ALBEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZFEUWSCH VLAANDEREN. H. H, Kantoorhouders No, 8234 Maandag 18 Juni !928. 68" Jaargang 3am en zyn schat I) A3!) H£«£1TSPRIJS: BIjNNENLAND, I MVILtSfOM. Tabletten m Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post f 6.60 per jaar Voor Belqie en Amerika f 2,25, overiqe landen 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalinq. Dit blad verschijnt iederen Maandag-, Woensdaq- en Vrijdaqavond. Onzeabonne's in 'het Buitenland worden dringend verzochthet verschuldigde abonnementsgeld voor 15 Juli in te zenden. Bij niet- ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het Buiten land worden slechts aangenomen bij vooruitbetaling. DE UITGEEFSTER. De abonne's van hetGeillustreerdZon- iflp dagsblad, welke het blad per post ontvangen. worden ver- zocht hun abonnementsgeld voor 1 Juli a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. x, worden verzocht het abonnements geld over het 2e kwartaal 1928 van de Ter Neuzensche Courant, v6<5r 1 Juli in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- tantie onmiddellijkde toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. EERSTE KAMER. Verqaderinq van Vrijdaq. Bij de voortzettinq van de behandelinq van het ontwerp betreffende de naam- Ipoze vennootschappen qeeft de heer Wi- baut een overzicht van de economische ontwikkelinq van de naamlooze vennoot- schap. Spr. juicht toe, dat het ontwerp de moqelijkheid reqelt de continuiteit in het bestuur te verbreken. Publicatie der jaar- cijfers acht spr. voor concurrence van qeen beteekenis in den vorm zooals de minister het verlanqt. V^at het enquete- recht betreft qeiooft spr. dat de proce dure versterkt moet worden als het werk voor beroeps-beschermers te qemakkelijk blijkt. Minister Donner betooqt dat de naam looze vennootschap aan de rechtsreqelinq ontqroeid is. Het ontwerp beooqt rechts- onzekerheid en rechtsomjuistheid af te sn^den, hetqeen noodiq is voor het schep- 60) Vervolq) 3. pen van rechtsmomenten voor den ven- nootschapsvorm die onqunstiq kunnen werken op het bedrijfsleven. De schaduw- zijde van den vennootschapsvorm is de scheidinq van onderneminq en kapitaal. Dit qevaarlijk moment spreekt bij familie- vennootschappen nog meer dan bij an- dere onderneminqen. Spr. ontkent dat qeen contact plaats had met het bedrijfs leven. Dit had alle qeleqenheiu zich op de hooqte te stellen en van vele kanten zijn dan ook adviezen inqekomen. De minister bespreekt voorts de be- voeqdheden van de alqemeene verqade- rinq en de oliqarchische clausule, die in het ontwerp niet wordt beperkt, maar juist inqevoerd door de wettelijke vastleq- qinq van het enqueterecht heeft qroote preventieve waarde. TWEEDE KAMER. Verqaderinq van Vrijdaq. In de vandaaq qehouden verqaderinq van de Tweede Kamer werden in de eer- ste plaats 20 kleinere wetsontwerpen en clausules zonder debat of na een enkele opmerkinq aanqenomen. Vervolqens was aan de orde het ont- werp-bedrijvenwet, welk ontwerp na een opmerkinq van den heer Van Gijn (lib.) werd aanqenomen. Hierna komt in behandelinq het wets- ontwerp tot machtiqinq van het sluiten van overeenkomsten met de Bataafsche Petroleum-Mij. betreffende de opsporinq en ontqinninq van aardolie enz. in ver- schillende terreinen in Palembanq, Zui- der- en Ooster-afdeelinq van Borneo en Atjeh. Na een opmerkinq van den heer Cramer (s.-d.) die staatsexploitatie prefereert, wordt het wetsontwerp aanqenomen met de stemmen der socialisten teqen. Aan de orde is wijziqinq der Kieswet, Provinciale wet en Gemeentewet (stem- men bij volmacht). De heer Zandt (s.q.) protesteert teqen den stemdwanq en dient een motie in, waarin de Kamer uitspreekt, dat de arti- kelen van de Kieswet, waarin de stem- plicht is qereqeld, dienen te vervallen. Deze motie zal op een naderen dag worden behandeld. Hit het Enqelsch door P G WODEHOUSE. Het eerste, wat Sam hoorde, toen hij de deur open deed, was Kay's stem. ,,.Het kan me niet schelen", zeide ze. ,,Ik qeloof het eenvoudiq niet. Hij qinq naar binnen en ontdekte, dat ze teqen haar oom, den heer Wrenn en den wit-qebaarden heer Cornelius sprak. Zij stonden te zamen bij den schoorsteen- mantel en zaqen er wanhopiq en verslaqen uit, zooals het mannen betaamt, die het hebben durven bestaan om met een vrouw te redeneeren. De heer Wrenn frommel- de aan zijn das en de heer Cornelius zaq er uit, als een Druid, die onaanqenaam- heden heeft met de weduwe van den overledene. Sam's binnenkomen veroorzaakte een pijnlijke stilte. Hallo, mijnheer Wrenn", zeide Sam. ..Goeden avond, mijnheer Cornelius." De heer Wrenn keek naar den heer Cornelius. De heer Cornelius keek naar mijnheer Wrenn. „Zeq nu iets", zeide de blik van den heer Cornelius tot den heer Wrenn. „Tij bent haar oom." „Zeq jjj liever iets", was de repliek, die de ooqen van den heer Wrenn qaven. ,.Jij hebt een witten baard". „Het spijt mij, dat ik zoo lanq ben op- qehouden" zeide Sam tot Kay. ,,Ik had een kleine huiselijke onaanqenaamheid. Ik vond namelijk een heer, die aan het in- breken bij mij was. Wat?" Winkelsluiting. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot regeling van de winkel sluiting. Na er in de memorie van toelichting op te hebben gewezen, dat het vraagstuk der wettelijke geregelde winkelsluiting reeds sedert jaren aan de orde is, meent de Mi nister te kunnen vastst.ellen, dat het besef van de wenschelijkheid en noodzakelijk- heid eener regeling dezer materie van overheidswege thans bij ons volk en ook bij de betrokken kringen allengs vrij alge- meen is geworden. Het wetsontwerp goeddeels in overeen- stemming met de voorstellen der staats- comrnissie 1904. In hoofdzaak verschilt het daarvan in dit opzicht, dat het onder- haviqe ontwerp zich ook beziqhoudt met de Zondagssluiting, welke de staats- commissie ongeregeld liet, doch die in het destijds door den middenstandsraad in ,,Er is ook een dame bij qeweest, maar die qinq juist weq, toen ik arriveerde." ,,Een dame?" „Nu, laten we dan zeqqen een jonq vrouwspersoon." Kay draaide zich naar den heer Wrenn en er dansten lichtjes in haar ooqen, die alleen verschijnen in de kijkers van meis- kes, die uitroepen kunnen: ,,Ik heb het je wel qezeqd", teqen oudere bloedverwan- ten. De heer Wrenn vermeed haar blik. De heer Cornelius plukte in doodelijke verbazinq aan zijn baard. ,,Inbreken. Waarom?" ,,Daar snap ik juist niets van. Deze beide menschen stellen wonderlijk veel belang in Mon Repos. Zij brachten mij een daq of wat qeleden een bezoek en wil- den het huis toen koopen en nu zijn ze er aan het inbreken." ,,Goede hemel!" riep de heer Cornelius uit. ,,Daar sta ik van te kijken. Zou dat moqelijk kunnen zijn?" ,,Ik zou niet staan te kijken. En het kan best", zeide Sam. „Wat?" ,,Herinnert u zich noq, mijnheer Shot- ter, toen u bij mij kwam om het huis te huren, heb ik u verteld, dat er een be- kend misdadig'er heeft qewoond?" „Ja." ,,Een zekere Finqlass. Herinner jij jq Finqlass noq, Wrenn?" „Neen, dat was zeker voor mijn tijd." ,,Hoe lanq woon je hier al?" „Zoowat drie en een half jaar." „Ja, dan was het voor jouw tijd. Die man bestal de Nieuwe Aziatische Bank voor een vierhonderd duizend pond waarde aan obliqaties. Hij werd nooit gepakt en is waarschijnlijk. naar het buitenland ge- gaan. De heele qeschiedenis komt voor in mijn Historische aanteekeninqen over Valley Fields. Kan het nu niet moqelijk zijn, dat Finqlass de effecten in Mon Re pos verborgen heeft en daar niet meer teruq heeft kunnen komen om ze te ha- overweging qegeven ontwerp mede een plaats vond. De Minister is met dit colle ge van oordeel, dat eene regeling van dit onderdeel in de wet niet mag ontbreken. Trouwens waar het thans in ontwerp ge- reed zijnde werktijdenbesluit voor winkels naar s Ministers bedoebng den arbeid op Zondaa als regel zal v^rbieden, ligt het reeds daarom voor de Sand, dat ook aan de winkeliers in het algemeen de verplich- ting van sluiting gedurende den Zondag wordt opgelegd. Dat er ook op andere meer ondergeschikte punten, naar ge- streefd is beide ontworpen regelingen zoo- veel moqelijk aan elkapder te doen aan- passen, behoeft wel niet nader te worden betoogd. Artikel 1 van het wetsontwerp bepaalt wat er onder winkels en winkelhuis te ver- staan is. Wat zijn winkels? N.l. alle open of besloten ruimten, waar of van waaruit voorwerpen of stoffen aan het publiek in het klein plegen te worden verkocht of afgeleverd, of waar pleeqt qewerkt te worden in eene barbiers- of kappersonderneming. Onder .winkelhuis" verstaat deze, dat elke met een winkel in eenige verbinding staande open of beslo ten ruimte in hetzelfde gebouw of op het bijbehoorende terrein. In artikel 2 wordt voorgesteld te verbie- den een winkel voor het publiek geopend te hebben: a. gedurende den Zondag; b. tusschen 8 uur des avonds en 5 uur des morgens. Artikel 3 bepaalt: De bepalingen dezer wet zijn niet toe- passelijk op: a. apotheken, uitsluitend voor zoovei betreft den verkoop van genees- en ver- bandmiddelen; b. inrichtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak spijzen of dranken voor ver- bruik ter plaatse worden bereid of ver- i kocht; c. den verkoop van brandstof en smeer- middelen voor en ondeideelen voor spoed- eischende herstellingen aan motorvoertui- genen voertuigen en rijwielen; d. den verkoop van drukwerken in stations; e. den verkoop van dag- en weekbla- den; f. den verkoop van ijs; 2. In de inrichtingen, genoemd in het eerste lid onder b, mogen gedurende den tijd, dat die inrichtingen volgens de bepa lingen dezer wet of krachten eene op deze wet steunende verordening, voor het pu bliek gesloten zouden moeten zijn indien daar geen spijzen of dranken voor gebruik ter plaatse werden verkocht, alleen spijzen of dranken worden verkocht, en wel uit sluitend voor verbruik ter plaatse. 3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op hotels, voor zoovei betreft leveringen aan logeergasten. Bij artikel 4 wordt bepaald: 1. De be- paling van art. 2, onder a vindt geen toe- passing: j a. Ten aanzien van winkels, waar uit sluitend of in hoofdzaak brood, banket, suikerwerk en chocolade wordt verkocht op 1 Januari, 24, 25, 26 en 31 Dec. en op den eersten Paaschdag en eersten Pinksterdag; len?" „U hebt het gevonden", riep Sam geestdriftig uit. ,,Dat zou dan het verlanqen van deze menschen om toegang tot het huis te krij- qen, verklaren." ,,Maar natuurlijk!" zeide Kay. „Dat klinkt al heel waarschijnlijk", zeide de heer WVenn. ..Was het een lanqe, dunne man, met een loenschend linkeroog?" ,,Neen, een breed gezicht." „)Dan kan het Finqlass zelf niet zijn. Dan is het zeker een andere misdadiqer, een handlanger, die van hem heeft ver- nomen, dat de documenten in dat huis verborgen zijn. Ik wou, dat ik mijn aantee keninqen hier had", zeide de heer Cor nelius. ,,Verscheidene bladzijden zijn aan Finqlass gewijd." ,,W^eet u wat", zeide Sam. ,,Ga ze ha- len." „Wil ik dat doen?" ,,Toe, ja!" ,,Best. Ga je mee, Wrenn?" Natuurlijk doet hij dat", zeide Sam hartelijk. Mijnheer Wrenn schept graaq noq een luchtje." Met qroote voldoeninq hoorde hij de voordeur dichtslaan achter de overbodiqe leden van het gezelschap.^ ,,Wat een gekke boell' zeide Kay. „Ja," zeide Sam en trok een stoel bij. „Wat mij het meest in deze zaak treft;;. ,,Wat is er van den man geworden?" ,,0, die heeft het best. Die zit in den salon.' „Maar dan loopt hij weq! ,,Welneen." Waarom niet?" j( ,,Welneen, dat doet hij niet. Maar hij heeft toch maar qewoon de deur uit te wandelen." Ja, maar dat zal hij niet doen Sam trok zijn stoel dichter bij. „Wat mij het meest in deze zaak treft is, dat ik nu ten- b. ten aanzien van bloemenwinkels op j 1 Januari, 14 en 15 Augustus, 1 en 2 No vember, 24, 25, 26, en 31 December en op den eersten Paaschdag c. ten aanzien van melk-. visch- en fruitwinkels tot 12 uur des middags, uit sluitend voor den verkoop van melk, room, visch en fruit; d. ten aanzien van winkels, waar uit sluitend of in hoofdzaak brood, banket, suikerwerk en chocolade wordt verkocht, gedurende ten hoogste vier achtereenvol- gende uren, liggende tusschen 9 uur des voormiddags en 8 uur des namiddags doch uitsluitend voor den verkoop van die wa- ren en onder voorwaarde, dat van de uren, gedurende welke de winkel op Zondag voor het publiek is geopend, te alien tijde duidelijk is kennis gegeven op een ge- schrift of drukwerk, dat aan de toeganqs- deur tot den winkel is bevestigd. zoodanig, dat daarvan van buiten af, gemakkelijk kan worden kennis genomen. 2. De bepaling van art. 2 onder b. vindt geen toepassing: a. op Zaterdag; b. op den dag voorafgaande aan Hc- melvaartsdag, op 14 Augustus en 31 Oc tober, onder voorwaarde, dat onderschei- denlijk op Hemelvaartsdag, 15 Augustus en 1 November voor den winkel de rege ling wordt toegepast, welke voor den Zondag is vastgesteld; c. in het tijdvak van 25 November tot en met 5 December en in het tijdvak van 18 tot en met 24 December; d. ten aanzien van bloemenwinkels op 30 December en winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak brood-, banket, suiker werk en chocolade wordt verkocht op 25 en 31 December; 3. Op de in het tweede lid genoemde dagen zal het echter verboden zijn, een winkel voor het publiek geopend te heb ben, na 10 uur des avonds en voor 5 uur des morgens. 4. Kappers- en barbierswinkels mogen op de in het tweede lid, onder a en b ge noemde dagen, benevens op 24 December zoo deze dagen werkdagen zijn, tot 11 uur des avonds voor het publiek geopend zijn, doch na 10 uur des namiddags uitsluitend voor het verrichten van kappers- en bar- bierswerkzaamheden. Artikel 5 bevat uitzonderingsbepalinqen voor het geval het hoofd of de bestuurder van een winkel, tot een kerkgenootschap behoort, dat den wekelijkschen rustdag op den Sabbath of op den Zevendedag viert. Artikel 6 bepaalt, dat bij plaat^elijke verordening de gemeenteraad onder goed- keuring d'er Kroon kan bepalen. dat op een werkdag per week gedurende een ge- deelte van ciien dag of wel voor of na 1 uur des namiddags, alles of bepaalde groepen van winkels binnen de gemeente voor het publiek gesloten moeten zijn. Artikel 7 bepaalt lo. dat degenen, die op het ingevolge deze wet geldende slui- tingsuur reeds in den winkel aanwezig zijn, nog mogen bediend worden tot ten hoogste'een half uur na het sluitingsuur. 2. Het is verboden gedurende den tijd, dat een winkel voor het publiek gesloten moet zijn, in of van den winkel, of het daarbij behoorende winkelhuis uit iemand te bedienen. INGEZQNDEN MEDEDEELINGEN. Gratis plaatslng. VE-RHIT en VErRMOeiD GAAT minste kan trouwen en behoorlijk trou- wen kan." ,,Denk je dan over trouwen? ,,Ik denk nerqens anders over. En om deze zaak nu eens nader te beschouwen. De bank qeeft misschien wel tien procent aan den eerlijken vinder. Zelfs vijf pro- cent is een aardiq sommetje. Dat reqelt dus het financieele qedeelte. Dus nu... ,,Je schijnt er heel zeker van te zijn, dat je het geld zult vinden." O, vinden zal ik het zeker. Daarvoor hoef je niet bang te zijn. Als het er ten- minste is..." t( ,,Ja, maar misschien is het er niet. O, neen, daarvan ben ik zeker. Dus la- ten we nu even plannen maken. We zul len maar een boerderij koopen, vind je niet „Je maq van mij qerust een boerderij koopen." ,,lk zeide wij. We zullen een boerderij koopen en ons daar vestigen en daar ge- noeglijk leven tot in lengte van daqen van melk, honinq en de producten van den bodem. Jij moet een katoenen kleed- je dragen, ik laat mijn baard qroeien. We zullen honden houden, duiven, katten, schapen, kippen, paarden, koeien en een schildpad in den tuin. Dat is gged voor de slakken leqde Sam uit. „Dat is er slecht voor, zou ik zoo zeq qen. Houd jij van schildpadden Jijx dan niet „Niet erg." ,,Dan", zeide Sam edelaardig, ,,scnrap- pen we den schildpad. ,,Het lijkt wel een ouderwetsch spelle- tje. Schildpadje schrappen." ,,We qaan verder. ,,We nemen dus een boerderij. Best. Maar waar moet die zijn? Jij komt uit Wiltshire, dus jij bent het liefst in die streek natuurlijk. Ik kan helaas Midways niet voor je terugkoopen. als ik tenminste per slot niet besluit om al het geld maar te houden, in plaats van het Eene uitzondering voor havenplaatsen. 3'. Het is verboden gedurende den tijd dat een winkel voor het publiek gesloten moet zijn, van dien winkel af van het daar bij behoorende winkelhuis uit, voorwerpen of stoffen ter aflevering aan het publiek uit te zenden, met uitzondering van maal- tijden en kokswaren en van winkelwaren bestemd voor binnenkomende, uitgaande en doorgaande schepen. 4. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing op het uitzenden vau brood, gedurende den tijd, dat een winkel, waar brood wordt verkocht, krachtens eene verordening, als bedoeld in artkiel b, voor het publiek gesloten moet zijn. Artikel 8 bepaalt: 1. Op Zondag, op de eerste vijf werk dagen der week na 8 uur des namiddags en op Zaterdag na 10 uur des namiddags is het venten en verkoopen op of aan dea openbaren weg verboden. 2. De verbodsbepaling van het vorige lid zal op Zondag niet gelden ten aanzien /an het venten van geringe eetwaren. Bij artikel 9 wordt o.a. bepaald, dat in dien bijzondere omstandigheden afwijkin- gen van bepalingen dezer wet in eene ge meente gewenscht maken, deze afwijk.in- gen door den gemeenteraad onder goed- lceuring der Kroon kunnen worden vast gesteld. De gemeenteraad is bevoegd om ten hoogste 21 dagen in het jaar aan te wij- zen, waarop de bij deze wet voorgeschre- ven bepalingen omtrent het sluitingsuur niet zullen gelden, of desgewenscht voor die dagen een later sluitingsuur dan bij deze wet aangegeven te bepalen. B. en W. zijn bevoegd om eens al dan niet voorwaardelijke ontheffing te verlee- nen van de verbodsbepalingen dezer wet voor plotseling opkomende bijzondere om standigheden en voorts ten aanzien van alle winkels op eene tentoonstelling, fan cy fair of andere soortgelijke inrichtinq van tijdelijken aarcl en van \feilingen voor een door B. en W. te bepalen tijdvak. Van die ontheffing wordt door B. en W. openbare kennisgeving gedaan. In verdere artikelen zijn de straffen qe reqeld op overtreding van de verbodsbe palingen. aan de bank teruq te qeven. Maar dat kunnen we later noq afspreken maar is er qeen gezellig boerderijtje met kam- perfoelie beqroeid op de bezittinqen van Braddock ,,Goeie hemel." „Wat is er ,,Je zei, dat je dien man in je salon had gelaten." „En nu valt me ineens in, dat ik Wil- loughby een minuut of tien qeleden naar Mon Repos heb qezonden, omdat je zoo lanq weq bleef. Misschien is hij wel ver- moord." ,,Dat denk ik niet. Om nu weer op ons vorig qesprek teruq te komen... ,,Je moet dadelij.k even qaan zien. „Is dat nu heusch noodiq?" „Natuurlijk." „Nu qoed dan." Sam stond met tegenzin op. Het leven zoo bedacht hij wreveliq, bestond uit een reeks onderbrekingen. Hij qinq weer naar Mon Repos en deed de voordeur open. Een qeluid van stemmen, dat uit de it- kamer kwam, beqroette hem, toen hij bin- nentrad. Hij sloeg de deur dicht en een ooqenblik later kwam de heer Braddock wat verwezen te voorschijn. „Ben je daar, Sam. Ik qinq je juist halen." ,,Iets niet in orde „Dat hanqt er maar van af". de heer Braddock sloot voorzichtig de deur. „Ken je Lord Tilbury „Natuurlijk ken ik Lord Tilbury." „Nu hij is daar binnen", zeide Wil- loughby Braddock met een verschrikten duim naar de zitkamer wijzend, ,,en hij heeft niet eens een broek aan." (Wordt vervolqd.) NEUZENSCHE COURANT f&£ U ZITTErM Dit is't gevaar- iijkste moment om kou te vatten. Neem „Nu?"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1