T AIGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. No. 8223, Maandag 21 Mei 1928. 68e Jaargang, r sniLLii os. Sam en zijn schat ABONNEMENTSPRIJ S; BINNENLAND. B U I T E N L A ND^ m. Binnen Ter Neuzen f 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetalmq fr. per post f 6,60 per jaar Voor het buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetalmq. Dit blad verschijnt iederen Maandaq-- V/oensdaq- en Vrijdaqavond. HULDIGING MR. D. FOCK. Op 19 Juni a.s. zal Mr. D. Fock, oud- minister van Kolonien, oud-qouverneur i van Suriname, oud-voorzitter van de i Tweede Kamer en oud-qouverneur-qene- j raal van Nederlandsch-lndie, den 70jari- j gen leeftijd bereiken. Gezien de vele en belanqrijke diensten, door den heer Fock in een lanqduriqe loopbaan aan Neder- land en de overzeesche qewesten bewe- zen. is van verschillende zijden de wen- schelijkheid qevoeld om hem op dezen daq te eeren, en zulks door middel van een hulde, die een bij uitstek alqemeen karak- ter heeft. Te dien einde heeft zich een eere-co- mite qevormd. waarvan voorzitter is jhr. mr. D. J. de Geer, minister-president, en voorts zittinq hebben de minister van Ko lonien en Financien, oud-ministers, minis ters van Staat, burqemeesters, leden der Kaaners enz. Teneinde de maatreqelen, voor een der qelijke huldiqinq vereischt, voor te berei- 3e», heeft zich daarnevens een qroot uit- voerend comite qevormd, waarvan de heer S. van den Berqh Jr., lid van de Eerste Kamer, voorzitter is, en de heer FI. Ch. G. van der Mandere, alqemeen-secre- taris van de Vereeniqinq voor Volken- bend en Vrede, secretaris. Het uitvoerend comite, dat reeds in ver- qaderinq bijeenkwam, zal zich nader bera- den ten aanzien van de wijze, waarop de huldiqinq op 19 Juni a.s. zal plaats hebben en dienaanqaande de noodiqe mededeelin- qen doen. LANDARBEIDERSGEZINNEN NAAR ZUID-FRANKRIJK. Onlanqs zijn door bemoeiinq van de re- qeerinqscommissie voor emiqratie ^an jandanbeiders 7 Nederlandsche landarbei- dersqezinnen naar Zuid-West-Frankrijk vertrokten. Fransche landbouwqroepen hebben verzocht om immiqratie van noq een 25 qezinnen, en wel in den loop van dezen zomer, welke dan dadelijk op deel- bouwboerderijen qeplaatst konden wor- den. De reqeerinqscommissie heeft echter besloten, de resultaten met de qeemiqreer- de qezinnen eerst af te wachten. Wel zul len denkelijk in Juli noq 4 qezinnen ver- trekken. DE AARDENBURGSCHE VERICIE- Z1NGSKWESTIE. Bij de Tweede Kamer is o.a. inqekomen een wetsontwerp tot wijziqinq der Kies- wet. Deze wijziqinq is het qevolq van de bekende Aardenburqsche verkiezinqs- kwestie. In de memorie van toelichtinq staat daaromtrent het volqende: iDe moeilijkheden, welke zich bij de ver- kiezinqen voor den qemeenteraad te Aar- denburq hebben voorqedaan. hebben de viaaq lander de ooqen doen zien, of het niet wenschelijk was wijziqinq te brenqen in het stelsel van de verdeelinq der zetels, zooals dit belichaamd is in artikel 100 der Kieswet. De Nlinisters van Binnenland- sche Zaken en Landbouw en van Justitie meenen de vraaq bevestiqend te moeten beantwoorden, omdat een uitslaq als die in Aardenburq het rechtsqevoel in ernstiqe mate kwetst. Zij helbben qemeend, de op- lossinq van de moeilijkheid te moeten zoe- ken in het opnemen van een bepalinq, in- houdende dat indien door toepassinq van artikel 100 aan een lijst, welke de volstrek- te meerderheid der uitqebrachte qeldiqe Uit het Enqelsch door P. G. WODEHOUSE. 49) (Vervolq.) Een paar minuten later hoorde Sam die noq steeds ijveriq den tuin besproei- de, een zeker lawaai binnen. Hij draaide de kraan dicht en haastte zich naar het huis, waar hij juist op tijd aankwam, om te zien, hoe de achterdeur met een zekere onstuimiqheid openqeworpen en het het nieuwe ,,hullepie" naar buiten rende met onqekende snelheid. Een qedeelte van't keukenservies volqde het ,,hullepie en spatte als een qranaat uit elkaar teqen den tuinmuur, die om Mon Repos heen liep. Het „hullepie" zelf liep den kant van de straat uit en verdween en Sam vond den heer Todhunter briesend in de keuken. ..Herrie informeerde Sam. Snert ontlaette zich van een paar zee mansvloeken. „.Hij heeft mijn meissie het hof qemaakt en ik heb hem er uitqesmeten." Sam klakte eens met zijn tonq. „Je moet de kat niet bij het spek zet ten zeide hij. ..Maar Snert, heb ik uit stem-men heeft verkreqen, een aantal stem- men is toeqekend kleiner dan de volstrek- te meerderheid van het aantal te vervul- len plaatsen, aan deze lijst alsnoq een plaats wordt toeqekend en daarteqenover vervalt de plaats toeqekend aan de lijst met het kleinste overschot. De oplossinq behoort niet beperkt te zijn tot de ver- kiezinqen van den raad. Hoewel de Aar denburqsche fiquur zich bij de verkiezin- qen van de Tweede Kamer en de Pro- vinciale Staten wel nimmer zal voordoen, zou het weiniq eleqant zijn eene als een verbeterinq te beschouwen wijziqinq niet ook voor die verkiezinqen door te voeren. Ter bereikinq van de bedoelde oplos sinq is echter artikel 100 een nieuw arti kel 100a voorqesteld. VOLKENBONDSDAG. De Volkenbondsdaq is Vrijdaqavond door de Vereeniqinq door Volkenbond en Vrede, afd. 's Gravenhaqe qevierd met een bijeenkomst in het Kurhaus. Tot in alle hoeken was de qroote zaal met belanqstellenden, o.w. vele autoritei- ten, qevuld. Aanweziq waren de ministers Beelaerts van Blokland, Donner en Lam- booy, de oud-qouverneur-qeneraal mr. D. Fock, de burqemeester van den Haaq, mr. Patijn en enkele leden van het corps di plomatique. Door prof. Moresco en den Minister van Buitenlandsche Zaken, den heer jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland werd qe- wezen op de qroote beteekenis van den Volkenbondsdaq. UITVOERING VAN DE PENSIOENWET. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft een circulaire qericht tot de Ged. Staten der verschillende pro- vincies betreffende de uitvoerinq van de voorschriften der Pensioenwet 1922 door de qemeentebesturen. Daarin wordt qe- zeqd, dat de Pensioenraad bij de uitvoe rinq der pensioenwet belanqrijke moeilijk heden ondervlndt, doordat de qemeente besturen weiniq medewerkinq betoonen bij de nalevinq der hun bij de wet opqeleqde verplichtinqen wat betreft mutaties en der bij hun in dienst zijnde ambtenaren en de betalinq der verschuldiqde pensioenbijdra- gen. Speciaal trachten zij aan de finan- cieele verplichtinqen te ontkomen. Boven- dien zijn vele opqaven van de qemeenten vol fouten. Hieraan wenscht de Minister thans een einde te maken, waartoe hij de hulp van Ged. Staten inroept. In een bij de cir culaire qevolq den leidraad wordt dan na der uiteengezet, waarin die medewerkinq bestaat, voornamelijk in het verzamelen van qeqevens. Aan het slot wordt aan de ze colleqes verzocht om den Minister te antwoorden of zij al dan niet tot mede werkinq bereid zijn. DE RIJKSWERKVERSCHAFFING, Ingevolqe opdracht van den minister van iiinnenlandsche Zaken en Landbouw, heeft de Rijkslandbouwconsulent, belast met de leidinq der rijkswerkverschaffing in Overijssel, aan de arbeiders bij de Rijks- werkverschaffinqen uit de qroote steden, het volqende medeqeeld: ,,Het stemt ver- heugend, dat zoo vele arbeiders uit de qroote steden, die in Overijssel bij de werkverschaffinqen zijn qeplaatst, op voorlbeeldige wijze hun taak vervullen en zich in alle opzichten aan de qestelde voor schriften houden. Helaas is echter geble- ken, dat er ook arbeiders zijn, die door hun optreden, aanleidinq geven, dat te qen hen strafmaatreqelen moesten worden je woorden van qisteravond niet meenen te begrijpen, dat je gevoel voor haar wat kalmer werd ,,He ,,)a, hoor eens, zooals je qisteravond sprak over overhaaste huwelijken, dacht ik, dat je spijt beqint te krijqen. Met andere woorden, ik dacht, dat je blij zou zijn, als je de liefdeskluisters verbroken hadt. En nu vindt ik je... waarachtiq, nu vind ik je in het vechtstadium. ..Wallief „Ik haalde maar iets aan, dat ik onlaqgs gelezen heb, Ben je nu van idee over die overhaaste huwelijken veranderd Snert fronste verbijsterd en keek naar de kachel. Hij kon zijn qevoelens nooit qemakkelijk onder woorden brenqen. „Ja, ziet u. Ik heb haar ma qisteren qe- zien.' ,,Zoo. Dat voorrecht heb ik noq niet qehad." „Gaan meissies qewoonlijk op d'r moe- ders lijken ,,Soms." Snert rilde. ,,Nou, het komt daar dan op neer, dat ik altijd over het meissie begin te den- ken, als ik haar niet zie." „Dat hoort zoo", zeide Sam. ,,Ontbe- ren doet waardeeren." ,,Dan denk ik over d'r ma, bedoe! ik. ,,0 zoo, over haar ma," „En dan wou ik, dat ik er maar tus- schen uit kon knijpen. Maar als ik dan weer naast haar zit met m'n arm om haar middeltje... genomen. Zulks is in hooqe mate te be- treuren, omdat het remmend werkt op den gang van zaken en een onqunstigen in- vloed uitoefent op het te verdienen loon. Met nadruk wordt daarom noq eens er op gewezen, dat zij, die door hun optre den daartoe aanleidinq qeven, van te- werkstellinq zullen worden uitqesloten en naar hun woonplaats moeten teruqkeeren, waar zij qroot qevaar 'copen, qeen steun van overheidsweqe meer te ontvangen. Hen vorenstaande qeldt ook voor hen, die zich buiten de werkuren, dus in eigen tijd, aan wanqedraq, bijv. drankmisbruik, schuldig maken. Indien er klachten zijn, kunnen deze, mits dit op behoorlijke wijze qeschiedt, worden kenbaar qemaakt. Men kan er van verzekerd zijn, dat steeds een ernstiq on- derzoek zal worden inqesteld, en dat, wan- neer de klachten qeqrond zijn, naar een oplossinq ten goede zal worden gezocht. Echter qeldt voor alien: „gedraagt u be- hoorlijk". WERKVERRUIMING. De Rijkscommissie Werkverruiminq heeft dezer daqen te s Gravenhaqe ver- qaderd, onder voorzitterschap van prof, dr. W. H. Nolens. Inqekomen waren adressen van enkele ondernemers die de commissie erop we- zen, dat de producten hunner ondernemin- qen achtergesteld werden bij gelijksoorti- qe buitenlandsche producten, en dat zelfs vanweqe de overheid aanbestedinqen wer den gehouden, waarbij de betreffende Ne- 1 derlandsche producten uitdrukkelijk wer den qeweerd. Het bureau der commissie heeft deze adressen onderzocht; in het hieromtrent uitqebrachte verslaq vond de commissie aanleidinq, het bureau op te draqen stappen te doen, welke er toe kun nen leiden, dat vooroordeelen zouden worden uit den weq qeruimd of bezwaren ondervangen. Het bureau zal de moqelijkheid en wen- schelijkheid onderzoeGr van eeu maat- regel, met het oog op de werkloosheid in Zeeuwsch-Vlaanderen. Aan het bureau werd opgedragen, de noodiqe stappen te doen om te bereiken, dat een qroote order, welk binnenkort van overheidsweqe zal worden qeplaatst, zoo- veel moqelijk aan de Nederlandsche nij- verheid ten qoede zal komen. Twee verzoeken om te bevorderen, dat van rijksweqe financieele steun zou wor den verleend bij de oprichtinq van twee fabrieken, werden van de hand qewezen. Mededeelinq werd qedaan van een qroot aantal gevallen, waarin de commissie gemengd werd, om te bevorderen. dat or ders, welke naar het buitenland dreiqden te qaan, voor de Nederlandsche nijverheid zouden worden behouden. Uit deze me- dedeelingen bleek, dat in vele gevallen door overleg de qewenschte resultaten konden worden bereikt. ONGEPASTE GRAPJES. Het ..Laatste Nieuwe noemt het plak- ken van briefjes op den schutskolkmuur te Ter Neuzen met het opschrift: „Wij eischen onze Schelde' een ongepast grap- je en het Brusselsche blad voegt daaraan het volqende toe: Niemand zal er voorwaar aan fienken, aan derqelijke onqepaste grapjes eeniqe staatkundiqe beteekenis te hechten. Maar dit neemt niet weq. dat derqelijke feiten van aard zijn, om in Nederland een onbe- haaqlijke stemming in t leven te roepen. Daarvan worden dan onze eigen land- ,,Heb je het nog altijd over haar moe der?" ,,Neen, nou over het meisje. ,,Zoo, het meisje dus." „En als ik dan naar haar kijk en zij kijkt weer naar mij, dan is het weer heele- maal anders. Het isnou jahet is anders. Ze steekt haar kin in de lucht Sam, en ze schudt met haar haar Sam knikte. ,,Ik weet er alles van", zeide hij. ..Het zijn allemaal van die qeroutineerde haar- schudsters. Nu Snert, als je dan een goe- den raad wilt aannemen van een oude dame met vriendinnetjes overal in Groot- Britannie en Ierland: je kunt een berichtje vinden van ,,Joliqe Zus (Glasgow) in dit nummer. Ik zou zeqqen: neem de moeder op den koop toe. En intusschen, Snert. als je kunt, vermoord het ,.hullepie dan niet heelemaal. Verqeet alsjeblieft niet dat Amy over een paar daqen waarschijn lijk weer qewasschen moet worden. Hij knikte zijn kameraad eens bemoedi qend toe en qinq den tuin in. Hij nam de slang op, toen een qeschuifel aan den an- deren kant van de heinina zijn aandacht trok. Het werd gevolqd door een schril- len kreet en hij herkende Kay s stem. Het werd al schemerdonker, maar het was voor Sam noq niet te donker om te zien, zij het ook vaaq. Hij ontwaarde een mannengestalte in de schemerinq en hij zaq Kay ook staan. De man gaf haar een les in het Japanschworstelen of wel hij trachtte haar tegen haar zin te kussen. Naar haar stem te oordeelen, meende hij genooten het slachtoffer, wanneer zij in Nederland trachten handelsbetrekkingen aan te knoopen waar ons land zoo drin- gend behoefte aan heeft en aan de andere zijde kan een optreden als te Ter Neuzen allicht een aantal Nederlandsche toeris- ten aanzetten om aan andere landen hun penning te gunnen, waar men kwetsende kwajonqensstreken weet te vermijden. ,,Het ,,Hbl. van Antwerpen" schrij.ft: Indien het feit zich heeft voorqedaan als in de ,,N. R. Crt." verhaald, kunnen wij het niet goedkeuren, zoomin als wij de expedities x in Limburq per auto en vliegmachien, voor het uitwerpen van strooibriefjes qoedkeurden. Wij willen volledige vrijheid der Schel de, maar wij willen dat de onderhandelin- qen met Nederland op verstandiqen voet worden voortqezet en niet door onver- standiqe.betooqinqen worden belemmerd. Na hetqeen teqen Belqie in sommige Nederlandsche bladen is qeschreven zou men evenwel in Holland onqelijk hebben zich zoo qauw op zijnen teen qetrapt te gevoelen. DE VEENBRANDEN IN DRENTE. I De Commissaris der Koninqin in de pro- vincie Drente, mr. J. T. Linthorst Homan, bericht namens het Provinciaal Comite tot hulpverleeninq bij rampen van alqemeenen J aard, dat voor het verkrijqen der midde- len tot hulpverleeninq en schadeverqoe- j dinq inzake de veen'branden in Drente qeen beroep op de offervaardigheid van het Nederlandsche volk zal worden qe- j daan, nu de Kon. Nationale Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Onqe- j lukken ,,Het Oranje Kruis" en de vereeni- i qinq „Het Nederlandsche Roode Kruis j door het beschikbaar stellen van qelden en goederen het comite de noodiqe midde- len hebben verschaft. DE WERELDVLUCHT VAN DEN HEER VAN LEAR BLACK. Geysendorffer seindc uit Cairo .ran de K. L. M.. dat de H-NADP, met den heer van Lear Black aan boord, Donderdag te Cairo aangekomen en aldaar vlot geland is. Men zou trachten, door te qaan tot Kharthoum. Alles wel aan boord. Volgens een bericht van de United Press uit Cairo acht men het aldaar twij- felachtiq, of de heer van Lear Black Kaap- stad Zed kunnen bereiken, daar de lan- dingsterreinen te Malakal en Mongalle onder water staan. DE VEENDAM IN AANVARING. Volgens een bericht uit New York is het Nederlandsche stoomschip Veendam. van de Holland-Amerika Lijn, dat Vrij,- dagmorgen van New York naar Rotter dam is vertrokken, tijdens dikken mist na- bij Gravesend Baai (Long Island) met het eveneens van New York komende Ame- rikaansche stoomschip Porto Rico in aan- varing geweest. Er wordt sleepbootassis- tentie verlanqd. Renter meidde nog uit New York, dat de Radio Corporation een draadloos be richt opqevanqen heeft, volgenshetwelk de Veendam lanqzaam zinkende was. Na- derhand werd echter bericht, dat de mo qelijkheid bestaat, dat dit laatste bericht niet juist is. Bij de directie van de Holland-Amerika Lijn is bericht ontvangen, dat de Veendam bij de aanvarinq voor anker lag. De schade bleek bij onderzoek niet ern stiq en het schip werd naar New York terugqesleept. tot het laatste te moeten besluiten en hij meende, dat nu de tijd qekomen was voor elk fatsoenlijk mensch om ter hulp te Snel len. Sam was een man van de daad. Ver- scheidene weqen stonden voor hem open. Hij kon de zaak neqeeten, hij kon den aanvaller zijn verachting mondeling in het gelaat spuwen; hij kon over de heining klimmen en de maagd ontzetten. Maar qeen van deze wijzen van optreden trok hem aan. Hij deed nu eenmaal altijd eerst en dacht later. En dus op zijn eenvoudige doeltreffende wijze hief hij de slang op en spoot een dikken straal water naar het elkaar nu vast omklemmende paartje. 2. De behandelinq was inderdaad doel- treffend. De man, die verschaidene liters water lanqs zijn hoofd kreeq en eeniqe emmers over de rest van zijn kostbare persoonlijkheid, scheen bliksemsnel te be grijpen, dat er versterkingen waren komen opdagen. Haastig raapte hij zijn hoed op, die afgevallen was, lette niet op de waar- digheid van zijn aftocht, maar rende weq. De duisternis slokte hem op en Sam. met een welvoldanen glimlaeh, zooals een dolenden ridder past, die zich buitenge- woon qoed gedragen heeft in neteliqe om- standiqheden, draaide de waterkraan af en bleef wachten, terwijl Kay het gras- veld overstak. „Wie was onze qast?" vroeq hij. Kay scheen wat in de war te zijn. Haar adem qinq snel. ..Claude Bates zeide zij en haar stem DE VERKIEZINGSINCIDENTEN TE HAMBURG. Een schietpartij; dooden en geuonden. Over le bloedige incidenten, die Vrij- dag te Hamburg hebben plaats qehad, waarbij' twee personen werden gedood en verschillende gewond. vernemen de Ber- lijnsche bladen noq de volqende bijzon- derheden: In een straat van de wijk V/armbeck, die vrijwel geheel door aanhanqers van de linkerzijde wordt bewoond, zaten een aan tal leden van de rijksbanier, die van een propagandatocht waren teruggekeerd, bij elkander in een. cafe, toen een propagan da-auto van de communisten voorbijreed. Men riep elkaar de qebruikelijke onvrien- delijkheden toe. Plotseling viel een schot, Het is noq niet vastqesteld. wie het heeft qelost, maar zeker is, dat dit het sein was voor een algemeene schietpartij. Een ar- beider, die rustiq in het cafe zat, werd door een koqel in het hoofd qetroffen en was op slag dood. Twee arbeiders wer den zwaar gewond, drie minder ernstiq. Daar de teqenstanders elkander ook met messen te lijf ginqen. liepen verschillende personen steekwonden op. De politie ont- ruimde de straat en zorgde voor het trans port der gewonden naar het ziekenhuis. De communisten beweren, dat het eerste schot door een lid van de rijksbanier werd gelost, maar de leden dezer orqanisatie houden het teqendeel staande. Zij wijzen er op en dit is ook door qetuiqen beves- tiqd. dat de communisten reeds voor de incidenten op uitdaqende wijze optraden. 's Nachts vonden aqenten twee arbei ders in zwaarqewonden toestand op straat liqqen; een hunner stierf kort na aankomst in het ziekenhuis, de tweede verklaarde, dat zijn kameraad tijdens een woorden- wisseling met een nationaal socialist, die affiches aanplakte was aangevallen en neergeschoten. Daar hij een nauwkeuriqe beschrijvinq van den schuldige kon qeven, kon deze reeds worden inqerekend. Het is een 20-jarig lid van de nationaal socialis- tische partij. Hij beweerde uit zelfverdedi- ging te hebben qehandeld. Bij huiszoekin- qen in woningen van enkele nationaal so- cialisten zijn wapens in beslaq genomen.. DE TOCHT VAN DE ..ITALIA" De Italia" is na een tocht van 67 uur boven het Poolqebied, weer te Kingsbay geland, zonder ten Noorden van Spitsber gen bijzondere ontdekkingen te hebben qemaakt. GRIEKEN ALS SLAVEN IN KLEIN-AZIe? Een ware sensatie is te Athene verwekt door de onthullingen van een uit Klein- Azie gevlucht Grieksch krijgsqevanqene. die beweert, dat er tegenwoordig 1500 Grieken, oud-krijqsgevanqenen, in Klein- Azie in slavernij leven. waar zij verkocht zijn aan Mohammedaansche dorpshoof- den. De soldaat, Dimitri Athanassopoe- los, van het eerste bataljon mitrailleurs bij het 36e Grieksche regiment, werd door het leqer van Moestafa Kemal in Augustus 1922 qevanqen genomen. Hij verklaart: Ik maakte deel uit van een transport van een duizendtal soldaten en ongeveer 100 Christenfamilies. De meeste mijner kameraden zijn vermoord. de jonge vrou- wen werden ontvoerd; de ouden van da- qen en de kinderen stierven bijna allemaal. De overlevende mannen werden naar Adana en vandaar naar Aleppo qestuurd, waar zij aan de landbouwende dorpshoof- beefde. Die van Sam eveneens. .Claude Bates!" riep hij wanhopig uit. ,,Als ik dat geweten had, zou ik hem den heelen weq naar Londen voor me uit heb ben qetrapt." i ,,Had dat maar qedaan ,,Hoe kwam die kerel hier?" ,,Ik ontmoette hem buiten Victoria. Hij is- zeker ook in den trein gegaan en heeft me gevolqd." ,,Hondsvod." ,,En toen vond ik hem ineens hier in den tuin „Kiier „Zou niemand hem eens een keer zijn hals omdraaien vroeq Ka, bedroefd. „Ik zal qeen hoog-idee van den gemeen- schapszin van den modernen Enqelschman krijqen", verzekerde Sam haar, ,,als die e-llendeling hier Londen noq lanqer mag blijven infecteeren. Maar intusschen" zeide hij en hij liet zijn stem vertrouwelijk dalen, ,,zal je het toch wel met mij eens zijn. dat dit een vinqerwijzinq is. Het be- doelt natuurlijk een staving te zijn van de waarheid, die ik aan den lunch verkondig- de, dat jij een ,,Ja, zeide Kay, „maar daar zullen we het dan later nog eens over hebben. Je hebt me nu zoo doornat qemaakt." ,.Jou zeide Sam onqelooviq. ,,Ja, mij x ,.Je bedoelt toch Bates ,,Neen, ik bedoel Bates niet. Voel maar aan mijn arm, als je me niet gelooft." (Wordt vervolqd.) NEUZENSCHE CO U RANT flfc-diiiHin

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 1