wM 4did SPORT. GEMENGDE BERICHTET Feuilleton-vertellingen. Dam- en Schaakrubriek. m m mt m BDRGERLIJKEN STAND. OLYMPISCHE SPELEN AMSTERDAM. VERDRONKEN. KIND DOOR WATERSTRAAL GEDOOD. WINDHOOS BOVEN EEN POOLSCH DORP. i ill s§H f a b c d e f g h gezondheidsraad. R. E. B., oud 20 j., werkman te Moerbeke, wegens overtreding van de Rijwielbelastingwet te Koewacht op 6 October 1927. Eisch 20 boete of 10 dagen hecht. Uit- spraak f 20 boete of 20 dagen hecht. H. A. JC, oud 21 j., schippersknecht zonder vaste woonplaats, wegens het niet vertoonen van een bewijs inzake Rijksinkomstenbelasting voor schippers te Ter Neuzen op 27 October 1927. Eisch 5 boete of 3 dagen hecht. Uitspraak 5 boete of 3 dagen hecht. Woensdag werden de Olympische spelen voort- gezet met voetbalwedstryden. Des namiddags werd gespeeld de wedstryd SpanjeMexico, 7—t. Die cijfers duiden reeds voldoende aan, de kwaliteit van de party, Het was erg tam, maar de Mixicanen waren het tamst. By de rust hadden de Spanjaarden reeds 4 punten en aan het eind was het 7 1, ten voordeele van Spanje. Uit het ebne punt dat Mexico behaald heeft bly'kt, schreef een der verslaggevers, dat een koe toch ook wel eens een haas vangt Voor deze wedstryd was toch ook bo de toe- schouwers niet de ware animo, daar alles reeds stond in het teeken van den alles beheerschen- den wedstryd NederlandUruguay, O2, die des avondszougehoudenworden. Blykens de berichten hebben de opkoopers van kaarten, die daarmede des voormiddags van het Damrak een beurs gemaakt hadden, toch niet het voile succes gehad dat zij er van verwachtten, en daalde de pry's des naniiddags al sterk, terwyl velen nog tegen het uur van aanvang zich naar het stadion moesten spoeden om te trachten daar hun dure kaarten nog aan den man te brengen. Bovendien heeft de politie ook een aantal personen ingerekend, daar het niet ge- oorloofd is, zonder vergunning, op straat iets te koop aan te bieden. Gemakkelyker stonden daarom de kooplieden die ter beurze kaarten konden verhandelen. Tegen 5 uur werd het stadion geopend en by het uur van aanvang was het geheel bezet. Dank zy de genomen maatregelen ging dat alles in de beste orde. Er waren ook zelfs nog plaatsen open gehouden ten behoeve van per sonen die misschien door opkoopers met ver- valschte kaarten waren beetgenomen en dus zouden moeten teleurgesteid worden. Pas op het laatste oogenblik waren de gekozen elftallen bekend geworden en kritiek daarop kon noch het comite, noch den spelers bereiken. Het waren voor Nederland Van der Meulen, Denis, Van Kol, Van Boxtel, Massy, Van Heel, Elfring, Buitenweg, Freeze. Gehring en Weber. Voor Uraguay: Mazali, doel, Arispe, Nasazzi, Gestide, Fernandes, Andrade, Arremon, Gea, Borjas, Scarone, Urdinaran. De wedstryd werd in de Koninklyke loge bygewoond door Prins Hendrik, terwyl verder tegenwoordig waren de Ministers Kan, Waszink, Lambooy, Beelaerts van Blokland en Donner. de gezanten, van Uruguay, de Vereenigde Staten en Zwitserland en vele andere hoogwaardig- heidsbekleeders. Scheidsrechter was de Belg John Langenus, van wie aan het eind als algemeen oordeel gold dat hy dezen wedstryd keurig geleid heeft. Een Italiaan en een Turk waren grensrechters. Denis, de Nederlandsche aanvoerder won den opgooi en verkoos gebruik te maken van het voordeel van den wind in den rug, waarbij de tegenparty tevens met de zon in het gezicht kwam. Er heerschte by dezen wedstryd niet de ge- wone opgewektheid, er zat spanning, er zat bezorgdheid in, want al was er kans op winst voor het Nederlandsche elftal, op grond van de ervaring omtrent de sterke tegenparty was er toch meer vrees dat onze nationale ploeg het niei zou halen, en daardoor ineens buiten de verdere partyen zon vallen. De uitslag heeft die vrees bewaarheid. Zoo- wel in de eerste als in de tweede helft hebben de Urugeezen een punt gemaakt, waartegenover de onzen niets hebben kunnen zetten. Maar de uitslag, de cijfers wyzen dat ook uit, doet zien, dat de rnogelijkheid op winst ook werkelyk niet uitgesloten was. Ons elftal heeft nu een eervolle nederlaag geleden. Want met zulke tegenstanders te worden geslagen met 2-0 is ook een prestatie en bewyst de flinke verdediging. Vooral schynt de doelman Van der Meulen op dreef te zyn geweest, want hoewel Van Kol, als achterspeler enkelemalen over den bal heen trapte en de situatie daar door voor onze spelers gevaarlyk werd, wist Van der Meulen telkens nog te redden. Ondanks alle trues en het by tijden wel ietwat meer dan forsch spel, konden de Urugueezen maar tweemaal het net vinden, al was het Nederlandsch doel talrijke malen in gevaar. Doch al heeft Van der Meulen het meeste werk gehad, ook Mazali kreeg zyn deel, De Neder landsche ploeg liet zich ook niet onbetuigd en bracht meerdere tegenbezoeken, terwyl enkele goede kansen jammerlijk verknoeid werden of onbenut bleven. Zooals by de interlandwed- stryden van de laatste jaren de klacht was, wera het ook hier: een te zwakxe voorhoede. Er is geen evenredigheid tusschen de kracht van de verdediging en de aanvalskunst der voorhoede, vooral in zake de schietkunst. Na de rust was het spel der Nederlanders beter dan in de eerste helft en by tijden sterker dan de tegenpartij. Het mag wel een wonder heeten, dat er in dien tijd geen tegenpunt gemaakt is, tofschoon wel moet worden toegegeven dat Mazali in zyn goal stond om iets anders dan vliegen te vangen en zyn handen goed wistte gebruiken voor het schoonhouden van zyn doel. Ten slotte moet worden toegegeven dat de sterkste ploeg de overwinning heeft behaald. Indien het aantal behaalde punten den stand anders had uitgedrukt dan zou dit toch geen ware bevrediging hebben kunnen schenken. In de tweede ronde komen nu volgens de loting uitDhitschland tegen de Urugeezen, Belgie tegen Argentinie, Italie tegen Spanje en Portugal tegen Egypte. Heden, Vrydagavond, moeten spelen Italie— Spanje, Zaterdag Belgie—Argentinie, Zondag Duitschland—Uruguay, Maandag Portugal Egypte. Woensdag en Donderdag der volgende week worden twee halve beslissingen gespeeld, Zater dag komen de verliezers van de halve beslis singen om den derden prijs kampen en Zondag 10 Juni heeft de eindstrijd plaats om den eersten en tweeden prys tusschen de winnaars der halve beslissingen. Woensdagmorgen is de 13-jarige zoon van den landbouwer v. Zuylen aan den Otweg te Boskoop fietsende in de wetering geraakt en verdronken. TRAGISCHE DOOD. Het 6-jarige eenige kind van den heer Bee- kers te Oss, dat, achter een wagen uitkomen- de, door een rijwiel werd aangereden, met het noodlottig gevolg, dat de stuurstang in het hoofd van het ventje drong, is onder vreese- lijke pijnen aan de verwonding overleden. MEIKEVERS. In de laatste drie of vier dagen zijn te He- dikhuizen en in de omgeving de meikevers bij duizenden en duizenden te voorschijn gekomen. jSIiet alleen de wilgen, die er mee overdekt zijn, hebben emstig onder de plaag te lijden, maar ,ook de vruchtboomen worden geheel kaal ge- vreten. UIT EEN TILBURY GESLINGERD. Te Oude Amstel sloeg een paard, gespannen voor een tilbury, waarin een jongeman en een meisje gezeten waren, die ter bruiloft gingen, door het getoeter van een auto, op hoi. Het gerij reed tegen een boom en beide inzittenden werden uit den wagen geslingerd. Het paard brak los en ging er tusschen uit. De man brak een arm, en het meisje kreeg een emstige wonde aan het hoofd en een gekneusden enkel. KINDEREN EN LUCIFERS. Zaterdagmiddag is in een perceel in de van Mierisstraat een begin van brand ontstaan, doordat een klein kind, dat alleen thuis gelaten was, met lucifers speelde en eenige lappen aangestoken had. Buren waren het vuur al gauw met een paar emmers water de baas. Zaterdagmorgen halftwaalf zag de 2-jarige Michiel Loch, wonende op een hofje aan het Broersveld te Schiedam, kans aan een water- leidingkraan te drinken. De kraan ging geheel open, zoodat de knaap plotseling een sterken straal water in den keel kreeg, waardoor de knaap bewusteloos neer viel. Een direct ont- boden geneesheer stelde den dood van het jon- getje vast. BLOEDVERGIFTIGING. Het 13-jarig dochtertje van den heer K. te Oosteind onder Oosterhout is overleden, tenge- volge van bloedvergiftiging. Het meisje had begin der vorige week een zweertje aan haar hals opengekrabd. PRIJZEN SW AARDIGE OPLETTENDHEID. Maandag bleek even ten oosten van Gouda, ongeveer bij afstandspaal 30.0 van de spoor- lijn WoerdenGouda (richting naar Gouda), de plotseling ingevallen zomerhitte eenige „zetting" van de lijn te hebben teweegge- bracht. Dank zij de prijzenswaardige oplet- tendheid van het spoorwegpersoneel werd de lichte „knik" in de lijn onmiddellijk opgemerkt. Dadelijk was technisch personeel ter plaatse, dat de noodzakelijke contrdle bleef oefenen. Langzaam rijdende konden de treinen het be- denkelijke punt passeeren, zonder dat er ver- traging of verwarring in den dienst ontstond. Tengevolge van een windhoos, gepaard gaande met een hevig onweder is het Poolsche dorpje Stolovize in het district Stolpzy bij No- wogrudak verwoest. Ruim honderd huizen stortten in elkaar; doordat de telefoon- en te- legraafverbindingen werden verbroken, is nog niet bekend, of er doodelijke ongevallen zijn gebeurd. SPAREN VOOR BELASTING. In den plattelandsraad van Eastington (Dur ham) is medegedeeld dat de commissie voor de plaatselijke belasting 500 spaarpotten be- schikbaar heeft gesteld om de belastin.gbeta- lers te helpen sparen voor het optorengen van hetgeen zij versdhuldigd zijn. Men heeft in dat district sedert het conflict in de steenkoolnij- verheid veel moeite gehad bij het innen van de belasting. Op iederen spaarpot past een sleutel dien de belastingplichtige zelf bewaart.. WORSTVERGIFTIGING. Een boerenfamilie te Wachenbrunn was Hemelvaartsdag ongesteld geworden na het een van worst uit Weckglazen. De boer en een zijner dochters is overleden, 'n andere dochter ligt op sterven, en de overige zieken, onder welke een kind van een buurman, verkeeren alien nog in levensgevaar. Een onderzeek heeft uitgewezen, dat de worst reeds vergif- tigd was, toen zij geweckt werd. BRABANTSCHE BRIEVEN. Ulvenhout, 22 Mei 1928. Menier, k Geleuf nie, asdat er gieste- ren en eergies- teren eenen thuis is gebleven mee die schoone Pinksterdagen. En veurzoo- ver ik weet op d'n oogenblik zonder dooien afgeloopen. De kiepen nie mee- gerekend, die ze mee die vuile dingen van autoos tot poeier hebben gerejen. Hier op d'n weg was t eenen optocht van Pinksterblommekes op de fiets mee roodgebrande nekskes en ermkes en woes- te polka kopkes en beenen. beenen, bee- nen. Sioomfietsers mee Pinksterpoppekes d'r achterop en ok weer beenen, beenen. En in m'nen slaap zie ik nog beenen. Alle- maal op-en-neer-trappende beenen van nen meter lank. 't Is nen nachtmerrie geworren van nacht. Maar't zal best overgaan. Ik ben 's mergens wisten schieten. t Was goei weer d'r veur. Nie als te veul wind, want da's veur de boogschut- terij nie verkieslijk. Anders waaien oew pijlen glad uit de richting en dan schiet te grif om n hoekske. n Geef zonneke, zooda ge de roos goed kon zien 't was dilc veur mekare. Onze keizer, d'n blaau- we, zooas ge wit, was op dreef as Wullem Tel zelf. Hij hee-d-n rooi mutske op z'n blauwen kop mee n zwart kwasje, as-ie o de baan is, net nen ouwerwetschen tur en as-ie dan „op schot" gerokt, amico, dat staat de rooie mutske achter in z'nen nek en dan beiert da kwasje op z'nen rug as 'n vlechtje. En nimt ie dan z'n schiethouding aan, as dan die oranje- (wij zeggen ier altij blaauwe) haren onder die rooie muts uitkomen dan is t net 'n levend prentje uit de middeleeuwen da wa zat is. Eenen erm gestrekt, flink mee d'n boog, die mans- hoogte lang is, de pijl op den pees, lang zaam trekken mee twee vingertoppen waar de pijl tusschen zit en da's 'nen trek van vijftien kiloos zoowa onderwijl richten, dan oew duim achter oew oor en de pijl bij oewen mond, dan los laten schieten langs oew vingertoppen dat de vellen meegaan, dan amico, dan vliegt ie mee 'nen lichten bocht de roos in, zoo sierlijk en zoo grif of de roos van magneet is En as d'n blaauwe z'n heultje schiet, 13APS, dan vergitte dat-ie verkensfokker is, Dan staat-ie daar gebeeldhouwd in d'n grond. Webben d'r schutters tusschen, die op baanlengte 'n zwartgemokte ert aan flar- ren schieten. Da's nog wa-d-anders as Wullem Tel z'nen appel ee Die was teu- gen den blaauwe gerekend nog maar 'nen knoeier. In Ollaand maken ze 'r nie veul van. Daar schieten ze mee handschoenenvin- gerskes aan d'r vingertoppen. Da's kwijt. Ge mot oew vingertoppen even teugen de kachelpot aanhouwen of teugen oew sigaar, dan worren ze zoo hard as zoolleer. En lot dan de pees er maar langs trekken; dan gaan d'r eerder vellekes van d'n pees af, as van oew handen. As me daar gaan schieten, amico, dan brengen me vast de medaljes mee en daar gaat d'n blaauwe nie mee naar toe. Die zit in't eerste zestal. Die gaan naar Roosendaal en de Hoeven en d'n Bels en zoo. Daar zitten de boog- schutters die weten waar de roos persi'es uithangt; die de roos aan d'ren pijl emmen hangen. En amico 't kos gin menschen- levens ee, zooas lest gebeurd is mee dieen mieterenjeur in Budel! Daar gaven de on- deroffisieren teejerie over zo'n dink en schoten er toen eenen, die veur z'n „lot" moest landverdedigen, per onaeluk 't land der levenden uit. n Onaeluk leed-op-klein plotske, da weten we allemaal. Maar daar in Budel was t n geval van de wereldberoemde gauwigheid in 't Le- ger. Veur d'n krijgsraad in den Bosch, (da's de Raad waar g'altij wa krijgt, os ge daar komt), is 't gebleken veur d'n zoo- veelsten keer. Er zijn twee soorten van petronen. Echte en heksersiesie-petronen; da zijn zooveul as vermomde pappesiesters. En de menister ee-d-'n briefke geschreven, 'n le- gerorder noemen ze da in de kazerne, waarbij bepaald was, dat de ouwe pappe siesters veruild moesten worren veur nieu- we ditoos. Want de ouwe leken te veul op echte. En de kapitein had da briefke nog nie aan z'nen serzaant laten lezen, omdat 'r gin haast bij was Hij dee't dus op z n gemak. Op z'n dooien gemakske. t Briefke was pas zestien maanden oud wa-d-is zestien maanden mee die korte dagen Niewaar Daar is in zo'n leger zo 'nen hoop te doen Eer ze't allemaal weten wa-'t er gedaan moet worren, is 't weer veranderd. En daarom laten ze t maar in den envelop zit ten waar „GEHEIM" op staat Eerst gaat de bodschap naar de kornel, dan naar den mejoor, kaptein, luitenaant, dan naar d'n sergaant, kurperaal en dan naar d'n soldaat. Die wacht nog effekes tot ie weer tot gewoon burger is afgedaald en dan komt er andere bodschap waar 't net een der mee gaat... De kunst is om 't vol te houwen tot oew pensioen. En komt er oorlog dan helpen de burgers wel 'n handje mee. Want mee oorlog, amico, motteme nog steeds rekening houwen. Hedde wel kunnen zien aan die gasver- giftiging in Hamburg. Daar schijnen ze frisch en vroolijk gas te maken om de a.s. vijanden mee te verstikken. Toevallig da-d-et deur n lekske uit lekte Da goedje hiet vosgeen. Vuil goedje, amico In 1919 tien jaren gelejen bijna, eb- ben ze in Duitschland dazelfde soort vos geen motte vernietigen, omdat 't vrede was, zeet den Volkenbond. En toen zijn ze daarmee op motte houwen om da-d alles doodgonk. En nouw, na tien jaren, groeit daar op die plek, nog gin grassprie- tje. Nouw nog, kan daar nog gin rups, gin mug, gin vlooi zelfs kan d'r leven. Daar is de eerde, na tien jaren nog vergiftigd As ge dus zo'n kwakske in oew longen krijgt, lot dan meteen den notaris maar roepen om oew testement in mekaren te draaien. Maar de Vossiese Zaaitoeng (da's n krant) die schrijft dat dazelfde vosgeen maar flauwe kul is! 'n Kinderachtig gaske. Zemmen nouw veul krachtiger gas veur d'n volgenden oorlog. As da-d-over de wereld gaat, dan groeit er nooit meer iets. Nooit Da's pas gas, ziede Kwalliteitje. Ja, amico, de wetenschap ee-g-et ver ge- brocht De perfester die da leste gas-ke uit ge- vonden heet, motte ze nouw maar den no- belprijs veur d'n vrede geven, Vind ok nie Da's zoo in de lijn van de teugeswoorige wereld. Want nen arsjetekt die alles afgeleerd is, is aezocht as modernen bouwmeester. n Wefke, da-d-heelemaal op n jon- geske lijkent, krijgt d'n schoonheidsprijs voor vrouwelijk schoon 't Is n schandaal, amico, n ongeperme- teerd schandaal, dat dieen prefester-gift- menger nog gin nobelprijswinner is veur d'n vrede As 't aan mijn lag, mokte-n-ik m zelfs vredesengel. Da s mee n snufke van zijn gas zoo veurmekaar En zeg nouw nie, ,,wa wit zo'nen boer van oorlog Want nen zekeren graaf, Halsburrie hiet ie die van oorlog net zooveul verstand heet as ik van safraan hij was in d'n oorlog de man van de mu- nitie in Engeland, ee-d-al 'n boekske ge schreven, getiteld: ,,1944". Volgens van der Hummes is in 1944 de volgende oorlog alweer lang en breed verloopen En wa sterker is, hij is veurstander van da gas. Het volk is veul gauwer dood, zeet-ie 't Is er dus eenen die van opschieten houdt Die mot 'n moniement ebben veur d'n vrede. As wij er dan maar buiten blijven. amico, buiten da gas. Keb nog net zoolief gaskerupsie, wa-gij? Want menier Halsburrie kan nouw wel denken dat-ie mijn 'nen dienst bewijst, deur me heel snel om den hoek te gassen, ik blijf liever nog wa pijl-en-boog- schieter mee d'n blaauwe. Amico, ik schei-d-er af. Keb al twee Zondagen achter m'nen rug, ik kan d'r vandaag weer ginnen rust- dag van maken. Ontvang, als altij, veul groeten van Trui en gin horke minder van oewen toet a voe DRe. DAMMEN. LXXVII. Het volgende vriendschappelijk gespeelde partijtje is leerzaam, omdat het zoo duideiijk de gevaren blootlegt, die verbonden zijn aan het vroegtydig bezetten van het „kerkhof". De theorie van den kerkhof-zet hebben we vroeger uitgebreid behandeld. Thans is de practijk aan de beurt: de kerkhofzet in de partij. Men oordeele zelf: Wit Zwart. J. van Wijck j. j. k. te Middelburg. 1. 3328 1823 2. 39—33 12—18 3. 4439 7—12 De gewone gang van zaken in de Holland- sche opening. 4. 3430 2025! Een modeme zet. Veel dammers zijn van meening, dat schijf 20 aan zwarts langen vleu- gel te veel is. Vandaar de afruil. Toch is 20 24 even sterk, ook al wordt dan zwarts spel niet zoo gunstig ontwikkeld. 5. 50—44 25X34 6. 39X30 1—7 7. 44—39 14—20! 8. 30—25 17—21 9. 25X14 9X20 10. 31—27 4—9 11. 37—31 23—29 12. 33X24 20X29 Dreigt schijfwinst door 29—33 en 13. 40—34! 29X40 14. 35X44 18—23 15. 39—33 10—14 16. 44—39 12—18 17. 4944 14—20! Om aanstonds weer 2329 en 20x29 te spelen, hetgeen wit rechts tot slecht spel zou dwingen. 18. 41—37! 21—26 Nu kon 2329 niet wegens wit 2823! 19. 27—22? Deze zet wordt de oorzaak van het verlies der partij. In waarheid de kerkhof-zet! Beter was geweest 3934, om later het witte rytje van 33 tot 47 op te kunnen brengen. Niette- min ontstaat er nu interessant spel. 1918X27 20. 31X22 712 21. 37—31 26X37 22. 42X31 12—17! En niet 12 -18. De omsingeling van de kerkhofschijf is altijd heel sterk. Zwart dreigt nu schyfwinst door 1924. 23. 3127 510 24. 47—42 2—7 25. 42—37 17—21 Houdt 37— 31 tegen, waardoor schijf 46 buiten spel blijft. 26. 27. 28. 29. 30. 39—34 44—40 33X24 28X19 43X34 20—24 24—29 19X39 13X24 7—12! Schijf 22 staat nu heel slecht. Daarop gaat dus de zwarte aanval. 31. 46—41 9—13 32. 48—43 10—14 33. 38—33? Wit speelt nu een verloren spel. Hier kon zwart een fraaien slag uitvoeren door 24—30, 14—20, 3—9, 12—17, 17X48 en 48X18. Voorzichtigheidshal/e heeft zwart dit niet gespeeld, omdat door den stand alleen reeds spoedig winst te forceei en is. 3314—19 34. 43—39 21—26! De witte plannen worden do >rzien. Sehyf 22 is beschermd en wit gaat nu met zijn schy- ven 34 en 40 de zwarte schyf oo 24 eenige keeren achtervolgen. Het eenvoud ge valletje, dat zwart voor heeft gehad met 2126, over- ziet wit echter. 35. 34—29? 26—31! Dit brengt onmiddellijk partijwinst. Bu rners op 29X20 breekt zwart door naar dam met 31X42 en op 37X26 volgt 1217 en 17X46. 36. 37X26 12—17 37. 29X20 17X46 38. 33—28 15 X 24. 39. 40—34 46X40 40. 45X34 en wit gaf op. Met drie schij- ven achterstand was er van de partij niets meer te maken. We denken binnen een drietal weken met onzen oplosserswedstrijd te beginnen, waar- voor de fraaie prijzen en de niet minder fraaie problemen nagenoeg gereed liggen. Als waardig oefenmateriaal geven we ter oplossing enkele problemen van den in 1857 overleden problemist B. W. Blijdensteyn. De hand van den meester valt er gemakkelijk in te onderkennen. No. 1. Zwart: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 en een dam op 50. Wit: 13, 14 19, 25, 29, 30, 45. No. 2. Zwart: 7, 10, 14, 20, 36. Wit: 23, 33, 39, 40, 41. No. 3. Zwart: 3, 13, 15, 19, 36, en een dam op 7. Wit: 22, 24, 30, 41, 42, 43, 44. No. 4. Zwart: 3, 9, 13, 19,' 27 en een dam op 7. Wit: 20, 22, 29, 31, 34, 37, 41. Voor alle problemen: Wit speelt en wint. Oplossingen s. v. p. v6<5r 10 Juni aan J. J. Kaan, Sluiskil. SCHAKEN. De zesde partij Oolle—Landau. Er is langzamerhand geen schaakrubriek meer in de- wereld die deze origineele partij niet gepubliceerd heeft. Ook wy onttrekken ons niet aan dezen plicht, opdat ook onze lezers met dit nieuwste snufje op het gebied van modern combinatiespel bekend raken. De Belgische kampioen heeft ze onlangs te Rot terdam gewonnen in zijn match tegen den zeer begaafden Pool (uitslag: Colle 3 tegen 1, uit 10). Ze moge hier volgen met de aanmerkin- gen van Colle zelf. Deze wijken hier en daar af van de andere commentaren en bieden een overzicht van de combinaties die den speler bij de conceptie van de winst hebben bezig ge houden. Colle: Wit. Landau: Zwart. 1. d2—d4, Pg8f6, 2. Pgl—f3, b7—b6, 3. e2—e3, Rc8—b7, 4. Rfl—d3, d7—d6, 5. 0—0, Pb8d7, 6. Pbl—d2, e7e5, 7. e3e4, e5X d4. (Eenvoudiger is Re7 Door den tekstzet wil Zwart den Raadsheer op g7 ontwikkelen, doch dit systeem wordt onmiddellijk door Wit weerlegd.) 8. Pf3xd4, g7g6, 9. Rd3b5!, a7a6, (indien dadelyk Rg7, dan 10. e4e5 met een soortgelijk vervolg als in den tekst), 10. Rb5c6, Dd8c8, 11. e4e5 (een belang- wekkend en geheel correct offer) 11... d6Xe5, 12. Ddlf3, Rb7 Xc6 (en niet eXd4, wegens DXf6 met de dreiging Telf), 13. Pd4xc6, Rf8d6, 14. Pd2c4 (teneinde de rokade te beletten, waarop PXd6 en verder Pe7t zou volgen. Anderzijds zou Db7 door Tel weerlegd worden). 14... e5e4, 15. Tflel, h7h6 (de eenigste verdediging tegen de dreigingTX e4, Pxe4; DXe4f, Kf8; Rh6f, Kg8; PXd6 enz. Op de rokade inplaats van h6 zou TXe4! volgen, waarop Zwart Rc5 moet spelen en niet PXe4, wegens PXd6. Op Rc5 volgt echter Th4!) 16. Df3—c3, Dc8—b7, 17. Pc4x d6f, c7Xd6, 18. TelXe4t (Wit heeft zijn pion teruggewonnen, terwijl hij een sterken aanval behoudt), 18... Ke8—f8, 19. Te4—e7! (dreigt een stuk te winnen door DXf6), 19... Kf8— g7, (Eveneens on voldoende zou Tc8 zijn we gens TXd7! DXd7, DXf6) 20. Rcl—f4, Ta8 c8, 21. Dc3b3, d6d5 (Indien Zwart het veld f7 verdedigt door Tf8, volgt er Pd4), 22. Pc6e5 beslissend wegens de dubbele drei ging PXd7, PXd7, Dh3; eventueel ook Re5 en TXf7f22... Tc8—e8, 23. Te7Xf7t, Kg7— g8, 24. Db3- g3, g6—g5, 25. Rf4Xg5!, Te8x e5, (natuurlijk niet Ph5, waarop mat in drie door RXh6|, PXg3; Tg7f en Pg6++), 26. Rg5 Xf6fKg8Xf7, 27. Dg3—g7t. Rf7—e6 28. Rf6Xe5. Zwart gaf het op. Elementair Schaken (19). Remise. De party kan als onbeslist worden afgebro- ken wanneer beide spelers dit overeenkorae:i Edoch het geldt als sportief om dit eerst te doen, wanneer de positie waartoe men is ge komen geen winstvoortzetting toelaat, zeer riskant is of is vastgeloopen. Niettemin zijn, tenzij de wedstrijdleiders uitdrukkelijk de be- voegdheid hebben gekregen, om doorspelen te eischen, de spelers steeds bevoegd om elkaar remise te geven. Er zijn posities waar remise afgedvvougeo wordt. Het „pat" noemden we reeds: een der partijen verkeert in de onmogelijkheid om een zet te doen. Verder kan men remise opeischen wanneer de tegenstander binnen de laatste 50 zetten de positie niet z66 heeft weten te wij- zigen, dat er ten minste een stuk geslagen of een pion verzet werd. Hieruit volgt dat in alle elementaire eindspelen (b.v. K D tegen K; of K R P tegen K; of K D tegen K enz.waar geen pionnen meer op he bord staan, de meerdere partij mat moet geven binnen 50 zetten. Dit is van belting. Mat zetten met K R P tegen K is bij- voorbeeld nog al moeilijk. Eisch dus gerust, dat Uw tegenstander dat binnen 50 zetten doet. Dat is absoluut correct en sportief Er zijn eindspelen die theoretisch niet binnen 50 zetten zonden pion-beweging of slaan van een stuk tot mat kunnen leiden. De partij die op winst speelt toont dit aan en krijgt dan 100 resp. 150 zetten respijt, inplaats van 50. Het komt uiterst zelden voor. Vaak wordt remise door herhaling van zet ten afgedwongen door de partij die op verlies staat of verlies vreest. Wanneer driemaal de- zelfde serie van zetten gespeeld of 3 maal de- zelfde stand intreedt, is de partij remise ge worden. Bestaan deze zetten geheel of gedeel- telijk in het voortdurend schaak geven, dan ligt het speciale geval voor van remise door eeuwig schaak. Het mooiste op dat gebied vertoonde 8 jaar geleden Dr. Lasker op een lezing te's Graven- hage: Wit aan zet speelt remise, hoewel zwart nog alle stukken bezit. Pe5g4t, Kf6e7 (het beste) enz,. in totaal 3 X 16 zetten. Ga dit vermakelijke eindspel eens na. Probleem. 1. e2e4, e7e5, 2. Pgl-f3 (valt e6 aan), f7f6 (ter verdediging). Geef hier den juisten zet van Wit aan, het geen den opmerkzamen lezer van ,,het her- dersmat'' niet moeilijk zal vallen. GRAAUW. •Huwelijks-aangiften. 24 Mei. Emeri Fran- ciscus Volleman oud 28 j., jm. en Maria Cor- pelia Joanna Angelica Verstraaten, oud 25 j., jd- Huwelijks-voltrekkingen. 3 Mei. Theodorus Fredericus Kindt oud 27 j., jm. en Jetta Chris tina Mathilde van Immerseel, oud 24 j.. jd. 11 Mei. Alphonsus van Laar, oud 29 j., jm. en Mathilde de Beule, oud 30 j., jd. 16 Mei. Jo hannes Leonardus de Kort, oud 25 j„ jm. en Leonie Boerjan, oud 25 j.., jd. Geboorten. 3 Mei. George Comelis, z. van Petrus Augustinus Mangnus en van Maria Apolonia Pardon. 10 Mei. Josephus Ludovi- cus Alphonsus Pauwels en van Martha Dutree. 12 Mei. Maria Louisa, d. van Johannes Bap- thist van Troost en van Martha van Gimst. 14 Mei. Maria Leonia, d. van Johannes Petrus Antonius de Koning en van Maria Christina Leonia Vereecken. 18 Mei. Comelis Adrianus Josephus, z. van Comelis Leonardus Kint en van Adriana Maria Vrinten. 19 Mei. Alfred Gustaaf, z. van Leon Ludovicus Poppe en van Maria Johanna Amelia Steyaert. 29 Mei. Richard Francies, z. van Theodorus de Beule en van Maria Louisa Lansue. Overlijden. 30 Mei. Willem Josephus Staal, z. van Willem en van Wilhelmina Petronella Claassen. STOPPELDIJK. Huwelijks-aangiften. 16 Mei. Petrus Augus tinus de Bakker, oud 30 j., jm. en Leonfina Maria Theresia Jacobs oud 29 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 31 Mei. Petrus Augustinus de Bakker, oud 30 j., jm. en Leon- tina Maria Theresia Jacobs, oud 29 j., jd. Geboorten. 25 Mei. Alma Theresia, d. van Petrus de Dijcker en van Paulina Kint. Overlijden. 21 Mei. Jan Francies Jan sen, oud 69 j., weduwn. van Josina Piersens. WENKEN VOOR VEILIGHEID EN V OLKSGEZONDHEID. Moeder, ook na het eerste levensjaar is het dagelijksch bad voor Uw kinderen geen overbodige weelde. Het dient niet alleen voor het verwijderen van vuil, al kan het ook in dat opzicht voor kleine kinderen en schoolkinderen hard noodiq zijn. Maar het zet ook de huid aan tot be- hoorlijke functie, hetgeen voor de gezond- heid van groote beteekenis is. Doe daar om Uw kinderen iederen dag, het beste 's avonds, in bad en droog ze daarna ste- vig af met een droqen handdoek.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 6