Ter Neuzensche Gourant Tweede Blad. Sam en zyn schat BINNENL AND. FSniLIST OB. BUI TEN I AND. LANDBOUWBERICHTEN. "Vrijdag 1 Juni 1928. No. 8227. TER NEUZEN, 1 JUNI 1928. RECHTSZAKEN. "I3-" VAN LEENING AAN DE MAATSCH. DE SCHELDE. Ingediend is een wetsontwerp tot wij- ziging van Hoofdstuk VII B der Staats- begrooting voor 1928. Aan de toelichting is het volgende ont- leend Bij de 23/30 September 1927 met de N. V. Koninkl. Maatschappij de Schelde gesloten overeenkomst, heeft de Staaizich onder meer verbonden aan deze vennoot- schap op aanvraaq een leeninq te ver- strekken tot een bedraq van f 3.500.000, welk bedraq zij in zijn qeheel of in ge- deelten zal kunnen opnemen. Hoewel het onzeker is in hoeverre de vennootschap van haar recht in deze zal gebruik maken zij heeft tot dusverre nog slechts een termijn van f 100.000 aangevraagd is het geheele voornoemde bedrag bij het in het wetsontwerp opge- nomen artikel uitgetrokken: dit artikel is zoo geredigeerd, dat ten laste daarvan betalingen zullen kunnen worden gedaan zoolang de dienst van de begrooting voor 1928 openstaat. ONGEVALLEN OP ONBEWAAKTE OVERWEGEN. Het lid van de Eerste Kamer. jhr. De Muralt heeft tot den minister van Wa- terstaat de vraag gericht of het juist is, dat in de vorige week drie ernstige onge- vallen h ebb en 'plaats gehad op onbewaa.kte overwegen, nl. bij Apeldoorn. waarbij ze- kere B. zwaar verwond werd bij Uithui- zen. waarbij een auto totaal vernield werd en de inzittenden wonder boven wonder vrijwel geen letsel kregen, en bij Wilnis, waar een vrachtauto totaal werd versplin- terd. Is het vermoeden juist, zoo vraagt het Kamerlid, dat deze ongevallen wel niet zouden hebben plaats gehad, indien de be- trokken overwegen bewaakt zouden zijn geweest, en is het waar, dat in het geheele Duitsche Rijk bij de hoofdspoorwegen, anders dan hier te lande, alle openbare overwegen zijn bewaakt. ONBEWAAKTE OVERWEGEN. De minister van Waterstaat heeft een commissie van deskundigen benoemd met opdracht een onderzoek in te stellen naar de veiligheid op openbare, niet afgeslo- ten overwegen van hoofd- en locaal- spoorwegen en daarbij in het bijzonder na te gaan of en in hoever de tot dusver, in- gevolge art. 3 eerste lid van het Kon. be sluit van 9 Augustus 1922, aangelegde maatstaf, wijziging behoeft op welke wij- ze die overwegen voor het publiek behoo- ren te worden aangediend, alsmede of en zoo ja in welke gevallen daarbij bijzon- dere inrichtingen, welke de nadering van een trein aankoadigen, mogelijk en wen- schelijk zijn. In deze commissie, welke aan den minis ter rapport zal uitbrengen, zijn benoemd tot voorzitter ir. A. W. H. van de Vegte, oud hoofdinspecteur-generaal der spoor- en traimwegen te 's Gravenhage en tot se- cretaris ir. J. Ravinck. rijks hoofdingenieur bij de spoorwegen te 's Gravenhage. DE ROTTERDAMSCHE NIJVER- HEIDSTENTOONSTELLING. De „Nenijto" te Rotterdam is van Za- terdagmiddag tot en met den tweeden Pinksterdag bezocht doof 65.304 betalen- de bezoekers. De miniatuurspoorweg ver- voerde in denzelfden tijd 9106 passagiers. EEN WAARSCHUWING. „De West" bevat een uitvoerig arti kel van den heer F. P. Schuitemaker, arts te Paramaribo, iemand. die ruim 35 jaren in Suriname leefde en arbeidde. het ge- Uit het Engelsch door P G. WODEHOUSE. 53) Vervolg. Om goed na te denken. is er geen beter middel dan een ritje boven op een omni bus. Om vier uur, toen het voertuig haar aHeverde op den hoek van Burberr, Road, had Claire's besluit zijn beslag ge- kregen en ze wist nu precies wat ze doen zou. Ze ging een oogenblikje naar de keuken en toen ze naar buiten kwam. zap ze 'Snert over het grasveld dwalen. „Zeg", riep ze uit en haar stem klonk heel luchtig. ,,Waar ben je geweest?", informeerde Snert. ,,Ik ben bij moeder geweest... Is mijn- heer Twist thuis? ,,Wat wil je nu weer met mijnheer Twist?" „Ik wou hem dit geven. dat heb ik hem beloofd." Dit was een paars envelopje, zwaar geparfumeerd en Snert nam het aan en keek er naar, alsof het een adder was, die hij in de hand ihield. Toen deed hij een onrustbarende ontdekking. ,,Daar zit iets in. ,,Dat is nogal glad. Als er niets in zat, hoefde ik het hem niet te geven.' De vingers van Snert frommelden voortdurend aan de enveloppe. ,,Wat heib je hem te schrijven?" ,,Dat gaat je niets aan.' ,,Er daar zit nog iets in de enveloppe, iets dat kronkelt, als je er in knijpt." ..Een cadeautje. dat ik hem beloofd heb." heele land kent, het binnenland bereisde, zich beweegt op sociaal gebied en de sa- nitaire toes'tanden door en door kent. In dit artikel bespreekt hij o.m. de kwes- tie van den kleinen landbouw in de kolo- nie, waarbij even wordt aangeroerd het bekende streven om Nederlanders als landverhuizers naar Suriname te doen trekken en daar als kolonisten werkzaam te doen zijn. De heer Schuitemaker zegt ,,Het denkbeeld om Nederlanders als ar- beiders te laten werken op de plantages zal ik, als onzinnig, onbesproken laten. De Nederlander uit zijn koud klimaat te halen en hier, in het open veld, in de felle zon, in concurrentie te laten werken met Aziatische arbeiders, is een voorstel dat geen ernstige bespreking waard is." Het oordeel van den afgetreden gouver- neur baron van Heemstra, luidde bijna woordelijk hetzelfde. INGETROKKEN BANKBILJETTEN. De directie van de Nederlandsche Bank deelt mede, dat binnen den tijd van een jaar zullen ingetrokken worden de van 1 Januari 1890 af uitgegeven bankbiljet- ten van (model 1860/62 f300, waarvan de uitgifte werd bekend gemaakt in de Staatscourant van 21 Januari 1860, no. 18; /200 idem 28 Maart 1860, no. 75; .f 100 idem 21 Juni 1860, no. 145 60 idem 30 Dec. 1862, no. 308; /40 idem 30 Dec. 1862, no. 308. De voorzijde der biljetten van f300, /200 en /100 is geheel in zwart gedrukt. Boven den tekst in het midden van den gegraveerden rand komt een afbeelding van de Nederlandsche Maagd voor. De biljetten van f60 en f40 zijn alleen op de voorzijde bedrukt. De druk der bil jetten van f60 bestaat uit een licht paar- sen ondergrond, die van de biljetten van f40 uit een groenen ondergrond, beide met een in zwart gedrukten tekst en gegra veerden rand in dien rand komt boven den tekst een leeuwen-motief voor. Bo- vendien worden ingetrokken de door de Nederlandsche Bank uitgegeven zooge- naamde hulpbiljetten van flOO, 60, f40 en /10, gedateerd 1 Augustus 1914, waar van de uitgifte werd bekend gemaakt in de Buitengewone Staatscourant van 4 Augustus 1914, no. 180 (model 1914). Wat blijft Alleen zullen nog in omloop blijven de bankbiljetten van /1000, f300, /200, .f 100, waarop ter linkerzijde van den tekst op de voorzijde een zittende vrouwenfiguur is afgebeeld van f60, waarop in het midden boven den tekst op de voorzijde een medaillon portret van Prins Frederik Hendrik voorkomt van f40, waarop in het midden boven den tekst op de voorzijde een medaillon- portret van Prins Maurits voorkomt van f25, zoowel de in roode als in blauwe kleur gedrukte biljetten, waarop in het midden boven den tekst op de voor zijde een medaillon-portret van Prins Willem I van Oranje (Willem den Zwij- ger) is aangebracht van 20, op de voorzijde waarvan een visschersman in oliejas en zuidwester is afgebeeld van f 10, waarop de figuren voorstel- lende Arbeid en Welvaart en de biljetten, op de voorzijde waarvan een Zeeuwsche boerin is afgebeeld. DRANKWETGEVING IN ZWEDEN Sedert eenige jaren bestaat in Zweden inzake drankverkoop het zoogenaamde systeem-Bratt. dat de personen in het drankgebruik rantsoeneert. Slechts diegenen, die een persoonlijke toestemming ontvangen, hebben het recht zich brandewijn voor huiselijk verbruik aan te schaffen, en de hoeveelheid die men elke maarid koopen kan, is beperkt. Dit systeem-Bratt heeft vele voorstan- ders, maar ook vele tegenstanders, De meeste onthouders zijn van oordeel, dat het alcoholmisbruik hierdoor maar zeer weinig wordt ingeperkt en dat het feit, dat Een afschuwelijk denkbeeld kwam plot- seling bij Snert op. Het scheen bijna on- mogelijk en toch. Hij scheurde het cou- vert open en zag zijn vrees bewaarheid. Tusschen zijn vingers bengelde een lok touwkleuriq haar. „Als je klaar bent met brieven open doen, die aan andere menschen gericht zijnzeide Claire. Ze keek hem aan, vol verwachting eerst en toen in toenemende wanhoop. Want het gelaat van Snert bleef geheel zonder uitdrukking. „Lk ben blij toe", zei Snert eindelijk heesch. ,,Ik heb getobd, maar nou tob ik niet meer. Ik tobde, omdat ik over jou tobde en bang was, dat we niet bij elkaar hoorden, omdat ik veel te gauw ben ge weest; maar nou tob ik niet meer, want ik zie, dat er een andere vent is, waar jij dol op bent, dus de tobberij daarover is voonbij en verder tob ik niet. Hij is in de keuken", zeide Snert en gromde zacht- kens. ,,Ik zal hem dit geven en hem uit- leggen, hoe het kwam. dat ik het per on- geluk open maakte." Niets kon waardiger zijn dan de hou- ding van Snert, maar er zijn oogenblik- ken, dat vrouwen geen mannelijke waar- digheid kunnen verdragen. ,,Zal je hem geen pak slaag geven: wilde Claire wanhopig weten. „Ik?", zeide Snert en hij geleek merk- waardig veel op een beeld in het Louvre. Ik? Waarom zou ik dien stakkerd een pak slaag geven? Ik ben blij. Omdat ik tobde en dat nou niet meer hoef te doen snap je me?" En voor Claire's verschrikte blikken. terwijl alles om hem heen scheen te wan- kelen, verdween hij in de richting van zijn keuken, de envelop elegant tusschen vinger en duim. Hij scheen heel kalni en rustig. Hij zag er uit, alsof hij wel had kunnen neurien. Maar eenmaal in de keuken, verander- er een officieel brandewijnboekje „Mot- bok" bestaat, een gevaar is, niet het minst vcor de jeugd, Daar de boekjes aan onmatigen gewei- gerd, en slechts aan matige burgers gege- ven worden, vallen jonge menschen dit matigheidsgetuigenis in hun bezit hebben, en zoo gewennen ze zich aan drankge- brtflk. Ook zijn velen van oordeel, dat de maximum hoeveelheid die men zich kan verschaffen, van vier liter per paard veel te groot is. Erkend moet worden, dat in de meeste steden de toegestane hoeveel heid veel kleiner is dan het wettelijk ma ximum. Aan den anderen kant zijn ook vele drankgebruikers over het systeem. dat hun bewegingsvrijheid zoo aan banden legt, j ontev'red'en, en zij eischen of minder beper- king hunner vrijheid of geheele afschaffing van het brandewijnboekie. Het Zweedsch parlement heeft nu op grond van een en ander bcsloter. een uit- gebreid onderzoek in te stellen naar de ge- volgen van het Bratt-systeem en naar die maatregelen die eventueel dit systeem zou den kunnen vervangen. De Zweedsche openbare meening hecht aan dit besluit groote waarde en algemeen verwacht men belangrijke wijzigingen der drankwet- geving. AMERIKAANSCH GOUD VOOR LONDEN. De vele passagiers die zich Dinsdag tus schen een en twee uur aan t Paddington- stption te Lxmden bevonden, hadden er geen idee van dat op enkele meters af- stands van hen meer dan 1,250,000 waar de aan goud uit New-York gelost werd. Het was meegekomen met de Maureta- nia en te Plymouth geladen in een bijzon der rijtuig, dat in den boottrein gekoppeid was. Het rijtuig was een lange waggon zonder ramen met ijzeren wanden, en toen het te Londen aankwam, leek het of er geen deuren waren waardoor men het bin nen kon komen. Ten slotte werd echter een ijzeren deur waarvan de omtrek in den wand nauwe- lijks te ontwaren was, geopend en kon men de houten vaatjes met ijzeren hoepels erom zien staan, waarin het goud geborgen was. Op deze eerste goudverscheping zullen er nog meer volgen. want de Aquitania neemt vandaag weer voor 3 millioen aan goud uit New-York mee. Men gelooft, dat het goud bestemd is tot vermeerdering van de reserve van de Bank van Engela'nd, die behoefte aan zulk een versterking van haar goudvoorraad heeft in verba'nd met de vervanging van schatkistbiljetten door muntbiljetten, waar- toe de regeering besloten heeft. DE STRIJD OM PEKING. Ten aanzien van den werkelijken ernst van krijgsbedrijven in China is men, schrijft de N. R. Crt., altijd eenigszins sceptisch gestemd, omdat menige operatie waarvan men een veldslag op groote schaal verwachtte, slechts den bodem heeft doen trillen van het overloopen van heele legerscharen ci van manoeuvres om elkaar te ontwijken. Maar de Pekingsche correspondent van de Times merkte Maandag terecht in een telegram op, dat een half millioen soldaten niet in een be- beperkt gebied lang rond kunnen dwalen, zonder dat hier iets van komt Berichten uit Japansche bron, via Tien tsin ontvangen, verzekeren trouwens, dat er al sedert'het einde van de vorige week hevige gevechten gaande zijn tusschen de troepen van Tsjanq Tso-lin uit het Moek- densche en de troepen uit Sjansi aan het front van den spoorweg van Hankou naar Peking. Tusschen deze lijn en de meer naar het Oosten geleaen en ruwweg even- wijdig ermee loopende spoorlijn van Poe- kou naar Tientsin, ligt de stad Ho-kien (of Ho-tsjien) op ongeveer 160 K.M. ten Zuiden van Peking, die het voornaamste obstakel voor den opmarsch der Zuidel'j- ken naar Peking en Tientsin is. Het schijnt den aanvoerders der Zuidelijken op den linkervleugel er nu om te doen te zijn, de Moekdensche troepen zoo heftig te be- stoken, dat hun bondgenooten meer naar het Oosten hun front verzwakken, waar door Fang, de Christen-generaal, gelegen- heid zou krijgen, Ho-kien te vermeesteren de hij van houding. Chimp Twist zag op van zijn patience en bemerkte in den deurpost een gelaat, dat op hem neerzag en waarvan de oogen, in zijn verhitte verbeelding wel zoeklichten leken. Onder die zoeklichten was een knarsetandende mond. En uit dezen mond kwamen de knarsetandende ontzettende woorden. De eerste, die voor puiblicatie vatbaar zijn, waren: ,,Omhoog. De heer Twist stond op, gleed als een aal naar den anderen kant van de tafel. ,.Wat is er?", zeide hij in doodsanqst. „Ik zal je wel leeren, wat er is", zeide Snert, na weer eenige uitdrukkingen, die mijn pen weigert neer te schrijven. ,,Kom als een man achter die tafel vandaan en doe je handen omhoog." De heer Twist gaf geen qevolg aan deze invitatie. ,,Ik mot je kop hebben", ging Snert voort, een uiteenzetting van zijn plannen gevend. „En dien trek ik je van je romp en dan Wat hij daarna zou doen. interesseerde Chimp niet langer. Hij berekende zijn vluc-ht met een reu- zensprong. Kom eens hier," zeide Snert, vleiend. Hij werd weer wat helderder en kwam tot de conclusie, dat de oorzaak van alle kwaad, de hindernis, die hem belemmerde om zijn doel te bereiken, de tafel was. Een zware tafel. maar met een ruk keerde hij haar op een kant en schoof haar naar de lcachel. Een verschansing van Chimp was dus te niet gedaan en hij kwam nu in het open veld, en Snert opende een meuw offensief, toen de hond Amy, die een des- ku-ndig onderzoek in den vu'.nisbak a ad maesteld, binnen kwam drentelen en met genoegen constateerde, dat er een stoei- partij aan den gang was. Amy was nadenkend van aard. De qrootste helft van haar tijd. ais zij niet at of sliep, bracht ze door met rond te en den weg naar de twee voornaamste ste den der Noordelijken vrij te maken. De tusschenkomst der Japanners in den burgeroorlog schijnt eensdeels de Noorde lijken, die bij een aftocht naar Moekden met smadelijke ontwapening bedreigd wer- den, bewogen te hebben een laatste groote inspanning te beproeven om de Zuidelij ken te keeren en terug te dringen, ander- deels dezen laatsten t besef van de nood- zakelijkheid van een ,,eenheidsfront' bij- gebracht te hebben, op het oogenblik dat er teekenen van naijver tusschen de ver- schillende legeraanvoerders te bespeuren waren. Japan kan inmiddels rustig afwachten en gebruikt den tusschentijd, om het goed recht van zijn tusschenkomst in het belang van zijn eigen burgers te bepleiten. MEDEDEELINGEN VAN DE P. T. EN T. Met ingang van 15 Juni zullen de vrije rentezegels niet meer aan de postkanto- ren, doch alleen bij den Raad van Arbeid verkrijgbaar zijn. De door den Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods heiligen Naam verspreide opschriften, welke thans in de wachtkamers van alle post- en telegraaf- kantoren voorkomen, zullen ook in de dienstlokalen dier kantoren worden opge- hangen. REGISTRATJEKANTOOR TE HULST. Naar het schijnt is er sprake geweest van verplaatsing van het kantoor der Registratie en Domeinen te Hulst. Zel. meldt al thans, dat thans definitief is be- paald, dat het kantoor aldaar gevestigd blijft. GER. KERKEN. De classis Axel der Ger. kerken besloot tot het instellen van een commissie, die met de kerk van Oostburg de mogelijkheid van kerkinstitueering te Aardenburg be- spreken zal. GELICHT. Na Zondag en Maandag druk te heb ben gewerkt is het aan de firma Hoogen- boezem en Van der Tak gelukt, het te Hansweert gezonken sleepschip Circe te lichten en in de vluchthaven op de slikken te zetten. De lading zal hier in een andere lichter worden overgeslagen. DE STAKING AAN DE „SCHELDE" TE VLISSINGEN. Ook Donderdagmorgen bij den aan- vang der werkzaamheden stonden weder hon'derden en honderden stakers bij de hoofdpoort. De ingang was door een ster- ke politiemacht afgezet, zoodat de werk- willigen ongehinderd konden passeeren. Naar schatting zijn ongeveer 200 ar beiders aan het werk, buiten de leerjon- gens, en onder de werkwilligen zijn ook begrepen de oudere en eenigszins invali- de arbeiders. Het aantal werkwilligen is dus ongeveer gelijk aan den eersten dag der staking. Volgens ons officieel verstrekte cij'fers zijn Donderdag ongeveer 300 arbeiders aan het werk gegaan, benevens 75 leer- jongens. Het aantal werkwilligen is dus geringer dan op den eersten dag der sta king. Wij Vernemen dat de werklieden die be- zig waren met het plaatsen van een ketel in de ,,Amstelbrouwerij te Amsterdam, op aandrang van de stakingsleiders, het werk ook hebben neergelegd. Van moderne zijde is thans het parool gegeven om in het vervolg bij de wonin- oen der werkwilligen te gaan posten. (VI. Crt.) BOSCHKAPELLE. Zooals we reeds vermeldden, wordt de kantoorhouder van den huidigen post- en zwerven met gefronst voorhoofd en te peinzen over het wezen der dingen. Maar ze kon ook joiig zijn. Als vele philosofen, was ze dol op nu en dan een grapje en dit scheen haar al zeer veelbelovend. En het volgend oogenblik zag Snert zich in zijn vaart gestuit, door wat hem toescheen eenige meters hond. Het was heel moeilijk voor hem, zonder den kluwen te ontwarren, om uit te maken of het dier tusschen zijn beenen stond of over zijn schouder leunde. In ieder geval likte zij hem in zijn gezicht maar bovendien had hij haar juist een trap gegeven, wat er op scheen te wijzen, dat ze ook lager was. ,,Smeer m, brulde Snert. Deze opmerking was tot Amy gericht, maar de raadgeving was zoo verstandig, dat Chimp Twist haar onmiddellijk zon der meer opvolgde. Door de snelle opeen- volging van gebeurtenissen zag hij op- eens zijn weg naar de deur vrij en hij aarzelde niet om van de gunstige gelegen- heid gebruik te maken. En niet voor hij Burberry Road ten einde was, en er dus een behoorlijke afstand was ontstaan tusschen hem en zijn krankzinnigen be- lager, staakte hij zijn snelle vaart. Toen veepde hij zich het voorhoofd ai en zeide ,,He, he." Het scheen Chimp Twist toe, dat nu een lange wandeling aangewezen was een wandeling zoo lang. dat, als hij weer op Mon Repos terug kwam, Sam. zijn lijfwacht, teruggekeerd zou zijn en ter plaatse om hem te besohermen Snert raasde intusschen teleurgesteJd verder. Hij had zich van Amy ontdaan en rende den weg op. maar zijn slacht- offer was allang verdwenen. Hij ging weer terug om Amy op te zoeken en haar te berispen. maar Amy was ook verdwe nen. Want niettegenstaande haar droo- merigheid. had Amy toch heel veel ge- zond verstand. Zij wist wanneer zij wel en wanneer zij niet aanwezig moest zijn. telegraafdienst, de heer J. Dobbelaar, met 1 Aug. a.s. gepensioneerd. Naar veriuidt, zou alsdan ook het kan toor worden opgeheven en vervangen worden door een zgn. station, ressortee- rende onder het hulppostkantoor te Stop- peldijk. STOPPELDIJK. Verleden Dinsdag arriveerde alhier de gemeente-secretaris W. v. S., om zijn vroegere ambtelijke bezigheden ter secre- tarie te hervatten, aangezien hij door Ged. Staten in zijn functie was gehandhaafd. De beide wethouders de burgemees- ter was wegens ongesteldheid niet aan wezig ontzegden evenwel den heer v. S. den toegang ter secretarie, zoodat deze nog denzelfden dag de gemeente verliet. Men verwacht, dat tegen het besluit van Ged. Staten bij de Kroon in beroep zal worden gegaan. SLUIS. Maandagnamiddag is bij het zwemmen in het kanaal Sluis-Brugge even voorbij de Hollandsche grens verdronken een 19- jardge Fransche leerling van het pensio- naat St. Joseph alhier. Tevergeefs tracht- ten zijn op den wal vertoevende vrienden hem nog te redden. Eerst na drie kwar- tier dreggens werd de jonge man gevon- den. De levensgeesten waren geweken. Het lijk werd per auto naar Westcappelle vervoerd. (M. Cf.) MOND- EN KLAUWZEER IN BELGIe. lDe correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt, dat slechts nog in drie van de negen Belgische provincies in de vorige maand gevallen van mond- en klauwzeer voorkwamen. In Oost-Vlaanderen bestaan nog vijf haarden van besmetting, over 3 gemeenten verdeeld, en bedraagt het aan tal stuks ziek hoornvee 27 en dat der var- kens 10, Voor de provincie Antwerpen zijn de cijfers1 stal en 16 stuks hoorn vee voor Henegouwen 1 stal, 12 stuks hoornvee, 12 schapen en 14 varkens. Politiereohter te Middelburg. Zitting van 31 Mei 1928. De volgende personen werden gedagvaard: R. C. G., oud 45 j., loonslager en werkmen te Sluis wegens vervoer van gedistilleerd zonder geleibiljet te Sluis op 13 Januari 1927. Eisch 40 boete of 10 dagen hecht. Uit- spraak 25 boete of 10 dagen hecht. E. J. C., oud 30 j., cafehouder en werkman te Sluis, wegens vervoer van gedistilleerd te Sluis, zonder geleibiljet op 15 Januari 1927. Eisch f 40 boete. Uitspraak f 25 boete of 10 dagen hecht. A. C., oud 51 j., grondwerker te Sluis, we gens vervoer van gedistilleerd zonder geleibil jet te Sluis op 30 Sept. 1926. Eisch 40 boete Uitspraak 40 boete of 10 dagen hecht. J. J. d. 11., oud 24 j.,.koopman te Ter Neu- zen, wegens overtreding van de wegenwetoe- lasting te Schore op 19 Nov. 1927. Eisch f 5 boete of 3 dagen hecht. Uitspraak f 5 boete of 3 dagen hecht. J H. A. G., oud 30 j., lood- en zinkwerker te Sas van Gent, wegens overtreding van de we- genbelastingwet te Sas van Gent, op 25 Juli 1927. Eisch 7,50 boete of 4 dagen hecht Uit spraak idem. G. B., oud 66 j., schipper zonder vasre w,.on- plaats, wegens weigering van visitatie op de Wester-Schelde onder Ter Neuzen op 22 Octo ber 1926. Eisch 100 boete. Uitspraak 100 boete of 50 dagen hecht. C. E. v. P., oud 23 j., sigarenmaker te Maldeghem (B.), wegens vervoer van gedistil leerd zonder geleibiljet te Oostburg op 2_ De cember 1926. Eisch f 40 boete. Uitspraak f 40 boete of 20 dagen hecht. A. B., oud 28 j., veekoopman en D. D oud 28 j., loonslager te Wachtebeke (B.>, wegens het slachten van eene koe, zonder dat zij den accijns hadden betaald. Eisch f 100 plus 25 boete. Uitspraak f 100 boete of 25 dagen hecht. plus 25 boete of 10 dagen hecht. Snert keerde naar zijn keuken terug en bleef daar, schuimbekkend. Een kwartier lang had hij zitten sohuimbekken, toen de voordeurbel overging. Hij klom somber naar boven en hij was zoo in de war dat zelfs het mooie onbetwistbaar mooie snoetje van zijn bezoekster geen indruk op hem maakte. .Mijnheer Shotter thuis?" Hij herkende haar nu. Het was de jonge dame, die den vorigen avond een bezoek had gebracht. En evenals den dag te voren, meende hij nu in de schemering de forscihe gestalte van een man bij het hek te ontdekken. ,.Neen, juffrouw. „Zou hij gauw komen?' „Neen, juffrouw, hij is vanmiddag naar de kemedie." ,,Och," zeide de dame. ,,Is hij uit? En ze maakte een eigenaardige beweging met haar parasol. „Het spijt mij," zeide Snert, een beetje vriendelijker, want haar oogen waren heel mooi. ..Niets aan te doen. Bent u dan alleen. ,.Beroerd voor u. ,Och ik geef er niet om. juffrouw zeide Snert, verrukt met haar deelnemend- heid. ,,Nu. laat ik u niet ophouden. n Avond. Avond, juiffrouw.'' jIJS Snert sloot de deur. Een deuntje flui- tend, want zijn bezoekster had hem wer- kelijk weer wat opgemonterd, ging hij de trap af naar de keuken. lets, wat zoo op het eerste voelen leek op een combinatie van de zoldering, het bovenste gedeelte van het huis en een vracht steenkolen kwam op het hoofd van Snert neer en hij gleed zachtkens op den vloer. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 5