240 Gezs. Hageman Leunis J.Czn. Wed. v. d. Peijl G. Leunis J.Czn. Fromont Th. Wed. Beck J. Ph. Kurvink R Leunis J. Czn. Wed. de Feijter J. 1441'Wed. Verhelst G. 1269 Onderdijk A. P. C. 1274 Mr. H. M. G. Kloppenburg 1275 Rijnberg F. L. 1279 Herrebout F. C. 1890 van Wijck P. e.c. 1284 Verschelling Adr. 1285 de Pauw A. K~ 1288 Bertel P. J. 1289 de Putter J. Pd. 1290 van de Wege L. 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 >27 •26 4,20 3.67 3,86 4,06 5,74 5,39 4.10 5.68 6,29 4,15 5,80 4,70 4.69 5.11 3,80 3,04 4,52 4,88 4,54 3,68 5.19 25/24 8 59 23 +,89 1243 1244 1247 1248 1411 1253 1254 1267, 22 21 '20 i9 48 17 16 !15 |14 13 112 11 10 - 8/9 1 6 4/5 !6,34 3 4,86 3,86 3,86 2,66 4,90 3,88 3,80 ,3,71 '3,85 .5.30 3,99 4,68 .8,72 9,67 5,16 5,25 2 Tholensstr. 2 5,63 4,86 3,40 1) 2) 3) Niet genegen. Nog bericht inkomen. Weigert. Geeft vergunning. De heer VAN DEN BULCK doet zijn be- klag, dat burgemeester en wethouders het schi ijven, dat door hen aan de eigenaars der stoepen in de Grenulaan is geschreven niet bij de stukken is gelegd. De raad had dan lcennis kunnen nemen van hetgeen aan de be- trokkenen gevraagd is, hetgeen toch zeker wel van beteekenis is, nu er maar enkelen zijn die genegen blijken hunne stoep af te staan. De raad had dan daaruit een conclusie unnen trekken. Hij vraagt: zijn die menschen met voor een raadsel gesteld' De VOORZITTER merkt op, dat de heer Van den Bulck zich bij het inzien der lijst blijkbaar heeft vergist, aangezien feitelijk slechts op 4en uitzondering na belanghebben- den toestemmend hebben geantwoord. Een paar personen konden nog niet worden be- reikt en met de gebroeders Beck denken bur gemeester en wethouders wel tot overeen- stemming te zullen kunnen komen. Wat was het bezwaar bij de meesten? Dat. wanneer ze van hun eigendomsrecht afstand zouden moeten doen, ze dan geen spionnetje zonneschermen, boven dien grond zouden mogen hebben, dat ze er geen avondblinden over zouden mogen laten draaien of er geen erker boven zouden mogen hebben en ten laatste, dat ze er, indien ooit een straatbelas- ting werd ingevoerd, ook straatbelasting voor zouden moeten betalen. Burgemeester en wethouders hebben daar om gemeend 'n bepaling te moeten vastleggen, dat van de betrokkenen nimmer eenige retri- butie voor het boven den af te stanen grond hebben van genoemde inrichtingen zal kunnen worden gevorderd. Dit voorbehoud kon echter niet worden gemaakt ten opzichte van later in te voeren belastingen, aangezien de wet geen privileges op belastinggebied toelaat. Het hebben van spionnetjes of het hebben van avondluiken ondervindt geen bezwaar aangezien het trottoir toch ook een breedte knjgt van 2.25 M. De heer VAN DEN BULCK merkt op, dat hij van belanghebbenden heeft vemomen, dat zij liever iets voor 't afstaan van hun stoepen zouden hebben ontvangen. Er zijn er bp die zijn nogal op penning 16. De heer HAMELINK noemt dat een ver keerd standpunt van die menschen. Ze moes ten hun stoepen gaarne afstaan, aangezien door het werk, dat de gemeente daai gaat uitvoeren, de waarde van hunne perceelen ver- meerdert. De heer VERLINDE vraagt, of er geen ge- vaar kan schuilen in de voorwaarde gesteld onder 3°., dat de gemeente de uitkomende steenen zal bergen waar de eigenaar dat wenscht. Men zou b.v. wel eens kunnen heb ben, dat iemand ze naar Axel verkocht en vor- derde ze daar te bergen. De VOORZITTER voorziet niet, dat ge vraagd zal worden ze naar Amerika te bren- gen. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 6