"TFoTS LANDBOTTWBEBICHTEN. Te half 10 uur reden 10 auto's, waarin de jubilaris en zijn familie, met de feest- commissie gezeten waren, in optocht naar de kerk, waar de jubilaris door maagde- kens werd opgewacht en in de kerk ge- leid. RECHTSZAKEN. EEN ZONDERLINGE DIEFSTAL. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Gebrek aan eetlust TER NEUZEN, 25 JUNI 1928. NIJVERHEIDSONDERWIJS. De heer G. E. Gelms, leeraar aan de ambachtsschool te Ter Neuzen, is als zoo- danig benoemd aan de ambachtsschool te Bnelle. Geslaagd voor de acte Niii de heer A. L. Versprille, leeraar aan de ambachts school te Ter Neuzen. EEN ZILVEREN JUBILEUM. Zaterdag 7 Juli a.s. zal het 25 jaar ge- leden zijn, dat is opgericht de afdeeling Ter Neuzen en omstreken van den Ned. R.K. Bond van Spoor- en Trampersoneel St. Raphael, waarin is georganiseerd het personeel van de spoorwegmaatschappijen Mechelen- en Gent-Ter Neuzen, voor wat betreft het Nederlandsch gedeelte. Er zijn voorbereidingen getroffen om dit feest feestelijk te herdenken. Op Za terdag wordt in den namiddag van 3 tot 5 uur in het Patronaatsgeibouw te Ter Neuzen receptie gehouden, terwijl des avonds 8 uur een voor de leden en hunne huisgenooten toegankelijke feestvergade- ring zal worden gehouden. Den volgenden dag wordt deze voor de spoorwegmannen zoo heugelijke gebeur- tenis herdacht met een plechtige Hoogmis, op te dragen door den geestelijken advi- seur der vereeniging. Voorts worden dien dag verwacht tal van afdeelingen van den Bond van boven de Schelde, benevens vele leden van de Belgische zusterver- eemging ,,Het Christen-Syndicaat" en zal te 12 uur gezamenlijk een optocht door de stad worden gehouden. Na den optocht volgt nog een open- luohtmeeting op het terrein der Zuster- school achter de R.K. kerk. SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ GENT TER NEUZEN. Volgens het verslag van bovengenoem- de maatscihappij bedroeg de totale winst 1.190.593 frs. Hiervan is bestemd voor Wettelijke reserve frs. 43.187; fonds voor inkoop van prioriteitsaandeelen frs. 300.000 statuaire reserve frs. 84.730 di vidend van 10 frs. op 68.869 aandeelen, maakt frs. 688.690 terwijl het saldo op nieuwe rekening wordt frs. 73.985. EXAMEN HANDENARBEID. Geslaagd aan de Rijkskweekschool te Oostburn voor het examen Handenarbeid, de dames M. Beun. Oostburg P. Brak- man. Groede M. Nijssen, Sluiskil M. v. d. Velde, Scherpenisse J. de Klerk, Zuidzande F. de Kok, Oostburg J. van de Ree, Ter Neuzen C. den Doelder, Ter Neuzen Jo van Dixhoorn, Hoek en A. Dieleman. Axel. Geexamineerd 10, geslaagd 10. GEVONDEN VOORWERPEN. iDe inspecteur van politie alhier maakt bekend, dat omtrent onderstaande gevon- den voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen. lnsigne A.N.W.B., W. de Jonge, O 135. Driewegen. Zweep. J. de Regt, Dekkerstraat 62. Lap goed, A. Schirres, Blokken 20. Kinderhalssnoer, W. van Wijck, Donze- Vissenstraat 92. Speen aan zilveren ketting, G. de Smidt. Steenkamplaan 37. Gouden ring, V. Schelleman, Coegors- polder O 189. Rijiwielbelastingmerk in etui, D. Geers, Molengang 4. Duif, P. Vaal, Schoolplein 17. Meisjesschort, C. F. Kohler, School plein 4. Kn ptang. A. Michielsen, Klaassen- straat 6. Rijwiiellbelastingmerk, A. de Blaaij, O 19 (Koedijk). Gabardine regenjas, J. Dieleman, O 12 (tKoedijk). Handtaschje met inhoud, A. Adriaan- sen Nieuwediepstraat 52. Handtaschje met inhoud, J. Veerman, Kexkhoflaan 39. Rijwielbelastingmerk, E. Verstraeten, P 18, Axel. Ford-sleuteltje, bureau van politie. Wollen doek, W. de Bokx, C 122 (Wulpenbek) Hoek. Jongensjasje, G. Klaassen, Noordstr. 93. Sigarenpijp in etui, J. Verbiest, Nieu wediepstraat 88. Gouden broche, J. P. Tollenaar, Van Bovenstraat 21. Damesportemonnaie, M. de Fouw, 2e Kortestraat 9. Kindermuts, R. W. Loof, Steenkamp laan 73. Radeermesje, bureau van politie. Sleutel, A. Bliek, Donze-Visserstraat 46. Hondenhalsband, L. Ranters, Grenu- laan 31. Molton deken. J. J. de Lege, Klaassen- straat 5. Regl. inzake Raadsverg., bureau van politie. Portemonnaie met inhoud, M. de Bruij- ne. Vingerling, Hoek. ZEEUWSCHE ZANGERSBOND. Omtrent het j.l. Woensdag te Borssele gehouden jaarlijksche zangconcours van den Zeeuwschen Zangersbond „Zang Veredelt", deelen wij nader mede, dat er door 19 van de 23 aangesloten vereeni- gingen werd deelgenomen. Zooals gemeld, werd in de eerste afdee ling de le prijs behaald door ..Orelio" van Axel, directeur de heer J. Blansaart met 188 punten, „Oefening baart kunst" te Goes, 2e prijs met 175 punten, Crescen do" te Hoek, directeur de heer Adr. Hoi ster, 3e prijs met 120 punten. Voorts behaalde in de tweede afdeeling ..Polyhymnia" te Sluiskil, directeur de heer A. Eeckhout, de 2e prijs met 151 punten. Aan de vereeniging te Axel en die te Sluiskil viel ook een der uitgeloofde me- dailles van de Vereeniging voor Vreemde- lingenverkeer in Noord- en Zuid-Beve- lad en den Zangersbond ten deel. GEREF. KERK. Beroepen te Hoofddorp, ds. K. Sietsma te Schoondijke. BEZOEK VAN FRANSCHE LAND- BOUW-INGENIEURS. De vorige week brachten een 20tal leden van de Vereeniging van Fransche landbouw- ingenieurs. oud-leerlingen van het Instituut National Agronomique te Parijs, sommiae vergezeld van hunne dames. Deze hebben. onder algemeene leiding van den heer Seven- ster, rijkslandbouwconsulent te Parijs, een studie-reis door Nederland gemaakt. Zij bezochten Woensdag de cultuur van beetwortelzaad te Naarden en de snijbloe- men te Aalsmeer, Donderdag de rijksland- bouwhoogeschool te Wageningen, en maak- ten Vrijdag een tocht door het Westland, van weae het Departement van Binnenland- sche zaken en Landbouw werd hun in „De Twee Steden te 's Gravenhage een lunch aangeboden, waarbij ook de bekende Fran sche Handelsattache, de heer Glaser, aanzat. In het antwoord van den heer Dumont kwam tot uiting de groote erkentelijkheid der be- zoekers voor de hun overal ten deel gevaller. ontvangst. De leiding voor het bezoeic aan Zeeuwsch- Vlaanderen berustte bij den heer K. J. A. G. Baron Collot d'Escury, wien door verschil- lende belangstellenden de noddige auto's wa- ren ter beschikking gesteld voor het maken van den tocht met de gasten. 't Was kort dag, er moest veel gebeuren en daarom moest men betrekkelijk vroeg uit de veeren. Reeds te half 8 begon het pro- gramma te Kloosterzande, waar men de oogen te gast kon doen gaan aan een keur van 70 mooie paarden benevens een collectie rundv.ee, ten bewijze dat men toch ook het rundvee niet vergeet. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de nabij Kloosterzande het vorig jaar opge- richte roomboterfabriek. Van daar reed men per auto naar Axel waar op het concoursterrein der Zeeuwsch- Vlaamsche fokkers van het zware trekpaard 100 exemplaren der beste paarden uit deze streek waren bij een gebracht. Bij de komst der gasten werden zij ver- rast met de tonen der Marseillaise, gespeeld door Concordia", dat daarop het Neder landsch Volkslied liet volgen. Het gezelschap werd voorts verwelkomd door cfen voorzitter der Vereeniging, den heer Ph. van Dixhoorn, die zijn spijt moest uiten, dat hij niet bij machte was zijn verwel- kominq in het Fransch te uiten. De heer W. Baron Collot d'Escury zorgde echter voor de onmiddellijke vertaling. De heer Van Dixhoorn sprak zijn voldoening uit over dit bezoek, waarvan heeren deelmaken, die een invloedrijke plaats bekleeden in den Fran- schen landbouw, waarvan er ook werkzaam zijn aan de regeeringsdepartementen en hij sprak de verwachting uit. dat hetgeen de heeren hier uit eigen aanschouwing zagen. voor zeker strekken zal tot verhooging van den naam van het Zeeuwsch-Vlaamsche Trekpaard in Frankrijk. Naar wij vernemen gaven de gasten ook inderdaad hunne bewondering te kennen over de collectie dieren, die hier was bijeenge- bracht en die alles overtrof wat ze tot nu toe gezien hadden. Hun indruk was, dat dit zelfs de Belgische fokkerij zoo niet bepaald over- treft dan toch meer dan evenaart. Van daar was de rit naar Zuiddorpe, waar op het dorpsplein een demonstrate gegeven werd van een 30tal paarden en 60 stuks rundvee. Deze dieren werden eveneens met welgevallen beschouwd. De aanwezigheid werd tevens benut om eenige ververschingen te gebruiken in het cafe van mej. de wed. Moerdijk. Vooral de krentenkoeken waren naar den smaak der gasten. die al informeerden of men hier in Holland steeds zulk lekker brood at. Van Zuiddorpe was het doel der reis Sas van Gent, waar ook nog een collectie van 70 paarden werd vertoond, die ook een flink figuur maakten. In Sas van Gent was natuurlijk ook de cooperatieve suikerfabriek het doel voor het brengen van een bezoek. Waar het land- bouwmenschen betreft en de leider van den tocht tevens de voorzitter der cooperate is, kan het bijna niet anders of deze schoone stichting, een der beste economische levens- werken van den heer Collot d'Escury, die daarmede de pinonier was, trekt de belang- stelling der gasten. Zij werden daar rondge- leid door de directeuren, de heeren Neeteson en Plasschaert, en bezichtigden deze inrich- ting met groote belangstelling. Na dit bezoek restte nog het gebruik van een keurig dejeuner, dat aldaar werd aange boden in net Hotel Rotterdam". De spijzen lieten zich daar na den drukken tocht goed smaken en natuurlijk werden er, onder den indruk van deze reis goede woorden gespro ken. Het was ook hier de heer Dumont, de voorzitter van het gezelschap, die zijn groote dank bracht voor de aangename en guile ont vangst, doch bovendien zijn bewondering uitte voor hetgeen men hier in Zeeuwsch- Vlaanderen kon laten zien. Het was hier na tuurlijk anders, dan in het deel van Neder land, dat zij de vorige daqen hadden door- kruisd, doch Zeeuwsch-Vlaanderen stond met zijn blijkbaar vruchtbaren bodem, blij- kende uit de welige akkers die men op den tocht had gezien niet achteraan. Ook het rundvee mag gezien worden, maar bovenal was men getroffen door de hier vertoonde paarden, die van superieure kwaliteit blijkcn te zijn. Hij verklaarde te kunnen toezeggen, dat men niet zal nalaten in Frankrijk te ge- tuigen van hetgeen hier te zien is en dat men vooral de jongeren zal aansporeruhier eens een kijkje te komen nemen, hetfleen zeker aanleiding zal zijn tot het aanknoopen van nauwere en nieuwe relaties. De tijd van vertrek kwam bij dit aange- naam samenzijn te vroeg. De gasten moes- ten echter te 17.31 van het station St. Pieter te Gent vertrekken om nog des avonds Parijs te bereiken. Zij werden per auto naar Gent gebracht, waar men op tijd arriveerde en het laatste afscheid nam. Er worden vele programma's voor vreem- delingen opgesteld, meestal gaan die Zeeuwsch-Vlaanderen, speciaal het Oostelijk deel voorbij. Nu is dan weer eens een reis- programma opgesteld, waarbij dit deel van J ;derland niet werd vergeten. De indruk dien de gasten hebben gekregen was una- niem gunstig. Spreken wij de hoop uit, dat het bevorderlijk zal zijn aan de belangen van ons gewest, speciaal relaties zal brengen aan onze fokkers. ZEEUWSCHE POLDER- EN WATERSCHAPSBOND. De Zeeuwsche Polder- en Water- schapsbond zal zijn algemeene vergade- ring houden op Zaterdag 7 Juli in de trouwzaal van het gemeentehuis te Hulst. des voormiddags 10 uur. Na het uitbrengen van het jaarverslag en de rekening en verantwoording over 1927, zal aan de orde worden gesteld het voorzien in de bestuurs-vacatures, ont- staan door het periodiek aftreden van de heeren G. van de Putte en C. D. Vereeke en het bedanken van den heer J. M. Wa- gemaker. Voor de vacature-Van de Put te, die niet meer voor een herbenoeming in aanmerking wenscht te komen, worden aanbevolen de heeren F. P. Polderdijk te Nieuw- en St. Joosland en L. Simonse te Biggekerke; voor de vacature-Vereeke de heeren H. A. Hanken te Wilhelminadorp en C. D. Vereeke te Kapelle; voor de vacature-Wagemaker de heeren W. M. Kloet te St. Maartensdijk, en A. H. van der Slikke te Stavenisse. Door den heer L. F. van der Wal ie s Gravenhage, eerst-aanwezend ingenieur bij de Zuiderzeewerken, zal een voor- dracht met lichtbeelden worden gehouden over de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. In den namiddag zal een autotocht wor den gemaakt door Oost Zeeuwsch-Vlaan deren. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 10 tot en met 16 Juni in de provincie Zeeland bedroeg: Febris Typholdea (buiktyphus) Mid- delburg 9 (in 4 gezinnen); Roodvonk: Ter Neuzen 1. Gevallen van encephalitis na inenting zijn niet ter kennis van het Staatstoezich't op de Volksgezondheid gekomen. „DE SCHELDE". Uit Vlissingen wordt gemeld: Het aantal werkwilligen bij ,,De Schel de breidt zich langzaam doch geleidelijk uit en in het geheel geklommen van 359 tot 376. Daar de nieuwsgierigheid bij het thuisbrengen van werkwilligen de laatste dagen weer zeer groot is, neemt de politie krachtige maatregelen en werden verschil- lende straten afgezet. De ijzergieterij der firma Boddaert Co. te Middelburg verricht geregeld werk voor ,,de Sche4de" te Vlissingen. In een onderhoud van de stakingsleiders met de directie van deze ijzergieterij is besloten, dat alleen het werk dat voor de staking was gecontracteerd, zal worden afge- maakt. AXEL. Het gaat niet voorspoedig met den ver- bouw der gasfabriek te Axel. Nadat eerst de fundeering voor de gasovens moesten worden afgebroken wegens verzakking, en het werk volgens geheel gewifzigden opzet en constructie moest worden her- vat, is j.l. Vrijdag, naar de Ax. Ct. meldt, onverwachts een der bogen, die de 3 pij- lers der nieuwe ovens aan de gasfabriek verbindt, gaan zakken, zoodat jn een oog- wenk de daaronder staande stutten weg- vielen. Als gevolg daarvan kwam de vracht op den buitensten pijler te rusten, welke uit- week en met groot geraas instortte. De ingestortte muur, die nog niet verankerd was, was 6 M. hoog, 1,12 M. dik en 4 M. breed Vijf menschen waren op de pijlers aan het werk, die er wonder boven wonder met den schrik en enkele schram- men afkwamen. Voor den aannemer is het een schadepost en voor het bedrijf weer heel wat stagnatie. Door mej. M. E. Voswijk, verpleegster voor. ,,Het Groene Kruis alhier, is als zoodanig ontslaq aanqevraaqd. ZAAMSLAG. Door ds. J. Tolsma, predikant bij de Chr. Ger. gemeente alhier, is voor het be- roep naar Murmerwoude bedankt. De heer J. Wisse, vroeger alhier, thans te Amsterdam, is geslaagd voor het doc- toraal examen sociale aardrijkskunde. PHILIPPINE. De heer J. G. V. M. Geirnaerdt heeft eervol ontslag aangevraagd als secretaris en ontvanger dezer gemeente. CLINGE. Geslaagd te Etten voor het examen akte L. O., mej. M. Bleijenberg, alhier. ST. JANSTEEN. Geslaagd te Nijmegen voor het eind- examen gymnasium (Canisiuscollege)di ploma B, de heer A. Rottier, alhier. KLOOSTERZANDE. Vrijdag j.l. is alhier een zeldzaam feest gevierd. n.i. den lOOsten jaardag van Ju- docus Burm. Door zorgen eener feestcom- missie was in den vroegen morgen alles in de bloemetjes gezet, zoodat dit voor velen een verrassing was. De jubilaris werd daar ontvangen door den Z.Eerw. pastoor De Meulemeester, onder het zingen van een loflied door het zanqkoor. Na de H. Mis werd het gezelschap ont vangen op de pastorie en werd vervol gens een stoet gevormd, welke trok naar den burgemeester, rentmeester van het Kroondomein, alwaar in diens woning het gezelschap eveneens ontvangen werd en de jubilaris gecomplimenteerd. Daarna reed de stoet naar de woning van den jubilaris, waar de verwelkoming plaats had door den voorzitter der feest- commissie, die hem een portret in lijst aan- aanbood. Bij deze gelegenheid kwam nog een on- verwacht bezoek, n.l. dat van den admi nistrates van het Kroondomein die de- zen ouden pachter de gouden medaille van de Huisorde van Oranje Nassau kwam uitreiken. In den loop van den namiddag werden den jubilaris serenades gebracht, terwijl des avonds op het marktplein concerten werden gegeven, die, bij het fraaie weer, veler belangstelling trokken. MIDDELBURG. Alhier zijn thans reeds in 18 gezinnen 27 gevallen van paratyphus B voorgeko- men. In verband daarmede wordt drin- gend aangeraden het koken van water en melk en ook de groente en vruchten te wasschen met gekookt water. Tevens komt veelvuldig katten- en rat- tensterfte voor. De directeur van den ont- smettingsdienst verzoekt de ingezetenen van die gevallen aangifte te doen, waarna de cadavers gratis worden weggehaald. VOETBAL. Gisteren speelde ,,Terneuzen I" tegen ,,Gan- toise" van Gent een vriendschappelijke wed- strijd, welke in gelijk s^el eindigde, 55. Voor de rust liet het zich aanzien, dat de gasten met een overstelpende meerderheld zouden winnen, en het leek er zelfs naar, dat zij alle kansen niet serieus nam en; echter na de rust was het blaadje omgekeerd en welke moeite de Gentenaren ook deden het lukte hen slechts eenmaal het doel te vinden, ter- wjjl Temeuzen het viermaal doorboorde. Het spel der Gentenaren was zeker twee klassen hooger dan dat van Temeuzen en nu is het te hopen, dat onze spelers hun voordeel zullen trachten te doen met de ondervindingen die zij bij dezen wedstrrjd hebben opgedaan. Ongeveer een jaar geleden omstreeks Mei 1927 - heeft een zekere F. Hendriks uit We- meldinge aan een vriend van hem uit die- zelfde plaats verzocht bij een bankinstelling te Rotterdam een safe voor hem te gaan hu- ren. De vriend ging naar de Maasstad, waar hij bij de firma R. Mees en Zonen een safe huurde op zijn eigen naam. In de safe wer den 10.000 en vier obligaties van Hendriks geborgen en hij kreeg ook het sleuteltje van zijn bewaarkluis in handen! In Mei 1927 overleed Hendriks en de vriend ging met de familieleden-erfgenamen mee ter begrafenis, ten einde de laatste eer aan den overledene te bewijzen. Den dag na de begra fenis trok de vriend naar de firma Mees te Rotterdam, waar hij vertelde het sleuteltje van zijn safe te hebben verloren. Zonder veel moeite kon hij in ,,zijn" kluis terecht en haalde er f 10.000 en 4 obligaties van ieder 1000 dol lar uit. Eenige waardelooze papieren heeft hij in een safe van de Standaardbank gedepo- neerd. De erfgenamen vonden in de nalatenschap van Hendrikse een sleuteltje van een safe, maar in die safe was geen geld. De zaak is onderzocht en weldra viel de verdenking op den vriend van Hendrikse. Het onderzoek wees uit, dat in de safe bij Mees nog een or- derbriefje lag, waaruit bleek, dat de obligaties waren verkocht. Deze obligaties hebben f 10.426 opgebracht. Vrijdag heeft de vriend van den overlede ne, een 48jarige landbouwer, zich voor de Rot- terdamsche rechtbank te verantwoorden ge- had. Hij zei het geld noodig te hebben ge- had om schuldden te kunnen aanzuiveren, ter wijl hij later zou terugbetalen. Er is evenwel gebleken, dat er door den verdachte f 5000 zijn betaald. Waar de rest van het geld geble- ven is, is niet bekend, al beweren sommigen in Wemeldinge, dat een dame in Rotterdam het geld onder haar berusting zou hebben. Na getuigenverhoor requireerde de verte- genwoordiger van het O. M. Mr. E. D. H. Schutter een gevangenisstraf voor den tijd van e6n jaar en zes maanden. Verdachte's raadsman Mr. Willinge Grata- ma bepleitte clementie. Uitspraak 5 Juli a.s. VLASOOGST IN BELGIe. Over het algemeen wordt in Beigie ge- rekend op een overvloedigen vlasoogst. Op de zware gronden is de stand van het gewas best. Sommige vroeg gezaaide per- ceelen hebben te lijden gehad van het slechte weer van de laatste week. Er zijn thans nog geen officieele cijfers 'bekend van de beteelde oppervlakte. Deze was het vorig jaar 21.000 H.A. Zij wordt thans op 25 tot 50 hooger geschat. Voor verschillende perceelen vroeg ge- zaaid vlas zijn te velde hooge prijzen ge- boden. Ofschoon niet op vluggen handel wordt gerekend, heerscht de meening, dat voor den nieuwen oogst behoorlijke prij zen zullen worden besteed. DE VROEGE AARDAPPELEN IN BELGIe. De nachtvorsten schijnen niet veel schade aan de vroege aardappelen in Bei gie te hebben toegebracht. Op verschil lende plaatsen, met name in de omgeving van Antwerpen, Mechelen en Lier, is het gewas mooi vol, zoodat een goede oogst is te verwachten. AARDAPPELOOGST IN ITALIe. Volgens beriehten uit Italie is het sei- zoen daar bijzonder gunstig geweest voor het aardappelgewas, dat een overvloedi gen oogst belooft. De uitvoer naar Enge- land wordt begunstigd door verlaging van het vervoer per ferryboot van Zee- brugge naar Londen van 32 tot 28 shil ling. Ook voor uitvoer naar Duitschland werden op de Oostenrijksche spoorwe- gen milder tarieven verkregen. GEMEENTERAAD VAN ST OPPELDIJK. Alle leden zijn aanwezig. Voorzitter de Burgemeester. De notulen worden onveranderd goedge- keurd. De agenda bevatte: I. Ingekomen stukken. 1. Van Ged. Staten de goedkeuring van het raadsbesluit waarin het vermenigvuldigings- crjfer is vastgesteld op 2,25. 2. Van Ged. Staten het verzoek om mede- deeling of deze gemeente bezwaar heeft tegen het verzetten der kermis te Biervliet. Nie- mand heeft hiertegen bezwaar. 3. Schrijven van het bestuur van het „Groene Kruis" betreffende het aanstelleu van schoolartsen. De kosten beloopen 25 cent per inwoner. Men is algemeen van gevoelen, dat de ge meente in de huidige situatie zich die kosten niet kan veroorloven. 4. Schrijven van deurwaarder Poppe te slechte spijsvertering, Scheie hoofdpijn, - *\w W prikkelbaarheid, ver- v '//Ol) rr/A stopping, maagpijn en "N( J hart water, genezen v p"? js /i-/ spoedig na gebruik NkV fondyVL van Fosters Maag- pillen, het tonische laxeermiddel. oste r's -Maagpillerj^ Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. Te Ter Neuzen bij Firma A. van Overbeeke Leunis, Axelsohestraat en Westkolkstraat. Hulst, die bezwaar maakt tegen het raadsbe sluit der vorige vergadering rakende zijne ver- goeding. Met algemeene stemmen wordt besloten be- doeld raadsbesluit in te trekken. 5. Rekening der Gezondheidscommissie. Defee is door Burgemeester en Wethouders nagegaan en in orde bevonden. Zij wordt evenwel nogmaals voorgelezen en daarna goedgekeurd. 6. Proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger. Deze werd in orde bevonden. 7. Idem van den administrateur van het G. E. B. In kas was aanwezig 1210,75, 't geen overeenkwam met de vertoonde be- scheiden en gelden. 8. Rekening Burgerlijk Armbestuur 1927. De inkomsten beliepen 3391,34%, de uit- gaven 1405,37, aldus batig 1985,97%. De heer Van Craenenbroeck stelt voor eene commissie te benoemen om de kwitanties na te zien, De rekening wordt wel voorgelezen maar daar heeft men weinig aan, z66 kan ze niet worden goedgekeurd. De Voorzitter heeft geen bezwaar tegen het voorstel. Ten slotte worden in die commissie benoemd de heeren Van Craenenbroeck en Baart. 2. Wijziging begrooting, dienst 1927. De voorgestelde wijzigingen worden aange- bracht en goedgekeurd. 3. Wijziging begrooting 1928. De heer Raes informeert, waarom er 100 meer is uitgetrokken voor de verlichting van het gemeentehuis, waarop de heer Kerckhaert antwoordt, dat dit een gevolg is van het groot aantal vergaderingen, bovendien eischt de electrische kachel veel stroom. De heer Van Craenenbroeck merkt op, dat hg 's avonds laat het gemeentehuis passee- rend, daar nog licht zag en vraagt of er dan zooveel drukke bezigheden ter secretarie zijn, waarop de Secretaris antwoordt, dat hg er zijn werk heeft. Mocht de raad dit niet goedvin- den, dan zal hij dat veranderen. De Voorzitter wijst op 't groot aantal ver gaderingen met als gevolg meer werkzaam- heden en de heer Staal meent, dat men er toch niets op tegen kan hebben, als de Secretaris op deze wijze het belang der gemeente behar- tigt. De heer Van Craenenbroeck kan zich met dit argument niet vereenigen, en vreest, dat men de kans beloopt, dat de Secretaris straks om tractementsverhooging komt aankloppen. Op voorstel van den heer Baart wordt thans van de agenda afgeweken en in behandeling gebracht 4. Voorstel van Burg, en Weth. tot het in- stellen van beroep tegen het besluit van Ged. Staten, d.d. 25 Mei j.l., waarbij goedkeuring wordt onthouden aan de raadsbesluiten van 16 Maart te voreu tot het geven van ongevraagd ontslag aan W. van Son als secretaris en ont vanger der gemeente Stoppeldijk. De Secretaris leest het besluit van Ged. Staten voor, waaruit blijkt, dat de gepleegde onregelmatigheden en fraude worden erkend, eveneens de slordige administratie, welke tot rechtmatige klachten aanleiding heeft ge geven. Een woord van lof wordt gebracht aan hen, die den stoot tot het onderzoek heb ben gegeven; zij hebben daarmede ongetwg- feld de belangen der gemeente gediend. Na het releveeren van meerdere verzach- tende omstandigheden komen Ged. Staten tot de conclusie, dat het geven van ongevraagd ontslag een te zware straf is en onthouden deswege hunne goedkeuring aan voormeld raadsbesluit. De heer Raes informeert of de gemeente soms de kosten van hooger beroep moet be- talen. De heer Kerckhaert antwoordt hierop beves- tigend, want het is een gemeentebelang; voor- heen is zulks eveneens geschied. De heer Staal vestigt de aandacht op de zin- snede in de beslissing van Ged. Staten, dat men binnen 30 dagen bij de Kroon in beroep kan gaan. De heer Van Craenenbroeck vindt het niet rechtmatig, want hij acht het een persoonlijke kwestie; van 't begin af heeft men het er op aangelegd den Secretaris te treffen. Ged. Sta ten stellen Van Son in 't gelijk; als hij gesto- len had, zou ik ook zeggen: „weg met hem De heeren Kerckhaert en Baart beweren, dat hij wel gestolen heeft, dat blijkt uit de legesgelden. Van Son heeft verklaard, 2000 uit de kas van 't Burgerlgk Armbestuur te hebben genomen en deze gestort te hebben in die van't G. E. B., maar nergens is te vinden dat die gelden in de kas van 't Burgerlgk Armbestuur zijn teruggestort. De heer RAES repliceert, dat, als de justitie geen vervolging instelt, dit een bewijs is, dat er geen fraude gepleegd is. De heer Baart acht zulks geen bewijs en vraagt: waar zijn de mandaten van 't Burger lijk Armbestuur en de beginstaten van't G. E. B. Als Van Son bewijzen onder zich heeft, waarom toont hij deze dan niet? De heer Raes zegt, de justitie niet vooruit te loopen. De heer Baart: Maar Ged. Staten erkennen toch de gepleegde fraude! Ik vraag mij af, tot welk bedrag gestolen mag worden, eer men strafbaar is. Ged. Staten stellen ons voor, V5 in 't gelgk doch vinden ontslag te zwaar; men heeft ech ter slechts te kiezen tusschen ontslag en handhaving; een middenweg bestaat er niet. Een ambtenaar, die zoo slordig is en zoo rona- springt met de zuurverdiende centen der be- lastingbetalers kan men niet handhaven. Wie voor zoo iemand in de bres springt en hem de hand boven het hoofd houdt, dient een per- soonlijk belang. De heer Raes keurt deze manier van hande- len af: het ageeren tegen den Secretaris dag- teekend reeds van vodr de verkiezingen; de leus was: Van Son moet er uit! De heer Baart ontkent dit ten stelligste, want indien Van Son er ons van overtuigt, dat wij onwaarheid spreken, zijn wij bereid onze woorden in te trekken. De heer Raes vraagt naar de bewijzen, dat hij en zijn medestanders de waarheid niet zou den spreken. Na nog eenig dispuut over de notulen van vroeger gehouden vergaderingen werd het voorstel van Burgemeester en Wethouders in stemming gebracht, met Sen uitslag, dat dit

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 3