AL6EMEEN N1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANBEREN. irrNirmror Aspirin No. 8224. Woensdag 23 Mei 1928, 68e Jaargang, Sam en zijn schat ABONNEMENTSPRIJ S; EERSTEBLAD, Wegens het Finksterfeest zal a.s. Ma&ndag GEEN nummer ran dit blad verschijnen, tK UI 1 1ST Tabletten Binnen Ter Neuzen f 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad vcrschijnt iederen Maatidap-, Wocnsdaq- en Vrijdaqavond. HANDELSiMORAAL. Het denkbeeld, dat de moraliteit in den handel lager staat dan die van andere maatschappelijke groepen, wordt vrij veel aangetroften, en dat niet alleen in kringen, die geheel buiten den handel staan en daarvan veelal slechts heel weinig begrip heblben, maar ook zelfs wel bij den han del zelve. De waardeering over en weer tusschen de verschillende maatschappelijke groepen voor elkaar en eikaars werk, iaat in net algemeen nogal iets te wensc'hen over. De waardeering echter, die b.v. onder de in- tellectueele beroepen als die van leeraren professoren, artsen of hoogere ambtenaren wordt gevonden voor den handel, is vaak al uiterst miniem. Bij ontwikkelde en in- teHigente menschen uit die kringen kan men omtrent den handel, zijn taak, zijn moxaal en zijn inkomsten, denkbeelden aantreffen, waarvan men staat te kijken. Wanneer dan ook iemand uit een derge- lijk millieu door omstandigheden in den handel terecht komt, is de kans werkelijk niet gering, dat hij meent in een omge- ving te zijn geraakt, waar alles geoorloold is en waar het er slechts om te doen is, an- deren zooveel mogelijk beet te nemen en concurrenten er zoo spoedig mogelijk on der te werken. Anders en eenigszins pledhtiger gezegd: zoo iemand zal veelal blijk geven, de moraal-code van den han del niet te kennen en niet te verstaan.. De (meestal ongeschreven) wetten van iafcsoen en betameiijkheid in het onderling verkeer, die voor elke maatschappelijke groep weer haar bijzonder karakter dra- gen, zijn voor den handel misschien niet bijzonder streng, bv. waar het uiterlijke omgangsvormen betreft, maar op meer es- senitieele punten zijn zij hier juist strenger dan voor wel'ke andere groep ook. Niet omdat de gemiddelde handelaar hooger staat dan de gemiddelde niet-handelaar, maar omdat zonder strenge begrippen omtrent eerlijkheid, betrouwbaarheid, ge- stand doen van het eenvoudige mondelin- ge woord en redelijkheid, de handel een- voudig niet bestaanbaar en uitvoerbaar zoh zijn. In geen enkelen anderen kring toch worden dagelijks een zoo groot aantal ver- mogensrechtelijke verbintenissen aange- gaan als in den handel. Van een formeel contract is daarbij meestal geen sprake, heel vaak niet eens van eenige schriftelij- ke 'bevesitiging, en toch worden als regel deze verbintenissen uitgevoerd, ongeacht of zij voor- of nadeel brengen. De koop- man die prijs stelt op zijn goeden naam, zal zijn verbintenissen nakomen, zelfs al kost hem dit een kapitaal en zelfs al zou de andere partij geen behoorlijk bewijs voor haar aanspraken in handen hebben. Zeker komt het ook in den handel voor, dat iemand zich aan een onvoordeelige afspraak traoht te onttrekken, of iets an- ders probeert te leveren dan hij heeft ver- kocht. Absolute eerlijkheid wordt nu een- maal nergens ter wereld en ook in den handel niet gevonden. Iemand echter die herhaaldelijk blijk geeft, dat hij niet zijn verlies weet te „nemen", zal zich in den handel nooit een behoorlijke plaats weten Uit het Engelsch door P. G. WODEHOUSE 50) (Vervolg.) Sam strekte een eerbiedige hand uit. „Wat heb je een buitengewoon prach- tigen armzeide hij. ,,Een buitengewoon natten arm. ,Ja, je bent nat", bekende Sam. ,,Nu ik kan niet anders zeggen, dan dat het mil erg spijt. Ik handelde om bestwil; te im- pulsief verkeerd misschien maar toch met de beste bedoelingen." ,,Nu, dan ben ik er liever niet bij, als je kwade bedoelingen hebt. Nu, maar zu'lke dingen moeten zeker gebeuren..." ,,Na een schitterende overwinning Precies „Nu moet ik me gauw gaan verkleeden." „Wacht even", zeide Sam. ,,We moe ten het even uitpraten. Je geeft nu toch zeker toe, dat je de bescherming van een krachtig man noodig hebt?' ..Zooiets geef ik heelemaal niet toe." ,,Niet ,,Maar zoolang Claude Bates je toch be- laagt, je op den voet volgt, je tuin bin- nendringt, moet je toch toegeven, dat...' „Ik zal nog kou vatten te verwerven. Dit vindt men natuurlijk, en dat is het ook, maar de meeste kooplie- den zullen desgevraagd als hun ervaring vermelden, dat de niet-handelaar er over het algemeen veel minder bezwaar inziet, een onvoordeelige afspraak maar eenvou- dig te negeeren. Hierop behoeft de handel zich echter niet te laten voorstaan, want het is lang niet altijd de stem van het geweten, die den handelaar eerlijk doet blijven, maar ook wel vaak de vrees voor het verlies van zijn goeden naam. Nog eens: de handelaar is uiteraard niet betrouwbaarder en eerlij- ker dan een ander, maar de handel maakt nu eenmaal een hoogen graad van be trouwbaarheid noodzakelijk. De buiten- staander, die ten onrechte neerzret op de handelsmoraal, ziet alleen den handelaar, die faalt, maar gaat de tientallen anderen, die er een eer in stellen, hun verplichtin- gen zoo goed mogelijk na te komen, stil- zwijgend voorbij, en vergeet bovendien, dat in zijn eigen kring niet, zooals in den handel, de eerlijkheid van een ieder da gelijks voortdurend op de proef wordt ge- steld. OPENING ,DER OLYMPISCHE SPELEN. In verband met het voorgenomen ver- blijft in Scandianvie van H. M. de Ko- ningin, zal Prins Hendrik in opdracht der Koningjn de Olympische Spelen openen. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De heer Kersten vraagt een interpellatie aan over de in den laatsten tijd getroffen maatregelen ten opzichte van het inter- communaal autobusverkeer. Op het verzoek wordt nader beslist. Aan de orde is de goedkeuring van het verdrag nopens toezicht op den internatio- nalen handel in wapenen, munitie en oor-: logsmaterieel. De heer J. J. C. van Dijk (a.-r.wijst op de ongelijkheid in het verdrag, dat wel wapenhandel controleert, doch fabricage vrijlaat. Daardoor acht spreker de positie- der kleine landen verzwakt. De heer Van Zadelhoff (s.-d.meent, dat het verdrag aanvaard moet worden hoe beperkt en gebrekkig het ook is, aan- gezien het beteekent een eerste stap in de richting van den vrede. Minister Beelaerts van Blokland be- treurt het, dat geen regeling is tot stand gekomen betreffende de controle op den aanmaak van wapenen, doch is gaarne bereid aan een dusdanige regeling mede te werken, Daar ons land bovendien in eigen behoefte voorziet, levert de aan- vaarding van het verdrag geen gevaar op. De heer L. de Visser (comm.) meent, dat langs dezen weg niets bereikt wordt voor ontwapening. Dr. De Visser (c.-h.) ziet in 't ontwerp geen perspectief voor de versterking van den vrede. Spreker acht het ontwerp ten voordeele van de groote mogendheden. De heer Marchant (v.-d.ziet in par- ticuliere wapenfabricage een gevaar voor INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Wefger namaak en let er op dat op elke tablet het woord "Bayer" staat. Prijs 75 cts. Natuurlijk Dat ik daar niet aan dacht. Ga alsjeblieft dadelijk naar bin- nen." ■Ja." „Maar wacht even", zeide Sam. „We moeten hier nu even een einde aan ma- ken. Hoe kom je er eigenlijk bij om niet te begrijpen, dat jij en ik voor elkaar be- stemd waren van het begin der Schep- ping af Ik heb heel ernstig en diep over deze zaak nagedacht, en ik snap niet, dat jij het niet net zoo inziet. Om te beginnen, lijken we ontzettend op elkaar, we hebben denzelfden smaak „Zoo Natuurlijk. Bijvoorbeeld, we hebben allelbei ontzettend het land aan Claude Bates. Dan hebben we allebei een voor- keiur voor het buitenleven. Vogels, zuiden- winden, boomen, bijen daar ben je dol op en ik ook... Ik heb maar een verlangen, genoeg geld te verdienen om een hoeve te koopen en heereboer te worden. Zou je dat niet leuk vinden ,Je schijnt me goed te kennen." „Ik heb navraag bij je oom gedaan." ,,Voeren oom en jij wel eens wat uit op het kantoor Jullie schijnt eeuwig samen te praten. ,,Als je bezig bent met een blad als ,,Het Huisgezin" in elkaar te zetten, dan is nu en dan een klein respijt, een ontspanning der hersenen noodzakelijk. Anders zou de machine weigeren op den duur. En dan praten we, en als we babbelen, spreken we natuurlijk over jou.' ons land. Spreker heeft geen reden het verdrag niet te aanvaarden. De heer Albarda (s.-d.) wijst op den Balkan, waar kleine staten voortdurend in onrust zijn. Het verdrag maakt, dat de bewapening van die landen bemoeilijkt wordt. Minister Lambooy *gt, dat het ont werp voor Nederland feitelijk geen nieuws brengt. Uit defensiebelangen is er geen bezwaar dit tractaat te aanvaarden. Minister Beelaerts dringt aan op aan- vaarding in het belang van de Volken- bondsgedachte. Het ontwerp wordt aangenomen met 64 tegen 15 stemmen. .DE TELEGRAAF' EN MINISTER VAN DER VEGTE. Naar ,,Het Volk" verneemt, heeft de Minister van Waterstaat, de heer Van der Vegte, aan 't bestuur van de V. A. R. A. verzocht voor den mikrofoon geen actie tegen ,,De Telegraaf' meer te voeren. De Minister vroeg dit, omdat ,,De Tele graaf" hem. dien zij eerst uitgescholden heeft, verzocht om bescherming tegen de actie der V.A.R.A., waarvan zij schade ondervindt, terwijl_ zij niet in staat is zich op dezelfde plaats' te verweren. ST. RAPHAEL'S FEEST. Het feestcongres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Ned. R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel j ,,St. Raphael" is Zaterdagmorgen op luis- terrijke wijze ingezet. Vele afgevaardig- den waren naar de Hertogstad gekomen om het jubileum mede te vieren. In het Concertgebouw, waar de verga dering wordt qehouden, sprak de Bonds- voorzitter, de lieer J. Hellemans, des och- tends om 10 uur een openingswoord, waarbij hij in het bijzonder de afgevaar- digden uit Duitschland, Frankrijk, Oos- tenrijk, Hongarije en Belgie welkom heette. De heer Nijkamp kwam namens het ver- bondsbestuur comp'ime*. teeren, terwiil de heer A. Kersten als vertegenwooraiger van de recipieerende afdeeling hartelijke woorden richtte tot vereeniging en bestuur en daarbij een fraaie oorkonde aanbood. De Minister van Waterstaat gaf telegra- fisch kennis van verhindering, maar zal zijn referendaris sturen, om zijn geluk- wenschen over te brengen. Om kwart over tien trad de bisschop van den Bosch, Mgr. Diepen binnen, voor- afgegaan door een deputatie van het hoofdbestuur. Mgr. Diepen kreeg spoedig het woord om St. Raphael hartelijk wel kom te heeten. Spreker is aangenaam ge- stemd, dat men den grooten voorganqer- adviseur Mgr. Mutsaers een blijvende hul- de heeft wiilen brengen, door de stichting van het monumentale herstellingsoord, dat straks zal verrijzen. De heer G. J. Priist uit Utrecht bood namens de monumentcommissie het ge- schenk aan, waarvoor werd bijeengebracht een bedrag van f 83.323,06: Mevrouw G. Haen namens de vrouwen van den bond een schitterend vaandel, ontwerp van Joek j Claes, uitgevoerd door het kunstatelier Lambrichts te Roermond. De adviseur-pastoor H. J. M. Donders bracht een vaandelgroet. Onder stormach- tige toejuichingen werd pastoor Donders gehuldigd bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als onbezoldiqd hoofdredacteur van het vakorgaan. Het hoofdbestuur bood hem een couvert met inhoud aan, de redactiestaf een schilderij van den schilder F. Slager. Pastoor Donders dankte be- wogen. Hij stortte den inhoud der enveloppe in het Mgr. Mutsaersfonds, om in het her stellingsoord een buste te plaatsen van den geliefden adviseur. Hierna volgde ovatie ..Waarom Omdat ik nergens anders belang in stel. Nu, om dan weer bij het uitgangs- punt terug te komen, we lijken zooveel op elkaar..." „Maar men zegt, dat contrasten altijd samen trouwen." „In „Het Huisgezin" wordt dat oude idee vernietigd. Als ze antwoordt aan ,,Beangstigd" (Wigan) in dit laatste num mer, zegt tante Isabella precies het omge- keerde". ,,Ik heb me vaak afgevraagd, wie tante Isabella toch wel zijn mocht." „Ja, als redacteur van „Het Huisgezin" mag ik geen redactiegeheimen verklap- pen. Je moet nu maar aannemen, dat tan te Isabella deskundig is.. Zij weet het. Ze weet eigenlijk alles." „Zou ze ook weten, dat ik bezig ben longontsteking te krijgen ,,Lieve hemel Dat verqeet ik heelemaal. Ik mag je hier niet langer ophouden." ,,Neen. Dag." Wacht nog even", zeide Sam. ,,Nu we het er toch over hebben, wilde ik je nog even vragen, of je tante Isabella's be- schouwing gelezen hebt tegen Romeo (Middlesborough) ,,Ik heb dit nummer nog niet gezien. ,,Zoo, nu het komt er dan op neer ik 'citeer uit het geheugen dat het geen kwaad kan als een jongmensch een rneis- je meeneemt naar de komedie, als het tenminste een middagvoorstelling is. In- tegendeel, het meisje zal dat aardig en op ovatie. De afdeelinq Tilburg schonk f 1000 voor het oord, Amsterdam f 500. •Mgr. Diepen gaf den bisschoppelijken zeggen waarna de voorzitter deze eerste verqadering sloot. Des middags van 3 tot 5 uur hield het hoofdbestuur van St. Raphael in het Con- certgebouw receptie, waar vele autoriteiten van hun belangstelling deden blijken. i Zondag is de viering van het zilveren jubile van den Ned. R. K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphael voortgezet. Duizenden deelnemers kwa- men uit alle deelen des lands naar Den Bosch. De treinen hadden daarvoor extra versterking gekregen. j Om twaalf uur droeg de Bisschop in de Kathedraal een H. Mis op, waaronder i Pastoor Donders eene predicatie hield daarin o.a. gebed vroeg voor een der deel- nemers, die op weg van Heerlen naar Den j Bosch in den trein plotseling overleden I was. Na de Mis werd het nieuwe vaan del van den Bond door den Bisschop ge- wijd. Terwijl de heer Van Balkom den St. Jansbeiaard bespeelde, stelde op de Para de de stoet zich op voor de groote betoo- ging door de stad. Een kleine honderd afdeelingen met nog een grooter aantal vaandels, een lOtal muziekkorpsen en een 9000tal personen, namen er aan deel. On der het trekken werd een hulde gebracht aan 't H. Hart-monument op het Juliana- plein, waar een groote bloemenmand werd neergezet. Om twee uur werd het hoofdbestuur ten stadhuize door het gemeentebestuur ont- vangen. De burgemeester Mr. F. J. van Lanschot sprak de vertegenwoordigers van den bond hartelijk toe, waarvoor de bondsvoorzitter de heer Hellemons dankt. Vanaf het bordes van het stadhuis werd daarna het defile van den stoet gade- geslagen. De betooging werd besloten met een openlucht-bijeenkomst in het Plantsoen. Hier hield kapelaan J. G. A. Mets uit Zwolle een geestdriftige gestemde rede waarin hij het onderwerp behandelde: Uit kracht van onzen godsdienst en uit kracht van onzen godsdienst alleen kan en moet een organisatie goed werk doen. De heer Hellemons sprak daarna een dankwoord en wekte de spoormannen op voort te gaan, het hoofd koel en het hart warm, voorwaarts tegen alle reactie en naar de grootmaking van eigen stand en de maatschappij. Het feest werd besloten met een con cert op de Markt, aangeboden door het gemeentebestuur, en een feestavond door de Bossche afdeeling. DE GEMEENTESECRETARIS VAN HALSTEREN. In de vergadering van den gemeente- raad van Kalsteren werd besloten met 7 tegen 4 stemmen den secretaris, den heer A. van Hoek. in de gelegenheid te stellen binnen acht dagen vrijwillig heen te gaan. Indien hieraan niet zal worden voldaan zal de raad van het besluit van Ged. Sta ten. waarbij de goedkeuring van het raadsbesluit het ontslag van den heer v. H. werd onthouden, in beroep te gaan bij de Kroon. INVOERREOHT OP KLOMPEN. V-erschenen is de memorie van ant- woord op voorloopig verslag betreffende het voorstel van wet van de heeren Fles- kens en Smeenk tot tijdelijke heffing van een invoerrecht voor k.lompen. De voorstellers zeggen daarin met dit voorstel geen partij te kiezen in den strijd tusschen vrijhandel en protectie in 't al gemeen. Naar hun oordeel staan de za- ken hier geheel anders dan bij het ont- prettig vinden. Nu is het morgen Zater- dag en ik heb twee plaatsen in den Win- tertuin besproken. Ga je mee ..Zegt tante Isabella niet, wat het be teekent, als het meisje de invitatie aan- neemt." ..Dat wil zeggen, dat ze min of meer -a, nog niet heel erg, maar toch wel iets voor het jongmensch in kwestie gaat voelen." „Zoo. Dat is nogal ernstig. Daarover moet ik eerst eens denken." Natuurlijk. En nu zou ik je raden, om je gauw te gaan verkleeden, je bent heusch noornait." „Inderdaad, dat ben ik. Je schijnt alles te weten, net als tante Isabella." ..Misschien lijken we op elkaar", zeide Sam. Snert Todhunter kwam Sam tegen, toen deze Mon Repos weer binnenkwam. „0, ben je daar", zeide Snert. ,,Daar was iemand voor je, een oogenbilik ge- leden." ,,Nou, een jong vrouwmensch, dat aan de deur kwam, maar ik zag een dikken kerel, ergens bij het hek." ,,Mijn oude vrienden. Thomas G. en juffrouw Gunn zeker. Hebben ze geen boodschap achtergelaten ,,Neen. Ze vroeg me, of je thuis was. En toen ik zei, dat je wel ergens uithing, zei ze, dat het er niets toe deed." 3. Avond-apparteinenten van Lord Tilbu ry. werp inzake de heramische Industrie. Het groote verschil is allereerst, dat de kloei- pen in het geheel niet belast zijn en dus de invoer den meest volstrek^en zin vrii is, wat bij het aardewerk niet het geval was. Bovendien betreft het hier een indus- trie, die uitgeoefend wordt door financiee! zeer weinig draagkrachtige personen e« die voor het overgroote deel als kleine huisindustrie kan worden beschouwd, waarmede eenige duizenden personen ee» schamel stukje brood trachten te verdie nen. Voorts is er van een technisch tekort- stelling geen sprake. De voorstellers deelen niet het inzicht van sommige leden, dat de regeering bb aanneming van het voorstel niet zou kun- nen medewerken aan de uitvoering daar van. Er kunnen voor de regeering thans redenen zijn om niet zelf met eene invoer recht te komen. Naar de meening der voorstellers is im gevallen als deze ingrijpen van de .over- heid gemotiveerd, indien: a. de betrokken Industrie inderdaad in een noodtoestand verkeert; b. deze toestand het gevolg is van bui- tenlandsche concurrentie onder abnormale omstandigheden buiten de schuld der bin- nenlandsche industrie en c. aanwijsbaar is, dat de abnormale concurrentie slechts tijdelijk zal zijn, zoo- dat met succes tijdelijke hulp kan wordea gebracht om de moeilijke periode door te komen. Uitvoerig wordt uiteengezet, dat bij dt klompenindustrie aan al deze voorwaarder voldaan wordt. Gewezen wordt o.m. op het gebrek, dat geleden wordt in klompenmakersgezinnen die vroeger een behoorlijk bestaan hadden op het verkoopen door velen met verlies om te kunnen voorzien in de allereerste le- vensbehoeften, op de lage loonen, op het werken van halve dagen door bedrijven, op het terugloopen van het aantal onder- nemingen en het aantal der daarin werk- zamen, op het rapport van den Nijver- heidsraad, waaruit blijkt, dat de klompen industrie inderdaad in een noodtoestand verkeert. De invoer van klompen (bijna uitslui- tend uit Belgie) bedroeg in 1921 2.352.380 K.G., in 1922 2.860.000 K.G., in 1923 3.763.000 K G., in 1924 4.047.000 K.G., in 1925 3.440.000 K.G., in 1926 3.911.000 K.G., in 1927 3.805.000 K.G Voor het eerste kwartaal van 1928 be- draagt het invoercijfer 859.000 K.G.. ter wijl in het eerste kwartaal van 1927 de in voer 752.000 K.G. beliep. Er is dus voor deze drie maanden een stijging van rurim 14 pet. De voorstellers bestrijden uitvoerig het betoog van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, welker beweringen ondeugde- lijk worden genoemd en wijzen vervolgens op de moeilijkheden, die de klompenindus trie ondervindt bij het aanschaffen van grondstoffen, op den abnormalen uitvoer van klompenhout, De abnormaal lage loonen in het BeN gische bedrijf zijn de oorzaak der groote concurrentie. Voorts wijzen de voorstellers er op, dat de productie in ons land onder veel bezwa- rende voorwaarden plaats heeft dan in Belgie. De productiekosten van 100 paar klompen in Belgie bedragen ongeveer 55 in ons land daarentegen ongeveer f 84. De factorloon is in dit bedrijf de allesbeheer- schende. De Nederlandsche loonen per 100 paar klompen zijn meer dan 100 pet hooger dan die, welke in Belgie wordei' betaafd. Met dit al kan in het klompen- makersbedrijf hier te lande echter van een behoorlijk loon niet gesproken worden Bij een gemiddelde arbeidsduur van 50 uur ..Ja. Ja. Hier is Lord Tilbury. Spreek ik met jou, Twist? lets te rapporteeren7" „De keukenmeid van de juffrouw is net hier geweest met een bericht. De juffrouw gaat morgenmiddag met mijnheer Shotter naar de comedie." ,,Bah zeide Lord Tilbury Hij hing den haak op en bleef een oogenblik in diep nadenken verzonken Toen nam hij een snel besluit, hij ginq' naar zijn schrijfbureau en nam een tele- gramformulier. iHet stellen van het telegram kostre hem wat hoofdbreken. De eerste redac- tie was zoo beknopt, dat hij het zelf nief begrijpen kon. Hij verscheurde het for mulier en besloot, dat hier geen plaats was voor die zuinigheid, die zelfs de meest gefortuneerde menschen betrachten, als het een telegram geldt. Hij nam dus een: ander formulier en alle zuinigheid in den wind slaande, deelde hij den heer Pyn- sent mede, dat niettegenstaande alle va- derlijke zorgen van steller dezes zijn neef- je heimdijk weggeslopen was en een lief- desgeschiedeniis had aangeknoopt met een meisje in een voorstad. Hij verwachtte van den heer Pynsent bericht, hoe zijn gedragslijn wezen moest. Deze redactie voldeed hem. Het was een knap stuk werk. idij belde een onder- geschikte en zond hem naar het telegraaf- kantoor. (Wordt vervolgd.) r-%6* NEUZENSCHE COURANT de onovertroffeit pljnstlllers

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1