ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8226. Woensdag 30 Mei 1928 68e Jaargang Eerste Blad. 8am en zijn schat i ABONNEMENTSPRIJ S; BINNENLAND. F8TJILLIT0S BUITENLAND. labSetten mam Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalinq fr. per post f 6 60 per jaar Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalinq. Dit blad verschijnt iedcren Maandan-. Woensdag- en Vrijdaqavond. ZILVERBONS. TWEEDE KAMER. Verqaderinq van Vrijdaq. Besloten wordt dat de Kamer weder zal bijeenkomen op Dinsdaq 5 Juni. Aan de aqenda worden toeqevoeqd de interpellatie-Braat (over het opt re den van den inspecteur der directe belastinqen te Dordrecht) en de interpellatie-Kersten (over het intereommunaal autobusver keer), welke zullen qehouden worden in een avondverqaderinq op Donderdaq 7 Juni. Aan de orde komen de moties-Sannes betreffende de wettelijke voorzieninq in nood van ouden van daqen. De heer Sannes (s.d.) repliceert en cri- tiseert uitvoeriq het stelsel-Oud, dat hij reactionnair noemt, omdat het de Invali- diteitswet verzwakt. De heer Braat (P.B.) repliceert. Spr wenscht de benoodiqde qelden voor zijn stelsel te vinden uit een verminderde stor tinq in het ouderdoms- en invaliditeits- fonds hij wenscht verder te besparen de helft van den salarissen der ambtenaren die meer dan f 2500 verdienen, halvee- rinq van de verqoedinq voor Kamerleden ontslag aan 25 pet. der ambtenaren. be- sparinq op de uitqaven van het Koninklijk Huis enz. De heer Kersten (S.G.P.) zet de be- zwaren van de Staatk. Geref. Partij teqen de verzekerinqswetqevinq uiteen. KOOTWIJK-BANDOENG. De Radiodienst te Ba.ndoenq, deelt me de, dat het op 24 dezer voor de eerste mael qelukt is door middel van de korte qolf qedurende 24 uur onafqebroken in rechtstreeksche radioqrafische qemeen schap met Nederland te blijven. BETALING GESTAAKT DOOR EEN GEMEENTE. Vrijdaqmiddaq heeft de qemeente Pos terholt bij Roermond haar betalinqen qe- staakt, bij een verschil, qerezen omtrent de ui'tbetaling van 23.000 voor qelever- de electriciteit door een inwoner dier qe meente, voordat de leverinq door de stroomverkoop-maatschappij in Limburq werd overqenomen. De raad van arbitraqe had qenoemd bedraq aan eischer als vor derinq erkend. De burqemeester wilde deze schuld vereffende, doch de meerder- heid van den raad besliste andersom. En Vrijdaqmiddaq heeft de deurwaarder be- slaq qeleqd op de qemeente-financien ten bedraqe van fllOO. BEN GIFT VAN URUGUAY AAN HET DORUS RIJKERSFONDS. Te Den Haaq is Zaterdaqmiddaq met eeniqe plecbtiqheid de qift van f 1274 van de Tweede Kamer van Uruguay aan het Dorus Rijkersfonds, als erkenninq van dankbaarheid naar aanleidinq van het op- treden der Nederlandsche redders bij de ramp der ,,Mafalda aanqeboden. De Gezant van Uruquay, de heer En rique Buero, die te Brussel is qevestiqd, was hiervoor met mevr. Buero naar Den Haaq overqekomen. De eere-voorzitter van het Dorus Rij kersfonds, de burqemeester van den Hel- der, de heer Houwinq, dankte in een korte rede in de Fransche taal voor deze qift. Uit het Enqelsch door P G. WODEHOUSE. 52) Vervolq. Claire echter, die zijn vormelijkheid wel opmerkte want qewoonlijk riep hij: ,,Daq leelijkerd" of ,,Daq toet" schreef die toe aan zijn koelheid, die ze meer en meer had meenen op te merken. Ze werd verdrietiq. En ze werd uitdaqend. ,,Hoe qaat het vanochtend met mijn- heer Tw'ist ,,0, hij maakt het best." ,,Je hebt toch niet met hem qekibbeld ,,Ik zeide Snert qeqriefd. ,,We zijn beste vrienden." ,,Zoo „We hebben net een beetje zitten bab- belen." ,,Over mij." „Neen, over het weer ?n de hond en dat we vannacht zoo kkker qeslapen hebben." Claire schopte met haar -oet de kiezel op zij. „Nou, ik moet aan de vaa", zeide ze. ,/Goeien morqen." §2. Snert Todhunter dacht nooitheel snel. De Kamer van Koophandel en Fabrie- ken voor Rotterdam heeft vernomen, dat het voornemen zou bestaan, zilverbons uit het verkeer teruq te nemen. Naar aanlei dinq daarvan schrijft zij in een adres aan den minister van Financien onder meer Nu het niet onmoqeiijk is, dat ander ma d het qevaar van intrekkinq van de zilverbons dreiqt, veroorlooft onze Ka mer zich Uwe Excellentie met nadruk te verzoeken, in het belanq van den handel niet tot het treffen van dezen maatreqel mede te werken. De zilverbons, oorspronkelijk als nood- qeld bedoeld, hebben zich in het qeldver- keer een plaats veroverd. Het publiek zou niet alle zilveren rijksdaalders door papie ren rijksdaalders vervanqen willen zien ook op de zilveren munt wordt prijs qe- steld. Doch het alqeheel weqvallen van de zilverbons zou anderzijds ais een qemis worden qevoeld. Wat het publiek wenscht is, dat het de qeleqenheid zal hebben, naar behoefte zich van het eene of van het andere betaakniddel te voorzien. Wij beqrijpen zeer wel, dat de uitqifte van zilverbons bezwaren en kosten met zich zal brenqen, maar meenen, dat toch weder hierteqeno.ver staat, dat de staat daardoor een zeer qroot bedraq renteloos in qebruik heeft en dat dit voordeel ruim- schoots teqen de kosten opweeqt. Wij zijn overtuiqd, dat dit vraaqstuk zoowel bij Uwe Excellentie als bij de Ne derlandsche Bank alle aandacht heeft, maar meenen intusschen niet te moqen na- laten, als ons inzicht kenbaar te maken, dat het onjuist zou zijn een betaalmiddel uit het verkeer teruq te trekken, waarvan is qebleken, dat het qoede diensten ver- richt en het publiek maq in een qeval al9 dit verwachten, dat een overleq tusschen de betrokken autoriteiten leiden zal tot een zoodaniqe reqelinq van de betaalmid- delen, dat daarbij onder eerbiediqinq van het alqemeen staatsbelanq in de eerste plaats aan de wenschen van het publiek, dat zich van de betaalmiddelen heeft te bedienen, wordt teqemoet qe- komen. Ook door de Kamer van Zeeuwsch- Vlaanderen is destijds een verzoek qedaan voor behoud der zilverbons. R.-K. CONGRES VOOR HET HUWELIJK. Op 4 en 5 Sept. wordt te 's-Hertoqen- bosch een conqres qehouden ten doel heb- bende de middele-n te bestudeeren. welke kunnen en moeten worden aanqewend om de christelijke huwelijkszeden onder het volk te handhaven. Dit vraaqstuk zal door zeven sprekers belicht worden. KRUISGESPREK VANUIT KEULEN MET INDIE. Gisteren bracht de Minister van Ar- beid, Handel en Nijverheid, de heer Slote- maker de Brui'ne, een bezoek aan de Pressa te Keulen. Op het proqramma stond o.m. het voeren van een kruisqe- sprek met Indie. Daartoe waren te 3 uur verschillende qenoodiqden, o.a. verteqen- woordiqers van Duitsche en buitenland- sche bladen in de Nederlandsche afdee- Iinq verzameld. Door den reqeerinqs- commissaris, den heer Graadt van Roq- qen, werden inlichtinqen qeqeven om trent het tot stand brenqen der verbin- dinq KeulenWeltevreden. Door den Minister werd vervolqens, bij afweziq- heid van den Gouverneur-Generaal, toe- En hij was ook niet zoo qeroutineerd, dat hij boekdeelen kon lezen in den blik van een vrouw en in een ooqwenk kon zien, wat ze precies bedoelde als ze prilliqe arabesken met haar qrooten teen in het qrind qroef. Drie uren lanq zoowat leef- de hij in een staat van zaliqe voldoeninq. En toen plotselinq, terwijl hij na den lunch een pijpje rookte, veranderde hij van stemminq en hij bedacht opeens, dat er toch iets vreemds in Claire's houdinq was qeweest, toen ze elkaar het laatst zaqen. Hij begon daarover te tobben en aan- gezien de lunch, dien hij toebereid en qe- qeten had, als het ware de overhand kreeq in den strijd met zijn verterings- orqanen, kreeq hij een drukkend anqstqe- voel. Langzaam, maar met een onmisken- bare volhardinq, ontwaakte de jaloezie, waarvan de slaap hem qenezen had, weer in zijn hart. Hij blies rookwolken uit en staarde somber naar Chimp Twist, die wat zat te soezen aan den anderen kant van de keukentafel. En niet voor het eerst, dronq het tot hem door, dat Chimp toch eigenlijk qeen prettig gezicht had. Zelfs zijn moeder zou hem niet knap hebben kunnen noemen en toch was er iets aan hem, wat een pas verloofd man redenen tot onqerustheid zou kunnen geven.. Hij had in zijn ooqen een zekere uitdrukkinq, die mannen, wel- ce gezinnen verstoren op de films, qe woonlijk hebben. Een menschelijke slang, als die tenminste bestond, meende Snert, terwijl zijn inqewanden teverqeefs trach- ten te verduiwen, wat hij ze te verteren had qeqeven. gesproken de vice-president van den Raad van Indie, die daarop voor de daar bij tegenwoordigen, tret kop-telefoon goed voigbaar antwoordde. Daarna hield de Minister een qesprek met zijn zoon. die in het paleis van den Gouverneur-Generaal aanweziq was. Het qesprek tusschen vader en zoon maakte op de aanwezigen een rhepen indruk. DE NIJVERHEIDSTENTOON- STELLING. Zaterdag is de Nederlandsche Nijver heidstentoonstelling te Rotterdam door Prins Hendrik in tegenwoordigheid van vele autoriteiten qeopeni. Er viel met de Pinksterdaqen aan deze tentoonstelling, die een uitqestrekt terrein in beslaq neemt, een zeer talrijk bezoek ten deel. DE GRIEKSCHE KABINETSCRISIS EN VENIZELOS. De aankomst van Venizelos te Athene heeft den partijstrijd fel doen ontbranden. Als men op de berichten van daar maq afgaan, is het Venizelos met zijn nieuwe inmenging in de politiek vooral erom te doen, de republiek steviqer te vestiqen. Bij de beraadslagingen over de vorminq van een nieuw coalitie-kabinet moet hij aanqeboden hebben Griekenland voor al- tijd te zullen verlaten, indien de royalis- tische leiders zich wilden verbinden den republikeinschen reqeerinqsvorm te erken- nen, die nu al door twee algemeene ver- kiezingen en een volksstemming beves- tigd is. Tsaldaris, de koninqsqezinde lei- der, zou hier echter op qeantwoord hebben dat zijn partij slechts kon beloven de re publiek voor twee jaar te erkennen en dat zij na verloop van dien tijd de strijd voor het herstel der monarchie zou her- vatten. Met de voorwaarden die zij stelden, hebben de royalistische leiders verhinderd dat er een regeeriug Van nationali- een- dracht uit alle partijen tot stand kwam, en het waarschijnlijkst is nu dat admiraal Kondoeriotis, de president, het parlement zal ontibinden, waarna de uitslaq van een nieuwe verkiezing pas ophelderinq kan geven over de vraag, in welke krachts- verhoudinq de republikeinen en monar- chisten teqenover elkaar staan. Venizelos is voorstander van het houden der ver kiezing volgens het oude meerderheids- stelsel, in plaats van dat van evenrediqe verteqenwoordiqing op qrond waarvan de tegenwoordige boele, in gevolge een daartoe afqekondiqd decreet, gekozen is. EEN NIEUWE MUNT MET EEN TYPISCH OPSCHRIFT. Ter qeleqenheid van den 13den ver- jaardaq van Italie s deelneminq aan den oorlog is er een nieuwe zilveren munt geslagen en in omloop qebracht, die een waarde van 20 lire (ongeveer een rijks- daalder) bezit. Het randschrifl luidt..Be- ter een daq te leven als een leeuw, dan honderd daqen geieefd te hebben als een lam". PER LUCHTSCHIP IN 12 DAGEN NAAR AUSTRALIe. Byrd Campbell, die sinds een jaar beziq is met proefnemingen met een klein be- stuurbaar luchtschip noq iets kleiner dan de Italia, maar overigens veel op de ze gelijkend heeft meegedeeld, dat zijn luchtschip qereed is om dezer daqen zijn eersten tocht naar Melbourne te onder- De herinnerinq aan zijn qesprek met Claire stelde hem evenmin qerust. Dit was zoo kort qeweest. dat hij zich elk woord kon herinneren. En het had aldoor betrekkinq qehad op dat suijet met zijn zwarte ziel aan den overkant van de tafel. ,,Hoe qaat het vanochtend met mijn- heer Twist Een veelbeteekenende vraag. Je heibt toch niet met hem qekib beld Een onpleizieriqe opmerkinq. En toen hij gezeqd had, dat ze wat qekib beld hadden, vroeq ze ,,Over mij Zoo bewogen was Snert bij die her innerinq, dat hij zijn pijp uit zijn mond j nam en zich tot zijn metgezel richtte met een beslistheid, die bijna onhebbelijk was. ,,Heidaar." Chimp schrok op. Hij had juist zitten overwegeq, of het niet binnen het kader van den arbeid van een ..hullepie" zou kunnen zijn om een ladder teqen den achterkant van het huis te zetten om de kozijnen van het achterraam te verven. En als Snert dan beneden met het eten beziq was... ,,Ja, wat?' zeide hij, met de ooqen knippend. En hij was heel verbaasd om te zien, dat de ander die qedurende den lunch zoo hartelijk was qeweest, hem nu met koude vijandige blikken aankeek. ,.Ik mot je wat vragen", zeide Snert. ..Voor den dag ermee", zeide Chimp en lachte zenuwachtig. Dat was al heel onqelukkiq, want hij hal qeen gunstig gezicht, als hij qlim- lachte. Snert vond, dat hij een valschen lach had. nemen, dat hij in 12 daqen zonder tus- schenlandinq hoopt te bereiken. Het doel van zijn tocht is, het bewijs te leveren van de mogelijkheid en wenschelijkheid van het inrichten van een vasten passa- giers- en qoederensneldienst tusschen Londen en Melbourne met kleine lucht- schepen. DUITSCHLAND VOERT WEER VARKENS UIT. De Berlijnsche correspondent der Tel. meldt Zooals bekend, heeft de Duitsche re- reqeerinq een exportpremie op den uit- voer van varkens en varkensvleesch uit Duitschland inqesteld. Met voldoeninq constateert men thans in Duitschland, dat de uitvoer aanzienlijk is toeqenomen. Men is er in qeslaagd, den Nederlandschen export van varkens qeheel uit Elzas-Lo- tharinqen te verdringen. Het voornemen bestaat, tot steun aan den Duitschen landbouw, nieuwe qroote slachterijen en conservenfalbrieken op te richten, teneinde den export nog meer te vergemakkeliiken. DE HAMBURGSCHE GAS- VERGIFTIGING. De Duitsche reqeerinq heeft zich reeds met de gasvergiftiginq te Hamburg be- zig qehouden en er is een bevoegd man heen gezonden, om een onderzoek in te stellen. De reqeerinq stelt zich, zoo ver- zekert men uit Berlijn, in de eerste plaats ten doel, zich ervan te vergewissen, of er gehandeld is in strijd met de wet op het oorloqsmaterieel, die in Juli jl. volgens de aan de qeallieerden qeqeven beloften is aanqenomen, en verder zal men, wat een zuiver binnenlandsche aanqeleqenheid is, middelen beramen, om een herhalinq van de ramp te voorkomen. Intusschen word* opgemerkt, dat de vroeqere fabriek van Stolzenberq, wiaar de tank ontploft is, qe- legen is in het qebied van de Hamburg- sche vrijhaven, dus buiten het Duitsche tolqebied. Dit zou erop wijzen dat het qas voor uitvoer bestemd was. Volgens nadere mededeelingen, zou men te doen hebben met oude oorlogs- voorraden die eerst in 1919 in een Duitsch kamp waren opqeslaqen. Men was, zoo heet het verder, van plan qeweest ze over- eenkomstig de bepalinqen van het trac- taat van Versailles te vernietigen, maar toen ook daar een ontploffinq was voor- qekomen en de heele omtrek kilometers in het rond door phosgeen verpest was, zoodat daar nu noq qeen qrassprietje groeit en qeen insect kan leven, zou men de tanks voor oud ijzer opqeruimd hebben. Dan hebben de militaire autoriteiten ech ter wat lichtvaardig gehandeld met zulk een gevaarlijk qas, dat zij bovendien qe houden waren zelf te vernietigen. Ook is nog niet opqehelderd, of phosgeen tien jaar bewaard kan worden, wat door som- migen die niet aan oude oorlogsvoorraden willen gelooven, ontkend wordt. Er blijft dus noq veel duisters in de zaak en daar toe behooren ook de leveranties aan Sowijet-Rusland, ten aanzien waarvan de vraag rijst, of de Duitsche autoriteiten er onkundig van zijn qeweest. Totdusver schijnt noq qeen enkele der bij de nalevinq van het vredestractaat be- langhebbende moqendheden te Geneve stappen in deze zaak qedaan te hebben. Het is mogelijk dat men met vertrouwen wil afwachten wat een nieuwe Duitsche reqeerinq zal doen om den internationalen argwaan weq te nemen. DURE OUDE PAPIEREN. Door de rechtbank van eersten aanleq „Lk mot weten", zeide Snert, ,.of wat met d r hebt." ..He." ..Met mijn meissie hiexnaast d'r is toch niks tusschen jullie, wel?" ,,Tuurlijk niet, riep Chimp zenuw achtig. ,.Nu". zeide Snert dreigend. ,,Dat is je dan ook geraden." Hij stond op en voelde zich wat opqe- w;ekter; zijn argwaan was voor het oogenblik verdreven en hij qinq naar den tuin, waar hij een poosje over de heq ginq staan roepen. Toen daarop geen antwoord kwam, klom hij over de heining en gluurde door het keukenraam van San Rafael. De keu- ken was leeq. ,,Zeker een loopje qaan maken", stelde Snert vast, en hij voelde zich qegriefd. Als Claire een wandelingetje was qaan doen, dan had ze hem wel kunnen mee- vragen. Dit vond hij niet aardiq. Het scheen hem toe, dat ze niet meer zoo warm voor hem voelde. Hij keerde weer teruq naar Mon Repos en joeq den heer Twist een doodschrik aan, door hem twintig minuten onafqebroken aan te staren. Claire was niet qaan wandelen. Ze had den trein van 12.10 naar de stad qenomen en was naar het huis van den heer Brad- dock in John Street qeqaan. Ze was van plan om haar moeder de feiten voor te leggen en bij die ervaren vrouw hulp en troost te zoeken in deze crisis van haar INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. u 'ziirtxh te Gent werd onlanqs, naar aanleidinq van den brand die het qerechtshof aldaar, op 19 Maart 1926, in de asch leqde. een von- nis uitqesproken, dat de Beigische schat- kist vermoedelijk duur te staan zal komen. Bevolen werd namelijk, bij dit vonnis, dat de in den brand gebleven registers van den burgerlijkea stand van 108 qemeen- ten, de jaarlijksche en tienjaarlijksche ta- bellen, enz., sedert 1807 tot en met 1925. weer moeten worden samenqesteld, een werk dat verscheidene millioenen francs zal kosten. Door de betrokken gemeenten, die sedert de oorlogsjaren in een lastigen financieelen toestand verkeeren, is echter aan de regeering medegedeeld, dat zij deze kosten niet kunnen dragen en het ook niet wenschen te doen. daar het afge- brande gebouw aan den Staat toebehoorde en het door de rechtbank bevolen werk dan ook maar door de sohatkist moet worden bekostigd. GEEN VOORDEELIGE GAST. De Pittsburger „Post Gazette" schrijft, dat het de gewoonte van den koning van Afghanistan is om zijn wissels niet te be- taien. Hij heeft gastvrijheid qenoten in Frankrijk, hetgeen de reqeerinq kwam te staan op 7500 gulden per dag, terwijl de Britsche regeering 12.500 gulden per dag voor Aman Oelah en zijn echtqenoote moest neerleggen. De koning en de ko- ningin, aldus het blad, kochten wat los en vast is, maar betaalden qeen cent. De koninqin kocht in een magazijn in de Rue de la Paix een mantel voor 500.000 frank of vijftig duizend gulden, maar betaalde niet. De Fransche reqeerinq kwam hier- door in een benarde positie en heeft de manende kooplieden betaald. Ook de Britsche reqeerinq zal hiertoe wel moeten overgaan. In het Enqelsche Laqerhuis is deze kwestie reeds ter sprake qekomen, maar de minister antwoordde, dat het Foreign Office qeen qelden had uitqekeerd voor aankoopen van Aman Oelah. CHINEESCHE ZEEROOVERS. Het stoomschip Tean is te Hoi-kon door zeeroovers overvallen en naar het beken- de zeerooversnest aan den Brasbaai qe bracht, waar het volkomen leeggeplun- derd is. De leider der zeeroovers doodde bij vergissinq een zijner eiqen manschap- pen maar verdere persoonlijke ongeluk- ken hadden niet plaats. EEN IRAKSCHE ROOVERSBENDE. Britsche vlieqtuiqen hebben een bende roovers met bornmen bestookt die de moerassiqe distrieten van Midden-Irak onveilig maakten. liefdeieven. Haar vertrouwen in tante Isa bella was weliswaar noq onqeschokt. maar het kan toch nooit kv/aad om nog een-= een tweede specialist te raadpleqen Met vast op elkaar qesloten lippen en een narden blik in haar ooqen verscheen Clai re in haar moeders tegenwoordigheid, na letiwat afwezig qeantwoordt te hebben op Sled dons vaderlijke grapjes. Toen juf- frouw Lippett geraadpleegd werd, toonde zij zich een trouw volgelinge van tante Isabella. „Dat noemde ik nu eens een verstan- dige vrouw, Clara." Claire, verbeterde haar dochter werk- tuigelijk. ..Die weet het." „Ja, dat geloof ik ook." ..En^ze heeft veel verdriet qehad, die vrouw", zeide juffrouw Lippett. „Dat kan je wel zien. Je zou onmoqeiijk zoo'n diep levensmzicht kunnen hebben, als ze oeen verdriet had qehad." ,Dus u zoudt hem noq verder op de proe-f willen stellen?" vroeq Claire ze nuwachtig. ..Stel hem maar voor-tdurend op de proef zeide juffrouw Lippett.. „Dat is de eenrge manier. Je moet bedenken, liefje, dat jou Kloris een zeeman is en zeeiui moeten steviq worden aanqepakt. Ze zeg- gen dat zeeiui zich nerqens iets van aan- trekken. C)at moet hun aniders geleerd worden. Dat zeq ik maar." Claire kwam teruq met een omnibus. J Wordt vervolgd.) EQHNMMttMHEB NSCHE CO U RANT je V6RMIT fen V£ks mV Dit is't gevaar- lijkste moment om kou tevatten. Neem

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1