Zomersproeten ver- LANDBOU WBERICHTEN. PEKDIKBEUKTEM. S P 0 E T. GEMENGDE BERICHTEN. Pluimvee-rubriek. BUBGERLIJKEN STAND. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. dwijnen s p o e d i g door een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. DE runderhorzelbestrijding IN VOLLEN GANG. OVERLEDEN DOOR OVERMATIG DRANKGEBRUIK. INVAL VAN ROOVERS IN EEN BALZAAL. GROOTE DORPSBRAND IN POLEN. AUTOBUS TEGEN EEN BOOM GEBOTST. VERKOOPINGEN EN AANBESTEDINGEN. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJTER NEUZEN. ZEEVAARTMAATSCHAPPII „SCHELDESTROOM." sCHEEPVAARTBEWEGLNG. WISSELKOERSEN. SLAKKENBESTRIJDING. De Plantenziektenkundige Dienst schrijft Het mag zoowel in het belang van land- en tuinbouwers, als in dat van tuinbezitters ge- acht worden, meer bekendheid te geven aan een zeer werkzaam middel ter bestrijding van slakken. Dit middel is fijngemalen koper vitriool (kopersulfaat) dat tegen slakken een zeer krachtig uitwendig werkend veraif blijkt te zijn. Slakken, die met kopervitriool in aan- raking komen, vertoonen heftige bewegingen en sterven mecstal na eenigen tijd. Voor toepassing in het groot wordt een deel fijngemalen kopervitriool gemengd met 20 deelen fijngemalen kainiet: inplaats van kainiet kan ook fijne patentkali of fijne kalk genomcn worden. Van dit mengsel wordt 400 KG per HA uitgestrooid, zeer vroeg in den ochtend, als de slakken nog kruipend zijn. Deze methode is minder geschikt voor ge- wassen met breeder uitstaande bladeren, dan hierbij door het op de bladeren vallende mengsel, brandvlekken kunnen ontstaan. Daarom doet men beter, op zulke gewassen dus vooral in moes- of bloementuin! het vol- gende mengsel te gebruiken. Men lost 1 deel kopervitriool op in 7 dee len water en laat deze oplossing op zuigen in zaagsel, waarvan 1 pond per L oplossing noodig is, het zaagsel kan dan nog goed uit gestrooid worden. Men strooit het 's avonds zooveci mogelijk tusschen de planten of men strooit een band van 6 cM breedte rond de plan- ten of bedden of langs den rand van een sloot, om de slakken tegen te houden, Slak ken die met het zaagsel in aanraking komen. trekken zich meestal onmiddellijk terug; ko men ze toch op het zaagsel terecht, dan wen- telen ze zich om en om, krijqen daardoor steeds meer zaagsel op hun lichaam en ver- schrompelcn, om weldra te sterven. De uitstrooimg van het met kopervitriool gedrenkte zaagsel moet na regens van eenige beteekenis herhaald worden," daar de regen het kopervitriool uitspoelt, indien al niet' bij ZWvrrej refen bet zaaflsel geheel wegspoelt. Nadere inlichtingen worden gaarne ver- strekt door den Plantenziektenkundigen Uienst te Wageningen en door de bij dezen Dienst werkzame ambtenaren. Vrijwel in alle landbouwvakbladen van de laatste weken worden artikelen aangetroffen over maatregelen ter bestrijdinq van' de larve van de runderhorzel. Dezer dagen kre toegezonden het agen kreeg ik Overijselsche Landbouw- blad waarin vermeld werd, dat de bestrijding in deze provincie alaemeen is begonnen. Toen ik op '7 April een aemonstratie te Enter gaf van de behandeling van de horzelzalf voor ecu ,0tal belangstellenden. bestuursleden van landbouworganisaties en leden van den jonq- boerenbond, bemerkte ik reeds, dat er veel animo voor deze zaak bestond. Zeker een grootevoldoening voor den heer Rogmans Secretaris Ver. Oud-Leerl. „Ceres" te Goor die in deze streek den eersten stoot in de goede richting gaf. De overtuiginq heeft ingang gevonden, dat het een actueel belang geldt, dus nu ook ge- zamenlijk (link de schouders er onder gezet en laten zien wat bereikt kan worden. De 4a 5 millioen gulden schade, die de veestapel in ons land jaarlijks van dezen huia- parasiet ondervindt, moet worden wegge- werkt. En dan doet het prettig aan te le'z'en. dat in alle provincies onder leiding van de be- sturen der landbouworganisaties aan dit on- derwerp de zoo noodige aandacht wordt gc- schonken. Jammer alleen, dat er van enkele plaatsen bericht is binnengekomen als zou met de horzelzalf geen afdoend resultaat bereikt zijn. Zoo werd dit ons o.a. gemeld uit Staphorst en uit De Wijk. Na insmeren van de open wormbulten zou het voorgekomen zijn, dat de larven niet afstierven. Wei eigenaardig. dat op alle plaatsen, waar door mij de behandeling werd gede- monstreerd, zulks nimmer werd waargeno- Geregeld wordt ook de zalf gecontro- leerd door Dr. Baudet in het Instituut voor Parasitaire- en Infectieziekten en steeds is het resultaat afdoende geweest. Het gewone verloop.'zooals ik trouwens al meermalen schreef, is. dat na het insmeren der open wormknobbels de larve al gauw krachtige bewegingen gaat maken. hetgeen te zien is aan het uitpersen en weer intrelcken van het achterlijf. waarroede gepaard gaat een opzuigen van de zalf en een afscheiding van een gele, etterachtige vloeistof. Zoodra nu de larve bezweken is tenge- volge van de inwerking der horzelzalf. vindt uit de huidopenina geen afscheiding van vocht meer plaats. de wormbult komt tot rust en wordt na 5 dagen kleiner. Wordt nu een paar dagen na de behandeling de larve na uitdrukken van den wormknobbel verwijderd. dan bemerkt men. dat zij weliswaar nog ge- vuld is, doch slap aanvoelt, alle leven is er uit. Heel geleidelijk wordt de inhoud opgeno- men en na verloop van ongeveer 14 dagen is het proces afgeloopen. de kapsel van de larve, die tenslotte alleen nog is overgeblevcu, wordt uitgestooten. Tenslotte sluiten zich de huidopeningen door lidteekenweefsel. Blijkbaar hebben zij, die na een paar dagen dc behandelde wormbulten openden en iiit- drukten, de schijnbewegingen van de larve, die ontstaan door verplaatsing van den vloei- baren inhoud binnen den kapsel voor leven aangezien, terwijl ze toch inderdaad dood is en .- lap aanvoelt. Zoodoende kan er ten on- rechtc ccn verkeerd oordccl over de werkino van de horzelfzalf geveld worden, waartegen ik wenschte te waarschuwen. t HOEN. gaven haast weer hetzelfde beeld en hetzelfde onaangename gedoe als op den eersten Pink- oferdag. En daarom is nu maar besloten van vandaag af geen voorverkoop meer aan het oude of nieuwe gebouw in de Handelmij. te houden, doch aan de stadion-loketten waar een geroutineerd personeel de extra-drukte best aan kan. I1UIVENSPORT, Zondag 27 Mei hield de Duivenmaatschappij „Recht voor Allen" te Sas van Gent een prijs- vlucht op Arras, waaraan 43 duiven deelna- men. De duiven werden gelost om 7.20 De eerstaangekomene werd gesignaleerd om 9.12, de laatste om 9.19. Afstand 127 K.M. De prijzen werden behaald door: J. Renique, Sas van Gent, 1 A. Verstraete, idem, 2; J. Vermoet 3 en 10; R. Geirnaerdt, idem, 4; A. Scheffer, idem, 5, 7 en 12; J. Fermont, Sluis- kil, 6; Fr. van Acker, Sas van Gent, 8 en 9; C. van Putten, idem 11; P. de Nocker, idem, 13 en 14; J. de Groff,, idem 15 en J. v. Acker, idem, overduif. In totaal werden 661,66 fr. gewonnen. Het lioogste bedrag aan prijswinnaars toegekend bedraagt 138,65 fr. Daarna volgden bedragen van 116.85, 100.65, 75,05 fr. en verder bedragen beneden't laatst- genoemde. De snelheid waarmede gevlogen bedroeg voor den eerstaankomende 1126.5, J voor laatstaankomende 1064.8 M. De N. O. windrichting was oorzaak, dat de snelheid beneden de normale bleef. Zondag 3 Juni 1928. Nad. Herr. Kerk. TerNeuzen. 9Va u. en 2 u., Ds. A. Tim- merman. Donderdag 7 Juni. 2V« u., Huwelyks- inzegening. Sluiskil, Hoek. Zaamslag. Sas van Gent. Philippine. 91/2 u., en 2 u., dkr. L. Dek. 9V2 u. en 21/2 u., Ds. E. Baams. 9x/2 u. en 2V2 u., Ds. G. van Dis. 9x/2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Boos. Hoek. Zaamslag, Gereformeerde Kerk. 10 u. en 3 u., Ds. J. B. Van- liaelen. 9x/2 u. 21/2 u.f Ds. A. B. W. m. Kok. Ckr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag/; 9x/2 u. en 2x/2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. (Vlooewjjkstrmat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u. en6i/2U., Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Ylooe wfj kstraat) Ter Neuzen. 10 u., 3 u., en 61/2 u., Ds. Van der Garde van Opheusden. Axel. Gereformeerde Gemeente. (Wratatra&t). 9V2 u., en 2V2 u., leesdienst. Lokaal Ter Neuzen. Eben-Haezer". (Kerkhoflaan) &V2 u. Evangelisatie. DUITSCHLANDntUOUAT. Vt riin or den wedstrrjd DuitschlandUruguay Ule entreebewyzen a 1 weer uitverkocht ci> 'oor de andere dagen is de ar ryen wachtenden en. loop gTO -t. teleurgesteldcn R. K. Kerkdiensten te Ter Neuxen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 8V2 en 10 uur. 's Namiddags om half drie Lof. Zondagavond werd de Amhemsche politie gewaarschuwd, dat een vrouw in de Boek- horststraat dood in haar woning was gevon den. Bij een onmiddellijk ingesteld onderzoek bleek, dat de vrouw in haar huis is gevallen en vermoedelijk is overleden tengevolge van een overmatig gebruik van sterken drank. Het li.jk werd door de politie in beslag genomen. DROEVIG ONGEVAL TE LOOSDUINEN. Op den Haagschen weg te Loosduinen wan- delde Dinsdagochtend tegen 11 uur een vrouw met haar 4jarig dochtertje. Bij de Evertsen- straat liep het kind van de moeder weg. Het stak de straat over, heiaas juist op het mo ment dat de stoomtram naderde. De machinist kon niet meer voorkomen, dat de kleine ge- giepen werd. Het meisje werd voor de oogen der moeder deerlijk verminkt opgenomen. Het was onmiddellijk dood. EEN ..ERNSTIG" VERGRIJP. Het gebeurde dezer dagen in de omgeving van Nieuwveen. Een dienstbode was met een angfftvallige nauwgezetheid aan den oever van een Snellen vliet, i.e. het helder kabbelende water van Vader Rijn, haar malsche slakrop- jes aan hot wasschen en wel op dusdanige wij- ze, dat eenige blaadjes het niet konden hou den ondeir de bedrijvige handen van het ijve- rige meisje en lustig gungen dansen op de speelsche golven, niettegenstaande in de po- litieveroixiening der gemeente verboden woi-dt het Rijnwater te verontreinigen. Doch er is nog politie! Een dezer dienaren had het snoode spel der soepele blaadjes waargenomen. Doel- bewust en dooixirongen van de waardigheid welke hy bekleedt. en overtuigd van de hei- l.gheid zy'ner zending stapte hy op het arnie meisje af en maakte proces-verbaal op in op tima forma, wegens verontreiniging van de rivier den Rjjn. Tableau! Wat zal deze ijverige dienaar het druk krij- gen in liet najaar, als de vallende blaadjes der boomen deze gewichtige overtreding zul- len begaan. (Hbl.) DUIKER STUKGESPRONGEN. I ■De duiker by de kleine sluis in den Oost- polder van den Anna Pauwlonapolder is stuk- gesprongen. De dykgraaf nam direct alle mo- gelyke maatregelen. Nacht en dag werd in ploegen van 50 tot 60 man gewerkt om het gevaar te keeren. Het beteekende hier ook in derdaad een zeer groot gevaar, omdat de oogst dreigde te worden vernield, wat een schade zou oplm-eren van ongeveer f "fcO.OOO. Er weixl keileem van de Zuiderzeewerken ge- requireerd en reeds than.- is daarvan ongeveer 400 513. verwerkt, terwyl tevens ongeveer 10 uuizend zakken zaiici voor de sohuiven zijn gestort. Het grootste gevaar is ook door an- clere maatregelen, d:e onderwyl genomen wer- den. thans bezworen. De waterstand "is thans verlaagd. Inmiddels is nu met den aannemer Boltje te Heeren- veen een accoord getroffen om aan weers- zyden van den duiker puntdammen te slaan. waai-door het gevaar voorloopig verder zal worden bezworen. 5 ij sker zal de u er in beton worden j WRan"!>n de kosten ongeveer 40 dutzend gulden zouden bedragen. DOOR ZIJN HOND AANGEVALLEN. De heer Vermeulen uit Alkmaar, die Vrij- dagnamiddag in het Heiloenbosoh liep te waii- delen met zijn hond, wilde het dier, dat on- gezeggelyk was en steedls wegliep, daarvoor straffen. Het dier was daarvan echter niet gediend en viol zyn baas aan, waarop een ge- veoht ontstond tusschen beiden. Op het hu'lp- geroep van V. kwamen tenslotte een paar werklieden toeloopen, die het woedende diier verjoegen. De heer V. was in het gevecht, dat wel een half uur had geduurd, deerlyk toe- getakekl en bloedde uit verscMllenide wonden, terwyl bovendien zijn kleeren verscheiurd wa- ren, De hond rende naar huis, waar hy met bloed bespat aankwam. Toen de heer V. in zijn woning teruigkeerde, gaf hij opdracht den hond af te maken. VERMOEDELIJK VERDRONKEN. Een schipper vischte uit den Rijn te Arn- hem een tasch op, die monsters van sigaren hleek te bevatten. Wat verder dreef een hee- renhoed. De man deed van zijn vondst aangifte bij de politie, die bij de verschillende sdgaren- winkeliers naging waar de in de zak gevonden sigarenmerken verkocht worden. Het hleek ten slotte dat dit in Dieren het geval was. De eigenaar van dezen winkel was sedert jl. Donderdag spoorloos verdwenen. Het is zeer waarschynlyk dat hy in den Rijn om het leven is gekomen. ONTPLOFFING IN EEN CARB1DFABRIEK. Te Bern is in de bekende Lonze-canbidfabrie- ken door een ontploffing een ploegbaas ge- dood, een ingenieur en twee anbeiders werden zwaar en vele anderen licht gewond. GESTORVEN IN DIENST DER WETEN- SCHAP. Uit Akkra in West-Afrika wordt gemeld, dat door de Japansche professor Oogoeci, de ontdebker van den veroorzaker van de gele koorts, zelf aan deze ^iekte is overleden. ZWARE MIST VOOR NEW-YORK. Vijftien schepen zijn Maandag de haven van New York niet kunr.en, binnenkomen, wyl danr ter plaatse een zware mist heerschte. Hierbij bevond zich ook een Hapag-boot met 2500 pas- sagiers aan boord. Meer dan 200 genoodigden, die een diner en bal bywoonden van een reunie van automo- Mlisten van Indianapolis, werden door roovers overmand en hitgeschud. Ambtenaren der club schatten de juweelen en andere voorwerpen van waarde, die de roovers medenamen op 150.000 tot 200.000 dollars. DE MAAG IS GEDULDIG. Voor enkele dagen werd in een der zieken- passagekaarten een Pinksterworst werd over- handigd. Een groote Noord-Duitsche worstfa- briek had 10.000 worsten als reclame beschik- baar gesteld. MAN VERBRAND. Vermoedelyk tengevolge van kortsluiting, ls,.oP ('e boerderij van Zeuner in Waltersleben by Erfurth een groote brand uitgebroken. De 51jar:ge Zeurter, die met stroosnijden bezig was, heeft zioh nset meer in veiligheid kun- nen brengen en zyn verkoold lijk werd na de 1 blussching gevonden. HAAR VIJF KINDEREN VERMOORD. Na een fallen twist met haar man heeft een ooenn te Kis-csako in Hongarije met een scheermes haar 5 kinideren, waarvan het oud- ste 6 jaar was, de keel doorgesneden. De kin- deren werden dood gevonden; zijzelve is doo- delijk gewond is een ziekenhuis opgenomen. In het dorp Makof in het district Makof is een groote brand uitgebroken, waarbij 1 10 huizen in deti asch zijn gelegd. Daarbij is een tweetal kmderen van den leeftijd van 3 en 5 jaar verhrand, terwijl een der bewoners bij de vludht in een vyver viel en verdronk. Vragen. deze rubriek betreffende, kunnen door de abonn<5's worden ge- zonden aan Dr. Te Hennepe, Diergaar- desingel 96c te Rotterdam. Postzegel van 7 y2 cent voor antwoord insluiten en uitdrukkelijk blad vermelden. KUIKENVOEDING. Gist is leven. Het Gist-Vitamine. Zooals ik reeds aangegeven heb veroorzaakt een tekort aan B-vitaminen ernstige zenuw- ziekten, en is met de bestudeering van een der- gelijke ziekte eigenlyk de geheele vitamine- theorie begonnen. In Indie is n.l. in 1897 door Prof. Eykman gevonden dat de zoo gevreesde beri-beri samen ging met het eten van gepolijste rijst door de inlanders. Hij had opgemerkt, dat sommige kippen in het hospitaal waar hij arts was ziek werden en een eigenaardige zenuwverlamming vertoonden, die hij polyneuritus noemde. Hij ontdekte verder, dat deze kippen gevoerd wer den met rijst die uit de keuken overgebleven was en ging nu proeven nemen door kippen met verschillende soorten rijst te voeren. Som- mige kippen kregeu ongepelde rijst, sommigen half gepolijste rijst en sommigen witte rijst. Alleen de kippen gevoerd met witte rijst kre- gen de ziekte en men kon ze genezen door ze ongepelde rijst te voeren. Niet alleen rijst maar ook sago en tapioca, als men deze alleen voerde zonder bijvoer, veroorzaakten de ziekte, Deze kippenproeven werden nu op eenige groe- /35 de 100 K.G. en uitgetrokken gist slechts de helft. Het koopen van gist is dus grooten- deels een zaak van vertrouwen en wie zijn geid besteed aan uitgetrokken gist komt bedroeen uit. Het. gist-vitamin zet de stofwisseling aan en tevens de werkzaamheid der witte bloed- hchaampjes. Vandaar dat gist al lang als volksmiddel bekend was tegen verstopping en steenpuisten. Merkwaardig nu is weer, dat het benoodigde vitamme afhangt van de hoeveelheid en den aard van het voedsel. Voert men meer vet dan moet ook het gehalte aan B-vitamine ver- hoogt worden. Het moderne pluimvee lijdt als het ware aan een „chronisch vitamine-lek", want met elk ei gaat een bepaalde hoeveelheid vitaminen die noodig zijn voor't kuiken, uit het lichaam'. Op vele plaatsen waar de dieren niet over vol- doende groenvoer beschikken, treedt al heel gauw chronisch vitaminegebrek op, wat zich uit door beenzwakte, verlammingen, verhoo»-de gevoeligheid voor ziekten. Vandaar, dat het moderne pluimvee wil het op peil blijven wat ziJn gezondheid betreft naast goede, eiwitryke voeding, ook vitamine-rijke voeding noodig heeft; zoowel het kuiken als de kip. In het ei hebben we feitelrjk een vitaminebron van hooge waarde, vandaar dat de qualiteit van het ei door vitamine-rijk voedsel der kippen zeet verbetert en dat voor de kuikenvoeding vitaminerijk voedsel een eerste vereischte is Niet ten onrechte leest men tegenwoordig ia de bladenGist is leven. Dr, TE HENNEPE. Ca,S!1.ire ,een ma,n ter verpleging i pen gevangenen voortgezet en spoedig bleek, dat van da ',;e gepolijste rijst kre kreeg en van de ge nvffiaa!Te£'--die blJ"a ter^'ond na zijn opname 5 dat van de gevangenen"die gepolijste rijst kre- de wflke hierna op het lijk Ken 1 op de 39 beri-beri kreeg en van de ge vangenen, die half-gepolijste rijst kregen werd verricht, stelden de g«neesheeren vast, dat zich in de maag niet minder dan 243 knoo- pen, 483 kiezelsteenen, 209 spykers, stukjes yzer en papier bevonden. GEVECHT MET SMOKKELAARS. Dinsdagnacht troffen twee Duitsche mare- chaussees in de bossohen by Kevelaer een smokkelaarsbende van 4 personen aan, die, ondanks de sommatie van te blijven staan, on- middellyk het hazeifpad kozen. De marechauseees losten daarop eenige schoten waaidoor de 31-jarige boefcbindei Peters uit Kevelaer gedood werd. De 3 andere smokkelaars zyn later gearresteerd. DE VERWEKKER VAN ROODVONK Uit Kief wordt gemeld, dat aldaar de Rus- sische vrouwelijke arts Tsjeznowa den verwek- ker van roodvonk heeft ontdekt. Zij zal over haar ontdekking een mededeeling doen op het internationale congres van roodvonkonderzoe- kers, dat 11 Juni a.s. te Koningsbergen zal aanvangen. 1358 TREDEN IN 13 MINUTEN. Mevrouw Carmen Reggio, een opera-zan- geres, blijkt iemand van langen adem te zyn, wat bij zangeressen inderdaad noodzakelijk is. Zij heeft een weddenschap gewonnen, die, in Hollandsch geld, om 7200 gulden was aange- gaan, door in 13 minuten van de straat naar den top van het bekende Woolworth-building te New-York te klimmen. Bijzondere voorbe- reiding had mevrouw Reggio niet gehad. Wel wandelt zij elken dag een flinken afstand. EEN KIND DOOR EEN HOND GESCALPEEKD. Te Wolverhampton is een achtjarig meisje door een bull-terrier, die de beveling van het gezin was, aangevallen, gescalpeerd en ook verder emstig toegetakeld, zoodat het kind in hachelyken toestand in het ziekenhuis opgeno men moest worden. Haar zestienjarige broer snelde op haar hulpgeroep toe en het met bloed hespatte dier liet zich door hem gewillig vastleggen. Het kind had altyd met den hond gespeeid, zonder dat deze haar ooit kwaad had gedaan. Het dier had haar nu aangevallen, toen zy het weg trachtte te duwen. VIJF ARBEIDERS GEDOOD. Zondagmorgen ejjn in de myn Rantau Pandjang van de Kon. Paketvaart Mij. bij Be- laoe vyf arbewlers gedood. Een wend zwaar gewond. Het emstig ongeluk gebeurde ten ge- v°lge van het kantelen in de renhelling van een opzetwagen, waannee, hoewel zulks niet geoorloofd wordt, gereden werd. Op Pinksterzondag is een post-autobus door eeu breuk aan de veeren te Lenzen aan de El be tegen een boom opgebotst. Alle 22 inzitten- den werden gewond, waarvan 4 levensgevaar- lyk. GR1EZELIGE VONDST. Te Stabroeck by Esse hen (Beigie) heeft men in een sloot het lijk gevonden van een naar schatting 46jarig persoon. De beide beenen van den ongelukkige waren gebroken. Men w-eet niet of men hier met een ongeluk dan wel met een misdaad te doen heeft. ZIJN OUDERS VERMOORD Uit Valenciennes wordt gemeld, dat in een naburig dorp een ryke boer en zijn vrouw zyn vermoord. De misdaad werd met hamer- slagen bedreven. Men verdenkt den zoon van de slachtoffers, die is gearresteerd. Men ver- moedt, dat hy den moord heeft geplea^d om sneller in het bezit van de erfenis ouders te komen. slechts 1 op de 10.000. Spoedig daarop werd ontdekt, dat de geheimzinnige stof die de beri beri voorkwam of genas met alcohol uit de rystzemelen getrokken kon worden en dat by gebrek van den stof de ziekte ontstond. Deze onbekende stof, die ook in water oplosbaar was noemde men later het B-vitamine. Zeer berucht werd de ziekte tijdens den oor- log toen het Engelsche leger in Mesopotanie er eras tig aan leed. Ook hier was weer opmer- kelyk, dat de Engelsche troepen die op witte brood leefden, veel ziekte hadden, terwijl de Indische troepen die „atta" en „dahl" aten (gemaakt van meel met zemelen en erwteD) er geen last van hadden. Nog een opmerkelijk geval is geconstateerd tijdens den Russisch-Japanschen oorlog. Op de Japansche vloot had men een proef genomen met voedsel dat vitaminen bevatte en bij het landleger niet. Het gevolg was, dat bij het landleger zegge tweehonderdduizend gevallen van beri-beri voorkwamen en bij de vloot geen e6n. Het rantsoen der landsoldaten bestond per dag uit 140 gram vleesch en 840 gram rijst en dat van de xeesoldaten uit 500 gram vleesch, 560 gram rijst en 280 gram geheele gerst. Hier hebben we dus een interessante ziekte, die honderdduizenden menschen het leven ge- Burntisland voor Middelfart. kost heeft en waarvan door een toevallio-e s's' SCHELDEDIJK, 7500 ton, heden te San 1. - Ntauder Vdrwarhl HENGSTDIJK Huwelijks-aangiften. 20 April. P. A. Areas, oud 23 j., jm. en P. Mannaert, oud 24 j„ id. 4 Mei. J. Roctus, oud 28 j.. jm. en M R Mul- ler, oud 24 j., jd. Huwelyks-voltrekkingen. 9 Mei. P. A. Arens, oud 23 j., jm. en P. Mannaert, oud 24 j., jd! 23 Mei. J. Roctus, oud 28 j., jm. en M. R Mui- ler, oud 24 j., jd. Geboorten. 19 Mei. Hypolitus, z. van E. A. de Kort en van L. Bogaert. WALSOORDEN. Woensdag werd in het logement van den heer H. P Hermans alhier, aanbesteed de on- derhoudswerken van het calamiteuze water- schap Walsoorden. Hiervoor werd ingeschreven door: W. de Bokx te Hoek, 13,950; J. A. Meer- tens te Hoek, 13.900; J. de Bree Ezn te Ter Neuzen, 13.880; J. Elenbaas te St. Annaland, 13.800; J. Wolse te Ellewoutsdijk, 13.790; L. van Boven te Ellewoutsdijk, 13.688; J. de Maagd te Hontenisse, Groenendijk en P. Dees te Sas van Gent, 13.490; R. Verschelling te Ter Neuzen, f 13.479; A. de Bruin te Ter Neu zen. f 13.416; P. E. Boeijkens te Hontenisse, Groenendijk, f 13.400; P. Andriessen te Hon tenisse, Walsoorden, f 13.266; J. P. de Vos te Ter Neuzen, 13.170; C. Klaassen Hzn. te Zaamslag, 12.500; J. F. Adriaanssens-Polfliet te Hontenisse, Groenendijk, f 12.384. Het werk werd gegund aan den heer J. F. AdriaansensPolfliet te Groenendijk. s.s. HELENA in Jossing te Villa Constitucion. s.s. MAGDALENA in lossing te Villa Consti tucion. s.s. TERNEUZEN wordt heden te Kemi ver- wacht. Directie T. L. L. NOLSON. s.s. Si H K .DHJOL, 260 ton, te Antwerpeo verwacht. s.s. SCHELDEDAM, 650 ton, te Middlesbrough verwacht. s.s. SCHELDESOP, verwacht. s.s. SCHELDESTROOM, 1500 ton, in lading te Rurntiolon/l it/\/w j a 750 ton, te Helsingfors zyner PINKSTER WORSTEN. De autoir.cbiiisten, de Zaterda- over di Avus te Berlijn een Pinlu-teruitstapjc begon nen, werden verrast, doordat hun behalve hun proef op kippen de oorzaak ontdekt is, tot zegen der menschheid. De ziekte wordt ge- kenmerkt door ernstige zenuw- en hartver- schijnselen en spysverteringsziekten. Deze laatste merkt men het eerst, doch tenslotte volgt de dood na algemeene verlamming. Bij kippen en duiven kan men zooals gezegd de ziekte gemakkelijk veroorzaken door het voe ren van witte rijst en water. Zoo liet in 1911 op een congres van tropi- sche ziekten te Berlijn Dr. Schaumann een aantal verlamde duiven zien. De dieren zagen er verder ook ellendig uit, ruw in de veeren. Nu werden de dieren ieder gevoerd met 'n bal- letje gist en spoedig beleefden de congresbe- zoekers een wonder; den volgenden dag hup- pelden de dieren weer geheel vroolijk in him kooien, aten en dronken met goeden eetlust en toen ze losgelaten werden vlogen ze door de zaal heen alsof ze nooit lam geweest waren, Ditzelfde nu heb ik by kippen die mij totaal verlamd toegezonden werden, herhaalde malen gezien. Soms zijn de dieren zoover heen dat, men men ze kunstmatig voeren moet, doch heel vaak ziet men ze dan na een paar dagen weer rondloopen alsof er niets gebeurd was. De gist-vitamine is tevens een der sterkste vitaminen. De meesten worden snel gedood door verhitting (groenten in bus enz.) doch het gist-vitamine weerstaat zoowel uitdrogen als verhitten heel goed. Het komt voor in granen en pfeulvruchten, bij de granen in de kiem en bij de peulvruchten in het zaad (erw- ten, boonen) zelf. Het beste geneesmiddel werd feitelyk tijdens den oorlog in 1916 ontdekte toen ook het En gelsche leger op Gallipoli emstig aan beri-beri leed. Men bereidde toen in Londen een extract uit copcentratie bevatte en waardoor men dus ge- gist, dat het werkzaam bestanddeel in groote makkelijk kleine hoeveelheden met groote ge- nezende vermogens, kon overbrengen naar het bezettingsleger. Dit extract noemde men ..Marmite". Het is een dikke, bruinachtige stof, die thans heel veel gebruikt wordt om met water aangemengd een smakelijke en krachtige soep te geven, Het is een gelief- koosd middel op de tafels der vegetariers, en de smaak doet veel aan die van vleesch den- ken. De soldaten genazen na 7 gram marmite i tweemaal per week verstrekt. Teneinde dit extract gemakkelijker hanteer- haar te maken voor pluimveevoeder wordt het ook in poedervorm in den handel gebracht onder den naam van Cerema. Wie dit goed gevolgd heeft zal meteen begrijpen, dat hieruit weer een berg van knoeierrj, waarvan wij pluimveehouders de dupe zijn volgt. In Engeland wordt n.l. ontzettend veel gist jaarlijks tot marmite verwerkt d.w.z. het vita- mine B er uit getrokken. Er blrjft dus gist oyer zonder vitamin B. en deze uitgetrokken gist is voor den leek niet te onderscheiden van goede gist. Goede gist kost echter ongeveer 8.S. tander verwacht. s.s. SCHELDESTAD, 8000 ton, 26 Mei rer- trokken van Bombay naar Marseille s.s. SCHELDEPAS, 8500 ton, in lossing te Auckland. s.s. SCHELDELUN, 11000, ton, vertrekt heden van Rangoon naar Continent. Voor Ter Neuzen: 31 Mei. Nederl uijb WEST-VLAANDEREN, 205, ledig, Londen;' Van Ter Neuzen: 30 Mei. Eng. s.s. KENT- WOOD, 1244, ledig, Newcastle. Van Sas van Gent: 30 Mei. Fransch CABOURG, 1263, ledig, Sunderland. Van Selzaete: 31 Mei. Eng. s.s. DASH- WOOD, 1263, ledig, Newcastle. Van Riemen: 30 Mei. Ncorsch s.s. LALY, 905, ledig, Thamshavn. Voor Gent: 30 Mei. Eng. s.s. EDENWOOD, 378, ledig. Antwerpen; Eng. s.s. DONA ISA BEL, 290, ledig, Boulogne; Eng. s.s. LAKE- WOOD 252, Ipswich. 31 Mei. Eng. s.s. OILFIELD, 3063, benzine, New-Orleans; Lett. s.s. WINDAU, 948, hout, Riga; Eng. s.s. DON, 429, stukg., Goole; Eng. s.s. BORTHWIECK, 498, stukg., Leith; Noorsch s.s. SPROIT, 334, hout, Helsingfors. Van Gent: 30 Mei. Lett. s.s. KONSULS P. DANEBERGS, 1744 ledig, Danzig; Eng. sjl GLYTHA, 1319, ijzer, Swansea; Duitsch SJ3. OSTARA, 729, ledig, Antwerpen; Eng. a.8. LIBERTY, 382, stukg., Goole; Duitsch s_s KARL FRIEDRICH LARSEN, 686, steen, Koningsberg; Eng. s.s. BLACKCOCK, 226, stukg., Londen; Duitsch s.s. SUND, 221, crc*> soot, Nyborg; Eng. s.s. CAPABLE, 128, mac., Crichester; Eng. a.s. HUNTERFIELD, 828, ijzer, Rotterdam; Eng. s.s. AKENSIDE, 1138, fosf., Bridinia. 31 Mei. Lett. s.s. AUSEKLIS, 721, ledig, Antwerpen; Eng. s,s. LAKEWOOD, 252, steen, Portsmouth; Eng. s..s. HEBBURN, 1685, ledig, Tyne; Eng. s.s. DONA ISABEL, 290, yzer, Middlesborough; Eng. s.s. EDENWOOD, 378, ijzer, Stockton; Eng. s.s. AFON DULAIS, 584, ijzer, Grangemouth. Amsterdam, 1 Juni, 2 uur. Londen Berlijn I Parijs j Brussel Weenen (per 100 sh.) Bieden. 12,09 59,28 9,75 34,57 34,80 Laten. 12,10 59,30 9,77 34,60 34,90 Vreemd Bankpapier. Duitsch 59,28 59,30 Fransch 9,75 9,77 j Belgisch 34,57 34,60 i Oostenrrjksch (per 100 sh.) 34,80 34,90

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 2