Ter Neuzensche Courant Tweede Blad. BINNENLAND. GEMENGDE BERICHTEN. Maandag 25 Juni 1928. No. 8237. OPHEFFING VAN DEN BOYCOT VOOR OLYMPISCHE FIRMS ONGERUKKEN. EEN DRAMA VOOR DE RECHTBANK. EEN BERUCHT HOTELRAT IN DE VAL. SCHADELOOSSTELLING AAN EEN BEDROGEN ECHTGENOOT. VAN NEDERLAND—BELGIE. Een bezadigd woord. De gewezen Belgische minister-presi dent Poullet, rapporteur van de speciale Kamer-commissie voor de begrooting van Buitenlandsche Zaken, heeft in zijn ver- slag over de Nederlandsch-Belgische be trekkingen medegedeeld: ,,Zekere leden hebben verwondering uitgedrukt over het feit, dat de Neder- landsche regeering totdusver aan de Bel gische regeering nog geen mededeeling heeft gedaan van de sedert zoo lang reeds aangeicondigde voorstellen betreffende on- ze verbindingen door de Schelde met den Rijn en met de zee. Deze leden stelden de vraag, of het langdurig onderzoek, dat in Nederland wordt gedaan, geen reden tot ongerustheid dient te geven. De jongstc verklaringen, in de Staten-Generaal ge daan, en de herhaalde verzekering, aan onze regeering gegeven omtrent de Sedoe- lingen der Nederlandsche regeering met het oog op een accoord met Belgie, zijn van een aard, om alle vrees voor onbe- paald uitstel te verwijderen. Het staat niettemin vast, dat deze uitstellen niet zou- den kunnen worden gerekt zonder gevaar op te leveren voor behoud van de goede verstandhouding tusschen beide volkeren. welker vriendschappelijke betrekkingen in hoogste mate verband houden met de al- gemeene pacificatie. Er zijn in Europa reeds genoeg haarden van agitatie en troe- belen en het is de plicht der betrokken re- geeringen, alles te vermijden, dat van een aard zou kunnen zijn, op de boorden der Schelde een nieuwe bron van agitatie en geschillen te verwekken. De publieke opinie aan beide zijden der grens heeft ook haar plichten. Wenschelijk is het, dat ze- kere fracties van deze, welke trouwens heel wat luidruchtiger dan talrijk zijn, zich zouden onthouden van het verwekken van betreurenswaardige incidenten, welke tot eenig gevolg hebben wrijvingen te veroor- zaken, die niet anders dan schadelijk kun nen zijn voor een vriendschappelijke en rechtmatige oplossing, welke door de over- groote meerderheid in beide landen wordt gewenscht." NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPII VOOR NIJVERHEID EN HANDEL. Nadat bestuur en leden van boven- genoemde vereeniging Donderdagavond door het gemeentebestuur van Middelburg officieel waren ontvangen, werd Vrijdag te Middelburg gehouden de algemeene jaarvergadering. In die vergadering werd na inleiding en bespreking aangenomen eene motie waaL bij alle omkooperij in den handel, o.m. het geven van steekpenningen, ten eenenmale wordt afgekeurd, aangezien het de belan- gen van den eerlijken handel benadeelt en men dit met kracht dient te bestrijden. Het hoofdbestuur werd in verband hier- mede opgedragen een onderzoek in te stel- len en nader aan de Maatschappij voor stellen te doen. Vervolgens werd gesproken over het vraagstuk van de oeververbinding der groote rivieren, en daarbij uitgesproken, aat het zoo spoedig mogelijk tot stand komen van alle bruggen over onze rivieren urgent is. In de eerste plaats wordt noo- dig geacht het maken der brug bij Keizers- veer en voorts de bruggen bij Nijmegen, Gorinchem en alle bruggen in de verbin- ding Rotterdam naar het Zuiden, daarna die bij Arnhem en Vianen en ten slotte de overige. In aansluiting met de bespreking werd een motie aanvaard waarbij de vergade ring zich uitsprak, dat de eenheid der zui- delijke provincien met het overig deel van ons land vordert, dat zoo spoedig mogelijk met de uitvoering dezer verbindingen een aanvang gemaakt wordt. De inleider had ook de wenschelijkheid uitgesproken, dat, in afwachting van de vaste oeververbindingen met de rijks - wegen het gebruik van de bestaande oeververbindingen vrij behoort te zijn, en de kosten daarvan behooren te worden be- streden uit het rijksaandeel in het wegen- fonds. Ten slotte sprak de voorzitter zijn spijt uit, dat het bij de excursies die aan deze vergadering verbonden zijn niet mogelijk was om ook Zeeuwsch-Vlaanderen te be- zoeken, teneinde ook te getuigen van de groote belangstelling der Maatschappij voor dit deel van Nederland. De burgemeester van Ter Neuzen, de heer J. Huizinga, die ook als gast tegen- woordig was, sprak voor die betuiging een woord van dank, en wees op het groote belana, dat ook Zeeuwsch-Vlaanderen heeft bij een goede aansluiting tusschen de beide oevers der Schelde. Hij uitte de hoop, dat ook daar nog een gratis over- tocht mogelijk zal worden. De vergadering is daarop verdaagd tot Zaterdagmorgen en de deelnemers wer- den per auto naar Vlissingen vervoerd. waar eerst Hr. Ms. torpedoboot ,,De Ruij- ter" werd bezichtigd en terwijl men zich te 6 uur aan boord begaf van het stoom- schip ,,Prinses Juliana van de Maat schappij ,,Zeeland", hetwelk van wege de maatschappij ,,De Schelde ter beschik- king werd gesteld voor het maken van een vaartocht. Inmiddels was ook de Minister van Ar beid, Handel en Nijverheid, de heer Slote- maker de Bruijne, gearriveerd, terwijl on- der de gasten ook werd opgemerkt de Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford. De tocht buitengaats was bij het mooie zomerweer inderdaad een genoegen. Aan boord werd ook den maaltijd gebruikt waarbij verschillende toespraken werden gehouden. Te 10 uur meerde het stoom- schip weer aan de ponton te Vlissingen. VREDERUST. De vorige week werd de 24ste jaarver gadering der Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland op de stichting ,,Vrederustte Bergen op Zoom gehouden, waaraan voorafging een bidstond geleid door Ds. J. H. C. Kam- steeg te s-Heer Hendrikskinderen, die sprat naar aanleidina van Hand. 3 9. De zeer druk bezochte vergadering werd geleid door den voorzitter, den heer J. J. C. van Dijk. Vertegenwoordigd wa ren 47 afdeelingen en 31 corporaties. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter in warme bewoordingen den overleden voorzitter Ds. J. H. Donner en den over leden vice-voorzitter Ds. N. M. de Ligt. die van de oprichting der vereeniging de vereeniging en de stichting hebben geleid Uit het verslag van den secretaris en den penningmeester teel^enen wij aan, dat de vereeniging thans telt 68 afdeelingen en 48 corporaties met in totaal 4443 leden. Aan het eind van het verslagjaar werden in de stichting verpleegd 337 mannelijke en 344 vrouwelijke patienten; het totaal verpleegdagen bedroeg 250752. De exploitatie der stichting leverde een voordeelig saldo op, dat nadat het in dc rekening der vereeniging was opgenomen, tot een winstcijfer leidde van f 26591,78. Daarnaast kon op voldoende wijze op de bezittingen worden afgeschreven, zoodat de financieele toestand een gunstige mag worden genoemd. Mededeeling kon worden gedaan, dat het bestuur in beginsel had besloten een centraal administratiegebouw te stichten, hetwelk voor een belangrijk deel kan wor den bekostigd uit de in den loop der jaren verkregen besparingen. In het bestuur werden herkozen de hee- ren Ds. J. de Vries, L. J. van Voorthuij- sen en G. van de Putte; gekozen werd in de vacature van den heer P. Scheele, Ds. A. Scheele van Kapelle-Biezelinge. Aan het eind der vergadering werd door Dr. K. Dijk van 's Gravenhage een refe- raat gehouden over: Persoonlijkheid en Religieus leven", dat met groote belang stelling werd gevolgd. De vergadering gaf evenals vorige jaren blijk van samenbinding tot het werk der barmhartigheid los van kerkelijke grenzen HET VEER WILLEMSDORP—MOERDIJK. De vorige week is het nieuwe veer WillemsdorpMoerdijk door den Minis ter van Waterstaat, in tegenwoordigheid van enkele genoodigden en ambtenaren van den rijkswaterstaat, officieel geopend. Er komt nu een einde aan de zeer ae- rechtvaardigde klachten van duizenden automobilisten, wielrijders en bezitters van andere voertuigen. Als men weet, dat in 192.7 werden ov'ergezet 186.000 personen, 28.800 rijwielen en 39.800 auto s door twee booten die op het voordeeligst om het uur vaarden en dan 10 auto's overbrach- ten, behoeft het geen nadere aanduiding, dat de nieuwe boot, Moerdijk genaamd die plaats biedt voor 25 auto's of 75.000 K.G. vracht en 500 passagiers en die het traject straks in 10 minuten aflegt hier zeer zeker dringend noodig was. Zelfs het maken eener tweede boot dient ernstig te worden overwogen, want bij reparatie of ketelkeuring zal het ten eenenmale onmo- gelijk zijn de ,,Scholevaer" weer den dienst te doen onderhouden, al blijft dit vaartuig voorloopig als reserve dienst doen. Wat de dienstregeling betreft het vol- gende: Er wordt gevaren elk half uur vanaf zeven uur 's morgens van Moerdijk tot s avonds 10 uur; en op elk kwartiet vanaf Willemsdorp. Het veergeld be draagt voor personen 15 cent (eerst 20). voor' auto's van 1 tot 6 personen f 1,50 (vroeger /2.50), grootere f 2. Retours (voorheen f 3,50) worden niet meer uit- gegeven. MINDER GERUKKIGE V ANGST. Te Souburg had door een der vele jongens, die in het kanaal aan het visschen waren, een minder gelukkige vangst plaats. Bij het vlug ophalen van zijn hengel uit het water kwam de vischhaak met worm en al terecht in den neus van een 8jarige kameraad en pakte zoo ongelukkig, dat een dokter er aan te pas moest komen om de haak uit den neus van den jongen te verwijderen wat met veel moeite en veel pijn mocht gelukken. Een waarschu wing om ook met een vischhaakje voorzichtig te zijn. Men herinneert zich de oneenigheid tusschen den Bioscoopbond en het N.O.C. inzake het filmen der Olympische Spelen. Deze oneenig heid leidde ertoe, dat het N.O.C. een overeen- komst sloot met de Italiaansche filmmaat- schappij ,,Luce", hetgeen door den Bioscoop bond werd beantwoord met een boycot. Naar ,,Het Volk" verneemt, hebben tus schen den Bioscoopbond en de ,,Luce" onder- handelingen plaats gehad om den boycot te beeindigen. Het laat zich aanzien, dat weldra resultaat zal worden bereikt. De Olympische Spelen zouden dus toch nog in ons land op het witte doek verschijnen. BLIKSEM IN EEN KERKTOREN GESLAGEN. Tijdens de hoogmis is de bliksem geslagen in een torentje van de R.-K. kerk te Hedel. In het kerkgebouw zag men het vuur, dat boven het priesterkoor met een knal uiteen- spatte. De kerk was geheel gevuld en onder de aanwezigen ontstond een paniek. In ver- warring vluchtte men naar den uitgang. De pastoor, die zich overtuigd had, dat alles j goed was afgeloopen, wist door een gerust- i stellend woord de kalmte te doen wederkee- ren waarna de godsdienstoefening werd voort- i gezet. De bliksem had alleen de antenne op het dak en de electrische geleiding in de kerk vernield OM EEN FIJNE SIGAAR. i In de Dinsdag te Deventer gehouden raads- vergadering sprak, volgens de Standard", het j lid Roebers zgn groote afkeuring uit over een j bij de politie gehouden wedstrijd inhet aanbrengen van overtredingen. Een inspec- teur had een fijne sigaar uitgeloofd voor den 1 agent, die binnen een bepaalden tijd de meeste I processen-verbaal had opgemaakt. De prijs was gewonnen door een agent, die binnen twee i men 15 personen had geverbaliseerd. De voorzitter zeide, dat het geval erg was opgeblazen. Het was een geheel op zichzelf staand feit geweest, een kleine fout slechts, :.rcver de betrokken politiemannen niette- varen onderhouden. HIJ KWAM OP GOEDKOOPE WIJZE AAN DEN KOST De polite te Geleen heeft gearresteerd ze- keren S., uit Heerlen, die zich uitgaf voor inspecteur van den warenkeuringsdienst te Maastricht en op dezen titel boter en andere levensmiddelen in beslag nam bij winkeliers en particulieren. S. is gevankelijk naar Maastricht overgebracht. ROGEERGASTEN, DIE MEN RIEVER NIET ZIET In November van het vorig jaar vertoefde in het hotel Duyn te Deventer een ongeveer 50jarige dame, die daar een week lang bleef logeeren en het er goed van nam. Plotseling was ze met de Noorderzon verdwenen, zon der de hooge hotelrekening te hebben betaald. Later bleek, dat men te doen had gehad met een juffrouw uit Leeuwarden, die zich te Tilburg, Arnhem en Apeldoorn o.a. aan soort- gelijke feiten had schuldig gemaakt. De Zutphensche recherche heeft haar thans ingepikt en voor den officier van justitie te Zutphen geleid. Donderdagavond is de 17jarige C. van Dorp uit de Oostersteeg te Vlaardingen met zijn fiets in een put bij de oude waterleiding aan de Koningin Wilhelminahaven aldaar gereden. Door vrienden werd hij er uit gehaald, waarna hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Don- derdagnacht is hij daar verleden. HET GEVAARRIJKE WAS KOKEN. Vrijdagmorgen was mevrouw F., 34 jaar oud, wonende Kruisweg 1 te Haarlem, aan het was smelten op een petroleumstel. Plotseling kookte de was over, de vrouw nam het pan- netje van het vuur en vluchtte ermee naar buiten. Hierdoor raakten haar kleeren in brand en sloegen de vlammen haar in het ge- laat. Twee agenten hebben met hun kleeren de vlammen gedoofd. Het slachtoffer werd naar het Diaconessenhuis overgebracht. Haar toestand baart zorg. TER WAARSCHUWING. DOOR ERECTRISCHEN STROOM GEDOOD. De electrotechnische adviseur bij de arbeids- inspectie meldt de volgende gevallen, waarvan de drie eerste door electrotechnische ambtena ren der arbeidsinspectie zijn onderzocht: 1°. Een metselaar, welkzaam in de vuur- gangeh van een stoomketel, gebruikt bij zijn werk een electrische handlamp, voorzien van een schroeffitting in plaats van een bajonet- fitting en waarbij het koper van de lamphuls heel weinig, maar toch nog voldoende buiten den porseleinen ring uitsteekt om een vinger van den man in contact te brengen met de onder spanning staande deelen van de lamp. 2°. Een dienstbode, die waschgoed op een bleek legt, vindt daar een gebroken ijzerdraad op den grond, welke gespannen was geweest boven een scheidingsmuurtje tusschen twee huizen. Zij slingert dien over den muur, waar bij de ijzerdraad zich kronkelt over de 4 meter boven den grond gespannen blanke electrische leiding. Het andere einde van den ijzerdraad heeft zij nog onder den blooten arm. Zij valt op den grond, luidkeels om hulp roepende; een buurvrouw kijkt over den muur, roept een man aan; zij overleggen samen wat te doen en waarschuwen ten slotte den huisbewoner, die verderop in het land werkt. Deze gaat da", den stroom binnenshuis uitschakelenintus- schen is het meisje bewnsteloos, en kort daar na komt de geneesheer, die den dood vaststelt. 3 Bij een grondwerk wordt door vier ar- beiders een betonmolen verplaatst. Hierbij raakt deze een blanke bovenleiding aan, welke gespannen was op 3.80 meter boven den grond. De betonmolen komt onder spanning; drie arbeiders weten zich nog los te rukken, van wie echter den met brandwonden, de vier- de wordt in bewusteloozen toestand door den opzichter met behulp van een gummiregenjas losgerukt. Onmiddellijk toegepaste kunst- matige ademhaling had geen resultaat. 4°. Volgens een courantenbericht werd op een kermis een paard gedood door te trappen op een electrische leiding, die voor aansluiting van het licht in een draaimolen, onvoldoende diep onder den grond gelegd was; de grond werd door de hoeven van het paard omge- woeld, waarbij de isolatie van de leiding be- schadigd werd. Bij alle vier ongevallen had men te doen met een spanning van 220 V. tegen de aarde. DE SNERHEID VAN VISSCHEN. Een liefhebber en kenner van visschen is er na geduldige en nauwkeurige waarnemingen achter gekomen, hoe snel onze riviervisschen zich kunnen voortbewegen. De forel is nirni- mer ddn, die zwemt met gemak 35 K.M. per uur; dan volgt de snoek, met 27 K.M. Na deze beide kampioenen volgen de barbeel met 18 K.M., de voorn met 16 K.M. en aal, karper en zeelt met 12 K.M. HAND AFGEBETEN. In de diergaarde te Agram wilde een jongen laten zien hoe goede maatjes hij was met 'n leeuwin, die hij elken dag voederde. Hij stak zijn hand tusschen de tralies door om het dier te aaien, doch de ,,tamme" leeuwin beet hem zijn hand tot op het been af. EEN KRAS BANDIETENSTUKJE. Naar Reuter uit Toronto meldt, hebben ban- dieten aangeteekende poststukken met een aangegeven waarde van ongeveer 100.000 dol- lars, die per auto vervoerd werden ,geroofd en zijn er daarna in hun auto vandoor gegaan. EEN HEER GEZIN IN VIER DAGEN GESTORVEN. Door het noodlot achtervolgd is het gezin van den mijnwerker Harold Green te Wigan. Eerst stierf hij zelf aan longontsteking. Twee dagen daarna bracht zijn vrouw tweelingen ter wereld. De een stierf dadelijk, de ander leefde maar vier uur. En den volgenden dag bezweek ook de kraamvrouw. ZEVENENTWINTIGDUIZEND PREIZIERREIZIGERS. j Elk jaar in Juni worden sedert 1849 de reus- achtige werkplaatsen van de Great Western- Spoorweg-Maatschappij gesloten en de beamb- i ten met hun vrouwen en kinderen naar alle deelen van Engeland gebracht om daar een vacantie door te brengen. Toen deze gewoon- te werd- ingevoerd, namen er 500 menschen aan het uitstapje deel, thans zullen het er 27.000 zijn. die met dertig extra-treinen uit Swindon zullen vertrekken. INBRAAK. In een juwelierswinkel te Munchen is inge- broken, waarbij de daders voor een waarde van 40.000 mark aan horloges,, brillanten, rin- gen, etc. hebben medegenomen. De inbrekers hebben in een vertrek op de eerste verdieping een opening in den vloer gemaakt, waardoor zij den winkel konden binnenkomen. Het schijnt, dat de bandieten den laatsten tijd reeds vaker op dergelijke wijze diefstallen ge- pleegd hebben. MUITERIJ OP ZEE. Het Engelsche stoomschip Enterprise, dat te Colombo op Ceylon in de haven ligt, ving een draadloos bericht op van de Jervis Bay, een schip, dat van Brisbane naar Londen on- derweg is en waarin gevraagd werd, of een oorlogsschip in de buurt was, ongeveer 300 mijl ten N.-W. van Freemantle, om de Jervis Bay te hulp te komen, die door verstekelingen aan boord dreigde overmeesterd te worden. De Enterprise heeft antwoord gekregen van een oorlogsschip op 1700 mijl van de aange- duide plaats, dat waarschijnlijk echter te laat zal komen, want een oproep om de positie duidelijker aan te geven - het schip is ver uit zijn koers werd niet meer door de Jervis Bay beantwoord. Volgens een nader draadloos bericht drei- gen de muiters aan boord het schip in brand te steken. Er is thans een hulpvaartuig met gewapende matrozen op uitgezonden, om aan de Jervis Bay de onmiddellijke gevraagde hulp te brengen. YLIEGTUIG TE PRETTER GEVARREN. De oud-senator Marcel Deriault en miss Katherine Thomb uit Washington zijn levend verbrand, doordat hun vliegtuig in brand vloog, en te pletter sloeg. George Lennox, d? piloot, is gevaarlijk gewond. TWEE PERSONEN DOOR EEN WOESTELING GEDOOD. In een herberg in het mijnwerkersplaatsje Heusweiler bij Saarbrucken, kreeg een der gasten een aanval van razemij en stortte zicn op een reiziger, die zonder iets te vermoeden aan een der tafeltjes zat. Hij bracht hem ver- scheidene steek- en snijwonden toe, waardoor de dood onmiddellijk intrad. De zwager van den razende kreeg bij een poging dezen tot kalmte te brengen, eveneens verscheidene messteken, aan de gevolgen waarvan hij spoe dig overleed. Tenslotte gelukte het den razen- den man te overweldigen en naar een gesticht te voeren. DE VOSSEHUID. Een 54-jari,ge bediende van een bonthande- laar in de Due de Rivoli te Parijs moest ver leden week voor zijn patroon dertig versche vossehuiden wegbrengen om ze te laten pre- pareeren. In de Rue Saint Honore werd de man aangevallen door een groote wolfshond, die op den reuk van het wild afkwam, tegen het pak huiden opsprong en er met een weg- rende. De knedht holde het beest achterna en voorbijgangers sloten zich bij hem aan. De hond was hun echter te vlug af en verdween uit het gezicht. Den bediende stond niets an ders meer te doen dan het geval bij de politie aan te geven. De huid had een waarde van ruim 70 gulden. LYNCHPARTIJ IN AMERIKA. Actht onbekend gebleven mannen hebben een inval in het ziekenhuis te Houston (Texas) ge daan. Met hun revolvers hielden zij een poli- tiebeambte in bedwang, die een gewonden neger bewaakte. Zij legden een touw om den hals van den neger en voerden hem mede in een auto, zonder acht te slaan op het om ge- nade smeeken van den ongelukkige, met de klaarblijkelijke bedoeling hem te lynchen. De neger was in het ziekenhuis opgenomen in verband met een ernstige verwonding, welke hem was toegebracht in een gevecht, waarbij een detective gedood werd. Later vond men het lijk van den neger, op- gehangen aan een boom op 5 K.M. afstand van de stad. De politie stelt een onderzoek in naar de schuldigen in de omstreken der stad. Te Weenen heeft zich Diinsdag voor de rechtbank een drama afgespeeld, waarbij de bekende journalist Bruno Wolff, een redadteur van het ,.Neue Wiener Journal", om het leven is gekomen. Wolff had geruimen tijd geleden een collega, een zekeren Poeffel, er van be- schuldigd chantage te hebben gepleegd en een „revolverjournalist" te zijn. Poeffel had daar op tegen Wolff een aanklacht wegens belee- diging ingediend. Dinsdag zou de zaak voor- komen. Onmiddellijk na de opening van de zittdng echter sprong Poeffel op Wolff toe en loste zes schoten op hem. De ongelukkige was onmiddellijk dood. Een W. B.-bericht meldt nog dat Poeffel wilde beletten, dat het door Wolff aangeboden bewijs van de waarheid werd geleverd. Toen Poeffel zag dat hij dit niet beletten kon, trok hij een browning^uit den binnenzak van zijn jas en vuurde die zonder iets te zeggen vijf keer af. Mevrouw Wolff verhinderde, dat Poef fel nog meer schoten loste. Poeffel verzocht zijn verdediger, dr. Stux, zijn verdediging op zich te nemen, doch deze weigerde dit met de woorden, dat hij een moordenaar niet verde- digde. De beruchte -geveltoerist Paul Kassner, die vooral als ongewenschte gast in hotels optrad, is Zaterdag te Berlijn in den val geloopen. De politie zocht hem al sedert 18 April van het vonige jaar toen hij bij zijn vervoer uit een gevangenwagen had weten te ontsnappen. Voor zijn arrestatie had hij in Berlijnsche hotels bedragen van 30.000 en 48.000 mark ten nadeele van logeergasten gestolen en was met dat geld naar Wiesbaden getogen, waar hij in een hotel kostbare diamanten buit maakte. De oude dame aan wie de steenen toebehcorden. werd juist wakker toen de dief aan het werk was en scihrok zoo, dat zij een hartverlamming kreeg en overleed. Zaterdag had Kassner met twee medaplich- tigen een tocht per huurauto door Berlijn ge daan, Bij het uitstappen betaalden ze den chauffeur met de bedreiging hem te zullen doodschdeten als hij geld wou hebben. Daarop gingen ze een huis binnen. De chauffeur reed dadelijk naar den nabij- zijnden poliitdepost en kon weldra met twee pootige agenten naar het huis, waarin de in brekers verdwenen waren, terugkeeren. Dezen schenen echter lont te hetoben geroken; zij waren althans niet meer in het huis. Kort daarop ontmoette de chauffeur echter het drie- tal weer en de gewaarschuwde politie wist nu hen alle drie te grijpen. GEHEIMZINNIGE MOORDZAAK TE BERLIJN. De Berlijnsche justitie heeft, naar de „Vos- sische Zeitung" verneemt, bevel gegeven tot twee arrestaties, welke wellicht zullen bijdra- gen tot opheldering van een der geheimzin- ndigste mdsdaden, welke in de laatste jaren te Berlijn zijn gepleegd. Eenige rechercheurs verschenen in de wo~ ndng van den groothandelaar Johannes Gleisz- ner te Lichterfelde-West. alsmede in de wo- ning van de weduwe van den groothandelaar Hugo Pernetta in de Alexanderstrasse, die in 1927 onder geheimzinnige omstandigheden was gestorven. Bedden werden gearresteerd onder ernstige verdenking, Pernetta in Mei 1927 ver- moord te hebben. Een compromitteerende omstandigheid is vooral, dat Gleiszner en mevrouw Pernetta een film heibben samengesteld, waarin de moordzaak, zooals zij zich kan hebben afge speeld, beschreven wordt. Toen de justitie kennds kreeg van dezen filmtekst, besloot zij tot beider arrestatie. Gleiszner werd er van bescihuldigd bij den moord aanwezig te zijn geweest. ONGELTJK MET EEN VRACHT AUTO. Bij Cressing in Essex is een vrachtauto met 30 arbeiders in een sloot gereden; 28 arbei ders werden gewond, waarvan 3 ernstig. BLIKSEM. Bij Bloomington in den staat Indiana, zijn vier menschen, die bij onweer onder een boom waren gaan schuilen voor den regen, door den bliksem gedood. EEN DORP IN DE ASCH. Te Molodowo, bij Byalistock, brak een brand uit, waaraan het geheele dorp ten offer viel. Twee-en-vijftig woonhuizen en meer dan 100 winkels werden een prooi der vlammen. MET DEN DOOD GEBOET. Een landbouwer te Bazocehes-les-Bray, bij Provins, had een prachtige auto gekocht. Hoewel hij nog niet goed had leeren rijden, had hij de onvoorzichtigheid toch met de auto uit te gaan en zijn familie mee te nemen. De man heeft deze onvoorzichtigheid met den dood geboet. Bij Mousseaux deed hij een ver- keerde greep, de auto keerde en sloeg over den kop. De bestuurder was op slag dood. Zijn vrouw, zijn beide kinderen en twee neven die met hem in de auto hadden gezeten, kwa- men er met lichte kwetsuren af. EEN POSTROOVER GEPAKT. Onlangs hebben wij gemeld, dat in de trei- nen op de lijnen HalleBerlijn en Halle Leipzig herhaaldelijk diefstallen in postwagens voorkwamen. De dief wist op den langzaam rijdenden trein te springen, den postwagen open te breken en er aangeteekende stukken uit te stelen. De dader is brj Schkeuditz ge arresteerd door rechercheurs, die zich in den postwagen hadden verborgen. Toen hij zich ontdekt zag, sprong hij dadelijk weer uit den wagen, doch een der rechercheurs schoot hem neer. Het is een inbreker, die reeds lang gezocht werd, een zekere Spiess uit Delitzsch. OP JEUGDIGEN LEEFTIJD AAN CIGARETTEN VERSLAAFD. Voor den rechter te Montreal heeft een moe- der de schuld voor een brand welke haar huis gedeeltelijk verwoest had, geweten aan haar zoontje van drie jaar, die, volgens haar, aan cigaretten verslaafd was. Zij en haar man verklaarde zij, hadden vergeefs moeite ge daan, om het jongetje te beletten zich cigaret ten te verschaffen. EEN HAAI OP DE KUST. Een haai van ruim 4% meter lengte, die de makreel-visscherij op de kust van Dorset sinds eenige weken ernstig bedreigd had, is Maan dag door een visscher uit Weymouth na een gevecht, gevangen en gedood. Het monster woog ruim 700 kilo. NOODLOTTIG KINDERSPEL. In het dorpje Schoneiche bij Berlijn speelden Zaterdag eenige jongens van dertien en veer- tien jaar rechtbank, waarbij de veertienjarige zoon van een onderwijzer, Thomas, beklaagde was. Een andere jongen, die als rechter fun- geerde, veroordeelde Thomas ter dood door de galg. Het vonnis zou onmiddellijk voltrokken worden. De jongen moest op een plank gaan staan, die over een ton was gelegd. Een an dere jongen, die den beul voorstelde, wierp een touw over een boomtak, maakte er een lus aan en legde die den „ter dood veroordeel de" om den hals. Thomas, die allerlei grimassen maakte, gleed daarbij van de plank af en een oogen- blik later bengelde hij in de lucht, waarbij de lus zich om zijn hals dichtsnoerde. Nog voor- dat zijn kameraden hem uit zijn ontzettende positie konden bevrijden, was de jongen ge- stikt. Een te hulp geroepen dokter slaagde er niet in, de levensgeesten van den knaap op te wekken. ONGERUK MET EEN „VLIEGBOOT". Zaterdagmiddag is in een amugementspark te Margate een ongeluk gebeurd met een „vliegboot" een onderdeel van een toestei, ,,The Atlantic Flyer" geheeten, waarbij de er aan bevestigde booten, naar beroemde vliegers genoemd, rond- en op en neer zwaaien. Door het breken van een bout of een stalen tros zakte de achterkant van een der booten om- laag en werden de acht inzittenden op een hoogte van 10 M. weggeslingerd. Drie hunner waren op slag dood, de vierde stierf in het zie kenhuis. De vier anderen werden gewond. EEN WOLKENKRABBER BIJNA ZOO HOOG ARS DE EIFFELTOREN. Een draadloos N. T. A. bericht maakt mel ding van plannen tot het bouwen in Chicago, boven de banen van de Illinois Central Rail road, van een gebouw van 75 verdiepingen, dat 45 millioen dollar zal kosten en een stad op zichzelf zal worden. Het zal 855 voet boven den beganen grond hoog worden, aldus 70 voet hooger zijn dan het Woolworthgebouw te New-York en bijna zoo hoog worden als de Eiffeltoren. INBREKER DOODGESCHOTEN. Een aan de politie bekend inbreker, die Zon- dagmiddag in zijn auto met een jong meisje over het Herald Square te New-York reed werd door vier andere inbrekers in tegen woordigheid van het publiek doodgeschoten. De moordenaars ontkwamen, evenals het meisje, dat in een naburig restaurant de bloed- sporen afwaschte en daarop in het gedran^ ontkwam. TRIBUNE INGESTORT. Te Pittsville is een tribune op het kermis- terrein, welke bezet was met zeshonderd kin deren ingestort. Meer dan vijftig kinderen werden gewond. Tal van ouders, die op een andere tribune zaten, snelden in de grootste opwinding naar den overkant, om hun kinde ren te redden. Voor zoover tot dusver bekend, vallen er geen menschenlevens te betreuren. Een bijzondere jury van het echtscheidings- hof te Londen heeft kapitein Noel Pearson de betaling opgelegd van een schadevergoeding van 10.000 aan George Ingman, wiens vrouw hem ter wille van Pearson verlaten had. Lord Merrivale, de rechter, kenschetste me vrouw Ingman als een onwaardige vrouw, die haar man in den steek had gelaten, omdat Pearson elk jaar 6000 tot 10.000 kon uit- geven, haar alle mogelijke amusementen kon i verschaffen en haar een vaste uitkeering kon i verstrekken. BANDIETISME IN MEXICO. Uit Vera Cruz wordt gemeld, dat bandieten zicn hebben meester gemaakt van een Spaan- schen boer, Luciano Mejido, dien zij meevoer- den. Zij eischten een losgeld van 12.000 doi- lar, onder bedreiging, bij niet-inwilliging van dien eisch hun gevangene te zullen dooden. De Spaansche legatie te Mexico (stad I heeft zich tot de Mexicaansche regeering gewend. met een krachtig vertoog, waarin wordt aan- gedrongen op het nemen van maatregelen tot redding van den ontvoerden Spanjaard.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 5