Zoutevisch norr s H.H. Landbouwers en Aardappelverbouwers „Pota" „PLUSETTE"? niet? Rookworstjes, KAART VAN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Fa Wed. A. H. DONZE. asm alpacca mtm O Ai¥i ES! Handboek v/d Automobilist Koolplanten GELDLEENING. Hollandsche Vereeniging tot Exploitatie van Margarinefabrieken Openbare Verkooping. Nieuwe varnlkkelde Suiskaohel, 35 cent. 28 cent. STROO-PERS SOLA-ZILVER een extra Tram F. J. KAAN, Kent U reeds het Nieuwste Dameshandwerk FIRMA P. J. VAN DE SANDE 3.600.000,- 57a Cumulatief-Preferente Aandeelen 3.600.000,- 6 Cumulatief-Preferente Winstdeelende Aandeelen -: Ls VAN WAES8ERGHE-JANSSENS. BUROERLIJKE 8TANDT HANDEL8BEBICHTEN. ADVSRTENTIEK. LOOP DER BEVOLKING VAN TER NEUZEN. VERKOOPINGEN EN AANBESTEDINGEN. HOOFDPLAAT. VERKOOPINGEN, UITVOERINGEN AANBESTEDINGEN. ENZ SCHEEPVAARTBEWEGING. A. C. LENSEN'S STOOMVAART MAATSCHAPPIJ—TER NEUZEN' ZEE V AARTMAATSCHAPPI] „SCHELDESTROOM." WISSELKOERSEN. SIJTA JONKMAN, CORNELIS SCHEELE Nz., Donderdag 28 Juni 1928, PUIKE KWAUTEIT GOEDE KWAUTEIT TE KOOP: EEN Gebr, VERLINDE, Nikkelwaren, Messen, Lepels en Vorken, D. E. WOLFERT Hz. WORDT GEVRAAGD Aspergesoep Champignonsoep Bloemkoolsoep Levering uit voorraad Ter Neuzen, Markt 19. Neemt alien proef! LANDBOUWSCHOOL. Te TERNEUZEN op Donderdaa 28 Juni van 4—5,30 uur, Dames profiteer! van deze geiegenheid, gemakkelijk te leeren, schitterende resullaten. VOORHANDGN FIJNE 80 cent per 1/2 K.G. A. A. MARSILJE Jz. Roodekool, Savoyekool, Wittekool, Spruitkool, Bloemkool, Boerenkool, enz. enz. KOOLRAAPPLANTEN. Gemengd- en Ochtendvoer. Kanariezaad (wit en zwart). Hennepzaad enz. enz. Lage prijzen. (3e DRUK) TEN DIENSTE VAN TOERISTEN, WANDE- LAARS, WIELRIJDERS EN AIJT0M0BIL1STEN PRIJS 50 CENT UITGEEFSTER TERNEUZEN werd aangenomen met vier stemmen vo6r, de heeren Kerckhaert, Staal, Vereecken en Baart. Tegen de heeren Adriaanssens, Raes en Van Craenenbroeck. Er zal dus in beroep worden gegaan bij de Kroon, Burgemeester en Wet houders doen alsnu het voorstel om als rechts kundig adviseur der gemeente te benoemen. Mr. Dr. L. N. Dekkers te 's Gravenhage. De heer Van Craenenbroeck is hier tegen, aangezien dit een aardigen duit zal kosten aan de gemeente; 't belang der kwestie weegt hier niet tegen op. De heer Baart voert hiertegen aan, dat Ged Staten ons voor vier vijfden in 't gelijk stellen en steken ons bovendien 't geen overigens niet noodig is een pluim op den hoed, 't Is derhalve alleszins te verdedigen, dat men in beroep gaat en de daaruit voortvloeiende kos ten ten laste der gemeente komen, zooals dit voorheen ook is geschied met de schoolkwes- tie. De heer Van Craenenbroeck voert hiertegen aan, dat de schoolkwestie de belangen der ge meente raakte, doch in 't onderhavige geval is het een persoonlijke kwestie. De heer Baart repliceert, dat deze zaak in zooverre persoonlijk is als ze den Secretaris betreft, maar niet tegen te spreken valt, dat ze van algemeen belang is. Immers hoe een functionaris te handhaven met een traktement van 5000 en zich dan nog vergrijpt aan de belastingpenningen van arme donders. De heer Van Craenenbroeck: Met de belas- tingcenten der arme donders moet ge maar niet schermen; zij zullen wel schrikken als ze strak3 hun briefje thuiskrijgen. De heer Baart antwoordt, dat is onze schuld niet, maar een gevolg van de fouten in de vo- rige zittingsperiode gemaakt; 't is treurig, dat men dit niet wil inzien, en erkennen. Wij be- weren geenszins, dat die wantoestanden wil- lens en wetens zijn geschapen; wilde men slechts toegeven, dat men gefaald heeft, dan waren de moeielijkheden spoedig uit den weg geruimd. De heer Van Craenenbroeck vraagt of men voor een administratieve fout een ambtenaar moet ontslaan? De heer Baart keurt het af, dat de Bond van Gemeenteambtenaren in hun memorie, inge- diend bij Ged. Staten, enkel en alleen is afge- gaan op de verklaringen van Van Son, Spre- ker noemt het treurig, dat heeren met Mr. en Dr. titel zulk een houding aannemen. De heer Raes betwist dit en zegt, dat men ook is afgegaan op de uitgebrachte rapporten. De heer Baart wijst erop, dat Ged. Staten den raad het verder onderzoek uit de hand hebben genomen, alles werd verzegeld en de justitie er mee gemoeid. Niet wij hebben Van Son geschorst, doch het college gaf ons daar- toe opdracht; de Rechter-Commissaris zelf verklaarde, dat deze persoon niet mocht ge- handhaafd blijven, maar ontslagen moest wor den, wijl is komen vast te staan, dat hij zich aan verduistering hefeft schuldig gemaakt. Ook gispt spreker het, dat Ged. Staten geen melding maken van de notulen der niet ge- houden vergadering, waarin sprake is van een traktementsverhooging van den administra- teur van het G.E.B. De heer Kerckhaert zegt, dat Ged. Staten zelf hebben verklaard, dat bedoelde vergade ring niet gehouden is. De heer Van Craenenbroeck begrijpt niet, waarom in deze zaak een rechtskundig advi seur moet betrokken worden en vraagt of Burgemeester en Wethouders zelf de zaak niet meer baas kunnen, waarop de heer Staal ant woordt, dat Van Son daarin is voorgegaan en zonder advocaat niet dorst verschijnen in Mid- delburg. De heer Adriaansens had gedacht, dat de gemeente een afgevaardigde uit den raad zou benoemen om de zaak in den raad van State te bepleiten. Alsnu wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders om Mr. Dr. Dekkers tot rechtskundig adviseur te benoemen met vier stemmen voor, aangenomen. De heeren Adriaansens, Raes en Van Craenenbroeck stemden tegen. De heer Baart herinnert er aan, dat in de schoolkwestie ook een raadslid naar den Raad van State is afgevaardigd met Mr. ❖an Deinse en wenschte dit ook thans te doen. Op voorstel van den heer Kerckhaert wor den met vier stemmen v66r Burgemeester en Wethouders gemachtigd naderhand een per soon daartoe te benoemen. I 7. Wijziging begrooting, dienst 1928. De heer Raes maakt bezwaar tegen den post reis- en verblijfkosten, aangezien de heeren verklaard hebben deze uit eigen zak te bs- 1 talen. De heer Kerckhaert brengt hiertegen in. dat men zulks niet kan blijven doen; reeds een heel jaar heeft men die kosten Voor eigen rekening genomen en de heer Staal voegt hier- j aan toe, dat het besluit van Ged. Staten her. maken van reizen noodig maken. De voorgestelde wijzigingen worden goed- gekeurd. Tegen stemden de heeren Raes en Van Craenenbroeck, terwijl de heer Adriaansens zich van stemmen onthield. 8. Vaststelling pensioengrondslag van den heer P. A. de Smet, secretaris-ontvan- ger van het Burgerlijk Armbestuur. Deze wordt overeenkomstig diens salaris met algemeene stemmen vastgesteld op 60. 9. Ontheffing plaatselijke belasting. Dit betreft de belasting op honden, welke na toelichting door den Secretaris wordt goed- gekeurd. De Voorzitter geeft te kennen, dat het in zijn voornemen ligt het beroepschrift, 't welk aan den Raad van State zal worden verzonden te doen voorlezen. De heer Van Craenenbroeck wenscht hier- van een afschrift, omdat zulks vroeger ook werd verstrekt. De heer Kerckhaert zegt, dat de heer Van Craenenbroeck daar straks aanmerking maak- te, op het late licht ter secretarie. Nu korrit hij zelf met extra-werkzaamheden. De heer Staal meent, dat voorlezing ervan voldoende is en de heer Vereecken zou het ter inzage willen leggen. Ook de heer Kerck haert is van dit gevoelen, De heer Staal acht het geven van afschrif- ten niet gewenscht, men stelt zich in 't ge- vaar, dat ermee gedweild wordt langs de straat. De heer Van Craenenbroeck zegt, dat men zulks van hem niet zeggen kan. De heer Raes merkt op, dat soms de inhoud van stukken, die nog niet in den raad zijn ter tafel geweest, aan personen buiten den raad bekend is en haalt aan het geval, dat 't hoofd der school in een herberg mededeelingen deed omtrent zoo'n stuk, voordat het in den raad werd behandeld. Hierover ontspon zich tusschen de heeren Raes en Baart een vinnige discussie, waarin de heer Baart het opnam voor het hoofd der school. De heer Van Craenenbroeck verzoekt nog- maals een afschrift van het beroepschrift en de heer Raes voorlezing ervan. Het voorstel van den heer Kerckhaert om het voor te lezen en een afschrift ter visie te leggen, wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. Het voorstel van den heer Craenenbroeck om een afschrift te verstrekken, werd ver- worpen. Bij de rondvraag merkt de heer Kerck haert op, dat het gerucht de ronde doet, als zou de vorige week ter Secretarie een huwe- lijk voltrokken zijn, waarbij de, bij de wet ver- eischte formaliteiten, niet zouden zijn inacht genomen. Daar sprekers naam daarbrj be trokken is verzoekt hij omtrent dit gerucht eenige opheldering. De Voorzitter geeft te kennen, dat de plech- tigheid door hem zelf werd verricht en dat de betrokkenen zeer goed getrouwd zijn. Wel was een kleine vergissing begaan bij 't in- schrijven der namen, naderhand is deze her- steld. De heer Kerckhaert is dus absoluut niet be trokken bij 't geval. Hiema sluiting. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: R. A. H. NegrijnKnijffzonder, Axelsche straat 24, van 's Gravenhage. C. M. WielandCommelin, zonder, Tholens- straat 134, van Aardenburg. A. van Kerkvoort, dienstbode, Noordstraat 5, van Zaamslag. Vertrokken K. P. van der Molen, schilder, Schutters- hofweg 4/5, naar Windsor (Canada.) M. de Jong, coiffeuse, Blokken 3, naar Vlis- singen. A. F. van Overbeeke, zonder, Schoollaan 1 naar Rotterdam. E. M. M. VolkerijkVan der Steen,' zonder Nieuwediepstraat 100, naar Sas van Gent. A. A. Verstraeten, kinderjuffrouw, O 196i naar Rotterdam. A. van Damme, zonder, Steenkamplaan 48 naar Wachtebeke. J. P. Klaaijssen, verpleegster. Steenkamp laan 24, naar Lunteren. f- 1 -Rijckaert, dienstbode, Noordstraat 70 naar Westdorpe. S. M. t Gilde, zonder, Van Steenbergenlaan 51, naar Middelburg. M. N. van Laere, dienstbode, N. Kerkstraat 32, naar Westdorpe. j M. W. de Reus, dienstbode, le Verbinding- straat 12, naar Amsterdam. B. C. Seegers, dienstbode, Pierssenspolder- straat 32, naar Sas van Gent. (Nadruk verboden.) TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 20 Juni. Adriaan Benjamin van Hoeve, oud 24 j„ jm. en Janna van Doeselaar, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 21 Juni. Hendrik de Koeijer (van Hoek), oud 29 j., jm. en Jo hanna Rouw, oud 18 j., jd. Philippus Haak (van Eindhoven), oud 22 j., jm. en Cornelia Sol, oud 20 j., jd. Geboorten. 17 Juni. Jacob Hendrik, z. van Hendrik Jan Vermeire en van Janna Suzanna Notebaart. 19 Juni. Geertruida, d. van Jacobus Haak en van Geertruida Rottier. 21 Juni. Abraham, z. van Cornelis Paulusse en van Francina Anthonie van Aalst. 22 Juni. Johannes Adriaan, z. van Adrianus Pieter Hamelink en van Janna van Minnen. Elisa beth Paula, d. van Reinier Stouthamer en van Theodora Groot. Overlijden. 16 Juni. Catharina Perschiena Leunis, oud 32 j., echtg. van Gottfried Adolf Johannes Kleinsprokkelhorst. 19 Juni. Een als levenloos aangegeven kind van Gustaaf Aloisius Cortvriendt en van Irma van Acker. 20 Juni. Cornelis Scheele, oud 42 j., z. van Nicolaas en van Janna de Zeeuw (beiden overl.) 22 Juni. Cornelis Jacobus Klaassen, oud 77 j., weduwn. van Jozina Stoffels. 4 Juli. HOEK. Veiling woonhuis en te velde staan- de aardappelen. Notaris Van der Veen. SLUISKIL. Zaterdag werd door den notaris Van der Veen te Ter Neuzen, in het cafd van den heer De Krijger, ten verzoeke van de fam. S. Jan- sen, in het publiek geveild een woonhuis, var- kenshok en erf te Sluiskil, aan den Pierssens- poldersclien dijk, Q 19, groot 1 A. 7 c.A Kooper werd de heer P. Jansen Sz. te Ter Neuzen voor 800. ZAAMSLAG. Heden werd door den deurwaarder Huine- man te Ter Neuzen, alhier verkocht ten ver zoeke van de Vereeniging Weegbrug „Onze belangen" de weegbrug, staande in den Een- dragtpolder, alhier. Kooper werd de heer Mar. Dekker te Zaamslag voor de som van 200. Bij de door het bestuur van den Calamiteu- zen Hoofdplaatpolder gehouden aanbesteding voor het leveren van 360 M3. Lessinesche ma cadam 2 4 c.M. en 120 M3. 13 c.M. werd de levering gegund aan de N.V. Ned. Basalt Bouwstoffen Maatschappij te Rotterdam die had ingeschreven als volgt: voor 360 Ms. 24 a 5,09 per M-'t en voor 120 M't 13 a 4,32 per MS. 26 Juni. AXEL. Vergadering van stembevoegde in- gelanden van den polder Catharina in het Hotel ,,'t Gulden Vlies". PHILIPPINE. Vergadering van stembe voegde ingelanden van den Stad Philippine polder bij den heer A. Wiskerke. SAS VAN GENT. Vergadering van ingelan den van den Vergaertpolder bij den heer V. Wijne. PHILIPPINE. Vergadering van stembevoeg de ingelanden van den Kleine Stellepolder bij den heer A. Wiskerke. TER NEUZEN. Vergadering van stembe voegde ingelanden van den Sluispolder in het Hotel des Pays-Bas. TER NEUZEN. Schooldag in de Geref Kerk. 28 Juni. WESTDORPE. Veiling huishoudelijke goe- deren en herberggerief. Notaris Dregmans. 29 Juni. TER NEUZEN. Veiling woon- en winkelhuis met pakhuis. Notaris Dumoleijn. 3 Juli. TER NEUZEN. Prijsopgaaf gevraagd voor de levering van basaltine- of Quenasttegels. Gemeentebestuur van Ter Neuzen. KOEWACHT. Veiling Hofsteedje en bouw- land. Notaris Dregmans. Rotterdam, 25 Juni 1928 VEEMARKT. Aangevoerd werden 556 vette runderen, 310 vette- en graskalveren, 389 schapen en 1am- meren en 1205 varkens. Aanvoer in vet vee, kalveren, schapen en varkens was groot en de handel traag. Dc noteering was als volgt: Koeien le kw. 1,12%—1,10, 2e kw. 0,97%0,87%, 3e kw. 0,800,65; Ossen le kw. 1,101,05, 2e kw. /0,92%/0,82%, 3e kw. 0,750,65; Kalveren le kw. 1,50- - 1,35, 2e kw. 1,20—1,05, 3e kw. 0,95— 7 0,80; Schapen le kw. 0,90—/0,80, 2e kw. 0,700,60; 3e kw. 0,50; Lammeren 1 10,90; Varkens le kw. 0,65—/0,63. 2e kw. 0,61 0,59, 3e kw. /0,570,55; exportv 0,64—/ 0,60. FIJNE ZADEN. Blauwmaanzaad 36—/ 38; Karwijzaad 1 33—35; Kanariezaad 12/14; Geel Mos- terdzaad /2627. AARDAPPELEN. Red Star 89; Bravo's 910, alles per H.L. Malta Spring 15 tot 17 cent per K.G Westlandsche zand 13—15 cent; Westl. klei 1113 cent. Aanvoer tamelijk, handel flink VLAS. Aangevoerd: Blauwbloei 500 K.G. 1,20 1,30; W. Zeeuwsch 3000 K.G. 1,15—/'l 30- «®el 4000 K.G. 1,15-/1,30; Dauwrooi 475 K.G. 0,801. j Handel traag. BINNENLANDSCHE GRANEN. Tarwe minder ruim ter markt, vrijwel on- veranderd verkocht; schotsoorten iets befer gestemd. f f't6 /A4'25^ 14,75Tusschensoorten J io,D(J113,75; Overigens 1313,40, Hulst, 25 Juni 1928. EIERVEILING V. P. N. j -Aangevoerd 40.000 stuks. Kippeneieren 4 95 Eendeneieren /4,80; Kalkoeneieren /7— Ganzeneieren 7,— per 100 stuks j BOTER 1,45—/1,50 per K.G. Voor Ter Neuzen: 22 Juni. Belg. s.s. SCHEL- DEJOL, 114, ledig, Londen; Deensch s.s. GER- DA, 675, erts, Antwerpen; Eng. s.s. THE EARL, 269, ijzer, Millom; Belg .s.s. BOLI- VIER, 3169, led., Antwerpen Eng. s.s. CORN- WOOD, 1308, kolen, Newcastle;, j 23 Juni. Noorsch s.s. NOTOS, 2073, hout Antwerpen; Noorsch s.s. FJORDEN, 968, led. Antwerpen. 24 Juni. Duitsch s.s. TENERIFE, 3097 stukg., Antwerpen. Van Ter Neuzen: 23 Juni. Eng. s.s. ROSA- RIX. 3005. steen, New-York; Eng. s.s. Tift. EARL, 29. ledig, Londen; Belg. s.s. SCHBL- DEJOL, 114, steen, Londen. 24 Juni. Eng. s.s. CORNWOOD, 1308, ledie' Newcastle. Voor Sas van Gent: 24 Juni. Eng. s.s, HILLCROFT, 1341, pyriet, San Juan. Voor Gent: 22 Juni. Eng. s.s. PERNHYlN 127, ledig, Londen; Eng. s.s. GWENTLAND 1090, ledig, Rouaan; Belg. s.s. RAMSCAPPfSe. LE, 709, ledig, Londen; Eng. s.s. BROAD- GREEN, 264, ledig, Londen; Eng. s.s BOW- LING, 344, stukg., Leith; Lett. s.s. LEA.SIDE -85, pekkolen, Londen; Finsch s.s. WIHURI 1111, hout, Expilla; Poolsch s.s. TORUN 1112 hout, Danzig. 23 Juni. Nederl. s.s. ALBATROS, 86 ijaer Londen; Deensch s.s. ELIE, 1112, hout, Exp.1- la; Deensch s.s. BRITTA, 673, ledig, R'dam Lett. s.s. EVERMORE, 2375, hout, Koivista Duitsch s.s. TEUTONIA, 768, ledig A'darn Fransch s.s. CAP LA HEVE, 1115, fosfaa* Casa Blanca. 24 Juni. Eng. s.s. DONA FLORA, m. icno11' New'Castle; Eng. s.s. TOWNELEY trr™ New-Castle; Duitsch s.s. BOR- 85' KopenhagenEng. s.s. TEES- A22S 416' ledi&' OostendeDuitsch s.s. NEPTUN, 3640, benzine, Hamburg: Eng. s.s. TERN, 552, stukg., Londen; Noorsch s.s. LYS- LAND. 727, pyriet, Thamshavn; Belg. js ERTSHANDEL, 1386, ledig, Antwerpen; Fransch s.s. ASTREE, 427, pyriet, Bordeaux Eng. s.s. RIVERRIBBLE, 487, stukg., Goole Van Gent: 22 Juni. Eng. s.s. ACHROITE 710, ijzer, Grangemouth; Eng. s.s. MICKLJC- TON, 364 steen, Londen; Eng. s.s. GLYN- C°NWY, 196, ijzer, Birkenhead; Zweedsch s.s j VERNA, 355, ledig, R'dam; Letl. s.s. KANDA- VA, 1171, ledig, Danzig. 23 Juni. Eng. s.s. DAFILA, 969, stukg Belfast; Eng. s.s. PERNHYN, 127, fosfaat. Lerwick. Belg. s.s. RENd, 1544, ledig New- Castle; Eng. s.s. CRICHTOUN, 506, stukg Leith; Zweedsch s.s. CARING, 518, ledig Dan zig: Eng. s.s. BROADGREEN, 264, mac'adaai j Ipswich; Eng. s.s. YORK, 451, stukg., Huh Eng. s.s. SELBASIA, 2263, ledig, Leith' Belg s.s. HENDRIK CONSCIENCE, 496 ledig Goole; Duitsch s.s. TILLY L. BM. RUSS, 942 ledig, Hamburg; Eng. s.s. MERANNIo' 563 stukg., Londen. 24 Juni. Eng. s.s. DON, 429, stukg., Goole s.s. HELENA in lading te Villa Constituent; voor Engeland. s.s. MAGDALENA vertrok 23 dezer van San Nicolas naar Las Palmas voor orders, s.s. TERNEUZEN in lading te Kemi voor Ant werpen. Directie T. L. L. NOLSON. s.s. SCHELDEJOL, 260 ton, in lossing te Londen. s.s. SCHELDEDAM, 650 ton, in lossing te Kiel. s.s. SCHELDESOP, 750 ton, 23 Juni ran Trangsund vertrokken naar Brugge, s.s. SCHELDESTROOM, 1500 ton, te Bjorkc- s.s. SCHELDEDIJK, 7500 ton, in lossing te Londen. s.s. SCHELDESTAD, 8000 ton, 3 Juni ver trokken van Bombay naar Leith. s.s. SCHELDEPAS, 8500 ton, 23 Juni te Wel lington aangekomen. s.s. SCHELDELYN, 11000 ton, 23 Juni Aden gepasseerd. Amsterdam, 25 Juni 1928. Morgen, 26 Juni, hoopt onze Neef ADRIAAN DE PUTTER Mz., zijn 50sten geboortedag te herdenken. Dat hij nog lang gespaard moge blijven is de wensch van A. DE PUTTER-Haak. Woensdag 27 Juni a.s. hoopt onze geliefde Moeder haar 7 listen geboortedag te herdenken. Dat zij nog lang gespaard moge blijven is de wensch van hare dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen. Uit aller naam, J. P. JONKMAN—Harms. Ter Neuzen, Klaassenstraat. 20. Door een noodlottig ongeval werd Woensdag 1.1. plotseling van ons weggerukt onze geliefde Broe- der, Behuwdbroeder. Oom en oud-Oom in den leeftijd van 42 jaar. Allen die hem gekend hebben, I zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies valt. Mede namens de Familie, R. SCHEELE Nz. Ter Neuzen, 25 Juni 1928. Door omstandigheden eerst heden geplaatst. Londen Berlijn Parijs Brussel Weenen (100 sh.) Bieden. 12,09% 59,26 9.74 34,63 34,85 De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van NORBERTUS HEYMAN, aan de nog door hem bewoonde Sinederij te Westdorpe, Zwartenhoek, op des namiddags 2 uur, verkoopen Buiskachel met oven, Kamerkachel, Toonbank, Buffet, Bierschraag, Ta- fels, Stoelen, Kleerkast, 2 kleine Kastjes, Vleeschkuip, Vleeschblok, Meelkist, Koffers, eenig Herberg gerief enz. enz. Betaling contant. Laten, 12,10% 59,29 9,75 34,66 34,95 (draad) als nieuw. Zaamslag, (Reuzenhoek). in prima kwaliteit. Bij genoegzaam bezoekaan de TENTOONSTELLING te ZIERIKZEE zal door de Z.V.T.M. voor worden gezorgd, die op de bootcorres- pondeert. Opgave zoo spoedig moge- lijk bij J. K. DE PUTTER, Seer. afd. Axel, Z. L. M. zijn weer voorradig. Aanbevelend, DIJKSTRAAT Telef. 164. Opnieuw ontvangen een zending Bestrijdingsmiddel tegen de ziekte in de aardappelen, geeft voorts hoogere opbrengst, beter gewas. Het is nu beslist tijd voor dc uitstrooii'ng. Aanbevelend, G. DEES Jr. Komt dan zeker op de Demonstratie waar het U gratis wordt geleerd. i e AXEL Woensdag 27 Juni van 4—6 uur. in de CHR in het Gebouw „ONS HUIS". Hoe men znn wagen rijdt en onderhoudt DOOR BROWN HILL1GERS PRIJS GB. f 4,25 Firma P. J. van de Sande Tel. 223 - TER NEUZEN als lste hypotheek op eene partij bouw- land; ruime overwaarde. Rente hoogstens S percent. Aanbiedingen onder No. 164, aan het bureau van dit biad. Beleefd aanbevelend, P. HAMELINK, Telef. 151. Zaadhandel, Ter Neuzen. e n der in stukken van I lOOU.- tot den koers van IOO Inschrijvingen op deze leening worden koste loos aangenomen tot Donderdag 28 Juni a.s., 4 uur n.m. door Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 4