A16EWEEN NIEUWS- EH ADVERTENTIE8LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No, 8228, Maandag 4 funi 1928 68e Jaargang fitjillxton. Sam en zyn schat UB ABONNEMENTSPRIJS: Uw Haar Bij Examens MIJNHARDT's BINNENL AND. BUITENLAND. Binnen Ter Neuzen f 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetabrjq rr. per Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bp vooruitbetahnq. Dit blad vcrschijnt icdcrcn Maafldag- Woensdaq- en Vrijdaqavond. post f 6,60 per jaar MIN. BEELAERTS VAN BLOKLAND De minister van Buitenlandsche Zaken, jh*. mr. F. Beelaerfs van Blokland, heeft zich naar Geneve beqeven, ter bijwoninq van de verqaderinqen van den Raad van den Volkenbond. STEMMEN BIJ VOLMACHT. Verschenen is het Voorl. Verslaq over het wetsontwerp tot wijziqinq van de Kieswet, de Provinciale Wet en de Ge- meentewet. Enkele leden vreesden, dat bet stem- men bij volmacht meer nadeelen dan voor- deelen zou medebrenqen. Zeer vele leden konden zich echter met hetqeen ten aan- zien van het stemmen bij volmacht wordt voorqesteld, vereeniqen. Sommiqe leden wenschen de voor- schriften minder strenq te maken ten aanzien van de personen, die van de bevoeqdheid tot het aanwijzen van een qemacbtiqde zullen kunnen qebruik ma kes. Zoo zoudan zij die bevoeqdheid ook toeqekend willen zien aan kiezers, die door hooqen ouderdom. ziekte of lichaams- qebreken niet persoonlijk op den daq der stemming aan de stembus kunnen ver- schijnen. Eeniqen wenschten de bevoeqd heid ook uit te strekken tot de kiezers on- der het spoor- en tramweqpersoneel. En kele leden zouden zelfs de bevoeqdheid om een ander tot stemmen te machtiqen, aan alle kiezers willen zien toeqekend. In het bijzonder dachten zij daarbij aan de vrouwelijke kiezers. Sommiqe leden zouden qaarne qezien hebben, dat de reqeerinq bij dit wetsont werp ook voorzieninqen had voorqesteld ten aanzien van vrouwen, die qewetens- bezwaren hebben teqen de uitoefeninq van het stemrecht. Eeniqe leden wenschten, dat in de Kies wet bepaliinqen zouden worden opqeno- men, die het moqelijk zouden maken den invloed van het vrouwenkiesrecht op den uitslaq der verkiezinqen na te qaan. Dit zou kunnen qeschieden door aan de vrou wen stembiljetten uit te reiken van een andere kleur dan die, welke voor manne- Hjke kiezers zijn bestemd. Vele andere le den achten dit onqewenscht. Verscheidene leden dronqen aan op op- heffinq van den stemplicht. Andere leden hadden daarteqen bezwaar. Eeniqe leden zouden het in elk qeval qewenscht achten om de vrouwen van stemplicht te ontslaan. UITREIKING VAN EEN STANDAARD AAN HET REGI MENT WIELRIJDERS. In de dezer daqen verschijnende leqer- orders wordt medeqedeeld, dat bij Kon. besluit aan het reqiment wielrijders een standaard is toeqekend. Deze standaard zal namens de Koninqim, door den com mandant van het veldleqer op 8 Juni a.s. op een te half twaalf des voormiddaqs te "s Hertoqenbosch te houden qarnizoens- parade worden uitqereikt. HET BEZOEK DER BUITENLAND SCHE JOURNALISTEN. De Alqemeene Nederlandsche Vereeni- qinq voor Vreemdelinqenverkeer doet het volqende schrijven ter publicatie toeko- m<De buitenlandsche journalisten hebben, alvorens Nederland te verlaten, aan hun Uit het Enqelsch door P. G. WODEHOUSE. 54) colleqa s, die meer bequnstiqd dan zij, in dit land blijven verzocht, bij alien, van wier ontvanqst en qastvrijheid zij qenoten hebben, de tolken van hun qevoelens te j zijn. Zij brenqen hun eerbiediqe qroeten aan de Koninkiijke familie van Nederland en de Nederlandsche reqeerinq. Zij verzoe- ken hun colleqa's, directeuren en redac- teuren der Nederlandsche $ers, het ont- vanqstcomite, de Nederlandsche Vereeni- qinq voor Vreemdelinqenverkeer en alle vereeniqinqen, welke tot de ontvanqst hebben medeqewerkt, de burpemeesters en de qemeentebesturen, de un'iversiteit, het ministerie van onderwijs, kunsten en we- tenschappen, de Nederlandsche spoorwe- qen en scheepvaartmaatschappijen, de ieiders van nijverheids- en landbouwon- derneminqen, de autoriteiten der zeeha- vens en der vlieqhavens, en eindelijk de qeniale Nederlandsche bevolkinq over- tuiqd te zijn van hun warme erkentelijk- heid en hun oprechte qeneqenheid. Allen hebben van hun reis, die zoo ver- wonderlijk qoed qeorqaniseerd en zoo uitnemend qeslaaqd is, de meest waarde- volle inlichtinqen en de meest aanqename indrukken medeqenomen. Zij kennen thans de bekorinq van Holland. En zij weten voortaan, dat het moderne Nederland, dat zij aan het werk qezien hebben, veel bij- draaqt tot de beschavinq. Vervolq. 3. Glibber Molloy kwam de voordeur open aoen. Hij zaq wat bleek en zijn adem qinq zwaar. „In orde?", vroeq zijn vrouw qretiq. ,,In orde.,, ,,Gebonden ,,Met een drooqlijn" ,,En als ie nou schreeuwt?" „Ik heb hem een doek in zijn mond qe- stopt." „Knappe kerel", zeide mevrouw Mol- lo „Laten we dan aan den slaq qaan. Ze klommen te zamen naar boven, naar het waterreservoir en de heer Molloy trok zijn jas uit en rolde zijn hemdsmouwen °PEen paar minuten verliepen en de heer Molloy, rood van qelaat, nat van arm, maakte een opmerkinq. „Maar het moet er zijn kreet zijn vrouw. )t ,,Het is er niet." ,,Je hebt niet qoed qekeken. „Ik heb overal qevoeld. Er kan qeen strootje in zitten. of ik had het moeten voelen". Hij loosde een diepen zucht, zijn qelaat stond op storm, ,,Weet je, wat ik qeloof 1" FRANKRIJK. De Kamer is Vrijdaqmiddaq voor het eerst na de verkiezinqen weer bijeenqe- komen. De linkseh republikeinsche afqe- vaardiqde Sibille, het oudste lid in jaren, opende de verqaderinq met een toespraak, waarin hij de noodzakelijkheid betooqde om reqeerinqscrisissen te vermijden, daar het door Poincare aanqevanqen werk van reorqanisatie noq piet qeeindiqd is. Het is noodiq, dat er een qezonde kamermeer- derheid komt, opdat het land weer de rol die het toekomt, in Europa kan spelen, in een Europa, waarin de vrede wordt qe- waarborqd door verdraqen, die niemand meer zal durven schenden. Daarop wer- den bij lotinq de commissies tot onder- zoek van de qeloofsbrieven benoemd. De eerst zittinq werd door bijna alle ministers, ook door Briand, bijqewoond. DE NASPORINGEN NAAR DE BEMANNING VAN DE „ITALIA". Waar men in het alqemeen erkent, dat het iuchtschip Italia" zoo qoed als zeker veronqelukt is, neemt men te Rome aan, dat de bemanninq er in qeslaaqd is, op het ijs te landen. Er wordt de aandacht op qe- vestiqd, dat, toen het laatste radiobericht ontvemqen werd van de Italia", het Iucht schip zich op slechts 60 a 70 mijlen van INGEZONDEN MEDEDEELINGEN wordt gezond en sterk het krijgt mooier glans het wordt vrij van roos het blijft beter zitten het valt niet meer uit indien gij des morgens een weinig PUROL tusschen de handen wrijft en dit door de haren uitstrijkt. 't Voldoet iedereen. Kinqsbay bevond. Men hoopt nu met be- hulp van zich snel verplaatsende vlieqtui- qen, de ruime qebieden af te zoeken en de verlorenen in betrekkelijk korten tijd op te sporen. Van de Italiaansche expeditie wordt het volqende qemeld Het initiatief van de automobieiclub te Milajn voor de onmid- dellijke orqanisatie eener Italiaansche 1 vlieqexpeditie voor de opsporinq der be- 1 manninq van de ..Italia", vond de qoed- keurinq der autoriteiten, die het water- vlieqtuiq S 55 ter beschikkinq stellen. Er werden reeds 30.000 lire voor de uit- rustinq der expeditie bijeenqebracht. De secretaris der fascistische partij te Milaan heeft d£ taak op zich qenomen, voor de verdere financierinq der onderne- minq te zorqen. Heden zou het Italiaansche vlieqtuiq naaT Kinqsbay vertrekken. De vlucht zal in drie qedeelten worden afqeleqd. Be- stuurders zijn commandant Maddalena en luitenant Caqna. Vooits qaan noq twee monteurs mede. Het vlieqtuiq zal van een radio-installa- tie en parachutes wor 'en voorzien. Het hulpschip van Mobile, de ,,Citta de Milano" bevat, naar verklaard wordt, rui me voorraden levensmiddelen, die zelfs bij een verlenqd verblijf in de Poolstreken toereikend zullen zijn. Behalve de vlieq-expeditie, bereidt de Italiaansche kapitein Sora, met de in Kinqsbay achterqebleven Alpenjaqers een verkenninqsmarsch op Spitsberqen voor over de Liefdebaai tot de Mosselbaai. De expeditie zal voor ac-h<- daqen levensmid delen meenemen. De Italianen qelooven beslist, dat de plaats waar de ..Italia veronqelukt is, in de streek der Wijde Baai te zoeken is. Amundsen heeft in een interview ver- klaard, dat zijn expedstie qeheel een par- ticuliere onderneminq zal zijn, hoewe'l zij natuurlijk met de overiqe expedities zal samenwerken. Zij zal slechts dan ver trekken, indien Holm cp Larsen (de Noor- sche vlieqers, die reeds op weq zijn naar Spitsberqen) qeen resultaten berei- ken. De expeditie zal qereed zijn om bin nen zeer korten tijd te vertekken. Amundsen zal van zijn plan afzien, in dien een hulpexpeditie met een bestuur- baar Iuchtschip wordt uitqezonden. De vlieqer Dietrichson en een monteur ver trekken eerst naar Spitsberqen en zoo noo diq zal Amundsen zich daarheen eveneens beqeven. Ook de Poolonderzoekers kapi tein Wistinq en de marine-luitenant Swen Brun zullen aan de expeditie deelnemen. Ruser Larsen is Vrijdaq met zijn vlieq tuiq om 4 uur van Berqen naar Kinqsbay vertrokken. Men rekent, dat hij binnen 5 daqen te Kinqsbay zal kunnen zijn. De Zweedsche expeditie, met twee vlieqtuiqen, zou Zaterdaq met het stoom- schip Daqnyl, van Harstadt naar Kinqs bay vertrekken. Volqens een bericht uit Kinqsbay, neemt men aldaar aan, dat de .Italia" erqens aan den Noordoostelijken rand van Spitsberqen terecht is qekomen. Men hoopt dat de Hobby open water zal aantreffen, waardoor het moqelijk zou worden om in Oostelijke richtinq te varen. DE STRIJD OM PEKING, Volqens een bericht uit Pekinq is de laatste verdediqinqslinie der Noordelij- ken aoorbroken en is de Nankowpas ten Noordwesten van Pekinq door de troepen van qeneraal Yen bezet. ,,Wat dan?" ,,Dat die smeerlap, die Chimp, ons om den tuin heeft qeleid ons de verkeerde plaats qewezen heeft." De waarheid van deze theorie laq zoo voor de hand, dat mevrouw Molloy qeen poqinq deed om haar te ontzenuwen. Zij bebee't zwijqend haar lippen.. ,,Laten we dan eens beqinnen om de qoede plaats te zoeken", zeide ze ten slot- te met alle qeestkracht van een vrouw, groot van ziel. ,,^Ve weten, dat de kduit hier erqens zit en we zijn hier alleen. „Het is qevaarlijk", twijfelde de heer Molloy. „Als iemand ons nu eens hier vond." ,,Nou, dan qeef je hem maar net zoo n opstopper, als den knecht. HOOFDSTUK XXIII. Een drukke middaq voor Glibber. I- Deze onaanqename ontdekkinq van het verraad van Chimp Twist werd door den heer Molloy en zijne jonqe vrouw om vier uur twintiq qedaan. Om vier uur dertiq hield een keuriqe auto stil voor 't hek van San Rafael stil en Willouqhby Braddock stapte uit. Toen hij zoo doelloos door de Londensche straten reed, zonder dat hij eiqenlijk wist, wat hij doen zou, kwam het plotselinq bij hem op, dat het een aanqe- name wijze zou zijn om den middaq te passeeren, als hij naar Valley-Fields qinq om bij Kay thee te drinken. De heer Braddock voelde zich blij-qe- lukkiq en als dat misschien verwonderinq Tsjanq tso-lin heeft thans definitief tot den teruqtocht naar Mandsjoerije besloten Daardoor wordt een overeenkomst tus schen alle partijen op den qrondslaq van een compromis moqelijk. Men verwacht, dat het qezaq over de stad Pekinq aan de nationalisten noq voor den val van Tientsin overqedraqen zal worden. Het verkeer op den spoorweq Pekinq-Tientsin is onderbroken, behalve voor den internationalen trein, die daqe- lijks onder bescherminq der buitenlandsche trpepen uit de qezantschapswijk vertrekt. De qeneraals Tsanq kai-shek, Fenq, en Yen hebben in een qemeenschappelijke conferentie besloten, dat, teneinde inter- nationale verwikkelinqen te vermijden, de toepen 10 K-M. buiten Pekinq en Tientsin zullen blijven. De militaire attache van het Japansche qezantsohap heeft zich met 2 officieren naar qeneraal Yen beqeven, om hem voor- stellen voor de bezettinq van Pekinq te doen. De bezettinq zal in overleq met den Japanschen opperbevelhebber moeten plaats hebben. Van de Zuidelijke troepen zullen 6000 der best qedrilde manschappen te Pekinq inqekwartierd worden. De rest van het leqer moet buiten de stad blijven. De wijk der qezanten maq door de troepen niet worden betreden. Ter bescherminq van de stad moet een bijzondere overeenkomst met den Japanschen commandant worden qetroffen. Tsjanq Tso-lin is Zaterdaqavond ver trokken. Minister-president Pan Foe is verqezeld door zijn secretaris en zijn qezin naar Ja pan qevlucht. De overiqe leden van het kabiriet hebben Pekinq eveneens verlaten. Sedert Zaterdaqmorqen waait de witte vlaq boven Pekinq. Noq slechts weiniq Chineesche troepenafdeelinqen liqqen in Pekinq. Deze schijnen geneiqd te zijn bij den intocht van de Zuidelijke troepen over te loopen naar Tsjanq Kai-sjek. Heden werd de intocht van de Zuidelijken ver wacht. Behalve de Japanners zijn alle an dere vreemdelinqen in de hoofdstad qe- bleven. Tsjanq Tso-lin heeft afstand qedaan van zijn waardiqheid van dictator ten qunste van den voormaliqen president. Toean Tsji-joe, die qeheel onder Japan schen invloed staat. Van dezen wordt verteld, dat hij indertijd van Japan vijftiq millioen dollar heeft ontvanqen voor het voeren van een vriendschappelijke politiek teqenover Japan. Uit Nankinq wordt qemeld, dat Tsjanq Kai-sjek zijn hoofdkwartier naar Pekinq zal verplaatsen, om in contact te komen met het Corps Diplomatique. Nankinq zal echter uit overweginqen van veiliqheid de hoofdzetel blijven van de Chineesche na- tionalistische beweqinq. Tsjanq Kai-Sjek zal trachten te verkrijqen, dat ook te Nan kinq diplomatieke verteqenwoordiqers be noemd zullen worden. VLIEGTOCHT OVER DEN STILLEN OCEAAN. Donderdaq vertrok van Oakland (bij San Francisco) het vlieqtuiq Southern Cross, bemand door de vlieqers Kinqsford en Smith, om te trachten via Honoloeloe naar Australie te vlieqen. Het vlieqtuiq INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. blijft men kalm en helder indien men te voren gebruikt een paar ZENUWTABLETTEN Buisje 76 ct. BijApoth. en Drogisten baart, omdat zijn huwelijksaanzoek pas af- gewezen was, dan verdient het vermel- ding, dat hij dit overhaaste besluit al be- treiird had, twee minuten nadat hij den brief in de bus had gedeponeerd. En hij was tot de slotsom qekomen dat, hoe qaarne hij Kay ook lijden mocht, het feit, dat hij haar hart en hand geboden had, alleen maar een qevolq was van de vele champagne, dien hij aan het diner te zij- nen huize geconsumeerd had, en die een zekere melancholie in hem had qewekt, waardoor hij voor een oogenblik zijn af- keer van den houwelijken staat op zij had kunnen zetten. Hij wenschte qeen huwe- lijksbanden, hij wenschte een avontuur. Hij had noq niet alle hoop opgegeven, dat het een of andere wonder juffrouw Lip- pett van dit aardsche tooneel zou doen verdwijnen, en als dat qebeurde, behield hij zich zijn vrijheid voor. Ja, Willouqhby Braddock voelde inder- daad, dat alles buitenqewoon naar wensch was afqeloopen. Hij duwde het hek van San Rafael open met den lossen zwier van iemand, die qeen zorqen kent. En tegelij- kertijd qinq de voordeur open en kwam mijnheer Wrenn naar buiten. ,,Goeden daq", zeide de heer Braddock, „Kay thuis?" „Ik qeloof het niet". zeide( de heer Wrenn. ,,Ze is naar de komedie Hoffe- lijkheid teqenover zijn bezoeker streed met zijn begeerte om weq te komen. „lk heb eiqenlijk een afspraak en ik^ben a wat laat. Ik beloofde Cornelius... ..Goed. Dan qa ik hiernaast een beet- je met Sam Shotter babbelen." t> Die is met Kay naar de komedie. ..Wat een misse boel", zeide de heer Braddock, zonder zich in het minst ter neer te laten slaan. ,,Goed zoo. Dan ver- dwijn ik maar weer." ,,Maar beste kerel, loop nu niet zoo weq", zeide de heer Wrenn vol wroeqinq. „Kom een kop thee drinken en wacht tot- dat Kay terucf komt. Claire zal wel voor je zorqen." ,,Dat is wel wat", stemde de heer Brad dock toe. ..Een qoed idee, een pracht- idee." Hij zeide een paar hartelijke afscheids- woorden en qinq naar de zitkamer, waar hij belde. En toen niemand verscheen, qinq hij naar de keukentrap en riep naar be- neden. ,,Zeg." Doodsche stilte. ,,Zeq qilde de heer Braddock noq eens en nu scheen het hem toe, dat de stilte verbroken werd door een qeluid een vreemd qeluid, alsof iemand snikte. Hij qinq de trap af. Er snikte iemand. In eikaar qedoken op een stoel, haar gezicht in haar armen verborqen, snikte dat qekke Claartje alsof haar hart zou breken. Zeq! zeide mijnheer Braddock. Er is een vreemde macht in tranen in een ooqenbli'k kunnen ze een vijand- schap van jaren te niet doen. Jarenlang had Willouqhby Braddock op voet van vijandschap met dit meisje qeleefd. Zeits afqezien van het feit, dat hij noq een wrok had over dat qeval met de ui, waren er vele redenen, waarom hij haar een haat toedroeg. De heer Braddock vermoedde noq altijd, dat Claire aansprakelijk was voor den steen, die naar zijn hooqen hoed qeslingerd was uit het struikqewas bij qe- ieqenheid van een bezoek aan Midways op zijn aohttienden verjaardaq met dat kostbare voorwerp op. En aanqezien er dleef qereqeld in draadlooze verbindinq met het land, tot des avonds. toen het vlieqtuiq in ,,een zak" was qeraakt en ..hooqte had verloren", Men kreeq echter later weer verbindinq, doch de berichten waren niet opwekkend. Er werd eerst qe- seind land in 't zicht, doch dit bleek later een mistbank te zijn qeweest en daarna werd bericht, dat het een strijd werd te qen de brandstof, omdat de benzinevoor- raad uitqeput dreiqde te qeraken. Die is ten slotte qebleken noq juist yoldoende te zijn qeweest om Honoloeloe te bereiken. De vlieqers werden daar op het Wbee- lesveld door een talrijke meniqte ontvan qen, die hen een daverende ontvanqst De- reidde. Als het vlieqtuiq nagezien en alles in orde bevonden werd, was men voor- nemens heden de reis voort te zetten. DE VERNIETIGING VAN HET PHOSGEENGAS. Daar het onschadelijk maken van de te Hamburg opgeslagen hoeveelheden phosqeenqas lanqs chemischen weq te lanq zal diiren. hebben de deskundigen beslo ten de 3000 stalen cylinders met phos qeenqas in zee te doen zinken. Ook de noq in de tanks aanweziqe hoeveelheid vloei- baar phosqeen, zal in stalen flesschen in zee geworpen worden De rijksweer heeft voor de uitvoerinq hiervan manschappen *beschikbaar qesteld. Het werk zal op zeer voorzichtiqe wijze moeten worden uitge- voerd. De rijksweermanschappen zullen het qevaarlijke qoedje op een stoomschip transporteeren, die het naar zee zal ver- Voeren. De toebereidselen worden in het qeheim gemaakt. Het phosqeen verliest door wa ter zijn vernietiqende kracht. DRANKVERBOD EN MISDAAD. In het rapport nopens de Porter-wet waardoor de oprichtinq gevraagd wordt van noq twee sanatoria uitsluitend voor drankzuchtigen, en welk rapport dezer dagen aan het Huis van afgevaardigden is voorgelegd, wordt het drankverbod als de voornaamste oorzaak genoemd van de overvullinq der Amerikaansche qevanqe- nissen. De toestanden die daarvan het qevolq zijn worden ,,onmenschwaardiq genoemd. Het aantal veroordeelinaen voor strafrechtbanken is verviervoudiqd sinds 1915 en de verbetergestichten te At lanta, Leavenworth en Washington die 3738 patienten kunnen herbergen zaqen den Isten April 7598 personen binnen hun muren opgenomen. STROOPTOCHTEN DER DERWISJEN. In Soedan heeft men den laatsen tijd weer veel te stellen met de strooptochten der Derwisjen, die op snelle kameelen over rompelingen uitvoeren. Achttien maanden qeleden had majoor Craiq, commandant van de mechanische machinegeweer-een' heden in Soedan, een expeditie met hen ondernomen met zwaar gepantserde autos. toen niets te bewijzen viel, was deze be- leediginq een onqewroken qeheim qeble- ven; maar Willouqhby Braddock had al tijd qedacht, dat Claire's hand in het ver- borqen gewerkt had en zijn houding te qenover haar was van dien daq af koel en afwijzend qeweest. Maar nu hij haar schreiend en qebro- ken vond, zonder haar duivelsche bruta- liteit, die hem altijd zoo hinderde, qeboqen onder haar smart, voelde hij zich zacht ge- stemd. Niemand zou ooit kunnen zeqqen. wat Wellington zou qedaan hebben, als Napoleon in tranen was uitqebarsten bij Waterloo. ,,Zeg", zeide de heer Braddock. ,,Wat scheelt er eiqenlijk aan. Is er iets niet in orde?" Het qeluid van zijn stem scheen tot Claire's smart door te drinqen. Ze qinq rechtop zitten en keek hem met vochtiqe blikken aan. ,,Kom, kom", zeide Willouqhby Brad dock. ,,Hoe kon ik dat nu weten? ,,Wat weten?" ..Dat wist ik toch niet vooruit." ..Wat vooruit?" ,,Ik had er qeen beqrip van, dat hij zoo zou doen!" ,,Wie zou hoe doen?" ,,Snert". ,.He.b je de snert bedorven? zeide de heer Braddock, die er noq niets van be- greep. ,,Mijn Snert... Clarence. Hij heeft het heelemaal verkeerd opgenomen." (W^ordt vervolqd.) jj-iu.- i »jiii i it' \mmm r w M&s&m „Tja", zeide de heer Molloy. „o, mijnheer Braddock klaaqde ze. „Ik ben zoo ellendig. Ik ben zoo ongeluk- kiq, mijnheer Braddock!"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1