ALGEtlEE^ N1EUWS- EH A0VERTENT1EBIA0 VOOR ZEEOWSGH-VLAANPEREH. m/%rn?u£dt<s No 8225. Vrijdag 25 Mei 1928 68 Jaargang- Toeesf M'ZjmmidaMstten «f 1 4BQNNEMENTSPRIJS; PINKSTEREN. BINNENLAND. BUITENLAND. Binnen Ter Neuzen f 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maandenBij vooruitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-. Woensdag- en Vrijdaqavond. TWEEDI BLAD Gemesnis TER NEOZEN. Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare kennis dat op 5 Juni des namiddags 3 nnr, voor ingezetenen zal worden aanbesteed in 7 perceelen het verrichten van wcrkzaamheden en het doen van leverirgen ten behoeve van de gemeente- gebouwen. Bestek en voorwaarden zijn verkrijgbaar op de Secretarie tegen betaling van /0,50. Nadere inlichtingen verstrekt de gemeente- bouwmeester. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Pinksteren is een der hooqe Christelijke feestdagen, waaraan qereqeld een spe- ciaal artikel wordt qewijd. Dat is nu een- maal traditie qeworden en waar het niet anders kan zijn dan een herdenkinq, een beschouwinq van een en hetzelfde feit, komen al deze artikelen uit den aard der zaak dus vrijwel op hetzelfde neer. Dit wil echter volstrekt niet zeqqen, dat het daarom maar achterweqe moet blijven. De herdenkinq onzer Christelijke feest dagen zijn qeschikt en bestemd om onze Godsdienstiqe qevoelens levendiq te hou- den. En in den reqel is dit qeen over- bodiqe weelde. De moderne maatschappij laat veel min der dan vroeqer tijd voor overpeinzinqen en teruqblikken. Voor qemoedelijkheid is qeen plaats meer. De Strijd om het daqelijksch bestaan is feller qeworden dan voorheen, is onmeedoqend en is oor- zaak, dat de verdraaqzaamheid heel ver te zoeken is. Zoowei individueel ads in qroepsvenband is het een strijd op leven en dood, waarbij alleen materialistische ooqmerken op den voorqrond staan, met een volkomen verwaarloozen van onze kostbare qeestelijike belanqen. Er liqt zoo'n qroote schijnbaar onover- bruqbare afstand tusschen de theorie en de practijk. Niets is moeilijker dan een qoed mensch te zijn, een mensch die on- baatzuchtiq is, die zijn eiqen trots over- wint en die zijn verkeerde qewoonten en hartstochten beteuqeld en die verlanqend uitziet naar het qoede, die een stuwkracht is, welke ons opwaarts voert. Zooals de onibeschaafde neqer vroeqer en ook nu noq zijn kostbare waren uitlevert voor een waardeloos qekleurd stukje qlas, waarom we uitlachen en beklaqen, zoo offeren wij ons kostbaarste bezit voor een materialistisch belanq, voor een hoop- je blinkend qoud, waaraan we qroote waarde hebben toeqekend, omdat we een ruilmiddel noodiq hadden in het interna- tionaal qoederenverkeer en omdat het zeldzaam is. Hoe belanqrijk overiqensook in dit qoederenverkeer, hoe qroot meet wel de ontqoochelinq zijn van remand. die in zijn stervensuur tot de ontdekkinq komt dat het verzamelen van een hoop qoud zijn eeniqste levensdoel is qeweest. Hij of zij zal tot de ontstellende conclusie komen, dat dit doel alle waarde aan zijn leven ontneemt. Wij worden hieraan niet qaarne herinnerd en velen betitelen de herdenkinq van een Christelijke feestdaq als een holle phrase. En toch kan niemand aan de herinne- rinq van Pinksteren ontkomen. Alles, heel de Scheppinq werkt mee, om de beteeke- ■is van Pinksteren tot de menschheid te doen doordrinqen. Rondom is alles een wonderschoone oplevinq der natuur. Met Kerstmis koesteren we de hoop, dat eens de Vrede komen zal, waarvan Christus' qeboorte de belofte is, met Paschen ju'be- ien we over de overwinninq op de duis- tere machten en nu herdenken we de uit- stortinq van Zijn Geest, waardoor Zijn Woord heel de menschheid doet deelen in de vruchten der verlossinq. Pinksteren herdenken wij als het feest van qeest en daad, van heiliqe bezielinq, van ontvanqen en qeven. Het tijdperk van voorbereidinq sluiten wij hiermede af, om onzen taak te aanvaarden. Wij hebben te werken en door ons voorbeeld de wankelmoediqen te schraqen. Veel is er in het leven, dat wij als nietiqe men- schen niet kunnen beqrijpen en berede- neeren. Wij stellen wel de vraaq waar om", doch het antwoord is niet aitijd te qeven. Teqenover het weiniqe waarach- tiqe qoed, dat we verrichten, staat voor ons alien het vele kwade. Een qoede daad moet dus reden zijn om te rusten, doch moet aansporen ook datqene qoed te doen, wat we tot heden verkeerd hebben qedaan. Hieruit volqt, dat onze taak nooit beeindiqd kan worden, Toen schrijver zijn eerste diploma in ontvanqst nam, kreeq ik de wijze levens- weq van den examinator mee ,,Hanq dat diploma nooit achter een lijstje ~te pronken als een bewijs van een qoede daad, want als je consequent wilt zijn, dan zou je ook al je slechte daden achter een lijst moeten hanqen en er zou qeen lijst en qeen muur qroot qenoeq zijn, om ze aan op te hanqen." Heel onzen levenswandel kan qetuiqe- nis atleggen van grooi jche christelijke ge- dachten. En dan denken wij in de eerste plaats aan verdraagzaamheid, verzoening en vrede onder de volkeren. Even voor de Pinksteren herdenken wij de eerste internationale pogingen, om den oorlog uit te bannen en een definitieve vestiging van den wereldvrede te verzekeren. De idealen van Woodrow Wilson zijn noq lang geen werkelijkheid. Laat ieder onzer meewerken aan de verspreiding en ver- sterking der vredesgedachte. De basis is gelegd waarop eens de tempel der wereld vrede zal verrijzen, inluidende een nieuw tijdperk van ongekenden bloei en op- leving zoowei geestelijk als materieel. Geen grooter voldoening dan de innerlijke overtuiging, dat wij onzen plicht hebben gedaan. Laat de nabije toekomst straks getuigen, dat wij dit hebben gedaan. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. Een interpellatie-Kersten aver maatre- gelen inzake het intercommunaal auto- bivsverkeer wordt toegestaan op een na- der te bepalen dag. Aangenomen worden z.h.s. de ontwer- pen tot grenswijziging van de qemeenten Arnhenn en Huissentot toetreding tot het luchtvaartverdrag van Parijs 1919, en tot verhooginq van de begrooting der staatsmijnen voor een fabriek van syn- ihetische ammoniak. Aan de orde is de motie-Sannes ter voorziening in den nood van ouden van da gen. De heer Braat (plattel.) beatrijdt de motie en wil vijor ieder 5 pensioen, ook voor ambtenaren wie meer wil, moet zelf betalen. De heer Smeenk (a.r) heeft principieele en financieele bezwaren tegen het sraats- pensioen en dus tegen de motie, doch hij acht verbetering noodig van de op voor- oorlogsche loonsverhoudingen gebaseerde invaliditeitswet en van de vrijwilliqe ouderdomsverzekering door premierestitu- e en weduwenrente. De heer Koxtenhorst (r.k.) bepleit de bevorderinq van de bedrijfsverzekerinqen die z.i. de voorkeur verdienen boven de vrijwilliqe verzekerinq bij den Raad van Arbeid, en wenscht de bezwaren weq- qenomen te zien door een wijziqinq van de wet op het levensverzekerinqsbedrijf. Hij wil voor onftehuwde arbeiders en niet- kostwinners spaardwang. De heer Boon (v.b.) acht de motie te duur en acht staatspensioen, aangevuld door vrijwillige verzekering, verkieslijk. DERDE SCHUTSLUIS TE WEMELDINGE. De Minister van Waterstaat, de heer Van der Vegte, heeft Woensdag, bij de opening van de derde schutsluis te We- meldinge, een rede gehouden, waarin hij wees op het belang, dat door de totstand- koming van dit kunstwenk wordt gediend. Het werk vormt den sluitsteen van een reeks van werken, door en op kosten van Nederland ondernomen, ten behoeve van het scheepvaartverkeer. Daarna schetste de Minister het ont- staan van het kanaal door Zuid-Beve- land, waarvan deze derde schutsluis thans het laatst voltooide werk uitmaakt. In 1909 werd voor de uitvoering van deze werken een post op de Staatsbe- grooting uitgetrokken. De omvangrijkheid van deze werken, de bijzondere techni- sche moeilijkheden, maar niet het minst de oorlogsjaren met de daarmede gepaard gaande en nog jaren later nawerkende geldelijke malaise waren oorzaak, dat de uitvoering niet zoo snel vorderde als in het alqemeen wenschelijk ware geweest. Thans zijn wij aan het einde gekomen van hetgeen de regeerinig in 1909 voor ooqen stond. Met de voltooiing van de sluis is, aldus de Minister, de sluitsteen gelegd van een reeks van werken tot vorming van een kanaal van internatio nale beteekenis. Hij meende te mogen zegqen, dat door de openstelling van deze sluis voor het verkeer de bruikbaarheid van het kanaal voor de teqenwoordige verkeerseischen en verkaerstoestanden in belangrijke mate heeft gewonnen: dat de zekerheid meer dan voorheen bestaat. dat een groote bron van vertraginq voor dat verkeer door die openstelling wordt uit den weg geruimd en dat die open stelling een mijlpaai mag worden ge- noemd in de ontwikkeling, welke deze scheepvaartweg voor wat betreft zijn technische inrichting doormaakt. De belanghebbenden bij de scheepvaart. zoo wei de Nederlandsche als de buitenland- sche, zullen in de totstandkoming van deze sluisin de eevste plaats een ver betering zien van den noordelijken toe- gang van de voornaamste verbinding tus schen Ooster- en Wester-Schelde. Daar- in kunnen zij tevens herkennen een blijk van het streven der regeering om den belangrijken waterweq tusschen de Wes ter-Schelde en den Rijn te verbeteren in overeenstemming met de eischen, die het tegenwoordig verkeer stelt. Dit streven komt niet alleen in deze nieuwe sluis tot uitinq, Naast haar kon de Minister wij- zen op de voorgenomen verhooginq van de bruq bij Dordrecht in den spoorweg van daar naar Rotterdam, aan de uit voering waarvan weldra zal worden be- gonnen; verder op de bijzondere aandacht die wordt gewijd aan die eene der drie sluiizen te Hansweert, welker werking te wenschen te laat. De Minister eindigde met het uitspre- ken van den wensch, dat deqenen, die hun gaven leenden aan de totstandkoming van dezen nieuwen toeqanq tot het ka naal door Zuid-Beveland met voldoening op hun werk zullen kunnen blijven teruq- zien en dat de toeqanq de verwachtingen moqe bevredigen, Hie ervan worden qe koesterd. HET s.s. VEENDAM. Naar gemeld wordt is het qelukt het stoomschip Veendam, liggende aan de pier te New-York, eenige voeten te doen rijzen, na lossinq van het gezwollen qraan. De patrijspoorten ziln nu weer boven den waterspieqel en de ruimen zijn leeqqe- pompt. Men verwacht dat het schip voor de volqende reis 16 juni weer ge- reed zal kunnen zij£". Toen het qevaar ontdekt werd, knetterde de lont reeds op een paar centimeters van de bom. De lont werd onmiddellijk ge- doofd en daardoor de ontploffing vcor- komen. MEXICO. Woensdaqavond, een half uu<r nadat het Conqres een buitengewone zittinq had beeindiqd, is in het waschvertrek der Ka- mer een bom ontploft. Een tweede bom werd onontploft in de nabijheid gevon- den en wordt thans door de politie onder- zocht. Niemand werd het slachtoffer van de ontploffing. De aangerichte schade is niet van beteekenis. DE NOORDPOOL BEREIKT. Het Noorsche teleqraafbureau deelt me- de, dat de .Italia" in den nacht van Dins- dag op Woensdag over de Noordpool is gevlogen. Ten tweede male is dus schrijft de N. R. Crt. als het berichi juist is, want volgens een telegram uit Vadsoe, dat er evenwei minder betrouwbaar uitziet, zou een Noordwester storm Nobile voor het bereiken van de Pool tot terugkeer heb- ben genoopt ten tweede male is dan de eenweniange schier onibereikbaar ge- schenen Pool door een luchtschip be- zocht. De Norge met de expeditie Amund senEiiswordthNobile is hier twee jaar geleden geweest en liet drie vlaggen, een Zweedsche, een Amerikaansche en een Italiaansche ,.op de Pool" vallen. Nobile had stilletjes gezorqd, dat de Italiaansche vlag de grootste was, maar zij is thans natuurlijk evengoed als de beide anderen met het ijs weggedreven en vergaan. Het kruis, dat de Paus deze expeditie voor de Noordpool heeft meeqegeven, wacht geen beter lot. Blijkens een nader bericht heeft de Ita lia inderdaad Woensdagochtend 3 uur de Pool oereikt en daar de Italiaansche vlag en het kruis laten vallen. Dit bericht melai tevens, dat het luchtschip de terugreis aanvaard hfeeft. Men schijnt dus geen kans gezien te hebben leden der expeditie op het Poolijs neer te laten voor het doen van waarnemingen. Is deze veronderstel- ling juist, dan blijven dus voorloopig Pea ry en zijn metgezellen van de expeditie van 1909 nog de eenigen, die inderdaad ,,den voet aan de Pool" gezet hebben. Ook Byrd, die in hetzelfde jaar van den tocht van de Norge per vliegtuig boven de Pool gecirkeld heeft, is veilig in de lucht gebleven. BOM-AANSLAG TE BUENOS AIRES In het Italiaansche consulaat is een bom ontploft, tengevolge waarvan negen per- sonen op slag werden gedood en voor zoover tot dusver bekend is, 41 werden gewond. Eenige minuten na de ontploffing brak er brand uit. De brandweerlieden doen J wanhopige pogingen om de onder puin bedolven personen te redden. Op het oogenlblik van de explosie be- vonden zich omstreeks 200 menschen in het qebouw. Deqenen, die zich nabij een kast bevonden, waarin de bom verborgen was, werden letterlijk aan stukken ge- scheurd. De bom was verborgen in de zaal waar de employees werkten. Het aantal zieken- autos was ontoereikend om de gewonden naar de qasthuizen te vervoeren. waarom particuliere auto's werden gerikwireerd. Later is nog een bom gevonden in een apotheek, behoorend aan een ooraars- staand fascistenleider te Buenos-Aires, die daar door een klant was achtergelaten. TER NEUZEN, 25 Mei 1928. CHR. BOEREN- EN TUINDERS- BOND. Naar gemeld wordt hoopt de afdeeling Zeeland van den Boeren- en Tuinders- bond 7 Juni a.s. te Ter Neuzen hare alqemeene ledenverqadering te houden. Op het programma komt voor eep ie- zing van prof. mr. P. A. Diepenhorst over ,,Onze Handelspolitiek". Het slotwoord zal worden gesproken door ds. P. J. Steinz, Ned. Herv. predikant te Goes. Verder staat op het programma een be- zoek aan de nieuwe poterlbewaarplaats, zaadpakhuis, superphosphaatfabriek en de prov. electrische centrale. DIEFSTAL. Reeds geruimen tijd vermiste J., on- derbaas der in aanbouw zijnde cokes- ovens te Sluiski'l, geld uit zijn kleeding- stukken. Hij deed hiervan aangifte bij de politie, aan wie het gelukte den voort- vluchtige verdachte, A. de V. (Belq) van Assenede, kok op dat werk, te arrestee- ren. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. VERDRONKEN. Gisteravond 10 uur zaqen enkele voor- bijaangers aan den oever van de Axel- sche Sassmq een paar klompen staan. Vermoedende, dat de eigenaar verdron- ken was, begon men te dreggen. Spoedig haalde men het lij.k boven van J. G. v. d. W., 28 jaar, wonende te Waspik, schip- persknecht, die daar met zijn schip lag. Het schijnt een liefdesdrama te zijn. De marechaussee en de buxqemeester van Axel werden gewaarschuwd, die het lijk in beslag namen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. DOCTORAAL RECHTSGELEERD- HEID. Aan de universiteit te Leiden slaaqde voor hdt doctoraal examen in de rechts- geleerdheid, de heer mr. W. Hugenhohz te Oeqstqeest (vroeqer te Axel). GEM EEN T ERA AD VAN AXEL. In de Donderdag te Axel qehouden raadszittinq qaf een verzoek van den heer 't Gilde tot aanvulling der notulen den heer P. de Feijter aanleidinq tot de mede- deeling dat de heer 't Gilde bij C. de Vos op 't Spui zou verteld hebben dat de gas- directeur 135 ton kolen zou hebben ge- stolen. Het bevreemde hem, dat ondanks dit op de fabriek alles zijn gewonen loop gaat. De heer t Gilde weersprak die verklarinq pertinent; dit moet op een mis- verstand berusten, hij kan dit niet qezeqd hebben. Er bestaat wel verschil in de administratie over die hoeveelheid kclen doch aan diefstal heeft niemand qedacht. Bij de omvraaq kwam hij er op teruq en meende dat het peil der vergaderingen moet dalen, indien leden der vergadering met dergelijke verhalen van eenvoudige, domme menschen aankomen om medele- den te treffen. Wat zou men er dan zeqqen, indien hij hier in de vergadering overlegde een foto van den heer De Feij ter op de kermis? Hij meent, dat zooiets niet in de raad thuis behoort. Het schrijven van de Commissie tot Werkverruiminq in Zeeuwsch-Vlaande- deren behelzende het verzoek qelden te willen beschikbaar stellen om in den aan- staanden winter werkloozen te kunnen te werkstellen bij de vlasindustrie werd ge steld in handen van Burg, en Weth. om advies. Het vond echter al terstond een j slecht onthaal bij den heer Van de Bilt, die meende dat men in Ter Neuzen, waar het verzoek vandaan komt, maar eens moest beginnen het voorbeeld te qeven. Als het .daar qoed qinq, zou Axel zeker wel volqen. Aan Ged. Staten zal worden bericht dat de raad als weqen die bij dooiweer voor sluitinq in aanmerking komen wenscht aan te wijzen de Graafjansdijk en de Zaamslagsche weq. Na breede bespreking en na verwer- pinq met 7 tegen 6 stemmen van een voorstel van den heer Dieleman om voor Axel aan te stellen een le fitter, werden Burg, en Weth. qemachtiqd op te roe- pen scllicitanten voor de betrekkinq van baas-fitter bij het qasbedrijf, welke func- j tionaris bij voorkomende qeleqenheden den directeur zal moeten kunnen vervan- j qen. De instructie zal in een volqende vergadering worden vastqesteld. Het werkliedenreglement werd gewij- ziqd, teneinde mogelijk te makeri dat, met goedkeuring van den qemeenteraad, ook personen boven de 35 jaar in vasten dienst kunnen worden aanqesteld. Dit betreft hier een bijzonder qeval. n.l. den terreinwerker H. L. Mobach. De heer Dieleman en ook andere leden voelen toch niet veel voor die reqlementswijziqinq en genoemd lid kopdigde een voorstel aan om als Mobach onderdak is, de oor- spronkelijke redactie weer te herstellen. Naar aanleidinq van een schrijven van den Inspecteur voor de Volksgezondheid werden Burg, en Weth. qemachtiqd tot dempinq en rioleering van de sloot door het terrein van den heer W. Koster, on der voorwaarde dat deze en de betrok- ken polder ieder een derde der kosten betalen, en de gemeente het resteerende Het aankoopen van een of twee wo- ningen, tot verbetering van het verkeer van de kom naar den overgenomen weg op den Buthdijk werd aangehouden. Aan den heer D. de Putter, hoofd van den vleeschkeuringsdienst werd, overeen- komstig zijn verzoek, voor extradiensten gedurende de vacature van den tweeden keurmeester een gratificatie van f 700 toeqekend. Het kohier van de hondenbelasting werd vastqesteld op 396 met 107 hon- den. Vastqesteld werd een wijziging van het reglement van het Burgelijk Armbestuur, een wijziging dei begrooting van dat col lege en van den Vleeschkeuringsdienst, uit welke laatste blijkt, dat aan de be- trokken qemeenten pondspondsgewijze zal worden uitqekeexd ten winstsaldo van f 2332,47. i Het vermenigvuldigingscijfer voor de inkomstenbelasting, voor het loopende jaar bedragende 1,3 werd voor 1928/29 vastqesteld op 1,8. Uit de toelichtinq blijkt, dat Burg, en Weth. die verhoo ginq noodiq achten weqens de slechte uit- komsten over 1927. Zij meenen dat deze verhooginq van zeer tijdelijken aard zal zijn. R.K. LANDBOUWSCHOOL TE HULST. Het mondeling examen aan deze in richting had plaats in tegenwoordiqheid van den inspecteur van het landbouwon- derwij.s, dr. K. van de Zande. -Het diploma werd uitqereikt aan O. Buijsse te Zuiddorpe, A. Cammaert te St. Jansteen, A. D'hert te Zuiddorpe, A. van Mieqhem te Kloosterzande, Fr. Moortha- mer te Lamswaarde, Jos. de Nijs te Kloos terzande, L. de Schepper te Lamswaarde. Bevorderd werden van de eerste tot de tweede klasse Th. van Acker te Clinge, Arth. van Acker te Westdorpe, J. Boqaart te Walsoorden, Ach. Buysse te Aarden- burq, Arth. Cammaert te Hoofdplaat, J. Cammaert te St. Jansteen, L. Cammaert te Schoondijke, Fr. Michielsen te Stop- peldijk, O. Moorthamer te Lamswaarde, £m. de Smet te Nieuw Namen. Jos. Steyaert en P. Steyaert Bz. te Graauw en Arth. Vercauteren te Clinqe. RIJ KS P ROE FT UIN IN ZEEUWSCH- VLAANDEREN. In overleq met den Rijkstuinbouwcon- sulent is door den Krinq Hulst van den N. C. B. tot de regeering het verzoek gericht om in Zeeuwsch-Vlaanderen een Rijksiproeftuin op te richten, zulks in ver- band met de pogingen, die in het werk worden gesteld om uitbreiding van den tuinbouw aldaar te bevorderen. Ze!. CONFLICT BIJ „DE SCHELDE". Tusschen de metaalbewerkersbonden en de directie der maatschappij ..De Schelde" te Vlissinqen is qeen overeen stemming verkregen. Gisteravond werd in de vergadering der bonden besloten tot staking. Verwacht werd dat 1750 man heden niet aan het werk zouden qaan. EEN HULDEBLIJK. Door de burgemeesters en secretarissen in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen is aan den heer H. J. G. Hartman, afqetreden griffier van de Prov. Staten, een hulde- blijk aangeboden bestaande uit een ge- kleurde ets van deGulden handkaai te Brugge. BESMETTELIJKE Z1EKTEN. Het aantal qevallen van besmettelijke ziekten over de week van 13 tot en met 19 Mei in de provincie Zeeland bedroeg Roodvonk Biervliet 3, Vrouwepolder 2. CO U RANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van de American Petroleum Company te 'sGravenhage om op de per ceelen kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen,oectie K nos. 200, 259, 272, een ondergrondsche benzine- tank van 4G0.C00 L. te mogen oprichten en in werking brengen door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 23 Mei 4928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. 1. ZONNEVIJLLE, Secretaris. H kalmeeren U en houden Uw geest helder. Buisje 75ct.Bij Apoth.en Drogisten

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1