b uTfl nTa~n dT INGEZONDEN MEDEDEELTNGEN. Generaai Nobiie gered. BRBiauwRsamujMsettiniiiimmammaemsBaBaamnnaaua^mB besp: eking wel is komen vast te staan, dat de toestand in Zeeuwscti-Vlaanderen venbetering behoeft. Vanwege den aard mijner werkzaam- heden was mij dat ook te voren bekend en op 16 December 1926 heb ik dan ook reeds de aan- dacht van de Regeering gevesbigd op de groote werkloosheid in dat gewest en gevraagd of de Regeering bereid was op een of andere wijze een verruiming van werkgelegenheid te bevor- cleren. Ofschoon de Regeering cijfers gaf betreffen- de de werkloosheid op 30 November van dat jaar (een tijdstip dus, waarop men zeker geen juist beeld kan geven van de werkloosheid in een land'bouwgewest)bleek uit de cijfers toch wel, dat het aantal werkloozen beduidend hoo ger was dan een jaar te voren. Sindsdien is de toestand er niet op verbe- terd, dooli elk jaar slechter geworden. Van de 756 leden van den R.K. Landarbeidersbond waren er in den afgeloopen winter 505 werk- loos, wat dus wel een zeldiza&m hoog cijfer kan genoemd worden. Door den beer Kortenhorst zijai reeds verschillende oorzaken daarvoor ge noemd en daar zouden er nog wel eenige aan toe te voegen zijn, doch ik zal dat niet doen; alleen zou ik nog de aandacht willen vestigen op de werking van de Invaliditeitswet, waar- door zij, die buitenlandsohe arbeiders in dienst nemen. ook in dit opizicht weer een niet on- belangrijk voordeel helbben. AUes te zamen genomen is de toestand thans zoo, dat hij niet bestendigd kan blijven. Behalve de maatregelen, door den heer Kor tenhorst genoemd, by wiens betoog ik mij ge- heel kan aanslucten, zijn er nog werken ge- noeg te verrichten, die economisch volkomen verantwoord zijn en zoowel direct als blijvend een verruiming van werkgelegenheid zouden geven Ik zou b.v. willen wijzen op de wegen naar Graauw, Nieuw-Namen en andere plaat sen., die vooral in het najaar besliist onibegaan- baar zijn, zoodat deze plaatsen als het ware geisoleerd zijn; ik zou willen wijtzen op het groote belang om teeltpremies te verstrekken op den verbouw van vlas en suikerbieten, voor zoover men deze producten door Nederlandsche arbeiders wil doen bewerken; verder op de zoo noodige ontwatering. het indijken van den „Braakman", die daarvoor „i*ijp" schijnt te zijn, enz. Het is editer onmogelyk om alles in zeven minuten te bespreken, maar ik wil toch nog probeeren eenige opmerkingen te maken over de toepassing van de Landarbeiderswet. Een soepele toepassing daarvan lijkt mij een van de middelen om op den duur tot betere toe- standen te geraken. Want het is vooral de be- zitloosheid van de bevolking, welke den toe stand nog nijpender maakt. In het algemeen vind ik de bezitloosheid van de massa al een van de grootste sociale ram- pen, maar wanneer, zooals in dit gewest, en ik durf er in een adem westelijk Noord-Bra- bant wel bij te noemen, ongekend groote werk loosheid regelmatig voorkomt, dan is die be zitloosheid een dubbele ramp. De Landarbeiderswet, rnits goed toegepast, kan daarin veel verbetering brengen en voor al in dat gewest kan zeer wel bevorderd wor den, dat aan hen, die daarvoor in aanmerking komen, plaatsjes worden verstrekt, terwijl aan anderen los. land tegen geringen prijis kon worden toegekend. De prijs van den grond en van een geschikte wowing is er niet zoo hoog behoeft althans niet hoog te zijn zoodat een nxime toepas sing van die wet zeer wel mogelijk is. Maar nu blijkt, dat er in plaats van mede- werbing allerhande tegenwerking is. Op de vergadering van ons R.K. Werklieden vecbond van 6 Juni jl. werden daarover zeer ernstige klachten geuit, meer bijzonder over de wijze, waarop d.r- rentmeester van de domednen aldaar die zaak meent te moeten aanpakken. Het ver- slag daarvan is te vinden in De Volkskrant van 7 Juni en 'k behoef daarover dus niet ver der uit te weiden. Alleen wil ik dan nog even aanstippen, dat volgens deze klacht aan den heer rentmeester aldaar bij het stichten van een plaatsje maar eventjes aan erfpacht moet worden betaald een bedrag van 10 ct. per M2. of 1000 per H.A., wat toch voor dat gewest een fancy-pry s is. Waarbij dan nog een be drag van 15 tot 20 ct. per M2. aan den pachter moet worden betaald. Het Dagblad van Noord-Braibant en Zee- land vond diien toestand zoo verschrikkelijk, dat het een onderzoek daarnaar heeft inge- steld, waaruit bleek, dat de klacht te recht "was geuit. Mynheer de Voorzitter! Het is niet voor de eenste maal, dat ik dergelijke klachten ver- nam en daarom zou ik aan de Regeering wil len vragen, of zij al haar invloed wil aanwen- den om dezen rentmeester aan het verstand te brengen, dat een .mildere houding tegenover- arheiders, die zich een plaatsje willen ver- sdhaffen, hem in geen enkel opzicht zou ont- aieren. Ook zou ik willen vragen, of de Mi nister de gemeentebesturen niet zou willen aansporen om het stichten van plaatsjes zoo- veel mogelijk te bevorderen. Want het is toch wel teekenend. dat er tot heden geen enkel plaatsje in Zeeuwsch-Vlaanderen overeenkom- stig de Landarbeiderswet verstrekt is. Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, zou ik nog aan de Regeering willen vragen, hoe het moet mat de arbeiders ik bedoel hier voor al de landarbeiders die zich tegen werk loosheid hebben verzekerd. Wanneer naar ik hoop alien op een of an dere wijze te werk kunnen worden gesteld, dan heeft deze vraag geen zin. Maar al vertrouw ik, dat de Regeering daaraan zal doen wat mogelijk is, er blijft toch altijd nog ruimte voor de vraag, of dat wel volkomen zal ge- lukken, en dan zouden de bepalingen van de werkioozenkassen toch wel bijzonder hard zijn. Het is tocih al zoo wainig, wat aan de land arbeiders voor hun hooge bijdrage mag wor den uitgekeerd, nl. in het gunstige geval gedurende zes weken per jaar .f 7,20 per week of hoogstens dus 43,20 in een geheel jaar. Ook voor andere groepen zijn gedurende de crisis bijzondere maatregelen getroffen en ik zou er dus ten sterkste op willen aandringen, dat de kassen van de landarbeiderslbonden in de gelegenheid werden gesteld om deze uitge- trokken of nog niet rechthebbende leden te helpen. Mijnheer de Voorzitter! Ik heb eenige maat regelen genoemd, welke er m.i. toe kunnen bij- dragen, dat de noodtoestand, welke in Z.- Vlaanderen vooral de laatste jaren zoo is toe- genomen, wordt opgeheven. Ik hoop, dat de Regeering, voor zoover zij direct kan ingrypen dit zal willen doen, en voor zoover dit door andere lichamen moet geschieden, haar invloed zal aanwenden, opdat ook deze doen wat moge lijk is. Dat zal niet alleen voor de bevolking in dat geiwest een uitkomst zijn. maar dat zal haar overtuiging versterken, dat de Regee ring in dagen van nood en tegenslag haar niet aan haar lot wil overlaten, ook al wonen zij dan in een zeer afgelegen gewest. De heer BOON: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal in verbaud met den tcegemeten tijd in zoo snel mogelijk tempo enkele punten ter sprake brengen. Ten aanzien van de door graving van het ka- naal van Axelsche Sassing naar Hulst zijn door den Minister enkele toezeggingen gedaan, maar ik zou in het bijzonder willen wijzen cp en sdbeepvaartkanaal voor westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen. Het voorloopig trace is den Mi nister van Waterstaat bekend, zooals dat door de indertijd gevormde kanaal commissle is ge- dacht. De bedoeling is het bestaande uitwa- teringskanaal van het waterschap den Sluis aan de Wielingen over een lengte van pl,m, 25 K.M. bevaarbaar te maken met een gepro- jecteerden zijtak, aansluiting gevende op het scheepvaartkanaal Sluis-Brugge. Het geheele trace loopt nagenoeg van Oost naar West, ter wijl een verbinding met Breskens loopt onge- veer Noord-Zuid Er zou op die wijze komen een directe verbinding via de Westerschelde met de Hollandscihe waterwegen en t.evens aansluiting aan het Belgische kanalenr.et. Ik geloof, dat een dergelyk kanaal van veel be lang is, dat ik hoop, dat de Regeering dat trace rustig in overweging zal nemen en dat na niet te langen tijd dat kanaal, dat een groote verbetering zal beteekenen voor het vervoer, tot stand zal komen. Over de haven Ter Neuzen een enkel woord. Een maatschappij te Ter Neuzen onderhandelt al anderhalf jaar lang met de Regeering over het in erfpaaht verkrijgen van een vast ter- rein aan de zuidelijke kanaalhaven. 1 Augus tus is toegezegd, dat de zaak in orde zou ko men, 13 October is door bel anghebbenden ge- telegrafeerd, maar de zaak is nog niet in or de. Dit werkt natuurlijk doodend op de ener- gie. Een enkele opmerking over de loodsgelden. Wij hebben van den Minister, gelijk ook reeds vroeger van de Regeeringstafel, gehoord, dat lage loodsgelden geen schepen aantrekken eh hooge loodsgelden ze niet afstooten. Dat is on- juist; wij hebben het belang daarvan trou- wens gezien bij de kwestie van de gelijkwaar- digheid van de loodsgelden voor Antwerpen en Rotterdam in het Belgisch tractaat. Inderdpad moet men wel degelijk aan lage loodsgelden hechten; wanneer blijkt, dat naar Ter Neuzen de schepen aan loodsgeld betalen f 600 en ver der op f 70; dat schepen naar Selzaete gaan en dan terugkeeren naar Ter Neuzen om de hooge loodsgelden te ontgaan en dat ^thepen die daar anders 20, 30 en 50 ton zouden lossen of laden, dit niet doen wegens de hooge loods gelden, dan gevoelt men wel degelijk dat be- zwaar. Waar de wet zich niet verzet tegen een oplossing als door den interpellant uiteenge- zet, mag van de Regeering worden verwacht, dat zjj deze zaak ernstig onder de oogen zal zien. Den prikkel in zake den tuinbouw zou ik gaarne onderschrijven. Een voorlichtingsdienst van de Regeering en een proefstation zouden inderdaad voortreffelijk zijn. De vervoermid- delen voor tuinbouwproducenten zijn daar sohitterend; met de ferryboot kunnen de pro ducten naar Brugge worden gezonden en van daar naar Harwich; in den namiddag verzon- den, kunnen ze dan den volgenden dag op de markt te Londen zijn. Juist de tuinbouwpro- ducten van Zeeuwsch-Vlaanderen zullen op de meest voortreffelijke wijze kunnen concurree- ren met andere producten. Wat betreft de hooge kosten van vervoer over de Schelde, het is juist, dat het Ryk 1% ton bijlbetaalt. Wanneer men de tarieven ech- ter lager maakt want op het oogenblik zijn ze ontzefttend hoog, niet alleen voor het per- sonen-, maar ook voor het vracbtvervoer dan zal dat niet eens zooveel meer kosten, om- dat het vervoer grooter zal worden. Maar al zouden die kosten voorloopig iets hooger zijn, wy moeten daar helpen en prikkelen. De heer Kortenhorst heeft te recht gezegd, dat het door alles heen is, dat de kosten van vervoer van Zeeuwsch-Vlaanderen naar Vlake hooger zijn dan van Vlake naar Amsterdam. Ten slotte een klein desideratum. Wij heb ben gekregen de opheffing van het belasting- kantoor te Hulst, wat mi. geen bezuiniging geeft; laat de Minister nog eens overwegen, of hij deze ergernis niet weder kan wegnemen. Doch nu heeft ook de laatste postbestelling, die vroeger om 9 uur was, om 4 uur plaats. Waar de handelsmensChen 's morgens vroeg van huis gaan, krijgen zij nu 16 of 18 uur la- ter pas hun post. Wanneer men dat weer zou verbeteren, zou men den rnenschen een groo- ten dienst bewijzen. Ik heb nog meerdere wenschen, maar waar f mijn tijd om is. zal ik ze bij deze gelegenheid niet ter sprake kunnen brengen. De heer KERSTEN: Mijnheer de Voorzitter! Met belangstelling heb ik het pleidooi van den geachten interpellant gevolgd ten gunste van Zeeuwsch-Vlaaruderen. De beteekenls van dit gewest is inderdaad zeer groot. Te recht heeft de geachte spreker gewezen op de maatschap- pelijke en de niet minder groot staatkundige beteekenis van Zeeuwsch-Vlaanderen. Nu is het zeer te waardeeren, dat men in Zeeuwsch- Vlaanderen zich ten nauwste aan noordelijk Nederland voelt verbomden. De geheele histo- rie spreekt van een verknochtheid van deze be volking aan geheel Nederland en van de groote beteekenis, die Zeeuwsch-Vlaanderen voor de noordelijike Nederlanden steeds heeft gehad en nog heeft. Wie in de dagen van oorlog en mo- bilisatie dit gewest bezocht, heeft de bewyzen te over, dat deze nijvere, goedmoedige bevol king zich tot op den huidiigen dag nog een gevoelt met Nederland. Dat gevoelen dient te worden gewaardeerd en zooveel mogelijk te worden versterkt. In afiwijking van den heer Kortenhorst oor- deel ik de verwerping van het Belgisch ver- drag dan ook geenszins een ramp voor Zeeuwsch-Vlaanderen.. Dat verdrag beoogde... De VOORZITTER Ik verzoek den geach ten spreker, zich te bepalen tot de interpellatie en niet uit te weiiden over het verdrag Neder- land-Belgie. De heer KERSTEN Men poge Zeeuwsch- Vlaanderen geheel te behouden voor ons land. Voor den afzet van de landbouwproducten en de weinige Industrie is ZeeuwsCh-Vlaanderen aangewezen op Belgie. De nood dringt tot nauwere verbinding met het noordelijk deel van Nederland. Men sla de haken aan en trekke Zeeuwsch-Vlaanderen tot zich. Zeer gaarne ondersteun ik den aandrang om maatregelen te beramen ten einde den droeven toestand te verbeteren, waarin Zeeuwsch-Vlaanderen in meer dan een opzicht verkeert en waaruit het zich zelf niet opwer- ken kan. Onder die maatregelen tel ik dan al- lereerst een betere verbinding met het overige deel van ons land. Een spoorbrug zal tot de ontbrekende verkeersmiddelen blijven behoo- ren, maar toah kan de toestand zeer veel wor den verbeterd. Ja, er moet verbetering komen. De geachte afgevaardigde de heer Korten horst heeft aanmerking gemaakt op de dure booten. Er wordt een subsidie als ik het wel heb van 80.% verleend, en de Minister spreekt van een verlies van .f 157.000. Den aandrang om goedkooper reizen met deze booten wil ik desniettemin gaarne ondersteunen. Vooral meen ik, dat dit mogelijk is, wanneer de booten op Zondag worden stilgelegd. Misschien kan de Minister bevestigen, dat des Zondags gemid- deld nog niet een passagier per bootreis ver- voerd wordt. Tot ergenis van een groot deel van de Zeeuwsche bevolking worden die Zon- dagsdiensten steeds ohderhouden. En in het belang van de bevolking, fen om te meer te ondersteunen de vraag naar goedkoopere reds- gelegeriheid, dring ik er bij deze op aan den Zondag te doen heiligen ook door het stilieg- gen der booten. Ik onderschrijf vele middelen. door den ge achten spreker hedenmiddag geboden. De waterleiding heeft reeds een ge.-chie '.e- nis. t De Minister wees reeds op een en ander en ik zal hier op wat yoorgevallen is tihans niet fn- gaan. Maar wel wil ik zeggen, dat de groot ste voorakthtigheid m.i. moet betraeht Men zoeke op vaste basis alleen te bouwen. Indien niet van stonde aan het vertrouwen van de bevolking en van de gemeenteraden ge- wonnen wordt, wekt men een antdpathie, die niet licht zal zijn te onderdrukken. Ik waar- schuw met ernst tegen het nemen van dwang- maatregelen. Tegenover den heer Kortenhorst, die voor geen middelen schijnt terug te schrik- ken, moet ik met kracht tegen het opleggen van allerlei maatregelen opkomen. Men denke aan Tholen Zijn vervoigingen en beboetingen de ge- wenschte middelen om een land vcoruit te brengen en c. q. een waterleiding ingang te doen vinden? Ik oordeel neen Wat de Re geering ook onderneme, men brenge de be volking niet onder curateele, maar overtuige en winne in voor datgene, wat in het belang der bevolking wordt geacht. Dit zeg ik ook met het oog op de vlasindustrie. De bevolking zoeke zelf den weg. Men krijge in Zeeuwsch- Vlaanderen niet een opgedrongen regeling. Bij de oesterkweekerijen is een coxo ontstaan. lets dergelijks, al zijn de omstandigheden ge heel anders, kome niet in de vlasindustrie Met meer voorbeeldeii zou ik kunnen aantoo- nen het wenschelijke. om niet over te gaan tot maatregelen van dwang. Vooral dring ik aan op de grootste voorzichtigheid bij wijzi- ging van gemeenten. Men krenke oude rechten niet. De Regeering bedenke, wat naar de ten- denzen, die het gewest zelf heeft getoond, die- nen kan om zijn verdere ontwikkeling te be vorderen. De heer VAN DE BILT Mijnheer de Voor zitter Ik zal zeer in het kort, in telegram- stijl, enkele punten bespreken. Er is gesproken over de weinige medewer- king, die is getoond by den aanleg van de waterleiding in Zeeuwsch-Vlaanderen, en om- dat dit een verkeerdan indruk kan wekken, wil ik een woord ter verontsohuldiging zeggen. De grond bestaat daar langs de grens voor een deel uit zand, een zeer groot deel zelfs, en omdat het drinkwater op verscheidene plaat sen voor de consumptie zeer geschikt is. heeft men daar geen behoefte aan een waterleiding. Daarom kan ik mij voorstellen, dat de desbe- treffende gemeenten niet van ganscher harte hebben meegewerkt om met groote bedragen den aanleg van de waterleiding te steunen. Ik zeg niet, dat de waterleiding niet noodig is, maar alleen, dat op verschillende plaatsen, ik noem b. v. St. Jansteen, Koewacht, Overslag, Zuiddorpe, met het tegenwoordige water kan worden volstaan. Ik wil waarschuwen tegen emigratie; in dat opzicht moet men voorzichtig zijn! Er is ook gewezen op de plannen. tot doe trekking van het kanaal naar Hulst. De heer Kortenhorst begon die geschiedenis bij 1805, maar hij had nog 200 jaar terug moeten gaan, want indertyd hadden de Spanjaarden al veel betere plannen, en hebben die ook ten uitvoer gebracht. Die begrepen al het belang daarvan voor die streek, hadden zelfs een verbinding met Vlaanderen. Het kanaal ligt er nu eenmaal en ik geloof, dat het wel verbeterd kan worden. De heer Loerakker heeft te recht de aan- dacht gevestigd opde geringe medewerking bij het geven van kleine stukken grond aan de grondgebruikers door het Kroondomein. Hoewel het slechts drie gemeenten geldt, Hontenisse, Westdorpe en Clinge, meen ik, dat het althans voor die drie gemeenten wel van belang is. Over den steun aan de vlasindustrie is hier met een zekere minaohting gesproken. Hoewel het bedrag aan suibsidie door het minder beta len voor stroom waarvan de prijs in Zeeuwsch-Vlaanderen zeer hoog is niet groot is, beteekent het toch iets voor die mensahen, die van een zeer klein inkomen moeten be- staan. De prijs van den stroom moet nog ver- laagd worden. Ik ben het met versohilleiwie sprekers eens, dat een meer intense bodemcultuur in de hand gewerkt moet worden door het geven van kleine stukken gronds aan de kleine landbou- wers. Ik meen, dat de Regeering een aanspo- ring tot de gemeenten zou kunnen richten om dat in de hand te werken. Wat de haven van Ter Neuzen betreft, ik ben dankbaar voor hetgeen de Regeering dien- aangaande heeft toegezegd. Maar Ter Neuzen is het eindpunt van twee lijnen Mechelen Ter Neuzen en GentTer Neuzen. Die bedde lijnen be vinden zich in handen van de Belgen, zij worden met Belgisch kapitaal gefinanoierd. Ook daarom was ik indertijd voorstander van het Belgisch tractaat, omdat dat een groote verbetering zou hebben gebracht voor de haven van Ter Neuzen. Maar laat de Regeering nog eens nalezen, wat daaromtrent in het tracta- is voorgesteld en laat zij trachten, dat van de Belgische Regeering gedaan te krijgen. Een genereuze houding van Belgie op dat punt zal te zijner tijd, als hier opnieuw een Bel gisch tractaat in behandeling komt, zeker van invloed zijn. Over de nog te gebrekkige tram- en spoor- wegdiensten zal ik niet spreken. Ik ben den Minister dankbaar voor de toezegging Van de verbetering van den weg IJzendijkeoostelijk ZeeuwsOh-Vlaanderen. Wat het werk der vlascommissie betreft wil ik wel zeggen, dat ik alle lof voor die com- missie hefo, maar wanneer zjj zich gaat be- moeien met samenvoeging van gemeenten en met de kanalen, met de inpoldering. dan geloof ik, dat zij buiten haar bestek gaat. Over ver- zendverbindingen, een zaak van groote betee kenis, zal die vlascommissie al heel moeilijik kunnen oordeelen. Ik hoop, dat er iets gedaan zal worden voor een streek, die in vruehtbaarheid wedijveren kan met welk deel van ons land ook, die een nijvere bevolking heeft, maar die, in verband met haar ligging, ondanks die vruehtbaarheid, gedoemd is tot armoede, als niet de helpende hand wordt uitgestoken. De heer DE GEER, Minister van Financien: Mynheer de Voorzitter Ik geloof, dat ik kan volstaan met mede te deelen, dat ik de ver schillende opmerkngen, die in de replieken zijn gemaakt, zal overwegen en aan mijn ambtge- nooten zal overbrengen. Door op dit oogenibldk in te gaan op alle punten, die in tweeden ter- mijn zijn aangeroerd, zou ik mij allioht te ver bewegen op het gebied mijner ambtgenooten en daardoor moeite kunnen krijgen in de eerst- volgende vergadering van den Ministerraad. Ik zal mij daarvan dus onthouden, maar be vorderen dat het aangevoerde een voorwerp van onderzoek uitmaakt. Een der punten, die hedenmiddag het scherpst naar voren zijn ge- komen is wel het kanaal HulstAxel. Ik ben bereid hieraan voile aandacht te wijden en ernstig te overwegen of de bijdrage van de localiteit niet een stuk beneden het een vierde kan worden gebracht. Ten slotte nog een staatsrechtelijk punt. De heer Drop is zoover gegaan dat hij er op aan- drong niet alleen de gemeentelijke indeeling desnoods te herzien buiten Ged. Staten om, maar zelfs de waterschapsindeeling. Dit gaat inderdaad te ver. De gemeentelijke ndeeiing is in eerste in stant e een zaak van Ged. Staten en komt dan bij de Regeering, die haar in overleg met de Staten-Generaal regelt. Maar de waterschaps indeeling behoort geheel bij de provincie en komt, na door Ged. Staten voorbereid te zijn, bij de Provinciale Staten. Zoowel wat de ge meentelijke als wat eventueel de waterschaps indeeling betreft, sluit ik my aan bij wat de heer Kortenhorst in zijn repliiek heeft gezegd het woord is nu aan Gedeputeerde Staten. De beraadslaging wordt gesloten. De VOORZITTER Namens de Kamer zeg ik der Regeering voor de verstrekte inlichtin- gen. Lundiborg, de leider van de Zweed- sche reddingsexpeditie, seinde gistermor- gen, dat Generaal No'bile was gered, en het leddingswerk werd voortgezet. Gene raal Nobiie is gebracht aan boord van de Quest die bij het Wahlen-eiland voor anker ligt. Men ging nu terug om de an dere mannen te halen. Aan de Lokal-Anzeiger wordt uit Kings- bay nog het volgende omtrent deze red ding gemeld: ,,Een van de Zweedsche vliegtuigen. die, nadat Ncbile in den afgeloopen nacht eenige malen om onmiddellijke hulp had gevraagd, van de Virgo-baai waren ver- trokken, is er heden in geslaagd in de na- bijheid van het kamp van Nobiie te lan- den en met generaal Nobiie aan boord te rug te vliegen. Kort voor zijn redding had Nobiie opnieuw om hulp verzocht en me- d'egedeeld, dat het ijs, waarop zich het kamp bevindt, naar het Noorden begon af te drijven. Tevens begon het ijs in ma- lende beweging te komen, hetgeen in den loop van den dag voortdurend toenam. De Italiaansche en Zweedsche vliegers willen thans trachten, Nobile's makkers, die zich nog op het ijs bevinden, eveneens te redden. Men zal bovendien de onder- weg zijnde hondenslee-expeditie tot aller- grootsten spoed aansporen. De ,,Citta di Milano begeeft zich nog heden naar de Virgobaai, ten einde beter met de Zwe- den te kunnen samenwerken. Nobiie en zijn mannen voerden den ge- heelen nacht een wanhopigen strijd tegen het ijs, dat in heftige beweging was. IJs- schoilen van tienduizenden kilogrammen werden als ballen heen en weer gescho- ven. Generaal Nobiie werd door een de- zer ijsmassa's getroffen en brak een been. Derhalve werd hij het eerst afgehaald door het Zweedsche, door Tornberg be- stuurde vliegtuig Upland" en overge- bracht aan boord van het Zweedsche hulpschip de Quest' waar hij onder ge- neeiskundige behandeling is genomen. Zijn toestand is ernstig. De landing van de ..Upland" op het in beweging zijnde ijs was een meesterstuk van viiegkunst en met het grootste gevaar venbonden, daar de startplaats voortdu rend veranderde. Nadat de Upland naar het kamp van Nobiie was vertrokken, was de .Quest" verder opgestoomd naar het Oosten en in de Hindeloopenstraat voor anker gegaan. Van de beide andere groepen van de „Italia"-bemanning heeft men nog steeds geen spoor kunnen ontdekken en evenmin van Amundsen en Guilbaud. Officieel wordt hieromtrent uit Rome gemeld, dat majocr Penzo met zijn water- vliegtuig ten Westen van Spitsbergen een onderzoekingstocht heeft gemaakt, tenein- de te trachten, het Latham-vliegtuig van Guilbaud en Amundsen op te sporen. De tocht werd uitgestrekt tot 50 K.M. ten Zuiden van Kaap Zuid, Het zicht was zeer goed^ Er werd echter geenerlei spoor van het Fransche watervliegtuig ontdekt. Qp een vraag om inlichtingen van het Tassoureau heeft de ijsbreker ,,Malygin" geantwoord, dat hij geen enkel sein heeft ontvangen van het Latham-vliegtuig met Amundsen en Guilbaud aan boord. Het Italiaansche vliegtuig „Marina I" bestuurd door Ravazzoni moest, na een tusschenlanding te Stavanger een nood- iandig verrichten bij Haugesund wegens gebrek aan benzine. Daarna is het vlieg tuig opnieuw opgestegen om vervolgens te Soerfjorden ten Noorden van Bergen weer neer te strijken. De tweede landing van Lundborg op de ijsschots van de groep Nobiie is mis- lukt. Het vliegtuig is erg beschadiigd. Lundborg zou zonder hulp van buitenaf niet kunnen vertrekken. Lundborg is niet gewond. Lundborg, die alle leden van de groep Nobiie naar het vaste land wilde brengen verkeert thans zelf in groot gevaar, daar hij zich met de twee Italianen op drijvend pakijs bevindt, dat zich in Noordelijke richting beweegt. Men hoopt echter vlug redding te kun nen .brengen, daar de Zweedsche lucht- dienst over 4 vliegtuigen beschikt, die spoedig zullen opstijgen. STAKING TE ANTWERPEN. De Havenarbeidersbond te Antwerpen heeft toegestemd om heden over de voor stellen van Minister Hymans, om onmid- dellijk de staking te beeindigen, en daar na desverkiezende onderhandelingen over wijiziging in de arbeidsvoorwaarden aan te knoopen, een referendum te houden. Indien dit gunstig uitvalt, zou morgen het werk hervat worden. De verwachtin- gen omtrent het resultaat van dit referen dum loopen uiteen. HET KANAAL GENT—ANTWERPEN. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt, dat de raad der provincie Oost-Vilaanderen, in buitengewone verga dering de kwestie van het kanaalontwerp Gent-Antwerpen heeft besproken. De rap porteur, het raadslid De Bock, betoogde in zijn uiteeuzetting, dat het kanaal van Kranikeloon (Antwerpen) tot Rooden- huize (kanaal Gent-Ter Neuzen) er in de allereerste plaats moet komen om de af- watering van de Waaslandsche polders te verzekeren, welke afwaterirg thans door Nederland, in Zeeuwsch-Vlaande ren, kan worden tegengewerkt of verhin- derd. De huidige afwatering voldoet trou- wems niet, daar ieder jaar in den wjnter een deel van het Waaslandsche polder- gebied onderloopt. -Wethouder Balthazar, uit Gent, pleitte voor een kanaal van grootere capaciteit dan die welke in het regeerings-ontwerp wordt voorzien. Aan een kanaal voor schepen van 600 ton heeft Gent niets; de capaciteit moet op 1350 ton worden ge bracht. Voor het kanaal Antwerpen-Luik wordt dezelfde capaoiteit voorzien. Sche pen van 1350 ton komende uit Luik moe ten niet alleen Antwerpen, maar langs het nieuwe kanaal, ook Gent kunnen berei- ken. Andere sprekers werden nog gehoord en ten slotte werd met 48 tegen 17 stem- men een verdagingsvoorstel aangenomen dat de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent in de gelegenheid moet stellen met de regeering een overeenkomst te slui- ten die iedereen kan bevredigen. HEVIGE QNTPLOFFING TE BRUGGE. Bij een handelaar in oude metalen in de Generaal Lemanstraat te Brugge heeft zich een geweldige ontploffing voorge- daan, waarbij 7 personen gedood, 10 zwaar, 27 licht gewond zijn. De oorzaak van de ramp was een brand in de werk- plaats van den handelaar Buysere, waar voor het in de lucht laten vliegen van de voormalige schuilplaatsen in de frontstreek en het kustgebied ook nog een zekere hoeveelheid dynamiet blijkt aan- wezig te zijn geweest. De Buysere en een aantal dienstvaardige personen trachtten het vuur te dooven, maar vruchteloos. Toen gesc'hiedde de ontploffing. De Buy sere en twee andere personen werden let- terlijk aan stukken gereten, vier andere mannen bleken eveneens dood onder het puin te liggen. De gewonden zijn kinderen die zich in den omtrek bevonden en be- woners van huizen uit den omtrek. Alle huizen in de buurt zijn zwaar gehavend, sommige totaal onbewoonbaar. Hoewel het vuur thans gedoofd is, vreest men nog voor nieuwe ontploffingen. De politie heeft de buurt laten ontruimen en een de- tachement troepen bewaakt de gevaar- lijke zone. Nader wordt gemeld: Er zijn op het oogenblik acht dooden en veertig gewonden, van wie verschei dene ernstig. Men meent, dat zich een projectiel van een zwaar kaliber onder een hoop oud roest bevonden heeft en dat dit ontploft is. DE FRANC-STABILISATIE. Naar uit Parijs geseind wordt, strekt het voorstel der regeering om de franc te stabiliseeren op 124,21 in het pond ster ling en 25,52 in den dollar, dat is dus bijna gelijk aan 10 cent Nederlandsche munt. Het wetsontwerp voorziet in het slaan van gouden munten van fr. 100 en het slaan van zilvergeld en het intrekken der biJjetten van 5, 10 en 20 fr. Het wetsontwerp is aangenomen met 450 tegen 22 stemmen. DE SCHIPBREUKELINGEN VAN DE ITALIA. Telegrammen uit Rome maken melding van een tweede bezoek, van Maddalena, ditmaal vergezeld door Penzo, aan het kamp van Nobiie. Het vinden van het kamp werd hun gemakkelijk gemaakt door korte draadlooze seinen en doelmatige ge- plaatste vlaggen. Alle artikelen waar No- bile om gevraagd had, (wapens, kachel- tjes, kleeren, brieven, accumulatoren) die zorgvuldig verpakt voor het uitgooien in orde gemaakt waren, schijnen in goede orde ontvangen te zijn. Oversite Penzo, die daartoe tweemaal een poging deed, moest erkennen, dat het onder de huidige omstandigheden niet mo gelijk was te landen. Er was Zaterdag nog geen bevestiging van Nobiie, dat hij de gebrachte zaken in goede orde ontvangen heeft. Wel is er be- richt ontvangen van een zijner mannen, dat men terstond aan het werk zou gaan om te trachten een ijsoppervlakte van 300 tot 400 meter gelijk te maken teneinde daarop met een vliegtuig te kunnen lan den en te starten. Majoor Penzo meent. dat, indien dit gelukt, er geen enkele re- den is, waarom alle gestrande luchtvaar- ders niet zouden kunnen worden gered. Ondertusschen is er ook niets vernomen van de andere groepen van Nobile's man nen en evenmin van Amundsen, die met het Fransche vliegtuig was opgestegen om Nobiie te zoeken. Indien het weer het toeldet, zou Zon dag een Italiaansch vliegtuig te hunner opsporing opstijgen. De andere vliegtui gen die dit deden en ook uitzagen naar de groep die met het verongelukte luchtschip werden voortgedreven, hebben nog niets kunnen ontdekken. SERVIe. Het bloedbad in de Servische Skoeptsji- na heeft aan leading gegeven tot heftige be- roeringen in het land. Er werden opge- wonden demonstraties gehouden. In de late avonduren van Donderdag is het te Belgrade tot ernstige botsingen tus- schen de politie en demonstranten geko- men. De betoogers, bestaande uit stu- denten en communisten, vormden in den laten avond nog een optocht, waarbij lui- de protesten tegen de regeering werden geuit. De politie en gendarmerie trachtten hen te verstrooien, doch de betoogers richtten op verschillende punten barrica des op en vielen de politie met steenen aan. De politie moest van de vuurwapenen gebruik maken, waardoor vier personen gedood en twaalf gewond werden. Te middernacht gelukte het de gendar merie en de politie de orde in Belgrado te herstellen. Zeventig demonstranten werden gearresteerd. De studenten wer den na vaststelling van hun identiteit op vrije voeten gesteldde gearresteerde communisten bleven in hechtenis. STAKINGSONLUSTEN TE SALONIKI. Aan de Matin wordt uit Belgrado ge meld, dat bij geveohten te Saloniki tus- schen stakers en de politie zeven perso nen werden gedood en 30 gewond.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 2